Search
Close this search box.

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı ve Rejim Kararı

Kaydet
Kapat

     HARİÇTE İŞLEME MEVZUATI     

Karar Sayısı 2007/11864 Karar Tarihi 15.03.2007

05.04.2007 Tarihli 26484 Sayılı Resmi Gazete

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI

BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA GERİ İTHAL EDİLEN BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE VE GİYİM EŞYASINA UYGULANAN EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ YÖNETMELİĞİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI

Karar Sayısı: 2007/11864

Ekli “Hariçte İşleme Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 28/2/2007 tarihli ve 2007/5 sayılı Raporu üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 138 ve 139 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Asıl işlem görmüş ürün: Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,

b) Belge süresi: Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,

c) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

ç) Değişmemiş eşya: Herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını,

d) Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

e) Geçici ihracat eşyası: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı,

f) Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izni,

g) Hariçte işleme izin belgesi: Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,

ğ) INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,

h) İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını,

ı) İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,

i) İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,

j) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri,

k) İzin süresi: Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,

l) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

m) Kısmi muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını,

n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

o) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

ö) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,

p) Standart değişim sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulünü,

r) Tam muafiyet: Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini,

s) Ticaret politikası önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,

ş) Topluluk: Avrupa Topluluğu’nu,

t) Üçgen trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,

u) Üçüncü ülke: Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler dışındaki ülkeleri,

ü) Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

v) Verimlilik oranı: Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hariçte İşleme Faaliyeti

Hariçte işleme faaliyeti

MADDE 4(1) Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller

MADDE 5- (1) Hariçte işleme rejimi;

a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,

b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,

c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan, serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Müracaatların değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;

a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere Müsteşarlığa,

b) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine,

c) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşyanın ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame ürünün ithalatı için Gümrük Müsteşarlığı’na,

müracaat edilir.

Hariçte işleme rejiminde izin şartları

MADDE 7- (1) Bu Karar çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik kişilerce yapılacak müracaatlar;

a) Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,

kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Bu kriterlere göre Müsteşarlıkça veya maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan değerlendirme sonucunda geçici ihracat eşyası ile ithal eşyasının (ikincil işlem görmüş ürünler dahil) 8-12 (sekiz-oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri ve süresi belirlenerek, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni verilir veya talep reddedilir.

Belge/izin süresi ve ek süreler

MADDE 8- (1) Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Ayrıca, ilgilinin gerekçeli talebi üzerine bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirlenen süre kadar ek süre verilebilir.

(2)    Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine ilave süre verilebilir. Mücbir sebep ile fevkalade hallere istinaden belgeye/izne verilecek ilave süre, mücbir sebep ile fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir.

Belge/izin revizesi

MADDE 9- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni, ilgili firma tarafından belge taahhüt kapatma aşamasına kadar gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaata istinaden ilgili mercilerce revize edilebilir.

Vergilendirme

MADDE 10- (1) Geçici olarak ihraç edilen eşya ile işleme faaliyeti sonucunda işlem görmüş ürüne dönüştürülen eşyanın ithalatı sırasında doğan gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(2) Ancak, hariçte işleme rejimi kapsamında, izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi amaçlarla geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen, milletlerarası teamüllere göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak külçe ve kütük halindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır madenlerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca bu gibi işlemlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmadığının kabulü kaydıyla, gümrük vergisi oranının %0 olarak uygulanacağı hususu izin üzerinde belirtilmiş ise, bu husus çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.

(3) Ayrıca, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece Katma Değer Vergisi tahsil

(4) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, bu ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınır ve söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkışı için öngörülen işlemler uygulanır. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir. Ancak, Müsteşarlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir. Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi, ihraç tarihi itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil (20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı R.G. 2011/2094 s.BKK ile değişik)

İthalatın gerçekleştirilmesi

MADDE 11- (1) İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder. Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir ve bu durumda ithalatı gerçekleştirecek kişiye ait bilgiler belgenin/iznin özel şartlar bölümüne kaydedilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir. (20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı R.G. 2011/2094 s.BKK ile değişik)

(2) Hariçte işleme faaliyeti sonucunda doğan işçilik, navlun, sigorta vb. bedeller, serbest dolaşımdaki eşya veya hariçte işlenmek üzere gönderilen eşyanın bir kısmı ile de ödenebilir. Bu durumda, yukarıdaki bedellere karşılık gelen geçici ihracata konu eşya için, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

Taahhüdün kapatılması

MADDE 12- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni sahibi firmaların belge/izin süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte, belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu, Müsteşarlık ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni (belge/izin kapsamındaki diğer sorumlulukların yerine getirilmiş olması şartıyla) gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır. (20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı R.G. 2011/2094 s.BKK ile değişik)

(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak Müsteşarlık ve/veya Müsteşarlığın belirleyeceği ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından kapatılır. Hariçte işleme izni taahhüdü ise, maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince kapatılır.

