Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2022/6

Kaydet
Kapat

14.09.2022 Tarihli 31953 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/6)

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (i), (z), (aa), (nn) ve (pp) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Elektronik ortam: Bilgisayarlı veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,”

“z) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

aa) Onaylanmış kişi statü belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Bakanlıkça verilen belgeyi,”

“nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya ana ortaklığın %50’sinden fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak/ortakları veya diğer grup firmaları veya iştirakleri ya da gerçek kişilerin doğrudan kendilerinin veya %50’den fazla hissesine sahip oldukları firmalar veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletmeyi,”

“pp) Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) görevlendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerini,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı ile 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).”

“(2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle, İhracat Genel Müdürlüğünce birinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dahilde işleme izni; 14 üncü maddede belirtilen işlemler için, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dahilde işleme izni, taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebilir. Dahilde işleme iznine ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılır. Yapılan revize müracaatı gümrük idaresince sonuçlandırılır ve firmaya bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şeklinde, “gümrük beyannamesi aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde, “1 (bir) ay” ibaresi “2 (iki) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8– Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede; devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali veya genel salgın hastalık (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “beyanname aslı,” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi,” şeklinde, “1 (bir) ay” ibaresi “2 (iki) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beyanname aslı” ibareleri “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “beyanname aslı,” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1 (bir) ay” ibaresi “3 (üç) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu fıkra kapsamındaki teslimler konusunda kısıtlama getirmeye yetkilidir.”

“(3) Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde belge/izin sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur.”

“(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt kapatma işlemleri, İhracat Genel Müdürlüğünün, ihracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri Bölge Müdürlüklerinin uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak 42 nci maddede belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/(Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.

(12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi belge için İhracat Genel Müdürlüğü, izin için ilgili Bölge Müdürlüğünce geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”

MADDE 17- Aynı Tebliğe 38 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri

MADDE 38/A– (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firma bu ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredebilir.

(2) Hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla, devreden belge sahibi firmanın belgesi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kapatılabilir.

(3) Devreden firmanın, belge süresi içerisinde dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğini ve devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğini tevsik eden belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine başvurması durumunda, devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için alınan teminat, ilgili gümrük idaresince devreden firmaya iade edilebilir.

(4) Devir durumunda varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk devralan firmaya geçer.

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu madde kapsamında kısıtlama getirmeye yetkilidir.”

MADDE 18- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “T.C. Şeker Kurumunca” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, “belge için Bakanlıkça” ibaresi “belge için İhracat Genel Müdürlüğünce” şeklinde, “izin için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “izin için Gümrükler Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ayrıca;

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla İhracat Genel Müdürlüğünce, izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının 17 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirlenen oranları geçmesi halinde,

belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2 (iki) takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır. Ayrıca, indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır.”

“(7) Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize başvuruları değerlendirilmez.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ithalata aracılık eden temsilci firma” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Ayrıca; aracı ihracatçı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ithalata aracılık eden temsilci firma” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunulur.” ibaresi “ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulur.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık denetim birimleri; ilgili bakanlık müfettişleri, Bakanlık ve bölge müdürlükleri elemanları dahilde işleme tedbirlerinin dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla firma tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar da kendi özel kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler.”

MADDE 22- Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)” ibaresi “iptal işlemlerini geri almaya ise Bölge Müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Tebliğin 51 inci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiş, EK-2/A ve EK-2/B yürürlükten kaldırılmış, EK-4’te yer alan “Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler” isimli listenin dokuzuncu maddesinde yer alan “gümrük beyannamesi aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)

2 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**)

3 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

4 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

b) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

5 – Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri/ Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilerin elektronik olarak görüntülenebilmesi halinde gümrük idaresine ibrazına gerek bulunmamaktadır.)

6 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)

(*) : Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için

(**) : Tebliğin 14/1-b, g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için

(***) : Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(****) : Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.

NOT :

1– Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2– Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) karar verilir.

3– Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 5 inci maddede belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 5 inci maddede belirtilen belgelere ilave olarak 6 ncı maddede belirtilen belge de aranır.

4– Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğin 14/1-d, e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 5 inci maddede belirtilen belgeler aranır.”

