Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2005/1

Kaydet
Kapat

İçindekiler

27.01.2005 Tarihli 25709 Sayılı Resmi Gazete

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”na istinaden dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Topluluk: Avrupa Topluluğunu,

Üçüncü Ülke: Avrupa Topluluğuna üye ülkeler dışındaki ülkeleri,

Serbest Bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,

İşleme Faaliyeti: Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını,

Elde Etmek: Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasını,

İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü,

Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,

İthal Eşyası: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça, vb.), ambalaj ve işletme malzemesini,

İşletme Malzemesi: İhracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi,

Değişmemiş Eşya: İşlem görmemiş ithal eşyasını,

Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini,

İşlenmiş Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri,

Sanayi Ürünleri: Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünleri,

Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranını,

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

Önceden İthalat: İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithalini,

Önceden İhracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini,

Eşdeğer Eşya: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı,

Ticaret Politikası Önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,

Vergi: Eşyanın ithali ve ihracında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini,

Gümrük Rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini,

Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,

Belge: Dahilde işleme izin belgesini,

Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Dahilde İşleme İzni: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni,

İzin: Dahilde işleme iznini,

İzin Süresi: Dahilde işleme izni üzerinde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilerek tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

İzin Süresi Sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığınca verilen belgeyi,

A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

Menşe İspat Belgeleri: Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanını,

Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu: Avrupa’da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini,

Tedarikçi Beyanı: A.TR dolaşım belgesi veya EUR.1 dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi,

İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

İhracatçı: Yan sanayiciye ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı,

Aracı İhracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ
Dahilde İşleme Tedbirleri

Madde 4- Dahilde işleme tedbirleri:

A- Şartlı Muafiyet Sistemi,

B- Geri Ödeme Sistemi’nden

oluşur.

A- Şartlı Muafiyet Sistemi
Şartlı Muafiyetin Kapsamı

Madde 5- Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.

Ancak, belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

Eşdeğer Eşya Kullanımı

Madde 6- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir.

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir. Ancak, ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle belge sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.

İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir.

Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat alınır.

Yurt İçi Alımlar

Madde 7- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, bu Tebliğin 5 inci maddesi hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesinde, belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisinden alım yapılabilir. Ayrıca, Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belge kapsamında yurt içi alıma ilişkin yeni düzenleme yapılabilir.

Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.

Ancak, belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için, bu Tebliğin ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinde belirtilen 2 (iki) kat para cezası uygulanmaz.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, işlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi kapsamında T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından ve Toprak Mahsulleri Ofisinden belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabilir. Bu alımlara, taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince izin verilir. Bu kapsamda yapılan alımlarda teminat aranmayabilir.

Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında T.C. Şeker Kurumundan ve Toprak Mahsulleri Ofisinden yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşünün olması kaydıyla Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu durumun tespitinden itibaren belgeye azami 6 (altı) ay ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilir.

Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 83 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, bu Tebliğin eşdeğer eşya kullanımına ve önceden ihracata ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Teminat

Madde 8- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir.

Ancak, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesinde, ithalatta alınması gereken vergi, yurt içi alımlarda ise Müsteşarlık ve/veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.

Teminat;

a-Para,

b- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c-Hazine tahvil ve bonoları,

unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

İndirimli Teminat Uygulaması

Madde 9- İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;

a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1’inin,

b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %5’inin,

c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

d) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

e) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

f) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir. Bu fıkra çerçevesinde, T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından şeker ve Toprak Mahsulleri Ofisinden hububat alımlarında da belge sahibi firmalar indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.

Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentleri çerçevesinde, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılacak ithalat tutarının hesaplanmasında, firma adına düzenlenen ve henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış tüm belgeler ile bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra verilen izinler kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan toplam ithalat tutarı düşülür.

Belge/izin müracaatı esnasında birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan ancak daha sonra belge/izin süresi içerisinde bu şartlara sahip olan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni de indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilmiş ithalata ilişkin alınan teminatların indirimli teminat oranını aşan kısmı, belge/izin sahibi firmaya iade edilir.

Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler, doğrudan gümrük idaresi ve T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygulanır.

Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerindeki hükümler ise, dahilde işleme izin belgesi için özel şartlar bölümündeki hükme istinaden gümrük idaresi ve T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygulanır. Dahilde işleme izni kapsamında ise gümrük idaresince, Müsteşarlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) ilgili firmanın indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği ithalat tutarına ilişkin bilgi alınması suretiyle işlem yapılır.

Birinci fıkra çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmayan dahilde işleme izin belgesi kapsamında, işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin verginin %10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, ithalatın gerçekleştirilmesine gümrük idaresince, yurt içi alımın gerçekleştirilmesine ise T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisince izin verilir.

Firmaların altıncı fıkra hükmünden yararlanmak için, belge aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listesi, bu listede yer alan gümrük beyannameleri asılları ve listedeki beyannamelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına dair taahhütname ile birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan talepler, %10 indirimli teminattan yararlandırılacak ithalat tutarının belirtilmesi suretiyle, ilgili mercilere bildirilir. Ayrıca, bu kapsamda kullanılan gümrük beyannamesi üzerine ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, dahilde işleme izin belgesi sayısının kaydedilmesi suretiyle bu beyannamenin indirimli teminat uygulamasında kullanıldığına dair meşruhat düşülür.

İndirimli teminat uygulamasından doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Bu firmaların kamudan olan alacakları da teminat hükmündedir.

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde Yapılacak İşleme Faaliyeti

Madde 10- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün veya değişmemiş eşyanın tamamı ya da bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilebilir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesindeki işlem görmüş ürünün ithaline, bu ürünlerin ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışı veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak vergi tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanan tutar kadar teminat alınarak izin verilir.

B- Geri Ödeme Sistemi
Geri Ödemenin Kapsamı

Madde 11- Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır.

Ancak, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir.

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir.

Geri ödeme sisteminden yararlanmak için, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili bilgilerin gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi ve belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine eklenmesi gerekir.

