Search
Close this search box.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Kaydet
Kapat

30.12.2011 Tarihli 28158 Sayılı Resmi Gazete

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “mavi hat” ibaresi “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar” olarak değiştirilmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 71, 73, 202 ve 204 üncü maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 116 ncı maddesi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ila 23 üncü maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 ila 26, 140 ila 168, 184 ve 493 ila 498 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulamasında; (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Ek-9’da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi,

d) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

e) Götürü teminat yetkisi: 31 ila 42 nci maddelerde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisini,

f) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde hisseye veya oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerine sahip olduğu veya şirket müdürlerinin aynı olduğu işletmeyi,

g) Grup ihracatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ğ) Grup imalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmayı,

h) Grup ithalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ı) Karar: 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

i) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

j) OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,

k) OK1 tespiti talep formu: Ek-1’de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verilecek formu,

l) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8’de yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

m) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

n) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,

o) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret şirketi statüsü tanınmış şirketi,

ö) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,

p) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

r) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM): Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini,

s) Yetkili bölge müdürlüğü: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı olduğu il esas alınarak Ek-12’de yer alan listeye göre belirlenen veya Genel Müdürlükçe tayin edilen onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kişi Statüsü, Statü Belgesi Başvurularında Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Onaylanmış kişi statüsü ve kapsamı

MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere onaylanmış kişi statüsü tanınır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

(2) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerince, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması ile 42/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmadan yararlanılabilir.

(3) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerine, talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgenin geçerlilik süresi boyunca 31 ila 42 nci maddeler kapsamında götürü teminat yetkisi tanınabilir.

(4) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan da yararlanma izni verilebilir.

(5) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen koşulu sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 54 ila 60 ıncı maddeler kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınabilir.

(6) Adına statü belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu belge kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi başkalarına kullandırılamaz.

Statü belgesi başvurularının ön incelemesine ilişkin YGM tespiti

MADDE 5 – (1) Statü belgesi başvurusunda bulunan kişilerce bir YGM ile OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış olması gerekir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (1) Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseseler hariç statü belgesi başvurusunda bulunan kişilerce bir YGM ile OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış olması gerekir.

(2) OK1 tespitinde, statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fıkranın (g) ve (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan genel koşulları, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan özel koşulu ve 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu sağlayıp sağlamadığı YGM’ce tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (2) OK1 tespitinde, statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fıkranın (g), (ğ), (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan genel koşulları ve 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının (b) bentleri ile duruma göre üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde sayılan özel koşulları sağlayıp sağlamadığı YGM’ce tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır.

Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye ibrazı gereken belgeler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir: (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

a) Ek-1’de yer alan OK1 tespiti talep formu,

b) Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenerek ticaret sicil müdürlüğüne onaylatılmış ticaret sicil kayıt bilgileri formu,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları,

ç) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun “e-borcu yoktur” uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” ya da Ek-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

d) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı aslı,

e) Bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, onikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu asılları,

f) 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan imalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olma koşuluna dair aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslı veya verildiği kurum ya da noter tarafından onaylı örneği:

1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,

2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

3) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,

4) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.

g) Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-6’da yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği,

ğ) İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı, (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; ğ) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

h) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-19.06.2021-31516-No-6) {tooltip}{end-texte} Eski hali; h) Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği. {end-tooltip}

(2) DTSŞ’ler ile SDTŞ’lerce yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışındaki tüm belgeler aranır.

(3) Grup ihracatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (ğ) bendinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile grup ihracatçısı tarafından dış ticaret işlemlerinde adına ihracat yapıldığı bildirilen grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler aranır. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda bu fıkrada belirtilen belgelere ek olarak grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge de aranır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(5) Grup ithalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile ithalatı yapılan eşyayı üretiminde kullandığı bildirilen grup imalatçılarına ait birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgelerin yanı sıra 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge ile grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor aslı da ibraz edilir.

(6) Beşinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(7) Grup imalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse birinci fıkrada yer alan tüm belgelerin yanı sıra, grup ihracatçısı adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler de ibraz edilir.

(8) Yedinci fıkra kapsamına giren grup ihracatçısının onaylanmış kişi statüsüne sahip olması durumunda birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgesinin bir örneği de ibraz edilir.

(9) Kendi adına veya DTSŞ, SDTŞ ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yapmayan kişilerin başvurularında birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(10) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.

Tespitin rapora bağlanması ve YGM’ce dikkat edilecek hususlar

MADDE 7 – (1) OK1 tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde YGM’ce olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanması zorunludur. Bu süreyi aşan bir tarihte düzenlenen raporlar geçersizdir.

