T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-479889
Konu : Geçici ithalat kapsamında ithal edilen gemi için ödenen KDV nin indirimi

İlgi : … tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, gemi acenteliği faaliyetiniz kapsamında, … Köprü Projesinde sorumlu şirket … Adi Ortaklığı adına proje kapsamında çalışmak üzere gelen yabancı bayraklı gemilerin mevcut kanun ve sair hükümler çerçevesinde ifa edilmesi gereken gümrük, liman, … Genel Müdürlüğü vb. işlemlerinin vekaleten tarafınızca yapıldığı, söz konusu deniz araçlarının gümrük işlemleri neticesinde doğan vergi ödemelerinin …Adi Ortaklığı adına … Gümrük Müdürlüğüne Şirketinizce yatırıldığı ve yapılan ödemenin yüklenici Şirket adına düzenlenen Borç Dekontu ile
kapatıldığı, bu kapsamda yüklenici Şirket adına tarafınızca yapılan ödemelere ait katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV‘ye tabi olduğu,

– 4/1 inci maddesinde, hizmetin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

– 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile
temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

– 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV‘den Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV‘yi indirebileceği,

– 34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV‘nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanunî defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği

hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; söz konusu deniz araçlarına ilişkin olarak düzenlenen gümrük beyannamesi nedeniyle tahakkuk eden KDV‘nin, gümrük beyannamesinde alıcı olarak kayıtlı görünen Şirketinizce genel esaslar çerçevesinde indirime konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, Şirketinizin müşteri hesabına yapmış olduğu vergi ve harç ödemelerine ilişkin belgelerin Şirketiniz adına düzenlenmiş olması halinde, bu ödemelerin Şirketiniz tarafından müşterileri adına yapılan bir ödeme olarak değil müşteriye sunulan hizmetin oluşturulmasına yönelik ödemeler olarak değerlendirilmesi ve bu ödemelerin müşteriye
yansıtılmasında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, tarafınızca ifa edilen hizmete ilişkin olarak ödenen vergi ve harçlara ilişkin belgeler Şirketiniz adına düzenlendiğinden, söz konusu vergi ve harçlara ait ödemelerin yüklenici Şirkete yansıtılmasında KDV hesaplanması gerekmekte olup, bahse konu KDV‘nin anılan Şirket tarafından genel esaslar çerçevesinde indirime konu edilebileceği tabiidir.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gelir İdaresi Başkanlığı için tıklayınız.