Geri Ödeme Sistemi Uygulanmayacak Haller

Madde 12- Geri ödeme sisteminden, Avrupa Topluluğuna üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere;

a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan,

b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,

c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde ithalat vergilerine tabi olan,

d) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü sırasında, işlem görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan,

eşya yararlandırılmaz.

Ayrıca;

a) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, üçüncü ülke menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere,

b) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, üçüncü ülke menşeli eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere,

c) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülke menşeli olmayan eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde anlaşma imzalanmış ülkeye,

d) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkeler menşeli olmayan eşyadan elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün menşe ispat belgeleri eşliğinde Kümülasyona taraf ülkelere,

e) Serbest dolaşımda bulunan eşyadan üretilen işlem görmüş ürünün serbest bölgelere (serbest bölgelerden belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde (a) ila (d) bentlerinde belirtilen ülkeler haricinde bir ülkeye yapılan satışlar hariç),

ihraç edilmesi halinde bu ihracat, geri ödeme sisteminden yararlandırılmaz.

Ödenen Verginin Geri Verilmesi

Madde 13- Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün bu Tebliğin 38 inci maddesi hükmüne göre kapatılmasını müteakip 3 (üç) ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Bu verginin ilgilinin müracaatı üzerine geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde gümrük idarelerince geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BELGE/İZİN DÜZENLENMESİ
Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller

Madde 14- Dahilde işleme izni kapsamında, ek-10’da yer alan listedeki eşyalar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline izin verilir:

a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 $’a kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,

b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,

c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,

d) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

e) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,

f) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,

g) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,

h) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,

i) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,

j) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,

k) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünleri hariç).

Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) birinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.

Belge/İzin Müracaatı

Madde 15- Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların;

a) Dahilde işleme izin belgesi almak için ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği aracılığı ile Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü),

b) Dahilde işleme izni almak için ek-2’de belirtilen bilgi ve belgelerle gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilir.

Belge/İzin Müracaatının Değerlendirilmesi

Madde 16- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni müracaatları;

a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi,

c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması,

d) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları,

kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

Belge/İzin Düzenlenmesi
Madde 17- Bu Tebliğin 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda; (Değişik: RG-16.02.2005-25729)

a) İthal eşyası ve işlem görmüş ürünün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı ve değeri,

b) Belge/izin süresi,

c) Döviz kullanım oranı,

d) Varsa yan sanayici,

belirlenerek, proje bazında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni verilir veya talep reddedilir.

Süs hayvanları, canlı balık (orkinos balığı ve larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan eşyalar dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmez.

Dahilde işleme izni; bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işlemler için, Müsteşarlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) görüş alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde gümrük idaresince verilir. Bu esaslar çerçevesinde farklı bir düzenleme olmaması halinde, ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine izin süresinin kaydedilmesi suretiyle dahilde işleme izni verilir.

Bu Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına ve ek-10 da belirtilen eşyaların bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince izin verilmez. Bu çerçevedeki talepler, dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir.

Eşyanın fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurt içinden temin edilmesinin mümkün olup olmaması dikkate alınarak, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın kısmen veya tamamen ithalatına (yurt içi alımlar hariç) süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi imalatçı-ihracatçılar, belge/izin ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırabilirler.

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve sermayesinin en az %51’i imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçılar hariç olmak üzere tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için ihracatçılar adına belge/izin düzenlenmez.

Dahilde işleme izni ile dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

Belge/izin kapsamında ihracat taahhüdünün azami %1’i oranında değişmemiş eşya ithalatına izin verilebilir.

Belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün %2’sini geçemez. Ancak, doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgede/izinde, bu oran %10’a kadar tespit edilebilir.

Belgenin Gönderileceği Merciler

Madde 18- Dahilde işleme izin belgesinin birer nüshası Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ve firmaya gönderilir.

Düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanır.

Belgenin/İznin Revizesi

Madde 19- Dahilde işleme izin belgesi, kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içerisinde revize edilebilir. Revize müracaatı, ilgili firma tarafından belge aslı ile gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yapılır. Sonuçlandırılan revize işlemi ilgili mercilere bildirilir.

Dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, miktarı, değeri, ek süre (bu Tebliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden), haklı sebebe ilişkin süre, mücbir sebep ve fevkalade hallere ilişkin süre, döviz kullanım oranı v.b. değişiklik müracaatı ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan ön incelemeyi müteakip, sonuçlandırılmak üzere Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Firma unvanı, adresi, vergi dairesi adı ve hesap numarası, ek süre (bu Tebliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü hariç), madde adı ve özellikleri aynı kalmak kaydıyla gümrük tarife istatistik pozisyonu ilavesi veya değişiklikleri ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılır.

Dahilde işleme izni talep formuna ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılır. Yapılan revize müracaatı gümrük idaresince sonuçlandırılır ve firmaya bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SÜRELER
Belge/İzin Süresi

Madde 20- Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.

Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Ek Süre Müracaatı

Madde 21- Firmaların;

a) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge aslı ile birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine,

b) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden belgeli performanslarına istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin belgenin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine,

c) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin belgenin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine,

d) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Ek Süre Müracaatının Değerlendirilmesi

Madde 22- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde, bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %25 olması halinde, dahilde işleme izin belgesine 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Ancak, bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan belge için ikinci fıkrada belirtilen oran %15 olarak uygulanır.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmesi için ihracatın, serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının tevsiki aranır.

Geri ödeme sistemi çerçevesinde belge kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmesi için bu ihracatın, serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının tevsiki gerekir.

Bu Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden ibraz edilen liste kapsamındaki gümrük beyannamelerinin ilgili firmaya ait olmadığının veya başka bir belge kapsamında kullanıldığının tespiti halinde, firmanın mevcut belgeleri ile bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ek süre ve haklı sebebe ilişkin süre talepleri değerlendirilmeye alınmaz. Bu durum, ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince ilgili mercilerle birlikte tüm ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgeye/izne proje sürecine göre ek süre verilebilir.

