Search
Close this search box.

Genelge 2014/1 – Geçici Depolama Yeri

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 12820846-010.06.01
Konu : Geçici Depolama Yeri

GENELGE
(2014/1)

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin geçici depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulamasında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1-Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyenlerin ibraz edecekleri adli sicil belgelerinin son altı ay içerisinde alınmış olması ve adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydının bulunması halinde ise buna dair resmi makamlarca onaylı mahkeme karar örneğinin istenilerek, geçici depolama yeri açılmasına engel bir fiilin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

2-Gümrük Yönetmeliğinin 513 üncü maddesinde belirtilen niteliklerin geçici depolama yerinde mevcut olup olmadığının tespiti için düzenlenecek görgü raporu, gümrük müdürünün başkanlığında gümrük muayene memurunun da yer aldığı en az üç kişilik heyet marifetiyle düzenlenir. Görgü raporu EK-4’de yer alan formdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

3-Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma taleplerinde, taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair yazılı bildirimde bulunulması halinde ayrıca taahhütname aranmaz.

4-Ön izin verilmesi sonrası açılabilecek geçici depolama yeri başvurusunda, ilgili kamu kurumları veya ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası tarafından ekonomik yönden ihtiyaç olup olmadığı konusunda verilecek yazılı görüşler talebe eklenir.

5-Ön izin talebi kabul edilenlere yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde, geçici depolama yeri olarak açılmak istenen yerin hazır hale getirilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde geçici depolama yerinin hazırlanamaması veya belgelerinin sunulamaması halinde, gerekçesi belirtilerek gümrük müdürlüğü ve gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü aracılığıyla Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ek süre için başvurulabilir. Genel Müdürlükçe en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir. Süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen ön izin iptal edilmiş sayılır.

6-Gümrük müdürlüğü, tüm belgeleri içeren başvuru dosyasını, geçici depolamaya ilişkin işlem hacimlerini inceleyerek oluşturacağı geçici depolama yeri açılmasına ihtiyaç olup olmadığına dair görüşü ile birlikte bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, görüşü ile birlikte dosyayı Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Geçici depolama yeri açılmasına ilişkin talep Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır ve uygun bulunan geçici depolama yerine, açma ve işletme izni verilerek bu yere ilişkin kod bölge müdürlüğüne bildirilir.

7-Geçici depolama yerine ilişkin izin ve kod yazısının gümrük müdürlüğüne intikal etmesini müteakip, açma ve işletme harcının ödenmesi için üç iş günü içerisinde, EK-1’deki örneğe uygun vergi dairesine yönelik yazı örneği ilgili firmaya elden verilir. Yazının elden verilememesi halinde ilgiliye tebligatta bulunulur. Açma ve işletme harcının verilecek ek süreler dahil, tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ödenmesi gerekir. Aksi takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır. Harcın tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzu veya yazısında geçici depolama yeri kodu belirtilmelidir.

8-Açma ve işletme harcının tahsil edilmesinden sonra gümrük müdürü tarafından imzalanmış EK-2’de yer alan “Geçici Depolama Yeri Açma ve İşletme İzin Belgesi” düzenlenir.

9-İşleticinin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen gümrük idaresinden kaynaklanan herhangi bir nedenle geçici depolama yerinin kapatılamaması halinde, açma ve işletme izin belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu nedenle yeni bir takvim yılına girilmiş olması halinde harç ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

10-Geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesinin yenilenmesinde, devir suretiyle başkalarına intikalinde veya herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmesinde tekrar açma ve işletme harcının alınması gerekir.

11-Geçici depolama yeri açma ve işletme izni verilmiş olan işleticilerin ünvan değişikliği, geçici depolama yerinin aynı saha içerisinde bir yerden başka bir yere taşınması ve bağlı olunan gümrük idaresi değişikliğine ilişkin işlemlerde mevcut açma ve işletme izin belgesi üzerinde düzeltme yapılır. Bu durumlar ile geçici depolama yerinde yapılacak genişletme, daraltma, tamirat veya tadilat işleminde yeniden belge düzenlemesine gerek bulunmadığından harç tahsil edilmez.

