Search
Close this search box.

Dahilde İşleme ve Nihai Kullanım Hakkında

Kaydet
Kapat

   Dahilde İşleme Rejimi   

   Nihai Kullanım Hükümleri   

ÖZET

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde; Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekir.

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu’nun 194.maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulması gerekir.

Nihai kullanımın sonlandırılması için tespit raporu düzenlenir. Tespit raporunun her bir dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni başına en geç dahilde işleme izin belgesinin/izninin kapatma başvurusu yapılıncaya kadar düzenlenmesi gerekir. Tespit raporunda ithal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai kullanım izni sonlandırılır.

Anahtar Kelimeler: Nihai kullanım, Nihai kullanım izni, Nihai kullanım izninin sonlandırılması. …

GİRİŞ

Kısaca nihai kullanım: Bazı eşyaların ithalinde, Gümrük mevzuatında (Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, vb.) belirlenmiş şartlara bağlı olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır.

Telafi Edici Vergi (TEV): Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ve/veya menşe ispat belgeleri eşliğinde AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili ihracat sırasında beyan usulüne tabi olarak ödenen vergidir.

Tek Pencere Sistemi (TPS): İthalat, ihracat ve transit işlemlerine konu ilgili mevzuat hükümlerinin, ticaret ve taşımacılık yapan tarafların standart hale getirilmiş bilgi ve belgeleri tek bir veri giriş noktasından girilerek yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir.

Nihai kullanıma ilişkin başlıca mevzuat hükümleri; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10/A, 13, 16, 77, 136, 141, 184, 186, 191/A maddeleri, Gümrük Yönetmeliği’nin 126, 207, 208, 209, 210, 211, 363, 486, 574 maddeleri, 95/7606 sayılı İthalat Rejim Kararının 9.maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Kararın 4 ilâ 12.maddeleri, Nihai Kullanıma İlişkin 1 sayılı Gümrük Genel Tebliği ile çeşitli Genelge ve Tasarruflu yazılarla düzenlenmiştir.

İthalat Rejim Kararı eki I sayılı Liste kapsamı maddelerden (Ek:1)’de yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve isimleri belirtilenlerin, aynı tablonun “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda ilgili maddenin karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi karşısında gösterilen oranda uygulanır ve gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir (İthalat Rejim Kararı’nın 9.maddesi).

I- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE NİHAİ KULLANIM

1- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım: Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (IRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde; 

1) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekir, 

2) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu’nun 194.maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulur, 

3) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/iznin incelenmesinin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “… .sayılı … .günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu nihai kullanım izin belgesi düzenlenir. 

2- Nihai Kullanım Başvurusunun Sonradan Yapılması veya Farklı GTİP Beyanı Halinde Sonradan Başvuru: Nihai kullanım izninin eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında girişine ilişkin beyannamenin tescili aşamasından önce alınmamış olması ve dahilde işleme rejimine giriş beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılması halinde, dahilde işleme rejiminde gümrük gözetiminin ihracata kadar devam etmesi nedeniyle ihracat beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izninin alınması mümkün bulunmaktadır. Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithali yapılan eşyanın rejime girişine ilişkin beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak yapılmaması ancak söz konusu eşyanın beyanının nihai kullanıma tahsisli GTİP’ler kullanılarak da yapılmasının mümkün olması halinde; 

1) İhracat beyannamesinin tescili sırasında doğacak olan TEV’in indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden hesaplanabilmesi için ihracat beyannamesinin tescilinden önce dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ile ilgili olarak Bakanlık ya da ilgili gümrük idaresine nihai kullanıma tahsisli GTİP’e ilişkin belge/izin revizesinin yapılması için başvuruda bulunulması gerekir, 

2) Yükümlü tarafından, dahilde işleme izin belgesi/izninde revize yapılmasını müteakip Dahilde İşleme Rejimine girişin sağlandığı gümrük beyannameleri üzerinde GTİP değişikliği yapılması için ilgili gümrük müdürlüklerine başvurulur, gümrük müdürlüklerince yapılacak incelemenin ardından uygun bulunması halinde beyannamelerde gerekli GTİP düzeltmesi yapılır. 