(2) OK1 tespitine ilişkin olumlu tespit raporları Ek-8’de yer alan formata uygun olarak düzenlenir ve YGM’ce yetki no.su, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içeren kaşesi ile kaşelenip imzalanarak onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişiye iki nüsha halinde teslim edilir. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulun sağlanıp sağlanmadığı tespit raporunun sonuç bölümünde ayrıca belirtilir. (Ek: RG-23.11.2016-29897-No-4)

(3) Olumsuz tespit raporları onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişiye bir nüsha halinde teslim edilir.

(4) Tespiti yapan YGM, OK1 tespit işlemleri neticesinde düzenlenen olumlu tespit raporlarında yer alan tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

(5) Tespiti yapan YGM, OK1 tespit türüne ilişkin olumlu tespit raporunda kullanılan belgelerin bu Tebliğ’de belirtilen şartlara uygunluğundan sorumludur.

(6) Tespiti yapan YGM, OK1 tespiti için yükümlü tarafından kendisine ibraz edilen belgelerden bir veya daha fazlasının sahte veya tahrif edilmiş olduğunu tespit etmesi halinde durumu yetkili bölge müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Statü belgesi başvurusu sırasında gümrük idaresine sunulacak belgeler

MADDE 8 – (1) Statü belgesi başvurularında gümrük idaresine şu belgeler ibraz edilir: (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “Kamu kuruluşları dışındaki kişilerce yapılacak başvurularda” ibaresi “Statü belgesi başvurularında” olarak değiştirilmiştir.

a) Ek- 9’da yer alan başvuru formu,

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde OK1 tespiti için düzenlenmiş olumlu tespit raporu aslı,

c) Onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde, Ek-10’da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname,

d) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi halinde, EK-11’de yer alan götürü teminat başvuru formu.

(2) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) (2) Resmi dairelerce yapılan başvurularda sadece başvuru formu aranır.

(3) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) (3) Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda, başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.

Başvuru yeri ve şekli

MADDE 9 – (1) Başvurular, şahsen veya posta yoluyla 8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca aranan belgelerle birlikte, Ek-12’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde yapılır.

(2) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) (2) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde statü belgesi başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

(3) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) (3) Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin statü belgesi başvuruları, başvuru formu ve duruma göre ortaklık ve sermaye yapısını gösterir belgeyle birlikte Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Başvurunun kayda alınması ve incelenmesi

MADDE 10 – (1) Statü belgesi başvurusu yetkili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgilerini içerir şekilde ve takvim yılı itibarıyla müteselsil sıra numarası ile kayda alınır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7)

(2) Statü belgesi başvurusu;

a) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmemiş olması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içinde incelenir.

b) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmiş olması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben 35 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre tahditleri aşılmayacak şekilde incelenir.

(3) Statü belgesi başvurularının incelenmesinde EK-13’de yer alan formata uygun kontrol ve değerlendirme tablosu düzenlenir. Kontrol ve değerlendirme tablolarının her sayfası düzenleyen kişi tarafından imzalanır.

Statü belgesinin düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) 12 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, başvuru sahibinin Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde yıl/yetkili bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/OKS/sıra numarasını içerecek şekilde (örnek 16/34/OKS/0001) her yıl itibariyle müteselsil statü belgesi numarası alınarak Ek-14’te yer alan statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) (1) 12 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, başvuru sahibinin Gümrük Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde yıl/yetkili bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/belge sınıfı/sıra numarasını içerecek şekilde (örnek 11/34/A/0001) her yıl itibariyle müteselsil statü belgesi numarası alınarak Ek-14’te yer alan statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

(2) Statü belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile belgenin geçerlilik durumu, alınacak referans numarası ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası statü belgesinin her iki nüshası üzerine yazılır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) (2) Statü belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile belgenin geçerlilik durumu, alınacak referans numarası ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası statü belgesinin her iki nüshası üzerine yazılır. İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde düzenlenecek e-OKSB’ye ait belge numarası ile referans numarası sistem tarafından verilir. Bu durumda kâğıt ortamında statü belgesi düzenlenmez ve e-OKSB’ye ilişkin bilgiler ayrıca kayıt altına alınmaz.

(3) Statü belgesinin her iki nüshası da, uygun bulunması halinde gümrük ve dış ticaret bölge müdürünce imzalanır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) Statü belgesinin kapsamına bağlı olarak, BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “sınıfına ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Bu maddede belirtilen işlemler en geç 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen inceleme süresinin bitimini müteakip beş iş günü içinde tamamlanır.