(4) Ayrıca, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere Müsteşarlık ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, belge/izin taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatılır.

İthalatın gerçekleşmemesi

MADDE 13- (1) Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

(2) Ancak, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında ihraç edilen geçici ihracat eşyasının gerekli işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra işlem görmüş ürün olarak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilmek istenmesi durumunda, ihracat işlemini gerçekleştiren gümrük idaresi tarafından INF 2 bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla, işlem görmüş ürünün ve bu ürünün üretimi için gönderilen geçici ihracat eşyasının yurda geri getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, geçici ihracata konu eşya için, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

İptal

MADDE 14- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni, ilgili firmanın talebi üzerine iptal edilir.

(2) Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve genelge hükümlerine uyulmadığının, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin düzenlenmesi, revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya belge/izin üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge/izin iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

(3) İptal edilen belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası ve 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümlerine göre; ithalat yapılmışsa, bu Kararın 15 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması

MADDE 15- (1) Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla,

b) Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla,

c) Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(2) Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi, bu maddenin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma 1 (bir) yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz.

(3) Bu Karar ile bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ve genelgelere uymayan, yanlış işlem yapan, belge/izinlerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak bu maddenin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde tahsil

Usulsüzlük

MADDE 16- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesi halinde, gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanır.

Denetim

MADDE 17- (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin ibrazı üzerine hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Müsteşarlık, bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir; ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulama

MADDE 18- (1) Bu Kararın yayımlandığı tarihten önceki Kararlara istinaden düzenlenen hariçte işleme izin belgeleri/hariçte işleme izinleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz taahhüdü kapatılmamış olan belgelere/izinlere bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 19- (1) Müsteşarlık bu Karar hükümlerine istinaden, hariçte işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. Hariçte işleme izin belgesinin revize edilmesi ve taahhüdün kapatılması ile ilgili görev ve yetkiler Müsteşarlıkça ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir.

(2) Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 20- (1) 5/5/2000 tarihli ve 2000/674 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


 

03.01.1997 Tarihli 22866 Sayılı Resmi Gazete

BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA GERİ İTHAL EDİLEN BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE VE GİYİM EŞYASINA UYGULANAN EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, 27/9/1996 tarih ve 96/8703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nin 50-63 üncü fasıllarında yer alan ve hariçte işleme faaliyetleri sonucu elde edilen tekstil ürünlerine ve giyim eşyasına ekonomik etkili hariçte işleme rejiminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri, üçüncü bir ülkede işleme faaliyetleri sonucu elde edilen ve ithalatı gözetime veya miktar kısıtlamasına tabi olan tekstil ürünlerine ve giyim eşyasına, bunlara uygulanan özel önlemlerin mevcut olması halinde uygulanacaktır.

İKİNCİ KISIM 

Tanımlar ve           Kısaltmalar

 Madde 2- Bu Yönetmelikte yer alan:

a) Hariçte İşleme Faaliyeti: İşlem görmüş ürün şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, Gümrük Birliği gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini ihtiva eden faaliyetleri (bundan sonra işleme faaliyeti olarak anılacaktır),

b) İşlem Görmüş Ürünler: Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (e) bendinde atıfta bulunulan işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünleri,

c) Üçüncü Ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

d) Eşya: İşleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere, Gümrük Birliği gümrük bölgesinden üçüncü bir ülkeye geçici olarak ihraç edilen eşyayı,

e) Eşyanın Toplam Değeri:

– Önceden ithal edilen eşya söz konusu olduğunda, bunların 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymetini,

– Diğer bütün hallerde, fabrika çıkış fiyatını,

f) Benzer Ürünler: EK I’deki listede gösterildiği şekilde aynı kategoride veya aynı kategori grubunda yer alan ve Kurul tarafından değiştirilebilecek ürünleri,

g) Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulup muaf olarak veya gümrük vergileri ödenerek, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyayı,

h) Özel Olmayan Önlem: Tekstil ürünleri ve giyim eşyası ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasını (kota) veya gözetimi,

i) Özel Önlem: Ekonomik etkili hariçte işleme rejimi kapsamında uygulanan miktar kısıtlamasını (hariçte işleme kotası) veya gözetimi,

j) Geleneksel Hak Sahibi: Belirli bir referans döneminde ilgili üçüncü ülkede, aynı kategoride yer alan ürünler için işleme faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi,

k) İzin Belgesi: İşleme faaliyetleri için Genel Müdürlükçe düzenlenen Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Faaliyeti İzin Belgesini,

l) Kısmi İzin Belgesi: Başlangıçta verilen İzin Belgesine istinaden Genel Müdürlükçe bir veya daha fazla sayıda düzenlenebilen izin belgelerini,

m)Verimlilik Oranı: Geçici olarak ihraç edilen belirli miktardaki eşyanın, işlem görmüş ürünler içerisindeki miktarını ve yüzde oranını,

n) Kurul: 30/4/1995 tarih ve 95/6815 sayılı Karar’da belirtilen ”Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” ile 30/4/1995 tarih ve 95/6816 sayılı Karar’da belirtilen “İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu” nu,

o) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

p) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nü,

r) Üçgen Trafik: Gümrük Birliği bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği bölgesinin diğer parçasında serbest dolaşıma girmesi usulünü,

