Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı     

Karar Sayısı 2005/8391 Karar Tarihi 17.01.2005

27.01.2005 Tarihli 25709 Sayılı Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI

Karar Sayısı: 2005/8391

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Karar; Dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Karar; elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Kararda geçen;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, (04.05.2012 tarihli ve 28282 sayılı R.G. 2012/2995 s.BKK ile değişik)

Topluluk: Avrupa Topluluğunu,

Üçüncü Ülke: Avrupa Topluluğuna üye ülkeler dışındaki ülkeleri,

Serbest Bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,

İşleme Faaliyeti: Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını,

Elde Etmek: Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasını,

İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü,

Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,

İthal Eşyası: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça, vb.), ambalaj ve işletme malzemesini,

İşletme Malzemesi: İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi, (14.05.2010 tarihli ve 27581 sayılı R.G. 2010/371 s.BKK ile değişik)

Değişmemiş Eşya: İşlem görmemiş ithal eşyasını,

Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının ilgili listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini,

İşlenmiş Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının ilgili listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri,

Sanayi Ürünleri: Tarım Ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünleri,

Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranını,

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını, (22.08.2010 tarihli, 27680 sayılı R.G. ile değişik)

Önceden İthalat: İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithalini,

Önceden İhracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini,

Eşdeğer Eşya: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı,

Ticaret Politikası Önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,

Vergi: Eşyanın ithali ve ihracında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri-bütün mali yükleri,

Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini,

Gümrük Rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini,

Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat ile ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

Belge: Dahilde işleme izin belgesini,

Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Dahilde İşleme İzni: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni,

İzin: Dahilde işleme iznini,

İzin Süresi: Dahilde işleme izni üzerinde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilerek tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

İzin Süresi Sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen belgeyi,

A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

Menşe İspat Belgeleri: Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanını, (23.09.2006 Tarihli 26298 Sayılı R.G. – 2006/10866 s.BKK ile değişik.)

Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu: Avrupa’da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,

Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu: Avrupa’da ve Akdeniz Havzasında, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini, (23.09.2006 Tarihli 26298 Sayılı R.G. – 2006/10866 s.BKK ile eklenmiştir.)

Tedarikçi Beyanı: A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi, (23.09.2006 Tarihli 26298 Sayılı R.G. – 2006/10866 s.BKK ile değişik.)

İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı,

Aracı İhracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firmayı,

Başlamış İşlem: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını, (14.05.2010 tarihli ve 27581 sayılı R.G. 2010/371 s.BKK ile değişik)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı, (18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı R.G. 2014/6197 sayılı BKK ile eklenmiştir)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ

Dahilde İşleme Tedbirleri

Madde 4– Bu tedbirler:

-Şartlı Muafiyet Sistemi,

-Geri Ödeme Sistemi’nden

oluşur.

Şartlı Muafiyet Sistemi

Madde 5– Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir. (04.12.2012 tarihli, 28487 sayılı R.G. 2012/3903 sayılı BKK ile değişik)

İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir. Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde ise, bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat alınır.

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri birinci fıkra hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden de temin edilebilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Kararın uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

Ancak, yurt içinden temin edilen eşya için, bu Kararın ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Kararın 22 nci maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz. (18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı R.G. 2014/6197 sayılı BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi alım yapılabilir ve bu alımlarda teminat aranmayabilir. Ayrıca, belge kapsamında yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, belgeye ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilir.

Teminat ve İndirimli Teminat Uygulaması

Madde 6- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir.

Ancak;

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar veya belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1’inin, (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

b) Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 (beş) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5’inin, (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

c) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun, (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

d) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

e) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

f) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.

İndirimli teminat uygulamasının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin verginin %10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, ithalatın gerçekleştirilmesine gümrük idaresince izin verilir.

İndirimli teminat uygulanmasından doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, bu firmaların kamudan olan alacakları da teminat hükmündedir.

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti- damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir. (04.12.2012 tarihli, 28487 sayılı R.G. 2012/3903 sayılı BKK ile eklenmiştir)

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde Yapılacak İşleme Faaliyeti

Madde 7- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında, işlem görmüş ürünün veya değişmemiş eşyanın tamamı ya da bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir. Bu kapsamda işlem görmüş ürünün ithaline, hariçte işleme rejimi hükümlerine göre tahsili gereken vergi kadar teminat alınarak izin verilir.

Geri Ödeme Sistemi

MADDE 8 – (23.09.2006 Tarihli 26298 Sayılı R.G. – 2006/10866 s.BKK ile değişik) (1) Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir.

(2) Ancak, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır. (08.10.2008 tarihli 27018 sayılı R.G.- 2008/14162 s.BKK ile değişik)

(3) Ayrıca, menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır. (08.10.2008 tarihli 27018 sayılı R.G.- 2008/14162 s.BKK ile değişik)

(4) Geri ödeme sisteminden yararlanmak için, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili bilgiler gümrük beyannamesi üzerinde belirtilir ve belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(5) Geri ödeme sisteminden, Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere;

a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan,

b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,

c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde ithalat vergilerine tabi olan,

ç) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü esnasında, işlem görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan,

eşya yararlandırılmaz.

(6) Ayrıca;

a) Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, üçüncü ülke menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere,

b) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, üçüncü ülke menşeli eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülke menşeli olmayan eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde anlaşma imzalanmış ülkeye,

ç) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyona taraf ülkelere,

d) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyona taraf ülkelere,

e) Serbest dolaşımda bulunan eşyadan üretilen işlem görmüş ürünün serbest bölgelere (serbest bölgelerden belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde (a) ila (d) bentlerinde belirtilen ülkeler haricinde bir ülkeye gerçekleştirilen satışlar hariç),

ihraç edilmesi halinde bu ihracat, geri ödeme sisteminden yararlandırılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge/İzin Düzenlenmesi

Madde 9- Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların, dahilde işleme rejiminden yararlanmak için bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni almaları gerekir. Bu çerçevede ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilir.

Dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilişkin müracaat;

a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi,

c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması,

d) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları, kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

İkinci fıkrada belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda: ithal eşyası ve işlem görmüş ürünün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri, belge/izin süresi, döviz kullanım oranı ve varsa yan sanayici belirlenerek, proje bazında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni düzenlenir veya talep reddedilir.

Eşyanın fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurt içinden temin edilmesinin mümkün olup olmaması dikkate alınarak, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın kısmen veya tamamen ithalatına (yurt içi alımlar hariç) süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir.

Dahilde işleme rejiminden yararlandırılmayacak haller, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Döviz kullanım oranı;

a) Dahilde işleme izninde,

b) Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bedelsiz ithalata ilişkin dahilde işleme izin belgesinde,

c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda, aranmaz. (22.08.2010 tarihli, 27680 sayılı R.G. ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranı bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir. (17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı R.G. 2009/15164 s.BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracat taahhüdünün azami %1’i oranında değişmemiş eşya ithalatına izin verilebilir. Ayrıca, belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün %2’sini geçemez. Ancak, doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgede/izinde, bu oran %10’a kadar tespit edilebilir.

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu (29.06.2010 Tarih Ve 27626 Sayılı R.G. 2010/464 s.BKK ile eklenmiştir)

MADDE 9/A- (1) Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci ve Ekonomi Bakanlığı İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye genel müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül eder. (04.05.2012 tarihli ve 28282 sayılı R.G. 2012/2995 s.BKK ile değişik)

(2) Kurul Başkanı, görüşülecek konuların niteliğine göre istişari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini davet edebilir. Bu kişiler oylamaya katılamazlar.

(3) Kurul, aşağıda belirtilen konular ile Kurul Başkanı tarafından belirlenecek diğer konular hakkında istişari nitelikte görüş verir ve önerilerde

a) Dahilde işleme rejiminden yararlanmayacak ürünler.

b) İndirimli teminat uygulamasındaki

c) Sektör veya ürün bazında döviz kullanım oranları.

ç) Dahilde işleme izin belgesi süreleri.Sektör veya ürün bazında eşdeğer eşya kullanımı.

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alımlar.

(4) Kurulun çalışma usul ve esasları tebliğ ile

Belge/İzin Süreleri ve Ek Süreler

Madde 10– Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.

Ancak, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Ayrıca, firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir. (18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı R.G. 2014/6197 sayılı BKK ile değişik)

Haklı ve Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller

Madde 11- Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir. Haklı ve mücbir sebep ve fevkalade hallere istinaden belgeye/izne verilecek ilave süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir.

Mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracat taahhüdü aranmayacak veya bu durumda yeni ithalata izin verilecek haller ile ithal edilen eşyanın dahilde işleme rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firma adına düzenlenen belgeye/izne devredilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında haklı sebebe ilişkin verilecek ek süre içerisinde, belge/izin kapsamında alınacak teminat tutarı 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

Belge/İzin Revizesi

Madde 12- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kaydıyla, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde revize edilebilir.

İhracatın Gerçekleştirilmesi

MADDE 13 – (23.09.2006 Tarihli 26298 Sayılı R.G. – 2006/10866 s.BKK ile değişik.) (1) İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Karar ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir.

(2) Ancak, birinci fıkra hükmüne istinaden şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine- teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.

(3) Ayrıca, birinci fıkra hükmüne istinaden geri ödeme sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının (bu Kararın 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde), serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.

(4) İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. İhraç bedelleri, döviz olarak veya mal olarak Ancak, ihraç bedelinin mal olarak getirilmesi halinde, bu mallar dış ticaret mevzuatı hükümlerine tabidir.

Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

Madde 14- Gümrük idaresince, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki işlemler; bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğler, genelgeler, talimatlar ve belgenin özel şartlar bölümünde belirtilen hususlar ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya

Madde 15– Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için, ithal tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan gözetim ve korunma önlemlerinin uygulanması zorunludur.

– Aksi takdirde, bu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün, üçüncü ülkelere ihracı ya da gümrük idaresi gözetiminde imhası gerekir.

Ancak, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın bu ülkelerde gözetim ve korunma önlemlerine tabi olmaması halinde, bu eşya ile ilgili olarak gözetim ve korunma önlemleri uygulanmaz.

Telafi Edici Verginin Ödenmesi

MADDE 16 – (23.09.2006 Tarihli 26298 Sayılı R.G. – 2006/10866 s.BKK ile değişik.) (1) Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle varolan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir.

(2) Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli sanayi ürünü kullanılmışsa buna ilişkin vergi; işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu üründeki sanayi payına ilişkin vergi ödenir. (08.10.2008 tarihli 27018 sayılı R.G.- 2008/14162 s.BKK ile değişik)

(3) Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünler hariç olmak üzere, tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi tahsil

(4) Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi kapsamında, ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünler hariç olmak üzere, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye gerçekleştirilen ihracatta; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve bu ülke menşeli olmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, ilgili anlaşmanın lehte hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelerden menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde ithal edilen eşya kullanılarak elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün, menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde tekrar Kümülasyona taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi durumunda, ithalat rejiminde belirtilen oranda verginin tahsili aranmaksızın ilgili gümrük idaresince ihracata izin verilir. Diğer taraftan, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelerden menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde ithal edilen eşya kullanılarak elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün, menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde tekrar Kümülasyona taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi durumunda da, ithalat rejiminde belirtilen oranda verginin tahsili aranmaksızın ilgili gümrük idaresince ihracata izin

(5) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında, işlem görmüş ürünlerin TR dolaşım belgesi eşliğinde veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, tarım ürünleri ile 1/95 sayılı Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı ürünler hariç olmak üzere, Toplulukta uygulanan vergi ödenir. (08.04.2008 tarihli, 26841 sayılı R.G.–2008/13417 s.BKK ile değişik)

(6) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye satışı halinde; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki hükümler çerçevesinde telafi edici verginin tahsili aranır.

(7) Bu madde hükmü çerçevesinde ödenmesi gereken vergi, serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödenir. Ancak, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda, bu vergi serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenir. Tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat

(8) İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır. Aksine bir durumun tespiti halinde, ödenmeyen ya da eksik ödenen telafi edici vergi, yedinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılması gereken tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil

(9) Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için telafi edici vergi

Verginin Geri Verilmesi

Madde 17- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen vergi, ilgili firmanın talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde nakden geri verilir.

Kısmi Teminat İadesi

Madde 18– Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, ilgili firmanın belge/izin süresi içerisindeki talebi üzerine, ithalat esnasında alınan teminatlar gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda iade edilir. Ancak, iade edilen teminat tutarı, belge/izin kapsamında alınması gereken toplam verginin %90’ını geçemez.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

MADDE 19 ‒ (18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı R.G. 2014/6197 sayılı BKK ile değişik.) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine sunmaları gerekir. Aksi takdirde bu belgenin/iznin taahhüt kapama işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak tekemmül ettirilir. (13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı R.G. 2016/8698 s.BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belge/izin sahibi firma ve/veya aracı ihracatçı firma tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılır. Ancak, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan koşulları haiz firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya asıl işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen asıl işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen asıl işlem görmüş ürün belge/izin süresi içerisinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 170 inci maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara yurt içinde teslimine ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin 6 ncı madde hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlık bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihraç edilecek işlem görmüş ürünün, yeni bir belge/izin kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Kararın 6 ncı maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalatına müsaade edilir.

İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili Bakanlık bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma işleminin Bakanlık bölge müdürlüğünce/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin 22 nci madde çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa- Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin, bu Kararın 16 ncı maddesi hükmüne istinaden her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair bilgi ve belgelerin tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında telafi edici verginin fazla ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile telafi edici verginin eksik ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda, eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin kısmın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen telafi edici vergiye ilişkin kısımdan düşülmesi suretiyle taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilir. Ancak, ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamında eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi edici verginin eksikliği tamamlanamamışsa, taahhüt kapatma işleminin tekemmül ettirilebilmesi için eksik kısmın ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamında yatırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin tevsiki aranır.

İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminat veya vergi, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili firmaya geri verilir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.

İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu maddede belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir. (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir. (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

İhracatın Gerçekleştirilmemesi

MADDE 20 – (23.09.2006 Tarihli 26298 Sayılı R.G. – 2006/10866 s.BKK ile değişik.) (1) Bu Kararın 15 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere (belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsik edilememesi halinde) ihracatı gerçekleştirilemeyen ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, 22 nci madde hükümlerine göre tahsil edilir.

(2) Geri ödeme sistemi kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere (belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının (bu Kararın 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde), serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsik edilememesi halinde) ihracatı gerçekleştirilemeyen ithal eşyasına ilişkin alınan vergi iade

(3) 19 uncu maddenin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, ikincil işlem görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı veya asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsiki aranır. Aksi takdirde, 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.’ (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

(4) Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin daha önce alınmayan vergi, 22 nci madde hükümlerine göre tahsil edilir.

Belgenin/İznin İptali

MADDE 21- (14.05.2010 tarihli ve 27581 sayılı R.G. 2010/371 s.BKK ile değişik) (1) Firmanın talep etmesi halinde, kullanılmayan dahilde işleme izin belgesi iptal edilir.

(2) Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin düzenlenmesine veya revizesine dayanak teşkil etmek üzere ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut belgenin/iznin sahtesinin düzenlendiğinin veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde, bu Kararın 23 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili belge/izin iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat

(3) İptal edilen belge/izin ile ilgili olarak, 22 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

MADDE 22- (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik.) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi,

b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılmaması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmaması durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan vergi,

c) Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması aşamasında belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ç) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1 ‘inden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

e) Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi,

f) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi, Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eşyanın ithalinde alınmayan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin 20 nci madde kapsamında ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.

Ayrıca,

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, belge/izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Firmaların bu fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.

Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı

MADDE 23- (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi veya eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde; bu beyannamenin veya beyanname eki belgelerin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve bu beyanname ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında değerlendirmeye alınmaz.

Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikalini müteakiben Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz. Ayrıca; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın belge/izin sahibi firma tarafından yapılmadığının kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespiti kaydıyla, bu işlemin dahilde işleme rejimi çerçevesinde firmaya herhangi bir menfaat sağlamadığı ve yapılan ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi kapsamında ihracı gerçekleşmediği tespit edilen ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının tespit edilmesi durumunda stokta bulunmayan eşya ile ilgili olarak 22 nci madde hükümleri uygulanır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), 6 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz.

Bu maddede belirtilen hakların kötüye kullanıldığına ilişkin hallerin tespiti durumunda, ilgili belgeye/izne herhangi bir ek süre verilmez.

Denetim

Madde 24- Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Bakanlık, bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Uygulama

Madde 25- Bu Kararın yayımlandığı tarihten önceki Kararlara istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanır.

Yetki

Madde 26- Bakanlık bu Karar hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir.

Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca; iptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz. (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler ile Bakanlıkça belirlenecek kriterleri yerine getiren diğer kişiler için dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla tebliğ, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir. (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile değişik)

Dahilde işleme izin belgelerinin revize edilmesi ve taahhüt hesabının kapatılması ile ilgili görev ve yetkiler Bakanlıkça kullanılabileceği gibi, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile, diğer kamu kurumları ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir.

