Search
Close this search box.

Gübre Analiz ve Referans Kuruluşlarına Tebliğ 2020/14

Kaydet
Kapat

15.05.2020 Sayılı 31128 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GÜBRE ANALİZ VE REFERANS KURULUŞLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/14)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya arz edilen gübrelerin denetim numunelerinin analizini yapacak kuruluşlar ve analiz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde alınan numunelerinin analizini yapacak kuruluşların ve analiz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) Analiz kuruluşu : Ürünleri analiz edecek kuruluşu,
  2. b) Analiz ücreti : Ürün içeriğinde yer alan analizi yapılacak her bir değer/parametre için Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücreti,
  3. c) Bakanlık : Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük : Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

  1. d) İl müdürlüğü : İl tarım ve orman müdürlüğünü,
  2. e) Referans kuruluş : Analiz sonuçlarına itiraz halinde görev alacak analiz kuruluşunu,
  3. f) Ürün : Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri,

ifade eder.

Usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Denetim numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belirlenir.

(2) Analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde, referans kuruluş olarak görev yapacak analiz kuruluşu Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Protokol yapılarak yetkilendirilen referans kuruluşları, yetkili analiz kuruluşlarının adları ve analiz ücretleri Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün ilgili resmi internet sitelerinden yayınlanır.

(4) Analiz ücreti Genel Müdürlük tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurularak belirlenir. Analiz ve referans kuruluşları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilirler ancak üzerinde bir fiyat talep edemezler.

(5) Genel Müdürlük, protokol yaparak yetkilendirilen analiz kuruluşlarının yetkilerini protokolde belirtilen usul ve esaslara göre askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durum gerekçeleriyle birlikte analiz kuruluşuna bildirilir.

(6) Askıya alınan veya yetkisi iptal edilen analiz kuruluşlarının adları yetkili analiz kuruluşları listesinden çıkartılır.

Analiz ücretlerinin ödenmesi

MADDE 6 – (1) Analiz ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar Genel Müdürlükçe belirlenerek yayımlanan ücretler üzerinden ilgili il müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili il müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren bütçe imkanları çerçevesinde otuz gün içinde il müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

(2) Bu giderlerin üretici veya dağıtıcıdan tahsilini gerektiren hallerde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılamayan analizler

MADDE 7 – (1) Analizine gerek duyulduğu halde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından analizi yapılamayan parametrelerin analizi il müdürlüklerince tercihen akredite olmak üzere uygun görülen bir analiz kuruluşuna yaptırılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 5/5/2019 tarihli ve 30765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/24) ve 20/2/2004 tarihli ve 25379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020 yılı için 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak olan 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar EK-1’de, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar EK-2’de yer almaktadır.

(2) 2020 yılı için Genel Müdürlük tarafından belirlenen analiz ücretleri EK-3’te belirtilmiştir.

(3) 2020 yılı için referans kuruluşlar EK-4’te yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1: Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilmiş laboratuvarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Agrio Laben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., ANTALYA
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, MERSİN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ANKARA
Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü, GAZİANTEP
Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., ANKARA
BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., KONYA
Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş., İZMİR
Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş., ANKARA
Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş., ANTALYA
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ŞANLIURFA
Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş., KONYA,
Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti., MARDİN
MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıda. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., ANTALYA
Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., ANTALYA
Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti., ANKARA,
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, ANKARA
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İZMİR
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. İZMİR

EK-2: Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilmiş laboratuvarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Agrio Laben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., ANTALYA
Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı, KONYA
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, MERSİN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ANKARA
Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü, GAZİANTEP
Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., ANKARA
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ANTALYA
Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş., ANKARA
BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., KONYA
Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş., İZMİR
Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş., ANTALYA
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ŞANLIURFA
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ESKİŞEHİR
Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş., KONYA,
Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti., MARDİN
MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıda. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., ANTALYA
Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş., İZMİR
Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., ANTALYA
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KONYA
Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti.. ANKARA,
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, ANKARA
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İZMİR
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İZMİR

