Search
Close this search box.

Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcıların Ticaretinde Karar 2187

Kaydet
Kapat
04.03.2020 Tarihli 31058 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2187

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin yeni Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Kesinti Oranları

MADDE 1- (1) Her türlü boş CD, DVD, USB bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları, ekli listede yer alan ürünlerin eşya tanımı ve pozisyon numaraları birlikte değerlendirilerek karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
(2) Söz konusu materyaller ve teknik cihazların;

a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, ihraç edilenler hariç olmak üzere, ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç on beşinci gününe kadar,

b) Ülkemizde serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, gümrük kıymeti üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdür.
(3) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kuruluşlar bu Karar kapsamında yapılacak ödemelerden muaftır.

Kesintinin tevsiki

MADDE 2– (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, anılan materyal ve teknik cihazların aylık üretim miktarlarını ve bedellerini gösterir bir liste ile kesinti tutarlarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeleri üçer aylık dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek zorundadır.
(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, ekli listede belirtilmiş olan oranlardaki kesinti tutarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgileri gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydetmekle yükümlüdür.

Kesintinin denetimi ve tahsili

MADDE 3- (1) Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve inceleme sırasında, bu Karala öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit etmeleri halinde, durumu Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler.

(2) 1 inci maddede belirtilen yükümlülüğe aykırı olarak süresinde yatırılmadığı ya da eksik yatırıldığını tespit edilen meblağlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 4- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı bu  Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 5- (1) 5/8/2013 tarihli ve 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar Resmi Gazete’de yayımını izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar Hükümlerinin Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ek -1
SIRA
NO
EŞYANIN TANIMI POZİSYON NO KESİNTİ ORANI
1. Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları (kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları. 84.43

8443.91, 8443.99 (aksam ve parçalar) ve 8443.32.10.20.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

% 0,5
2. Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar. 84.71

8471.41.00.10.00, 8471.49.00.10.00, 8471.50.00.10.00, 8471.60.60.10.00, 8471.60.70.10.00, 8471.70.20.10.00, 8471.70.30.10.00, 8471.70.50.10.00, 8471.70.70.10.00, 8471.70.80.10.00, 8471.70.98.10.00 GTİP numaraları altında tanımlanan sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ürünler ile 8471.60.60.90.00, 8471.60.70.90.11, 8471.60.70.90.12, 8471.60.70.90.13 ve 8471.60.70.90.14 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

% 0,5
3. Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dâhil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dâhil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç) 85.17

Sadece 8517.12.00.00.11 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.
(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

% 1
4. Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar. 85.19

Sadece 8519.81.00.00.00 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.
(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%3
5. Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tünerle birlikte olsun olmasın) 85.21

Kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.
(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%2
6. Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç) 85.23

(Disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
8523.29.19.00.00,8523.49,
8523.51.90.00.00, 8523.52, 8523.59.90.00.00, 8523.80.90.00.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç

%3
7. Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın) 85.27

Sadece 8527.13.00.00.00, 8527.21 ve 8527.91.00.00.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.
(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%2
8. Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) 85.28

Sadece 8528.72.20.00.00 ve 8528.71.19.00.11 GTİP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.
(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%2

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top