Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2010/13

Kaydet
Kapat

15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/13)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Belge/izin düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Döviz kullanım oranı;

a) Dahilde işleme izninde,

b) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki bedelsiz ithalatta,

c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda,

aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Haklı sebep hallerinin değerlendirilmesi” başlıklı 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge süresi içerisinde gerçekleştirilen ancak satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan gümrük beyannameleri kapsamı eşya ile aynı ad ve 8-12’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın miktarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısına kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. Başka bir belgeye ait satır kodunun yer alması nedeniyle ilgili belgenin ihracat taahhüdüne saydırılamayan gümrük beyannameleri bu fıkra hükmü çerçevesinde değerlendirilmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İthalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılır. Ancak, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın sadece anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranı esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 19 uncu madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 19 – (1) 22/8/2010 tarihinden önce düzenlenen ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren dahilde işleme izin belgelerine bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması bakımından, 22/8/2010 tarihinde yapılan değişiklik öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK-10

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİK ADI SEKTÖRLER
İSTANBUL TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tekstil ve Konfeksiyon,
Deri-Kösele
İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi C-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Orman Ürünleri,
Tarım-Gıda ve İçki
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Makina-İmalat,Demir-Çelik, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik,Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik , Cam ve listede yer almayan diğer sektörler
EGE İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Cad. No:382 Alsancak / İZMİR
Tüm Sektörler
DENİZLİ İHR. BİR. GEN. SEK.

Ankara yolu 10. Km 246. Sok. No:8 Akkale / DENİZLİ
Tüm Sektörler (Demir-Çelik hariç)
AKDENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Uray Cad. Turan İş Hanı Kat:3-4 33001 / MERSİN

Tüm Sektörler
ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No: 8 16159 Nilüfer / BURSA

Tüm Sektörler
ANTALYA İHR. BİR. GEN. SEK.

Aspendos Bulvarı No:221 07200 / ANTALYA

Tüm Sektörler
ORTA ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Mahatma Gandhi Cad. No:103 06700 G.O.P. / ANKARA

Tüm Sektörler
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

İnönü Cad. Keleş Hoca Sok.No:1 27200 Şahinbey / GAZİANTEP

Tüm Sektörler
DOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:86 Kat:4-5 / ERZURUM

Tüm Sektörler
KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Bulvarı No:19/E 28200 / GİRESUN

Gıda ve İçki
DOĞU KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No:95 Kat: 3 61200 / TRABZON

Tüm Sektörler

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (eski) hali;

h) Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Belge/izin düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (eski) hali;

(8) Dahilde işleme izni ile dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Haklı sebep hallerinin değerlendirilmesi” başlıklı 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) İhracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge süresi içerisinde gerçekleştirilen ancak ilgili satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısına kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) İthalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılır. Ancak, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın indirimli teminat uygulanmaz.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin eki Ek-10 nun (eski) hali;

EK-10

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİK ADI SEKTÖRLER
İSTANBUL TEKS. VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK.

Dış ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Tekstil ve Konfeksiyon,
Deri-Kösele
İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK.

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Orman Ürünleri, Tarım-Gıda ve İçki

 

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR.BİR.GEN.SEK.

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Makina-İmalat, Demir-Çelik, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik, Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik, Cam ve listede yer almayan diğer sektörler
EGE İHR.BİR.GEN.SEK.

Atatürk Cad.No:382 Alsancak/İZMİR

Tüm Sektörler

 

DENİZLİ TEKS. VE KONF.İHR.BİR.GEN.SEK.

Halk Cad. Furkan İş Merkezi No:28 Kat:3 PK. 402 DENİZLİ

Tekstil ve Konfeksiyon

 

AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.

Uray Cad.Turan İş Hanı Kat:3-4 MERSİN

Tüm Sektörler

 

ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK.

Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No:8 Nilüfer/BURSA

Tüm Sektörler

 

ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK.

Atatürk Cad. Raşit Berberoğlu İş Hanı Kat:6 ANTALYA

Tüm Sektörler

 

ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.

Mahatma Gandhi Cad. No:103 G.O.P./ANKARA

Tüm Sektörler

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.

İnönü Cad. Keleş Hoca Sok.No:1 Şahinbey/GAZİANTEP

Tüm Sektörler

 

DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.

Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:86 Kat:4-5 ERZURUM

Tüm Sektörler

 

KARADENİZ FIN. VE MAM.İHR.BİR.GEN.SEK.

Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 GİRESUN

Gıda ve İçki

 

DOĞU KARADENİZ HUB-BAK YAĞLI TOH. VE MAM.İHR.BİR. GEN.SEK.

Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No: 95 Kat: 3 TRABZON

Tüm Sektörler

 

 

NOT: Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu tabloda Genelge ile değişiklik yapılabilir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top