Search
Close this search box.

Gizli Tasnifli Genel Düzenleyici İdari İşlemler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 75705452-010.99
Konu : Gizli Tasnifli Genel Düzenleyici İdari İşlemler

07.02.2020 / 52069179
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, idare tarafından kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve kanun hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere ihtiyaç halinde “gizli” tasnifli genel idari düzenleyici düzenlemeler (kararlar, talimatlar ve onaylar vb.) yapılabilmektedir. Bu kapsamda, kişilerin “gizli” tasnifli düzenlemelerden haberdar olmamaları nedeniyle bu tür düzenlemelere aykırı hareket etmeleri durumunda ne şekilde işlem yapılacağı hususunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma yönelik olarak ihdas edilmiş olan gizli tasnifli düzenleyici idari işlemlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, eşyaya ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (G.T.İ.P), menşe bilgisinin, çıkış ülkesinin ve rejim kodunun doğru beyan edildiğinin ilgili gümrük idaresince tespit edilmesi şartıyla, mer’i mevzuat hükümlerince tayin edilmiş olan cezai müeyyidenin, kişilerin o anda gizli tasnifli düzenlemeden haberdar olmaları nedeniyle, ilk seferde uygulanmaması;

Ancak yukarıda belirtilen şartların sağlanmaması veya kişilerin aynı gizli tasnifli düzenlemelere bir kez daha aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde mer’i mevzuat hükümlerince tayin edilmiş olan cezai işlemin tesis edilmesi, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top