Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi İhlali Hakkında – Danıştay Kararı

Kaydet
Kapat

T.C.
D A N I Ş T A Y
YEDİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/47
Karar No : 2022/41

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Bakanlığı adına

… Gümrük Müdürlüğü VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Yem Sanayi Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Davacı adına tescilli … tarih ve … sayılı beyanname ile

dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ithal edilen eşya nedeniyle, dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlal edildiğinden bahisle, eşyaya isabet eden gümrük ve katma değer vergileri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. maddesinin 1. fıkrası uyarınca eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarında hesaplanarak karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesi … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, davacı adına tescilli … tarih ve … sayılı beyanname kapsamında ithalat işlemleri gerçekleştirilerek dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüt hesabının kapatılmasından sonra, düzenlenen soruşturma raporu ile eşdeğer eşya kullanımında mevzuata aykırılıklar olduğu yönünde tespite yer verilmesi üzerine rapor doğrultusunda dava konusu işlemlerin tesis edildiği anlaşılmakta ise de; ek tahakkuk ve para cezası kararlarının davacıya 02/03/2016 tarihinde tebliğ edildiği, 4458 sayılı Kanun’un 197. maddesi uyarınca 3 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra tebliğ edilen ek tahakkuk ve para cezasında hukuka uyarlık görülmediği, davalı idare vekilinin alacağın teminata bağlı olması sebebiyle zamanaşımına uğramayacağına ve 2016/12 sayılı Tebliğ kapsamında zamanaşımının 5 yıl olduğuna dair iddialarının ise ihracat taahhüdünün kapatılmış olması ve Kanun’da gösterilen sürelerin Tebliğ ile mükellef aleyhine değiştirilemeyeceğinden dikkate alınmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Amme alacağının teminatlı alacak olduğu, zamanaşımına uğramayacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …TN DÜŞÜNCESİ : Üç yıllık zamanaşımı süresinin dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlal edildiği hususunun davalı idarenin bilgisi dahiline girdiği tarihten itibaren başlatılması gerekirken, beyannamenin tescil tarihinden itibaren başlatılmasında hukuki isabet bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Yedinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı … tarafından düzenlenen … tarih ve … sayılı Cevaplı Rapor ile; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ayçiçek yağı yerine kullanılan yağların eşdeğer eşya tanımına uymadığı, bu nedenle içeriği doğru olmayan hammadde sarfiyat tabloları düzenlenerek belgelerin kapatılmasının sağlandığının tespiti üzerine gümrük muafiyetli olarak işlem gören … tarih ve … sayılı beyanname kapsamındaki vergilerin 22/01/2016 tarihli kararlarla tahakkuk ettirildiği ve 4458 sayılı Kanun’un 238. maddesi kapsamında para cezası kararı alındığı, ek tahakkuk ve para cezası kararına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

4458 sayılı Gümrük Kanununun 108. maddesinde; serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebileceği; eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminatın iade olunacağı; eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına, şartlı muafiyet sistemi denildiği; 238. maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şeklinde de, dahilde işleme rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin tahsili yanında, bu vergilerin iki katı tutarında para cezası alınacağı belirtilmiştir. 4458 sayılı Kanunun 197. maddesinin 2. fıkrasında, yapılan denetimler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin tebligatın, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılacağı; 184. maddesinde, 183. maddede belirtilen haller dışında; (a) İthalat vergilerine tabi eşyanın geçici depolanmasından veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi, (b) eşyanın söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya nihai kullanımı nedeniyle indirimli yahut sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin koşullardan birine uyulmaması hallerinde ve bu fiillerin geçici depolamanın veya ilgili gümrük rejiminin yanlış uygulanması sonucunu yarattığının tespit edilmesi durumunda ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğünün doğacağı, gümrük yükümlülüğünün 1. fıkranın (a) bendinde belirtilen hükmün yerine getirilememesinin bir gümrük yükümlülüğü doğurması halinde, bu tarihte, eşyanın söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya nihai kullanımı nedeniyle indirimli ya da sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespiti halinde, ilgili rejime tabi tutulduğu tarihte başlayacağı hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda da açıklandığı üzere, dahilde işlem e rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda, gümrük yükümlülüğü rejim şartlarının ihlali halinde doğmakta olup, söz konusu ihlalin, taahhüt hesabının kapatılarak tem inatların iade edilmesinden sonra tespiti durumunda, vergilerin de bu tarihten itibaren üç yıl içinde ilgilisine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, rejim şartlarının ihlal edildiği hususunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı … tarafından düzenlenen … tarih ve … sayılı Cevaplı Rapor ile gümrük idaresinin bilgisine girdiği dikkate alındığında, üç yıllık zamanaşımı süresi içerisinde 02/03/2016 tarihinde tebliğ edilen tahakkuk ve para cezası kararında zamanaşımı bulunmadığından, uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle verilen kararda isabet görülmemiştir.

Öte yandan, yeniden verilecek kararda, para cezası kararına dayanak alınan 4458 sayılı Kanun’un 238. maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şeklinde öngörülen cezanın da gözetilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Temyiz isteminin kabulüne,
  2. … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
  3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,
  4. 492 sayılı Harçlar Kanunu‘nun 13. maddesinin (j) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 18/01/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklyınız.

Adalet Bakanlığı İçin Link’e Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top