GTİP 27.01 / 27.16 (Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler; Bitümenli Maddeler; Mineral Mumlar)

  63
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  27.01Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar:
  – Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş):
  2701.11.00.00.00– – Antrasit
  2701.12– – Bitümenli taşkömürü :
  2701.12.10.00.00– – – Kokluk taşkömürü
  2701.12.90.00.00– – – Diğerleri
  2701.19.00.00.00– – Diğer taşkömürleri
  2701.20– Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar
  2701.20.00.00.11– – Briketler
  2701.20.00.00.12– – Topaklar
  2701.20.00.00.19– – Diğerleri
  27.02Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :
  2702.10.00.00.00– Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil memiş)
  2702.20.00.00.00– Aglomere linyit
  2703.00Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
  2703.00.00.00.11– Tarımda kullanılan turba
  2703.00.00.00.12– Tarımda kullanılan aglomere turba
  2703.00.00.00.19– Diğerleri
  2704.00Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglo mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:
  2704.00.10.00.00-Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok
  2704.00.30.00.00– Linyitten elde edilen kok ve semikok
  – Diğerleri :
  2704.00.90.10.00– – Karni kömürü
  2704.00.90.90.00– – Diğerleri
  2705.00.00.00.00Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)
  2706.00Taşkömürü, linyit ve turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)
  2706.00.00.00.11– Taşkömürü katranı
  2706.00.00.00.19– Diğerleri
  27.07Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstahzarlar :
  2707.10.00.00.00– Benzol (benzen)
  2707.20.00.00.00– Toluol (toluen)
  2707.30.00.00.00– Ksilol (ksilen)
  2707.40.00.00.00– Naftalin
  2707.50– ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları:
  2707.50.00.00.11– – Solvent nafta (çözücü nafta)
  2707.50.00.00.19– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  2707.91.00.00.00– – Kreozot yağları
  2707.99– – Diğerleri :
  – – – Ham yağlar:
  2707.99.11.00.00– – – – 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
  2707.99.19.00.00– – – – Diğerleri
  2707.99.20.00.00– – – Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen
  – – – Bazik ürünler
  2707.99.50.00.11– – – – Piridin
  2707.99.50.00.12– – – – Akridin
  2707.99.50.00.13– – – – Anilin
  2707.99.50.00.19– – – – Diğerleri:
  – – – Fenoller
  2707.99.80.00.11– – – – Krezoller
  2707.99.80.00.12– – – – Ksilenoller
  2707.99.80.00.13– – – – Kinoller
  2707.99.80.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  2707.99.91.00.00– – – – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
  2707.99.99.00.00– – – – Diğerleri
  27.08Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift ve zift koku :
  2708.10.00.00.00– Zift
  2708.20.00.00.00– Zift koku
  2709.00Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):
  2709.00.10.00.00– Tabii gazın kondanseleri
  2709.00.90.00.00– Diğerleri
  27.10Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:
  – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve atık yağlar hariç):
  2710.12– – Hafif yağlar ve müstahzarları :
  2710.12.11.00.00– – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  – – – 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  2710.12.15.00.11– – – – Yakıt Nafta
  2710.12.15.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
  – – – – Özel benzinler :
  2710.12.21.00.00– – – – – White spirit
  2710.12.25.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri :
  – – – – – Motor benzini :
  2710.12.31.00.00– – – – – – Uçak benzini
  – – – – – – Diğerleri :
  – – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler :
  2710.12.41.00.00– – – – – – – – Oktanı (RON) 95’den az olanlar
  – – – – – – – – Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar
  2710.12.45.00.11– – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan
  2710.12.45.00.13– – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
  2710.12.45.00.18– – – – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – – – Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
  2710.12.49.00.11– – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan
  2710.12.49.00.12– – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
