Search
Close this search box.

Gümrük Genel Tebliği (Onaylanmış Kişi Statüsü) (Seri No: 3)

Kaydet
Kapat

21.05.2014 Tarihli 29006 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 6 ncı maddesine aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

“(12) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belge kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için, Bakanlıkça belirlenecek haller saklı kalmak kaydıyla, kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Gümrük antrepo rejimi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

b) Gümrük antrepo rejimi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(l) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi için birinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 Avro’dan,

az olamaz.”

“(6) Statü belgesi sahiplerine veya statü belgesi başvurusunda bulunan kişilere ait antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda birinci fıkra uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan eklenmesi zorunlu olmayan ancak ifadesinden sonra gelen “aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca” ifadesi “aynı madde uyarınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “eksik beyanda bulunma yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.” ifadesi “mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(10) Statü belgesi sahibince mavi hatta işlem gören ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyanın veya izinli alıcı tesislerinden ithalatı gerçekleştirilen eşyanın, açık bir şekilde firmanın iştigal alanında olmayan bir eşya olduğunun tespit edilmesi halinde ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Bu ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, üçüncü kez tekrarı halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişinin mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı altı ay süreyle askıya alınır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek 11 ve Ek 11/A ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-11
GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1-Başvuru Türü

Sadece Resmi Kullanım İçindir

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru No

:

[ ] Güncelleme

Başvuru Tarihi

:

[ ] Kapsamını Değiştirme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

2-Kişi Adına Düzenlenmiş OKSB1

OKSB No

:

Başlangıç Tarihi

:

Referans No

:

3-Teminat Konusu Toplam Tutar:

 

TL

4-Teminat Mektubu Bilgileri

4.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

 

 

 

[ ] TL  [ ] AVRO

 

5- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2 )2

 

5.1- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1

[ ] GTR2

[ ] GTR10

[ ] GTR20

5.2- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1

[ ] GTR2

[ ] GTR10

[ ] GTR20

Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.

 

Tarih

 

Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü

 

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Unvanı

                         

1- OKSB başvurusu ile birlikte yapılmışsa boş bırakılacaktır.
2- EK-11/A de yer alan tabloya göre belirlenecektir.
3-Bu Tebliğ uyarınca düzenlenmiş götürü teminatın antrepo rejimi kapsamında kullanılması istenilmiyorsa GTR10 ve GTR20’li seçeneklerden biri işaretlenmelidir.

Ek-11/A

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ

Gümrük Antrepo Rejimi Dahil

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR1

Dahilde işleme rejimi dışında, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR2

Gümrük Antrepo Rejimi Hariç

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR10

Dahilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

GTR20

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlar İçin Tıklayınız.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

(1) Gümrük vergileri ve sair vergilerin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Tebliğ’de düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı statü belgesi sahibinin talebine bağlı olarak (a) veya (b) bendine göre belirlenir:

a) Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

(1) Götürü teminat, Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithali ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi için birinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 Avro’dan

c) Teminatın Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan,

az olamaz.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

 (1) 17 ilâ 25 inci maddelerde düzenlenen eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, mavi hat uygulamasından yararlanan kişilere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan ibraz edilmesi ya da Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Kanunun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 52 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının eski hali;

(9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek eksik beyanda bulunma yetkisi bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin Ek 11 inin eski hali;

Ek-11

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1-Başvuru Türü

Sadece Resmi Kullanım İçindir

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru No

:

[ ] Güncelleme

Başvuru Tarihi

:

[ ] Kapsamını Değiştirme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

2-Kişi Adına Düzenlenmiş OKSB1

OKSB No

:

Başlangıç Tarihi

:

Referans No

:

3-Teminat Konusu Toplam Tutar:

 

TL

4-Teminat Mektubu Bilgileri

4.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

 

 

[ ] TL  [ ] AVRO

 

5- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2 )2

5.1- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1-ÖTV.IA

[ ] GTR2-ÖTV.IA

[ ] GTR1

[ ] GTR2

 

[ ] GTR10-ÖTV.IA

[ ] GTR20-ÖTV. IA

[ ] GTR10

[ ] GTR20

 

 

 

 

 

5.2- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1-ÖTV.IA

[ ] GTR2-ÖTV. IA

[ ] GTR1

[ ] GTR2

 

[ ] GTR10-ÖTV.IA

[ ] GTR20-ÖTV.IA

[ ] GTR10

[ ] GTR20

Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.

 

Tarih

 

Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü

 

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Unvanı

                 

1- OKSB başvurusu ile birlikte yapılmışsa boş bırakılacaktır.
2- EK-11.A de yer alan tabloya göre belirlenecektir.
3-Kapsam değişikliği kapsamında ÖTV.1A isteniliyorsa vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair yazı da eklenir.
4- Bu Tebliğ uyarınca düzenlenmiş götürü teminatın antrepo rejimi kapsamında kullanılması istenilmiyorsa GTR10 ve GTR20’li seçeneklerden biri işaretlenmelidir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin Ek 11/A sının eski hali;

Ek-11/A

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ

GÜMRÜK ANTREPO REJİMİNDE KULLANILABİLİR

GÜMRÜK ANTREPO REJİMİNDE KULLANILAMAZ

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR1-ÖTV.IA

GTR10-ÖTV.IA

Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

GTR2-ÖTV.IA

GTR20-ÖTV.IA

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR1

GTR10

Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

GTR2

GTR20

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top