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Hükümler

Hariçte İşleme İzni Şartları

Madde 3- a) Bu Yönetmelik hükümlerinden, Türkiye Gümrük Bölgesinde (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik gerçek veya tüzel kişiler ile yürürlükteki mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığı yararlandırılacaktır.

b) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan kişi:

1) Yapılan başvuru konusu işlem görmüş ürünlere benzer ve aynı imalat safhasında olan ürünleri Türkiye’de imal ediyor olmalıdır,

2) Bu ürünlerin ana üretim işlemlerini, en azından dikme ve birleştirme veya iplikten imal edilen biçimlendirilerek örülmüş giyim eşyası (fully fashion) söz konusu olduğunda örme işlemlerini Türkiye’deki fabrikasında gerçekleştirmelidir.

Bu hüküm kapsamındaki bir başvurunun uygunluğunun belirlenmesinde, modellerin ya da örneklerin imalatı veya tasarımı dikkate alınmayacaktır.

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları haiz kişiler, 5 inci maddede belirtilen esaslara göre Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) dağıtılan miktarlar dahilinde, işleme faaliyetleri kapsamında işlem görmüş ürünleri üçüncü bir ülkede imal ettirmek için başvuruda

d) İşleme faaliyetleri için geçici olarak ihraç edilen eşya, Türkiye veya Avrupa Birliği menşeli olmalıdır. Bu bent hükümlerine sadece, Türkiye’de üretimi yetersiz olan eşya için Müsteşarlıkça istisna getirilebilir. Bu tür istisnalar, geçici olarak ihracı için izin talep edilen eşyanın toplam değerinin % 14’ünden daha fazla olmamak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda bulunan eşya için tanınabilir. İstisnai hallerde ve ekonomik olarak uygun bulunan durumlarda, istisnanın daha yüksek bir oranda uygulanmasına Kurul tarafından karar verilebilir.

e) Üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek işleme faaliyetleri, EK II’de her bir ürün için belirtilenden daha ileri seviyede olmayacaktır. Bununla birlikte, gerçekleştirilecek işleme faaliyetleri, EK II’de her bir ürün için belirtilenden daha az seviyede

f) Müsteşarlık, bu maddenin (b) bendinde belirtilen şartları haiz olmayan kişiler için istisnai uygulama yapabilir.

Bu istisna, hariçte işleme kotasının bir ülke ile ilgili olarak ilk defa tespit edildiği ve önceden uygulanan özel olmayan kotaların belirli miktarlar için yerini aldığı, ancak her iki kotanın uygulanması sonucu toplam ithalatta bir artışa neden olmadığı durumlarda, daha önce hariçte işleme mevzuatı çerçevesinde ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktar sınırına kadar uygulanabilir.

Bu istisna, aynı ülke ve aynı kategori için daha önce hariçte işleme mevzuatı çerçevesinde işleme faaliyetlerinden yararlanan kişilere öncelikle uygulanacaktır.

Hariçte İşleme Kotalarının Tespiti

Madde 4– Birinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel önlemler kapsamında Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithaline izin verilen işlem görmüş ürünlerin yıllık miktarları Kurul tarafından tespit edilir.

Kota Dağıtım Yöntemi

Madde 5- a) Dördüncü maddede belirtilen yıllık miktarlar, 3 üncü maddede tanımlanan muhtemel hak sahipleri arasında, bunların 7 nci madde hükümlerine uygun olarak yaptıkları başvuruları esas alınarak dağıtılacaktır.

b) Bu dağıtım, 3 üncü maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hak sahibinin sınai faaliyetini sürdürmesini sağlayacak şekilde olacaktır.

c) Herbir geleneksel hak sahibi, ilgili kategori ve üçüncü ülkeye ait toplam kotadan, kendi tercihine göre son iki yıldan birinde sözkonusu ülke ve kategoriden işleme faaliyetleri çerçevesinde işlem görmüş ürünler şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalini gerçekleştirdiği toplam miktarlara eşit miktarda pay alacaktır. Seçilen yıla ilişkin üçüncü ülke, miktar ve kategori müteakip yıllar için referans teşkil edecek olup, gerektiğinde bu bendin ikinci ve üçüncü paragrafları ile bu maddenin (d) bendinin beşinci paragrafı hükümlerine uygun olarak ayarlama yapılacaktır.

