Search
Close this search box.

Gümrük Beyannameleri 24 No’lu Kutu Genelge 2019/23

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 75705452-010.06.02
Konu : Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk.

GENELGE (2019/23)

          Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer verilmekte ve gümrük beyannamesinin “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no’lu kutusuna ticari sözleşmelere ilişkin kodun yazılacağı belirtilmektedir. Ekli listede yer alan söz konusu kodlara Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinden erişilmesi mümkündür.
Gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna kaydedilen kodlar dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Söz konusu kodların kullanılması, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanan kurallar bakımından herhangi bir sonuç doğurmamakta; kaydedilen kod vesilesiyle beyanname kapsamı eşyanın ne tür bir ticari sözleşmeye konu olduğu hakkında gümrük idaresine bilgi verilmektedir.
Dış ticaret istatistiklerinin doğru ve sağlıklı üretilmesi bakımından gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusunda doğru kodun beyan edilmesi önem arz etmektedir. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak suretiyle Türkiye’ye kesin olarak ithal edilen ve Türkiye’den kesin olarak ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinde, alıcı ve satıcı arasında bir sözleşmenin imzalanmadığı veya sözleşme yerine ticari faturada kayıtlı bilgiler esas alınarak beyanda bulunulduğu hallerde, eşyanın kesin satışına ilişkin kodların yanı sıra, 19 numaralı “Eşyanın mülkiyetinin parasal veya başka bir karşılıkla devredildiği işlemler- Diğer” kodunun kullanılması mümkündür. Bu durumda, yükümlünün beyanına itibar edilmesi esastır.
Bu itibarla, cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna, yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek: Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No’lu Kutusunda Kullanılması Gereken Kodlar

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No’lu Kullanılması Gereken Kodlar

Kod No                                                                                                                    Açıklama

 • 11-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-Doğrudan Satın Alma veya Satma
 • 12-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler- Konsinye Satış veya Komisyoncu Aracılığı ile Satış
 • 13-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler- Trampa
 • 14-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler- Yolcuların Şahsi Satın Almaları
 • 15(1)-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler- Finansal Kiralama
 • 19-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler- Diğer
 • 21-Eşyanın İade Edilmesi-Geri Gelen Eşya
 • 22-İade Edilen Eşyanın Değiştirilmesi
 • 23-İade Edilen Eşyanın Eşya Gönderilmeksizin Değiştirilmesi (Örnek: Garanti Kapsamında)
 • 29-Eşyanın İade Edilmesi-Mahrece İade
 • 31-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Tamamen veya Kısmen AB Tarafından Finanse Edilen Yardım Programları
 • 32-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Genel Devlet Yardım Programları (Kamu Tüzel Kişileri)
 • 33-Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Diğer Yardım Programları (Özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler ve sivil toplum  kuruluşları)
 • 41(2)-İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
 • 42(2)-İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenmeyen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
 • 51-İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
 • 52-İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesinden Başka Bir Ülkeye Dönen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
 • 60-Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya
 • 61-Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
 • 62-Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya
 • 63-Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
 • 64-Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya
 • 65-Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
 • 66-Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya
 • 67-Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
 • 70-Ortak Savunma Projeleri ve Hükümetler Arası Üretim Programlarına İlişkin İşlemler
 • 80-Eşyanın Ayrı Ayrı Faturalandırılması Gerekmeyen; Tüm Sözleşme İçin Tek Faturanın Düzenlendiği, İnşaat Malzemesi ve Teknik Ekipman Tedariğini İçeren Genel Bir İnşaat veya Mühendislik Sözleşmesi Kapsamı İşlemler
 • 91-Diğer Ticari İşlemler-Kiralama, Ödünç ve 24 Aydan Uzun Süreli Operasyonel Kiralama
 • 99-Diğer Ticari İşlemler

Notlar:
(1) Finansal kiralama işlemleri; kiralama taksitlerinin, söz konusu eşya değerinin tamamını veya tamamına yakınını kapsayacak şekilde hesaplandığı işlemleri kapsar. Finansal kiralama ile mülkiyetin riskleri ve getirileri kiracıya devredilir. Sözleşme sonunda kiracı eşyanın yasal sahibi olur.
(2) İşleme, yeni bir eşyanın üretilmesi veya var olan ürünün iyileştirilmesi amacıyla yapılan işlemleri (dönüşüm, inşaat, montaj, geliştirme, yenileme, vb.) kapsar. İşleme faaliyetine tabi tutulan eşyanın tarife sınıflandırmasında mutlaka bir değişiklik olması gerekmez. Kendi nam ve hesabına yapılan işleme faaliyetleri bu madde kapsamında girmez. Bu tür işlemler için 11, 12, 13, 14, 15 veya 19 no’lu kodlar seçilmelidir.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top