Search
Close this search box.

Genelge 2012/2 – Beyanname Çıktısı Alınması

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.RKG.0.00.06.00-010.06.02
Konu : Beyanname çıktısı alınması

GENELGE
(2012/2)

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 112 nci maddesi “Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünü amirdir.

Söz konusu hüküm çerçevesinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde, “kapanmış” ithalat ve ihracat beyannameleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören “kapatılabilir” statüdeki beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1- Yükümlü tarafından beyannamenin mükellef nüshası (üç veya sekizinci nüsha) üzerine çıktısı alınır.

2- İlgili memurca, yükümlü tarafından ibraz edilen beyanname nüshasının sistemdeki elektronik beyanname ile uyumlu olduğu tespit edilir ve beyanname nüshasının seri numarası, BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünde “İşlemler” menüsü altında bulunan “Çıktı Seri No Kayıt” ekranından söz konusu beyanname tescil numarası ile çağrılmak suretiyle kaydedilir.

3- Beyanname nüshasının sağ üst köşesinde yer alan “SEVK-İHRACAT/VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ” alanı ilgili memurca mühürlenerek imzalanır ve beyanname örneği yükümlüye iade edilir.

4- Bu şekilde sadece tek bir beyanname nüshası düzenlenir, başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmez.

5- Kapanmış veya kapatılabilir statüdeki beyannamelerde düzeltme yapılmış olması halinde, söz konusu beyannamelerin değişiklikten önce temin edilen onaylı örnekleri ilgili gümrük idaresine sunularak üzerine gerekli meşruhatın düşülmesi sağlanır.

İlgili kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulunan sorgu ekranından (http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/euygulamalar/Sayfalar/Projeler.aspx) tescil numarasını girerek beyanname nüshasının doğruluğunu kontrol edebilirler.

02/01/2012 tarihli ve 2011/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL
Bakan a.
Müsteşar V.

DAĞITIM: Merkez ve Taşra Teşkilatına

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top