Geleneksel hak sahipleri, bir önceki paragrafta belirtilen miktarları bu maddenin (d) bendinin dördüncü paragrafında belirtildiği gibi kullanmış olmaları halinde, aynı ülke ve aynı kategori için (d) bendi hükümleri çerçevesinde yapılacak dağıtımlardan yararlanabileceklerdir.

Buna ilaveten, belirli bir üçüncü ülke ve kategori için bu bendin birinci paragrafı kapsamında kendisine ayrılan miktarları kullanmamayı seçen bir geleneksel hak sahibi, başka bir kategori ve üçüncü ülkeden eşdeğer bir miktar için, (d) bendinin birinci paragrafında belirtilen ilk gelen ilk alır yöntemine göre, başvuruda bulunabilecektir. Kullanımından vazgeçilen miktarlar, 6 ncı madde kapsamında dağıtılacak miktarlara ilave edilecektir.

Eşdeğer miktarların hesaplanmasında 95/6815 sayılı Karar’a istinaden çıkarılan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin I No.lu EK’inde yeralan çevrim tablosu kullanılacaktır.

d) Bu maddenin (c) bendi kapsamı dışındaki başvuruların karşılanması için ayrılan miktarlar, Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından, başvuru sırası dikkate alınarak (ilk gelen ilk alır yöntemi) dağıtılacaktır. Başvuruların değerlendirilmesinde, genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

Dağıtımlardan sadece, bir önceki yılda Türkiye’de üretimini sürdürdüğünü ispat eden imalatçılar yararlanabilecektir. Bu imalatçılar, üçüncü ülkede gerçekleştirilen işleme faaliyetinin toplam değeri, kendilerinin Türkiye’deki üretimine ait değerin % 50’sini aşmayan işlem görmüş ürünler için başvuruda bulunabilirler.

İlgili başvurulara ait Türkiye’deki üretim değeri, bir önceki yılda başvuru sahibinin fabrikasında veya onun adına başka üretici tarafından Türkiye’de üretilmiş olan ve EK II’deki listede yeralan ürünlerin, özellikle başvuru sahibi adına üretim yapan üretici aynı dönem ve aynı ürün için bir izin talebinde bulunmadığı takdirde, KDV hariç fabrika çıkış fiyatı esas alınarak hesaplanır.

Her bir kategori ve ilgili üçüncü ülke için dağıtım, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilecek azami miktarları aşmayan başvurular bazında yapılacaktır. Bu Yönetmelik kapsamında önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin en az % 50’sinin başvuru sahibi tarafından Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmiş olması veya önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin miktarının en az % 80’ine karşılık gelen eşyanın fiilen ihraç edilmiş olması şartıyla, aynı kategori ve aynı üçüncü ülke için yeniden başvuruda bulunulabilecektir.

Bir önceki yılda bu bent kapsamında işleme faaliyetlerini gerçekleştirmesine izin verilen imalatçıların herbiri, (c) bendi kapsamında dağıtılan işlem görmüş ürünlere ait miktarlardan yararlanacaktır. Bir önceki yılda gerçekleştirilen işleme faaliyetleri nedeniyle bir imalatçının Türkiye’deki üretiminde düşüş olması halinde, bu miktarlar nisbi olarak azaltılacaktır.

Kullanılmayan Kotaların Yeniden Dağıtımı

Madde 6- Beşinci madde kapsamında izin alan hak sahipleri tarafından İzin Belgesinde belirtilen toplam miktarların tamamen veya kısmen kullanılmaması durumunda, kullanılmayan miktarlar kotaya ilave edilir ve aynı maddenin (d) bendinde belirtilen yönteme göre yeniden dağıtılır.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaç doğrultusunda, kullanılmayan ya da kısmen kullanılan tüm İzin Belgeleri, kullanılmayacaklarının kesinleşmesini müteakip, kullanım sürelerinin bitimi beklenmeden belge sahibi tarafından Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilecektir.

Bu madde kapsamında “kullanılmayan miktarlar”, 6 (altı) ay veya Müsteşarlık tarafından süresinin uzatılması durumunda 9 (dokuz) ay içinde kullanılmayan İzin Belgelerine ait miktarlar anlamındadır. Bu miktarlar, İzin Belgesinde belirtilen ve geçici ihraç işlemleri tamamlanmamış olan hammaddelere karşılık gelen işlem görmüş ürünlere ait miktarlardır.

İzin Başvurusu

Madde 7- a) Hariçte işleme faaliyeti için izin başvurusu, 3 üncü maddedeki şartları haiz kişi tarafından, EK III’de örneği yeralan başvuru formu ve soru formunda belirtilen bilgiler eksiksiz doldurularak Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.

