28 Temmuz 2021, Çarşamba
AB Gümrük

BÖLÜM: 6 - KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

FASIL: 29 - Organik Kimyasal Ürünler

FasılNoFasıl Açıklaması
I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.01Asiklik hidrokarbonlar:
2901.10- Doymuş:
- - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.10.00.10.11- - - Bütanlar
2901.10.00.10.19- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
- - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.10.00.90.11- - - Hekzan
2901.10.00.90.12- - - Heptan
2901.10.00.90.13- - - Pentan
2901.10.00.90.19- - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
2901.21- - Etilen :
- Doymamış:
2901.21.00.00.11- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.21.00.00.19- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.22- - Propen (propilen) :
2901.22.00.00.11- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.22.00.00.19- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.23.00.00.00- - Büten (bütilen) ve izomerleri
2901.24.00.00.00- - 1,3 - Butadien ve izopren
2901.29- - Diğerleri :
2901.29.00.10.00- - - Terpenler
- - - Diğerleri
2901.29.00.90.11- - - - Diğer alkenler (diğer olefinler)
2901.29.00.90.12- - - - Asetilen
2901.29.00.90.13- - - - 1,2 Butadien
2901.29.00.90.14- - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien
2901.29.00.90.19- - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler)
29.02Siklik hidrokarbonlar:
- Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:
2902.11.00.00.00- - Siklohekzan
2902.19- - Diğerleri:
- - - Sikloterpenler :
2902.19.00.00.11- - - - Pinen
2902.19.00.00.12- - - - Kamfen
2902.19.00.00.13- - - - Dipenten (limonen dahil)
2902.19.00.00.19- - - - Diğer sikloterpenler
- - - Diğerleri :
2902.19.00.00.21- - - - Siklohekzen
2902.19.00.00.29- - - - Diğerleri
2902.20.00.00.00- Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00- Toluen (toluol):
- Ksilenler (ksiloller):
2902.41.00.00.00- - o - Ksilen
2902.42.00.00.00- - m - Ksilen
2902.43.00.00.00- - p - Ksilen
2902.44.00.00.00- - Ksilen izomerleri karışımları:
2902.50.00.00.00- Stiren (vinil benzen)
2902.60.00.00.00- Etilbenzen
2902.70.00.00.00- Kümen (izopropil benzen)
2902.90- Diğerleri:
- - Naftalen ve antrasen :
2902.90.00.11.00- - - Naftalen
2902.90.00.12.00- - - Antrasen
- - Difenil ve terfeniller:
2902.90.00.21.00- - - Difenil
2902.90.00.22.00- - - Terfeniller
- - Diğerleri :
2902.90.00.91.00- - - Difenilmetan
2902.90.00.99.00- - - Diğerleri
29.03Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
- Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:
2903.11- - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :
2903.11.00.00.11- - - Metil klorür
2903.11.00.00.12- - - Etil klorür
2903.12.00.00.00- - Diklorometan (metilen klorür)
2903.13.00.00.00- - Kloroform (triklorometan)
2903.14.00.00.00- - Karbon tetraklorür
2903.15.00.00.00- - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan)
2903.19- - Diğerleri:
2903.19.00.00.11- - - Hekzakloretan
2903.19.00.00.19- - - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:
2903.21.00.00.00- - Vinil klorür (kloroetilen)
2903.22.00.00.00- - Trikloroetilen
2903.23.00.00.00- - Tetrakloroetilen (perkloroetilen)
2903.29.00.00.00- - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyodlanmış türevleri:
2903.31.00.00.00- - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan)
2903.39- - Diğerleri :
- - - Bromürler:
2903.39.11.00.00- - - -Bromometan (metil bromür)
2903.39.15.00.00- - - -Dibromometan
- - - - Diğerleri
2903.39.19.00.11- - - - - 1,1-Dibromoetan
2903.39.19.00.12- - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür)
2903.39.19.00.13- - - - - Vinilbromür
2903.39.19.00.14- - - - -Etil bromür
2903.39.19.00.15- - - - - Bromoform
2903.39.19.00.19- - - - - Diğerleri
- - - Doymuş Florürler:
2903.39.21.00.00- - - - Diflormetan (HFC-32)
2903.39.23.00.00- - - - Triflormetan (HFC-23)
- - - - Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a):
2903.39.24.00.11- - - - - Pentafloretan (HFC-125)
2903.39.24.00.12- - - - - 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a)
2903.39.25.00.00- - - - 1,1 - Difloretan (HFC-152a)
2903.39.26.00.00- - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a)
- - - - Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar:
2903.39.27.00.11- - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.39.27.00.12- - - - - 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa )
2903.39.27.00.13- - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa)
2903.39.27.00.14- - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb)
2903.39.27.00.15- - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea)
2903.39.27.00.16- - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea)
2903.39.27.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Perflorlanmış doymuş florürler:
2903.39.28.00.11- - - - - Perfloroetan
2903.39.28.00.12- - - - - Perfloropropan
2903.39.28.00.13- - - - - Perflorobütan
2903.39.28.00.15- - - - - Perfloropentan
2903.39.28.00.16- - - - - Perflorohekzan
2903.39.28.00.17- - - - - Perflorometan
2903.39.28.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğer doymuş florürler:
2903.39.29.00.11- - - - - 1,1,2 - trifloretan (HFC-143)
2903.39.29.00.12- - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.39.29.00.14- - - - - Flormetan (HFC-41)
2903.39.29.00.15- - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc)
2903.39.29.00.16- - - - - Dekafloropentan
2903.39.29.00.17- - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee)
2903.39.29.00.18- - - - - 1,2-difloroetan (HFC-152)
2903.39.29.00.21- - - - - Floroetan (HFC-161)
2903.39.29.00.29- - - - - Diğerleri
- - - Doymamış florürler:
2903.39.31.00.00- - - - 2,3,3,3 - Tetraflorpropen
2903.39.35.00.00- - - - 1,3,3,3 - Tetraflorpropen
- - - - Diğer doymamış florürler:
2903.39.39.00.11- - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene
2903.39.39.00.19- - - - - Diğerleri
2903.39.80.00.11- - - - Metil iyodür
- - - İyodürler:
2903.39.80.00.12- - - - Etil iyodür
2903.39.80.00.13- - - - Metilen iyodür (diiyod metan)
2903.39.80.00.14- - - - İyodoform
2903.39.80.00.18- - - - Diğer iyodlular
- İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri:
2903.71.00.00.00- - Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00- - Diklorotrifloroetanlar
2903.73.00.00.00- - Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00- - Klorodifloroetanlar
2903.75.00.00.00- - Dikloropentafloropropanlar
2903.76- - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetan:
2903.76.10.00.00- - - Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00- - - Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00- - - Dibromotetrafloroetanlar
2903.77- - Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):
2903.77.60.00.00- - - Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00- - - Diğerleri
2903.78.00.00.00- - Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79- - Diğerleri:
- - - Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar:
2903.79.30.00.11- - - - Flordiklormetan
2903.79.30.00.13- - - - Klorflormetan
2903.79.30.00.14- - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15- - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17- - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18- - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21- - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22- - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25- - - - Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26- - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27- - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28- - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31- - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33- - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34- - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35- - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36- - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37- - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38- - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41- - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42- - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43- - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44- - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45- - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46- - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47- - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48- - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51- - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52- - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.53- - - - Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen
2903.79.30.00.54- - - - 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)
2903.79.30.00.59- - - - Diğerleri
2903.79.80.00.00- - - Diğerleri
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.81- -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):
2903.81.00.00.11- - - Lindan (ISO)
2903.81.00.00.13- - - HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler)
2903.81.00.00.19- - - Diğerleri
2903.82.00.00.00- - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)
2903.83.00.00.00- - Mirex (ISO)
2903.89- - Diğerleri:
2903.89.10.00.00- - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan
- - - Diğerleri:
2903.89.80.00.11- - - - Perflorosiklobütan
2903.89.80.00.12- - - - Perflorosiklopropan
2903.89.80.00.19- - - - Diğerleri
2903.91- - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen:
- Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.91.00.00.11- - - Klorbenzen
2903.91.00.00.12- - - o-diklorbenzen
2903.91.00.00.13- - - p-diklorbenzen
2903.92- - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro2,2- bis (p- klorofenil)etan)
2903.92.00.10.00- - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan]
- - - Diğerleri :
2903.92.00.90.11- - - - Hekzaklorbenzen
2903.92.00.90.19- - - - Diğerleri
2903.93.00.00.00- - Pentaklorobenzen (ISO)
2903.94.00.00.00- - Hekzabromobifeniller
- - Diğerleri:
2903.99.10.00.00- - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen
- - - Diğerleri
2903.99.80.00.11- - - - Benzil klorür
2903.99.80.00.12- - - - Benzal klorür
2903.99.80.00.13- - - - Klor naftalenler
2903.99.80.00.14- - - - m-diklorbenzen
2903.99.80.00.15- - - - Polibromlanmış difeniller
2903.99.80.00.16- - - - Monometil-dibromo-difenil metan
2903.99.80.00.17- - - - Monometil-diklor-difenil metan
2903.99.80.00.18- - - - Monometil-tetraklor-difenil metan
2903.99.80.00.19- - - - Polibrominated biphenyls (PBB)
2903.99.80.00.21- - - - Polichlorinated terphenyls (PCT)
2903.99.80.00.22- - - - Polichlorinated biphenyls (PCB)
2903.99.80.00.29- - - - Diğerleri
29.04Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevtürevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):
2904.10- Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil esterleri
2904.10.00.00.11- - Benzensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.13- - Ksilensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.14- - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.15- - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.16- - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.17- - Metansülfonil klorür (mesil klorür)
2904.10.00.00.21- - p-toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.22- - Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.29- - Diğerleri
2904.20- Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:
2904.20.00.00.11- - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski)
2904.20.00.00.12- - Nitrobenzen
2904.20.00.00.13- - Dinitrobenzenler
2904.20.00.00.14- - Nitrotoluenler
2904.20.00.00.15- - 2,4 Dinitrotoluen
2904.20.00.00.16- - Nitroksilenler
2904.20.00.00.17- - Nitronaftalenler
2904.20.00.00.18- - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski)
2904.20.00.00.21- - Nitrometan
2904.20.00.00.22- - Nitroetan
2904.20.00.00.23- - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT)
2904.20.00.00.24- - Dinitronaftalenler
2904.20.00.00.25- - 4-Nitrobiphenyl
2904.20.00.00.26- - 1-Phenyl-2-nitropropene
2904.20.00.00.28- - Diğerleri
- Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid :
2904.31.00.00.00- - Perflorooktan sülfonik asit
2904.32.00.00.00- - Amonyum perflorooktan sülfonat
2904.33.00.00.00- - Lityum perflorooktan sülfonat
2904.34.00.00.00- - Potasyum perflorooktan sülfonat
2904.35.00.00.00- - Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları
2904.36.00.00.00- - Perflorooktan sülfonil florid
- Diğerleri:
2904.91.00.00.00- - Trikloronitrometan (klor pikrin)
- - Diğerleri:
- - - Sülfohalojenlenmiş türevler
2904.99.00.00.11- - - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl)
2904.99.00.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2904.99.00.00.21- - - - Pentaklornitrobenzen (PCNB)
2904.99.00.00.22- - - - Nitrozobenzen
2904.99.00.00.23- - - - Nitrozotoluenler
2904.99.00.00.24- - - - Klornitrometan
2904.99.00.00.25- - - - Klornitrobenzenler
2904.99.00.00.26- - - - Klornitrotoluenler
2904.99.00.00.27- - - - Nitrobenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.28- - - - Dietilenbenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.31- - - - Nitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.32- - - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.33- - - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon
2904.99.00.00.34- - - - Quintozene
2904.99.00.00.35- - - - Tecnazene
2904.99.00.00.39- - - - Diğerleri
II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.05Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Doymuş monohidrik alkoller:
2905.11- - Metanol (metil alkol) :
- - - Saf metil alkol
2905.11.00.10.11- - - - Dökme olanlar
2905.11.00.10.12- - - - Ambalajlı olanlar
- - - Saf olmayan metil alkol (teknik)
2905.11.00.20.11- - - - Dökme olanlar
2905.11.00.20.12- - - - Ambalajlı olanlar
2905.12- - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)
2905.12.00.00.11- - - Propil alkol
2905.12.00.00.12- - - İzopropil alkol
2905.13.00.00.00- - Butan-1-ol (n-butil alkol)
2905.14- - Diğer butanoller:
