16.06.2022 Tarihli 31868 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg)

8424.90.80.00.19

Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)

12

8481.30.99.00.00

Diğerleri (Çakmak imalatında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

15

8481.80.11.00.00

Karıştırıcı valiler

20

8481.80.19.00.01

Sensörlü olanlar

15

8481.80.19.00.09

Diğerleri

15

8481.80.19.00.12

Valfler

12

8481.80.39.00.00

Diğerleri

15

8481.80.79.00.00

Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)

12

8481.80.81.00.00

Küresel ve konik valfler

20

8481.80.85.00.00

Kelebek valfler

12

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmaz.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız