Search
Close this search box.

Genelge 2012/32 – Numune Alma Kılavuzu

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01                                                       08/10/2012
Konu: Numune Alma Kılavuzu

GENELGE
(2012/32)

Bilindiği üzere, numune almaya ilişkin kurallar ile numune miktarları Gümrük Yönetmeliği’nin 198 ve 199 uncu maddelerinde belirlenmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin 198/ç maddesinde “Numune alımında emniyet tedbirlerinin alınmasında, temizlik kurallarına uyulmasında ve uygun numune kaplarının seçiminde Müsteşarlıkça belirlenen numune alma standartları…”nın göz önünde bulundurulacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede hazırlanan “Numune Alma Kılavuzu” ekte yer almaktadır. Söz konusu kılavuzda eşya türüne göre numune alma yöntemleri, emniyet ve güvenlik tedbirleri, numune alımında kullanılacak alet ve teçhizat ile numune kapları belirtilmiştir.

Numune alımında, kılavuzda belirtilen emniyet ve güvenlik tedbirlerine riayet edilecek, numune alınacak eşyaya bağlı olarak gerek kılavuzda belirtilen gerekse eşyanın türüne göre gerekebilecek iş güvenliği aksesuar ve kıyafetleri kullanılacaktır.

Numune Alma Kılavuzu’nun 3 no.lu ekinde yer alan numune kapları, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri veya yetkilendirilecek bir Bölge Müdürlüğünce Döner Sermaye Bütçesi kullanılarak temin edilecektir. Numune kaplarının ücreti, kap adedi başına olmak üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 189 uncu maddesi uyarınca beyan sahibi tarafından karşılanacaktır.

Aynı zamanda numune alma aleti olarak da kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve gaz haldeki eşya için gerekli numune kapları beyan sahiplerince tedarik edilerek numune alımında hazır bulundurulacaktır.

Kılavuzun 4 ve 5 no.lu eklerinde yer alan numune alımında kullanılacak alet ve teçhizattan gerekli olanlar ile koruyucu aksesuar ve kıyafetler, eşyanın bulunduğu geçici depolama yeri ve antrepo işletmeleri ile işletici kuruluşlarca hazır bulundurulacaktır. Anılan işletme ve işletici kuruluşların bulunmadığı yerlerde ihtiyaç duyulan alet, teçhizat ve aksesuarlar ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince Döner Sermaye Bütçesi kullanılarak temin edilecektir.

Ekli “Numune Alma Kılavuzu”nda belirtilen numune alma alet ve teçhizat ile koruyucu aksesuar ve kıyafetler, işletmeler ve işletici kuruluşlarca bu Genelgenin yayımından itibaren 3 ay içerisinde temin edilerek hazır edilecektir. Öte yandan, gümrük idaresince temin edilecek olan numune alma alet ve teçhizatı, koruyucu aksesuar ve kıyafetler ile numune kaplarının kullanımına, bunların Bölge Müdürlüklerince tedarik edilmesini müteakip başlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

Ek: Numune Alma Kılavuzu

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top