T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 75705452-010.99
Konu : Gizli Tasnifli Genel Düzenleyici İdari İşlemler

07.02.2020 / 52069179
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, idare tarafından kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve kanun hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere ihtiyaç halinde “gizli” tasnifli genel idari düzenleyici düzenlemeler (kararlar, talimatlar ve onaylar vb.) yapılabilmektedir. Bu kapsamda, kişilerin “gizli” tasnifli düzenlemelerden haberdar olmamaları nedeniyle bu tür düzenlemelere aykırı hareket etmeleri durumunda ne şekilde işlem yapılacağı hususunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma yönelik olarak ihdas edilmiş olan gizli tasnifli düzenleyici idari işlemlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, eşyaya ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (G.T.İ.P), menşe bilgisinin, çıkış ülkesinin ve rejim kodunun doğru beyan edildiğinin ilgili gümrük idaresince tespit edilmesi şartıyla, mer’i mevzuat hükümlerince tayin edilmiş olan cezai müeyyidenin, kişilerin o anda gizli tasnifli düzenlemeden haberdar olmaları nedeniyle, ilk seferde uygulanmaması;

Ancak yukarıda belirtilen şartların sağlanmaması veya kişilerin aynı gizli tasnifli düzenlemelere bir kez daha aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde mer’i mevzuat hükümlerince tayin edilmiş olan cezai işlemin tesis edilmesi, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Önceki İçerikYGM Bilgilerindeki Değişikliklerin Bildirilmesi
Sonraki İçerik2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı Hakkında