Başvuruya ayrıca, EK III’de örneği yeralan taahhütname ile başvuru sahibine ait imza sirküleri (Noter tasdikli) ve işleme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği üçüncü ülkede söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmeyi taahhüt eden kişi ile yapılmış sözleşme veya Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) eşdeğer olarak kabul edilebilecek herhangi bir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti eklenecektir.

Başvuru sahibi, Müsteşarlıkça talep edilen hususlara ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmaya ihtiyaç duyması halinde, buna ait bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyebilir.

Başvurunun değerlendirilmesi için ihtiyaç olması halinde, Genel Müdürlükçe ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

b) Birden fazla ülke ve /veya kategori için izin talebinde bulunulması halinde, her bir ülke ve kategori için ayrı başvuru yapılması

c) Aynı kota döneminde bir kategori ve belirli bir üçüncü ülke için İzin Belgesi almış olan başvuru sahibi, yeni bir talepte bulunması halinde, Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) yapacağı başvuruda, önceden aldığı İzin Belgesine atıfta bulunacaktır.

d) Başvuru sahibi, geçici olarak ihraç edilen eşyanın ve Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktarlarının Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) kontrol edilmesine imkan sağlayan stok kayıtlarını tutmakla mükelleftir.

Başvurunun İncelenmesi

Madde 8- Başvurular üzerine yapılan inceleme sonucunda, başvuru sırasında ibrazı gerekli bilgi ve belgelerin doğru olmadığının veya eksik olduğunun ya da izin verilmesi için gerekli bütün hususları içermediğinin tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlükçe, ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Üçüncü madde hükümlerinin yerine getirildiğinin belirlenebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgelerin sağlanmasının mümkün olmadığının tespit edildiği durumlarda, başvuru Genel Müdürlükçe reddedilebilir.

Başvuru, işleme faaliyeti izninin verilmesi için gerekli şartlardan birinin yerine getirilmemesi halinde de Genel Müdürlükçe reddedilir.

İzin Belgesinin Düzenlenmesi, İptal Edilmesi

Madde 9- a) İzin Belgesi, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren başvuru sahipleri adına düzenlenir.

b) İzin Belgesi sadece, geçici olarak ihraç edilen eşyanın Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olduğu durumlarda verilecektir.

c) İzin Belgesinde, gerçekleştirilecek işleme faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki hususlar belirtilecektir:

1) Şayet mevcut ise, gerçekleştirilecek işleme faaliyeti veya faaliyetlerine ilişkin teknik veriler; veri mevcut değil ise aynı tür işlemler için eldeki veriler esas alınarak belirlenen verimlilik oranına göre hesaplanan ihraç edilecek eşyanın ve Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilecek işlem görmüş ürünlerin miktarları,

2) İşlem görmüş ürünlerin içindeki geçici olarak ihraç edilen eşyanın belirlenmesine ait yöntemler,

3) İşleme faaliyeti veya faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli zamana göre belirlenen Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalat için süre.

d) Herhangi bir yıl içerisinde gerçekleştirilen işleme faaliyetleri nedeniyle başvuru sahibinin firmasındaki istihdam seviyesinin önemli ölçüde düştüğünün tespit edildiği durumlarda, Genel Müdürlükçe, müteakip yılda bu başvuru sahibi tarafından bu Yönetmelik kapsamında talep edilebilen miktarlarda aynı şekilde indirim yapılacaktır.

e) İzin Belgeleri, yapılan başvurular üzerine Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) EK IV’deki forma uygun olarak düzenlenir.

Her bir işlem görmüş ürün kategorisi ve üçüncü ülke için ayrı İzin Belgesi düzenlenir.

İzin Belgesi 2 nüsha olarak düzenlenecek ve “ASIL NÜSHA” ibaresini taşıyan 1 No.lu nüsha başvuru sahibine verilecektir. “MÜSTEŞARLIKTA KALACAK NÜSHA” ibaresini taşıyan 2 No.lu nüsha Müsteşarlıkta kalacaktır.

Üçgen trafik söz konusu olduğunda İzin Belgesi üç nüsha olarak düzenlenecek ve “ASIL NÜSHA” ibaresini taşıyan 1 No.lu nüsha başvuru sahibine verilecektir. “MÜSTEŞARLIKTA KALACAK NÜSHA” ibaresini taşıyan 2 No.lu nüsha Müsteşarlıkta kalacaktır. “GÜMRÜK İDARESİ” ibaresini taşıyan 3 No.lu nüsha ilgili gümrük idaresine gönderilecektir.