2905.14.10.00.00- - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)
- - - Diğerleri
2905.14.90.00.11- - - - İzobütil alkol
2905.14.90.00.12- - - - Sekonder bütil alkol
2905.16- - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:
2905.16.20.00.00- - - Oktan - 2- ol
- - - Diğerleri
2905.16.85.00.11- - - - İzooktanol
2905.16.85.00.19- - - - Diğerleri
2905.17- - Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol):
2905.17.00.10.00- - - Dodekan-1-ol (lauril alkol)
- - - hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)
2905.17.00.20.11- - - - Setil alkol
2905.17.00.20.12- - - - Stearil alkol
2905.19- - Diğerleri:
- - - Metal alkoksitler
2905.19.00.10.11- - - - Sodyum metoksit
2905.19.00.10.12- - - - Sodyum etoksit
2905.19.00.10.13- - - - Aluminyum izopropoksit
2905.19.00.10.19- - - - Diğer metal alkoksitler
- - - Diğerleri
2905.19.00.90.11- - - - Desil alkol
2905.19.00.90.12- - - - İzodesil alkol
2905.19.00.90.13- - - - Nonil alkol
2905.19.00.90.14- - - - İzononil alkol
2905.19.00.90.15- - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)
2905.19.00.90.16- - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri
2905.19.00.90.18- - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller
2905.22- - Asiklik terpen alkoller:
- Doymamış monohidrik alkoller:
- - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:
2905.22.00.00.11- - - - Geraniol
2905.22.00.00.12- - - - Nerol
2905.22.00.00.13- - - - Sitronelol
2905.22.00.00.14- - - - Linalol
2905.22.00.00.15- - - - Rodinol
- - - Diğerleri:
2905.22.00.00.21- - - - Fitol
2905.22.00.00.29- - - - Diğerleri
2905.29- - Diğerleri:
2905.29.10.00.00- - - Alil alkol (propenol)
- - - Diğerleri :
2905.29.90.10.00- - - - Metal alkoksitleri
2905.29.90.90.00- - - - Diğerleri
- Dioller:
2905.31.00.00.00- - Etilen glikol (etandiol)
2905.32.00.00.00- - Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.39- - Diğerleri:
2905.39.20.00.00- - - Bütan - 1,3-diol
- - - Bütan-1,4-diol:
2905.39.26.00.00- - - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Bütan - 1,4-diol veya tetrametil glikol (1,4-bütandiol)
2905.39.28.00.00- - - - Diğerleri
2905.39.30.00.00- - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol
- - - Diğerleri :
2905.39.95.10.00- - - - Metal dialkoksitleri
- - - - Diğerleri
2905.39.95.90.11- - - - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol)
2905.39.95.90.19- - - - - Diğerleri
- Diğer polihidrik alkoller:
2905.41.00.00.00- - 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan)
2905.42.00.00.00- - Pentaeritritol (pentaeritrit)
2905.43.00.00.00- - Mannitol
2905.44- - D -glusitol (sorbitol):
- - - Sulu çözelti halinde:
2905.44.11.00.00- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
2905.44.91.00.00- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.99.00.00- - - - Diğerleri
2905.45.00.00.00- - Gliserol
2905.49- - Diğerleri:
2905.49.00.10.00- - - Metal polialkoksitler
- - - Diğerleri:
2905.49.00.90.10- - - - Ksilitol
2905.49.00.90.90- - - - Diğerleri
- Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2905.51.00.00.00- - Etiklorvinol (INN)
2905.59- - Diğerleri:
2905.59.91.00.00- - - 2,2-bis(bromometil)propandiol
- - - Diğerleri:
2905.59.98.10.00- - - - Kloralhidrat
- - - - Diğerleri
- - - - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:
2905.59.98.90.11- - - - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol
2905.59.98.90.12- - - - - - 2,2,3,3,3-pentafloropropanol
2905.59.98.90.13- - - - - - Bis(triflorometil)-metanol
2905.59.98.90.19- - - - - - Diğerleri
2905.59.98.90.99- - - - - Diğerleri
29.06Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:
2906.11.00.00.00- - Mentol
2906.12- - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza noller
2906.12.00.00.11- - - Siklohekzanol
2906.12.00.00.12- - - Metilsiklohekzanoller
2906.12.00.00.13- - - Dimetilsiklohekzanoller
2906.13- - Steroller ve inositoller :
2906.13.10.00.00- - - Steroller
2906.13.90.00.00- - - İnositoller
2906.19- - Diğerleri
- - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller
2906.19.00.10.11- - - - Terpin
2906.19.00.10.12- - - - Terpinhidrat (terpinol)
2906.19.00.10.13- - - - Terpineoller
- - - Borneol, izoborneol, santalol
2906.19.00.20.11- - - - Borneol (borneo kafurusu)
2906.19.00.20.12- - - - İzoborneol
2906.19.00.20.13- - - - Santalol
2906.19.00.90.00- - - Diğerleri
- Aromatik:
2906.21.00.00.00- - Benzil alkol
2906.29- - Diğerleri:
- - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)
2906.29.00.10.11- - - - Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)
2906.29.00.10.12- - - - Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol)
2906.29.00.10.13- - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol)
- - - Diğerleri :
2906.29.00.90.11- - - - Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol)
2906.29.00.90.12- - - - Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol)
2906.29.00.90.19- - - - Diğerleri
III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.07Fenoller; fenol-alkoller:
- Monofenoller:
2907.11- - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :
2907.11.00.10.00- - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)
2907.11.00.20.00- - - Fenol tuzları
2907.12- - Krezoller ve tuzları
2907.12.00.10.00- - - Krezoller
2907.12.00.20.00- - - Krezollerin tuzları
2907.13- - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları
2907.13.00.00.11- - - Oktilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.12- - - Nonilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.19- - - Diğerleri
2907.15- - Naftoller ve tuzları :
2907.15.10.00.00- - - 1 - Naftol (Alfa naftol)
- - - Diğerleri:
2907.15.90.10.00- - - - Beta naftol
- - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları
2907.15.90.20.11- - - - - Alfa naftol tuzları
2907.15.90.20.12- - - - - Beta naftol tuzları
2907.19- - Diğerleri:
2907.19.10.00.00- - - Ksilenoller ve tuzları
- - - Diğerleri
2907.19.90.10.00- - - -Timol
- - - -Diğerleri
2907.19.90.90.11- - - - -Karvakrol
2907.19.90.90.19- - - - -Diğerleri
2907.21- - Rezorsinol ve tuzları :
- Polifenoller; fenol alkoller:
2907.21.00.10.00- - - Rezorsinol
2907.21.00.20.00- - - Rezorsinol tuzları
2907.22- - Hidrokinon (kinol) ve tuzları :
2907.22.00.10.00- - - Hidrokinon
2907.22.00.90.00- - - Diğerleri
2907.23- - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları
2907.23.00.00.11- - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan)
2907.23.00.00.19- - - Diğerleri
2907.29.00- - Diğerleri:
- - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol
2907.29.00.10.11- - - - Pirokatekol
2907.29.00.10.12- - - - Hekzilrezorsinol
2907.29.00.10.13- - - - Heptilrezorsinol
2907.29.00.10.14- - - - Floroglisinol
2907.29.00.20.00- - - Salisilik alkol (salijenin)
- - - Diğerleri
2907.29.00.80.11- - - - Pirogallol
2907.29.00.80.12- - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon)
2907.29.00.80.13- - - - Dihidroksinaftalenler
2907.29.00.80.14- - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları
2907.29.00.80.19- - - - Diğer polifenoller ve tuzları
29.08Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:
2908.11.00.00.00- - Pentaklorofenol (ISO)
2908.19- - Diğerleri:
- - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol
2908.19.00.10.11- - - - Bizmut tribromfenol
2908.19.00.10.12- - - -P-Klor-m-krezol
- - - Diğerleri :
2908.19.00.90.11- - - -o-Klorfenol
2908.19.00.90.12- - - - m-Klorfenol
2908.19.00.90.13- - - - p-Klorfenol
2908.19.00.90.14- - - -Klorhidrokinon
2908.19.00.90.15- - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri
2908.19.00.90.19- - - -Diğerleri
- Diğerleri :
2908.91.00.00.00- - Dinoseb (ISO) ve tuzları
2908.92.00.00.00- - 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları
2908.99- - Diğerleri:
- - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol
2908.99.00.10.11- - - - Trinitrofenol (pikrik asit)
2908.99.00.10.12- - - - Mononitrofenol
- - - Diğerleri:
2908.99.00.90.12- - - - Diğer dinitro-o-krezoller
2908.99.00.90.13- - - - Trinitroksilenoller
2908.99.00.90.14- - - - Nitrozonaftoller
2908.99.00.90.15- - - - Nitrozofenoller
2908.99.00.90.16- - - - Dinoterb
2908.99.00.90.17- - - - Diğer dinitrofenoller
2908.99.00.90.29- - - - Diğerleri
IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER, KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER, ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.09Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.11.00.00.00- - Dietil eter (eter)
2909.19- - Diğerleri
2909.19.10.00.00- - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE)
- - - Diğerleri
2909.19.90.00.11- - - - Diizopropil eter
2909.19.90.00.12- - - - Dibütil eter
2909.19.90.00.13- - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
2909.19.90.00.14- - - - Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
2909.19.90.00.15- - - - bis(diflorometil) eter (HFE-134)
2909.19.90.00.16- - - - Metil triflorometil eter (HFE-143a)
2909.19.90.00.17- - - - İzofloran (HFE-235da2)
2909.19.90.00.18- - - - Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
2909.19.90.00.20- - - - 2,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
2909.19.90.00.21- - - - 1,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
2909.19.90.00.22- - - - 1,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
2909.19.90.00.23- - - - 1,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
2909.19.90.00.24- - - - 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
2909.19.90.00.25- - - - 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
2909.19.90.00.26- - - - 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
2909.19.90.00.27- - - - 1,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
2909.19.90.00.28- - - - 1,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
2909.19.90.00.30- - - - 1,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
2909.19.90.00.31- - - - Desflurane (HFE-236ea2)
2909.19.90.00.32- - - - 2,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
2909.19.90.00.33- - - - Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
2909.19.90.00.34- - - - 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
2909.19.90.00.35- - - - Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
2909.19.90.00.36- - - - Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
2909.19.90.00.37- - - - 1,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
2909.19.90.00.38- - - - 1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
2909.19.90.00.40- - - - Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
2909.19.90.00.41- - - - Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
2909.19.90.00.42- - - - Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
2909.19.90.00.49- - - - Diğerleri
2909.20- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2909.20.00.00.11- - Diklordietil eter
2909.20.00.00.19- - Diğerleri
2909.30- Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.30.10.00.00- - Difenil eter
- - Bromlu türevler :
2909.30.31.00.00- - - Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi) benzen
2909.30.35.00.00- - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien stiren (ABS) imaline mahsus]
2909.30.38.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
2909.30.90.10.00- - - Anetol (p-propenilanisol)
2909.30.90.20.00- - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski)
- - - Diğerleri
2909.30.90.90.11- - - - Dibenzil eter
2909.30.90.90.12- - - - Anisol (metil-fenil eter)
2909.30.90.90.13- - - - Nerolin
2909.30.90.90.14- - - - Nitrofen
2909.30.90.90.18- - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri
- Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.41.00.00.00- - 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol)
2909.43- - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri
2909.43.00.00.11- - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol)
2909.43.00.00.12- - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri
2909.44- - Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri
2909.44.00.00.11- - - Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol)
2909.44.00.00.12- - - Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri
2909.44.00.00.19- - - Diğerleri
2909.49- - Diğerleri:
2909.49.11.00.00- - - 2 - (2 - Kloroetoksi) etanol
- - - Diğerleri
2909.49.80.10.00- - - - Anisil alkol
- - - - Diğerleri
2909.49.80.90.11- - - - - Trietilen glikol
2909.49.80.90.12- - - - - Tetrametilen glikol
2909.49.80.90.19- - - - - Diğerleri
2909.50- Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.50.00.10.00- - Öjenol, izoöjenol
2909.50.00.20.00- - Gliserin gayakol
2909.50.00.30.00- - Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol)
2909.50.00.90.00- - Diğerleri
2909.60- Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2909.60.00.00.11- - Bütil peroksit
2909.60.00.00.12- - Metil etil keton peroksit
2909.60.00.00.13- - Dikumil peroksit
2909.60.00.00.19- - Diğerleri
29.10Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan mış veya nitrozolanmış türevleri:
2910.10.00.00.00- Oksiran (etilen oksit)
2910.20.00.00.00- metiloksiran (propilen oksit)
2910.30.00.00.00- 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)
2910.40.00.00.00- Dieldrin (ISO,INN)
2910.50.00.00.00- Endrin (ISO)
2910.90.00.00.00- Diğerleri
2911.00Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
- Metilal, dimetil asetal, dietil asetal
2911.00.00.10.11- - Metilal
2911.00.00.10.12- - Dimetil asetal
2911.00.00.10.13- - Dietil asetal
- Diğerleri:
2911.00.00.90.11- - bis(diflorometoksi) (difloro) metan (HFE-236ca12)
2911.00.00.90.19- - Diğerleri
V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
29.12Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:
2912.11.00.00.00- - Metanal (formaldehit)
2912.12.00.00.00- - Etanal (asetaldehit)
2912.19- - Diğerleri :
- - - Sitral, sitronelal
2912.19.00.10.11- - - - Sitral
2912.19.00.10.12- - - - Sitronelal
- - - Diğerleri
2912.19.00.90.11- - - - Akrolein (2-propenal)
2912.19.00.90.12- - - - Krotonaldehit (2-bütenal)
2912.19.00.90.13- - - - Metakrolein (2-metil, 2-propenal)
2912.19.00.90.14- - - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:
2912.21.00.00.00- - Benzaldehit
2912.29- - Diğerleri:
- - - Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit
2912.29.00.10.11- - - - Tarçın aldehit
2912.29.00.10.12- - - - Alfa-amil-tarçın aldehit
2912.29.00.10.13- - - - Fenilasetaldehit
- - - Diğerleri
2912.29.00.90.11- - - - Safranal
2912.29.00.90.12- - - - Siklostraller
2912.29.00.90.19- - - - Diğerleri
- Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan aldehitler:
2912.41.00.00.00- - Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit)
2912.42.00.00.00- - Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit)
2912.49- - Diğerleri :
- - - Salisilaldehit, anisaldehit
2912.49.00.10.11- - - - Salisilaldehit
2912.49.00.10.12- - - - Anisaldehit
- - - Diğerleri
- - - - Aldehit alkoller :
2912.49.00.20.00- - - - - Hidroksisitronelal
- - - - - Diğerleri:
2912.49.00.30.11- - - - - - Aldol
2912.49.00.30.12- - - - - - Glikolaldehit
2912.49.00.30.19- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
2912.49.00.90.11- - - - - Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit)
2912.49.00.90.19- - - - - Diğerleri
2912.50- Aldehitlerin siklik polimerleri
2912.50.00.00.11- - Trioksan (trioksi metilen)
2912.50.00.00.12- - Paraldehit
2912.50.00.00.13- - Metaldehit (kristal veya toz halinde)
2912.50.00.00.19- - Diğerleri
2912.60.00.00.00- Paraformaldehit
2913.0029.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2913.00.00.10.00- Kloral (triklorasetaldehit)
- Diğerleri
2913.00.00.90.11- - 2-Nitrobenzaldehit
2913.00.00.90.19- - Diğerleri
VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
29.14Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri :
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:
2914.11.00.00.00- - Aseton (propanon)
2914.12.00.00.00- - Butanon (metil etil keton)
2914.13.00.00.00- - 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)
2914.19- - Diğerleri:
2914.19.10.00.00- - - 5 - Metilhekzan - 2 - one
- - - Diğerleri
2914.19.90.00.11- - - - Diasetil
2914.19.90.00.12- - - - Asetilaseton
2914.19.90.00.13- - - - Asetonilaseton
2914.19.90.00.14- - - - Mezitil oksit
2914.19.90.00.15- - - - Foronlar
2914.19.90.00.16- - - - Pisoido iyonon
2914.19.90.00.17- - - - Pisoido metiliyonon
2914.19.90.00.19- - - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar:
2914.22- - Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
2914.22.00.00.11- - - Siklohekzanon
2914.22.00.00.12- - - Metilsiklohekzanonlar
2914.23- - İyononlar ve metil iyononlar
2914.23.00.00.11- - - Alfa iyonon
2914.23.00.00.12- - - Beta iyonon
2914.23.00.00.13- - - Metil iyononlar
2914.29- - Diğerleri
2914.29.00.00.11- - - Fenkon
2914.29.00.00.12- - - Karvon
2914.29.00.00.13- - - Jasmon
2914.29.00.00.14- - - Menton
2914.29.00.00.15- - - Siklopentanon (adip keton)
2914.29.00.00.16- - - Kamfor (kafuru)
2914.29.00.00.19- - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:
2914.31.00.00.00- - Fenilaseton (fenilpropan-2-one)
2914.39- - Diğerleri
2914.39.00.00.11- - - Metil naftil keton
2914.39.00.00.12- - - Asetofenon
2914.39.00.00.13- - - 4-İzobütilasetofenon
2914.39.00.00.14- - - Benzofenon
2914.39.00.00.19- - - Diğerleri
2914.40- Keton -alkoller ve keton -aldehitler
2914.40.10.00.00- - 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol)
2914.40.90.00.00- - Diğerleri
2914.50.00.00.00- Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar
- Kinonlar:
2914.61.00.00.00- - Antrakinon
2914.62.00.00.00- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))
2914.69- - Diğerleri:
2914.69.10.00.00- - - 1,4-Naftokinon
- - - Diğerleri
2914.69.80.00.11- - - - Kinon (p-benzokinon)
2914.69.80.00.13- - - - 2-Metilantrakinon
2914.69.80.00.14- - - - Menadion (2-metil-1,4-naftakinon)
2914.69.80.00.15- - - - Alfahidroksiantrakinon
2914.69.80.00.19- - - - Diğerleri
- Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler :
2914.71.00.00.00- - Klordekon (ISO)
- - Diğerleri:
2914.79.00.10.00- - - Kafuru bromür (bromkamfor)
2914.79.00.20.00- - - Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu
2914.79.00.30.00- - - Kloraseton (Chloroacetone)
2914.79.00.90.00- - - Diğerleri
VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.15Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Formik asit, tuzları ve esterleri:
2915.11.00.00.00- - Formik asit
2915.12- - Formik asitin tuzları
2915.12.00.00.11- - - Amonyum formiat
2915.12.00.00.12- - - Sodyum formiat
2915.12.00.00.13- - - Kalsiyum formiat
2915.12.00.00.19- - - Diğerleri
2915.13- - Formik asitin esterleri :
2915.13.00.10.00- - - Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil, rodinil ve terpenil formiatlar
- - - Diğerleri
2915.13.00.90.11- - - - Metil formiat
2915.13.00.90.12- - - - Etil formiat
2915.13.00.90.19- - - - Diğerleri
2915.21- - Asetik asit (sirke asidi)
- Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:
2915.21.00.00.11- - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)
2915.21.00.00.12- - - Ticari asetik asit
2915.24.00.00.00- - Asetik anhidrit
2915.29- - Diğerleri
2915.29.00.10.00- - - Sodyum asetat
2915.29.00.20.00- - - Kobalt asetat
- - - Diğerleri
2915.29.00.90.11- - - - Magnezyum asetat
2915.29.00.90.12- - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar
2915.29.00.90.13- - - - Aluminyum asetat
2915.29.00.90.19- - - - Asetik asitin diğer tuzları
- Asetik asit esterleri:
2915.31.00.00.00- - Etil asetat
2915.32.00.00.00- - Vinil asetat
2915.33.00.00.00- - n -Bütil asetat
2915.36.00.00.00- - Dinoseb (ISO) asetat
2915.39- - Diğerleri:
2915.39.00.10.00- - - Propil asetat ve izopropil asetat
- - - Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat (izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:
2915.39.00.30.11- - - - Metil asetat
2915.39.00.30.12- - - - Pentil asetat
2915.39.00.30.13- - - - İzopentil asetat
2915.39.00.30.14- - - - Gliserin asetatlar
- - - p -Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve feniletan -1,2 -diolün asetatları :
- - - - Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:
2915.39.00.51.11- - - - - Benzil asetat
2915.39.00.51.12- - - - - Rodinil asetat
2915.39.00.51.13- - - - - Santalil asetat
2915.39.00.51.14- - - - - Fenil propil asetat
2915.39.00.59.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - p-Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil, linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:
2915.39.00.91.11- - - - - p-Krezil asetat
2915.39.00.91.12- - - - - Fenil glikol asetat
2915.39.00.91.13- - - - - Bornil asetat
2915.39.00.91.14- - - - - Stronelil asetat
2915.39.00.91.15- - - - - Jeranil asetat
2915.39.00.91.16- - - - - İzobornil asetat
2915.39.00.91.17- - - - - Linalil asetat
2915.39.00.91.18- - - - - Nolil asetat
2915.39.00.91.21- - - - - Oktil asetat
2915.39.00.91.22- - - - - Terpenil asetatlar
2915.39.00.92.00- - - - İzobütil asetat
- - - - Diğerleri:
2915.39.00.99.11- - - - - 2-Etoksietil asetat
2915.39.00.99.12- - - - - Siklohekzil asetat
2915.39.00.99.13- - - - - 2-Etil hekzil asetat
2915.39.00.99.14- - - - - Ethylidene di acetate
2915.39.00.99.19- - - - - Diğerleri
2915.40- Mono - di - veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri :
2915.40.00.00.11- - Monoklor asetik asit (klorasetik asit)
2915.40.00.00.12- - Diklor asetik asit
2915.40.00.00.13- - Triklor asetik asit
2915.40.00.00.14- - Klor asetik asit sodyum tuzu
2915.40.00.00.19- - Diğer tuzları ve esterleri
2915.50- Propionik asit tuzları ve esterleri :
2915.50.00.00.11- - Propionik asit
2915.50.00.00.12- - Sodyum propionat
2915.50.00.00.13- - Kalsiyum propionat
2915.50.00.00.14- - Bütil propionat
2915.50.00.00.19- - Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri
2915.60- Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:
- - Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.11.00.00- - - 1 - İzopropil - 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat
- - - Diğerleri
2915.60.19.00.11- - - - Butirik asit
2915.60.19.00.12- - - - İzobutirik asit
2915.60.19.00.13- - - - Sodyum butirat
2915.60.19.00.14- - - - Etil butirat
2915.60.19.00.15- - - - Amil butirat
2915.60.19.00.16- - - - Benzil butirat
2915.60.19.00.19- - - - Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
- - Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.90.10.00- - - Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil valeryatlar
2915.60.90.20.00- - - Mantil (mentol) valeryat
- - - Diğerleri :
2915.60.90.90.11- - - - Valerik asit
2915.60.90.90.12- - - - İzovalerik asit
2915.60.90.90.13- - - - Sodyum valerat
2915.60.90.90.19- - - - Diğerleri
2915.70- Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
- - Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
2915.70.40.10.00- - - Palmitik asit
- - - Palmitik asit tuzları ve esterleri
2915.70.40.90.11- - - - Sodyum palmitat
2915.70.40.90.12- - - - Kalsiyum palmitat
2915.70.40.90.13- - - - Aluminyum palmitat
2915.70.40.90.14- - - - İzopropil palmitat
2915.70.40.90.19- - - - Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri
- - Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri :
- - - Stearik asit esterleri :
2915.70.50.10.11- - - - Etil stearat
2915.70.50.10.12- - - - İzopropil stearat
2915.70.50.10.13- - - - Bütil stearat
2915.70.50.10.14- - - - Glikol stearat
2915.70.50.10.15- - - - Stearik asitin diğer esterleri
2915.70.50.20.00- - - Stearik asit
- - - Stearik asit tuzları :
2915.70.50.30.11- - - - Potasyum stearat
2915.70.50.30.12- - - - Sodyum stearat
2915.70.50.30.13- - - - Magnezyum stearat
2915.70.50.30.14- - - - Kalsiyum stearat
2915.70.50.30.15- - - - Çinko stearat
2915.70.50.30.16- - - - Aluminyum stearat
2915.70.50.30.17- - - - Kurşun stearat
2915.70.50.30.18- - - - Stearik asitin diğer tuzları
2915.90- Diğerleri:
2915.90.30.00.00- - Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri
- - Diğerleri :
2915.90.70.00.31- - - Asetil klorür
2915.90.70.00.32- - - Triflor asetik asit
2915.90.70.00.33- - - Florasetil klorür
2915.90.70.00.34- - - Kaproik asit (hekzanoik asit)
2915.90.70.00.35- - - Kaprilik asit (oktanoik asit)
2915.90.70.00.36- - - Kaprik asit (dekanoik asit)
2915.90.70.00.37- - - Miristik asit (tetra dekanik asit)
2915.90.70.00.38- - - Araşidik asit (aykosanoik asit)
2915.90.70.00.41- - - Metilbromasetat
2915.90.70.00.42- - - Etilbromasetat
2915.90.70.00.43- - - Propilbromasetat
2915.90.70.00.44- - - Butilbromasetat
2915.90.70.00.45- - - Bromo asetik asit
2915.90.70.00.49- - - Diğerleri
29.16Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.11- - Akrilik asit ve tuzları:
2916.11.00.10.00- - - Akrilik asit
2916.11.00.20.00- - - Akrilik asitin tuzları
2916.12- - Akrilik asitin esterleri :
2916.12.00.00.11- - - Metil akrilat
2916.12.00.00.12- - - Etil akrilat
2916.12.00.00.13- - - Butil akrilat
2916.12.00.00.19- - - Akrilik asitin diğer esterleri
2916.13- - Metakrilik asit ve tuzları :
2916.13.00.00.11- - - Metakrilik asit
2916.13.00.00.12- - - Metakrilik asit tuzları
2916.14- - Metakrilik asit esterleri :
2916.14.00.00.11- - - Metil metakrilat
2916.14.00.00.12- - - Etil metakrilat
2916.14.00.00.13- - - Butil metakrilat
2916.14.00.00.19- - - Metakrilik asitin diğer esterleri
2916.15- - Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri :
2916.15.00.10.00- - - Oleik asit
- - - Diğerleri :
2916.15.00.90.11- - - - Linoleik asit
2916.15.00.90.12- - - - Linolenik asit
2916.15.00.90.13- - - - Sodyum oleat
2916.15.00.90.14- - - - Sodyum linolenat
2916.15.00.90.15- - - - Potasyum oleat
2916.15.00.90.16- - - - Potasyum linolenat
2916.15.00.90.19- - - - Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.16.00.00.00- - Binapakril (ISO)
2916.19- - Diğerleri:
- - - Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri
2916.19.10.00.11- - - - Undekanoik asitler
2916.19.10.00.13- - - - Çinko undekonoat
2916.19.10.00.19- - - - Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
2916.19.40.00.00- - - Krotonik asit
- - - Diğerleri :
2916.19.95.10.00- - - - Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit)
2916.19.95.90.00- - - - Diğerleri
2916.20- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri :
2916.20.00.00.11- - Siklohekzan karboksilik asit
2916.20.00.00.12- - Siklopentenil asetik asit
2916.20.00.00.13- - Permetrin
2916.20.00.00.18- - Diğerleri
- Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.31- - Benzoik asit, tuzları ve esterleri :
2916.31.00.10.00- - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar
- - - Diğerleri
2916.31.00.90.11- - - - Benzoik asit
2916.31.00.90.12- - - - Sodyum benzoat
2916.31.00.90.13- - - - Benzil benzoat
2916.31.00.90.19- - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.32- - Benzoil peroksit ve benzoil klorür:
2916.32.00.10.00- - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit)
2916.32.00.20.00- - - Benzoil klorür
2916.34.00.00.00- - Fenilasetik asit ve tuzları
2916.39- - Diğerleri :
2916.39.10.00.00- - - Fenilasetik asitin esterleri
- - - Diğerleri:
2916.39.90.10.00- - - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri
- - - - Diğerleri :
2916.39.90.90.11- - - - - Tarçın asiti (sinamik asit)
2916.39.90.90.12- - - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu
2916.39.90.90.13- - - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu
2916.39.90.90.14- - - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.15- - - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.16- - - - - Fenilasetil Klorür (Phenylacetyl chloride)
2916.39.90.90.19- - - - - Diğerleri
29.17Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.11- - Okzalik asit, tuzları ve esterleri
2917.11.00.10.00- - - Okzalik asit
- - - Okzalik asitin tuzları ve esterleri :
2917.11.00.90.11- - - - Amonyum okzalat
2917.11.00.90.12- - - - Potasyum okzalat
2917.11.00.90.13- - - - Sodyum okzalat
2917.11.00.90.19- - - - Okzalik asitin diğer tuzları
2917.11.00.90.21- - - - Dimetil okzalat
2917.11.00.90.22- - - - Dietil okzalat
2917.11.00.90.29- - - - Okzalik asitin diğer esterleri
2917.12- - Adipik asit, tuzları ve esterleri:
- - - Adipik asit ve tuzları
2917.12.00.00.11- - - - Adipik asit
2917.12.00.00.12- - - - Adipik asitin tuzları
2917.12.00.00.21- - - Adipik asitin esterleri
2917.13- - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:
2917.13.10.00.00- - - Sebasik asit
- - - Diğerleri :
