Search
Close this search box.

GGM 2019/16 Sayılı Genelgede Değişiklik Genelge 2020/20 Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 60805799-131.99
Konu :GGM 2019/16 Sayılı Genelgede
Değişiklik Yapan 2020/20 Sayılı
Genelge

13.08.2020/56536187
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzün 30.07.2020/56287779 tarih/sayılı yazıları ekinde gönderilen Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 29/07/2020/56274828 tarih/sayılı yazılarında özetle; 15.05.2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019/16 sayılı Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Genelgesinde değişiklik yapan 29.07.2020 tarihli, 2020/20 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Söz konusu genelgenin 8 inci maddesinde, Suriye’den üçüncü ülkelere transit edilmek istenen eşyanın geçici depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulabileceği, birinci fıkra kapsamında yer alan eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 46 ve 101 inci maddeleri uyarınca, gümrük idaresince verilen ilave süreler de dahil olmak üzere azami 90 gün boyunca, geçici depolama yerleri ve gümrük antrepolarında kalabileceği, 90 günlük sürenin son sevkiyatın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlayacağı, söz konusu sürelerin aşılması durumunda eşyaya ilişkin olarak anılan Kanunun 117 ila 180 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapılacağı, bakanlıkça gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakiben transitinde gümrük hizmeti verilmeyen eşyanın, bu genelge
kapsamında yer almadığı hüküm altına alınmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal ÇETİNKAYA
Gümrük Müdür V.

Dağıtım:
-Antrepo İşleticisi firmalar.
(Gerekli bildirimin yapılmasını teminen
Mersin Gümrüklü Antrepocular Derneği.)
-Antrepolarda Görevli YGM’ler/Yardımcıları
(Gerekli bildirimin yapılmasını teminen Mersin Güm. Müş. Derneği)
-Geçici Depolama Yeri işleticisi firmalar/kurum.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top