12-Gümrük Yönetmeliğinin 97 nci maddesi kapsamında geçici depolama yeri bulunmayan yerlerdeki eşyanın konulduğu yerin geçici depolama yeri olarak kabul edilmesine ilişkin başvuru ve buna ilişkin işlemler, gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı bulunulan bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. Bölge müdürlüğünce geçici depolama yeri olarak kabulüne karar verilen yer için Genel Müdürlükten geçici depolama yeri kodu istenir. Genel Müdürlükçe verilen kod üzerine geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesi düzenlenir. Geçici depolama yeri olarak kabul edilen yere konulan eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bu yerin geçici depolama yeri statüsü sona ereceğinden, antrepo ambar programında geçici depolama yerinin kapatılması için Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Zorunlu veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda kod yazısı gelene kadar bölge müdürlüğünce bu yerlere eşya boşaltılmasına izin verilebilir.

13-Geçici depolama yerinde yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı saha içerisinde, geçici depolama yerinden bağımsız olarak kullanılması mümkün bulunmayacak şekilde, geçici depolama yeri ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm veya saha gibi açık veya kapalı alan şeklinde olması gerekir.

14-Geçici depolama yerinde yapılmak istenilen genişletme, daraltma, kapatma, tadilat, geçici depolama yerinin aynı saha içinde başka bir yere taşınması gibi fiziki mekana ilişkin değişiklik talepleri ile firma ünvanında meydana gelen değişikliklere ilişkin işlemler gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.

15-Geçici depolama yeri açılması, işletilmesi, devredilmesi, kapatılması, fiziki alanda değişiklik yapılması, işleticide değişiklik olması hallerinde EK-3’de yer alan Geçici Depolama Yeri Bildirim Formu ile EK-4’de yer alan geçici depolama yerine ilişkin formlar, altlarındaki yazılı açıklamalara uygun bir şekilde ve eksiksiz düzenlenerek, bu bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

16-Gümrük Yönetmeliğinde aranan şart ve niteliklere uygun olmayan her türlü geçici depolama yeri açılmasına ilişkin başvurular, gümrük müdürlüğü veya bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilmeksizin reddedilir.

17-Gümrük veya tasfiye işletme müdürlüklerince işletilmekte olan geçici depolama yerlerinin kapatılması veya devrine ilişkin işlemler ile anılan müdürlüklerce işletilmek üzere geçici depolama yeri açılmasına ilişkin işlemler Genel Müdürlükçe uygun bulunduktan sonra yerine getirilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar


EKLER:

  • 1- Harçların Tahsiline İlişkin Yazı Örnekleri
  • 2- Geçici Depolama Yeri Açma ve İşletme İzin Belgesi
  • 3- Geçici Depolama Yeri Bildirim Formu
  • 4- Geçici Depolama Yerlerine İlişkin Formlar

EK-1

Harç Tahsiline İlişkin Yazı Örnekleri

……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince ……. kodlu Geçici Depolama Yeri için adına açma ve işletme izin belgesi düzenlenecek olan ……………………’dan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları bölümünün ( ) pozisyonu gereğince ……………….. Türk Lirası açma ve işletme harcının 7 gün içinde tahsilini ve aşağıdaki bölümün doldurulup imzalandıktan sonra iadesini arz ederim.

……………….. Gümrük Müdürü

————————————————————————–

…………….. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………’dan ……. kodlu Geçici Depolama Yeri için ………………. Türk Lirası açma ve işletme harcı …../…../….. tarihli ve ………………. sayılı makbuz karşılığında tahsil edilmiştir.