3) Belge/İzinde değişiklik işleminin yapılmasını müteakip, beyannamenin tescil edildiği ilgili gümrük müdürlüğüne nihai kullanım izni için başvurulur, anılan gümrük müdürlüğünce öncelikle belgede/izinde kayıtlı bilgilerle beyanname üzerindeki bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilir, 

4) Başvurunun yapıldığı gümrük idaresince ilgili belge/izin üzerinde yapılan incelemenin ardından uygun bulunması halinde nihai kullanım izin belgesinin 16 no.lu kutusuna “… .sayılı … .günlü Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında verilmiştir” şerhinin bulunduğu bir nihai kullanım izin belgesi düzenlenir.

3- YGM Tespit Raporu ve Nihai Kullanım İzninin Sonlandırılması: Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilecek eşyanın yukarıda belirtildiği şekillerde nihai kullanıma tabi tutulması halinde de 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ve 2012/33 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde nihai kullanımın sonlandırılması için tespit raporu düzenlenir. Tespit raporunun her bir dahilde işleme izin belgesi/izni başına en geç dahilde işleme izin belgesinin/izninin kapatma başvurusu yapılıncaya kadar düzenlenmesi gerekir. Tespit raporunda ithal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin belirlenmesi halinde nihai kullanım izni sonlandırılır. İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde öngörülen amacına uygun olarak kısmen telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edildiğinin tespiti halinde gerçekleşen miktar üzerinden nihai kullanım izin belgesi revize edilerek bu değerler üzerinden sonlandırılır. İhracatın telafi edici vergi doğurmaksızın gerçekleştiğinin tespiti halinde ise nihai kullanım izni müeyyide uygulanmaksızın sonlandırılır.

4- DİR Kapsamında Nihai Kullanım Halinde Teminat ve Nihai Kullanım Süresi: Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın aynı zamanda nihai kullanım hükümlerine de tabi tutulacağı durumlarda, ithalat sırasında teminat olarak alınacak vergilerin, İthalat Rejimi Kararında bu eşyanın nihai kullanım hükümlerine tabi tutulması halinde uygulanması gereken indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, İthalat Rejimi Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden teminata bağlanması gerekir. Teminat işlemlerinde gerek dahilde işleme rejimi mevzuatı gerekse gümrük mevzuatı uyarınca sağlanan kolaylaştırma hükümleri saklıdır. Nihai kullanım izin belgesinin süresi, dahilde işleme izin belgesi/izninin geçerlilik süresi kadardır.

5- Müeyyide Uygulaması: Telafi edici verginin indirimli veya sıfır oran üzerinden tahakkuk ettirildiği, ancak gümrük idarelerince indirimli veya sıfır oran üzerinden tahakkuk yapılması için gerekli şartların yerine getirilmediğinin ortaya konulması halinde Gümrük Kanununun 234/5.maddesi uyarınca işlem yapılır (Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2014/4 Sayılı Genelgesi).  

Not: {Nihai Kullanım İle İlgili Çok Daha Ayrıntılı Bilgiye Ulaşmak İsteyenler, İleride “Muhasebetr” Sitesinde Yayınlanan “Gümrük Mevzuatında Nihai Kullanım” Başlıklı Makalemize Müracaat Edebilirler.}

II- İHRACAT: 2015/2 SAYILI TEKSTİL,

KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ

İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı ifade eder.

Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı ifade eder. 

İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı ifade eder.

Grup Firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari % 50 oranında hisseye veya asgari % 50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari % 50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari % 50’sine sahip olduğu işletmeyi ifade eder.

Genel Esaslar: İthali vergiye tabi tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalinde uygulanacak genel hükümler aşağıda belirtilmiştir;

a) Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde (deri ve deri mamulleri hariç;) imalatçı olmayan ihracatçı firmalara (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç) ait ihracat projeleri için DİİB düzenlenmeyecektir, Ancak,2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin maddesinde belirtilen “grup firması” tanımı çerçevesinde, aynı grup içerisinde yer alan imalatçı olmayan firmalara, aynı grup içerisindeki imalatçı firmanın/firmaların yan sanayici olarak atanması kaydıyla dahilde işleme izin belgesi düzenlenebilecektir,

b) İlk kez DİİB talebinde bulunan firmalara, kapasitelerinin azami 1/4’ü oranında DİİB düzenlenecektir.Ancak, yapılan ihracat oranında bu belgelere artış revizesi yapılabilecektir.