EK MADDE 1 — (15.12.2005 tarihli, 26024 sayılı R.G. – 2005/9736 s.BKK ile eklenmiştir) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) nezdinde bulunan “Teminat Sigortası” hesabı; ilgili gümrük idarelerince bu hesaba atıfta bulunularak talep edilen ilgili Devlet zararının karşılanmasını teminen, bu hesapta bulunan meblağın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun göreceği taleplere aktarılması suretiyle tasfiye edilir. Ayrıca, bu tasfiye işleminden sonra ilgili gümrük idareleri tarafından bu hesaba atıfta bulunularak Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ye amme alacaklarının tahsili talepleri intikal ettirilmeksizin, bu kapsamdaki Devlet zararının karşılanması için ilgili firmalar hakkında 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takibata devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (08.12.2006 tarihli 26370 sayılı R.G.- 2006/11203 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe 11/1/2006 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri;

a) Dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesi ve/veya ihracat taahhütlerinin kapatılması için gerekli belgelerde yer alan miktar birimlerinden, ithalat ve ihracat listelerinde yer alan miktar birimleri esas alınmak suretiyle yapılacak sarfiyat hesabı üzerinden,

b) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tanımı ile ihraç edilen işlem görmüş eşyanın tanımının İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli tasnifine göre, aynı elyaf cinsi kapsamında olması halinde,

kapatılır.

Geçici Madde 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında yurt içinden alınan ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin verginin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili kaydıyla, belge ihracat taahhütleri kapatılır.

Geçici Madde 2- Bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgesi/ihracatı teşvik belgesi ihracat taahhütleri, yan sanayici unvanı kayıtlı gümrük beyannameleriyle de kapatılabilir.

Ayrıca, bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgesi/ihracatı teşvik belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, belge sahibi firma ve/veya yan sanayici tarafından bir başka firmaya teslim edildiğinin yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi ve bu firma ve/veya aracı ihracatçı tarafından ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, bu gümrük beyannamesi ihracat taahhüdüne sayılabilir.

Geçici Madde 3- Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen gözetim ve korunma önlemine tabi eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünü A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç eden ancak, bu eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya gözetim belgeleri (yan sanayici veya aracı ihracatçı adına olanlar dahil) bulunmayan firmalara ait bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla, bu eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya gözetim belgeleri aranmaksızın kapatılır.

Geçici Madde 4- Bu Kararın yayımından önce düzenlenen, en geç 31/12/2004 tarihinde süresi sona eren ve aynı firmaya ait dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri, belge sürelerinin birbiri içerisine girmesi kaydıyla birlikte kapatılabilir.

Geçici Madde 5- 30/1/2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun çerçevesindeki finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile yapılan sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular adına, bu Kararın yayımından önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil), bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 18 ay süre verilir. Ayrıca, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili belge/izin kapsamındaki ihracat performansı dikkate alınarak, belgeye/izne ilave süre verilebilir.

Bu kapsamda ek süre verilen dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütleri, belge/izin sahibi firma ya da grup firmaları veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile yapılan sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir.

Geçici Madde 6– Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, belgenin/iznin kendi mevzuatında ve bu Kararda belirtilen müracaat süreleri dikkate alınmaksızın bu Kararın lehe hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 7- 13/5/2003 tarihli ve 25107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/4/2003 tarihli ve 2003/5548 sayılı Kararnamenin eki Karar çerçevesinde ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi için dahilde işleme izin belgesine verilen süreler, belge süresi olarak kabul edilir.

Geçici Madde 8- Bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yurt içinden temin edilme imkanı bulunmayan hammadde, yarı mamul ve mamul madde için bu Kararın 9 uncu maddesinde belirtilen döviz kullanım oranının %10 (%90 döviz kullanım oranı) aşılması durumunda, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve Müsteşarlığın uygun görmesi şartıyla belge ihracat taahhüdü kapatılabilir.

Geçici Madde 9- Bu Kararın yayımı tarihinden önce özel fatura düzenleme yetkisi bulunmayan gümrük idarelerince tescil edilen ancak bu idarelerden teyidi alınamadığı için ihracat taahhüdüne saydırılamayan özel fatura ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) ihracat taahhütleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yapılan ihracat ile kapatılır. Belge süresi sonu ile bu Kararın yayımı tarihi arasında gerçekleştirilen ihracat da belge ihracat taahhüdüne sayılır.

Geçici Madde 10- Bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgesi kapsamında menşe ispat belgeleri eşliğinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihracatı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu ülkelerden tercihli tarife uygulamasından yararlanmaksızın başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin telafi edici verginin ödenmesi aranmaz.

Geçici Madde 11– Taahhüt hesapları kapatılmayan 1 ve 2 kodlu ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin gümrük idaresince tespit edilmesi ve ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirilmesi kaydıyla, belge ihracat taahhütleri bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide uygulanmaksızın, ihracatçı birliği genel sekreterliği tarafından resen kapatılır.

Taahhüt hesapları kapatılmayan 3 kodlu ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, belge ihracat taahhütleri bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide uygulanmaksızın gümrük idaresi tarafından resen kapatılır.

GEÇİCİ MADDE 12 –(06.08.2006 tarih ve 26251 sayılı R.G.- 2006/10737 s.BKK ile eklenmiştir) (1) 27/1/2005 tarihinden önce, süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan veya iptal edilen ve bu suretle uygulanan müeyyidenin kısmen tahsil edildiği dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin ilgili gümrük idaresinden teyit edilmesi ve resen kapatma veya iptal işleminin Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından geri alınması kaydıyla belge ihracat taahhütleri, bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide uygulanmaksızın, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından kapatılır.

(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ihracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında, henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edilir.Ancak, belge kapsamında daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge sahibi firmaya iade

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) 27/12/2006 tarihli ve 5569 sayılı Kanun çerçevesindeki finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular adına 30/12/2006 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (resen kapatılan, müeyyideli olarak taahhüt kapatma işlemi yapılan veya iptal edilen belgeler/izinler dahil), belge/izin sahibi firmanın müracaat tarihinden itibaren onsekiz ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre verilir. (10.02.2009 tarih ve 27137 sayılı R.G. 2009/14617 s.BKK ile değişik)

(2) Bu kapsamda ek süre verilen dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütleri; belge/izin sahibi firma, bu firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir. Ancak, ihracat taahhütlerinin belge/izin sahibi firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılmasında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklıdır. (08.04.2008 tarihli, 26841 sayılı R.G. – 2008/13417 s.BKK ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 15 – (1) 1/1/2006 tarihinden önce otomotiv sektörü ile ilgili olarak düzenlenmiş ancak üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiği ilgili gümrük beyannameleri ile tevsik edilemediğinden kapatılamamış olan dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesapları, ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu belgelerin üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiğine yönelik tespitin münhasıran belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden akaryakıta yönelik hammadde sarfiyat hesabı dikkate alınmak suretiyle kapatılır. (22.08.2010 tarihli, 27680 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması, Bakanlıkça taahhüt kapatma işleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgede buna yönelik revize işlemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne ilişkin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin taahhüt hesapları belge/izin kapsamında ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılır ve bu ürün ile ilgili olarak bu Kararın diğer hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sona erer. (13.11.2010 tarih ve 27758 sayılı R.G. 2010/1025 s.BKK ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler, bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılır. (04.12.2012 tarihli, 28487 sayılı R.G. 2012/3903 sayılı BKK ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 18 ‒ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi çerçevesindeki işlemlerin yapılabilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilir ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir. (18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı R.G. 2014/6197 sayılı BKK ile eklenmiştir)

Yetiştiricilik faaliyetine yönelik düzenlenmiş belgeler kapsamında eşdeğer eşya kullanımına ilişkin geçici uygulama (05.07.2015 tarihli, 29407 sayılı R.G. 2015/7862 s.BKK ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 19- (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile balıkçılık ve diğer su ürünlerinin ihracatına yönelik yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve öngörülen ithalatı tamamen veya kısmen gerçekleştirilmiş olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önce ihracat sonra ithalat yapılması durumunda; ithal tarihi itibarıyla 12’li (onikili) bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu aynı olan serbest dolaşımdaki eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün belge sahibi firmanın stoklarında bulunduğunun yeminli mali müşavir raporuyla tevsiki kaydıyla, belge kapsamında sonradan gerçekleştirilen ve yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen işlem görmüş ürüne tekabül eden ithal eşyası eşdeğer eşya olarak kabul edilir ve serbestçe kullanılabilir. Bu durumda yeminli mali müşavir raporuyla tespiti yapılan işlem görmüş ürünün belge süresi içerisinde ihracatının gerçekleştirilmesi aranır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler ile taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelere de bu maddenin lehe olan hükümleri uygulanır.

Resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin geçici uygulama (13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı R.G.2016/8698 s.BKK ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 20- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının uygun görüldüğünün Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi halinde, Bölge Müdürlüklerince resen kapatma işlemi geri alınır. Bu geri alma işlemi Bölge Müdürlüklerince Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulur.

Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda hem de taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve resen kapatılmış olan belgeleri sebebiyle indirimli teminat uygulamasından yararlanamayan firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yaptıkları ithalat işlemlerinde, indirimli teminat uygulamasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaya devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında; belge/izin sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın henüz yapılmamış olması (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Kararın 19 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir. (19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı R.G. 2016/9100 s.BKK ile eklenmiştir)

 GEÇİCİ MADDE 22- (26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı R.G. 2017/10973 s.BKK ile eklenmiştir) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil);

a) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde, 22 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

b) Belge/izinde kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.

c) İthal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin olarak Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların yerine getirildiğinin tevsik edilememesi halinde, belgelerin/izinlerin ihracat taahhüdü, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde işlem yapılarak kapatılır. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

ç) 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan haller dışında Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların ihlali halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

d) İthal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

e) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi veya beyanname eki belgeler hakkında 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanır

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27- 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararname eki Karar, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. (04.05.2012 tarihli ve 28282 sayılı R.G. 2012/2995 s.BKK ile değişik)

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
27/1/2005 25709
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
1. 15/12/2005 26024
2. 6/8/2006 26251
3. 23/9/2006 26298
4. 8/12/2006 26370
5. 8/4/2008 26841
6. 8/10/2008 27018
7. 10/2/2009 27137
8. 17/7/2009 27291
9. 14/5/2010 27581
10. 29/6/2010 27626
11. 22/8/2010 27680
12. 13/11/2010 27758
13. 4/5/2012 28282
14. 4/12/2012 28487
15. 18/4/2014 28976
16. 5/7/2015 29407
17. 13/4/2016 29683
18. 19/8/2016 29806

20.12.2006 Tarihli 26382 Sayılı Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)

MADDE                        KONU
Madde 1-3 Kapsam – Tanımlar
Madde 05 Şartlı Muafiyetin Kapsamı
Madde 06 Eşdeğer Eşya Kullanımı
Madde 09 İndirimli Teminat Uygulaması
Madde 11 Geri Ödemenin Kapsamı
Madde 14 Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller
Madde 19 Belge/İzin Revizesi
Madde 20 Belge/İzin Süresi
Madde 28 İhracatın Gerçekleştirilmesi
Madde 29 Aracı İhracatçı ile İhracat
Madde 30 Temsilci Aracılığı ile İthalat
Madde 31 Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler
Madde 32 Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya
Madde 33 Telafi Edici Verginin Ödenmesi
Madde 35 Kısmi Teminat İadesi Müracaatı
Madde 37 Kapatma Müracaatı
Madde 39 Kapatma İşleminin Bildirileceği Merciler
Madde 40 Teminatın/Verginin İadesi
Madde 42 İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi
Madde 43 İhracatın Gerçekleştirilmemesi
Madde 45 Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması
Madde 46 Dahilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımı
Madde 47 Denetim
Madde 48-49 Uygulama – Yetki
G.Madde 1-3 Geçici Maddeler
G.Madde 31-33 Geçici Maddeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”na istinaden dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aracı ihracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firmayı,

b) Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

c) TR dolaşım belgesi: Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

ç) Belge: Dahilde işleme izin belgesini,

d) Belge süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

e) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

f) Dahilde işleme izin belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

g) Dahilde işleme izni: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni,

ğ) Değişmemiş eşya: İşlem görmemiş ithal eşyasını,

h) Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını, (15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı R.G. İhracat 2010/13 tebliğ ile değişik)

ı) Elde etmek: Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasını,

i) Elektronik ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,

j) Eşdeğer eşya: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı,

k) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini,

l) Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

m) Gümrük rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini,

n) İhracatçı: Yan sanayiciye ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

o) İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,

ö) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

p) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü,

r) İşleme faaliyeti: Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını,

s) İşlenmiş tarım ürünleri: İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri,

ş) İşletme malzemesi: İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi, (25.06.2010 tarih ve 27622 sayılı R.G. İhracat 2010/7 Tebliğ ile değişik)

t) İthal eşyası: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça, vb.), ambalaj ve işletme malzemesini,

u) İzin: Dahilde işleme iznini,

ü) İzin süresi: Dahilde işleme izni üzerinde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilerek tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

v) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

y) Menşe ispat belgeleri: Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanını,

z) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, (10.12.2011 tarihli, 28138 sayılı R.G. İhracat 2011/19 Tebliğ ile değişik)

aa) Onaylanmış kişi statü belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük Bakanlığınca verilen belgeyi,

bb) Önceden ihracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini,

cc) Önceden ithalat: İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithalini,

çç) Pan-Avrupa Menşe kümülasyonu: Avrupa’da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,

dd) Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu: Avrupa’da ve Akdeniz Havzasında, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,

ee) Sanayi ürünleri: Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünleri,

ff) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

gg) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,

ğğ) Tarım ürünleri: İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini,

hh) Tedarikçi beyanı: A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi,

ıı) Ticaret politikası önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,

ii) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,

jj) Üçüncü ülke: Avrupa Topluluğuna üye ülkeler dışındaki ülkeleri,

kk) Vergi: Eşyanın ithali ve ihracında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

ll) Verimlilik oranı: Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranını,

mm) Yan sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı,

nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletme, (25.07.2007 tarih ve 26593 sayılı G. – İhracat 2007/7 Tebliğ ile eklenmiştir)

oo) Başlamış işlem: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını, (25.06.2010 tarih ve 27622 sayılı G. İhracat 2010/7 Tebliğ ile eklenmiştir)

öö) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı, (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile eklenmiştir)

pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü, (16.12.2014 tarihli ve 29207 sayılı G. İhracat 2014/9 Tebliğ ile eklenmiştir. Yürürlük 01.01.2015)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dahilde İşleme Tedbirleri

Dahilde işleme tedbirleri

MADDE 4 – (1) Dahilde işleme tedbirleri:

I Şartlı Muafiyet Sistemi,

II Geri Ödeme Sistemi’nden oluşur.

I-Şartlı muafiyet sistemi

Şartlı muafiyetin kapsamı

MADDE 5 – (1) Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.

(2) Ancak, belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

Eşdeğer eşya kullanımı

MADDE 6 – (1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’libazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. (07.01.2013 tarih ve 28521 sayılı R.G. İhracat 2013/1 Tebliğ ile değişik)

(2) Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir.

(3) İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri

(4) Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir. Ancak, ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle belge sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması

(5) İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir.

(6) Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat alınır.

Yurt içi alımlar

MADDE 7 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, bu Tebliğin 5 inci maddesi hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde, belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alım yapılabilir. Ayrıca, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belge kapsamında yurt içi alıma ilişkin yeni düzenleme yapılabilir. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(3) Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

(4) Ancak, belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için, bu Tebliğin ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri

(5) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

(6) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, işlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabilir. Bu alımlara, taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, ilgili bölge müdürlüklerince izin verilir. Bu kapsamda yapılan alımlarda teminat aranmayabilir. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(7) Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili bölge müdürlüğünün uygun görüşünün olması kaydıyla Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu durumun tespitinden itibaren belgeye azami 6 (altı) ay ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilir. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(8) Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden yurt içinden eşya alımından önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden eşya belge süresi sonuna kadar katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

 Teminat

MADDE 8 – (1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir.

(2) Ancak, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

(3) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde, ithalatta alınması gereken vergi, yurt içi alımlarda ise Bakanlık ve/veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.

(4) Teminat;

a- Para,

b- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c- Hazine tahvil ve bonoları,

unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

İndirimli teminat uygulaması

MADDE 9 –(02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik.) (1) İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar veya belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1’inin,

b) Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 (beş) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5’inin,

c) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

ç) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

d) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

e) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun, teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir. Ancak, BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta indirimli teminat uygulanmaz. Geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi, bu fıkra çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında uygulanan teminat oranı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında, firmanın doğrudan kendisinin yaptığı ihracatın yanı sıra, söz konusu firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birliğince onaylanmış kayıtlar ile tevsik edilmesi şartıyla; dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, aracı ihracatçı şirketler ve grup şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edilen ihracat da dikkate alınır.

(3) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentleri çerçevesinde, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılacak ithalat tutarının hesaplanmasında; firma adına düzenlenen ve henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış tüm belgeler ile 27/1/2005 tarihinden sonra verilen izinler kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan toplam ithalat tutarı düşülür.