EK-3:Analiz Ücretleri

2020 Yılı Gübre Analiz Ücretleri
Katı ve Sıvı Kimyasal Gübre Analizleri
Parametreler Analiz Kuruluşu Ücreti (TL) Referans Kuruluş Ücreti (TL)
Nem 45 53
Serbest Asitlik 45 53
Toplam Azot 202 231
Amonyum Azotu 127 147
Nitrat Azotu 127 147
Üre Azotu 140 161
Biüre 102 116
Toplam Fosfor(P2O5) 99 114
Suda Çözünür Fosfor 99 114
Suda ve Sitratta Çözünür Fosfor 99 114
Suda Çözünür Potasyum 127 147
Toplam veya Suda Çözünür Kalsiyum 83 96
Toplam veya Suda Çözünür Magnezyum 196 224
Toplam veya Suda Çözünür Kükürt 140 161
Suda Çözünür Sodyum 196 224
Toplam veya Suda Çözünür Bor 96 109
Elek Analizi (4-5 fraksiyon) 34 39
Özgül Ağırlık 34 39
Klor 85 96
Toplam veya suda Çözünür Mikro element (İlave her bir element element için 30 TL) 196 224
PH 45 53
EC (Tuzluluk) Tayini 45 53
Yoğunluk 45 53
Şellat (Her biri) 135 154
o.o FeEDDHA-o,pFeEDDHA (izomerler) 245 270
Lignosüfonik Asit (Kompleks Oluşturucu Maddeler) 184 202
Fenolik Hidroksil 122 135
Organik Kükürt 122 135
Dicyandiamide (Nitrifıkasyon inhibitörü) 245 270
NBPT (Üreaz inhibitörü) 245 270
Fomıik Asit 245 270
Metilpirazol 245 270
Şelat (EDTA, EDDHA vs) 135 147
Organik ve Organomineral Gübre AnalizleriKatı, Sıvı, Organik Gübre ve Organik Materyal Analizleri
Parametreler Analiz Kuruluşu Ücreti (TL) Referans Kuruluş Ücreti (TL)
EC (Tuzluluk) Tayini 45 53
Elek Analizi (4-5 fraksiyon) 34 39
Organik Madde Tayini(Yanma Kaybı) 110 127
Organik Karbon 226 260
Organik Azot Tayini 165 190
Toplam(Humik+Fulvik) Asit Tayini -Katı (TS 5869 ISO 5073) 104 116
Toplam(Humik+Fulvik) Asit Tayini-Sıvı (Kaliforniya) 135 147
Toplam(Humik+Fulvik) Asit Tayini 202 232
Fulvik Asit Tayini 168 194
Toplam Azot(Kjeldahl) 151 173
Toplam Azot 119 136
Toplam Fosfor(P) 196 224
Toplam K. Mg, Na, Ca. Fe, Zn, Mn. Cu
(İlave her element için 25 TL)
196 224
Toplam Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Mo (İlave her element için 25 TL) 196 224
Toplam Arsenik Analizi (As) 212 244
Toplam Civa(Hg) 212 244
Toplam Bor(B) 196 224
Toplam Kükürt (S) (Elemantil Analiz) 184 211
PH 45 53
EC 45 53
Nem 45 53
Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Yanma Kaybı, PH, EC/, Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) 566 651
Serbest Aminoasit Tayini 340 392
Alginik Asit 156 179
Giberallik Asit 277 340
Stokinin 300 346
Oksin 360 416
Mineral Analizi 370 427
Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini 202 232
Ağır Metal Analizi(Her biri) 165 190
Bakteri Sayımı 114 130
Clostridium Perfringens Sayımı 127 147
Maya ve Küf Sayımı 114 130
Staphyloccus Aureus Sayımı 140 161
Salmonella Sayımı 140 161
Bacillus Cereus 104 120
Bacillus Anthracis 180 208
Clostridium spp. 145 165
Enterobactericea Grubu Bakteriler 124 142
Escherichia Coli 162 186
Escherichia Coli 0157 305 351
Listeria Spp 159 184
Staphylococcal Enterotoksin 256 294
Klinoptilolit 190 218
Porozite 210 241
Silisyum Dioksit SiO2 190 218
Alüminyum Oksit AL2O3 104 120
Hidroksiprolin 190 218
Top. Aerobik Mezofılik Bakt. Say. 114 130

NOT: Fiyatlara KDV dahil değildir.

Akredite Analizlere %10 İlave ücret uygulanır.

EK-4:Referans Kuruluşlar

(1) 2020 yılı için Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) laboratuvarları ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. (GÜBRETAŞ) laboratuvarı referans kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

(2) 2020 yılı için Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, diğer parametreler yönünden de Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) laboratuvarları referans kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top