c) DİİB kapsamında ihraca konu ev tekstili ürünlerinin (GTİP No: 5804, 5805, 6301, 6302, 6303, 6304, 9404.30 ve 9404.90) bünyesinde kullanılacak 5402.31.00, 5402.33.00, (Bu GTİP altında yer alan ipliklerden 10 ila 20 denye (20 denye dahil) arasında olanlar hariç), 5402.47.00, 5402.51.00, 5402.52.00, 5402.61.00, 5402.62.00,” GTİP numaraları altında yer alan malların her bir GTİP bazında en fazla % 50’sinin ithalat yoluyla, kalan kısmının ise iç piyasadan karşılanması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir GTİP bazında ithalatın % 50”yi aşan kısmına müeyyide uygulanacaktır. Söz konusu GTİP numaraları ile birlikte ev tekstili diğer ürünlerinin aynı anda ihracat taahhüdünü içeren belge düzenlenmeyecektir.

d) Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için ayrı belge düzenlenmesi esasla.

e) Firmaların DİİB başvurularında, ithalata ve ihracata konu ürünlerin miktarlarının, söz konusu ürüne/ürünlere ilişkin olarak “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde yer alan GTİP numarası karşısındaki ölçü birimi birinci birim olarak esas alınacak ve ikinci birim olarak “kg” esas alınacaktır, GTİP numarası karşılığında herhangi bir ölçü biriminin mevcut olmaması halinde ise sadece “kg” değeri esas alınacaktır. Ayrıca, GTİP numarasında yer alan madde tanımının da belirtilmesi gerekmektedir.

f) Firmaların DİİB başvuruları esnasında ithalat ve ihracata konu ürünlerin madde adı ile GTİP numaralarının (8’li ve/veya 12’li bazda) uyumunun kontrol edilmesi ve DİİR başvurularında, belge kapsamında ithali ve ihracı öngörülen iplik ve kumaş cinsinin (halı, çuval ve deri hariç) karışım yüzdeleri ile ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir,

g) İlk defa DİİB müracaatında bulunan firmaların, bağlı bulundukları bölge müdürlüğünden temin edilecek, en az 2 imzalı “Yerinde Tespit Yazısı” ibraz etmeleri zorunludur. Bölge Müdürlüklerinin veya grup başkanlıklarının bulunmadığı illerde ise ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, sanayi odaları veya ticaret, ve sanayi odaları görevlendirilir, 

h) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı gerekmektedir.

i) İplik üretimine yönelik DİİB başvurularında, üretimin open-end veya ring olduğu açıkça belirtilecektir.

k) DİİB kapsamında ithali ve ihracı öngörülen ürün miktarlarının, kapasite raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığının kontrol edilmesi, aşması durumunda kapasite raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı, vardiyalı çalışması (İl Çalışma Müdürlüklerinden veya Sanayi Odalarından alınacak yazı ile tevsik edilmesi) hususları dikkate alınarak ithal ve ihraç edilecek ürün miktarları hesaplanarak, aşağıda belirtilen belge süreleri çerçevesinde DİİB düzenlenecektir(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 5.maddesi).

Belge Süreleri: Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için düzenlenecek DİİB’lere, aşağıdaki tabloda belirtilen süreler verilir.

HAMMADDE

ÜRÜN

SÜRE(Ay)

Akrilonitril

Elyaf

9

Akrilonitril

İplik

12

Elyaf

İplik

6

Ham İplik

İplik

6

Cips

Endüstriyel İplik

9

Polipropilen

İplik

6

Polipropilen

Kumaş

9

Elyaf

Kumaş

9

Elyaf

Konfeksiyon

12

İplik

Kumaş

6

İplik

Konfeksiyon

9

Ham kumaş

Kumaş

6

Kumaş

Konfeksiyon

6

İplik

Havlu-Kase-Bornoz

9

Elyaf

Halı

12

İplik

Halı

9

Polipropilen

Halı

12

Polipropilen

PP Çuval

9

Ham Deri

Konfeksiyon

12

Ham Deri

Mamul Deri

12

İplik

Çorap

9

 (2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 6.maddesi).