2917.13.90.00.11- - - - Azelaik asit
2917.13.90.00.13- - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri
2917.13.90.00.15- - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri
2917.14.00.00.00- - Maleik anhidrit
2917.19- - Diğerleri:
- - - Malonik asit tuzları ve esterleri :
2917.19.10.00.11- - - - Malonik asit
2917.19.10.00.12- - - - Malonik asit tuzları
2917.19.10.00.13- - - - Dietil malonat
2917.19.10.00.19- - - - Malonik asitin diğer esterleri
2917.19.20.00.00- - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Etan - 1,2 - dikarboksilik asit veya bütandioik asit (süksinik asit)
- - - Diğerleri :
2917.19.80.00.11- - - - Maleik asit
2917.19.80.00.12- - - - Süksinik asit
2917.19.80.00.13- - - - Glutarik asit
2917.19.80.00.19- - - - Diğer asiklik polikarboksilik asitler
2917.20.00.00.00- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
- Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.32.00.00.00- - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)
2917.33.00.00.00- - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)
2917.34- - Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri :
2917.34.00.00.11- - - Dimetil ftalat
2917.34.00.00.12- - - Dietil ftalat
2917.34.00.00.19- - - Diğerleri
2917.35.00.00.00- - Ftalik anhidrit
2917.36- - Tereftalik asit ve tuzları :
2917.36.00.00.11- - - Tereftalik asit
2917.36.00.00.12- - - Tereftalik asitin sodyum tuzu
2917.36.00.00.19- - - Tereftalik asitin diğer tuzları
2917.37.00.00.00- - Dimetil tereftalat
2917.39- - Diğerleri:
2917.39.20.00.00- - - Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit; tetra kloroftalik anhidrit; sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat
- - - Diğerleri:
2917.39.95.10.00- - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit)
- - - - Diğerleri
2917.39.95.90.11- - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.95.90.13- - - - - Dioktil tereftalat
2917.39.95.90.14- - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.95.90.19- - - - - Diğer aromatik polikarboksilik asitler
29.18Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozolanmış türevleri:
- Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.11- - Laktik asit, tuzları ve esterleri :
2918.11.00.00.11- - - Laktik asit
2918.11.00.00.12- - - Kalsiyum laktat
2918.11.00.00.13- - - Sodyum laktat
2918.11.00.00.19- - - Laktik asitin diğer tuzları
2918.11.00.00.21- - - Etil laktat
2918.11.00.00.22- - - Butil laktat
2918.11.00.00.29- - - Laktik asitin diğer esterleri
2918.12.00.00.00- - Tartarik asit
2918.13- - Tartarik asitin tuzları ve esterleri :
- - - Potasyum tartarat, potasyum bitartarat ( krem tartarat)
2918.13.00.10.11- - - - Potasyum tartarat (saf)
2918.13.00.10.12- - - - Potasyum bitartarat ( krem tartarat) (saf)
- - - Diğerleri
2918.13.00.90.11- - - - Sodyum tartarat
2918.13.00.90.12- - - - Demir II tartarat
2918.13.00.90.13- - - - Kalsiyum tartarat
2918.13.00.90.19- - - - Tartarik asitin diğer tuzları
2918.13.00.90.21- - - - Etil tartarat
2918.13.00.90.29- - - - Tartarik asitin diğer esterleri
2918.14.00.00.00- - Sitrik asit
2918.15- - Sitrik asitin tuzları ve esterleri :
- - - Magnezyum sitrat, demir sitrat
2918.15.00.10.11- - - - Magnezyum sitrat
2918.15.00.10.12- - - - Demir sitrat
- - - Diğerleri
2918.15.00.90.11- - - - Sodyum sitrat
2918.15.00.90.12- - - - Potasyum sitrat
2918.15.00.90.19- - - - Sitrik asitin diğer tuzları
2918.15.00.90.21- - - - Trietil sitrat
2918.15.00.90.22- - - - Tributil sitrat
2918.15.00.90.29- - - - Sitrik asitin diğer esterleri
2918.16- - Glukonik asit, tuzları ve esterleri :
2918.16.00.00.11- - - Glukonik asit
2918.16.00.00.12- - - Kalsiyum glukonat
2918.16.00.00.13- - - Sodyum glukonat
2918.16.00.00.14- - - Potasyum glukonat
2918.16.00.00.19- - - Glukonik asitin diğer tuzları
2918.16.00.00.21- - - Glukonik asit esterleri
2918.17.00.00.00- - 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit)
2918.18.00.00.00- - Klorobenzilat (ISO)
2918.19- - Diğerleri:
2918.19.30.00.00- - - Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri
2918.19.40.00.00- - - 2,2 - Bis (hidroksimetil) propiyonik asit
- - - Diğerleri:
- - - - Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:
2918.19.98.10.11- - - - - Sodyum fenil glikolat
2918.19.98.10.12- - - - - Kalsiyum fenil glikolat
2918.19.98.10.13- - - - - Fenil glikolik asitin diğer tuzları
2918.19.98.10.14- - - - - Fenil glikolik asitin esterleri
2918.19.98.20.00- - - - Malik asit, tuzları ve esterleri
2918.19.98.30.00- - - - GHB (γ-hidroksibütirik asit)
2918.19.98.40.00- - - - Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat)
2918.19.98.90.00- - - - Diğerleri
- Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.21- - Salisilik asit ve tuzları :
2918.21.00.00.11- - - Salisilik asit
2918.21.00.00.12- - - Sodyum salisilat
2918.21.00.00.19- - - Salisilik asitin diğer tuzları
2918.22- - o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri :
2918.22.00.10.00- - - o - Asetilsalisilik asit
- - - Diğerleri :
2918.22.00.90.11- - - - Asetilsalisilik asit sodyum tuzu
2918.22.00.90.19- - - - Asetilsalisilik asitin diğer tuzları
2918.22.00.90.21- - - - Asetilsalisilik asit esterleri
2918.23- - Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:
2918.23.00.10.00- - - Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar
- - - Diğerleri :
2918.23.00.90.11- - - - Metil salisilat
2918.23.00.90.12- - - - Fenil salisilat (salol)
2918.23.00.90.19- - - - Diğerleri
2918.29- - Diğerleri:
- - - SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları ve esterleri :
2918.29.00.10.11- - - - Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.10.12- - - - Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri
- - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri :
2918.29.00.30.11- - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit)
2918.29.00.30.12- - - - Sodyum p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.19- - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları
2918.29.00.30.21- - - - Metil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.22- - - - Etil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.23- - - - Propil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.29- - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri
- - - Diğerleri :
- - - - Gallik asit (3,4,5 - trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri :
2918.29.00.81.11- - - - - Gallik asit
2918.29.00.81.12- - - - - Sodyum gallait
2918.29.00.81.13- - - - - Bazik bizmut gallat
2918.29.00.81.19- - - - - Gallik asitin diğer tuzları
2918.29.00.81.21- - - - - Metil gallat
2918.29.00.81.22- - - - - Propil gallat
2918.29.00.81.29- - - - - Gallik asitin diğer esterleri
- - - - Diğerleri :
2918.29.00.89.11- - - - - Krezotik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.89.19- - - - - Diğerleri
2918.30- Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
2918.30.00.00.11- - Aldehit gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.12- - Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.13- - Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri
2918.30.00.00.14- - Keton gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.15- - Keton gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.16- - Etil aseto asetat
2918.30.00.00.19- - Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri
2918.30.00.00.29- - Diğerleri
- Diğerleri :
2918.91.00.00.00- - 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve esterleri
2918.99- - Diğerleri:
2918.99.40.00.00- - - 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat
- - - Diğerleri :
2918.99.90.00.11- - - - Anezik asit
2918.99.90.00.12- - - - Kalsiyum laktobiyonat
2918.99.90.00.13- - - - Kalsiyum galaktaglukonat
2918.99.90.00.14- - - - Misoprostol
2918.99.90.00.19- - - - Diğerleri
VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.19Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2919.10.00.00.00- Tris (2,3 dibromopropil) fosfat
2919.90- Diğerleri:
- - Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar :
2919.90.00.10.11- - - Tribütil fosfatlar
2919.90.00.10.12- - - Trifenil fosfatlar
2919.90.00.10.13- - - Tritolil fosfatlar
2919.90.00.20.00- - Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat
- - Diğerleri :
2919.90.00.90.11- - - Gliserin fosforik asitler
2919.90.00.90.12- - - Sodyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.13- - - Kalsiyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.14- - - Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat)
2919.90.00.90.15- - - İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit)
2919.90.00.90.16- - - Sodyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.17- - - Kalsiyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.18- - - Kalsiyum laktofosfat
2919.90.00.90.21- - - Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)
2919.90.00.90.29- - - Diğerleri
29.20Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2920.11.00.00.00- - Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)
2920.19- - Diğerleri:
2920.19.00.00.11- - - Tiyofosforik asit esterleri
2920.19.00.00.12- - - Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları
2920.19.00.00.19- - - Diğerleri
- Fosfit esterleri ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri:
2920.21.00.00.00- - Dimetil fosfit
2920.22.00.00.00- - Dietil fosfit
2920.23.00.00.00- - Trimetil fosfit
2920.24.00.00.00- - Trietil fosfit
2920.29.00.00.00- - Diğerleri
2920.30.00.00.00- Endosülfan (ISO)
2920.90- Diğerleri:
- - Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- - - Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2920.90.10.11.11- - - - Metilhidrojen sülfat
2920.90.10.11.12- - - - Dimetil sülfat
2920.90.10.11.13- - - - Dietil sülfat
2920.90.10.11.19- - - - Diğerleri
- - - Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2920.90.10.12.00- - - - Gayakol karbonat
- - - - Diğerleri :
2920.90.10.19.11- - - - - Dietil karbonat
2920.90.10.19.12- - - - - Tetraetil ortokarbonat
2920.90.10.19.19- - - - - Diğerleri
- - Diğer ürünler :
- - - Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
- - - - Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)
2920.90.70.11.11- - - - - Amil nitrit
2920.90.70.11.12- - - - - Amil nitrat
2920.90.70.11.13- - - - - Trinitrin (çözelti)
- - - - Diğerleri
2920.90.70.19.11- - - - - Nitronun diğer esterleri
2920.90.70.19.12- - - - - Dietilen glikol dinitrat
2920.90.70.19.13- - - - - İsosorbit dinitrat
2920.90.70.19.14- - - - - Nitrogliserin ( gliserin trinitrat)
2920.90.70.19.15- - - - - Tetranitropenta eritritol ( pentrit)
2920.90.70.19.19- - - - - Nitrikin diğer esterleri
2920.90.70.90.00- - - Diğerleri
IX. AZOTLU BİLEŞİKLER
29.21Amin gruplu bileşikler:
- Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.11- - Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:
- - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin :
2921.11.00.00.11- - - - Metilamin
2921.11.00.00.12- - - - Dimetilamin
2921.11.00.00.13- - - - Trimetilamin
- - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları :
2921.11.00.00.21- - - - Metilamin hidroklorür
2921.11.00.00.22- - - - Dimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.23- - - - Trimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.24- - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları
2921.12.00.00.00- - 2-(N,N-Dimetilamino) etil klorür hidroklorür
2921.13.00.00.00- - 2-(N,N-Dietilamino) etil klorür hidroklorür
2921.14.00.00.00- - 2-(N,N-Diizopropilamino) etil klorür hidroklorür
2921.19- - Diğerleri:
2921.19.40.00.00- - - 1,1,3,3 - Tetrametilbütilamin
2921.19.50.00.00- - - Dietilamin ve tuzları
- - - Diğerleri :
- - - - Trietilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.11- - - - - Trietilamin
2921.19.99.00.12- - - - - Trietilamin hidroklorür
2921.19.99.00.19- - - - - Trietilaminin diğer tuzları
- - - - İzopropilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.21- - - - - İzopropilamin
2921.19.99.00.22- - - - - İzopropilamin hidroklorür
2921.19.99.00.29- - - - - İzopropilaminin diğer tuzları
2921.19.99.00.31- - - - Dimetilnitrozoamin
2921.19.99.00.32- - - - Alilizopropilamin
2921.19.99.00.33- - - - HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)
2921.19.99.00.34- - - - HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)
2921.19.99.00.35- - - - HN 3 (tris (2-kloretil) amin)
- - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylaminler ve bunların protonlanmış tuzları :
2921.19.99.00.41- - - - - N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür
2921.19.99.00.49- - - - - Diğerleri
2921.19.99.00.59- - - - Diğer asiklik monoaminler
2921.21- - Etilendiamin ve tuzları :
- Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.21.00.00.11- - - Etilendiamin
2921.21.00.00.12- - - Etilendiaminin tuzları
2921.22- - Hekzametilendiamin ve tuzları :
2921.22.00.00.11- - - Hekzametilendiamin
2921.22.00.00.12- - - Hekzametilendiaminin tuzları
2921.29.00.00.00- - Diğerleri
2921.30- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
- - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları :
2921.30.10.00.11- - - Siklohekzilamin
2921.30.10.00.12- - - Siklohekzildimetilamin
2921.30.10.00.13- - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları
2921.30.91.00.00- - Siklohex - 1,3 - ylenediamin (1,3 - diaminosiklohekzan)
- - Diğerleri :
2921.30.99.00.11- - - Propylhexedrine
2921.30.99.00.19- - - Diğerleri
2921.41- - Anilin ve tuzları :
- Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.41.00.00.11- - - Anilin
2921.41.00.00.12- - - Anilin hidroklorür
2921.41.00.00.19- - - Anilinin diğer tuzları
2921.42- - Anilin türevleri ve bunların tuzları:
- - - Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ve bunların tuzları :
2921.42.00.00.11- - - - Kloranilinler (o-m-p)
2921.42.00.00.12- - - - Dikloranilinler
2921.42.00.00.13- - - - p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit)
2921.42.00.00.14- - - - Trinitroanilinler
2921.42.00.00.15- - - - Tetranitroanilinler
2921.42.00.00.16- - - - Nitrozoanilin
2921.42.00.00.17- - - - Metiltrinitrofenilnitramin (tetril)
2921.42.00.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2921.42.00.00.21- - - - p- Asetilaminobenzen