Bu madde hükmü çerçevesinde dahilde işleme izin belgesine verilen ek süreler ilgili mercilere bildirilir.

Haklı Sebep Hallerine İlişkin Müracaat

Madde 23- Firmaların haklı sebep hallerinden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, belge aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve haklı sebebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine,

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin gümrük beyannamesi aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve haklı sebebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili gümrük idaresi aracılığı ile Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü),

müracaat etmeleri gerekir.

Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Haklı Sebep Hallerinin Değerlendirilmesi

Madde 24- Firmanın belge/izin kapsamındaki performansı ile üretim veya ihracat faaliyetini ihmal ve kusuru olmaksızın gerçekleştirememesi dikkate alınarak haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi kapsamında haklı sebebe ilişkin verilecek ek süre içerisinde, belge kapsamında alınacak teminat tutarı, alınması gereken verginin 2 (iki) katına kadar artırılabilir.

Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller

Madde 25- Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme kararı ile),

e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

f) Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile).

Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallere İlişkin Müracaat

Madde 26- Firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için;

a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, belge aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği aracılığı ile Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü),

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin beyanname aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallerin Değerlendirilmesi

Madde 27- Mücbir sebep ve fevkalade hallere istinaden, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir. Bu süre, mücbir sebep ve fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamda verilen süreler ilgili mercilere bildirilir.

Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle;

a) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda,

– Bu ithalata tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü kapatılır ve ithalata ilişkin teminat iade edilir veya,

– İhracat taahhüdünün tamamlanması için telef veya kaybolan miktar kadar yeni ithalata izin verilir.

b) Belge/izin sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğinin mahkeme kararı ile tespiti ve tevsiki halinde, belge/izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, dahilde işleme rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük gözetimi ve denetimi altında (belge için Müsteşarlığın uygun görüşü alındıktan sonra) devredilebilir.

Bu durumdaki belge sahibi firmaların, belge aslı, üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren mahkeme kararı, devir yapılacak firmanın belge aslı ve iki firma arasında yapılan protokol ile birlikte ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliği aracılığı ile Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. Dahilde işleme izni sahibi firmalar ise, izne ilişkin beyanname aslı, üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren mahkeme kararı, devir yapılacak izne ilişkin beyanname aslı ve iki firma arasında yapılan protokol ile birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TAKİP VE DEĞERLENDİRME
İhracatın Gerçekleştirilmesi

Madde 28- İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir.

Ancak, birinci fıkra hükmüne istinaden şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.

Ayrıca, birinci fıkra hükmüne istinaden geri ödeme sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere yapılan ihracatın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.

İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. İhraç bedelleri, döviz olarak veya mal olarak getirilebilir. Ancak, ihraç bedelinin mal olarak getirilmesi halinde, bu mallar dış ticaret mevzuatı hükümlerine tabidir.

Aracı İhracatçı ile İhracat

Madde 29- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı, belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi, Müsteşarlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) izin almadan başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Ancak, Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatta gümrük idaresince; aracı ihracatçı, belge/izin sahibi ve yan sanayici unvanları ile dahilde işleme izin belgesi sayısı/izne ilişkin beyanname sayısı gümrük beyannamesine kaydedilir.

Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatın dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında değerlendirilmesi için, belge/izin sahibi firmadan tedarik edildiği ve belge/izin ihracat taahhüdünde yer aldığı şekliyle ihracının gerçekleştirilmesi gerekir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma ile aracı ihracatçı arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine tabidir.

Ancak, Müsteşarlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük Müsteşarlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Temsilci Aracılığı ile İthalat

Madde 30- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı, belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla, temsilci aracılığıyla da yapılabilir.

Temsilci aracılığı ile yapılan ithalatta; gümrük idaresince, belge/izin süresi içerisinde belirtilen miktarı geçmemesi kaydıyla ithalata izin verilir. Gümrük idaresince, belge sahibi firmanın unvanı ile dahilde işleme izin belgesi sayısı gümrük beyannamesine kaydedilir.

Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

Madde 31- Gümrük idaresince, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki işlemler; bu tebliğ, genelgeler, talimatlar ve belgenin özel şartlar bölümünde belirtilen hükümler ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Gümrük idaresince;

a) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ithalat bölümünde belirtilen eşyanın;

– Belge/izin süresinin geçerli olması,

– Belgede/izinde kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olması,

– Cinsinin değişmemesi,

– Miktarın (belgede/izinde kayıtlı birimlerle) aşılmaması,

– Belge/izin kapsamında varsa indirimli teminat uygulamasına ilişkin hususlar saklı kalmak üzere, verginin teminata bağlanması,

– İthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması (Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde izin kapsamında yapılan İthalatta İthalat Rejim Kararının 7 nci maddesi hükmü hariç olmak üzere),

– Gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin, belgenin son sayfasındaki ithal edilen eşya ile ilgili bilgiler bölümüne kaydedilmesi ve bu sayfaya ilave yapılması halinde ilave edilen sayfa adedinin belge aslına derç edilmesi,

kaydıyla ithalatına izin verilir.

b) Belge/izin kapsamındaki ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde;

– Belgede/izinde kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonunun,

– Belgede/izinde belirtilen ihraç ürününün adının, özelliğinin ve miktarının (belgede/izinde kayıtlı birimlerle),

– İlgili belge veya belgelerin sayısının/izin veya izinlere ilişkin beyanname sayısının,

– Firmanın imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanının,

– İhracatçı, dış ticaret sermaye şirketi ve sektörel dış ticaret şirketi adına düzenlenen belge/izin üzerinde kayıtlı bulunan yan sanayici unvanının,

– İmalatçı-ihracatçı adına düzenlenen belge/izin üzerinde yan sanayici kaydının bulunması ve ihraç konusu eşyanın tamamının veya bir kısmının ya da üretiminin bir alt aşamasının yan sanayicinin üretimi ile gerçekleşmesi durumunda, bu yan sanayici unvanının,

yer alması kaydıyla ihracata izin verilir.

c) İthalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılır.

d) Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, ihracat vergisi kadar teminat alınır.

e) İhracatın, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye yapılması halinde, bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde varsa telafi edici vergi tahsil edilir.

f) Üzerinde ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair meşruhat bulunan ve belge sayısı/izne ilişkin beyanname sayısı kayıtlı gümrük beyannameleri için sonradan A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri düzenlenmesi halinde, bu durum kapatma işleminde değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/ilgili gümrük idaresine bildirilir.

g) İhracat esnasında, belge özel şartında aksine bir hüküm olmadığı takdirde belge kapsamında önceden ithalatın yapılmış olması şartı aranmaz.

h) Belge üzerinde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu ile teknik ve ticari adı bakımından fiziki unsurları itibarıyla aynı madde olduğunun ilgili belge üzerinde görülmesi, çıkış esnasında gümrük beyannamesi ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması için gerekli ve yeterli şartları oluşturmakta olup, belgenin özel şartlar bölümünde aksine bir hüküm olmadıkça ayrıca ekspertiz raporu ve ayniyat istenmez.

i) Dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, ithal edilen eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde, bu ürün için ekspertiz raporu istenebilir.

j) İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yazısı ile, gerçekleşen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listeleri dikkate alınarak ithalat esnasında alınan teminat ve vergi bu Tebliğin 40 ıncı maddesi hükmü çerçevesinde geri verilir.

k) Bu maddenin (j) bendinde belirtilen gerçekleşen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listelerindeki gümrük beyannamelerinin ve eki belgelerin Müsteşarlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük Müsteşarlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde, alınan teminat/vergi firmaya iade edilmez. Bu durumda, dahilde işleme izni kapsamında gerekli işlemler yapılır, dahilde işleme izin belgesi kapsamında ise, gerekli işlemlerin yapılmasını teminen ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bilgi verilir.

l) Kaybedilen bir gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne saydırılmak üzere bir suretinin ilgili firma tarafından talep edilmesi halinde, bu suret üzerinde taahhüt kapatma işlemini gerçekleştirecek ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği/gümrük idaresi belirtilir. Müteakip suret taleplerinde farklı bir ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin/gümrük idaresinin belirtilmesinin talep edilmesi halinde ise, bu suret üzerine önceki surette belirtilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliği/gümrük idaresi kaydedilir.

Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya

Madde 32- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için, firmaların (yan sanayici veya aracı ihracatçı dahil) ithal tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisanslarının (kota) ve/veya gözetim belgelerinin bulunması zorunludur.

Aksi takdirde, bu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün, üçüncü ülkelere ihracı ya da gümrük idaresi gözetiminde imhası gerekir.

Ancak, belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın bu ülkelerde gözetim ve korunma önlemlerine tabi olmaması halinde, bu eşya ile ilgili olarak gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde ithal lisansları (kota) ve/veya gözetim belgeleri aranmaz.

Telafi Edici Verginin Ödenmesi

Madde 33- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle varolan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması ve bunun firma tarafından gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde, Toplulukta uygulanan vergi ödenir. Ancak, Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünleri ticaretine ilişkin anlaşma konusu eşya bu kapsamda değerlendirilmez.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli sanayi ürünü kullanılmışsa buna ilişkin vergi, işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu üründeki sanayi payına ilişkin vergi ödenir.

Ancak, belge/izin kapsamında işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracında, bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan eşya tarım ürünü ise bu ürüne ilişkin verginin tahsili aranmaz.

Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi tahsil edilir. Bu verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması ve bunun firma tarafından gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde ise, Toplulukta uygulanan vergi ödenir.

Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye yapılan ihracatta; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve bu ülke menşeli olmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, ilgili anlaşmanın lehte hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenir.

Ancak, belge/izin kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgesinin eşliğinde, Avrupa Topluluğuna üye ülkeler ve/veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelerden menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde ithal edilen eşya kullanılarak elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün, menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde tekrar Kümülasyona taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi durumunda, ithalat rejiminde belirtilen oranda verginin tahsili aranmaksızın ilgili gümrük idaresince ihracata izin verilir.

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında serbest bölgelere yapılan ihracatın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye satışı halinde, bu madde hükümleri çerçevesinde telafi edici verginin tahsili aranır.

Bu madde hükümleri çerçevesinde ödenmesi gereken vergi, serbest bölgelerden yapılan satışlar dahil ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödenir. Tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat kaydedilir.

Ancak, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda bu vergi, serbest bölgelerden yapılan satışlar dahil önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenir. Tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat kaydedilir.

İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır. Aksine bir durumun tespiti halinde, ödenmeyen ya da eksik ödenen telafi edici vergi, on ve onbirinci fıkra hükümlerinde belirtilen ödemenin yapılması gereken tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için telafi edici vergi aranmaz.

Verginin Geri Verilmesi

Madde 34- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ödenmemesi gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen vergi, ilgili firmanın talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde nakden geri verilir.

Belge/izin kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için, bu verginin tebliği tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.

Gümrük idaresi, ilgili firmanın müracaatı üzerine, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde fazla yatırılan vergiyi geri vermek zorundadır. Fazla yatırıldığı tespit edilen verginin, ilgili firmanın gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak müracaatı üzerine, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

Kısmi Teminat İadesi Müracaatı

Madde 35- Firmaların kısmi teminat iadesinden yararlanmak için;

a) Yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak belge süresi içerisinde, dahilde işleme izin belgesi aslı, fatura ve ihracata ait gümrük beyannameleri asılları, ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listesi, yurt içi alım listesi, ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli kapasite raporu (gerek olması halinde ekspertiz raporu aslı), teminat mektubu fotokopisi ile birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine,

b) İthalat yapılan dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak belge süresi içerisinde, belge aslı, gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listesi, bu listelerde yer alan gümrük beyannameleri asılları ve ihracat listesindeki beyannamelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına dair taahhütname ile birlikte ilgili gümrük idaresine,

c) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak izin süresi içerisinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listesi, bu listelerde yer alan gümrük beyannameleri asılları ve listedeki beyannamelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına dair taahhütname ile birlikte ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Kısmi Teminat İadesi Müracaatının Değerlendirilmesi

Madde 36- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ile dahilde işleme iznine ilişkin gümrük idaresince yapılan inceleme sonucunda, belge/izin kapsamındaki ithalat esnasında alınan teminatlar, gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda firmaya iade edilir. Kısmi teminat iadesinde kullanılan gümrük beyannamesi üzerine, dahilde işleme izin belgesi/izne ilişkin beyanname sayısının kaydedilmesi suretiyle bu beyannamenin kısmi teminat iadesinde kullanıldığına dair meşruhat düşülür.