(4) Belge/izin müracaatı esnasında birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan ancak daha sonra belge/izin süresi içerisinde bu şartlara sahip olan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni de indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilmiş ithalata ilişkin alınan teminatların indirimli teminat oranını aşan kısmı, belge/izin sahibi firmaya iade

(5) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler, doğrudan gümrük idaresi tarafından uygulanır.

(6) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerindeki hükümler ise, dahilde işleme izin belgesi için özel şartlar bölümündeki hükme istinaden gümrük idaresi tarafından uygulanır. Dahilde işleme izni kapsamında ise gümrük idaresince, Bakanlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) ilgili firmanın indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği ithalat tutarına ilişkin bilgi alınması suretiyle işlem yapılır.

(7) Birinci fıkra çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmayan dahilde işleme izin belgesi kapsamında, işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin verginin %10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, ithalatın gerçekleştirilmesine gümrük idaresince, yurt içi alımın gerçekleştirilmesine ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca izin

(8) Firmaların yedinci fıkra hükmünden yararlanmak için, belge süresi içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri

(9) İndirimli teminat uygulamasından doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil Bu firmaların kamudan olan alacakları da teminat hükmündedir.

Türkiye gümrük bölgesi dışında veya serbest bölgelerde yapılacak işleme faaliyeti

MADDE 10 – (1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün veya değişmemiş eşyanın tamamı ya da bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesindeki işlem görmüş ürünün ithaline, bu ürünlerin ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışı veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak vergi tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanan tutar kadar teminat alınarak izin verilir.

II-Geri ödeme sistemi

Geri ödemenin kapsamı

MADDE 11 – (1) Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır.

(2) Ancak, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır. (24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı R.G. İhracat 2008/15 ile değişik)

(3) Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa- Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince, sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranır. (24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı R.G. İhracat 2008/15 ile değişik)

(4) Geri ödeme sisteminden yararlanmak için, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili satır kodunun gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi gerekir.

Geri ödeme sistemi uygulanmayacak haller

MADDE 12 – (1) Geri ödeme sisteminden, Avrupa Topluluğuna üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere;

a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan,

b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,

c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde ithalat vergilerine tabi olan,

ç) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü sırasında, işlem görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan,

eşya yararlandırılmaz.

(2) Ayrıca;

a) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, üçüncü ülke menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere,

b) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, üçüncü ülke menşeli eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere,

c) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülke menşeli olmayan eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde anlaşma imzalanmış ülkeye,

ç) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyona taraf ülkelere,

d) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyona taraf ülkelere,

e) Serbest dolaşımda bulunan eşyadan üretilen işlem görmüş ürünün serbest bölgelere (serbest bölgelerden en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde (a) ila (d) bentlerinde belirtilen ülkeler haricindeki ülkelere yapılan satışlar ile bu Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hariç),

ihraç edilmesi halinde bu ihracat, geri ödeme sisteminden yararlandırılmaz.

Ödenen verginin geri verilmesi

MADDE 13 – (1) Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün bu Tebliğin 38 inci maddesi hükmüne göre kapatılmasını müteakip 3 (üç) ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Bu verginin ilgilinin müracaatı üzerine geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde gümrük idarelerince geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belge/İzin Düzenlenmesi

Dahilde işleme izni verilecek haller

MADDE 14 – (1) Dahilde işleme izni kapsamında, ek-7’de yer alan listedeki eşyalar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline izin verilir:

a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması, (17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı R.G. İhracat 2011/7 Tebliğ ile değişik)

b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,

c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,

ç) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

d) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,

e) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,

f) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması, asorti bağırsağın tüplenmesi, (01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı R.G. İhracat 2009/6 Tebliğ ile değişik)

g) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,

ğ) Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi, (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

h) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,

ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere). (17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı R.G. İhracat 2011/7 Tebliğ ile değişik)

(2) Gümrük Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) birinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.

Belge/izin müracaatı

MADDE 15 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların;

a) Dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü),

b) Dahilde işleme izni almak için ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle gümrük idaresine, müracaat etmeleri

(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilir.

Belge/izin müracaatının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni müracaatları;

a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi,

c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması,

ç) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları, kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

Belge/izin düzenlenmesi

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğin 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda;

a) İthal eşyasının ve işlem görmüş ürünün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu (her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle), adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı ve değeri ile belge kapsamındaki işlemler için satır kodu,

b) Belge/izin süresi

c) Döviz kullanım oranı,

ç) Varsa yan sanayici,

belirlenerek, proje bazında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni verilir veya talep reddedilir.

(2) Süs hayvanları, canlı balık (orkinos balığı ve larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan eşyalar dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmez.

(3) Dahilde işleme izni; bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işlemler için, Bakanlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) görüş alınmak suretiyle Gümrük Bakanlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde gümrük idaresince verilir. Bu esaslar çerçevesinde farklı bir düzenleme olmaması halinde, ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine izin süresinin kaydedilmesi suretiyle dahilde işleme izni verilir.

(4) Bu Tebliğ’in 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında yapılacak bedelsiz ithalata ve Ek-7’de belirtilen ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmez. Bu çerçevedeki talepler dahilde işleme izin belgesi kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir. (17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı R.G. İhracat 2011/7 Tebliğ ile değişik)

(5)Eşyanın fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurt içinden temin edilmesinin mümkün olup olmaması dikkate alınarak, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın kısmen veya tamamen ithalatına (yurt içi alımlar hariç) süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama

(6) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi imalatçı-ihracatçılar, belge/izin ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırabilirler.

(7) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve sermayesinin en az %51’i imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçılar hariç olmak üzere tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için ihracatçılar adına belge/izin düzenlenmez.

(8) Döviz kullanım oranı;

a) Dahilde işleme izninde,

b) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki bedelsiz ithalatta,

c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda, aranmaz. (15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı R.G. İhracat 2010/13 tebliğ ile değişik)

(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir. (17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı R.G. İhracat 2011/7 Tebliğ ile değişik)

(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye Bu durumda, bu Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(11) Belge/izin kapsamında ihracat taahhüdünün azami %1’i oranında değişmemiş eşya ithalatına izin

(12) Belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün %2’sini geçemez. Ancak, doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgede/izinde, bu oran %10’a kadar tespit edilebilir.

Belgenin gönderileceği merciler

MADDE 18 – (1) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firma talebine istinaden, belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak kağıt ortamında basılı bir nüshası, ilgili bölge müdürlüğünce ilgili firmaya gönderilir. Ayrıca, düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır.

Belgenin/iznin revizesi

MADDE 19 – (1) Dahilde işleme izin belgesi, belge kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebilir. Belge sahibi firmalar, belgenin kağıt ortamındaki basılı nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarının revize işlemlerinin yapılabilmesini teminen elektronik ortamda Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, uygun görülen talepler belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarına işlenir. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(2) Ancak, belge kapsamındaki yurt içi alımlara ve vergi resim harç istisnasına yönelik işlemler için belgenin kağıt ortamındaki basılı nüshası üzerinde revize işlemlerinin yapılması gerekir. Bu durumdaki revize müracaatı, elektronik ortamdaki müracaatla eş zamanlı olarak veya müteakiben ilgili firma tarafından belge aslı ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne yapılır. İlgili bölge müdürlüğünce revize müracaatı, elektronik ortamdaki müracaatın sonucu dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(3) Dahilde işleme izin belgelerinin elektronik ortamdaki kayıtlarının revize edilmesi ile ilgili görev ve yetkiler Bakanlıkça kullanılabileceği gibi, gerek görülmesi halinde bölge müdürlüklerine kısmen devredilebilir.

(4) Dahilde işleme izni talep formuna ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılır. Yapılan revize müracaatı gümrük idaresince sonuçlandırılır ve firmaya

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Süreler

Belge/izin süresi

MADDE 20 – (1) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.

(2) Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

(3) Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Ek süre müracaatı

MADDE 21 – (1) Firmaların;

a) 22 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

b) 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

c) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir. (09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı R.G. İhracat 2013/6 Tebliğ ile değişik)

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Ek süre müracaatının değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az % 25 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin % 25’inin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. (09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı R.G. İhracat 2013/6 Tebliğ ile değişik)

(3) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmesi için ihracatın, bu Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirildiğinin tevsiki aranır.

(4) Geri ödeme sistemi çerçevesinde belge kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmesi için bu ihracatın, bu Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde gerçekleştirildiğinin tevsiki aranır.

(5) Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgeye/izne proje sürecine göre ek süre

Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat

MADDE 23 – (1) Firmaların haklı sebep hallerinden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa, (09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı R.G. İhracat 2013/6 Tebliğ ile değişik)

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, Gümrük Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine, (01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı R.G. İhracat 2009/6 Tebliğ ile değişik)

müracaat etmeleri gerekir. (25.07.2007 tarih ve 26593 sayılı R.G. – İhracat 2007/7 Tebliğ ile değişik)

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Haklı sebep hallerinin değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Dahilde işleme izin belgesine, ilgili firmanın belge kapsamındaki önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamaması haline mahsus olmak üzere, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

(2) İlgili firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde, izin kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın izin ihracat taahhüdüne oranının en az % 25 olması kaydıyla, ilgili izne orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. (09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı R.G. İhracat 2013/6 Tebliğ ile değişik)

(3) İhracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge süresi içerisinde gerçekleştirilen ancak satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan gümrük beyannameleri kapsamı eşya ile aynı ad ve 8-12’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın miktarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısına kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. Başka bir belgeye ait satır kodunun yer alması nedeniyle ilgili belgenin ihracat taahhüdüne saydırılamayan gümrük beyannameleri bu fıkra hükmü çerçevesinde değerlendirilmez. (15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı R.G. İhracat 2010/13 tebliğ ile değişik)

Mücbir sebep ile fevkalade haller

MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

ç) Yükümlü firmanın iflası veya konkordato ilan etmiş olması ya da firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olması (Mahkeme kararı ile), (10.11.2010 tarihli 27755 sayılı R.G. İhracat 2010/15 Tebliğ ile değişik)

d) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

e) Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile).

Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat

MADDE 26 – (1) Firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa, (09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı R.G. İhracat 2013/6 Tebliğ ile değişik)

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin beyanname aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir. (25.07.2007 tarih ve 26593 sayılı R.G. – İhracat 2007/7 Tebliğ ile değişik)

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Mücbir sebep ile fevkalade hallerin değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Mücbir sebep ile fevkalade hallere istinaden dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine verilecek ilave süre; belge/izin sahibi firma tarafından bu Tebliğin 25 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep ile fevkalade haller kapsamında yapılan ilave süre talebinin Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)/ilgili gümrük idaresi tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, mücbir sebep veya fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir. (30.05.2008 tarihli ve 26891 sayılı R.G. İhracat 2008/4 Tebliğ ile değişik)

(2) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle;

a) (01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı R.G. İhracat 2009/6 Tebliğ ile değişik) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı durumunda, bu telef veya kayba dair delil tespiti işlemi talep olunan mahkemece, diğer taraflarla birlikte belge için Bakanlığa ve yine gümrük yükümlülüğü açısından ilgili gümrük idaresine; izin için ise ilgili gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde, mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitinin tevsik edilmesi halinde,

1) Bu ithalata tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü kapatılır ve ithalata ilişkin teminat iade edilir veya,

2) İhracat taahhüdünün tamamlanması için telef olan veya kaybolan miktar kadar yeni ithalata izin verilir.

b) Belge/izin sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu duruma dair delil tespiti işlemi talep olunan mahkemece, diğer taraflarla birlikte belge için Bakanlığa; izin için de ilgili gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde, mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitinin tevsik edilmesi halinde, belge/izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, dahilde işleme rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük gözetimi ve denetimi altında (belge için Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra)

(3) Bu durumdaki belge sahibi firmaların, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ilişkin olarak, belge aslı, ilgili eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybını gösteren ve mezkur bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden belgeler ile birlikte; bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine ilişkin olarak, belge aslı, üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren ve mezkur bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden belgeler, devir yapılacak firmanın belge aslı ve iki firma arasında yapılan protokol ile birlikte Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri

(4) Ayrıca, bu durumdaki izin sahibi firmaların, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ilişkin olarak, izne ilişkin beyanname aslı, ilgili eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybını gösteren ve mezkur bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden belgeler ile birlikte; bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine ilişkin olarak, izne ilişkin beyanname aslı, üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren ve mezkur bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden belgeler, devir yapılacak izne ilişkin beyanname aslı ve iki firma arasında yapılan protokol ile birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Takip ve Değerlendirme

İhracatın gerçekleştirilmesi

MADDE 28 – (1) İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir.

(2) Ancak, birinci fıkra hükmüne istinaden şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.

(3) Ayrıca, birinci fıkra hükmüne istinaden geri ödeme sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının (bu Tebliğin 11, 12 ve 13 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde), serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.

(4) İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. İhraç bedelleri, döviz olarak veya mal olarak Ancak, ihraç bedelinin mal olarak getirilmesi halinde, bu mallar dış ticaret mevzuatı hükümlerine tabidir.

Aracı ihracatçı ile ihracat

MADDE 29 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı, belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi, başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Ancak, elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınması gerekir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

(2) Aracı ihracatçı ile yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde, belge/izin sahibi ve varsa yan sanayici unvanları ile belge satır kodunun/izne ilişkin beyanname sayısının kaydedilmiş olması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ihracata izin

(3) Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatın dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında değerlendirilmesi için, belge/izin sahibi firmadan tedarik edildiği ve belge/izin ihracat taahhüdünde yer aldığı şekliyle ihracının gerçekleştirilmesi

(4) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma ile aracı ihracatçı arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine

(5) Ancak, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük Bakanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen

Temsilci aracılığı ile ithalat

MADDE 30 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı, belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla, temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınması gerekir.

(2)     Temsilci aracılığı ile yapılan ithalatta; ilgili gümrük idaresince, belge/izin süresi içerisinde belirtilen miktarı geçmemesi kaydıyla ithalata izin verilir. Ayrıca, temsilci aracılığı ile yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde, belge sahibi firma unvanı ile belge satır kodunun kaydedilmiş olması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalata izin verilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 31 – (1) Gümrük idaresince, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki işlemler; bu Tebliğ, genelgeler, talimatlar ve belgenin özel şartlar bölümünde belirtilen hükümler ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idaresince

a) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ithalat bölümünde belirtilen eşyanın;

1) Belge/izin süresinin geçerli olması,

2) Belgede/izinde kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olması,

3) Belgede kayıtlı satır kodunda olması,

4) Cinsinin değişmemesi,

5) Miktarın (belgede/izinde kayıtlı birimlerle) aşılmaması,

6) Belge/izin kapsamında varsa indirimli teminat uygulamasına ilişkin hususlar saklı kalmak üzere, verginin teminata bağlanması,

7) İthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış eşya için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması (Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde izin kapsamında yapılan ithalatta İthalat Rejim Kararının 7 nci maddesi hükmü hariç olmak üzere),

kaydıyla ithalatına izin verilir.

b) Belge/izin kapsamındaki ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde;

1) Belgede/izinde kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonunun,

2) Belgede kayıtlı satır kodunun,

3) Belgede/izinde belirtilen ihraç ürününün adının, özelliğinin ve miktarının (belgede/izinde kayıtlı birimlerle),

4) İlgili belge veya belgelerin sayısını içeren satır kodunun/izin veya izinlere ilişkin beyanname sayısının,

5) Firmanın imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanının,

6) İhracatçı, dış ticaret sermaye şirketi ve sektörel dış ticaret şirketi adına düzenlenen belge/izin üzerinde kayıtlı bulunan yan sanayici unvanının,

7) İmalatçı-ihracatçı adına düzenlenen belge/izin üzerinde yan sanayici kaydının bulunması ve ihraç konusu eşyanın tamamının veya bir kısmının ya da üretiminin bir alt aşamasının yan sanayicinin üretimi ile gerçekleşmesi durumunda, bu yan sanayici unvanının,

yer alması kaydıyla ihracata izin verilir.

c) İthalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılır. Ancak, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın sadece anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. (15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı R.G. İhracat 2010/13 tebliğ ile değişik)

ç)      Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, ihracat vergisi kadar teminat alınır.

d) İhracatın, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye yapılması halinde, bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde varsa telafi edici vergi tahsil

e) Üzerinde belge (ihracat taahhüdü kapatılmış belge) sayısını içeren satır kodu kayıtlı gümrük beyannameleri ile üzerinde ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat bulunan ve izne ilişkin beyanname sayısı kayıtlı olan gümrük beyannameleri için, ilgili firma tarafından sonradan A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri düzenlenmesinin talep edilmesi halinde; bu durum, ilgili gümrük idaresince taahhüt kapatma işlemini tekemmül ettiren ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine bildirilir ve bu mercilerden alınacak cevabi yazı çerçevesinde, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin tahsil edildiğinin tevsiki kaydıyla ilgili gümrük idaresince TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgelerinin vize edilmesi işlemleri tesis edilir.

f) İhracat esnasında, belge özel şartında aksine bir hüküm olmadığı takdirde belge kapsamında önceden ithalatın yapılmış olması şartı

g) Belge üzerinde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu ile teknik ve ticari adı bakımından fiziki unsurları itibarıyla aynı madde olduğunun ilgili belge üzerinde görülmesi, çıkış esnasında gümrük beyannamesi ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması için gerekli ve yeterli şartları oluşturmakta olup, belgenin özel şartlar bölümünde aksine bir hüküm olmadıkça ayrıca ekspertiz raporu ve ayniyet

ğ) Dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, ithal edilen eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde, bu ürün için ekspertiz raporu istenebilir.

h) Bölge müdürlüklerinin belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yazısı ile, gerçekleşen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listeleri dikkate alınarak ithalat esnasında alınan teminat ve vergi, bu Tebliğin 40 ıncı maddesi hükmü çerçevesinde geri

ı) Bu maddenin (h) bendinde belirtilen gerçekleşen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listelerindeki gümrük beyannamelerinin ve eki belgelerin Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük Bakanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde, alınan teminat/vergi firmaya iade edilmez. Bu durumda, dahilde işleme izni kapsamında gerekli işlemler yapılır, dahilde işleme izin belgesi kapsamında ise, gerekli işlemlerin yapılmasını teminen ilgili bölge müdürlüğüne bilgi verilir.

i) Kaybedilen bir gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne saydırılmak üzere bir suretinin ilgili firma tarafından talep edilmesi halinde, bu suret üzerinde taahhüt kapatma işlemini gerçekleştirecek ilgili bölge müdürlüğü/gümrük idaresi belirtilir. Müteakip suret taleplerinde farklı bir bölge müdürlüğünün/gümrük idaresinin belirtilmesinin talep edilmesi halinde ise, bu suret üzerine önceki surette belirtilen bölge müdürlüğü/gümrük idaresi kaydedilir.

Gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşya

MADDE 32 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için, firmaların (yan sanayici veya aracı ihracatçı dahil) ithal tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisanslarının (kota) ve/veya gözetim belgelerinin bulunması zorunludur.

(2) Aksi takdirde, bu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün, üçüncü ülkelere ihracı ya da gümrük idaresi gözetiminde imhası

(3) Ancak, belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın bu ülkelerde gözetim ve korunma önlemlerine tabi olmaması halinde, bu eşya ile ilgili olarak gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisansları (kota) ve/veya gözetim belgeleri

Telafi edici verginin ödenmesi

MADDE 33 – (1) Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle varolan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir.

(2) (24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı R.G. İhracat 2008/15 ile değişik) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere;

a) 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararına istinaden gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli tarım ürünü, sanayi ürünü ve/veya işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu ürünlere ilişkin verginin tahsili aranır.

b) 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı dışında gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli sanayi ürünü kullanılmış ise bu ürüne ilişkin vergi; işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu üründeki sadece sanayi payına ilişkin vergi ödenir; ancak bu ürünlerin elde edilmesinde tarım ürünü kullanılmış ise bu ürüne ilişkin verginin tahsili aranmaz.

(3) Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünler hariç olmak üzere, tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi tahsil

(4) Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi kapsamında, ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünler hariç olmak üzere, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye gerçekleştirilen ihracatta; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve bu ülke menşeli olmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, ilgili anlaşmanın lehte hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelerden menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde ithal edilen eşya kullanılarak elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün, menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde tekrar Kümülasyona taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi durumunda, ithalat rejiminde belirtilen oranda verginin tahsili aranmaksızın ilgili gümrük idaresince ihracata izin verilir. Diğer taraftan, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelerden menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde ithal edilen eşya kullanılarak elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün, menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde tekrar Kümülasyona taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi durumunda da, ithalat rejiminde belirtilen oranda verginin tahsili aranmaksızın ilgili gümrük idaresince ihracata izin

(5) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında, işlem görmüş ürünlerin TR dolaşım belgesi eşliğinde veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, tarım ürünleri ile 1/95 sayılı Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı ürünler hariç olmak üzere, Toplulukta uygulanan vergi ödenir. (30.05.2008 tarihli ve 26891 sayılı R.G. İhracat 2008/4 Tebliğ ile değişik)

(6) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye satışı halinde; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki hükümler çerçevesinde telafi edici verginin tahsili aranır.

(7) Bu madde hükmü çerçevesinde ödenmesi gereken vergi, serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödenir. Ancak, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda, bu vergi serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenir. Tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat

(8) İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır. Aksine bir durumun tespiti halinde, ödenmeyen ya da eksik ödenen telafi edici vergi, yedinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılması gereken tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil

(9) Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için telafi edici vergi

Verginin geri verilmesi

MADDE 34 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen vergi, ilgili firmanın talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde nakden geri verilir

(2) Belge/izin kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için, bu verginin tebliği tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.

(3) Gümrük idaresi, ilgili firmanın müracaatı üzerine, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde fazla yatırılan vergiyi geri vermek zorundadır. Fazla yatırıldığı tespit edilen verginin, ilgili firmanın gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak müracaatı üzerine, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

Kısmi teminat iadesi müracaatı

MADDE 35 – (1) Firmaların kısmi teminat iadesinden yararlanmak için;

a) Yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak belge süresi içerisinde, dahilde işleme izin belgesi aslı, fatura ve ihracata ait gümrük beyannameleri asılları, ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listesi, yurt içi alım listesi, ekspertiz raporu aslı (gerek olması halinde), teminat mektubu sureti ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne,

b) İthalat yapılan dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak belge süresi içerisinde, belge aslı, gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listesi, bu listelerde yer alan gümrük beyannameleri asılları ve ihracat listesindeki beyannamelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına dair taahhütname ile birlikte ilgili gümrük idaresine,

c) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak izin süresi içerisinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listesi, bu listelerde yer alan gümrük beyannameleri asılları ve listedeki beyannamelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına dair taahhütname ile birlikte ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Kısmi teminat iadesi müracaatının değerlendirilmesi

MADDE 36 – (1) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ile dahilde işleme iznine ilişkin gümrük idaresince yapılan inceleme sonucunda, belge/izin kapsamındaki ithalat esnasında alınan teminatlar, gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda firmaya iade edilir. Kısmi teminat iadesinde kullanılan gümrük beyannamesi üzerine, dahilde işleme izin belgesi sayısının/dahilde işleme iznine ilişkin beyanname sayısının kaydedilmesi suretiyle bu beyannamenin kısmi teminat iadesinde kullanıldığına dair meşruhat düşülür.

(2) İlgili bölge müdürlüğünce, yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan müracaat, iade edilecek teminat tutarı belirtilmek suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. Kısmi teminat iadesinde kullanılan gümrük beyannamesi üzerine, dahilde işleme izin belgesi sayısının kaydedilmesi suretiyle bu beyannamenin kısmi teminat iadesinde kullanıldığına dair meşruhat düşülür.

(3) Yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında birden fazla yapılacak kısmi teminat iadesi talepleri, aynı bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.

(4) Kısmi teminat iadesi kapsamında geri verilen teminat tutarı, belge/izin kapsamında alınması gereken toplam verginin %90’ını geçemez. Bakiye teminatlar ise, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip firmaya iade

(5) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen indirimli teminat uygulaması çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Kapatma için bilgi ve belgelerin sunulması (20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı R.G. İhracat 2016-5 Tebliğ ile değişik)

MADDE 37 – (1) Firmaların;

a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,

b) Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Ek-4’te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine,

sunmaları zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesi firma sorumluluğunda olup, bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.

Kapatma işleminin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin 37 nci maddede belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksikliğin tespiti halinde, bu eksiklikler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, bu Tebliğin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılır. (20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı R.G. İhracat 2016-5 Tebliğ ile değişik)

(2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. Gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş olması bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır. Ancak, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır. (25.06.2010 tarih ve 27622 sayılı R.G. İhracat 2010/7 Tebliğ ile değişik)

(3) Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde belge sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur. Gümrük beyannamesinin izin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde izne ilişkin beyanname sayısının yer alması gerekir. İzin ihracat taahhüdüne sayılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi aslına, ilgili gümrük idaresince ihracat taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat düşülür.

(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranı esas alınır. (15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı R.G. İhracat 2010/13 tebliğ ile değişik)

(5) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa- Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında ödenen telafi edici vergiye ait makbuz üzerine, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince/gümrük idaresince belge/izin kapsamında kullanılan tutar belirtilmek suretiyle meşruhat düşülür. Telafi edici verginin fazla ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile telafi edici verginin eksik ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda; eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin kısmın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen telafi edici vergiye ilişkin kısımdan düşülmesi suretiyle belge/izin taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilir. Belge ihracat taahhüdünün kapatılması için yapılacak müracaat sırasında ibraz edilen ve ek-8’deki telafi edici vergi tablosunda yer alan bilgilerin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince doğruluğu kontrol Belge kapsamındaki mahsup işleminde; ilgili firma tarafından mahsup işlemine ilişkin hesaplamalara ek-8’de yer alan telafi edici vergi tablosunda yer verilmiş olması kaydıyla, tescil tarihi itibarıyla telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinin telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda, telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınır; telafi edici verginin eksik ödendiği gümrük beyannamesinin telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinden önceki tarihli olması durumunda ise, telafi edici verginin fazla ödendiği gümrük beyannamesinin tescil tarihi esas alınır ve eksik ödenen telafi edici vergiye ilişkin kısım 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, belge sahibi firma tarafından talep edilmesi halinde, belge kapsamında ihracat taahhüt kapatma işleminde kullanılmak istenilen ve tescil tarihi itibarıyla, telafi edici verginin eksik yatırıldığı tespit edilen en son tarihli ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihi, mahsup işleminde esas alınabilir. Mahsup işlemini müteakip halen ödenmesi gereken telafi edici verginin bulunduğu durumda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin eksik kısmın ilgili gümrük beyannamesi itibarıyla yatırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin tevsiki kaydıyla belge taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilir. (24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı R.G. İhracat 2008/15 ile değişik)

(6) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, ihracatın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluk üyesi ülkelere yapılması durumunda, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin ithal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgeleri bu Tebliğin 32 nci maddesi hükmü çerçevesinde aranır. Aksine bir durumun izin kapsamında tespiti halinde, gümrük idaresince gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır; belge kapsamında tespiti halinde ise bu durum, gümrük idaresince gümrük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini teminen, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından taahhüt kapatma yazısında

(7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan koşulları haiz firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik.)

(8) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya asıl işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

(9) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithali halinde, bu ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne ilişkin ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak tahsil edilir. Ancak, belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, bu alıma tekabül eden varsa ikincil işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmesi aranmaz. Belge kapsamında, bu fıkra hükmü çerçevesinde işlem yapılması halinde bu durum, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

(10) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin/iznin taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin/izninin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya Bu durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları dahilde işleme izin belgesi sahibi alıcılara katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinde teslim edebilir. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik. Yürürlük 01.05.2014 den geçerli olmak üzere)

(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 42 nci maddesinde belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de tekemmül (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik.)

(12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz Dahilde işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(13) İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı itiraz başvurusunda bulunulması durumunda, müeyyide uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu bu Tebliğin 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili mercilere (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(14) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaların grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatların, bu maddenin (3) numaralı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır. (25.07.2007 tarih ve 26593 sayılı R.G. – İhracat 2007/7 Tebliğ ile eklenmiştir.)

(15) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen asıl işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen asıl işlem görmüş ürün belge/izin süresi içerisinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 170 inci maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile eklenmiştir)

Kapatma işleminin bildirileceği merciler

MADDE 39 – (1) Bu Tebliğin 38 inci maddesi hükmü çerçevesinde yapılan kapatma işlemi, dahilde işleme izin belgesinin gönderildiği merciler ve ilgili vergi dairesi ile bankaya bildirilir.

(2) Bölge müdürlüklerince, ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili gümrük müdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili kurum ve kuruluşa da bildirilir. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

Teminatın/verginin iadesi

MADDE 40 – (1) İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip;

a) Yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan teminatlar T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarınca,

b) İthalat yapılan şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince,

c) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden geri ödeme sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan vergi ilgili gümrük idaresince,

ç) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden geri ödeme sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminat ilgili gümrük idaresince,

ilgili firmaya iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Belgenin kaybedilmesi

MADDE 41 – (1) Dahilde işleme izin belgesinin kaybedilmesi halinde, yeni belge düzenlenmesi için kayıp ilanı verilen gazete ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda, “Elektronik ortamda düzenlenmiş belgenin aynısıdır.” meşruhatı düşülen belge nüshası, ilgili mercilerce yapılan işlemlerin belgeye işlenmesi kaydıyla düzenlenir ve firmaya verilir.

İhraç edilen işlem görmüş ürünün geri getirilmesi

MADDE 42 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

(2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihraç edilecek işlem görmüş ürünün, yeni bir belge/izin kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalatına müsaade

(3) İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma işleminin bölge müdürlüğünce/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük  beyannamesi  dikkate alınmadığı durumda  uygulanacak  bir  müeyyide  yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

İhracatın gerçekleştirilmemesi

MADDE 43 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.

(2) Bu Tebliğin 32 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracatı gerçekleştirilemeyen veya serbest bölgelere ihraç edildiği halde en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışı yapılmayan ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre tahsil

(3) Ancak, ikinci fıkra hükmü çerçevesinde serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsik edilmesi hallerinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmü

(4) Geri ödeme sistemi kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere (serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının (bu Tebliğin 11, 12 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde), serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsik edilememesi halinde) ihracatı gerçekleştirilemeyen ithal eşyasına ilişkin alınan vergi iade

(5) Bu Tebliğin 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, ikincil işlem görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı veya asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsiki aranır. Aksi takdirde, bu Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır. (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik)

(6) Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin daha önce alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre tahsil

Belgenin/iznin iptali

MADDE 44 – (1) Firmanın talep etmesi halinde, kullanılmayan dahilde işleme izin belgesi iptal edilir.

İptal müracaatı, elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.

(2) Bu Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden yayımlanacak genelge hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin düzenlenmesine veya revizesine dayanak teşkil etmek üzere ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut belgenin/iznin sahtesinin düzenlendiğinin veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde, bu Tebliğin 46 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili belge Bakanlıkça, izin ise ilgili gümrük idaresince iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. (25.06.2010 tarih ve 27622 sayılı G. İhracat 2010/7 Tebliğ ile değişik) Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaz(Son cümle, 02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik).

(3) İptal edilen belge/izin ile ilgili olarak, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) İptal edilen dahilde işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır. İptal işlemi, ilgili mercilere ve ilgili vergi dairelerine ayrıca bildirilmez ve iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri, gerekli işlemler açısından ilgili mercilerce ve ilgili vergi dairelerince Resmî Gazete’den takip edilir.

Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması

MADDE 45 –(02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik) (1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi,

b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılmaması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmaması durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan vergi,

c) Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması aşamasında belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ç) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1’inden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

e) Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi,

f) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,

g) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin belge için Bakanlıkça bu maddenin altıncı fıkrasında belirlenen, izin için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eşyanın ithalinde alınmayan vergi, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. Dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün müeyyideli olarak kapatılmasına ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine istinaden müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi halinde müeyyide uygulanması öngörülen ithal eşyasının, ithal edildiği şekliyle ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğine, serbest dolaşıma sokulduğuna, gümrük gözetiminde imha edildiğine, gümrüğe terk edildiğine ya da mahrece iade edildiğine yönelik bilgiye de yer verilir.

(2) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin 43 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması

(4) Ayrıca;

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Tebliğ’in 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirlenen oranları geçmesi halinde, belge/izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Firmaların bu fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır.

(5) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil

(6) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında, ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin dahilde işleme izin belgesinde yer alan şartların yerine getirildiğinin teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde, söz konusu şartın yerine getirildiği, firmanın stok ve muhasebe kayıtları dikkate alınarak düzenlenecek yeminli mali müşavir raporu ile tevsik

Dahilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımı

MADDE 46 –(02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik.) (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi veya eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde; bu beyannamenin veya beyanname eki belgelerin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın ve taahhüt kapatma müracaatı beklenilmeksizin beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve bu beyanname ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikalini müteakiben Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat Ayrıca; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(3) Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın belge/izin sahibi firma tarafından yapılmadığının kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespiti kaydıyla, bu işlemin dahilde işleme rejimi çerçevesinde firmaya herhangi bir menfaat sağlamadığı ve yapılan ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde, birinci fıkra hükmü

(4) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi kapsamında ihracı gerçekleşmediği tespit edilen ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrası

(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının tespit edilmesi durumunda stokta bulunmayan eşya ile ilgili olarak 45 inci madde hükümleri uygulanır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının kapatma müracaatından önce tespit edilmesi durumunda, taahhüt kapatma müracaatı beklenilmeksizin, stokta bulunmayan eşyaya ilişkin verginin, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde tahsilatının yapılmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunulur. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), bu Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat

(6) Bu maddede belirtilen hakların kötüye kullanıldığına ilişkin hallerin tespiti durumunda, ilgili belgeye/izne herhangi bir ek süre verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim

MADDE 47 – (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir; ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

(2) Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim birimleri; ilgili bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri; Bakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bölge müdürlükleri elemanları dahilde işleme tedbirlerinin dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla firma tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar da kendi özel kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulama

MADDE 48 – (1) Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğde gümrük beyannamesi aslının arandığı durumlarda, ilgili gümrük beyannamesi aslı aranmaksızın elektronik ortamda yer alan bilgiler, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili işlemlerde esas alınır. Ayrıca, bu Tebliğde beyanname aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum tarafından elektronik ortamda düşülür. (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile eklenmiştir. Yürürlük 01.11.2014)

Yetki

MADDE 49 –(02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile değişik) (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

(2) Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan belgenin/iznin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. İptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat

(3) Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler ile Bakanlıkça belirlenecek kriterleri yerine getiren diğer kişiler için dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 27/1/2005 tarihinden önce, süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan veya iptal edilen ve bu suretle uygulanan müeyyidenin kısmen tahsil edildiği dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin ilgili gümrük idaresinden teyit edilmesi ve resen kapatma veya iptal işleminin Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından geri alınması kaydıyla belge ihracat taahhütleri, bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide uygulanmaksızın, ilgili bölge müdürlüğü tarafından kapatılır.