İzin Belgesinde değişiklik yapılmasına ilişkin başvurular, Genel Müdürlük tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır.

f) İzin Belgesinin verilmesi için gerekli şartlardan birinin İzin Belgesi sahibi tarafından yerine getirilmediğinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) verilen İzin Belgesi iptal

Kısmi İzin Belgesi Düzenlenmesi

Madde 10- İzin Belgesi sahibinin talebi ve söz konusu İzin Belgesinin 1 No.lu nüshasının ibrazı halinde, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bir veya daha fazla sayıda Kısmi İzin Belgesi düzenlenebilir.

Genel Müdürlük, başlangıçta verilmiş İzin Belgelerinin 1 ve 2 No.lu nüshalarından Kısmi İzin Belgelerine ait miktarları düşecektir. Bu durumda, söz konusu miktarlar Kısmi İzin Belgesinin 1 ve 2 No.lu nüshalarına işlenecek ve bu belgeler üzerinde başlangıçta verilmiş İzin Belgesinin numarası belirtilecektir.

Bir veya daha fazla sayıda Kısmi İzin Belgesi düzenlenmesinin başlangıçta verilmiş İzin Belgesini yürürlükten kaldırması halinde, bu İzin Belgesinin 1 No.lu nüshası Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) alıkonulacaktır.

Kısmi İzin Belgeleri üzerinde, “KISMİ İZİN BELGESİ” ibaresini taşıyacak ve başlangıçta verilmiş İzin Belgesi için geçerli olan kurallara tabi olacaktır.

Onikinci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bir Kısmi İzin Belgesinin düzenlenmesi, İzin Belgesi sahibi için, müteakip Kısmi İzin Belgelerinin düzenlenmesi hakkını doğurmaz.

Üçgen trafik söz konusu olduğunda Müsteşarlık tarafından ilgili gümrük idaresine bilgi verilecektir.

İzin Belgelerinin Devri

Madde 11- İzin Belgeleri üçüncü şahıslara devredilemez.

İzin Belgelerinin Kaybı

Madde 12- İzin Belgesinin kaybolması halinde, İzin Belgesi sahibinin başvurusu üzerine Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bunun yerine geçecek bir İzin Belgesi düzenlenebilir. Bu durumda, İzin Belgesi sahibinden, İzin Belgesinin bulunması halinde kullanılmayacağına ve Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edileceğine dair taahhütname alınır.

Kaybolanın yerine düzenlenen belge, kaybolan belgede yeralan bilgi ve kayıtları içerecektir. Bu belge, kaybolan belgedeki mevcut miktarlara uygun miktarda eşya için düzenlenecektir. Bu miktarın belge sahibi tarafından kanıtlanamadığı hallerde, kaybolan belgenin yerine geçecek belge düzenlenmeyebilir.

Kaybolanın yerine düzenlenen İzin Belgesi ve Kısmi İzin Belgeleri, “KAYBINDAN DOLAYI YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR” ibaresini taşıyacak ve kaybolan belge için geçerli olan kurallara tabi olacaktır.

Kaybolan belgenin yerine düzenlenen belgenin kaybolması halinde, Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) uygun görülecek istisnai haller hariç, yeniden belge düzenlenmeyecektir.

İzin Belgelerinin Süresi

Madde 13- Eşyanın geçici ihracat işlemlerinin tamamlanması için Genel Müdürlükçe belirlenecek olan süre, İzin Belgelerinde belirtilecektir. Bu süre 6 (altı) ayı aşamaz. Bununla birlikte, izin sahibinin talebi üzerine bu süre, Genel Müdürlükçe 3 (üç) aya kadar uzatılabilir.

İşlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalatında gerekli olan süre, Genel Müdürlükçe, eşyanın işlenmesi için gerekli olan süre dikkate alınarak tespit edilir. Bu süre, geçici ihracat işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren hesaplanacaktır. İzin Belgesi sahibinin makul sebepler göstererek yapacağı başvuru üzerine bu süre, Genel Müdürlükçe uzatılabilir.

Eşyanın Geçici İhracı

Madde 14- Gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla, İzin Belgesi ile 3 üncü maddenin (d) bendi hükümlerinin amacı doğrultusunda, geçici olarak ihraç edilecek eşyanın menşeine ilişkin belge geçici ihracat esnasında ilgili gümrük idaresine ibraz edilecektir.

İzin Belgesinde belirtilen değer ve miktardaki eşyanın, belgede belirtilen süre içerisinde geçici olarak ihracına ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

İşlem Görmüş Ürünlerin Geri İthalatı

Madde 15- İzin Belgesinde belirtilen koşullara uyulması ve ithalat esnasında talep edilen diğer gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi halinde, işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithaline ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

Müsteşarlık (İthalat Genel Müdürlüğü), işlem görmüş ürünlerin geri ithaline, 3 üncü maddenin (e) bendi hükümleri çerçevesinde, İzin Belgesinde şart koşulan tüm işleme faaliyetlerinin yerine getirilmemiş olması halinde de izin verebilir.

