Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2005/4

Kaydet
Kapat

16.02.2005 Tarihli 25729 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/4)

MADDE 1- 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belge/İzin Düzenlenmesi

Madde 17- Bu Tebliğin 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda;

a) İthal eşyası ve işlem görmüş ürünün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı ve değeri,

b) Belge/izin süresi,

c) Döviz kullanım oranı,

d) Varsa yan sanayici,

belirlenerek, proje bazında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni verilir veya talep reddedilir.

Süs hayvanları, canlı balık (orkinos balığı ve larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan eşyalar dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmez.

Dahilde işleme izni; bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işlemler için, Müsteşarlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) görüş alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde gümrük idaresince verilir. Bu esaslar çerçevesinde farklı bir düzenleme olmaması halinde, ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine izin süresinin kaydedilmesi suretiyle dahilde işleme izni verilir.

Bu Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına ve ek-10 da belirtilen eşyaların bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince izin verilmez. Bu çerçevedeki talepler, dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir.

Eşyanın fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurt içinden temin edilmesinin mümkün olup olmaması dikkate alınarak, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın kısmen veya tamamen ithalatına (yurt içi alımlar hariç) süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi imalatçı-ihracatçılar, belge/izin ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırabilirler.

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve sermayesinin en az %51’i imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçılar hariç olmak üzere tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için ihracatçılar adına belge/izin düzenlenmez.

Dahilde işleme izni ile dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

Belge/izin kapsamında ihracat taahhüdünün azami %1’i oranında değişmemiş eşya ithalatına izin verilebilir.

Belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün %2’sini geçemez. Ancak, doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgede/izinde, bu oran %10’a kadar tespit edilebilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra alıcısı tarafından evsafına uygun hale getirilmek, tamirat veya üzerinde değişiklik yapılmak üzere geri gönderilen işlem görmüş ürünün; yeni bir belge/izin kapsamında, ayniyat tespiti ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla ilgili gümrük idaresince ithalatına izin verilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin eki ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin eki ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-2

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2- Dahilde İşleme İzni Talep Formu (2 nüsha) (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-4)

3- Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi *

4- İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-5) **

5- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)***

6- Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)***

b)Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c)Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

7- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

8- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

9- Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.

(*) : Tebliğin 14/1-k bendinde belirtilen işlem için

(**) : Tebliğin 14/1-b, h ila k bentlerinde belirtilen işlemler için

(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

NOT :

1- Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça karar verilir.

EK-10

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ

Fasıl-GTİP Eşya Adı
01-04 Tüm eşyalar
05 Bağırsak hariç
06-15 Tüm eşyalar (Tebliğin 14/1-h bendinde belirtilen fide hariç)
16 Salyangoz hariç
17-24 Tüm eşyalar
43 Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç
8481.80.19.00.11 Musluklar

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top