İlgili ihracatçı birliği genel sekreterliğince, yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan müracaat, iade edilecek teminat tutarı belirtilmek suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. Kısmi teminat iadesinde kullanılan gümrük beyannamesi üzerine, dahilde işleme izin belgesi sayısının kaydedilmesi suretiyle bu beyannamenin kısmi teminat iadesinde kullanıldığına dair meşruhat düşülür.

Yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında birden fazla yapılacak kısmi teminat iadesi talepleri, aynı ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince sonuçlandırılır.

Kısmi teminat iadesi kapsamında geri verilen teminat tutarı, belge/izin kapsamında alınması gereken toplam verginin %90’ını geçemez. Bakiye teminatlar ise, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip firmaya iade edilir.

Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen indirimli teminat uygulaması çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI
Kapatma Müracaatı

Madde 37- Firmaların;

a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için ek-6’da belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine,

b) Dahilde işlem izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ek-7’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri zorunludur.

Yapılan kapatma müracaatı geri alınamaz. Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan belge sahibi firmalara, 10 (on) iş günü içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunmaları bildirilir. Dahilde işleme izni sahibi firmalar için ise, 10 (on) iş günü içerisinde ilgili gümrük idaresince, 10 (on) gün içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunmaları bildirilir.

İkinci fıkrada belirtilen süre (belge için; 3 (üç) ay+10 (on) iş günü+1 (bir) ay, izin için; 1 (bir) ay + 10 (on) iş günü + 10 (on) gün) içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen belge/izin, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince/gümrük idaresince müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

Resen kapatma işlemi ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca, resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanır.

Kapatma Müracaatının Değerlendirilmesi

Madde 38- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden resen kapatılır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde belge sayısının yer alması zorunludur. Gümrük beyannamesinin izin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde izne ilişkin beyanname sayısının yer alması gerekir. Belge/izin ihracat taahhüdüne sayılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi aslına, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince/gümrük idaresince ihracat taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat düşülür.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında ödenen telafi edici vergiye ait makbuz üzerine, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince/gümrük idaresince belge/izin kapsamında kullanılan tutar belirtilmek suretiyle meşruhat düşülür.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, ihracatın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluk üyesi ülkelere yapılması durumunda, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin ithal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgeleri bu Tebliğin 32 nci maddesi hükmü çerçevesinde aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, izin kapsamında gümrük idaresince gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır. Belge kapsamında tespiti halinde ise bu durum, gümrük idaresince gümrük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini teminen, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithali halinde, bu ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne ilişkin ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak tahsil edilir. Ancak, belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, bu alıma tekabül eden varsa ikincil işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmesi aranmaz. Belge kapsamında, bu fıkra hükmü çerçevesinde işlem yapılması halinde bu durum, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgeleri, Müsteşarlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir. İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izinleri ise, Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir.

Kapatma İşleminin Bildirileceği Merciler

Madde 39- Bu Tebliğin 38 inci maddesi hükmü çerçevesinde yapılan kapatma işlemi, dahilde işleme izin belgesinin gönderildiği merciler ve ilgili vergi dairesi ile bankaya bildirilir.

İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-8 ve ek-9’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna da bildirilir.

Teminatın/Verginin İadesi

Madde 40- İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip;

a) Yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan teminatlar T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikaları ve/veya Toprak Mahsulleri Ofisince,

b) İthalat yapılan şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince,

c) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden geri ödeme sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan vergi ilgili gümrük idaresince,

d) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden geri ödeme sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminat ilgili gümrük idaresince,

ilgili firmaya iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
Belgenin Kaybedilmesi

Madde 41- Dahilde işleme izin belgesinin kaybedilmesi halinde, yeni belge düzenlenmesi için kayıp ilanı verilen gazete ile birlikte ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliği aracılığı ile Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda, “Aslının aynısıdır” meşruhatı düşülen Müsteşarlık nüshası fotokopisi, ilgili mercilerce yapılan işlemlerin belgeye işlenmesi kaydıyla düzenlenir ve firmaya verilir.

İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi

Madde 42- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple alıcısı tarafından belge/izin süresi içerisinde geri gönderilmesi halinde; ilgili gümrük idaresince, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde, bu ürünün ithal ve ihracına izin verilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra alıcısı tarafından evsafına uygun hale getirilmek, tamirat veya üzerinde değişiklik yapılmak üzere geri gönderilen işlem görmüş ürünün; yeni bir belge/izin kapsamında, ayniyat tespiti ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla ilgili gümrük idaresince ithalatına izin verilir. (Değişik: RG-16.02.2005-25729) Eski hali; Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra alıcısı tarafından evsafına uygun hale getirilmek veya üzerinde değişiklik yapılmak üzere geri gönderilen işlem görmüş ürünün; yeni bir belge/izin kapsamında, ayniyat tespiti ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğinin tevsiki kaydıyla ilgili gümrük idaresince ithalatına izin verilir.

İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işlem izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün alıcısı tarafından yeniden ihracat yapılmamak üzere geri gönderilmesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden değerlendirilmesini teminen ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına izin verilir.

İhracatın Gerçekleştirilmemesi

Madde 43- Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.

