Search
Close this search box.

Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)

Kaydet
Please login

03.12.2019 Tarihli 30967 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi ve sistemin işleyişine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve 450 nci maddeleri ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın Taşra Teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini,

c) DYS: Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

ç) Elektronik ortam: Bakanlık web sayfası/servisleri üzerinden ulaşılan ve Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde yer alan bileşenlere ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılabildiği ortamı,

d) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

e) Yararlanıcı: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini her bir bileşene ilişkin ilgili mevzuat uyarınca kullanacak olan yararlanıcıları,

f) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü veya İBGS tarafından yetkilendirilmiş ve DYS üzerinden yararlanıcılar adına işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yararlanıcıların sisteme tanımlanması

MADDE 5 – (1) DYS’yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapar.

(2) DYS’ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

Yetkilendirilmiş kullanıcıların tanımlanması

MADDE 6 – (1) Yararlanıcılar, 5 inci maddeye istinaden DYS’ye tanımlanmalarını müteakip, kendileri adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapar.

(2) DYS üzerinde işlem yapacak yetkilendirilmiş kullanıcılar, yetkilendirilmelerini müteakip DYS’ye tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler yetkilendirmenin ve tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

DYS’nin işleyişi ve uygulama

MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirir.

(2) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından önce dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için müracaat eden yararlanıcıların başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web sayfasında ilan edilir.

(3) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) DYS’nin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek uygulama usul ve esasları ile belirlenir.

(5) Bu Tebliğde ve uygulama usul ve esaslarında yer almayan hususlarda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Yararlanıcılar bu Tebliğ ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde, yararlanıcı adına işlemleri gerçekleştirecek olan yetkilendirilmiş kullanıcıların işlemleri de dâhil olmak üzere elektronik ortama aktarılan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

(2) DYS’de yer alan yararlanıcılar, yetkilendirilmiş kullanıcılar ve DYS’yi kullanan diğer tüm kurum ve kuruluşlar DYS’nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sisteme erişimde kullanacakları cihaz ve yazılımların güncel, zararlı yazılımlardan arındırılmış ve elektronik olarak güvenli olmasından sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 9 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top