 Birim Kullanım Miktarları: Ev tekstili, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için aşağıda belirtilen birim kullanım miktarları esas alınır. Ancak, firmalar tarafından daha büyük ebatlarda ürün üretimine yönelik DİİB başvurularında, belge süresi içerisinde alınmış ekspertiz raporu istenir.

A- Ev Tekstili (*)

ÜRÜN

Birim Kullanım (fire dahil)

(m2// Dokuma Kumaş) (**)

Nevresim Takımı (Nevresim/Çarşaf/2 Yastık Kılıfı)

15,50

Nevresim

8

Yorgan

10

Yastık Kılıfı

1,20

Uyku Seti

12,50

Çarşaf

5,50

Divan Örtüsü

4,50

Masa Örtüsü

5,50

Lastikli Çarşaf

5,20

Perde

5,50

 (*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5’i geçmez.

(**) Dokuma kumaş eni 220 cm olarak kabul edilmiştir.

B- Konfeksiyon (*)

ÜRÜN

Birim Kullanım (fire dahil)

(m2 /Dokuma Kumaş) (*)

Ceket

3,00

Mont

3,00

Yelek

1,50

Şort

1,20

Pantolon

2,10

Etek

1,80

Kaban

3,80

Mayo

0,75

Atlet/Fanila

1,20

Jupon

1,20

Kombinezon

0,80

PardesüManto/Palto

4,50

Takım Elbise

5,20

Eşofman

4,80

Gecelik

3,75

Pijama

4,80

Tulum

4,50

Tunik

3,75

Külot/Boxer Şort

0,75

Gömlek/Bluz

2,70

Bayan Elbise

3,80

Salopet

4,50

Bermuda

1,80

Kapri

1,80

 (*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5’i geçemez.

(**) Dokuma kumaş eni 150 cm olarak kabul edilmiştir.

C- Deri ye Deri Mamulleri

ÜRÜN

Birim Kullanım (Ayak)

(fire dahil) (*)

Manto, Palto, Pardesü

80

Kaban, Turkavar

60

Ceket, Mont, Bluzan

50

Pantolon

40

Etek

40

Şort

16

Gömlek

40

Elbise

50

Yelek

30

Mont (Çocuk)

25

Yelek (Çocuk)

10

Kaban (Çocuk)

35

Şapka

6

Kapşon

7

(*) 1 Aylık = 0,0929m2

10 Ayak = l m2

1 kg tabaklanmış ham deri: 13 dm2

1 adet yerli koyun derisi (yaş olarak) 3.700 gram

1 adet yerli kuzu derisi (yaş olarak) 1.850 gram

1 adet merinos koyun derisi (yaş olarak) 6.000 gram

1 adet merinos kuzu derisi (yaş olarak) 4.500 gram

(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 7.maddesi).

Fire Oranları: İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir. Bahse konu fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, Genelge’de belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınır. Ancak, belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranları belge düzenlenme aşamasındaki fire oranlarından düşük ise gerçekleşen fire oranları dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

Ancak, işbu Genelge’de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 44.maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

hükümlerine tabidir.

A- Mamul Ürünler

a) İplik Üretimi (ağırlık bazında)

HAMMADDE

MAMUL ÜRÜN

FİRE ORANI (%)

Pamuk elyafı

İplik (Ring)

İplik (Open-End)

14

7

Pamuk elyafı

Penye İplik

33

Sentetik elyaf

Tow

1

Tow

Tops

3

Tops

İplik

6

Suni ve Sentetik elyaf

İplik

10

Ham iplik (sentetiklerden üretilmiş)

Tekstüre iplik

1

Poy

Düz İplik

1

Ham ipek

İplik

8

İplik

Şönil (Chenille) iplik

5

b) Kumaş Üretimi (ağırlık bazında)

HAMMADDE (Ham Kumaş)

FİRE ORANI (%) (Ağırlık)

Hazırlık+ Dokuma+ Örme

5

Ham Kontrol Kasar Haşıl Sökme

7

Boya

3

Baskı

3

Gaze İşlemi

1

Sanfor, Şardonlama veya İnceltme

10

Kadife

12

(*) Dokuma elastanlı kumaş için müzerinden ilave %10 fire verilir.

c) Ev Tekstili/Konfeksiyon Üretimi

HAMMADDE

MAMUL ÜRÜN

FİRE ORANI (%)