2921.42.00.00.22- - - - N-Metilanilin
2921.42.00.00.23- - - - N,N-Dimetilanilin
2921.42.00.00.29- - - - Diğerleri
2921.43- - Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.43.00.00.13- - - Toluidin (m-p)
2921.43.00.00.14- - - Toluidin (o)
2921.43.00.00.15- - - Toluidin (m-p) hidroklorürleri
2921.43.00.00.16- - - Toluidin (o) hidroklorürleri
2921.43.00.00.17- - - Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları
2921.43.00.00.18- - - Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları
2921.44- - Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları :
2921.44.00.10.00- - - Difenilamin
- - - Diğerleri :
2921.44.00.90.11- - - - Hekzanitrodifenilamin
2921.44.00.90.12- - - - Difenilamin hidroklorür
2921.44.00.90.19- - - - Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları
2921.45- - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin) ve bunların türevleri; bunların tuzları :
2921.45.00.00.11- - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin)
2921.45.00.00.12- - - 1- Naftilamin hidroklorür
2921.45.00.00.19- - - 1- Naftilaminin diğer tuzları
2921.45.00.00.21- - - 2- Naftilamin (beta -naftilamin)
2921.45.00.00.22- - - 2- Naftilaminin tuzları
2921.45.00.00.29- - - Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları
2921.46- - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların tuzları :
2921.46.00.00.11- - - Amfetamin (INN)
2921.46.00.00.12- - - Amfetamin sülfat (INN)
2921.46.00.00.13- - - Benzfetamin (INN)
2921.46.00.00.14- - - Deksamfetamin (INN)
2921.46.00.00.15- - - Etilamfetamin (INN)
2921.46.00.00.16- - - Fenkamfamin (INN)
2921.46.00.00.17- - - Lefetamin (INN)
2921.46.00.00.18- - - Mefenoreks (INN)
2921.46.00.00.21- - - Fentermin (INN)
2921.46.00.00.22- - - Levamfetamin (INN)
2921.46.00.00.29- - - Diğerleri
2921.49- - Diğerleri:
2921.49.00.00.11- - - Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları
- - - Diğerleri :
2921.49.00.00.21- - - - DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.22- - - - Fenfluramine (INN)
2921.49.00.00.23- - - - Dexfenfluramine (INN)
2921.49.00.00.24- - - - MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)
2921.49.00.00.25- - - - DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]
2921.49.00.00.26- - - - MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)
2921.49.00.00.27- - - - MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine]
2921.49.00.00.28- - - - N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.31- - - - N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]
2921.49.00.00.32- - - - PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2921.49.00.00.39- - - - Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları
- Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.51- - o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri; bunların tuzları:
- - - o -, m -, p - Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:
2921.51.11.00.00- - - - m - Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta olup;
- Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,
- 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve
- 450 mg/kg veya daha az p - fenilendiamin içeren)
- - - - Diğerleri
2921.51.19.00.22- - - - - Diaminotoluenler ve tuzları
2921.51.19.00.23- - - - - Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitrozalanmış türevleri;bunların tuzları
2921.51.19.00.29- - - - - Diğerleri
2921.51.90.00.11- - - - N-N-dimetil-p-fenilendiamin
- - - Diğerleri
2921.51.90.00.12- - - - N,N-dietil-3,4-toluendiamin
2921.51.90.00.13- - - - Diğer N-alkilfenilendiaminler
2921.51.90.00.14- - - - Diğer N-alkiltoluendiaminler
2921.51.90.00.19- - - - Diğerleri
2921.59- - Diğerleri:
2921.59.50.00.00- - - m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin; 4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8- Naftilendiamin
- - - Diğerleri :
2921.59.90.00.11- - - - Benzidin
2921.59.90.00.12- - - - Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan
2921.59.90.00.19- - - - Diğer aromatik poliaminler,türevleri;bunların tuzları
29.22Oksijen gruplu amino - bileşikleri:
- Amino - alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç) bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.11- - Monoetanolamin ve tuzları :
2922.11.00.00.11- - - Monoetanolamin (etanolamin)
2922.11.00.00.12- - - Monoetanolamin hidroklorürü
2922.11.00.00.19- - - Monoetanolaminin diğer tuzları
2922.12- - Dietanolamin ve tuzları :
2922.12.00.00.11- - - Dietanolamin
2922.12.00.00.12- - - Dietanolamin hidroklorürü
2922.12.00.00.19- - - Dietanolaminin diğer tuzları
2922.14- - Dekstropropoksifen(INN) ve tuzları :
2922.14.00.00.11- - - Dekstropropoksifen(INN)
2922.14.00.00.12- - - Dekstropropoksifenin tuzları
2922.15.00.00.00- - Trietanolamin
2922.16.00.00.00- - Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat
2922.17.00.00.00- - Metildietanolamin ve etildietanolamin
2922.18.00.00.00- - 2-(N,N-Diizopropilamino)etanol
2922.19- - Diğerleri :
2922.19.00.00.11- - - Tetrametil-diaminobenzhidrol
2922.19.00.00.12- - - Tetraetil-diaminobenzhidrol
2922.19.00.00.13- - - Prapanolamin (aminoprapanol)
2922.19.00.00.14- - - Ariletanolaminler
- - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-aminoethanoller ve bunların protonlanmış tuzları:
2922.19.00.00.15- - - - N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.16- - - - N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.17- - - - N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.19- - - - Diğerleri
2922.19.00.00.21- - - Bornaprin
2922.19.00.00.22- - - Siklopentolat
2922.19.00.00.23- - - Siklopentolat hidroklorür
2922.19.00.00.28- - - Diğerleri
- Amino -naftoller ve diğer amino - fenoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.21- - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları :
2922.21.00.00.11- - - 7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit)
2922.21.00.00.12- - - 8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit)
2922.21.00.00.19- - - Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler
2922.21.00.00.21- - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları
2922.29- - Diğerleri :
- - - Anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları :
2922.29.00.10.11- - - -Anizidinler
2922.29.00.10.12- - - - Dianizidinler
2922.29.00.10.13- - - - Fenetidinler
2922.29.00.10.14- - - -Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları
- - - Diğerleri :
2922.29.00.90.11- - - - Aminofenoller (o-m-p)
2922.29.00.90.12- - - - Amino krozoller (o-m-p)
2922.29.00.90.19- - - - Diğerleri
- Amino -aldehitler, amino -ketonlar ve amino -kinonlar (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların tuzları:
2922.31- - Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN); bunların tuzları :
2922.31.00.00.11- - - Amfepramon (INN)
2922.31.00.00.12- - - Metadon (INN)
2922.31.00.00.13- - - Normetadon (INN)
2922.31.00.00.19- - - Diğerleri
2922.39- - Diğerleri :
2922.39.00.00.11- - - Aminobenzaldehit
2922.39.00.00.12- - - Cathinone (INN)
2922.39.00.00.13- - - Metcathinone (INN)
2922.39.00.00.14- - - Ketamin hidroklorür
2922.39.00.00.15- - - İsomethadone
2922.39.00.00.18- - - Diğerleri
- Amino -asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların esterleri ve tuzları:
2922.41- - Lizin ve esterleri; bunların tuzları :
2922.41.00.00.11- - - Lizin
2922.41.00.00.12- - - Lizin monohidroklorür
2922.41.00.00.13- - - Lizin dihidroklorür
2922.41.00.00.14- - - Kalsiyum lizinat
2922.41.00.00.19- - - Lizinin diğer tuzları
2922.41.00.00.21- - - Lizin esterleri ve tuzları
2922.42- - Glutamik asit ve tuzları :
2922.42.00.00.11- - - Glutamik asit
2922.42.00.00.12- - - Glutamik asit hidroklorürü
2922.42.00.00.13- - - Monosodyum glutamat
2922.42.00.00.14- - - Kalsiyum glutamat
2922.42.00.00.19- - - Diğer sodyum glutamatlar
2922.42.00.00.29- - - Glutamik asidin diğer tuzları
2922.43.00.00.00- - Antranilik asit ve bunun tuzları
2922.44- - Tilidin (INN) ve tuzları :
2922.44.00.00.11- - - Tilidin (INN)
2922.44.00.00.12- - - Tilidinin tuzları
2922.49- - Diğerleri:
2922.49.20.00.00- - - Beta-alanin
- - - Diğerleri:
2922.49.85.10.00- - - - Glisin (aminoasetikasit)
- - - - Diğerleri :
2922.49.85.90.11- - - - - Prokain baz ( p-aminobenzoil dietilamino etanol)
2922.49.85.90.12- - - - - Prokain hidroklorür
2922.49.85.90.13- - - - - Sarkozin, sarkozin hidroklorür
2922.49.85.90.14- - - - - Alanin
2922.49.85.90.15- - - - - Fenil alanin
2922.49.85.90.16- - - - - Valin
2922.49.85.90.17- - - - - Lösin
2922.49.85.90.21- - - - - Aspartik asit
2922.49.85.90.22- - - - - Potasyum aspartat (aspara K)
2922.49.85.90.23- - - - - Demir II aspartat
2922.49.85.90.24- - - - - Kalsiyum aspartat (kalsiretart)
2922.49.85.90.25- - - - - Fenil glisin
2922.49.85.90.26- - - - - p-Aminobenzoik asit
2922.49.85.90.27- - - - - p-Aminobenzoik asitin diğer esterleri
2922.49.85.90.28- - - - - p-Aminobenzoik asit tuzları
2922.49.85.90.31- - - - - m-Aminobenzoik asit
2922.49.85.90.32- - - - - Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)
2922.49.85.90.33- - - - - Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları
2922.49.85.90.35- - - - - Pregabalin
2922.49.85.90.36- - - - - Gabapentin
2922.49.85.90.39- - - - - Diğerleri
2922.50- Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri :
2922.50.00.10.00- - p-Aminosalisilik asit ve tuzları
- - Diğerleri :
2922.50.00.90.11- - - Tirosin
2922.50.00.90.12- - - Serin
2922.50.00.90.13- - - Serin fosfat
2922.50.00.90.14- - - Fluoxetin (INN)
2922.50.00.90.15- - - Tramadol hidroklorür
2922.50.00.90.19- - - Diğerleri
29.23Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2923.10.00.00.00- Kolin ve tuzları
2923.20- Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler :
2923.20.00.10.00- - Lesitin
2923.20.00.90.00- - Diğer fosfoaminolipidler
2923.30.00.00.00- Tetraetilamonyum perfluorooktan sülfonat
2923.40.00.00.00- Didesildimetilamonyum perfluorooktan sülfonat
2923.90- Diğerleri :
- -Tetrametilamonyum formiyat; betain ve tuzları :
2923.90.00.10.11- - - Tetrametilamonyum formiyat
2923.90.00.10.12- - - Betain
2923.90.00.10.13- - - Betain hidroklorür
2923.90.00.10.19- - - Betainin diğer tuzları
- - Diğerleri :
2923.90.00.90.11- - - Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür, C.T.A.B)
2923.90.00.90.19- - - Diğerleri
29.24Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu bileşikleri:
- Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları :
2924.11.00.00.00- - Meprobamat (INN)
2924.12.00.00.00- - Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO)
2924.19- - Diğerleri :
2924.19.00.00.11- - - Asetamid
2924.19.00.00.12- - - Asparajin
2924.19.00.00.13- - - Asparajin tuzları
2924.19.00.00.14- - - Laurilamid
2924.19.00.00.15- - - Laurikasit dietanol amidi
2924.19.00.00.16- - - Etilkarbamat (üretan)
2924.19.00.00.17- - - Glutamin
2924.19.00.00.19- - - Diğer üretanlar
2924.19.00.00.29- - - Diğer asiklik amidler
- Siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları:
2924.21- - Üreinler ve türevleri; bunların tuzları :
2924.21.00.00.11- - - İzoproturon (ISO)
- - - Diğerleri :
2924.21.00.00.21- - - - p-etoksifenilüre (dulsin)
2924.21.00.00.22- - - - Dietildifenilüre (sentralit)
2924.21.00.00.29- - - - Diğerleri
2924.23- - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları:
2924.23.00.10.00- - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit)
2924.23.00.90.00- - - Diğerleri
2924.24.00.00.00- - Etinamat (INN)
2924.25.00.00.00- - Alaklor (ISO)
2924.29- - Diğerleri:
2924.29.10.00.00- - - Lidokain (INN)
- - - Diğerleri :
2924.29.70.00.11- - - - Parasetamol (INN)
- - - - Diğerleri :
2924.29.70.00.21- - - - - Asetanilid
2924.29.70.00.22- - - - - Metil asetanilid
2924.29.70.00.23- - - - - Etil asetanilid
2924.29.70.00.24- - - - - Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid,fenasetin)
2924.29.70.00.25- - - - - Fenilasetamid
2924.29.70.00.26- - - - - p-Asetimidazol
2924.29.70.00.27- - - - - Lidokain hidroklorür
2924.29.70.00.28- - - - - Neostigmin bromür
2924.29.70.00.31- - - - - Neostigmin metil sülfat
2924.29.70.00.32- - - - - Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.33- - - - - Profam
2924.29.70.00.34- - - - - Neotam
2924.29.70.00.36- - - - - Advantam
2924.29.70.00.37- - - - - 3-oxo-2-phenylbutanamide
2924.29.70.00.38- - - - - alfa-Fenilasetoasetamid (APAA)
2924.29.70.00.48- - - - - Diğerleri
29.25Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler:
- İmidler ve türevleri; bunların tuzları
2925.11- - Sakkarin ve tuzları :
2925.11.00.10.00- - - Sakkarin
- - - Sakkarin tuzları :
2925.11.00.20.11- - - - Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19- - - - Sakkarinin diğer tuzları
2925.12.00.00.00- -Glutetimit (INN)
2925.19- - Diğerleri:
2925.19.20.00.00- - - 3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' - etilenbis (4,5 - dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid)
- - - Diğerleri :
2925.19.95.00.11- - - - Süksinimid
2925.19.95.00.12- - - - N-Klor süksinimid
2925.19.95.00.13- - - - Ftalimid
2925.19.95.00.14- - - - Procymidone
2925.19.95.00.19- - - - Diğer imidler
- İminler ve türevleri; bunların tuzları
2925.21.00.00.00- - Klordimeform (IS0)
- - Diğerleri :
2925.29.00.00.11- - -Guanidin
2925.29.00.00.12- - - Guanidin nitrat
2925.29.00.00.13- - - Guanidin hidroklorür
2925.29.00.00.14- - -Guanidinin diğer tuzları
2925.29.00.00.15- - -Difenilguanidin
2925.29.00.00.16- - -o-Tolil diguanidin
2925.29.00.00.17- - - Nitroguanidin
2925.29.00.00.18- - - Metformin (dimetilbiguanidin)
2925.29.00.00.19- - - Diğerleri
29.26Nitril gruplu bileşikler:
2926.10.00.00.00- Akrilonitril
2926.20.00.00.00- Disiyandiamit (1 -sianaguanidin)
2926.30- Fenproporeks (INN) ve tuzları; methadone (INN) ara ürün (4-cyano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
2926.30.00.00.11- - Fenproporeks (INN)
2926.30.00.00.12- - Metadon (INN) ara ürün (4-siyano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan veya 2-dimetilamin-4,4-difenil-4 siyanobutan)
2926.30.00.00.19- - Diğerleri
2926.40.00.00.00- alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)
2926.90- Diğerleri:
2926.90.20.00.00- - İzoftalonitril
- - Diğerleri :
2926.90.70.00.11- - - Asetonitril
2926.90.70.00.12- - - Benzonitril