……………….. Vergi Dairesi Müdürü


EK:2  

 


EK-3/A

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ BİLDİRİM FORMU

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ KODU:
İŞLETİCİ FİRMA ADI:
VERGİ SİCİL NO:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:
MÜDÜRLÜK:
AÇILIŞ TARİHİ: …../…../……. KAPANIŞ TARİHİ: …../…../20…
AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3):
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3):
TANK ADEDİ:
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3):
ADRESİ:
GÜMRÜĞE MESAFESİ (mt/km):
DÜZENLENME GEREKÇESİ:
FİRMA ÖDENMİŞ SERMAYESİ:
FİRMA KURULUŞ TARİHİ:
GDY BULUNDUĞU YER Gümrüklü saha, gümrüğe bitişik, havalimanı, liman, ön izne tabi gibi
FAALİYET KONUSU  Yolcu, konteyner, genel kargo, dökme eşya, gibi

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Sermayesinin %10 ve Daha Fazlasına Sahip Olanlar; Limited Şirketlerde Ortaklar, Şirket Müdürü ve İmza Sirkülerindeki (A) Grubu İmzaya Yetkililer ile Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Temsil Yetkisini Haiz Şirket Mensupları:

Ad-Soyadı  TC Kimlik Nosu/Vergi Numarası
..
..
..
..
..
..
..


EK-3/B

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3)
ESKİ ALAN DEĞİŞİKLİK TOPLAM TARİH
..      
..      
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3)
ESKİ ALAN DEĞİŞİKLİK TOPLAM TARİH
..      
..      
..
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3)
ESKİ DEĞİŞİKLİK TOPLAM TARİHİ
..      
..      
..
UNVAN
ESKİ UNVAN YENİ UNVAN TARİHİ
..
..
..
..
ADRES
ESKİ ADRES YENİ ADRES TARİHİ
..
..
..
DEVİR
DEVREDEN DEVRALAN TARİHİ
..
..
..

Düzenleyenin Adı-Soyadı/Ünvanı/İş Telefonu/Elektronik Posta Adresi:

1- Düzenlenen formlarda açılış dahil, daha önceki tüm değişikliklere ilişkin bilgiler yer alır.

2- Formun düzenlenme gerekçesi (açılış, devir, birleşme, kapanış, ilave, daraltma, genişletme, gümrük idaresi değişikliği v.s.) hangisi ise o bilgi yazılır.

3- Adres satırına, geçici depolama yerinin tam adresi yazılır.

4- GDY devri durumunda, form bilgileri devralan firma esas alınarak doldurulacaktır.

5- Alan açık ve kapalı olarak ayrı ayrı belirtilir.

6- GDY faaliyet konusu yolcu, konteyner, genel kargo, dökme eşya, gibi hangisi ise o bilgi yazılır.

7- Formu düzenleyen personelin adı-soyadı, telefonu, elektronik posta adresi formun altına eklenir.


EK-4

GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE İLİŞKİN FORMLAR

FORM:GDY-1
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETİCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR VE İZNE İLİŞKİN FORM
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 512 VE 513 ÜNCÜ MADDELER Aranan Belge VAR YOK AÇIKLAMA
1

Dilekçe (Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişilerin izin almak için ilgili gümrük müdürlüğüne verecekleri müracaat dilekçesi)