Bu Tebliğin 32 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracatı gerçekleştirilemeyen veya serbest bölgelere ihraç edildiği halde belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışı yapılmayan ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

Ancak, ikinci fıkra hükmü çerçevesinde serbest bölgelere yapılan ihracatın, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilmesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmü uygulanmaz.

Geri ödeme sistemi kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere (belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapılmaması durumunda) ihracatın yapılmaması halinde, bu ithal eşyasına ilişkin alınan vergi iade edilmez.

Bu Tebliğin 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, belge/izin kapsamında ikincil işlem görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı veya asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsiki aranır. Aksi takdirde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin daha önce alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

Belgenin/İznin İptali

Madde 44- Firmanın talep etmesi halinde kullanılmayan dahilde işleme izin belgesi iptal edilir. İptal müracaatı, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği aracılığıyla Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.

Bu Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden yayımlanacak genelge hükümlerine uyulmadığının, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin düzenlenmesi veya revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin üzerinde yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının, belgenin/iznin sahtesinin düzenlendiğinin veya belge/izin üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Müsteşarlıkça, izin ise ilgili gümrük idaresince iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firmaya ait dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz.

İptal edilen belge/izin ile ilgili olarak, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

İptal işlemi, ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir. İptal edilen dahilde işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanır.

Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

Madde 45- Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahildeki işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılması kaydıyla belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere ihracı gerçekleştirilmeyen eşya ile belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere ihraç edilen eşyanın belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde bir başka belge/izin kapsamında ithalatı şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi,

b) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

c) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının %80’i (İkincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100’ü) geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

e) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1’inden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,

f) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi,

g) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,

h) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin resen kapatılması halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır.

Birinci fıkra hükmü çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.

Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı

Madde 46- Müsteşarlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük Müsteşarlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde;

a) Bu gümrük beyannamesi dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılamaz.

b) İhracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmış olması veya kullanılmak üzere ibraz edilmesi halinde, bu beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmü çerçevesinde tahsil edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

c) Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı belge/izin sahibi firma ve/veya aracı ihracatçıya ait dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Bu durumdaki aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın belge/izin sahibi firma tarafından yapılmadığının kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespiti kaydıyla, bu işlemin firmaya dahilde işleme rejimi çerçevesinde herhangi bir menfaat sağlamadığı ve yapılan ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DENETİM
Denetim

Madde 47- Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Müsteşarlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığı denetim birimleri; ilgili bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri; Müsteşarlık, Gümrük Müsteşarlığı ve ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri elemanları dahilde işleme tedbirlerinin dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla firma tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar da kendi özel kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Uygulama

Madde 48- Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki Tebliğlere istinaden düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yetki

Madde 49- Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma müracaatını, iptal veya resen kapatma işlemlerini (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri almaya yetkilidir.

Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma müracaatını, iptal veya resen kapatma işlemlerini (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri almaya, Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Müsteşarlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında yurt içinden alınan ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin verginin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili kaydıyla, belge ihracat taahhütleri kapatılır.

GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgesi/ihracatı teşvik belgesi ihracat taahhütleri, yan sanayici unvanı kayıtlı gümrük beyannameleriyle de kapatılabilir.

Ayrıca, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgesi/ihracatı teşvik belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, belge sahibi firma ve/veya yan sanayici tarafından bir başka firmaya teslim edildiğinin yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi ve bu firma ve/veya aracı ihracatçı tarafından ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, bu gümrük beyannamesi ihracat taahhüdüne sayılabilir.

GEÇİCİ MADDE 3 – Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen gözetim ve korunma önlemine tabi eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünü A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç eden ancak, bu eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya gözetim belgeleri (yan sanayici veya aracı ihracatçı adına olanlar dahil) bulunmayan firmalara ait bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla, bu eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya gözetim belgeleri aranmaksızın kapatılır.

GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen, en geç 31/12/2004 tarihinde süresi sona eren ve aynı firmaya ait dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri, belge sürelerinin birbiri içerisine girmesi kaydıyla birlikte kapatılabilir. Bu kapsamda ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesi üzerinde ilgili belgelerden en az birinin belge sayısının veya belge sahibi firmanın unvanının kayıtlı olması gerekir.

GEÇİCİ MADDE 5 – 30/1/2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun çerçevesindeki finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile yapılan sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular adına, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil), bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 18 ay süre verilir. Ayrıca, ilgili belge/izin kapsamındaki ihracat performansı dikkate alınarak, belgeye/izne azami 9 (dokuz) ay ilave süre verilebilir.

Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ek süre verilen dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütleri, belge/izin sahibi firma ya da grup firmaları veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile yapılan sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir.

Bu madde hükmü çerçevesinde yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde ilgili belge sayısının veya belge sahibi firmanın, grup firmaları veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile yapılan sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefillerin unvanlarının kayıtlı olması gerekir.

GEÇİCİ MADDE 6 – Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, belgenin/iznin kendi mevzuatında ve bu Tebliğde belirtilen müracaat süreleri dikkate alınmaksızın bu Tebliğin lehe hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 7 – 13/5/2003 tarihli ve 25107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/4/2003 tarihli ve 2003/5548 sayılı Kararnamenin eki Karar çerçevesinde ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi için dahilde işleme izin belgesine verilen süreler, belge süresi olarak kabul edilir.

GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yurt içinden temin edilme imkanı bulunmayan hammadde, yarı mamul ve mamul madde için bu Tebliğin 17 nci maddesinde belirtilen döviz kullanım oranının %10 (%90 döviz kullanım oranı) aşılması durumunda, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve Müsteşarlığın uygun görmesi şartıyla belge ihracat taahhüdü kapatılabilir.

GEÇİCİ MADDE 9 – Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce özel fatura düzenleme yetkisi bulunmayan gümrük idarelerince tescil edilen ancak bu gümrük idarelerinden teyidi alınamadığı için ihracat taahhüdüne saydırılamayan özel fatura ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) ihracat taahhütleri, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yapılacak ihracat ile kapatılır. Belge süresi sonu ile bu Tebliğin yürürlük tarihi arasında gerçekleştirilen ihracat da belge ihracat taahhüdüne sayılır.

GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren dahilde işleme izin belgesi kapsamında menşe ispat belgeleri eşliğinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihracatı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu ülkelerden tercihli tarife uygulamasından yararlanmaksızın başka bir ülkeye ihraç edildiğinin ilgili ülke gümrük idaresinden ve varsa ülkemizin o ülkedeki Ticaret Müşavirliğinden alınan yazı ile tevsiki halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin telafi edici verginin ödenmesi aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 11 – Taahhüt hesapları kapatılmayan 1 ve 2 kodlu ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin gümrük idaresince tespit edilmesi ve ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirilmesi kaydıyla, belge ihracat taahhütleri bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide uygulanmaksızın, ihracatçı birliği genel sekreterliği tarafından resen kapatılır.

Taahhüt hesapları kapatılmayan 3 kodlu ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, belge ihracat taahhütleri bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide uygulanmaksızın gümrük idaresi tarafından resen kapatılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 50 – 31/10/2001 tarihli ve 24569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2001/7 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ ile 27/9/2002 tarihli ve 24889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2002/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 51 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKLER
EK 1 – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2- Dahilde İşleme İzin Belgesi Proje Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-3)

3- İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-5)

4- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

5- Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

6- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

7- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

8- İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez belge müracaatında bulunan imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için)

9- İhracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat listeleri

(*): Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

NOT :

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.


EK 2 – DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER (Değişik: RG-16.02.2005-25729)

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2- Dahilde İşleme İzni Talep Formu (2 nüsha) (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-4)

3- Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi *

4- İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-5) **

5- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)***

6- Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)***

b)Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c)Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

7- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

8- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

9- Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.

(*) : Tebliğin 14/1-k bendinde belirtilen işlem için

(**) : Tebliğin 14/1-b, h ila k bentlerinde belirtilen işlemler için

(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

NOT :

1- Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça karar verilir.

EK 3 – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ PROJE FORMU

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ PROJE FORMU

I. İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER                                                II.TALEP

1- Şartlı Muafiyet Sistemi   ( )
İHRACATÇI FİRMANIN                                                                   2- Geri Ödeme Sistemi   ( )

– Adı Unvanı                                                                            :
– Adresi                                                                                  :            İhracatçı                       ( )
– Vergi Dairesi Adı ve Hesap No                                                :            İmalatçı-İhracatçı          ( )
– Yan Sanayici Firmasının Adı ve Unvanı                                    :            Dış Tic. Ser. Şti.           ( )
– İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Adı                                 :            Sektörel Dış Tic. Şti.     ( )

III. İHRACI ÖNGÖRÜLEN ÜRÜNLER

G.T.İ.P. Mal Adı ve Özelliği Miktar (Adet/Kg/M) Birim Fiyat (Döviz) İhracatın Yapılacağı Ülke (AT veya üçüncü ülke) Değer FOB ($)
           
 TOPLAM  

IV. İHRAÇ EDİLECEK MAMULÜN ÜRETİMİNDE OLUŞAN TALİ ÜRÜNLER

G.T.İ.P. Mal Adı ve Özelliği Miktar (Adet/Kg/M) Birim Fiyat (Döviz) İhracatın Yapılacağı Ülke (AT veya üçüncü ülke) Değer FOB ($)
           
TOPLAM  
İHRACAT TAAHHÜDÜ TOPLAMI  

V. İHRAÇ EDİLECEK MAMULÜN ÜRETİMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İTHAL EŞYASI

G.T.İ.P. Mal Adı ve Özelliği Miktar (Adet/Kg/M) Birim Fiyat (Döviz) İthalatın Yapılacağı Ülke (AT veya üçüncü ülke) Değer CIF ($)
           
TOPLAM  

                                                                                                                YETKİLİ İMZA VE KAŞE

EK 4 – DAHİLDE İŞLEME İZNİ TALEP FORMU

DAHİLDE İŞLEME İZNİ TALEP FORMU

TALEP NO:
1. İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLERİHRACATÇI FİRMANIN 2.TALEP
1- Şartlı Muafiyet Sistemi( )
2- Geri Ödeme Sistemi( )
– Adı Unvanı :                                                     İhracatçı                   ( )
– Adresi :                                                            İmalatçı-İhracatçı      ( )
– Vergi Dairesi Adı ve Hesap No :                      Dış Tic. Ser. Şti.        ( )
– Yan Sanayici Firmasının Adı ve Unvanı :            Sektörel Dış Tic. Şti. ( )
3. DAHİLDE İŞLEME İZNİNE KONU İTHAL EDİLECEK EŞYANIN
G.T.İ.P.* Ticari ve/veya teknik tanımı Miktar (Adet/Kg/M) Menşe ülke Çıkış ülkesi Gümrük Kıymeti CIF ($)
           
  TOPLAM  
4. TABİ TUTULACAĞI İŞLEME FAALİYETİNİN TANIMI ** 
5. VERİMLİLİK ORANI
6. İŞLEME FAALİYETİNİN YAPILACAĞI YER
7. İŞLEME FAALİYETİ İÇİN GEREKEN SÜRE
8. İHRAÇ EDİLECEK EŞYANIN
G.T.İ.P.* Ticari ve/veya teknik tanımı Miktar (Adet/Kg/M) Menşe ülke Gideceği ülke Gümrük Kıymeti FOB ($)
           
  TOPLAM  
9. GÜMRÜK İDARELERİ
a) Giriş Gümrük İdaresi
b) Rejimin Sona Ereceği Gümrük İdaresi
10. DİĞER HUSUSLAR *** 11. TARİH
YETKİLİ İMZA VE KAŞE
12. BU BÖLÜM GÜMRÜK İDARESİNCE DOLDURULACAKTIR
Talebi değerlendiren gümrük idaresinin görüşü :
Uygundur ( )           Uygun değildir ( )                                             MÜHÜR İMZA
KAŞE

(*) : Eşyanın 8’li veya 12’li GTİP’i yazılacaktır.