Kumaş

Ev Tekstili

8

Örme Kumaş

Konfeksiyon

20

Dokuma Kumaş

Konfeksiyon

15

Denim Kumaş

Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış, eskitilmiş, zımparalanmış)

23

Denim Kumaş

Konfeksiyon (Yıkanmış taşlanmış)

18

İplik

Triko Konfeksiyon

25

İplik

Çorap

12

İplik

Seccade

15

İplik

Battaniye

15

Kumaş

Bornoz

15

Kumaş

Havlu

5

PP- PE Granül

İplik

5

PP- PE İplik

Kumaş

5

Polipropilen

Polipropilen kumaş

10

PP-PK Granül  

Çuval

13

İplik

Bornoz

25

İplik

Havlu

20

İplik

Kadife Bornoz

35

İplik

Kadife havlu

28

İplik

Eşarp/Fular/Mendil

18

Kumaş

Eşarp/Fular/Mendil

8

Polipropilen (Granülden)

Makine Halısı

12

İplik

Makine Halısı

8

B- Yardımcı Malzemeler

Mamul ürün üretiminde kullanılan düğme, çıtçıt, rivet, fermuar, sticker kağıt, kağıt ve karton etiketler ile dokuma etiket ve armalar vb. yardımcı malzemeler için ise aşağıdaki tabloda belirtilen azami fire oranları uygulanır.

Yardımcı Malzeme

GTİP No

Azami Fire Oranı (%)

Deri Etiketler

4205.00.90

7

Sticker kağıtlar; kağıt ve karton etiketler

4821

8

Dokuma etiket ve armalar

5807

10

Metal fermuar, kopça, toka, perçin ve rivetler

8308

5

Düğme ve çıtçıtlar

9606

10

Fermuarlar (metal fermuar hariç)

9607

9

Diğer Yardımcı Malzemeler

 

8

(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 8.maddesi).

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları: Bazı tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için asgari ikincil İşlem görmüş ürün oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Listede yer almayan diğer ikincil işlem görmüş ürünler için firma beyanı esas alınır.

Ancak, bu Tablo’da belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Hammadde/Asıl İşlem Görmüş Ürün

İkincil İşlem Görmüş Ürün

Oranı (%)

Sentetik Filament İplikler

Sentetik filament döküntüleri

1

Suni ve Sentetik Kesik Elyaftan İplikler

Suni ve Sentetik Lif Döküntüleri

4

Pamuk İpliği

Pamuk Döküntüleri

5

Penye Pamuk İpliği

Penye Pamuk Döküntüleri

20

Kumaş

Kumaş kırpıntıları

1

Polipropilen Granül

Polipropilen Granül Telefi

2

Örme ve Triko Konfeksiyon (İplikten)

İplik Döküntüleri

3

Dokuma Konfeksiyon (kumaştan)

Kumaş kırpıntıları

7

Örme Konfeksiyon (kumaştan)

Kumaş kırpıntıları

10

(2015/2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 9.maddesi).

SONUÇ

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın İthalat Rejimi Kararı (İRK) eki listelerde Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi tutulan eşyadan olması halinde; Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanıma tabi tutulması için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin ithalat listesinde, ithalat rejimi kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan eşyanın yer alması gerekir.

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı esnasında, Gümrük Kanunu’nun 194.maddesi uyarınca doğacak telafi edici verginin, bahse konu ithal eşyası için İthalat Rejimi Kararında nihai kullanımı nedeniyle öngörülen indirimli veya sıfır oran üzerinden hesaplanmasının talep edilmesi halinde, yükümlüsünce dahilde işleme rejimine giriş beyannamesinin tesciline kadar nihai kullanım izni başvurusunda bulunulması gerekir.

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın aynı zamanda nihai kullanım hükümlerine de tabi tutulacağı durumlarda, ithalat sırasında teminat olarak alınacak vergilerin, İthalat Rejimi Kararında bu eşyanın nihai kullanım hükümlerine tabi tutulması halinde uygulanması gereken indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, İthalat Rejimi Kararında bu eşya için nihai kullanım dışında öngörülen vergi oranı üzerinden teminata bağlanması gerekir. Nihai kullanım izin belgesinin süresi, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin geçerlilik süresi kadardır.

Bu Yazı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Sayın Kerim ÇOBAN Tarafından Kaleme Alınmıştır.

KAYNAKÇA:

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top