2926.90.70.00.13- - - Fenilsiyonamid
2926.90.70.00.14- - - Naftonitril
2926.90.70.00.15- - - Nitrofenilasetonitril
2926.90.70.00.16- - - Hidroksifenilasetonitril
2926.90.70.00.17- - - İminodiasetonitril
2926.90.70.00.18- - - Verapamil hidroklorür
2926.90.70.00.21- - - Cyhalothrine
2926.90.70.00.22- - - Fenvalerat
2926.90.70.00.23- - - İsoaminil sitrat
2926.90.70.00.25- - - Fenilasetonitril (benzil siyanit)
2926.90.70.00.28- - - Diğerleri
2927.00Diazo, azo ve azoksi bileşikleri :
2927.00.00.00.11- Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür)
2927.00.00.00.12- Diazoaminobenzen
2927.00.00.00.13- p-Diazobenzen sülfonik asit
2927.00.00.00.14- Diazosalisik asit
2927.00.00.00.15- N-Metil-diazoaminobenzen
2927.00.00.00.19- Diğer diazo bileşikleri
2927.00.00.00.21- Azobenzen
2927.00.00.00.22- Azotoluen
2927.00.00.00.23- 2,2'-Dimetil 2,2'-azodipropionitril (AIBN)
2927.00.00.00.24- Aminoazobenzensülfonik asit ve tuzları
2927.00.00.00.29- Diğer azo bileşikleri
2927.00.00.00.31- Azoksi bileşikleri
2928.00Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri :
2928.00.10.00.00- N,N - Bis (2 - metoksietil) hidroksilamin
- Diğerleri:
- - Hidrazinin organik türevleri
2928.00.90.10.11- - - Fenilhidrazin
2928.00.90.10.12- - - Nitrofenil hidrazinler
2928.00.90.10.19- - - Hidrazinin diğer organik türevleri
- - Hidroksilaminin diğer organik türevleri :
2928.00.90.20.11- - - Dimetilglioksim
2928.00.90.20.12- - - Difenilkarbazit
2928.00.90.20.19- - - Hidroksilaminin diğer organik türevleri
29.29Diğer azot gruplu bileşikler:
2929.10- İzosiyanatlar :
2929.10.00.00.11- - Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar)
- - Diğerleri
2929.10.00.00.21- - - Fenilizosiyanat
2929.10.00.00.22- - - Hekzametilen diizosiyanat
2929.10.00.00.29- - - Diğer izosiyanatlar
2929.90- Diğerleri :
2929.90.00.00.11- - İzonitreller (karbilaminler)
2929.90.00.00.12- - Karboksilik asit azidleri
2929.90.00.00.13- - Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14- - Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.15- - N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides
2929.90.00.00.16- - Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates
2929.90.00.00.17- - Siklamik Asit
2929.90.00.00.21- - İsoaminil siklamat
2929.90.00.00.29- - Diğerleri
X. ORGANO - İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER, NÜKLEİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI VE SÜLFONAMİDLER
29.30Kükürtlü organik bileşikler:
2930.20- Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar :
2930.20.00.00.11- - Tiyokarbamatlar
2930.20.00.00.12- - Çinkodibutilditiyokarbamat
2930.20.00.00.13- - Ferbam
2930.20.00.00.18- - Diğer ditiyokarbamatlar
2930.30- Tiyouram mono -, di- veya -tetrasülfürler :
2930.30.00.00.11- - Tetraetiltiyouram disülfür
2930.30.00.00.19- - Diğerleri
2930.40- Methionin:
2930.40.10.00.00- - Methionin (INN)
2930.40.90.00.00- - Diğerleri
2930.60.00.00.00- 2-(N,N-Dietilamino) etanetiyol
2930.70.00.00.00- Bis(2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN))
2930.80.00.00.00- Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO)
2930.90- Diğerleri:
2930.90.13.00.00- - Sistein ve sistin
2930.90.16.00.00- - Sistein ve sistinin türevleri
2930.90.30.00.00- - DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit
2930.90.40.00.00- - 2,2'-Tiodietil bis [3 - (3,5 - di - tert - butil - 4 - hidroksifenil) propiyonat]
2930.90.50.00.00- - 4 - Metil - 2,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin ve 2 - metil - 4,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin içeren izomer karışımları
- - Diğerleri :
2930.90.98.10.00- - - Tiosemikarbazidin organik türevleri
2930.90.98.20.00- - - Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)
- - - Diğerleri
2930.90.98.90.11- - - - Tiyoüre
2930.90.98.90.12- - - - Difenil tiyoüre
2930.90.98.90.13- - - - Di-o-toliltiyoüre
2930.90.98.90.14- - - - Dimetil sülfür
2930.90.98.90.15- - - - Difenil sülfür
2930.90.98.90.16- - - - Tiyoanilin
2930.90.98.90.17- - - - Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)
2930.90.98.90.18- - - - Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)
2930.90.98.90.21- - - - O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)
2930.90.98.90.22- - - - 2-Kloretil klormetil sülfür
2930.90.98.90.24- - - - Bis (2-kloretiltiyo) metan
2930.90.98.90.25- - - - 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan
2930.90.98.90.26- - - - 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan
2930.90.98.90.28- - - - Metil merkaptan
2930.90.98.90.31- - - - Etil merkaptan
2930.90.98.90.32- - - - N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları
2930.90.98.90.34- - - - Tiyofenoller
2930.90.98.90.35- - - - Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit)
2930.90.98.90.36- - - - Fenil izotiyosiyanat
2930.90.98.90.37- - - - Alil izotiyosiyanat
2930.90.98.90.38- - - - Tiyoaldehidler
2930.90.98.90.41- - - - Tiyoketonlar
2930.90.98.90.42- - - - Tiyoasitler
2930.90.98.90.43- - - - Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.98.90.44- - - - Sülfinik asitler ve sülfonlar
2930.90.98.90.45- - - - 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan
2930.90.98.90.46- - - - Bis (2-kloretiltiyometil) eter
- - - - [S-2 -(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phoshonothioates ve onların o-alkyl (£ C10, içeren cycloalkyl) esterleri; bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları
2930.90.98.90.47- - - - - O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat
2930.90.98.90.49- - - - - Diğerleri
2930.90.98.90.51- - - - o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları
2930.90.98.90.52- - - - O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos)
- - - - Diğerleri:
2930.90.98.90.61- - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2930.90.98.90.62- - - - - α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA)
2930.90.98.90.63- - - - - Triflorometil kükürt pentaflorür
2930.90.98.90.68- - - - - Diğerleri
29.31Diğer organo-inorganik bileşikler:
2931.10.00.00.00- Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun
2931.20.00.00.00- Tributiltin bileşikleri
- Diğer organofosfor türevleri:
2931.31.00.00.00- - Dimetil metil fosfanat
2931.32.00.00.00- - Dimetil propilfosfonat
2931.33.00.00.00- - Dietil etilfosfonat
2931.34.00.00.00- - Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat
2931.35.00.00.00- - 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit
2931.36.00.00.00- - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat
2931.37.00.00.00- - Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat
2931.38.00.00.00- - Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1: 1)
2931.39- - Diğerleri:
2931.39.20.00.00- - - Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)
2931.39.30.00.00- - - Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)
2931.39.50.00.00- - - Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları
2931.39.60.00.00- - - (Nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic acid), {ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methy ene)]} tetrakis(phosphonic acid), [(bis{2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino) methyl]phosphonic acid, {hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phos phonic acid), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)}bis(phosphonic acid), ve [(bis{6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]phosphonic acid; ve bunların tuzları
- - - Diğerleri:
- - - - o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar:
2931.39.90.00.14- - - - - Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)
2931.39.90.00.15- - - - - Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)
2931.39.90.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidatlar:
2931.39.90.00.21- - - - - Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)
2931.39.90.00.29- - - - - Diğerleri
2931.39.90.00.35- - - - Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler
- - - - [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterleri; bunların alkyllendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları:
2931.39.90.00.36- - - - - O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit
2931.39.90.00.39- - - - - Diğerleri
2931.39.90.00.41- - - - Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat)
2931.39.90.00.42- - - - Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat)
2931.39.90.00.44- - - - Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit)
2931.39.90.00.45- - - - Tris asiridinil fosfor oksit
2931.39.90.00.51- - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.39.90.00.62- - - - Fosfonik asit, metil-poliglikol ester
2931.39.90.00.69- - - - Diğerleri
2931.90- Diğerleri :
2931.90.00.10.00- - Arsenikli organik bileşikler
- - Diğerleri
2931.90.00.90.12- - - Demir karbonil ve nikel karbonil
2931.90.00.90.31- - - Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)
2931.90.00.90.32- - - Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)
2931.90.00.90.33- - - Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin)
- - - Diğerleri:
2931.90.00.90.54- - - - DBB (Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane)
2931.90.00.90.55- - - - Fentin asetat
2931.90.00.90.56- - - - Fentin hidroksit
2931.90.00.90.57- - - - Triorganostannic bileşikler
2931.90.00.90.68- - - - Diğerleri
29.32Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:
- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2932.11.00.00.00- - Tetrahidrofuran
2932.12.00.00.00- - 2 - furaldehit (furfuraldehit)
2932.13- - Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol :
2932.13.00.00.11- - - Furfuril alkol
2932.13.00.00.12- - - Tetrahidrofurfuril alkol
2932.14.00.00.00- - Sukraloz
2932.19.00.00.00- - Diğerleri
2932.20- Laktonlar :
2932.20.10.00.00- - Fenolftalein; 1 - Hidroksi - 4 - [ 1 - (4 - hidroksi-3 -metoksikarbonil
-1- naftil) -3- oxo - 1H, 3H - benzo (de) isochromen - 1 - yl ] - 6 - octadecyloxy
- 2 - naftoik asit; 3'- Kloro -6'-siklohekzilaminospiro [izobenzofuran -1 (3H), 9'- ksanten] - 3-one; Metil - 6 - dokosiloksi - 1 - hidroksi - 4 - [1 - 4 - (hidroksi - 3 metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto (1,8-cd) piran-1-yl] naftalin-2- karboksilat
2932.20.20.00.00- - Gamma-bütirolaktan
- - Diğerleri :
2932.20.90.10.00- - - Santonin
- - - Diğerleri:
2932.20.90.90.11- - - - Nonalakton
2932.20.90.90.12- - - - İzoaskorbikasit
2932.20.90.90.13- - - - Ambredtolit
2932.20.90.90.14- - - - Kumarin, metilkumarinler
2932.20.90.90.15- - - - Etilkumarinler
2932.20.90.90.19- - - - Diğer laktonlar
- Diğerleri :
2932.91.00.00.00- - İzosafrol
2932.92.00.00.00- - 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one
2932.93.00.00.00- - Piperonal
2932.94.00.00.00- - Safrol
2932.95.00.00.00- - Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)
2932.99- - Diğerleri :
2932.99.00.10.00- - - Halkasında dört atomu olan epoksitler
2932.99.00.20.00- - - Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2932.99.00.30.00- - - Piperonolik asit
2932.99.00.40.00- - - Piperonil bütoksit
- - - Halkalı eterler :
2932.99.00.50.11- - - - 1,3 Dioksan
2932.99.00.50.12- - - - 1,4 Dioksan (dietilendioksit)
2932.99.00.50.13- - - - 1,3 Dioksalan
2932.99.00.50.14- - - - Sineol (okaliptol)
2932.99.00.50.19- - - - Diğer halkalı eterler
- - - Diğerleri:
2932.99.00.90.11- - - - N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB)
2932.99.00.90.12- - - - 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile (1,3-Benzodioxole-5-acetonitrile)
2932.99.00.90.13- - - - 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)
2932.99.00.90.14- - - - 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)
2932.99.00.90.19- - - - Diğerleri
29.33Sadece azotlu heterosiklik bileşikler :
- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.11- - Fenazon(antiprin) ve türevleri:
2933.11.10.00.00- - - Propifenazon (INN)
- - - Diğerleri :
2933.11.90.00.11- - - - Fenazon (antiprin)
2933.11.90.00.12- - - - Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin)
2933.11.90.00.19- - - - Diğerleri
2933.19- - Diğerleri:
2933.19.10.00.00- - - Fenilbutazon (INN)
- - - Diğerleri :
2933.19.90.00.11- - - - 1-Fenil-3-pirazolidon
2933.19.90.00.19- - - - Diğerleri
- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.21- - Hidantoin ve türevleri :
2933.21.00.00.11- - - Hidantoin
2933.21.00.00.12- - - Hidantoinin türevleri
2933.29- - Diğerleri :
- - - Nafazolin hidroklorür (INNM) ve nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin hidroklorür (INNM) :
2933.29.10.00.11- - - - Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat
2933.29.10.00.12- - - - Pentalamin
2933.29.10.00.13- - - - Tolazolin hidroklorür
- - - Diğerleri :
2933.29.90.00.11- - - - Lisidin
2933.29.90.00.12- - - - Ornidazol
2933.29.90.00.13- - - - Etomidat
2933.29.90.00.19- - - - Diğerleri
- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.31- - Piridin ve tuzları :
2933.31.00.10.00- - - Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit)
- - - Diğerleri :
2933.31.00.90.11- - - - Piridin
2933.31.00.90.12- - - - Piridin hidroklorür
2933.31.00.90.19- - - - Piridinin diğer tuzları
2933.32- - Piperidin ve tuzları :
2933.32.00.00.11- - - Piperidin
2933.32.00.00.12- - - Piperidinin tuzları
2933.33- - Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphnidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN)(PCP), phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN), propiram (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları :
2933.33.00.00.11- - - Alfentanil (INN)
2933.33.00.00.12- - - Anileridine (INN)
2933.33.00.00.13- - - Bezitramide (INN)
2933.33.00.00.14- - - Bromazepam (INN)
2933.33.00.00.15- - - Difenoxin (INN)
2933.33.00.00.16- - - Difenoxylate (INN)
2933.33.00.00.17- - - Dipipanone (INN
2933.33.00.00.18- - - Fentanyl (INN)
2933.33.00.00.21- - - Ketobemidone (INN),
2933.33.00.00.22- - - Methylphnidate (INN)
2933.33.00.00.23- - - Pentazocine (INN)
2933.33.00.00.24- - - Pethidine (INN),
2933.33.00.00.25- - - Pethidine (INN) ara ürün A
2933.33.00.00.26- - - Phencyclidine (INN)(PCP),
2933.33.00.00.27- - - Phenoperidine (INN)
2933.33.00.00.28- - - Pipradol (INN)