(**) : Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işleme faaliyetlerinden hangisine tabi tutulacağı bent numarası da belirtilmek suretiyle yazılacaktır.

(***): Eğer varsa, gümrük idaresi için önemli olabilecek her türlü bilgi yazılacaktır.

EK 5 – İHRAÇ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İHRAÇ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İHRAÇ EDİLEN HAMMADDE ADI 1 HAMMADDE ADI 2 HAMMADDE ADI 3
Mamul Adı Miktar (Adet/Kg/M) Birimde Kul. Miktar Mamulde Kul. Miktar (Adet/Kg/M) Fire Oranı (%) Birimde Kul. Miktar Mamulde Kul. Miktar (Adet/Kg/M) Fire Oranı (%) Birimde Kul. Miktar Mamulde Kul. Miktar (Adet/Kg/M) Fire Oranı (%)
 
Toplam İhtiyaç
Toplam İthalat  
Fark  


YETKİLİ İMZA VE KAŞE

EK 6 – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı

2- Gümrük beyannameleri asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri

3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4- İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-5)

5- İhracat Listesi (Ek-8)

6- İthalat Listesi (Ek-9)

7- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

8- Ekspertiz Raporu (İlgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)**

9- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

10- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

11- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)

12- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

13- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

14- Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu (Serbest bölgelerden başka bir ülkeye satış yapılması halinde)

15- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin noter tasdikli örneği ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden bir başka belge kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

16- Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki yurt içi alımlarında)

(*) : Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde

NOT:

Gerekli görülmesi halinde Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

EK 7 – DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı

2- İhracata ilişkin gümrük beyannameleri asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri

3- Ekspertiz Raporu (İlgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)*

4- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

5- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

6- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)

7- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

8- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

9- Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu (Serbest bölgelerden başka bir ülkeye satış yapılması halinde)

10- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden bir başka izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

(*): Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün ithal edilen eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde

NOT:

Gerekli görülmesi halinde Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve/veya gümrük idarelerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

EK 8 – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT LİSTESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT LİSTESİ

Firma Adı :
Belge Tarih/No :
Belge Süresi Sonu :

TCGB Gümrük İdaresi Adı TCGB Tescil No TCGB Tescil Tarihi Gönderici Vergi No Gönderici Adı Kalem No GTİP Kodu GTİP Açıklaması İstatistiki Miktar İstatistiki Birim Kodu İstatistiki Kıymet Kalem Rejim Kodu Menşe Ülke Adı Çıkış Ülkesi Adı Kap Eşya Bilgisi (31 inci Alan)
 

EK 9 – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ

Firma Adı :
Belge Tarih/No :
Belge Süresi Sonu :

TCGB Gümrük İdaresi Adı TCGB Tescil No TCGB Tescil Tarihi Alıcı Vergi No Alıcı Adı Kalem No GTİP Kodu GTİP Açıklaması İstatistiki Miktar İstatistiki Birim Kodu İstatistiki Kıymet Kalem Rejim Kodu Menşe Ülke Adı Çıkış Ülkesi Adı Kap Eşya Bilgisi (31 inci Alan)
 

                                                                                                                                    YETKİLİ İMZA VE KAŞE

EK 10 – DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ (Değişik: RG-25.10.2005-25977)

 

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ

Fasıl-GTİP Eşya Adı
01-04 Tüm Eşyalar
05 Bağırsak hariç
06-15 Tüm eşyalar (Tebliğin 14/1-h bendinde belirtilen fide hariç)
16 Salyangoz hariç
17-24 Tüm eşyalar
43 Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç
8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.12.20-8528.12.89 Televizyonlar (Tebliğin 14/1-e bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç

EK 11 – DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

BİRLİK ADI SEKTÖRLER YETKİ ALANLARI
İSTANBUL TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Tekstil ve Konfeksiyon,
Deri-Kösele
İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce
İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Orman Ürünleri,
Tarım-Gıda ve İçki
İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Makina-İmalat,Demir-Çelik, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik,Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik , Cam ve listede yer almayan diğer sektörler İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce
EGE İHR. BİR. GEN. SEK.
Atatürk Cad. No:382
Alsancak / İZMİR
Tüm Sektörler İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla (Tüm Sektörler) ile Denizli ve Uşak (Tekstil ve Konfeksiyon Hariç)
DENİZLİ TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.
Halk Cad. Furkan İş Merkezi No:28 Kat:3 PK.402 20100 DENİZLİ
Tekstil ve Konfeksiyon Denizli ve Uşak
AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.
Uray Cad. Turan İş Hanı Kat:3-4 MERSİN
Tüm Sektörler Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Kayseri, Niğde ve Osmaniye
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 8
Nilüfer/BURSA
Tüm Sektörler Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Yalova
ANTALYA İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Atatürk Cad. Raşit Berberoğlu İş Hanı Kat: 6 ANTALYA
Tüm Sektörler Antalya, Isparta ve Burdur
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mahatma Gandhi Cad. No:103 G.O.P. / ANKARA
Tüm Sektörler Ankara, Çankırı, Çorum, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kastamonu, Tokat, Amasya, Sinop, Samsun (Gıda ve İçki hariç), Afyon ve Ordu (Gıda ve İçki hariç),
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.
İnönü Cad. Keleş Hoca Sok.No:1 Şahinbey / GAZİANTEP
Tüm Sektörler Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari
DOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:88 Kat:4-5 ERZURUM
Tüm Sektörler Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Erzincan
KARADENİZ FIN. VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK.
Atatürk Bulvarı No:436 PK.51 GİRESUN
Gıda ve İçki Samsun, Ordu ve Giresun
DOĞU KARADENİZ HUB-BAK YAĞLI TOH. VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK.
Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No:95 Kat: 3 TRABZON
Tüm Sektörler Trabzon, Giresun (Gıda ve İçki hariç), Rize ve Artvin

NOT: Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu tabloda Genelge ile değişiklik yapılabilir.


Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top