Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) 6

Kaydet
Kapat

16.06.2022 Tarihli 31868 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5) ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

MADDE 1- 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Kayıtlı İhracatçı Sistemi için oluşturulan https://uygulama.gtb.gov.tr/rex internet adresinin başvuru ekranı üzerinden, Kararın ekinde yer alan Ek-3’teki başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurup iki nüsha çıktısını alır. Başvuru sahibi, çıktısı alınan nüshaları ıslak imzalı olarak işletmenin resmî ikametgâh adresinin veya merkezinin bağlı olduğu ya da işletme tarafından ihracat işleminin gerçekleştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla, elektronik ortamda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde teslim eder. Nüshalarla birlikte; başvuru sahibinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanunu ile bağlı mevzuatta belirtilen kıstaslar kapsamında ilgisine göre, Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği gönderilir.”

“b) Başvuru sahibinin ilgisine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya Esnaf ve Sanatkâr Sicil Gazetesinde kaydı olup olmadığının MERSİS veya ESBİS üzerinden kontrol edilmesinden,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Kararın 15 inci maddesi kapsamında, Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkeler bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki tabloda belirtilmektedir. Söz konusu tabloda yer alan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından, 2/8/2019 tarihinden önce şartları karşılayan ülkeler için 2/8/2019 tarihinden itibaren; diğer ülkeler için anılan tabloda yer verilen şartların karşılandığı tarihler itibarıyla 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi ibrazı yerine, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararının İkinci Bölümünde yer alan Genel Hükümler çerçevesinde menşe beyanında bulunulur. Bu kapsamda Gümrük İdarelerine sunulan menşe beyanları, Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.

(2) Kayıtlı İhracatçı Sistemine entegrasyona yönelik Avrupa Birliği tarafından tanınan geçiş sürecinin sona erdiği tarihler Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmektedir. Bu çerçevede;

a) Şartların karşılandığı tarihin, geçiş sürecinin sona erdiği tarihten daha erken bir tarih olması durumunda; söz konusu tarihler arasında (bu tarihler dahil olmak üzere), ilgili ülkede kayıtlı ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanları veya yetkili idarelerce düzenlenen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdarelerine sunulabilir. Bu hallerde; belirtilen tarih aralığına denk düşen dönemde ilgili ülkelerde düzenlenmiş olup Gümrük İdarelerine sunulan menşe beyanları ve Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.

b) Şartların karşılandığı tarihin, geçiş sürecinin sona erdiği tarihten daha geç bir tarih olması durumunda; şartların karşılandığı tarihten önce yalnızca, ilgili ülkede yetkili idarelerce düzenlenen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdarelerine sunulabilir. Bu hallerde; Gümrük İdareleri tarafından, şartların karşılandığı tarihten önce ilgili ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri kabul edilir; bu tarihten önce ilgili ülkedeki kayıtlı ihracatçılarca düzenlenen menşe beyanları kabul edilmez.

(3) Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki ihracatçılar tarafından, yalnızca; şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen menşe beyanları sunulabilir. Anılan ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından hiçbir suretle kabul edilmez.

(4) Samoa’da bulunan ihracatçılar tarafından ibraz edilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir, ancak anılan ülke için menşe beyanı imkanı tanınmaz.

(5) Kayıtlı İhracatçı Sistemine dahil olan ülkeler listesinde değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Tebliğ ekinde gerekli güncellemeler yapılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Şartları karşılayan ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri

MADDE 5/A- (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ülkeler hariç olmak üzere; ekli tabloda belirtilen ve 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından, 2/8/2019 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında (anılan tarihler dahil olmak üzere) usulüne uygun olarak düzenlenen ve gümrük idarelerine sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgeleri geçerliliklerini korumaktadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tarih aralığında gerçekleşen sevkiyatlar için ilgili ülkelerde geriye dönük olarak usulüne uygun bir şekilde sonradan düzenlenen Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından kabul edilebilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında zikredilen ülkeler hariç olmak üzere, aynı maddenin birinci fıkrası kapsamında bulunan ve 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre boyunca menşe beyanı veya usulüne uygun olarak ibraz edilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi sunulabilir.

(2) Birinci fıkrada öngörülen üç aylık geçiş süresi boyunca, mezkûr fıkra hükmü kapsamına giren ülkelerde düzenlenen hem menşe beyanları hem de Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-2 ve EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top