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (i) bendinin (eski) hali;

i) Elektronik ortam:Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (z) bendinin (eski) hali;

z) Bakanlık:Ekonomi Bakanlığını,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (aa) bendinin (eski) hali;

aa) Onaylanmış kişi statü belgesi:Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen belgeyi,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (nn) bendinin (eski) hali;

nn) Grup firması:Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletme,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (nn) bendinin (eski) hali;

pp) Bölge müdürlükleri:Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin (eski) hali;

ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) birinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Dahilde işleme izni; bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işlemler için, Bakanlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) görüş alınmak suretiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde gümrük idaresince verilir. Bu esaslar çerçevesinde farklı bir düzenleme olmaması halinde, ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine izin süresinin kaydedilmesi suretiyle dahilde işleme izni verilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Dahilde işleme izni talep formuna ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılır. Yapılan revize müracaatı gümrük idaresince sonuçlandırılır ve firmaya bildirilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (eski) hali;

ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasının (eski) hali;

(10) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin/iznin taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin/izninin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları dahilde işleme izin belgesi sahibi alıcılara katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinde teslim edebilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde belge sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur. Gümrük beyannamesinin izin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde izne ilişkin beyanname sayısının yer alması gerekir. İzin ihracat taahhüdüne sayılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi aslına, ilgili gümrük idaresince ihracat taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat düşülür.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 38 inci maddesinin onbirinci fıkrasının (eski) hali;

(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 42 nci maddesinde belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 38 inci maddesinin onikinci fıkrasının (eski) hali;

(12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (eski) hali;

g) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin belge için Bakanlıkça bu maddenin altıncı fıkrasında belirlenen, izin için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eşyanın ithalinde alınmayan vergi,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Ayrıca;

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Tebliğ’in 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirlenen oranları geçmesi halinde,

belge/izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Firmaların bu fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 46 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi veya eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde; bu beyannamenin veya beyanname eki belgelerin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın ve taahhüt kapatma müracaatı beklenilmeksizin beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve bu beyanname ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında değerlendirmeye alınmaz.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin  47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim birimleri; ilgili bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri; Bakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bölge müdürlükleri elemanları dahilde işleme tedbirlerinin dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla firma tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar da kendi özel kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin  51 inci maddesinin (eski) hali;

MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin (İhracat: 2006/12) ekinde yer alan  EK-1 in (eski) hali;

EK-1

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A)

2 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B)

3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)

4 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**)

5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

8 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)

(*): Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için

(**): Tebliğin 14/1-b, g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için

(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.

NOT :

1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karar verilir.

3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır.

4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğin 14/1-d, e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin (İhracat: 2006/12) ekinde yer alan  EK-2/A nın (eski) hali;

EK-2/A

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ BAŞVURU FORMU

 

O
R
J
İ
N
A
L

 

1. Başvuru Sahibi Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır.
2. Gümrük Rejimleri

 

3. Başvuru Türü

 

4. Devam Formu

 

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer

 

6. İznin Geçerlilik Süresi

|a |                 | b |

7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP  TANIM  MİKTAR  KIYMET
 

 

     
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP  TANIM  Verimlilik Oranı
   
9. Planlanan işlemlerin detayları

 

10. Ekonomik Koşullar

 

11. Gümrük İdareleri

a   | Giriş

b   | İbra
c   | Gözetim
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul.

                a |               b |

15. Nakil ve Devir
16. Ek Bilgi
17

.İmza ……………………………………….                                                                                Tarih …………………………….. 

İsim ……………………………………….

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ İÇİN BAŞVURU

DEVAM FORMU

O
R
J
İ
N
A
L
18. Eşdeğer Eşya

 

 

 

GTİP  TANIM
 

 

 

 

19. Önceden İhracat

 

 

 

20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş

 

21. Ek Bilgi

 

22

İmza ……………………………………….                                                                               Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin (İhracat: 2006/12) ekinde yer alan  EK-2/B nin (eski) hali;

EK-2/B

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ İZİN FORM

 

O
R
J
İ
N
A
L

 

TR  ……………………………………………………………………………….. izin numarası
1. İzin Sahibi İzin Veren İdare
1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur.

Ref. No:

2. Gümrük Rejimleri

 

3. Başvuru Türü

 

4. Devam Formu

 

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer

 

6. İznin Geçerlilik Süresi

 a |                 | b |

 
7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP  TANIM  MİKTAR  KIYMET
 

 

     
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP  TANIM  Verimlilik Oranı
   
9. Planlanan işlemlerin detayları

 

10. Ekonomik Koşullar

 

11. Gümrük İdareleri

a   | Giriş

b   | İbra
c   | Gözetim
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul.

                a |               b |

15. Nakil ve Devir
16. Ek Bilgi
17.

İmza ……………………………………….                                                                                Tarih …………………………….. 

İsim ……………………………………….

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ 

DEVAM FORMU

    TR …………………………………………………. izin numarası
O
R
J
İ
N
A
L
18. Eşdeğer Eşya

GTİP 

 

TANIM
19. Önceden İhracat
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş
  21. Ek Bilgi

 

 

  22 

İmza ……………………………………….                                   Tarih ……………………. 

İsim ..……………………………………….

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top