Search
Close this search box.

Genelge 2014/18 – Fatura

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910/010.06.01
Konu: Fatura

18/7/2014
GENELGE
(2014/18)

İlgi: 25/10/2000 tarih ve 2000/54 sayılı Genelge

1. Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği

Bilindiği üzere, vergilendirmeyi doğrudan etkileyen bir belge olması nedeniyle Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi çerçevesinde faturanın ithalatta beyannameye eklenmesi zorunludur.

İthalatta (serbest dolaşıma giriş, geçici ithalat, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde) gümrük idaresine ibraz edilecek yurtdışında düzenlenmiş faturalarda, Yönetmeliğin 115 inci maddesinde yer alan bilgilerin bulunması yeterli olup imza, kaşe gibi ulusal mevzuatımızın gerektirdiği unsurlar aranmamaktadır; bu nedenle söz konusu faturalarda, asıl/örnek ayrımı bulunmamakta olup, üretildiği araçtan (yazıcı, belgegeçer vb.) bağımsız olarak üzerinde gerekli unsurları bulunduran okunaklı faturaların kabul edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, gümrük mevzuatında gümrük idaresine ibraz edilecek faturanın şekil nitelikleri (ticari/commercial, konsolosluk/consular, onaylı/legalized, gümrük/customs vb.) belirtilmediğinden, içerik olarak Yönetmeliğin 115 inci maddesinde yer alan unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi gerekmektedir.

İthalatta gümrük idaresine ibraz edilecek faturaların yurtiçinde düzenlenmiş olması halinde (ör. antrepoda devredilen eşyaya ilişkin fatura, Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce yolda satılan eşyaya ilişkin fatura) ise şekli ve nizamı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre imza da dahil olmak üzere içermesi gereken unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi, bu faturanın herhangi bir şekilde üretilmiş bir örneğinin gümrük idaresine sunulması halinde ise faturanın örnek olduğunun beyannamenin 44 no.lu hanesinde belirtilmesi ve fatura aslının ise Gümrük Kanununun 11 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüsünce muhafaza edilmesi ve yalnızca gümrük idaresince talep edilmesi halinde aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Fatura aslının ibraz edilmesinin istenildiği durumlarda makul bir süre içerisinde bu belgenin temin edilemediği durumlarda, faturanın doğruluğunun araştırılmasına ilişkin tüm hükümler saklı olmak üzere, Gümrük Kanununun 241/6(d) maddesinin uygulanması gerekmektedir.

E-faturalara ilişkin bir elektronik paylaşım sistemi kuruluncaya kadar, Maliye Bakanlığı e-fatura sistemi çerçevesinde düzenlenmiş faturaların, www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek imzalı ve kaşeli e-fatura çıktısı kabul edilecektir.

Yukarıda yer verilen hükümler beyannameye ekli her türlü fatura (eşyaya ve/veya diğer giderlere ait) için uygulanacaktır.

2. Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Önce Satılan Eşya

İthalata konu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce yurtiçi satışa konu edilmesi halinde, Türkiye’deki satıcı tarafından düzenlenmiş faturanın serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi mümkündür.

Bu durumda, BİLGE Sisteminde 2 no.lu “Gönderici/İhracatçı” kutusuna eşyanın yurtdışındaki ihracatçısı, “Diğer Gönderici” sekmesinde yer alan ekrana ise Türkiye’deki satıcının yazılması zorunludur.

Söz konusu satış işlemlerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması için hem yurt dışındaki ihracatçıya hem de ithalat işlemi gerçekleşmeden önce eşyayı satan yurt içinde yerleşik satıcıya yapılacak ödemenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Gümrük Kanununun 61 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre beyan sahibi gümrük idaresine karşı sorumlu olmakla birlikte, yurtdışına yapılan ödemenin tevsik edilmesinde beyannamenin “Diğer Gönderici” bölümünde kayıtlı olan Türkiye’deki satıcının gümrük idaresine ibraz edeceği fatura, banka yazısı gibi belgelerin kabul edilmesi ve ticari sır niteliğindeki bu bilgilerin temin ve muhafaza edilmesinde gerekli özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top