İzin Belgelerinin Kapatılması

Madde 16- İşlem görmüş ürünler Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edildiğinde, İzin Belgelerinin kapatılması amacıyla belge sahibi, işleme faaliyetinin İzin Belgesinde belirtilen üçüncü ülkede yapılmış olduğunu kanıtlayan belge ile birlikte İzin Belgesinin ve Gümrük Beyannamelerinin suretlerini işlem görmüş ürünlerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip istisnai durumlar hariç en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) gönderecektir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idareleri, durumu acilen Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceklerdir.

Madde 18- İzin Belgeleri ve Kısmi İzin Belgelerine ilişkin başvurular ve eki belgelerin birer sureti ile İzin Belgelerinin bir sureti, başvuru sahibi tarafından, İzin Belgelerinin düzenlendiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yıl saklanacaktır.

İstatistikler

Madde 19- İzin Belgeleri kapsamı geçici ihraç eşyasının ihracatına ve işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalatına ait miktarlar, 12’li G.T.İ.P., bu G.T.İ.P.’na ait ölçü birimi ve varsa özel ölçü birimi ile yer aldığı kategori bazında, bunların ihracatının veya geri ithalatının gerçekleştirildiği ayı izleyen ayın ilk 15 (onbeş) iş günü içerisinde, ilgili gümrük idareleri tarafından Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirilir.

Tebliğ

Madde 20- Bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik Tebliğler çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK I

 Kategori Grupları

 Aynı imalat safhasında olan benzer ürünler, aşağıda gösterildiği şekilde aynı kategoride veya aynı kategori gurubunda yeralan ürünlerdir.

Grup 1 (dış giyim)

Kategoriler: 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 156, 157, 159, 161.

Grup 2 (iç giyim)

Kategoriler: 4, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 28, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 83, 86, 157, 161.

Grup 3 (diğer ürünler)

Kategoriler: 10, 12, 68, 70, 72, 78, 83, 85, 87, 91.


EK II

Azami işlem seviyelerine ilişkin liste

Kategoriler itibariyle işlem görmüş ürünler (1) Azami işlem seviyesi
Kategoriler: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 91, 156, 157, 159, 161 Soldaki sütunda belirtilen kategorilerde yeralan ürünlerin, dokunmuş veya örülmüş kumaşlardan imalatı (2)
(1)  Kategori tanımları, 26 Aralık 1997 tarih ve 23212 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 1 A numaralı ekinde gösterilmiştir.

 (2) Ancak, herhangi bir yılda hariçte işleme faaliyetleri kapsamında geçici olarak ihracına izin verilen iplik miktarı, Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen türden özel düzenlemeler kapsamında bir önceki yılda izin verilen toplam geçici ihracat miktarının ağırlık olarak % 7’sini geçmiyor ise, biçimlendirilerek örülmüş giyim eşyasının (fully fashion) iplikten imal işlemi de, bu Yönetmeliğe göre bir işleme faaliyeti olarak sayılabilir.


EK3-1

 T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

A 1. Başvuru sahibi Vergi numarası 2. Başvuru tarihi ve numarası
Tel: Fax:
3. Denetimci Gümrük İdaresi 4. Geçici ihracat izninin son günü
5. Geri ithalat süresi
  6. Verimlilik oranı/hesaplama yöntemi EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME FAALİYETİ

 

BAŞVURU FORMU

 

(TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN)

7. Menşe (işlem görmüş ürün) 8. İşlemin gerçekleştirileceği ülke
9. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin tanımı 10.

Kategori

11. G.T.İ.P. 12. Miktar (1) 13.

Değer (2)

14. Geçici ihracat eşyasının tanımı 15. Eşyanın menşei (3) 16. G.T.İ.P. 17. Miktar (1) 18.

Değer

A
19. İşleme faaliyetlerinin türü
20. Yetkili makam tarafından kullanılacaktır
21. Önceki iznin numarası
22. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin

 

belirlenmesine ilişkin önerilen yöntem

23. Yetkili makam tarafından kullanılacaktır
  •  Ağırlık ve ilgili ölçü birimi ,
  • Kumaşın/ipliğin işleme değeri,
  • Geçici olarak ihraç edilecek eşya Türk menşeli olmayan eşyayı içeriyor ise, bu eşyanın menşeine ilişkin belgeler başvuruya

eklenecektir.

EVET HAYIR


EK III (2)

SORU FORMU ÖRNEĞİ

BU SORULAR HER BAŞVURUDA CEVAPLANDIRILACAKTIR

24)

İlgili kategori ve ülke için geleneksel hak sahibi olarak mı başvuruda bulunuyorsunuz ?

