Search
Close this search box.

Antrepolarda Götürü Teminattı İadesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-157.02.01
Konu : Götürü Teminattan Yararlanacak
Antrepolarda Daha Önce Başlamış
Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden
İşlemlere Ait Teminatların İadesi

03.12.2020/59507879
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza, 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında götürü teminat sisteminden yararlanmaya başlayacak antrepolarla ilgili olarak söz konusu antrepolarda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların nasıl iade edilebileceğine dair sorular intikal ettirilmektedir.

Bilindiği gibi, 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 31/10/2020 tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik uyarınca mezkur Yönetmelik hükümleri, 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuyla ilgili olarak Gümrük Kanununun 206 ncı maddesinde; “1-Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması halinde, ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir.

2. Teminatın alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat çözülür.

3. Gümrük yükümlülüğü kısmen sona erdiğinde, ilgilinin talebi üzerine verilmiş teminat kısmen çözülür. Ancak, söz konusu teminatın kısmen çözülmeye uygun olması gerekir.” ,

Gümrük Yönetmeliğinin 496 ncı maddesinde ise; “(1) Teminatı veren, verdiği teminatın, idare amirinin izniyle kısmen veya tamamen başka bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun Ek- 77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekir.

Hükümlerine yer verilmektedir. Mezkur madde hükümleri uyarınca talep edilmesi halinde, teminatın iadesinin söz konusu olabilmesi için iadeye konu teminata bağlı hiçbir gümrük yükümlülüğü bulunmaması veya gümrük yükümlülüğü devam eden işlemlerin olması durumunda da Gümrük Yönetmeliğinin 496 ncı maddesi çerçevesinde, söz konusu yükümlülükleri karşılar tutarda başka bir teminatın gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Gümrük Yönetmeliğinin;

493/1 maddesi; “(1) Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılır.”,

526/2 maddesi; “Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi 493 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca toplu teminat ya da 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebilir. Ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için 527 nci madde hükümleri uygulanmaz.”,

527/1 maddesi; “Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilir. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.”,

527/4 maddesi; “Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

Hükümlerine amirdir.

Bu çerçevede, antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminatın verilmesi halinde antrepolarda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların nasıl iade edilebileceği hususu ile ilgili olarak;

30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile belirlenen antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminat uygulamalarının, 31/10/2020 tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik uyarınca 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği;

Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesine göre götürü teminatın bir antrepo için, yaygın götürü teminatın ise birden fazla antrepo için verilebileceği; bu kapsamda götürü ve yaygın götürü teminatın sadece antrepo rejiminde kullanılabileceği;

Gümrük Yönetmeliğinin 493/1 maddesine göre toplu teminatın bir gümrük idaresine verilebildiği ve o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılabileceği; bu itibarla toplu teminatın iadesinin talep edilmesi halinde sadece götürü teminat teminattan yararlanacak antrepoya konu işlemler için verilmiş olduğunun kontrol edilmesi gerektiği;

Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 maddesinde daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi hükmüne yer verildiği;

– BİLGE Sisteminde “Kapatılabilir” statüdeki beyannamelerde teminat türü değişikliğin yapılabildiği, bu kapsamda antrepolarda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın iade edilmesinin uygun bulunması durumunda iadeye konu teminatları içeren antrepo beyannamelerinde GTRANT-1 ya da GTRANT-2 teminat türlerinin seçilmesi suretiyle yeni teminat kaydının oluşturulması ve söz konusu beyannamelerde iadesi uygun bulunan teminat türüne ait kayıtların iptal edilmesi yönünde işlem yapılabileceği

Hususları dikkate alındığında, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca götürü teminat için verilecek yeni teminat mektubunun, Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi, bu bağlamda antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için de teminat değişikliği yapılacak olması ve iadeye konu teminatın sadece götürü teminat verilecek antrepoya konu işlemleri kapsaması koşullarıyla söz konusu taleplerin mezkur Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 31.12.2020’den sonra karşılanması ve BİLGE Sisteminde de yukarıda belirtildiği şekilde teminat türü değişikliklerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top