2933.33.00.00.31- - - Piritramide (INN),
2933.33.00.00.32- - - Propiram (INN)
2933.33.00.00.33- - - Trimeperidine (INN)
2933.33.00.00.39- - - Diğerleri
2933.39- - Diğerleri :
- - - İproniazit (INN); ketobemidon hidroklorür (INNM); pridostigmin bromür (INN):
2933.39.10.00.11- - - - İproniazit
2933.39.10.00.12- - - - Ketobemidon hidroklorür
2933.39.10.00.13- - - - Pridostigmin bromür
2933.39.20.00.00- - - 2,3,5,6 - Tetrakloropridin
2933.39.25.00.00- - - 3,6 - Dikloropridin -2 - karboksilik asit
2933.39.35.00.00- - - 2 - Hidroksietilamonyum - 3,6 - dikloropridin -2 - karboksilat
2933.39.40.00.00- - - 2 - Bütoksietil (3,5,6 - trikloro -2 - pridiloksi) asetat
2933.39.45.00.00- - - 3,5 - Dikloro - 2,4,6 - trifloropridin
2933.39.50.00.00- - - Floroksipir (ISO), metil ester
2933.39.55.00.00- - - 4 - Metilpridin
- - - Diğerleri:
2933.39.99.00.11- - - - 3-Pikolin (metilpiridin)
2933.39.99.00.12- - - - Lutidinler
2933.39.99.00.13- - - - Nikotinik asit dietilamit
2933.39.99.00.14- - - - Mezoinozidol hekzonikotinad
2933.39.99.00.15- - - - Tenaldin
2933.39.99.00.16- - - - 3-Quinüklidinil benzilat
2933.39.99.00.17- - - - Quinüklidin-3-ol
2933.39.99.00.22- - - - Tropikamid
2933.39.99.00.23- - - - Alphaprodine
2933.39.99.00.24- - - - Pethidine intermediate B
2933.39.99.00.25- - - - Pethidine intermediate C
2933.39.99.00.26- - - - Phenazocine
2933.39.99.00.27- - - - Remifentanil
- - - - Piperidin türevleri:
2933.39.99.00.28- - - - - ANPP (4-anilin-N-phenethylpiperidine)
2933.39.99.00.29- - - - - NPP (N-phenethyl-4-piperidone)
2933.39.99.00.30- - - - - Diğerleri
2933.39.99.00.39- - - - Diğerleri
- Kinolin veya izokinolin halka sistemleri (hidrojenle doymuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış):
2933.41- - Levorfanol (INN) ve tuzları :
2933.41.00.00.11- - - Levorfanol (INN)
2933.41.00.00.12- - - Levorfanolun tuzları
2933.49- - Diğerleri:
- - - Kinolinin halojen türevleri; kinolin karboksilik asit türevleri:
2933.49.10.00.11- - - - Diiyodhidroksi -8- kinolin
2933.49.10.00.12- - - - İyodklorhidrokin (5-klor-8-hidroksi-7-iyodkinolin- )
2933.49.10.00.19- - - - Kinolinin diğer halojen türevleri
2933.49.10.00.21- - - - Kinolinin karboksilik asit türevleri
2933.49.30.00.00- - - Dekstrometorfan (INN) ve tuzları
- - - Diğerleri :
2933.49.90.00.11- - - - Kinolin
2933.49.90.00.12- - - - İzokinolin
2933.49.90.00.13- - - - Metilkinolin
2933.49.90.00.14- - - - İzobutilkinolin
2933.49.90.00.15- - - - İzopropilkinolin
2933.49.90.00.16- - - - Tetrametilhidrokinolin
2933.49.90.00.17- - - - Fenilkinolin karboksilik asit (fenilçinçinonikasit)
2933.49.90.00.18- - - - Oktaverin
2933.49.90.00.21- - - - 6,7-dimetoksi-1-(3,4,5-trietoksifenil) izokinolin
2933.49.90.00.29- - - - Diğerleri
- Yapısında bir pirimidin halkası (doymuş olsun olmasın) veya piperazin halkası olan bileşikler :
2933.52.00.00.00- - Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları
2933.53- - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital(INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital(INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) ve vinilbital (INN); bunların tuzları:
- - - Fenobarbital (INN), barbital (INN) ve tuzları :
2933.53.10.00.11- - - - Fenobarbital (INN)
2933.53.10.00.12- - - - Fenobarbital sodyum tuzu
2933.53.10.00.19- - - - Fenobarbitalin diğer tuzları
2933.53.10.00.21- - - - Barbital (INN)
2933.53.10.00.22- - - - Barbitalin tuzları
- - - Diğerleri :
2933.53.90.00.11- - - - Butabarbital (INN)
2933.53.90.00.12- - - - Pentobarbital (INN)
2933.53.90.00.13- - - - Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)
2933.53.90.00.14- - - - Amobarbital (INN)
2933.53.90.00.15- - - - Siklobarbital (INN)
2933.53.90.00.16- - - - Metilfenobarbital (INN)
2933.53.90.00.17- - - - Sekbutabarbital (INN)
2933.53.90.00.18- - - - Sekobarbital (INN)
2933.53.90.00.21- - - - Vinilbital (INN)
2933.53.90.00.22- - - - Butalbital(INN)
2933.53.90.00.29- - - - Diğerleri
2933.54- - Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri ; bunların tuzları :
2933.54.00.00.11- - - Zopiklon (INN)
2933.54.00.00.12- - - Mephobarbital (Prominal) (INN)
2933.54.00.00.13- - - Methobarbital (Metil amino) (INN)
2933.54.00.00.14- - - Proxibarbal (INN)
2933.54.00.00.15- - - Thiopental Na (INN)
2933.54.00.00.19- - - Diğerleri
2933.55- - Loprazolam(INN), meklokualon(INN), metakualon (INN) ve zipeprol(INN); bunların tuzları:
2933.55.00.00.11- - - Loprazolam (INN)
2933.55.00.00.12- - - Zipeprol (INN)
2933.55.00.00.13- - - Meklokualon (INN)
2933.55.00.00.14- - - Metakualon (INN)
2933.55.00.00.19- - - Diğerleri
2933.59- - Diğerleri:
2933.59.10.00.00- - - Diazinon (ISO)
2933.59.20.00.00- - - 1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin)
- - - Diğerleri :
2933.59.95.00.11- - - - Piperazin (dietilendiamin)
2933.59.95.00.12- - - - Piperazin hekzahidrat
2933.59.95.00.13- - - - Piperazin hidroklorür
2933.59.95.00.14- - - - Piperazin fosfat
2933.59.95.00.15- - - - Piperazin adipat
2933.59.95.00.16- - - - Piperazin sitrat
2933.59.95.00.17- - - - Piperazin kalsiyum edatat
2933.59.95.00.18- - - - Piperazin tartarat
2933.59.95.00.21- - - - 1-Amino-4-metilpiperazin
2933.59.95.00.22- - - - 2,5-Dimetil piperazin
2933.59.95.00.23- - - - BZP (1-benzylpiperazine)
2933.59.95.00.28- - - - Piperazinin diğer tuz ve türevleri
2933.59.95.00.31- - - - Siprofloksasin
2933.59.95.00.32- - - - Pyrazophos
2933.59.95.00.38- - - - Diğerleri
- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.61.00.00.00- - Melamin
2933.69- - Diğerleri:
- - - Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO), hekzahidro 1,3,5 trinitro 1,3,5 triazin (hekzojen, trimetilentrinitramin) :
2933.69.10.10.00- - - - Hekzojen (trimetilentrinitramin)
- - - - Diğerleri
2933.69.10.90.11- - - - - Atrazin
2933.69.10.90.12- - - - - Propazin
2933.69.10.90.13- - - - - Simazin
- - - Metanamin (INN) (hekzametilentetramin), 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol:
2933.69.40.10.00- - - - Metanamin (INN) (hekzametilentetramin)
2933.69.40.20.00- - - - 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol
- - - Diğerleri :
2933.69.80.00.11- - - - Siyanitrik asit
2933.69.80.00.19- - - - Diğerleri
- Laktamlar:
2933.71.00.00.00- - Epsilon -kaprolaktam (6 -hekzanelaktam)
2933.72- - Klobazam(INN) ve metiprilon (INN) :
2933.72.00.00.11- - - Klobazam (INN)
2933.72.00.00.12- - - Metiprilon (INN)
2933.79- - Diğer laktamlar :
2933.79.00.00.11- - - İzatin
2933.79.00.00.12- - - 2-Hidroksikinolin (karbostiril)
2933.79.00.00.19- - - Diğer laktamlar
2933.91- - Alprazolam(INN), camazepam(INN),klordiazepoksit (INN) klonezepam(INN),klorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN),estazolam (INN), etil loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam(INN),flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam(INN), nimetazepam(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), okzazepam (INN), pinazepam(INN), prazepam(INN), provaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) ve triazolam (INN); bunların tuzları:
- Diğerleri :
2933.91.10.00.00- - - Klordiazepoksit (INN)
- - - Diğerleri :
2933.91.90.00.11- - - - Alprazolam (INN)
2933.91.90.00.12- - - - Camazepam (INN)
2933.91.90.00.13- - - - Klonezepam(INN)
2933.91.90.00.14- - - - Klorazepate
2933.91.90.00.15- - - - Delorazepam (INN)
2933.91.90.00.16- - - - Diazepam (INN)
2933.91.90.00.17- - - - Estazolam (INN)
2933.91.90.00.18- - - - Etil loflazepate (INN)
2933.91.90.00.21- - - - Fludiazepam (INN)
2933.91.90.00.22- - - - Flunitrazepam (INN)
2933.91.90.00.23- - - - Flurazepam (INN)
2933.91.90.00.24- - - - Halazepam (INN)
2933.91.90.00.25- - - - Lorazepam (INN)
2933.91.90.00.26- - - - Lormetazepam (INN)
2933.91.90.00.27- - - - Mazindol (INN)
2933.91.90.00.28- - - - Medazepam (INN)
2933.91.90.00.31- - - - Midazolam (INN)
2933.91.90.00.32- - - - Nimetazepam (INN)
2933.91.90.00.33- - - - Pinazepam (INN)
2933.91.90.00.34- - - - Prazepam (INN)
2933.91.90.00.35- - - - Provaleron (INN)
2933.91.90.00.36- - - - Temazepam (INN)
2933.91.90.00.37- - - - Tetrazepam (INN)
2933.91.90.00.38- - - - Triazolam (INN)
2933.91.90.00.41- - - - Nitrazepam (INN)
2933.91.90.00.42- - - - Nordazepam (INN)
2933.91.90.00.43- - - - Okzazepam (INN)
2933.92.00.00.00- - Azinfos-metil (ISO)
2933.99- - Diğerleri:
- - - İndol, skatol (3 -metilindol), azepetin (6-allil -6, 7-dihidro -5 H -dibenzo (c,e), azepin), fenindamin (INN) ve bunların tuzları; imipramin hidroklorür (INNM):
- - - - İndol, skatol (3-metilindol) :
2933.99.20.10.11- - - - - İndol ve tuzları
2933.99.20.10.12- - - - - Skatol ve tuzları
- - - - Diğerleri :
2933.99.20.90.11- - - - - Azepetin ve tuzları
2933.99.20.90.12- - - - - Fenindamin ve tuzları
2933.99.20.90.13- - - - - İmipramin hidroklorür
2933.99.20.90.19- - - - - Diğerleri
2933.99.50.00.00- - - 2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol
- - - Diğerleri:
2933.99.80.10.00- - - - Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol )
- - - - Diğerleri :
2933.99.80.90.14- - - - - Monoazepinler
2933.99.80.90.15- - - - - Diazepinler
2933.99.80.90.16- - - - - Buspiron (INN)
2933.99.80.90.17- - - - - WY 3185 (Okzazepam intermedia)
2933.99.80.90.18- - - - - WY 4088 (Propozepam intermedia)
2933.99.80.90.21- - - - - İndolasetik asit
2933.99.80.90.22- - - - - İndolbutirik asit
2933.99.80.90.23- - - - - Akridin ve türevleri
2933.99.80.90.24- - - - - Karbazol ve türevleri
2933.99.80.90.25- - - - - Azosinler (doymuş olsun olmasın)
2933.99.80.90.26- - - - - Trihexyphenidyl (INN)
2933.99.80.90.27- - - - - Tenocyclidine (INN)
2933.99.80.90.28- - - - - Biperiden (INN)
2933.99.80.90.31- - - - - Chloramino Ketone
2933.99.80.90.32- - - - - Delta 9-Tetra hydrocannabinol
2933.99.80.90.33- - - - - Rolicyclidine (INN)
2933.99.80.90.34- - - - - Etrytamine (INN)
2933.99.80.90.35- - - - - Zolpidem tartrate
2933.99.80.90.36- - - - - Azinphos-ethyl
2933.99.80.90.37- - - - - Chlorfenapyr
2933.99.80.90.38- - - - - Maleic hidrazin
2933.99.80.90.41- - - - - Tris-aziridinyl-phosphinoxide
2933.99.80.90.43- - - - - Benzidamin
2933.99.80.90.44- - - - - Benzidamin hidroklorür
2933.99.80.90.45- - - - - Triptofan
2933.99.80.90.49- - - - - Diğerleri
29.34Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:
2934.10- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler :
2934.10.00.00.11- - Ultraseptil
2934.10.00.00.12- - Sibazol
2934.10.00.00.13- - 4-Tiazolin (dihidrotiazol)
2934.10.00.00.19- - Diğerleri
2934.20- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış) :
- - Di (benzotiazol -2 -il) disülfür ; merkaptobenzotiazol (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları :
2934.20.20.00.11- - - Di (benzotiazol -2 -il) disülfür
2934.20.20.00.12- - - Merkaptobenzotiazol (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları
2934.20.80.00.00- - Diğerleri
2934.30- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış):
- - Tietilperazin (INN); tioridazin (INN) ve tuzları :
2934.30.10.00.11- - - Tietilperazin
2934.30.10.00.12- - - Tioridazin
2934.30.10.00.13- - - Tioridazin tuzları
2934.30.90.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
2934.91- - Aminorex(INN), brotizolam (INN), clotizepam(INN), cloxazolam(INN), dextromoramide(INN), haloxazolam(INN), ketazolam(INN), mesocarb(INN), oxazolam(INN), pemoline(INN), phendimetrazine(INN), phenmetrazine(INN) ve sufentanil(INN); bunların tuzları :
2934.91.00.00.11- - - Aminorex (INN)
2934.91.00.00.12- - - Brotizolam (INN)
2934.91.00.00.13- - - Clotiazepam (INN)
2934.91.00.00.14- - - Cloxazolam (INN)
2934.91.00.00.15- - - Dextromoramide (INN)
2934.91.00.00.16- - - Haloxazolam (INN)
2934.91.00.00.17- - - Ketazolam (INN)
2934.91.00.00.18- - - Mesocarb (INN)
2934.91.00.00.21- - - Oxazolam (INN)
2934.91.00.00.22- - - Pemoline (INN)
2934.91.00.00.23- - - Phendimetrazine (INN)
2934.91.00.00.24- - - Sufentanil (INN)
2934.91.00.00.29- - - Diğerleri
2934.99- - Diğerleri:
- - - Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları; Furazolidion(INN); 7-Aminosefalosporanik asit; (6 R,7R)-3-asetoksimetil7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilasetamido -8-oxo- 5-thia-1-azasiklo[4.2.0] oct-2-ene-2-karboksilik asidin esterleri ve tuzları; 1-[2- (1,3-Dioksan-2-yl) etil]-2-metilpridinyum bromür:
- - - - Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları :
2934.99.60.10.11- - - - - Klorprotiksen
2934.99.60.10.12- - - - - Tenalidin
2934.99.60.10.13- - - - - Tenalidin tartaratları ve maleatları
2934.99.60.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2934.99.90.10.00- - - - Sültonlar ve sültamlar
2934.99.90.20.00- - - - Tiofen
- - - - Monotinler; Nükleik asit ve tuzları :
2934.99.90.30.11- - - - - Monotinler
2934.99.90.30.12- - - - - Nükleik asit ve tuzları
- - - - Diğerleri :
2934.99.90.90.11- - - - - Nitrofurazon
2934.99.90.90.12- - - - - Morfolin propiyonitril
2934.99.90.90.13- - - - - Tiyokonazol
2934.99.90.90.14- - - - - Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H) -one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2934.99.90.90.15- - - - - Chlozolinate
2934.99.90.90.21- - - - - Aspartam Asesülfam Tuzu
2934.99.90.90.22- - - - - Tianeptine ve tuzları
2934.99.90.90.23- - - - - Thiofentanyl
2934.99.90.90.24- - - - - 4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
2934.99.90.90.27- - - - - Diğerleri
29.35Sülfonamidler:
2935.10.00.00.00- N-Metiylperfluorooktan sülfonamid
2935.20.00.00.00- N-Etilperfluorooktan sülfonamid
2935.30.00.00.00- N-Etil-N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sülfonamid
2935.40.00.00.00- N-(2-Hidroksietil)-N-metilperfluorooktan sülfonamid
2935.50.00.00.00- Diğer perfluorooktan sülfonamidler
2935.90- Diğerleri:
2935.90.30.00.00- - 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto [1,8-cd]piran-1-yl}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO)
- - Diğerleri :
2935.90.90.00.11- - - Sülfodiazin
2935.90.90.00.12- - - Sülfatiazol
2935.90.90.00.13- - - o-Toluen sülfonamid
2935.90.90.00.14- - - p-Sülfamilbenzamin
2935.90.90.00.15- - - p-Aminobenzensülfonamid
2935.90.90.00.16- - - Sülfopirin
2935.90.90.00.17- - - Sülfomerazin
2935.90.90.00.18- - - Sodyum sülfadimiden
2935.90.90.00.21- - - Sulfametoksazol
2935.90.90.00.22- - - Sülfizokzazol
2935.90.90.00.23- - - Asetilsülfizokzazol