  2710.12.49.00.18– – – – – – – – – Diğerleri
  2710.12.50.00.00– – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler
  2710.12.70.00.00– – – – – Benzin tipi jet yakıtı
  – – – – – Diğer hafif yağlar
  2710.12.90.00.11– – – – – – Diğer solventler (çözücüler)
  2710.12.90.00.19– – – – – – Diğerleri
  2710.19– – Diğerleri:
  – – – Orta yağlar:
  2710.19.11.00.00– – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  2710.19.15.00.00– – – – 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
  – – – – – Kerosen :
  2710.19.21.00.00– – – – – – Jet yakıtı
  – – – – – – Diğerleri
  2710.19.25.00.11– – – – – – – Gazyağı
  2710.19.25.00.19– – – – – – – Diğerleri
  2710.19.29.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – Ağır yağlar :
  – – – – Gaz oiller :
  2710.19.31.00.00– – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  2710.19.35.00.00– – – – – 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler
  2710.19.43.00.11– – – – – – – Motorin
  2710.19.43.00.17– – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
  2710.19.43.00.29– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
  2710.19.46.00.18– – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
  2710.19.46.00.29– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
  2710.19.47.00.18– – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
  2710.19.47.00.19– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
  2710.19.48.00.11– – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı
  2710.19.48.00.18– – – – – – – Diğerleri
  – – – – Fuel oiller :
  2710.19.51.00.00– – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  2710.19.55.00.00– – – – – 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler
  2710.19.62.00.10– – – – – – – Kalorifer Yakıtı
  2710.19.62.00.11– – – – – – – Fuel oil
  2710.19.62.00.31– – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
  2710.19.62.00.39– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 0,5’i geçmeyenler
  2710.19.66.00.10– – – – – – – Kalorifer Yakıtı
  2710.19.66.00.11– – – – – – – Fuel oil
  2710.19.66.00.31– – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
  2710.19.66.00.39– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler:
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçen fakat %1’i geçmeyen
  2710.19.67.00.11– – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil
  2710.19.67.00.12– – – – – – – Fuel oil
  2710.19.67.00.13– – – – – – – Kalorifer yakıtı
  2710.19.67.00.31– – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
  2710.19.67.00.39– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler:
  2710.19.67.00.41– – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil
  2710.19.67.00.42– – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
  2710.19.67.00.49– – – – – – – Diğerleri
  – – – – Yağlama yağları ; diğer yağlar :
  2710.19.71.00.00– – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  2710.19.75.00.00– – – – – 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  – – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
  2710.19.81.00.00– – – – – – Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
  2710.19.83.00.00– – – – – – Hidrolik yağları
  2710.19.85.00.00– – – – – – Beyaz yağlar, sıvı parafin
  2710.19.87.00.00– – – – – – Dişli yağları ve redüktör yağları
  2710.19.91.00.00– – – – – – Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
  2710.19.93.00.00– – – – – – Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
  – – – – – – Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar
  2710.19.99.00.11– – – – – – – Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
  2710.19.99.00.25– – – – – – – Diğer madeni yağlar
  2710.19.99.00.98– – – – – – – Diğerleri
  2710.20– Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler) (atık yağlar hariç):
  – – Gaz oiller :
  – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler
  2710.20.11.00.11– – – – Motorin
  2710.20.11.00.19– – – – Diğerleri
  2710.20.16.00.00– – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
  2710.20.19.00.00– – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
  – – Fuel oiller :
  2710.20.32.00.00– – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçmeyenler
  2710.20.38.00.00– – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler
  2710.20.90.00.00– – Diğer yağlar
  – Atık yağlar:
  2710.91.00.00.00– – Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifeniller (PBB’ler) içerenler
  2710.99.00.00.00– – Diğerleri
  27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:
  – Sıvılaştırılmış:
  2711.11.00.00.00– – Doğal gaz
  2711.12– – Propan:
  – – – Saflığı % 99 veya daha fazla olan propan:
  2711.12.11.00.00– – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
  2711.12.19.00.00– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar
  – – – Diğerleri:
  2711.12.91.00.00– – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  2711.12.93.00.00– – – – 2711.12.91.00 Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
  2711.12.94.00.00– – – – – % 90’dan daha fazla saflıkta fakat % 99’dan daha az saflıkta olanlar
  2711.12.97.00.00– – – – – Diğerleri
  2711.13– – Bütan:
  2711.13.10.00.00– – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  2711.13.30.00.00– – – 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
  2711.13.91.00.00– – – – % 90’dan daha fazla saflıkta fakat % 95’den daha az saflıkta olanlar
  2711.13.97.00.00– – – – Diğerleri
  2711.14– – Etilen,propilen,bütilen ve bütadien
  2711.14.00.00.11– – – Etilen
  2711.14.00.00.12– – – Propilen
  2711.14.00.00.13– – – Bütilen
  2711.14.00.00.14– – – Bütadien
  2711.19– – Diğerleri
  2711.19.00.00.11– – – Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
  2711.19.00.00.12– – – Etan
  2711.19.00.00.13– – – Metan
  2711.19.00.00.19– – – Diğerleri
  – Gaz halinde olanlar:
  2711.21.00.00.00– – Doğal gaz
  2711.29– – Diğerleri
  2711.29.00.00.11– – – Propan
  2711.29.00.00.12– – – Bütan
  2711.29.00.00.13– – – Etilen
  2711.29.00.00.14– – – Propilen
  2711.29.00.00.15– – – Bütilen
  2711.29.00.00.16– – – Bütadien
  2711.29.00.00.17– – – Metan
  2711.29.00.00.18– – – Etan
  2711.29.00.00.29– – – Diğerleri
  27.12Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turba mumu,diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın):
  2712.10– Vazelin:
  2712.10.10.00.00– – Ham vazelin
  2712.10.90.00.00– – Diğerleri
  2712.20– Ağırlık itibariyle % 0,75’den az yağ içeren parafin:
  2712.20.10.00.00– – Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560’ı geçmeyen)
  – – Diğerleri
  2712.20.90.00.11– – – Ham parafin
  2712.20.90.00.19– – – Diğerleri
  2712.90– Diğerleri:
  – – Ozokerit, linyit mumu ve turba mumu (tabii ürünler):
  – – – Ham
  2712.90.11.00.11– – – – Ham ozokerit
  2712.90.11.00.12– – – – Ham linyit mumu
  2712.90.11.00.13– – – – Ham turba mumu
  – – – Diğerleri
  2712.90.19.00.11– – – – Ham olmayan ozokerit
  2712.90.19.00.12– – – – Ham olmayan linyit mumu
  2712.90.19.00.13– – – – Ham olmayan turba mumu
  – – Diğerleri :
  – – – Ham :
  2712.90.31.00.00– – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
  2712.90.33.00.00– – – – 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
  2712.90.39.00.00– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar
  – – – Diğerleri :
  2712.90.91.00.00– – – – Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva eden alken-1 karışımları
  – – – – Diğerleri:
  2712.90.99.10.00– – – – – Parafin
  2712.90.99.90.00– – – – – Diğerleri
  27.13Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
  – Petrol koku :
  2713.11.00.00.00– – Kalsine edilmemiş
  2713.12.00.00.00– – Kalsine edilmiş
  2713.20– Petrol bitümeni
  2713.20.00.00.11– – Penetrasyon asfalt
  2713.20.00.00.12– – Blown
  2713.20.00.00.19– – Diğerleri
  2713.90– Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
  2713.90.10.00.00– – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar
  – – Diğerleri
  2713.90.90.00.11– – – Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları
  2713.90.90.00.19– – – Diğerleri
  27.14Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :
  2714.10.00.00.00– Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar
  2714.90– Diğerleri
  2714.90.00.00.11– – Tabii bitümen
  2714.90.00.00.12– – Tabii asfalt
  2714.90.00.00.13– – Asfaltlı kayalar
  2714.90.00.00.14– – Asfaltitler
  2714.90.00.00.19– – Diğerleri
  2715.00.00.00.00Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar
  2716.00.00.00.00Elektrik enerjisi
  image_pdfimage_print