(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ihracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında, henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edilir. Ancak, belge kapsamında daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 27/1/2005 tarihinden itibaren düzenlenen ancak elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında ibraz edilen ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesi aslı üzerinde belge sayısının yer almaması ve bu nedenle ilgili gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılamaması durumunda, yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan ilgili belgeye, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi kaydıyla, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren azami 4 (dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin düzenlendikleri tarihte yürürlükte bulunan Tebliğ hükümleri; münhasıran anılan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 20/12/2006 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve belge süresi sona ermiş dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bu Tebliğin 21, 23 ve 26 ncı maddeleri hükmünden daha önce yararlanamamış firmaların, İhracat 2007/7 sayılı Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki dahilde işleme izin belgelerine, firma müracaatına istinaden tesis edilecek işlem tarihinden itibaren ilgili ek süreler verilebilir. Ancak bu Tebliğin 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen ek süre, belge süresi sonundan itibaren verilir. (25.07.2007 tarih ve 26593 sayılı R.G. – İhracat 2007/7 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 5 – (30.05.2008 tarihli ve 26891 sayılı R.G. İhracat 2008/4 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) 27/12/2006 tarihli ve 5569 sayılı Kanun çerçevesindeki finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular adına, 30/12/2006 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil), belge sahibi firmanın elektronik ortamda müracaat [elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan belgeler açısından ilgili bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat]/izin sahibi firmanın ise ilgili gümrük idaresi aracılığıyla Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre

(2) Bu kapsamda ek süre verilen dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütleri; belge/izin sahibi firma, bu firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir. Ancak, ihracat taahhütlerinin belge/izin sahibi firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılmasında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (30.05.2008 tarihli ve 26891 sayılı R.G. İhracat 2008/4 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) Belge süresi sona ermiş ancak henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgesinin orijinal süresinin uzatılmış olması halinde, belge süresi sonundan itibaren belge orijinal süresinin uzatılmasına ilişkin işlemin yapıldığı tarihe kadar gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi, üzerinde belge sahibi firmanın unvanının veya belge sayısının yer alması ve belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartların saklı kalması kaydıyla ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir.

GEÇİCİ MADDE 7 –(30.05.2008 tarihli ve 26891 sayılı R.G. İhracat 2008/4 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) 1/3/2008 tarihinden önce süresi sona eren ve bu Tebliğ’in 21 ila 26 ncı maddelerine istinaden münferiden ek süre müracaatında bulunulan dahilde işleme izin belgesi kapsamında, ek süre müracaatında bulunulan tarih ile ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarih arasında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi, üzerinde belge sahibi firmanın unvanının veya belge sayısının yer alması ve belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartların saklı kalması kaydıyla ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir.

GEÇİCİ MADDE 8 – (30.05.2008 tarihli ve 26891 sayılı R.G. İhracat 2008/4 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) 1/1/2008 tarihinden önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine (müeyyideleri tahsil edilmeyen dahilde işleme izin belgeleri dahil); ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri dikkate alınarak, yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde  işleme izin  belgeleri açısından  ilgili bölge  müdürlüğüne  müracaat edilmesi) kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 4 (dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 9 – 1/1/2008 tarihinden önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine (müeyyideleri tahsil edilmeyen dahilde işleme izin belgeleri dahil); ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri dikkate alınarak, yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi) ve Geçici 8 inci madde kapsamında ek süre imkanından yararlanılmamış olması kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 4 (dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. (14.08.2008 tarihli ve 26967 sayılı R.G. – İhracat 2008/13 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 10 – 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında gümrük idarelerince ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır. (14.08.2008 tarihli ve 26967 sayılı R.G.- İhracat 2008/13 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 11 – (24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı R.G. İhracat 2008/15 ile eklenmiştir) (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen;

a) Belge süresi sona ermiş belgeler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi) kaydıyla,

b) Belge süresi sona ermemiş belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi) kaydıyla,

bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.

GEÇİCİ MADDE 12 – (01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı R.G. İhracat 2009/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izinlerine, izin kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen;

a) İzin süresi sona ermiş izinler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi kaydıyla,

b) İzin süresi sona ermemiş izinler için ise, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi kaydıyla,

bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, izin orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.

GEÇİCİ MADDE 13 – (01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı R.G. İhracat 2009/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 24/12/2008 tarihinden önce düzenlenmiş ve belge süresi sona ermekle birlikte ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, Geçici 11 inci madde kapsamında ek süre imkanından yararlanılmamış olunması ve bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri açısından elektronik ortamda Bakanlığa; elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.

GEÇİCİ MADDE 14 – (01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı R.G. İhracat 2009/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenmiş ve taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış/resen kapatılmış dahilde işleme izin belgeleri, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının 26 ncı maddesi hükümlerinin saklı kalması, bu Tebliğin 46 ncı maddesi kapsamında herhangi bir inceleme ve/veya soruşturma nedeniyle müeyyide uygulanmamış olması, müeyyideli kapatılmış/resen kapatılmış belgeler için belge süresi içerisinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş ihracatın tevsik edilmesi ve bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi kaydıyla açılır ve ilgili belgeye taahhüt kapatma/resen kapatma işleminin geri alındığı tarih itibarıyla sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen azami 3 (üç) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir. Bu ek süre imkanından yararlanan firmalar, bu Tebliğ kapsamında varsa başka ek süre hakkından yararlanamaz.

GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 1/4/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ila 79 uncu fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithalat değerinin % 35’inden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü döviz kullanım oranı aranmaksızın kapatılır.(06.08.2009 tarih ve 27311 sayılı R.G. İhracat 2009/9 Tebliğ ile eklenmiştir))

GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Elektronik ortamda düzenlenmemiş olan dahilde işleme izin belgesi kapsamında elektrik enerjisi ihracat taahhüdü bulunması halinde, bu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde ilgili imalatçı firma unvanının veya ilgili belge sayısının yer alması kaydıyla ilgili belge ihracat taahhüt hesabı, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nden teyidi alınan fatura bilgileri esas alınarak kapatılabilir. (06.08.2009 tarih ve 27311 sayılı R.G. İhracat 2009/9 Tebliğ ile eklenmiştir))

GEÇİCİ MADDE 17 –(18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı R.G. İhracat 2009/10 Tebliğ ile eklenmiştir)

(1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, 1/1/2007-30/6/2009 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen;

a) Belge süresi sona ermiş belgeler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla,

b) Belge süresi sona ermemiş belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla,

bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) 1/1/2010 tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine; ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi) halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. (02.04.2010 tarih ve 27540 sayılı R.G. İhracat 2010/4 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 19 – (1) 22/8/2010 tarihinden önce düzenlenen ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren dahilde işleme izin belgelerine bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması bakımından, 22/8/2010 tarihinde yapılan değişiklik öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır. (15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı R.G. İhracat 2010/13 tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce belge süresi sona eren ancak henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi sahibi firma hakkında belge süresi içinde verilmiş iflasın ertelenmesi kararı bulunması halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde mahkeme kararıyla birlikte elektronik ortamda Bakanlığa (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan belgeler açısından ilgili bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa) müracaat edilmesi kaydıyla, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren mücbir sebep ile fevkalade hal süresi dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine ilave süre verilebilir. (10.11.2010 tarihli 27755 sayılı R.G. İhracat 2010/15 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 21 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ila 79 uncu fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithalat değerinin %35’inden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü döviz kullanım oranı aranmaksızın kapatılır. (12.03.2011 tarihli ve 27872 sayılı R.G. İhracat 2011/13 Tebliği ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanması bakımından, bu maddenin yayımı tarihi öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır. (17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı R.G. İhracat 2011/7 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 23 – (1) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile geçici 18 inci madde kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ek sürelerde yine bu maddelerde belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, 1000 rejim kodu ile gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri değerlendirilebilir. (29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı R.G. İhracat 2011/20 Tebliğ ile eklenmiştir)

Resen kapatmalara ilişkin geçici uygulama (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 24 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde bu Tebliğ eki ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının uygun görüldüğünün Bölge müdürlüklerine bildirilmesi halinde, Bölge müdürlüklerince resen kapatma işlemi geri alınır ve aynı gün belge sahibi firma tarafından elektronik ortamda taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin müracaat yapılır. Bu geri alma işlemi Bölge müdürlüklerince Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulur.

(2) Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda hem de taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda

Belgeden belgeye teslime ilişkin geçici uygulama (01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, dahilde işleme izin belgesi sahibi bir firma tarafından katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde alım yapılmışsa, bu alıma konu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün yine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başka bir belgeye tesliminin yapılması halinde, ilgili teslim faturası birinci belgenin ihracatı kapsamında değerlendirilir.

Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama (20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. İhracat 2015/3 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen, ihracat ve ithalat işlemleri kısmen ya da tamamen gerçekleştirilen dahilde işleme izin belgeleri için, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel ve sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

Bazı özel şartların yerine getirilememesi durumuna ilişkin geçici uygulama (20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. İhracat 2015/3 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 27 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinde (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) ayniyet ve/veya ekspertiz raporu aranmasına, dönemsel ithalat kısıtlaması uygulanmasına ya da önceden ihracata tekabül eden miktarı aşmamak üzere ithalat yapılabilmesine ilişkin özel şartların bu maddenin yürürlük tarihinden önce yerine getirilememiş olması durumunda; belge kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, söz konusu özel şartların yerine geldiği kabul edilebilir.

Haklı sebebe istinaden ek süre verilmesi (01.04.2016 tarih ve 29671 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 28 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önceden ihraç edilen eşyanın, ithal eşyasının işlenmesi suretiyle elde edilecek ihraç eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikler itibariyle aynı veya daha ileri nitelikleri taşıması kaydıyla, ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılmayan ancak belge sahibi firmanın stoklarında bulunan ve bu durumu yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilen ithal eşyasının ihraç eşyası bünyesinde kullanılıp ihraç edilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda müracaat edilmesi halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin olarak dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir.

(2) Bu kapsamda verilen ek süre içerisinde, yeminli mali müşavir raporuyla stoklarında bulunduğu tespit edilen ithal eşyasına tekabül eden işlem görmüş ürünün ihracatı dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesabına sayılır.

Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama (16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı R.G. İhracat 2017/3 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dâhil) dâhilde işleme izin belgeleri için de uygulanabilir.

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları (10.06.2017 tarihli ve 30092 sayılı R.G. İhracat 2017/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 30 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine bu Tebliğ ile sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış veya başvuruda bulunmakla birlikte başvuruları reddedilmiş olan firmaların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları kaydıyla bu Tebliğ kapsamında belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınır.

GEÇİCİ MADDE 31 – (1) (02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. İhracat 2018/1 Tebliğ ile eklenmiştir) 26/11/2017 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil);

a) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

b) Belge/izinde kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.

c) İthal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin olarak Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların yerine getirildiğinin tevsik edilememesi halinde, belgelerin/izinlerin ihracat taahhüdü, bu Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde işlem yapılarak kapatılır. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

ç) Bu Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan haller dışında Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların ihlali halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, bu Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

d) İthal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

e) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi veya beyanname eki belgeler hakkında bu Tebliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları (08.06.2018 tarih ve 30445 sayılı R.G. İhracat 2018/4 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 32 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları (22.01.2019/30663 R.G. İhracat 2019/1 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 33 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları (28.11.2019 tarih ve 30962 sayılı R.G. İhracat 2019/8 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Tebliğin; 3, 11, 12, 28, 33, 43, 45 inci maddeleri 23/9/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Geçici 1 inci maddesi 6/8/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. (10.12.2011 tarihli, 28138 sayılı R.G. İhracat 2011/19 Tebliğ ile değişik) 

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/12/2006 26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/7/2007 26593
2- 30/5/2008 26891
3- 14/8/2008 26967
4- 24/12/2008 27090
5- 1/7/2009 27275
6- 6/8/2009 27311
7- 18/9/2009 27353
8- 2/4/2010 27540
9- 25/6/2010 27622
10- 15/10/2010 27730
11- 10/11/2010 27755
12- 12/3/2011 27872
13- 17/5/2011 27937
14- 10/12/2011 28138
15- 29/12/2011 28157
16- 7/1/2013 28521
17- 9/10/2013 28790
18- 1/10/2014 29136
19- 16/12/2014 29207
20- 20/6/2015 29392
21- 1/4/2016 29671
22- 20/5/2016 29717
23- 8/9/2016 29825
24- 16/3/2017 30009
25- 10/6/2017 30092
26- 02/5/2018 30409
27- 08/06/2018 30445
28- 22/01/2019 30663

EK-1

(01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)Mülga Ek-1

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A)

2 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B)

3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)

4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**)

5– İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)

 (*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için

(**): Tebliğin 14/1-b, g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için

(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.

NOT :

1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar

2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar

3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır.

4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğin 14/1-d, e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.


EK-2/A

(01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik) Mülga Ek-2

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ BAŞVURU FORMU

 

O R J İ N A L

1. Başvuru Sahibi Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır.
 

2. Gümrük Rejimleri

 

3. Başvuru Türü

 

4. Devam Formu

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer
6. İznin Geçerlilik Süresi

 

a |          | b |

7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
9. Planlanan işlemlerin detayları
10. Ekonomik Koşullar
11. Gümrük İdareleri

 

a | Giriş

b | İbra
c | Gözetim
 

12. Ayniyata İlişkin Bilgiler

 

13. İbra Süresi (ay)

14. Basitleştirilmiş Usul.

 

a   |        b |

 

15. Nakil ve Devir

16. Ek Bilgi
 

17.

 

İmza …………………………………….                                        Tarih ……………………………..

İsim …………………………………….

 


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ İÇİN BAŞVURU DEVAM FORMU

 

 

O R J İ N A L

18. Eşdeğer Eşya
GTİP TANIM
19. Önceden İhracat
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş
21. Ek Bilgi
22

 

İmza ……………………………………….              Tarih ……………………………..

 

 

İsim ……………………………………….


EK-2/B

(01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ İZİN FORMU

 

 

O R J İ N A L

 

TR               ………………………………………………………………………………..

izin numarası

1. İzin Sahibi İzin Veren İdare
1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur.

 

Ref. No:

2. Gümrük Rejimleri 3. Başvuru Türü 4. Devam Formu
5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer
6. İznin Geçerlilik Süresi

 

a |              | b |

7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
9. Planlanan işlemlerin detayları
10. Ekonomik Koşullar
11. Gümrük İdareleri

 

a | Giriş

b | İbra
c | Gözetim
12.

Ayniyata İlişkin Bilgiler

13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul.

 

a |       b |

15. Nakil ve Devir
16. Ek Bilgi
17.

 

İmza ……………………………………….                          Tarih ……………………………..

 

İsim ……………………………………….


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ DEVAM FORMU

 

 

 

O R J İ N A L

TR ……………………………………………….

izin numarası

18. Eşdeğer Eşya

 

GTİP

 

TANIM

19. Önceden İhracat
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş
21. Ek Bilgi
22

 

İmza ……………………………………….                      Tarih …………………….

 

 

İsim ……………………………………….


EK-3

(01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik. Yürürlük 01.11.2014)

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 1 – Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2 – Gümrük beyannameleri asılları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgileri (Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde fatura asılları) (*) (**)

3 – Döviz alım belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4 – İhracat listesi (Ek-5)

5 – İthalat listesi (Ek-6)

6 – Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (***)

7 – Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

8 – A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

9 – Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

10 – Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

11 – Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12 – Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (**)

13 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (**) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15 – Yeminli mali müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi ve konuyla ilgili yeminli mali müşavir raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16 – Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

(*): Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde fatura asılları yerine elektronik ortamda yer alan bilgiler de esas alınabilir ve fatura aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum tarafından elektronik ortamda düşülür.

(**): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(***): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir. Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili bölge müdürlüğünce, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.


EK–4

(09.10.2013 tarihli ve 28790 sayılı R.G. İhracat 2013/6 Tebliğ ile değişik).


DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı

2- İhracata ilişkin gümrük beyannameleri asılları (*)

3- Ekspertiz raporu (İzin süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme iznine ilişkin beyanname tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)

4- Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

5- A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

6- Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

7- Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

8- Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

9- Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

10- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

11- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (İzin kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzni sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**): Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün ithal edilen eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde istenir. İzin kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, izin kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin izin süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurum yetkilileri tarafından izin süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun izin süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

NOT: Gerekli görülmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve/veya gümrük idarelerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.


