Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

04 Mart 2020 Tarihli 31058 Sayılı Resmi Gazete
Karar Sayısı: 2187
Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin yeni Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Mart 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Kesinti Oranları
MADDE 1- (1) Her türlü boş CD, DVD, USB bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları, ekli listede yer alan ürünlerin eşya tanımı ve pozisyon numaraları birlikte değerlendirilerek karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
(2) Söz konusu materyaller ve teknik cihazların;

  1. a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, ihraç edilenler hariç olmak üzere, ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç on beşinci gününe kadar,
  2. b) Ülkemizde serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, gümrük kıymeti üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdür.
(3) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kuruluşlar bu Karar kapsamında yapılacak ödemelerden muaftır.
Kesintinin tevsiki
MADDE 2– (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, anılan materyal ve teknik cihazların aylık üretim miktarlarını ve bedellerini gösterir bir liste ile kesinti tutarlarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeleri üçer aylık dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek zorundadır.
(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, ekli listede belirtilmiş olan oranlardaki kesinti tutarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgileri gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydetmekle yükümlüdür.
Kesintinin denetimi ve tahsili
MADDE 3- (1) Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve inceleme sırasında, bu Karala öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit etmeleri halinde, durumu Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler.
(2) 1 inci maddede belirtilen yükümlülüğe aykırı olarak süresinde yatırılmadığı ya da eksik yatırıldığını tespit edilen meblağlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Düzenleme yetkisi
MADDE 4- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı bu  Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 5- (1) 5/8/2013 tarihli ve 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar Resmi Gazete’de yayımını izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar Hükümlerinin Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
2187 No’lu kararın ekli listesi, yukarıdaki Resmi Gazete ekindedir. 

image_pdfimage_print