DİLEKÇE Başvuru yapan yetkili kişi mi?
2 Gerçek ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler ADLİ SİCİL BELGESİ/ YAZILI BEYAN İlgili kişilerin tamamının ASB veya YB var mı? □
Limited şirketlerde kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililer
Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların yazılı beyanları
3 Açılması talep edilen geçici depolama yerinin tam adresi, ADRES
4 Kira sözleşmesi veya tapu senedi, KİRA SÖZ./ TAPU SEN. Kiralama süresi ?
5 Ticaret Sicil Gazetesi TİCARET SİCİL GAZETESİ Kuruluş ve değişiklikler dahil
6 İmza sirküleri, İMZA SİRKÜLERİ
7 Onaylı plan veya kroki, PLAN/ KROKİ Onaylı mı ? □
8 Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
9 Geçici depolama yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğrafları, TASDİKLİ FOTOĞRAFLAR Onaylı mı? □
10 Vergi mükellefiyet belgesi VERGİ LEVHASI
11 Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren ilgili belediyeden temin edilecek belge İTFAİYE RAPORU (Yangın) Güncel mi? □
12 Ek-79’da yer alan taahhütname TAAHHÜTNAME GY ekine uygun mu? □
13 Söz konusu belgelerin noter tasdikli olması gerekir. Bu belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde noter tasdiği aranmaz. Noter Tasdiği veya Gümrük İdaresine aslının ibrazı
* Gümrük idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda geçici depolama yerinin olması, mevcut geçici depolama yerlerinin ihtiyacı karşılaması ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunmaması halinde yeni geçici depolama yeri açılışına izin verilmez. ÖZEL DURUM
* Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde birinci fıkrada belirtilen adli sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalıştırma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz. ÖZEL DURUM

                                                                         Tarih              …../..…. /20…

Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.
*Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı doldurulur.

FORM:GDY-2
ÖN İZİN İLE AÇILACAK GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE İLİŞKİN FORM (513/2-b)
Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik yerler dışında geçici depolama yeri açma talepleri; Aranan Bilgi/Belge EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Mevcut geçici depolama yerlerinin fiziksel olarak ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı FİZİKSEL GEREKLİLİK
2 Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı, hususların EKONOMİK GEREKLİLİK
3 Gümrük idaresi ve ilgili kamu kurumlarınca bildirilmesi (ticaret veya ticaret ve sanayi odasının yazılı görüşü de kabul edilir) GÜMRÜK VE İLGİLİ KURUM GÖRÜŞÜ
4 Bu yerlerde geçici depolama yeri olarak açılıp işletilmek istenen yerin en az 3000 m²si kapalı olmak üzere 10000 m²den küçük olmaması ALAN
5 Bu yerlerin mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne uzaklığının en fazla 10km mesafede olması UZAKLIK m/km
Ön izin başvurularında   VAR YOK
6 Dilekçe DİLEKÇE Başvuru yapan yetkili kişi mi? □
7 Ekonomik yönden ihtiyaç olduğuna dair görüş  GÖRÜŞ
8 Faaliyet belgesi FAAL. BELG.
9 Ticaret Sicil Gazetesi TİCARET SİCİL GAZETESİ Kuruluş ve değişiklikler dahil
9 İmza Sirküleri İMZA SİRKÜLERİ
* Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz. ÖZEL DURUM
* Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri işleticisinin aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici depolama yerinin bulunması ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, kapalı alan şartı aranmaz ÖZEL DURUM

Tarih      …../..…. /20…

Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.
*Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı doldurulur.

FORM:GDY-3
GÖRGÜ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLERE İLİŞKİN FORM
Aranan Bilgi EVET HAYIR AÇIKLAMA
A Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte olması, MUHAFAZA
B Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik olması, İÇERİSİNDE / BİTİŞİK
C Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı alanı olması, UYGUN ALAN
Ç Eşya miktarının tespiti ile eşyanın boşaltılması ve yüklenilmesine yönelik gerekli teknik donanıma sahip olması, TEKNİK DONANIM
D Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı olması, YANGIN TERTİBATI
E Memur çalışma yerine sahip olması ÇALIŞMA MEKANI
Gümrük Müdürlüğünün, açılması talep edilen geçici depolama yerinin yukarıdaki hususları taşıyıp taşımadığının tespiti ve ilgili diğer hususların da belirtildiği görgü raporunu görüşleri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne göndermesi. MÜDÜRLÜK GÖRÜŞÜ ve GÖRGÜ TUTANAĞI

Tarih                      …../..…. /20…

Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza
Adı-Soyadı: Ünvanı: İmza

*Görgü raporunda bulunması gereken bilgilere raporda yer verilip verilmediği kontrol edilerek raporu düzenleyenlerce tarih yazılıp imzalanır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top