EK-5

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT LİSTESİ

(01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

Firma Adı :

Belge Tarih/No :

Belge Süresi Sonu :

TCGB

Gümrük İdaresi Adı

TCGB

Tescil No

TCGB

Tescil Tarihi

Gönderici Vergi No Gönderici Adı Kalem No Satır Kodu GTİP

Kodu

Madde Adı Satışa Esas Miktar Satışa Esas Birim İstatistiki Kıymet Kalem Rejim Kodu Menşe Ülke Adı Gideceği Ülke Adı

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

Firma Adı :

Belge Tarih/No : Belge Süresi Sonu :


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ

(01.10.2014 tarihli, 29136 sayılı R.G. İhracat 2014/5 Tebliğ ile değişik)

TCGB

Gümrük İdaresi Adı

TCGB

Tescil No

TCGB

Tescil Tarihi

Alıcı Vergi No Alıcı Adı Kalem No Satır Kodu GTİP

Kodu

Madde Adı Satışa Esas Miktar Satışa Esas Birim İstatistiki Kıymet Kalem Rejim Kodu Menşe Ülke Adı Çıkış Ülkesi Adı
 

 

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE


DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ

(14.08.2008 tarihli ve 26967 sayılı R.G. – İhracat 2008/13 Tebliğ ile değişik)

Fasıl- GTİP  

Eşya Adı

01-04 Tüm eşyalar
05 Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)
0601 Tüm eşyalar
07-15 Tüm eşyalar
16 Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)
17-24 Tüm eşyalar
43 Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç)
4203.10 Tüm eşyalar (Tamir amaçlı olanlar hariç)
 7311.00.91.90.00  Oksijen Tüpleri(02.05.2018 tarihli, 30409 Mükerrer Sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır)
8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.72.31.00-8528.73.00.00 (02.04.2010 tarih ve 27540 sayılı R.G. İhracat 2010/4 Tebliğ ile değişik)  Televizyonlar (Tebliğin 14/1-d bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)

 


EK-8

(24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı R.G. İhracat 2008/15 ile değişik)

TELAFİ EDİCİ VERGİ TABLOSU

 FİRMA ADI :

BELGE TARİH VE NO :

VERGİ NO :

İhracat Üçüncü Ülkeden İthalat TEV Hesaplaması (YTL)
Satır Kodu (*) GTİP Madde Adı Miktar GB

No

GB

Tarih

Gümrük Sıra Satır Kodu (*) GTİP Madde Adı Miktar Değer GB

No

GB

Tarih

Gümrük İthal Vergi Oranı Ödenecek TEV ($) İhraç Tarihi Kur Ödenen TEV (YTL) Ödenmesi

Gereken TEV (YTL)

Fark(**)
Ana Para Faiz
1
1) 2
3
4
5
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Toplam:
1
2) 2
3
4
5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Toplam:
1
3) 2
3
4
5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Toplam:
1
4) 2
3
4
5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Toplam:

(*) Elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri için

(**) Fark; ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren ödenen TEV’in makbuz tarihine kadar faizi ile birlikte hesaplanan anapara’dan, ödenen TEV’in çıkarılması ile elde edilir.

AÇIKLAMALAR:

1- İhracat başlıklı bölümde her bir satıra bir gümrük beyannamesi bazında ihraç edilen bir işlem görmüş ürün yazılacaktır. Ancak, aynı beyannamede farklı GTİP’lerde birden fazla işlem görmüş ürün ihraç edilmiş ise bir alt satıra ilgili bilgilerin dercedilmesi

2- Üçüncü Ülkeden İthalat başlıklı ikinci bölüm doldurulurken, belge kapsamında ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülkeden ithal edilen ürünler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

3- Üçüncü Ülkeden İthalat başlıklı bölüme, işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan hammaddeler 5’ten fazla ise, ek satır açılarak işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan üçüncü ülkeden ithal edilmiş tüm hammaddeler yazılacaktır.

4- Eşdeğer eşya kullanılmış ise kutuyu işaretleyiniz. Bu durumda TEV ithalat esnasında ödenir.

5- TEV hesaplaması bölümünde yer alan “İhraç Tarihi Kur” birinci bölümde yer alan ihracata ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış

6- Üçüncü ülkeden ithal edilen eşya ile ilgili olarak ithalatı sırasında Toplu Konut Fonu kesintisi söz konusu ise bu kesinti tutarı TEV Hesaplaması bölümünde Ödenmesi Gereken TEV (YTL) sütununa eklenecektir.


EK-9

İHRAÇ ÜRÜNLERİ ÎLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İHRAÇ EDİLEN HAMMADDE ADI 1 HAMMADDE ADI 2 HAMMADDE-ADI 3
Mamul Adı Miktar (Adet/Kg/M) Birimde Kul.

Miktar

Mamulde Kul. Miktar (Adet/Kg/M) Fire Oranı

(%)

Birimde Kul.

Miktar

Mamulde Kul. Miktar Adet/Kg/M) Fire Oranı

(%)

Birimde Kul.

Miktar

Mamulde Kul.

Miktar (Adet/Kg/M)

Fire Oram

(%)

Toplanı İhtiyaç
Toplam İthalat
Fark

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE


 

01.04.2007 Tarihli 26480 Sayılı Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması durumunda uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aracı ihracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş belge sahibi olmayan firmayı,

b) Belge: Dahilde işleme izin belgesini,

c) Belge sahibi firma: Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri, nitelikli elektronik imza yetkisi olan kullanıcı aracılığıyla ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı firmayı,

ç) Belge süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya yurt içi alım ile ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

d) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

e) BİLGE sistemi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen bilgisayarlı gümrük etkinlikleri sistemini,

f) Bilgi sistemi: Bakanlıkça bilgilerin tutulduğu ve bilgisayar uygulamalarının çalıştırıldığı bilgisayar sistemini,

g) Dahilde işleme izin belgesi: İhracat ile ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan, Bakanlıkça elektronik ortamda düzenlenen ve aynı ortamda kayıtları bulunan belgeyi,

ğ) Elektronik imza sertifikası: Nitelikli elektronik imza için kullanılan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınan elektronik veriyi,

h) Elektronik ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,

ı) İhracat süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ihracat ile ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

i) İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren, imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,

j) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi sahibi firmayı,

k) İthalat süresi: Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında sadece ithalat ve/veya yurt içi alım işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

l) Kullanıcı: Dahilde işleme izin belgesi sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş ve elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

m) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, (12.09.2014 tarihli ve 29117 sayılı R.G. İhracat 2014/6 Tebliğ ile değişik)

n) Nitelikli elektronik imza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi,

o) Satır kodu: Dahilde işleme izin belgesinde yer alan, ithal ve ihraç eşyasını tarif eden ve Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasındaki Dahilde İşleme Rejimine ilişkin bilgi iletişiminde dikkate alınacak belge numarasını da içeren kod bilgisini,

ö) Temsilci aracılığı ile ithalat: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatının, Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmek kaydıyla, belge sahibi firma tarafından yetkilendirilmiş temsilci aracılığıyla yapılmasını,

p) Vergi, resim ve harç istisnası: İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ hükümleri uyarınca dahilde işleme izin belgesine uygulanacak tüm istisnaları,

r) Web sayfası: Bakanlığın “ekonomi.gov.tr” internet adresinden girilen web sayfasını, (12.09.2014 tarihli ve 29117 sayılı R.G. İhracat 2014/6 Tebliğ ile değişik)

s) Yan sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firmayı,

ş) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü, (10.12.2014 tarih ve 29201 sayılı R.G. İhracat 2014/8 Tebliğ ile eklenmiştir. Yürürlük 01.01.2015)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Dahilde işleme rejiminden yararlanmak için elektronik ortamda müracaat

MADDE 5 – (1) Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Bakanlığa müracaat ederler.

Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Bakanlığa müracaat eden elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcıların, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili bölge müdürlüğüne göndermeleri gerekir. İlgili bölge müdürlüğü, yapılacak değerlendirme neticesinde ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri firma tanımlamasının yapılmasını teminen bilgi sistemine aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar. (18.10.2008 tarihli, 27028 sayılı R.G. İhracat 2008/14 Tebliğ ile değişik)

(2) Ayrıca, belge üzerinde yan sanayici olarak yer alması talep edilen firmaların, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler yanında Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firma ile yapılan protokole istinaden firma tanımlamasının yapılması

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul

(4) Kullanıcı yetkilendirmesi, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin ilgili bölge müdürlüğüne sunulmasını ve firma tanımlamasına yönelik işlemlerin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça yapılır. Bakanlıkça kullanıcı yetkilendirmesinin yapılması durumunda, ilgili kullanıcının web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Bakanlığa müracaatında belirtilen elektronik posta (e-posta) adresine bilgi gönderilir. Ancak, e- postanın kullanıcıya ulaşmamasından Bakanlık sorumlu

(5) Dördüncü fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilmiş bir kullanıcının bu yetkisinin iptal edilmesi için, ilgili firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş ve bu yetkilendirmenin iptali ile ilgili hususları içeren belgenin ilgili bölge müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Bu belgenin ilgili bölge müdürlüğüne ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde yetkinin askıya alınması isteniyorsa, Bakanlık web sayfasında belirtilen bilgi hattının telefonla aranması gerekmektedir. Bu durumda; askıya alınan yetki için, yetkilendirmenin iptaline ilişkin belgenin 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne ulaştırılması Aksi takdirde, askıya alınan yetki sahibi kullanıcının ilgili firma adına tekrar işlem yapmasına Bakanlıkça izin verilir ve bu konudaki sorumluluk ilgili firmaya aittir.

Elektronik ortamda belge müracaatı

MADDE 7 – (1) Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına, belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Bakanlığa müracaat ederler. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından, her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için, ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilir.

(2) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, belge düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilir.

Elektronik ortamda düzenlenen belgenin kullanılması

MADDE 8 – (1) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, belgenin orijinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür. Belge kapsamında gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde, diğer bilgiler yanında dahilde işleme izin belgesinin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik düşüm yapılmasına imkan sağlayacak şekilde, belge numarasını da içeren satır kodu bilgisinin yer alması zorunludur.

(2) BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden belge kapsamında ithalata izin verilmez. BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ihracat işlemlerinde, Bakanlıktan önceden izin alınır ve bu ihracat işlemlerinde, ilgili gümrük idarelerince belgenin orijinal nüshası aranır.

(3) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden belge kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri sırasında, Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında bağlantı kurulamaması ve bu arızanın 2 (iki) saat içerisinde giderilememesi durumunda gümrük beyannamesinin tesciline imkan verilir. Bu durumda, ilgili gümrük idaresince belgenin orijinal nüshası aranmak ve belgenin son sayfasında yer alan ithal edilen maddelerle ilgili bilgiler bölümüne gerekli meşruhat düşülmek suretiyle ithalat işlemleri gerçekleştirilir. İhracat işlemlerinde ise, belgenin orijinal nüshası üzerinden işlemler tekemmül ettirilir. Bakanlıkça ilgili gümrük beyannamelerine ilişkin bilgiler, daha sonra elektronik ortamda alınır. İlgili gümrük idarelerince, bu kapsamdaki ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin, bilahare Bakanlığımızca elektronik ortamda alınacağı hususu da dikkate alınarak, doğru rejim koduna, doğru muafiyet koduna ve belgede yer aldığı şekliyle satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktara ilişkin birim bilgilerine yer verilerek, tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

(4) Gümrük mevzuatı çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra düzeltme yapılması, eşyanın mahrecine iade edilmesi veya eşyanın geri gelmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca buna ilişkin bilgiler, elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir.

Firmanın sorumluluğu

MADDE 9 – (03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı R.G. İhracat 2015/2 Tebliğ ile değişik) (1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar; belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olması (rejim kodu, muafiyet kodu, satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) kaydıyla belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmasından sorumludurlar.

(2) Belge kapsamında ithalat gerçekleştirilirken Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik bağlantıda aksaklık yaşanması nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemince kontrol yapılamaması veya satır kodu değişikliği yapılması hallerinde oluşan miktar aşımları revize edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır.

Aracı ihracatçı ile ihracat

MADDE 10 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı, belge sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi, ilgili bölge müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Bu durumda, aracı ihracatçı unvanı yanında bu firmaya ait tek vergi numarası da belge sahibi firma tarafından ilgili bölge müdürlüğüne bildirilir. Ancak, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Temsilci aracılığı ile ithalat

MADDE 11 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatı, ilgili bölge müdürlüğünden izin alınmak ve Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmek kaydıyla, temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Bu durumda, temsilci firma unvanı yanında bu firmaya ait tek vergi numarası da belge sahibi firma tarafından ilgili bölge müdürlüğüne bildirilir.

İhracat taahhüdünün kapatılması

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerin firmalar tarafından belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. (20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı R.G. İhracat 2016-6 Tebliğ ile değişik)

(2) Bölge müdürlüklerince, ilgili belge sahibi firma tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler ile elektronik ortamdaki bilgiler dikkate alınmak suretiyle taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilir ve bu husus, ilgili mercilere yazı ile Bu durumda, elektronik ortamdaki taahhüt kapatma işleminin, ilgili mercilere gönderilen yazılar ile eş zamanlı olarak ve bu yazılarda yer alan bilgilere paralel olarak tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

(3) Gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde, belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen ilgili kalemler itibarıyla belge sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur. Ancak, BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ve ilgili faturalar üzerinde satır kodu bilgisinin veya belge sayısının yer alması

(4) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde belirtilen satır koduna karşılık gelen eşyanın tamamının, bu gümrük beyannamesinin tescili esnasında, elektronik ortamda düzenlenen ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümünün yapılmış olması dikkate alınarak, sadece satır kodu bilgisi bulunan ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması

(5) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde birden fazla kalem eşya ve dolayısıyla ilgili satır kodu hanelerinde birden fazla satır kodu varsa, ilgili gümrük beyannamesinin her bir satır kodu karşılığı eşya yönünden ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda düzenlenen belgenin ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen gümrük beyannamesinde, ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümü yapılmış olan ilgili eşyanın satır kodu bilgisi yanında, bu gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde elektronik ortamda düzenlenmeyen bir belgenin sayısının bulunması durumunda, satır kodu belirtilen kalem eşyaları dışında diğer kalemlerde belirtilen eşyalar, bir gümrük beyannamesinin ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde belirtilen ve elektronik ortamda düzenlenmeyen ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılabilir.

(6) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin 44 üncü hanesinde, elektronik ortamda düzenlenmeyen belgenin sayısının yanında diğer bilgi olarak elektronik ortamda düzenlenen bir belgenin sayısının ve/veya bu belgeye ilişkin bir satır kodunun belirtilmesi ve dolayısıyla bu gümrük beyannamesinin tescili esnasında elektronik ortamda düzenlenen ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümünün yapılmamış olması dikkate alınarak, bu gümrük beyannamesinin elektronik ortamda düzenlenen ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmaması

(7) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılan, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören, ilgili belgenin ithalat veya ihracat taahhüdünden otomatik olarak düşümü yapılmış ve ilgili dahilde işleme izin belgesine ait satır kodu bilgisi bulunan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine, bu gümrük beyannamesinin ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat düşülmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, üzerinde yer alan belge sayısı dikkate alınarak ilgili belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ve/veya faturalar üzerine, bu gümrük beyannamesi veya faturanın ilgili belge ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhatın düşülmesi

(8) Bölge müdürlüklerince, belge taahhüt kapatma işlemleri; özel fatura, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ancak elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmamış ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri ilgili gümrük müdürlüklerinden alınmak suretiyle; BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmış ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. Bölge müdürlüklerince gönderilen taahhüt kapatma yazılarına istinaden ilgili gümrük idareleri, C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belge kapsamında alınan vergiler ve teminatlar, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin yeniden teyidi alınmadan firmalara iade edilir. (18.10.2008 tarihli, 27028 sayılı R.G. İhracat 2008/14 Tebliğ ile değişik)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulama

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki Tebliğlere istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden; genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgi sisteminde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

(2) Ayrıca, bu Tebliğ eki ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelere ilave bilgi ve belge istenmesi, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesi veya ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesi ve dahilde işleme izin belgesinde yer alan bilgilerde resen düzeltme ve/veya değişiklik yapılması hususlarında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. (15.07.2009 tarihli, 27289 sayılı R.G. İhracat 2009/8 Tebliğ ile değişik)

(3) Bu Tebliğde belirtilen görev ve yetkiler Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) kullanılabileceği gibi, gerek görülmesi halinde bölge müdürlüklerine kısmen ve tamamen

Değerlendirmeye alınmayacak müracaatlar

MADDE 15 – (1) Dahilde işleme izin belgesi almak isteyen firmaların, bu Tebliğ ile İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekir. Belge almak isteyen firmalar tarafından, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi almak için yapılacak müracaatlar, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi kapsamında, 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler içerisinde ilgili kayıtların Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmamış olması nedeniyle, 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmayan firmalar (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olmaları da dahil) için, ilgili dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında belge kapsamındaki yurt içi alımlarda ve/veya ithalatta miktar aşımı yapılmadığının tespiti kaydıyla, anılan Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen indirimli teminat uygulamasından yararlandırmama müeyyidesine Bakanlıkça son verilir.

