Search
Close this search box.

Posta ve Kargo ile Gelen Bitki ve Bitkisel Ürünler Hakkında

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 18723479-153.18
Konu : Posta ve Kargo Yoluyla Gelen Bitki ve Bitkisel Ürünler

28.05.2019 / 44682358
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a) 29.05.2014 tarihli ve 18723479-153.16/00000668173 sayılı yazımız.
b) 14.08.2017 tarihli ve 18723479-305.99/00027301091 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere, Ülkemizde ithal ve ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin bitki karantinası kontrolleri 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanuna bağlı olarak hazırlanan ve 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Karantinası Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Söz konusu Yönetmeliğin “Posta veya kargo ile ürün girişi” başlıklı 14 üncü maddesinde;
“(1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir.
(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak “BİTKİ-PLANT” kelimesi yazılır.” denilmektedir.
Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ve Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye                 Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (2014/59) kapsamında ülkemize posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmalara ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.05.2019 tarihli ve E.1442890 sayılı yazı ekte gönderilmekte olup, söz konusu eşyanın Bakanlıkları inspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucu uygun bulunması halinde taraflarınca “Uygunluk Yazısı” verilmeden Ülkemize girişine izin verilmemesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 21817801-320.03.02-E.1442890
Konu : Bilimsel Amaçlı Materyal Girişinde Gümrük Kontrolleri

DAĞITIM YERLERİNE

          Bilindiği üzere; Ülkemizde ithal ve ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin bitki karantinası kontrolleri 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanuna bağlı olarak hazırlanan ve 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Karantinası Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkemize giriş kontrolünde; girişi yapılmak istenen ürünün, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’te listelenen karantinaya tabi zararlı organizmalarla bulaşık bulunmaması, Ek-3’de yer almaması ve Ek-4’te belirlenen bitki sağlığı özel şartlarını taşıyıp taşımadığı dikkate alınmaktadır. İnspektörler tarafından yapılan giriş kontrolleri ile gerekli analizler sonucunda, ülkemiz bitki sağlığı ve karantina şartlarıyla uluslararası standartlara uygun bulunan ürünlerin ithalatına izin verilmektedir.
Söz konusu Yönetmeliğin “Posta veya kargo ile ürün girişi” başlıklı 14 üncü maddesinde;
“(1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir.
(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak “BİTKİ-PLANT” kelimesi yazılır.” denilmektedir.
Yukarıda açıklanan madde hükmü uyarınca; posta veya kargo ile ülkemize girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler bitki sağlığı kontrolüne tabi olup, bu ürünlerin giriş aşamasında inspektörler tarafından bitki sağlığı kontrollerinin yapılması ve temiz bulunması halinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün sistemi olan Tek Pencere Sistemi(TPS)’nden uygunluk onayının verilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’inde listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve/veya ülkemizde dolaşımı, 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2014/59)” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ve zararlı organizmalar, ülkemize girişi aşamasında kontrolümüz dahilinde herhangi bir analize tabi tutulmamakla birlikte giriş izni sonrası ilgilisi tarafından yapılacak çalışmaların tüm aşamaları Bakanlığımızın çok sıkı denetimine tabi tutulmakta ve çalışma sonunda imha edilmektedir. Bu sebeple, Tebliğ kapsamındaki bu ürünlerin ilgili birimlerimizin kontrolünden geçmeden posta veya kargo yoluyla kontrolsüz, denetimsiz girişi ülkemiz bitki sağlığı açısından son derece önemli riskler barındırmaktadır.
Aynı Tebliğ çerçevesinde, son dönemde Bakanlığımıza bağlı İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezinde çalışılmak üzere farklı ülkelerden (Kenya, İran, Azerbaycan, Ürdün, vb.) pas ırklarının ülkemize giriş izni için yetki belgesi düzenlenmekte ancak yetki belgesi eşliğinde posta/kargo yolu (UPS, FedEx, DLH vb.) ile gönderilen söz konusu zararlı organizmaların ülkemiz gümrüklerinde (İstanbul Gümrüğü, İzmir Gümrüğü) inspektör kontrolü yapılmadan ve tarafımızdan TPS’den uygunluk verilmeden direkt ülkeye girişinin yapılarak alıcısına ulaştırıldığı görülmektedir. Yukarıda açıklanan ve mevzuata aykırı olarak gelişen bu durum bitki sağlığı ve karantinası açısından ülkemiz flora ve faunası açısından çok büyük sorun teşkil etmektedir.
Buna göre yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ve Tebliğ (2014/59) kapsamında ülkemize posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların; ülkemiz giriş gümrüğünde Bakanlığımız inspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucunun uygun bulunması halinde tarafımızdan Gümrük Tek Pencere Sisteminden “Uygunluk Yazısı” verilmeden ülkemize girişine izin verilmemesi gerekmektedir. Konu hakkında acil önlem alınmasını teminen ilgili birimlerinizin talimatlandırılması ve netice hakkında Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim.

Mümtaz SİNAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top