(eğer böyle ise, doğrulayacak belgeyi ekleyiniz veya önceki yazışmalara atıfta bulununuz)

veya
25)

Bu başvuru ilgili kategori ve ülke için yeni bir başvuru mudur ?

(eğer böyle ise, doğrulayacak belgeyi ekleyiniz veya önceki yazışmalara, işlemin yapıldığı üçüncü ülkedeki üretimin değerinin önceki yıl Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz üretiminizin değerinin % 50’sini aşmayacağını belirtecek şekilde atıfta bulununuz)

26)

İlgili kategori ve üçüncü ülke için müteakip bir izin başvurusunda mı bulunuyorsunuz ?

(eğer böyle ise, önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin en az % 50’sinin Türkiye’ye geri ithalinin gerçekleştirildiğini veya önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin miktarının en az % 80’ine karşılık gelen eşyanın fiilen ihraç edildiğini ispat eden belgeleri ekleyiniz)

(bu soruyu, eğer 25 No.lu soruya cevap verdiyseniz cevaplayınız)

BU SORULAR YILDA BİR DEFA CEVAPLANDIRILACAKTIR
27) Geri ithal edilecek olan ürünlerle benzer ve imalatın aynı safhasında olan ürünleri Türkiye’de kendi fabrikanızda imal ediyor musunuz ?
28)

Benzer ürünlerin ana üretim işlemlerini, en azından dikme ve birleştirme veya iplikten imal edilen biçimlendirilerek örülmüş giyim eşyası (fully fashion) söz konusu olduğunda örme işlemlerini Türkiye’deki kendi fabrikanızda mı gerçekleştiriyorsunuz?

29) Ürün çeşidi ve bunların üretim miktarları açısından Türkiye’deki tekstil ürünleri imalat faaliyetinizi sürdürmektemisiniz ?
(eğer değil ise, sebeplerini belirtiniz veya daha önce belirttiyseniz buna ilişkin yazınızın tarih ve sayısını bildiriniz)
30)

İstihdam düzeyinizde azalma oldu mu?

(eğer oldu ise, sebeplerini belirtiniz ve istatistikleri ekleyiniz, eğer gerekli ise önceki yazışmalara atıfta bulununuz)

31) Aynı kota dönemi içinde bir başka izin başvurusunda bulundunuz mu?

(eğer bulunduysanız bir kopyasını ekleyiniz veya önceki yazışmalara atıfta bulununuz)

32)

Bir önceki yıla ait Türkiye üretiminizin değerine, adınıza yaptırdığınız imalat (fason imalat) dahil mi ?

( eğer böyle ise ve buna dair henüz bir bilgi vermediyseniz fason imalatçıların aynı miktarlar için başvurmayacaklarına dair beyanlarını ekleyiniz )

(bu soruyu, eğer 25 No.lu soruya cevap verdiyseniz cevaplayınız)


EK III (3)

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Faaliyeti İzin Belgesi almak için yaptığımız başvuruda ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu; İzin Belgesi kapsamı eşyanın geçici ihracatını ve işlem görmüş ürünlerin geri ithalatını belgede belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştireceğimizi ve bunun kontrolünün sağlanması amacıyla talep edilecek bilgi ve belgeler ile geçici ihraç eşyasına ve işlem görmüş ürünlere ait örnekleri Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ibraz edeceğimizi; İzin Belgesini üçüncü şahıslara devretmeyeceğimizi; İzin belgesi kapsamı geçici ihraç eşyasının ve geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktarlarının Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) kontrolüne imkan sağlayan stok kayıtlarını tutacağımızı ve bunları üç yıl süreyle muhafaza edeceğimizi ayrıca, İzin Belgesi’nin aslını süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.


EK-IV

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

1 1. İzin sahibi Vergi numarası 2. Başvuru tarihi ve numarası
Tel: Fax:
3. Denetimci Gümrük İdaresi 4. Geçici ihracat izninin son günü
5. Geri ithalat süresi
  6. Verimlilik oranı/hesaplama yöntemi EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME FAALİYETİ

 

İZİN BELGESİ

 

(TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN)

7. Menşe (işlem görmüş ürün) 8. İşlemin gerçekleştirileceği ülke
9. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin tanımı 10. Kategori 11. G.T.İ.P. 12. Miktar 13.

Değer

14. Geçici ihracat eşyasının tanımı 15. Eşyanın menşei 16. G.T.İ.P. 17. Miktar 18.

Değer

1
19. İşleme faaliyetlerinin türü
20. Yetkili makam tarafından kullanılacaktır
 

22. Geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin belirlenmesine ilişkin yöntem

23. Düzenleyen makam

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNÖNÜ BULVARI EMEK / ANKARA

 

TEL: 0 312 212 88 00 FAX: 0 312 212 87 65

 

İmza Mühür

 


Gümrük ve Dış Ticaret Kanunları Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız.

  AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top