2935.90.90.00.29- - - Diğerleri
XI. PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR
29.36Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :
- Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar):
2936.21- - Vitamin A ve türevleri :
2936.21.00.00.11- - - Vitamin A
2936.21.00.00.12- - - Vitamin A asetat
2936.21.00.00.13- - - Vitamin A propiyonat
2936.21.00.00.14- - - Vitamin A palmitat
2936.21.00.00.15- - - Vitamin A asit (retinoik asit)
2936.21.00.00.19- - - Vitamin A 'nın diğer türevleri
2936.22- - Vitamin B1 ve türevleri :
2936.22.00.00.11- - - Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin]
2936.22.00.00.12- - - Tiyamin hidroklorür
2936.22.00.00.13- - - Tiyamin mononitrat
2936.22.00.00.19- - - Vitamin B 1'in diğer türevleri
2936.23- - Vitamin B2 ve türevleri :
2936.23.00.00.11- - - Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin]
2936.23.00.00.12- - - Riboflavin 5'-ortofosforik esteri
2936.23.00.00.13- - - Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları
2936.23.00.00.19- - - Vitamin B 2'nin diğer türevleri
2936.24- - D - veya DL -Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini) ve türevleri :
2936.24.00.00.11- - - D-veya DL-Pantotenik asit
2936.24.00.00.12- - - Sodyum pantotanat
2936.24.00.00.13- - - Kalsiyum pantotanat
2936.24.00.00.19- - - Vitamin B 3 veya B 5'in diğer türevleri
2936.25- - Vitamin B 6 ve türevleri :
2936.25.00.00.11- - - Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol]
2936.25.00.00.12- - - Piridoksin hidroklorür
2936.25.00.00.19- - - Vitamin B 6'nın diğer türevleri
2936.26- - Vitamin B 12 ve türevleri :
2936.26.00.00.11- - - Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ]
2936.26.00.00.12- - - Hidroksi kobalamin
2936.26.00.00.19- - - Vitamin B 12'nin diğer türevleri
2936.27- - Vitamin C ve türevleri :
2936.27.00.00.11- - - Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ]
2936.27.00.00.12- - - Sodyum askorbat
2936.27.00.00.13- - - Kalsiyum askorbat
2936.27.00.00.19- - - Vitamin C'nin diğer türevleri
2936.28- - Vitamin E ve türevleri :
2936.28.00.00.11- - - Vitamin E (tokoferol)
2936.28.00.00.12- - - Tokoferil asetat
2936.28.00.00.13- - - Disodyum tokoferil fosfat
2936.28.00.00.19- - - Vitamin E'nin diğer türevleri
2936.29- - Diğer vitaminler ve türevleri:
- - - Vitamin B 9 ve türevleri :
2936.29.00.00.11- - - - Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]
2936.29.00.00.12- - - - Vitamin B 9'un türevleri
- - - Vitamin H ve türevleri :
2936.29.00.00.21- - - - Vitamin H (biyotin)
2936.29.00.00.22- - - - Vitamin H'nin türevleri
- - - Diğerleri :
2936.29.00.00.31- - - - Vitamin K (fitomenadion (INN) )
2936.29.00.00.32- - - - Vitamin K'nın türevleri
2936.29.00.00.33- - - - Vitamin PP (nikotinamit (INN) )
2936.29.00.00.34- - - - Nikotinik asit (INN)
2936.29.00.00.39- - - - Vitamin PP'nin diğer türevleri
2936.29.00.00.41- - - - Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ]
2936.29.00.00.42- - - - Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol)
2936.29.00.00.43- - - - Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol)
2936.29.00.00.44- - - - Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol)
2936.29.00.00.45- - - - Vitamin D'nin türevleri
2936.29.00.00.46- - - - Vitamin A+D3
2936.29.00.00.49- - - - Diğer vitaminler ve türevleri
2936.90- Diğerleri (tabii konsantreler dahil):
2936.90.00.10.00- - Provitaminler (karışık olmayanlar)
- - Diğerleri :
2936.90.00.90.11- - - A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri
2936.90.00.90.19- - - Diğer tabii konsantreler
2936.90.00.90.29- - - Diğerleri ,
29.37Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dahil :
- Polipeptid hormonları, protein hormonları ve glikoprotein hormonları, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:
2937.11.00.00.00- -Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler
2937.12- -Ensülin ve tuzları :
2937.12.00.10.00- - - Ensülin
2937.12.00.20.00- - - Ensülin tuzları
- - Diğerleri :
2937.19.00.00.11- - - Hipofiz ön lobu hormonları
2937.19.00.00.12- - - Hipofiz arka lobu hormonları
2937.19.00.00.19- - - Diğerleri
2937.21- - Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve prednizolon (dehidrohidrokortizon) :
-Steroidal hormonlar, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:
2937.21.00.00.11- - - Kortizon
2937.21.00.00.12- - - Hidrokortizon
2937.21.00.00.13- - - Prednizon (dehidrokortizon)
2937.21.00.00.14- - - Prednizolon (dehidrohidrokortizon)
2937.22.00.00.00- - Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri
- - Ostrojenler ve projestojenler :
2937.23.00.00.11- - - Ostrojenler
2937.23.00.00.12- - - Projestojenler (Over hormonlar)
- - Diğerleri :
2937.29.00.00.11- - - Adrenal hormonları
2937.29.00.00.12- - - Testiküler hormonları
2937.29.00.00.19- - - Diğerleri
2937.50.00.00.00- Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler
2937.90.00.00.00- Diğerleri
XII. GLİKOZİTLER VE ALKALOİDLER (TABİİ VEYA SENTEZ YOLU İLE ELDE EDİLMİŞ) VE BUNLARIN TUZLARI, ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ
29.38Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
2938.10- Rutosid (rutin) ve türevleri :
2938.10.00.00.11- - Rutosid (rutin)
2938.10.00.00.12- - Rutosid türevleri
2938.90- Diğerleri:
- - Dijital glikozitler :
2938.90.10.00.11- - - Dijitoksin
2938.90.10.00.19- - - Diğerleri
2938.90.30.00.00- - Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar
- - Diğerleri :
2938.90.90.10.00- - - Saponinler
- - - Diğerleri :
2938.90.90.90.11- - - - Strofantin
2938.90.90.90.12- - - - Arbutin
2938.90.90.90.13- - - - Amigdalin
2938.90.90.90.14- - - - Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.15- - - - Steviol glikozitler
2938.90.90.90.19- - - - Diğerleri
29.39Alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş), bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
- Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
2939.11- - Haşhaş sapı konsantreleri; buprenorfin(INN), kodein, dihidrokodein(INN), etil morfin, etorfin(INN), eroin, hidrokodon (INN) hidromorfin(INN), morfin, nikomorfin(INN), oksikodon(INN), oksimorfon(INN), folkodin (INN), tebakon(INN) ve tebain; bunların tuzları :
2939.11.00.00.11- - - Haşhaş sapı konsantreleri
2939.11.00.00.12- - - Morfin
2939.11.00.00.13- - - Diasetil morfin (eroin)
2939.11.00.00.14- - - Etil morfin
2939.11.00.00.15- - - Kodein
2939.11.00.00.16- - - Tebain
2939.11.00.00.17- - - Buprenorphine (INN)
2939.11.00.00.18- - - Dihydrokodeine (INN)
2939.11.00.00.21- - - Etorphine (INN)
2939.11.00.00.22- - - Hydrocodone (INN)
2939.11.00.00.23- - - Hydromorphone (INN)
2939.11.00.00.24- - - Nicomorphine (INN)
2939.11.00.00.25- - - Oxycodone(INN)
2939.11.00.00.26- - - Oxymorphone (INN)
2939.11.00.00.27- - - Pholcodine (INN)
2939.11.00.00.28- - - Thebacon (INN)
2939.11.00.00.31- - - Morfin sülfat
2939.11.00.00.32- - - Morfin hidroklorür
2939.11.00.00.39- - - Diğerleri
2939.19- - Diğerleri :
2939.19.00.00.11- - - Narsein
2939.19.00.00.12- - - Narkotin (noskapin (INN) )
2939.19.00.00.13- - - Papaverin
2939.19.00.00.14- - - Apomorfin
2939.19.00.00.15- - - Oripavine
2939.19.00.00.16- - - Acetorphine
2939.19.00.00.29- - - Diğerleri
2939.20- Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri: bunların tuzları
- - Kinin ve tuzları:
2939.20.00.10.11- - - Kinin
2939.20.00.10.12- - - Kinin sülfat
2939.20.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
2939.20.00.90.11- - - Barbiturate de kinidin
2939.20.00.90.19- - - Diğerleri
2939.30- Kafein ve tuzları :
2939.30.00.00.11- - Kafein
2939.30.00.00.12- - Kafein tuzları
- Efedrinler ve tuzları :
2939.41- - Efedrin ve tuzları :
2939.41.00.00.11- - - Efedrin
2939.41.00.00.12- - - Efedrin hidroklorür
2939.41.00.00.19- - - Efedrinin diğer tuzları
2939.42- - Pseudoefedrin (INN) ve tuzları :
2939.42.00.00.11- - - Pseudoefedrin
2939.42.00.00.12- - - Pseudoefedrinin tuzları
2939.43- -Kathin (INN) ve tuzları :
2939.43.00.00.11- - - Katin (INN)
2939.43.00.00.12- - - Katinin tuzları
2939.44.00.00.00- - Norephedrine ve bunların tuzları
2939.49- - Diğerleri :
2939.49.00.00.11- - - Metilefedrin
2939.49.00.00.13- - - Metanfetamin
2939.49.00.00.15- - - Barbexaclon
2939.49.00.00.19- - - Diğerleri
- Teofilin ve aminofilin (teofilin -etilendiamin) ve bunların türevleri, tuzları:
2939.51- - Fenetilin (INN) ve tuzları :
2939.51.00.00.11- - - Fenetilin (INN)
2939.51.00.00.12- - - Fenetilinin tuzları
2939.59- - Diğerleri :
2939.59.00.00.11- - - Teofilin ve aminofilin ve tuzları
2939.59.00.00.12- - - Dimenhidrinat
2939.59.00.00.19- - - Diğerleri
- Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları :
2939.61.00.00.00- - Ergometrin (INN) ve tuzları
2939.62.00.00.00- - Ergotamin (INN) ve tuzları
2939.63.00.00.00- - Liserjik asit ve tuzları
2939.69- - Diğerleri :
2939.69.00.00.11- - - Ergokristin
2939.69.00.00.12- - - Ergotoksin
2939.69.00.00.13- - - Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları
2939.69.00.00.19- - - Diğerleri
2939.71- - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN), metamfetamin racemate; bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri:
- Diğerleri, bitkisel kökenli olanlar:
- - - Kokain ve tuzları:
2939.71.00.00.11- - - - Ham kokain
- - - - Diğerleri :
2939.71.00.00.21- - - - - Ekgonin
2939.71.00.00.22- - - - - Levometanfetamin
2939.71.00.00.23- - - - - Metamfetamin (INN)
2939.71.00.00.24- - - - - Metamfetamin racemate
2939.71.00.00.29- - - - - Diğerleri
2939.71.00.00.39- - - Diğerleri
2939.79- - Diğerleri:
2939.79.10.00.00- - - Nikotin ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
- - - Diğerleri
2939.79.90.10.00- - - - Teobramin
- - - - Diğerleri :
2939.79.90.90.11- - - - - Piperin
2939.79.90.90.12- - - - - Atropin
2939.79.90.90.13- - - - - Homatropin
2939.79.90.90.14- - - - - Pilokarpin
2939.79.90.90.15- - - - - Hiyosiyamin
2939.79.90.90.16- - - - - Ezerin
2939.79.90.90.17- - - - - Hiyosin (skopolamin)
2939.79.90.90.18- - - - - Rezerpin
2939.79.90.90.21- - - - - Teobromin türevleri
2939.79.90.90.22- - - - - Psilocybine
2939.79.90.90.23- - - - - Psicain Neu
2939.79.90.90.24- - - - - Chloro(pseudo)ephedrine(1-chloro-1-phenyl-2-methylamino-propane) (baz veya HCl)
2939.79.90.90.29- - - - - Diğerleri
2939.80.00.00.00- Diğerleri
XIII. DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER
29.40Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):
2940.00.00.00.11- Ramnoz, rafinoz, mannoz
2940.00.00.00.12- Maltilol ((α)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol)
2940.00.00.00.13- Laktilol ((4-O-β-D-Galaktopiranozil-D-glusitol)
2940.00.00.00.14- İzomalt
2940.00.00.00.18- Diğerleri
29.41Antibiyotikler:
2941.10- Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri;bunların tuzları :
- - Amoksilin (INN) ve tuzları :
2941.10.00.00.11- - - Amoksilin trihydrate
2941.10.00.00.12- - - Amoksilin anhydrous
2941.10.00.00.13- - - Amoksilin sodium
2941.10.00.00.19- - - Amoksilinin diğer tuzları
- - Ampisilin (INN), metampisilin (INN), pivampisilin(INN) ve bunların tuzları :
2941.10.00.00.21- - - Ampisilin trihydrate
2941.10.00.00.22- - - Ampisilin anhydrous
2941.10.00.00.23- - - Ampisilin sodium
2941.10.00.00.24- - - Steril ampisilin sodium
2941.10.00.00.25- - - Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri
2941.10.00.00.29- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
2941.10.00.00.31- - - Azidocillin sodium
2941.10.00.00.32- - - Piperacillin monohydrate
2941.10.00.00.33- - - Indanyl carbenicillin sodium
2941.10.00.00.34- - - Sultamycillin tosylat
2941.10.00.00.35- - - Sultamycillin base
2941.10.00.00.39- - - Diğerleri
2941.20- Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları:
2941.20.30.00.00- - Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları
2941.20.80.00.00- - Diğerleri
2941.30- Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları :
2941.30.00.00.11- - Tetrasiklin
2941.30.00.00.12- - Tetrasiklin HCI
2941.30.00.00.13- - Tetrasiklin phosphate
2941.30.00.00.14- - Oxytetrasiklin
2941.30.00.00.15- - Oxytetrasiklin HCI
2941.30.00.00.16- - Chlortetrasiklin
2941.30.00.00.17- - Chlortetrasiklin HCI
2941.30.00.00.19- - Diğerleri
2941.40- Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları :
2941.40.00.00.11- - Kloramfenikol
2941.40.00.00.12- - Kloramfenikol palmitat
2941.40.00.00.13- - Kloramfenikol pentatonat
2941.40.00.00.19- - Diğerleri
2941.50- Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları :
2941.50.00.00.11- - Erithromisin
2941.50.00.00.12- - Erithromisin estolate
2941.50.00.00.13- - Erithromisin ethyl succinate
2941.50.00.00.14- - Erithromisin stearate
2941.50.00.00.19- - Diğerleri
2941.90- Diğerleri :
2941.90.00.00.11- - Tirotrisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.12- - Basitrasin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.13- - Neomisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.14- - Polimiksin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.15- - Kanomisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.16- - Viomisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.17- - Sikloserin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.18- - Kolimisin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.21- - Groseofülvin ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.22- - Gentamisin
2941.90.00.00.23- - Gentamisin sülfat
2941.90.00.00.29- - Gentamisin'in diğer türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.31- - Linkomisin
2941.90.00.00.32- - Linkomisin HCI
2941.90.00.00.39- - Linkomisin'in diğer türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.41- - Rifampisin
2941.90.00.00.42- - Rifampisin'in türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.43- - Sefradin
2941.90.00.00.44- - Sefradin monohidrat
2941.90.00.00.45- - Sefaleksin monohidrat
2941.90.00.00.46- - Sefradoksil monohidrat
2941.90.00.00.47- - Sefuroksim aksetil
2941.90.00.00.48- - Diğer sefalosporinler ve türevleri;bunların tuzları
2941.90.00.00.51- - Netilmisin sülfat
2941.90.00.00.59- - Diğerleri
2942.00Diğer organik bileşikler :
2942.00.00.00.11- Keten
2942.00.00.00.12- Difenilketen
2942.00.00.00.19- Diğer ketenler
2942.00.00.00.21- Bakır asetoarsenit
2942.00.00.00.29- Diğer organik bileşikler