Search
Close this search box.

NCTS Araştırma ve Tahsilat Takip İşlemleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.99
Konu : NCTS/Araştırma ve Tahsilat Takip İşlemleri Hk.

07.04.2020 / 53726341
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 virüsü salgını nedeniyle postada gecikmelerin söz konusu olabildiği, bu nedenle de gümrük idarelerimizce rejim hak sahipleri tarafından sunulan alternatif kanıtların ilgili ülkeden TC21-Doğrulama Talebi formu ile doğrulanması konusunda sıkıntı yaşanabildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 01/08/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 42’inci maddesinin 5’inci fıkrasında;

“Ortak transit rejiminde, rejim hak sahibi tarafından hareket gümrük idaresine alternatif kanıt sunulması halinde, varış gümrük idaresinden, sunulan alternatif kanıtların Ek-15’te yer alan TC21- Doğrulama Talebi formu ile doğrulanması istenir. Varış gümrük idaresince usulüne uygun olarak doldurulan TC21-Doğrulama Talebi formu ve eki alternatif kanıt çerçevesinde transit işleminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının anlaşılması halinde, ilgili transit işlemi hareket gümrük idaresince ibra edilir.” denilmektedir.

Ancak, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle postada yaşanılan gecikmelerin önüne geçilmesini teminen, yaşanan süreçte, alternatif kanıtların doğrulanma işleminin TC21-Doğrulama Talebi formu ile posta yoluyla yapılmasının yanı sıra, gümrük idaresince usulüne uygun olarak doldurulmuş olan TC21 formunun taratılması ve https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customsprocedures/whatiscustomstransit/common-union-transit_en adresindeki “Transit Network Address Book” sekmesinde bilgileri yer alan ilgili ülke gümrük idaresinin yerel transit koordinatörüne e-posta yoluyla da iletilerek cevaben doldurulacak formun elektronik ortamda da gönderilmesinin talep edilmesi ve varış gümrük idaresinden ilgili transit koordinatöründen e-posta yoluyla alınacak cevaba göre işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 53573834-120.01.08.01
Konu : NCTS/Araştırma ve Tahsilat Takip İşlemleri Hk.

31.03.2020 / 53601761
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bağlantımız Gemlik Gümrük Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 27.03.2020 tarihli ve 53545224 sayılı yazıda özetle; dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 virüsü salgını nedeniyle Rejim Hak Sahipleri tarafından alternatif kanıt tedarik etme konusunda sıkıntılar yaşandığına dair şifahi olarak idarelerine başvurular olduğu, Transit El Kitabının “Araştırma Usulü (6.2.)” başlığı altında yer alan, “Her iki durumda da, kanıt (sonlanmada veya usulsüzlüğün yer aldığı yerde) Hamil tarafından talep tarihini takip eden 28 gün içerisinde ibraz edilir. Bu süre Hamilin talebi üzerine 28 gün daha uzatılabilir.” hükmü uyarınca verilecek olan ek 28 (yirmi sekiz) günlük sürenin de, alternatif kanıt elde edilmesinde yetersiz kalması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin idarelerince tereddütler yaşandığı belirtilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüzce; transit işlemlerinin ve bu işlemlere konu sözleşmelerin temel coğrafi bölgesi olan Avrupa’da şu an bahse konu salgının ciddi seviyelerde olması nedeniyle, mükelleflerin bu dönemde, en iyi ihtimalde önümüzdeki birkaç ayda dahil, alternatif kanıt getirme zorluklarının makul olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle alternatif kanıt tedarik etme konusunda rejim hak sahiplerince yaşanılan sıkıntılara binaen Müdürlükçe verilen ek sürenin yetersiz kalması nedeniyle, ikinci ek sürenin verilip/verilememesi, verilecek ise bu sürenin ne kadar olacağına ve bu süreçte olabilecek ilave kolaylıklar (alternatik kanıta dair mükellefçe sunulması gereken üçüncü ülke makamlarınca tasdik edilmiş belgeler yerine, dış ilişkiler birimimizce elektronik ortamda ilgili ülkelerle eşyanın teyidinin sağlanmasına dair düzenlemeler veya benzer başka usullerle) ve düzenlemelere ilişkin talimatlarının beklenildiği hususunda;

Bilgileri ve gereğini müsaadelerine arz ederim.

Hüseyin ŞANVERDİ
Bölge Müdürü V.

Ek: Yazı Örneği

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top