Search
Close this search box.

DİR Kapsamında Eşdeğer Eşyaya İlişkin Özel Şart

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-105.02.01
Konu : DİR Kapsamında Eşdeğer Eşyaya İlişkin Özel Şart

01.04.2020 / 53626794
DAĞITIM YERLERİNE

Eşdeğer eşya yasağına ilişkin Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelge (İhracat:2016/1)’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasına 17/8/2018 tarihinde eklenen hüküm ile ilgili olarak, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 1.4.2020 tarihli 53599558 sayılı yazı eki 08.08.2019 tarihli ve 46713698 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER: 1 adet yazı örneği

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 63534806-452.01
Konu : DİR Kapsamında Eşdeğer Eşyaya İlişkin Özel Şart

08.08.2019 / 46713698
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 29.08.2018 tarhli ve 84900 sayılı yazımız.

b) 19.09.2018 tarihli ve 91124 sayılı yazımız.

c) 17.05.2019 tarihli ve 44448643 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, İhracat: 2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde 17 Ağustos 2018 tarihinde yapılan değişiklik marifetiyle buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı taahhüdü karşılığında buğday ithalatı öngören dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında önceden ihracat yapma şartının kaldırıldığı, öte yandan anılan DİİB’ler kapsamında eşdeğer eşya kullanılmaması ve ithal edilen buğdayın ihraç edilecek mamul madde bünyesinde kullanılması şartının getirildiği hususları 29 Ağustos 2018 tarihli yazımızla Bölge Müdürlüğünüze iletilmiştir.

Bu kapsamda, mezkûr değişikliğe istinaden müteakip süreçte söz konusu ürünlerin dâhilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilecek olan ihracatında 141 numaralı “İşbu belge kapsamında 17/08/2018 tarihinden sonra yapılacak ihracatlarda eşdeğer eşya kullanılamaz.” özel şartının söz konusu DİİB’lere derç edilmesi uygulamasına, 20 – 24 Ağustos 2018 tarihleri arasının Kurban Bayramı tatili olması sebebiyle, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlanmış ve mezkûr mevzuat değişikliğine ilişkin ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yönelik duyuru yazısı da yine 27 Ağustos 2018 tarihinde iletilmiş ve düzenlemenin 28 Ağustos 2018 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra kapatma işlemi tekemmül ettirilen gümrük beyannameleri için dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Müteakiben, ilgililere makul süre tanınması hususu dikkate alınarak yapılan yeniden değerlendirmeye istinaden, anılan düzenlemenin 31 Ağustos 2018 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra kapatma işlemi tekemmül ettirilen gümrük beyannameleri için dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılarda, açık statüdeki belge sahibi firmaların halihazırda devam eden ihracat işlemlerinde ihdas edilen yeni özel şarta uyum sağlaması konusunda sorun yaşadıklarıı, tescil işlemleri 31 Ağustos 2018 tarihi öncesinde tamamlanmasına karşın ihracat işlemleri 31 Ağustos 2018 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra tamamlanarak kapanan beyannameler kapsamında özel şart ihlali vuku bulduğu ve özel şart ihlali hasebiyle mevzuatta öngörülen süre boyunca indirimli teminattan istifade edemeyen firmaların finansman yüküne maruz kaldığı görülmektedir.

Bu hususlar muvacehesinde; 31 Ağustos 2018 tarihinden önce tescil edilen fakat kapatma işlemleri bu tarihten sonra tekemmül ettirilen gümrük beyannameleri kapsamı ihraç ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve fiili olarak ihraç edilerek gümrük beyannamelerinin kapatılması arasında belirli bir süre geçmesi keyfiyetinin firmaların üretim ve dış ticaret imkân ve kabiliyetlerinin tabii bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazılarımız konusu düzenlemenin 31 Ağustos 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilmiş gümrük beyannameleri için dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Marmara Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top