(2) Birinci fıkra hükmünden yararlanmak isteyen firmaların, ilgili belge taahhüt kapatma işlemini tekemmül ettiren bölge müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. İlgili bölge müdürlüğü, gerekli ön incelemeyi müteakip bu müracaatı yazılı olarak Bakanlığa intikal ettirir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi kapsamında, 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler içerisinde ilgili kayıtların Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmamış olması durumunda, henüz aktarılmayan bu kayıtların ilgili firmalar tarafından en geç bu Tebliğin yürürlük tarihini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması kaydıyla, bu kayıtlar dikkate alınarak belge ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi (anılan Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen indirimli teminat uygulamasından yararlandırmama müeyyidesine tabi tutulmaksızın) tekemmül ettirilir.

(2) Ancak, ilgili firmalar tarafından birinci fıkrada belirtilen belge kapsamında, İhracat 2005/9 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreleri aşacak şekilde, ancak bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce ilgili kayıtlar Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmış ise, bu kayıtlar yeniden Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmaz. Bu durumda, ilgili kayıtlar dikkate alınarak belge ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi (anılan Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen indirimli teminat uygulamasından yararlandırmama müeyyidesine tabi tutulmaksızın) tekemmül

(3) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin, belge sahibi firma tarafından bu fıkrada öngörülen süre içerisinde Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmaması durumunda belge ihracat taahhüt kapatma işlemi, bu kayıtlar dikkate alınmaksızın tekemmül

GEÇİCİ MADDE 3 –(18.10.2008 tarihli, 27028 sayılı R.G. İhracat 2008/14 Tebliğ ile eklenmiştir) Bölge müdürlüklerince, 1/4/2007 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ilişkin belge taahhüt kapatma işlemleri; özel fatura, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ancak elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmamış ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri ilgili gümrük müdürlüklerinden alınmak suretiyle; BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmış ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. Bölge müdürlüklerince gönderilen taahhüt kapatma yazılarına istinaden ilgili gümrük idareleri, T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belge kapsamında alınan vergiler ve teminatlar, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin yeniden teyidi alınmadan firmalara iade edilir.

GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belge kapsamında gerçekleştirilen yurt içi alımların 15 günlük süre içerisinde elektronik ortama aktarılmaması nedeniyle, 6 (altı) ay süreyle indirimli teminattan yararlandırılmayan firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil), yurt içi alım fatura kayıtlarının kapatma müracaatına kadar Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmış olması halinde, indirimli teminat uygulanır. (29.01.2009 tarih ve 27125 sayılı R.G. İhracat 2009/1 Tebliğ ile eklenmiştir)

 Yurt içi alım faturalarına ilişkin geçici uygulama (12.09.2014 tarihli ve 29117 sayılı R.G. İhracat 2014/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların 9 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen süre içerisinde Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarıldığı hallerde, belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktarında 1/5/2014 tarihinden önce bir aşım olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

Miktar aşımına ilişkin geçici uygulama (03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı R.G. İhracat 2015/2 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 9 uncu maddede sayılan haller nedeniyle bir aşım olması halinde bu aşım revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 16 – (1) 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ, ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. (12.09.2014 tarihli ve 29117 sayılı R.G. İhracat 2014/6 Tebliğ ile değişik)


EK-1

FİRMA TANIMLAMASI VE KULLANICI YETKİLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2- İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (*)

3- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

5- Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)

6- Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-2)

7- Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde) (Ek-3) (**)

8- İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için) (**)

9- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

10- Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

11- İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)(***)

(*): Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz edilir.

(**): Yan sanayici firma tanımlaması için bu belge aranmaz.

(***): İlgili firma tarafından, söz konusu bordro yerine her ay düzenlenen Tahakkuk Fişleri veya ilgili SSK Başkanlığı Sigorta İl Müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazı da ibraz edilebilir.


NOT :

1- Firma tanımlamasına ve kullanıcı yetkilendirmesine yönelik olarak ek bilgi ve belge istenmesine, ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) karar

2- Taahhütname süresinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen Taahhütname ek- 3’te belirtilen şekilde yenilenmedikçe, web sayfası vasıtasıyla ulaşılabilen bilgi sistemine ilgili kullanıcı tarafından erişim sağlanmasına Bakanlıkça izin verilmez.

3- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sürelerinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen bilgi ve belgeler yenilenmedikçe, kullanıcı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere Bakanlıkça izin


EK-2

FİRMA TANIMLAMA FORMU

Vergi Numarası Vergi Dairesi Adı Ticaret Sicil

No

Firma Tipi Anonim Limited Komandit Kollektif

Kamu Fert (Şahıs)Kooperatif Holding Joint Venture

Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan;
Firma Unvanı
Adresi
Semt/Belde İlçesi İli
Posta Kodu Telefon No ( ) – Hat Sayısı
Faks No ( ) – E-Posta
Kuruluş Yılı Web Adresi http://
Firma Özelliği İmalatçı-İhracatçıDış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)                                                          Yan Sanayici İhracatçıSektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)       Hizmetler
Gümrükçe

Onay. Kişi Statüsü

 

ABCDiğer

Varsa, Firmanın Bağlı Bulunduğu Holdingin;
Unvanı
Holding Vergi

No

Firma Yetkilisinin; (Firmanın telefonla aranması gerektiği durumlarda irtibat kurulacak kişi/kişiler)
Adı Soyadı Görevi Telefon No / Dahili Cep Tel. No
( ) – / ( ) –
( ) – / ( ) –
( ) – / ( ) –
Üyesi Olduğunuz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
01-İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 06-Güneydoğu Anadolu 11- İstanbul

12- İstanbul Maden ve Metaller 13-Doğu Karadeniz Hububat

Bakliyat ve Yağlı Tohumlar

02-Ege 07-Denizli Tekstil ve Konfeksiyon
03-Akdeniz 08-Karadeniz
04-Uludağ 09-Orta Anadolu
05-Antalya 10-Doğu Anadolu
Üretim Faaliyetinde Bulunduğunuz İller
01 Adana 15 Burdur 29 Gümüşhane 43 Kütahya 57 Sinop 71 Kırıkkale
02 Adıyaman 16 Bursa 30 Hakkari 44 Malatya 58 Sivas 72 Batman
03 Afyonkarahisar 17 Çanakkale 31 Hatay 45 Manisa 59 Tekirdağ 73 Şirnak
04 Ağrı 18 Çankırı 32 Isparta 46 K.Maraş 60 Tokat 74 Bartın
05 Amasya 19 Çorum 33 Mersin 47 Mardin 61 Trabzon 75 Ardahan
06 Ankara 20 Denizli 34 İstanbul 48 Muğla 62 Tunceli 76 Iğdır
07 Antalya 21 Diyarbakır 35 İzmir 49 Muş 63 Şanlıurfa 77 Yalova
08 Artvin 22 Edirne 36 Kars 50 Nevşehir 64 Uşak 78 Karabük
09 Aydın 23 Elazığ 37 Kastamonu 51 Niğde 65 Van 79 Kilis
10 Balıkesir 24 Erzincan 38 Kayseri 52 Ordu 66 Yozgat 80 Osmaniye
11 Bilecik 25 Erzurum 39 Kırklareli 53 Rize 67 Zonguldak 81 Düzce
12 Bingöl 26 Eskişehir 40 Kırşehir 54 Sakarya 68 Aksaray
13 Bitlis 27 Gaziantep 41 Kocaeli 55 Samsun 69 Bayburt
14 Bolu 28 Giresun 42 Konya 56 Siirt 70 Karaman
Firma Yetkilisi/Yetkililerinin Adı Soyadı / Unvanı İmza ve Firma Kaşesi

EK-3

 …/…/….

 

TAAHHÜTNAME

……… tarihli ve……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme

Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü

işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …….. vergi numaralı ve……… unvanlı firmamızın sorumlu

olacağını kabul ve taahhüt ederim.

İmza – Kaşe

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL

T.C. KİMLİK NO: ADI SOYADI: BABA ADI: ANNE ADI: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ:

CİNSİYETİ : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE: CİLT NO:

AİLE SIRA NO: SIRA NO:


 

Karar Sayısı 99/13812 Karar Tarihi 23.12.1999

31.12.1999 Tarihli 23923 Sayılı Resmi Gazete

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 99/13812

Ekli “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 23/12/1999 tarihli ve 99/78 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

 I .BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 Amaç

Madde 1- Bu Karar; ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Karar; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsar. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Tanımlar

Madde 3- (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Belgeli ihracat kredileri: Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

c) Belgesiz ihracat kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

ç) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,

d) İhracat: Bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Bakanlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,

e) İhracat sayılan satış ve teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

f) İhracat taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler, vergi, resim harç istisnası belgesi ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,

g) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde ihracatının yapılmasını, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,

ğ) Taahhüde sayılabilecek döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

h) Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkân sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

II.  BÖLÜM

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

 Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı

Madde 4- İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parasının kıymetinin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, ihracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre alınan hal rüsumundan müstesnadır. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Belgesiz İşlemler

Madde 5- Bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara; ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca 4 üncü madde hükmü çerçevesinde re’sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Belgeli İşlemler

Madde 6- İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ithali ile yurt içi alımları ve bunlarla ilgili işlemler, bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde belirlenen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar, Bakanlığa müracaat ederek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak zorundadırlar.

III.  BÖLÜM

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ

 

Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi

Madde 7- Firmaların, bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlık, bu belgelerin incelenmesi sonucunda belgeyi düzenler veya talebi reddeder. Ancak, bu belgeler ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Belge Süresi ve Ek Süreler

Madde 8- Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 24 aydır. (29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı R.G. 2009/15686 s.BKK ile değişik)

Ancak, bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen özellik arzeden satış ve teslimler ile hizmet ve faaliyetlere ilişkin belgelerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. Bu belgelere, ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine ek süre verilebilir. Ayrıca, belge süresinin uzatılması kaydıyla, belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar istisna uygulamasına devam edilir.

Süre başlangıcı, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi uzatılabilir.

Bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle, belge süresi uzatılabilir veya ek sürelere ilave olarak süre verilebilir.

Firmaların, bu madde kapsamındaki ek sürelerden yararlanabilmesi için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmekte olup, belirtilen süre dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

Belgenin Revizesi

Madde 9- Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, belge süresi içerisinde ilgili firma tarafından Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak müracaata istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 10- Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen esaslar ve Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirtilen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firmaların, belge ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gereken bilgi ve belgeleri bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili şubesine belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde sunmaları gerekir. Aksi takdirde, bu belgenin taahhüt kapatma işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak resen tekemmül ettirilir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir, İtirazın haklı bulunması durumunda, müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla taahhüt kapatma İşlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı itiraz başvurusunda bulunulması durumunda, müeyyide uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

IV.  BÖLÜM

KREDİLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Süresi

Madde 11- Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi, Bakanlıkça düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.

Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi ise 24 aydır. Ayrıca ilgili firma tarafından, taahhüt edilen ihracatın bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen oranda gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6 ay uzatılır. (29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı R.G. 2009/15686 s.BKK ile değişik)

Bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle, belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi uzatılabilir.

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı

Madde 12- Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenme tarihinden önce veya bu belgelerin geçerlilik süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.

Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin 11 inci maddede belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak krediyi kullandıran kuruluş tarafından uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin 11 inci maddede belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde, bu süreler içinde yapılan işlemler istisnadan yararlandırılır ve gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılır.

Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Belgeli ve belgesiz ihracat kredilerinin teminatı olarak alınan garanti, karşı garanti, teminat, kefalet ve ipotek ile kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Ancak, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye üçüncü ülkeden mal sevkiyatına ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü aşılamaz. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 13- Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;

a) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin,

b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde ise, Bakanlıkça Dahilde İşleme İzin Belgesinin,

ihracat taahhüdünün kapatıldığı bilgisinin iletilmesini müteakip, krediyi kullandıran kuruluş tarafından sonuçlandırılır. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen usuller çerçevesinde, ihracatın gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden krediyi kullandıran kuruluş tarafından kapatılır. Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, serbest bölgelere yapılacak ihracatın ihracat taahhüdüne sayılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Belgeli ihracat kredisinin belge ihracat taahhüdünden az kullanılmış olması halinde, kullanılan krediye tekabül eden ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi yanında, kredi işlemleri dışında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmış ise, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın asgari %10’u tutarında taahhüdün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi dışındaki işlemler için yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnaları toplamından az olamaz. Kredi kullanılmaması durumunda ise, yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnası toplamının altında kalmamak kaydıyla belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün %10’unun gerçekleştirilmesi gerekir.

Kredi kuruluşları tarafından kullandırılan kredilere ilişkin ihracat taahhüdü hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

V.  BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin İptali

Madde 14- Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine, Bakanlıkça iptal edilir.

Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgeleri hükümlerine uyulmadığının, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Müsteşarlıkça iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Üçüncü fıkra; (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile yürürlükten kaldırılmıştır)

İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnalar, 15 inci madde hükmü çerçevesinde tahsil edilir.

Müeyyide

Madde 15- Bu Karara istinaden uygulanan istisnaların gerçekleştirilmeyen ihracat taahhüdüne tekabül eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında uygulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması durumunda, bu belge kapsamı ihracat, ihracat sayılan satış ve teslim veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına 1 (bir) yıl süreyle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmez.

Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına veya elektronik ortama gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan ve bu meşruhata ilişkin gerekli bildirimleri yapmayan, talep edilmesi halinde gerekli meşruhatın bulunduğu belge orijinal nüshasını ibraz etmeyen, gerekli meşruhatın düşüldüğü belge orijinal nüshasını elektronik ortamda kaydetmeyen, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Denetim

Madde 16- Bakanlık, bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile kredi kuruluşlarından bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel finans kurumları, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğler ve ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerinde yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülür.

Firmaların elektronik ortamda ibraz ettikleri her türlü belgeyi, asıllarını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

VI.  BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yetki

Madde 17- Bakanlık bu Karar hükümlerine istinaden, vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine yönelik olarak tesis edilen iptal işlemlerini geri almaya (müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

Uygulama

Madde 18- Bu Kararın yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre kullanılan belgesiz ihracat kredileri ile düzenlenen İhracatı Teşvik Belgeleri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kendi mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler ile belgesiz ihracat kredilerine bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanabilir.

Geçici Madde 1- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 30/6/2000 tarihine kadar yapılan ihracat; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış kredi taahhütlerine sayılır. Kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

Geçici Madde 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi, resim ve harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile eklenmiştir)

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 19– 13/6/1994 tarihli ve 94/5782 sayılı Kararnamenin eki İhracatı Teşvik Kararının 4 üncü maddesi ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20- Bu Karar 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. (31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer R.G. 1963 CK ile değişik)

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi                                                                                                         Sayısı

31/12/1999 23923
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı
22/7/2000 24117
29/12/2009 27447

 


 

27.01.2005 Tarihli 25709 Sayılı Resmi Gazete

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İhracat: 2005/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, ihracat sayılan satış ve teslimlerin tespiti ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; ihracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3– Bu Tebliğ; 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4– Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belge süresi içerisinde mal bedelinin tahsil edilmesini,

Vergi: Eşyanın ithali ve ihracat sayılan satış ve tesliminde tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat imkanı sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat, ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

Madde 5- İhracat sayılan satış ve teslimler şunlardır:

a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

1- Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,

2- Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

3- Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4- Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,

b) 1- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3- Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

c- İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

d- 1-Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

2- İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3- İmalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

e- Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

f- Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

g- Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

h- Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),

ı- İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),

j- İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve

Belge Alma Zorunluluğu

Madde 6- İhracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen imalatçı firmaların (müteahhit firmalar dahil), ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek, dahilde işleme izin belgesi almaları zorunludur. Müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere muafiyet veya istisna uygulanmaz.

Belge Süresi

Madde 7- İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, proje süresi 12 (oniki) ayı aşan hallerde, belgelerin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir.

Belge süresinin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Ek Süre

Madde 8- Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. (31.12.2014 Tarih ve 29222 Sayılı 4.Mükerrer R.G. İhracat 2014/10 Tebliğ ile değişik)

Ayrıca, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine proje sürecine göre ek süre verilebilir. Bu durumda firmaların ek süre almak için Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim  değerinin  belge  ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. (31.12.2014 Tarih ve 29222 Sayılı 4.Mükerrer R.G. İhracat 2014/10 Tebliğ ile değişik)

Gümrük Muafiyeti

Madde 9- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60; (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50; (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı’nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80; (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti tahsil edilir.

Ayrıca, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun değişik 13 üncü maddesinin (f) bendi kapsamına da girmesi durumunda, işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi (özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti hariç) kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti- damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir. (07.01.2013 tarihli ve 28521 sayılı R.G. İhracat 2013/2 Tebliğ ile eklenmiştir.)

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin taahhütlerin kapatılması için belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, ek-4 belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, ilgili bölge müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (f) bendi çerçevesinde düzenlenen belgelerde bu süre, belge süresi +6 (altı) ay +3 (üç) aydır. Yapılan kapatma müracaatı geri alınmaz.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara 10 (on) iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğünce, 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili bölge müdürlüklerince müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri; belge şartlarına göre ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin, belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılır. Belge ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, ihracat sayılan satış ve teslim yerine belge kapsamında yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri de kullanılabilir. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimlerde (aynı holding bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütlerinin kapatılmasında katma değer vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

Belge ihracat taahhütleri kapatılırken;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin ibrazı aranır.

b) Bu Tebliğ ile belirlenen diğer ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır ve dahilde işleme izin belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli ithalata yönelik olarak düzenlenen dahilde işleme izin belgesi, satış ve teslimin bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması kaydıyla ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesine dönüştürülebilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmamış olması kaydıyla ithalat yapılmışsa, belge kapsamında yapılan ithalat esnasında teminata bağlanan katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti (bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (d/1), (f) ve (j) bentleri hariç), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmış olması halinde ise, ayrıca bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulama

Madde 11- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri uygulanır.

