Search
Close this search box.

Geri Verme ve Kaldırma Başvurusu Formu – Elektronik Ortam

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-159.99
Konu : Geri Verme Veya Kaldırma
Başvurusu Formlarının Elektronik
Ortama Alınması

05.06.2020/54784013
DAĞITIM YERLERİNE

01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü gereğince, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78’de yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli belgeler de elektronik ortamda eklenir.”

“(4) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78’de yer alan bilgileri içerir ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenir. Eksik bilgi ve/veya belge bulunması halinde tamamlanması için ilgili gümrük idaresi bir süre belirleyebilir. Bu süreye uyulmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılarak başvuru sahibi derhal bu durumdan haberdar edilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde süresi içerisinde bu durumu kanıtlayan belge ile müracaat edilmesi üzerine gümrük idaresince ek süre verilir.”,

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca, Gümrük Yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi devreye alınmıştır.

Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanımakta olup söz konusu Formun 08.06.2020 tarihi itibariyle adı geçen Sistem üzerinden yükümlüsünce elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, elektronik ortamda ibraz edilen Başvuru Formunun, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmü gereğince, ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından şeklen incelenmesi, varsa gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanlıklarının tamamlattırılması işlemleri adı geçen Sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin olarak yükümlüler tarafından izlenmesi gereken adımları gösteren kullanım kılavuzları ilişikte gönderilmektedir. Yükümlü kullanım kılavuzlarına, ayrıca Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin “Yardım” başlığı altından veya Bakanlığımız web sayfası üzerindeki Gümrük -> Gümrük İşlemleri -> Dijital Gümrük Uygulamaları -> Kılavuzlar sayfasından ulaşılabilmektedir.

(https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/kilavuzlar) (AB Mevzuat: Yükümlü Kullanım Kılavuzuna Bu Link Üzerinden Ulaşabilirsiniz)

Bu itibarla, 08.06.2020 tarihi itibariyle, ekli kılavuzlarda belirtilen adımlar takip edilerek,

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2) Başvurunun onaya sunulmasının ardından, Sistemde oluşturulan Başvuru Formunun çıktısının alınması,

3) Başvuru Formu, Forma eklenmesi gereken manuel belgeler ve Sistem tarafından otomatik olarak atanan “Başvuru Numarası”nın içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesi, gerekmektedir.

Ayrıca, 01.07.2020 tarihi itibariyle,

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2) Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgelerin, Tek Pencere Sistemi üzerinden, Başvuru Numarası ile ilişkilendirilerek Başvuru Formuna elektronik ortamda eklenmesi,

3) Elektronik ortamda oluşturulan Başvuru Formuna Sistem tarafından otomatik olarak atanan “Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesi,

gerekmekte olup 01.07.2020 tarihi itibariyle yapılması gereken işlemleri gösteren kullanım kılavuzları güncellenerek Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi ile Bakanlığımız web sayfasına bilahare eklenecektir.

Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvuru Formunun elektronik ortamda sunulması ve buna ilişkin işlemlerin yukarıda belirtildiği şekilde yürütülmesine yönelik olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
MÜSİAD Müstakil San. Ve İşadamları Derneğine
YASED-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top