Search
Close this search box.

5326 Sayılı Kanun 32 Maddesi Düzenlenmesi Gereken Ceza Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-157.01
Konu : 5326 Sayılı Kanunun 32 Mad. Göre Düzenlenmesi Gereken Ceza Hk

09.09.2022/78036665
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. ” hükmünü amirdir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; yukarıda yer alan hüküm kapsamında gümrük muhafaza memurlarınca, gümrüklü sahaya giriş kartı olmadan giriş yapan şahıslar adına düzenlenen ceza kararlarının manuel ortamda işlem gördüğü ve bu nedenle söz konusu cezaların takip ve tahsilatında çeşitli sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, bahse konu cezaların takip ve tahsilini kolaylaştırmak amacıyla elektronik ortamda düzenlemesini teminen Tahsilat Takip Programı Ceza Kararları Modülü üzerinde “Dayanak” bölümüne 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesinin birinci fıkrası eklenmiştir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bilgi:
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top