Yetki

Madde 12- Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 13- 2/1/2002 tarihli ve 24628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2001/8 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. (31.12.2014 Tarih ve 29222 Sayılı 4.Mükerrer R.G. İhracat 2014/10 Tebliğ ile değişik)


EK-1

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Proje Formu (Ek-2)

3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)

4- Satış ve teslimi taahhüt edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

5- Yan sanayici kullanılması halinde,

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c) Yan sanayici ile yapılan Protokol (Taraflarca imzalanmış)

6- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli sureti (Kuruluş ve varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)**

7- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

8- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-8)

9- Taahhüt edilen işleri tevsik eden bilgi ve belgeler

10- Belge müracaat tarihinden önceki üç ay içerisinde kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ithalat miktarları listeleri

(*): Araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği).

(**): Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.

NOT :

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge


EK-2

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ PROJE FORMU

1- FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

FİRMANIN

  • Adı Unvanı :
  • Adresi :
  • Vergi Dairesi Adı ve Hesap No :
  • Yan Sanayici Firmasının Adı ve Unvanı:
  • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Adı:

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMİ ÖNGÖRÜLEN ÜRÜNLER

TOPLAM
G.T.İ.P. Mal Adı ve Özelliği Miktar Birim Fiyat Değer
(Adet/Kg/M) (Döviz) FOB ($)

 


İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERİN ÜRETİMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İTHAL EŞYASI

G.T.İ.P. Mal Adı ve Özelliği Miktar Birim Fiyat İthalatın Yapılacağı Ülke Değer
 

(Adet/Kg/M)

 

(Döviz)

 

(AT veya üçüncü ülke)

 

CIF ($)

TOPLAM

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE


EK-3

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İTHAL EŞYASININ  

FİRE/ ZAYİAT ORANI

MAMULDE KULLANILAN

MİKTAR (BİRİM)

DEĞER TOPLAM
ADI VE ÖZELLİĞİ KAPASİTE

RAPORU

NDAKİ ADI, YERİ, KULLANIM ORANI

 

YERLİ

 

İTHAL

 

YERLİ (TL)

 

İTHAL (CIF) ($)

 

MİKTAR (BİRİM)

 

DEĞER (TL)

1) Hammaddeler
1-
2-
2) Yardımcı Mad.
1-
2-
3) Ambalaj Malz.
1-
2-
4) Yarı Mamul
1-
2-
5) İşçilik-Personel
6) Yakıt-Enerji-Su
7) Bakım ve Onarım
8) Genel Giderler
9) Faiz-Komisyon
10) Amortismanlar
11) Satış Masrafları
12) Müteferrik

 

YETKİLİ İMZA VE KAŞE


EK-4

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı

2- Banka tasdikli Döviz Alım Belgesi veya varsa Hazine Müsteşarlığı’nca imzalanmış borç senedi (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri için)

3- Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen Satış Faturası (Fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde)

4- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)

5- Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi (Ek-6)

6- Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İthalat Listesi (Ek-7)

7- İstihkak Raporu (İstihkak esasına göre yapılan işlerde)

8- İhraç edilen ve/veya teslimatı yapılan mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli), araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

9- Son haliyle ek süre ve değişiklikleri içeren Yatırım Teşvik Belgesi ve eki global listelerin fotokopileri (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (d/1) bendi için)

10- Üzerinde firmanın adı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih, sayısı ve ihraç edilen mamulde kullanılan eşyanın cinsi, miktarı ve değeri belirtilmiş Gümrük Beyannamesi asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri ile gümrük beyannamesi eklerinin okunaklı ve ilgili gümrük idaresince tasdikli nüshaları (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (f) ve (j) bentleri için)

NOT: Gerekli görülmesi halinde Bakanlık ve/veya Bölge müdürlüklerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.


EK-5

TEBLİĞİN 5/d-2 MADDESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIM MALLARI LİSTESİ

GTİP MADDE İSMİ
69.02 Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)
8207.13.00.00.00 İş gören kısımları sermetlerden olanlar
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharında üretebilen merkezi ısıtma için sıcak
su kazanları hariç) kızgın su kazanları (8402.90 hariç)
8413.40.00.00.00 Beton pompaları
8413.50 Diğer doğrusal deplasmanlı pozitif hareketli pompalar
8413.60 Diğer döner deplasmanlı pozitif hareketli pompalar
8413.70.21.00.00 Dalgıç pompaları
8413.70.29.00.00
8414.10 Vakum pompaları (8414.10.10 .00.00 hariç)
8414.40 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekebilen hava kompresörleri
8414.59 Yalnız ağırlığı  50 Kg’dan yukarı olan diğer vantilatörler ve aspitatörler
(11.05.2006 tarih ve 26165 sayılı R.G. – 2006/2 Tebliğ ile eklenmiştir.)
8417.10.00.00.11 Ergitme fırınları
8417.10.00.00.12 Isıl işlem fırınları
8417.10.00.00.19 Diğerleri
8417.20 Ekmek fırınları (bisküvi fırınları dahil)
8418.69.99.10.00 Komple soğutma tesisleri
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (8419.11.00.00.00; 8419.19; 8419.50.10.00.00; 8419.81;8419.89.10.00.00; 8419.90 hariç)
8420.10 Kalenderler ve diğer hadde makinaları
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; Şişleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar, içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar.
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8424.30 Buhar veya kum püskütme makinaları ve benzeri makinalar.
84.26 Gemi vinçleri (“derricks”), vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları
84.27 Forkliftler, kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları
84.28 Kaldırma, elleşleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi), (8428.90.10.00.00; 8428.90.71.00.00; 8428.90.99.00.11 hariç)
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri.
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması,sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri
8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8438.10.10.00.00 Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makina ve cihazlar
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar)
84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
8448.11 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19 Diğerleri
8451.40 Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
8451.50 Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.80 Diğer makinalar
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (8453.90.00.00.00 hariç)
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (8455.90.00.00.00 hariç)
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metallerin talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) (84.58 pozisyonundaki torna tezgahları hariç) (tornalama merkezleri dahil)
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonunda dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
– Düz yüzey taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayarlanması hassasiyeti en az 0, 01mm. olanlar)
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil), metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar
8467.19.00.00 Yalnız Beton vibratörleri
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katıyakıtları, seramik hamurlarını sertleşmemiş çimentoyu alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makina ve cihazlar (8477.90 hariç)
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar (8479.90 hariç)
8501.33 Gücü 75 kW’ı geçen fakat 375 kW’ı geçmeyenler (8501.33.10.10.00; 8501.33.10.21.00; 8501.33.10.22.00; 8501.33.10.23.00 hariç)
8501.34 Gücü 375 kW’ı geçenler (8501.34.10.00.11-13 hariç)
8501.40.99.20.13 Gücü 75 kW’dan fazla fakat 375 kW’dan az olanlar
8501.40.99.20.14 Gücü 375 kW’dan fazla fakat 750 kW’dan az olanlar
8501.40.99.20.19 Diğerleri
8501.53 Gücü 75 kw’ı geçenler (8501.53.10.00.00 hariç)
8501.62-64 Yalnız gücü 100 KVA’yı geçen alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler) (8502.62.10- 8501.63.10 hariç)
85.02 Elektrik enerjisi üretim (Elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
(8502.11.10.00.00; 8502.11.91.00.00; 8502.12.10.10.00; 8502.12.10.20.00; 8502.12.10.30.00;
85.02.13.10.00.00;  8502.20.10.00.00;  8502.20.91.00.00;  8502.20.99.10.00; 8502.20.99.20.00;
8502.31.00.10.00;  8502.31.00.20.00;  8502.39.10.10.00;  8502.39.10.20.00; 8502.39.10.30.00;
8502.39.91.10.00; 8502.39.91.20.00; 8502.39.99.10.00; 8502.39.99.20.00; 8502.40 hariç)
8504.22 Gücü 650 kVA’yı geçenler fakat 10.000 kVA’yı geçmeyenler
8504.23 Gücü 10.000 kVA’yı geçenler
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA’yı geçenler
8504.40.99.00.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.99.00.19 Diğerleri
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları(8514.90.00.00.00 hariç)
85.15 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar (8515.11.00.00.00; 8515.90 hariç)
8701.20.10.00.00 Yeni olanlar
8701.30 Paletli traktörler
8701.90.35.00.00 Motor gücü 75 kw’ı geçen fakat 90 kw’ı geçmeyenler
8701.90.39.00.00 Motor gücü 90 kw’ı geçenler
8701.90.90.00.11 Diğerleri
8701.90.90.00.19
8702.10.11.11.00 Otobüs
8702.10.91.11.00
8702.90.11.11.00
8702.90.31.11.00
8704.21.31.00.00 Yeni olanlar
8704.22.91.00.00
8704.23.91.00.00
8704.31.31.00.00
8704.32.91.00.00
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)
9018.90.20 Endoskoplar
9018.90.70 Ultrasonik litotripsi cihazları
9018.90.75 Sinir stimilasyonu cihazları
9022.21.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar
9027.80.97 Diğerleri (kalorimetreler, polarimetreler, refraktometreler, kolorimetreler, fotometreler ve diğerleri)

 


EK-6

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER LİSTESİ

Firma Adı :

Belge Tarih / No :

Belge Süresi Sonu :

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİME KONU MAMULÜN
G.T.İ.P. Adı ve Özelliği Miktarı (Adet/Kg/M) Değeri ($) Ülkesi Beyanname-Fatura Tarih / No Gümrük Adı
Toplam

 NOT: Her bir ihraç mamulü için ayrı liste düzenlenecektir.


EK-7

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ

Firma Adı                :

Belge Tarih/No      :

Belge Süresi Sonu :

 

TCGB

Gümrük İdaresi Adı

 

TCGB

Tescil No

 

TCGB

Tescil Tarihi

 

Alıcı Vergi No

 

 

Alıcı Adı

 

Kalem No

 

GTİP

Kodu

 

GTİP

Açıklaması

 

İstatistiki Miktar

 

İstatistiki Birim Kodu

 

İstatistiki Kıymet

 

Kalem Rejim Kodu

 

Menşe Ülke Adı

 

Çıkış Ülkesi Adı

Kap Eşya Bilgisi

(31 inci Alan)

YETKİLİ İMZA VE KAŞE


EK-8

 T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ

…./…./…. tarih ve ….. sayılı müracaatımıza istinaden firmamız adına düzenlenecek dahilde işleme izin belgesinde taahhüt ettiğimiz ihracat sayılan satış ve teslimi, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ve        17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı” ile bu Karara istinaden yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve

Genelgeleri hükümlerine göre yerine getireceğimizi, ithal ettiğimiz malları amacına uygun olarak kullanacağımızı, ihracat sayılan satış ve teslimi gerçekleştirilmeyen ithal eşyasını olduğu gibi veya işlem görmüş ürün olarak firmamız ya da yan sanayici firmanın stoklarında bulunduracağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzün aksine hareket ettiğimiz takdirde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yararlanılan her türlü istisna ve muafiyetleri hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek kalmaksızın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre, belge kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracat sayılan satış ve teslimi gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin vergilerin 2 (iki) katı para cezasını ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmza Tarih ve Kaşe


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1)’de DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE

MADDE 1- 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Bu Genelge’de geçen;

-AT: Avrupa Topluluğu’nu,

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı

Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini

-Dİİ: Dahilde İşleme İznini,

-DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini,

-DİR: Dahilde İşleme Rejimini,

– Destek Yönetim Sistemi (DYS) : Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

-GB: Gümrük beyannamesi veya özel faturayı,

-GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

-İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

-STA: Serbest Ticaret Anlaşmasını,

-TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

TEV: Telafi Edici Vergiyi,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Genelgenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“23- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge ihracat taahhüdü kapatılır.

DİİB kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, işlem görmüş ürünün en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde;

– Serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce  “…. unvanlı firmanın …/…/… tarihli ve … sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir. 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır.

– Serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında ithal edilmesi halinde; serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin GB aslının ve bu ithalatın yapıldığı elektronik ortamda düzenlenmeyen dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya Yatırım Teşvik Belgesinin noter tasdikli örneğinin, Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki ithalatın elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılması durumunda ise, bu bilgilerin elektronik ortamdan teyit edilmesini müteakip, söz konusu ithalata ilişkin bilgi ile dahilde işleme izin belgesinin elektronik ortamdan  alınan kağıt nüshasının kapatma dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen GB üzerine Bölge Müdürlüğünce, “……. unvanlı firmanın …./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili ithalata ilişkin GB’nin fotokopisi alındıktan sonra söz konusu beyanname aslı belge sahibi firmaya iade edilir. Gümrük Beyannamesi ve Yatırım Teşvik Belgesinin basılı nüshasının bulunmadığı durumda söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda teyit edilebilmesi ya da ilgili kurumdan alınacak yazı ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

– Serbest bölgede bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması ve serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması halinde; serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanağın ilgili Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir.

– Serbest bölgeden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce “……. unvanlı firmanın …./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir. 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır.

Diğer taraftan, serbest bölgeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün, serbest bölgede yeniden işleme faaliyetine tabi tutularak vasfının değişmesi (8’li bazda GTİP, madde adı, vb.) suretiyle en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması durumunda, Serbest Bölge Müdürlüğünden veya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden bu durumu tevsik edici yazı aranır. 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır.

Diğer yandan; 1 Mayıs 2016 tarihinden önce tanzim edilmiş olan Serbest Bölge  İşlem Formu firma nüshasının aslının (kayıp olması, firma iflası vb nedenlerle.) ibraz edilememesi durumunda; belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın en geç belge süresi  bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılarak çıkış yaptığının Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Serbest Bölge İşlem Formlarında yer alan bilgilerden teyit edilebilmesi halinde belge kapatılabilir.”

MADDE 3- (1) Aynı Genelgenin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24- Geri ödeme sistemi çerçevesinde, belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge ihracat taahhüdü kapatılır.

DİİB kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, işlem görmüş ürünün en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde;

– Serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması durumunda, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce “……. unvanlı firmanın …./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir. 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır.

– Serbest bölgede bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması ve serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması halinde; serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanağın ilgili Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir.

– Serbest bölgeden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının Bölge Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Bölge Müdürlüğünce “……. unvanlı firmanın …./…./….. tarihli ve ….. sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir. 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır.

Diğer taraftan, serbest bölgeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün, serbest bölgede yeniden işleme faaliyetine tabi tutularak vasfının değişmesi (8’li bazda GTİP, madde adı, vb.) suretiyle en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması durumunda, Serbest Bölge Müdürlüğünden veya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden bu durumu tevsik edici ayrıca bir yazı aranır. 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) Destek Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılan veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemleri tekemmül ettirilebilir ve bu tarihten sonra düzenlenmiş Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları istenmeyebilir. Bu şekilde yapılan kapatma işlemlerinde Serbest Bölge İşlem Formlarına ilişkin bilgilerin ekran görüntüsü elektronik ortamda veya çıktısı alınarak dosyasında saklanır.

Diğer yandan; 1 Mayıs 2016 tarihinden önce  tanzim edilmiş olan Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının (kayıp olması, firma iflası vb nedenlerle.) ibraz edilememesi durumunda; belge süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılarak çıkış yaptığının Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Serbest Bölge İşlem Formlarında yer alan bilgilerden teyit edilebilmesi halinde belge kapatılabilir.”

MADDE 4- (1) Aynı Genelge’de yer alan

“İBGS’ye” ifadeleri “Bölge Müdürlüğüne”,

“İBGS’ce” ifadeleri “Bölge Müdürlüğünce”,

“İBGS’ler” ifadeleri  “Bölge Müdürlükleri”,

“İBGS’nin” ifadeleri “Bölge Müdürlüğünün”,

“İBGS’lerce” ifadeleri “Bölge Müdürlüklerince”,

“İBGS’de” ifadeleri “Bölge Müdürlüklerinde”,

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- (1) Aynı Genelge’de yer alan

“Müsteşarlığa” ifadeleri “Bakanlığa”,

“Müsteşarlıkça” ifadeleri “Bakanlıkça”,

“Müsteşarlık” ifadeleri  “Bakanlık”,

“Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca” ifadeleri “Bakanlıkça”,

“Müsteşarlıktan” ifadeleri “Bakanlıktan”,

“Müsteşarlığımıza” ifadeleri “Bakanlığa”,

“Müsteşarlığımızdan” ifadeleri “ Bakanlıktan”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Genelge 2008-1 DİR Genelge Değişikliği ve Karşılaştırmalı Tablo İçin Tıklayınız

İhracat Genel Müdürlüğü Yazısı İçin Tıklayınız.


Gümrük ve Dış Ticaret Kanunları Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

  AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.  

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.