Statü belgesi başvurusunun reddi

MADDE 12 – (1) Yapılan inceleme neticesinde; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporu yerine olumsuz tespit raporu ibraz edilmiş olması,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun Ek-8’de yer alan formata uygun olarak düzenlenmemiş olması veya eksik olarak düzenlenmiş olması,

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki tespit sözleşmesine taraf olan YGM ile (c) bendindeki olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması,

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde düzenlenmemiş olması,

d) Başvurunun, yetkili bölge müdürlüğüne 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde yapılmamış olması,

e) Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibariyle 2 yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğunun anlaşılması,

f) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğunun tespit edilmesi,

hallerinde Ek-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen kişilerce yapılan başvurulara ilişkin olarak işlem dosyasında kalmak üzere, Ek-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir.

(3) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde yapılmış başvurunun incelenmesi neticesinde;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru formunun ibraz edilmemiş, eksik doldurulmuş veya imzasız olması,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun başvuru sırasında ibraz edilmemiş olması, (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

hallerinde söz konusu eksikliklerin 3 işgünü içinde tamamlanması için başvuru sahibine e-posta ve yazı ile bildirimde bulunulur. Bu durumda başvuru inceleme süresi durdurulur. Eksikliklerin tamamlanması halinde inceleme süresi kaldığı yerden devam eder. Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde EK-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir. (Ek: RG-23.11.2016-29897-No-4) “söz konusu eksikliklerin” ibaresinden önce gelmek üzere “hallerinde” ibaresi eklenmiştir.

(4) Başvuru reddedildikten sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Statü Belgesinin Geçerlilik Süresi, Yenilenmesi, Değiştirilmesi

Statü belgesinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi

MADDE 13 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.

(2) Statü belgesinin yenilenebilmesi için, 9 uncu maddede belirtilen şekilde başvuruda bulunulur.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan başvurular, değerlendirilmeksizin başvuru sahibine iade edilir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “16 ncı madde uyarınca yapılan başvurular hariç,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Statü belgesinin yenilenmesi taleplerine ilişkin başvurular 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen şekilde sonuçlandırılır.

(5) Statü belgesinin yenilenmesine ilişkin olarak 11 inci maddede belirtilen işlemlerin tamamlandığı tarih itibarıyla eski statü belgesinin geçerlilik süresinin sona ermemiş olması durumunda eski statü belgesi iptal edilerek BİLGE sisteminde gerekli güncellemeler yapılır.

(6) Onaylanmış kişi statü belgesinin yenilenmesi işlemlerinde 24, 25, 29, 30, 41, 42, 52, 53, 59 ve 60 ıncı madde hükümleri saklıdır.

Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması veya statü belgesinin kayıp ya da zayi olması 

(Değişik: RG-12.07.2013-28705-No-2) Eski hali; Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması

MADDE 14 – (1) Adına statü belgesi düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-9’da yer alan başvuru formu ile statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne başvurulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) (2) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge  müdürlüklerinde, değişiklik başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

(3) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik yapılması talep edilen statü belgesi kapsamında, götürü teminat yetkisi tanınmış olması durumunda mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmeliği EK 77/A’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenir.

(4) Yetkili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde Ek-14’te yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre, aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 10 uncu madde ile 11 inci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(5) Statü belgesinde bu madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez ancak söz konusu statü belgesi için 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır.

(6) Statü belgesinin kayıp veya zayi olması nedeniyle yeni bir statü belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünün de uygun görmesi koşuluyla kayıp ya da zayi olan statü belgesinin yerine ilgili bölge müdürlüğünce en geç beş iş günü içerisinde aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni bir statü belgesi düzenlenebilir. (Ek: RG-12.07.2013-28705-No-2)

Statü belgesi kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması

MADDE 15 – (1) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan götürü teminat yetkisinin talep edilmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ve Ek-11’de yer alan götürü teminat başvuru formuyla söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

(2) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde Ek-9’da yer alan başvuru formu ve Ek-10’da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütnameyle söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında yer alan götürü teminat yetkisi ve/veya onaylanmış ihracatçı yetkisinden feragat edilmek istenmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) (5) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

(6) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, onaylanmış ihracatçı yetkisinin mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak Ek-14’te yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 10 uncu madde ile 11 inci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(7) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 10 uncu madde ile 11 inci maddenin dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(8) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, statü belgesi kapsamında 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin tanınması durumunda 10 uncu madde ile 11 inci maddenin dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemlerde 52 ve 53 üncü madde hükümleri saklıdır.

(9) Altıncı fıkra uyarınca yeni statü belgesi düzenlenmesi durumunda, mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez ancak söz konusu statü belgesi için 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır.

Statü belgesi sınıf değişikliği

MADDE 16 – Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4)

İKİNCİ KISIM

Statü Belgesi Kapsamında Usul, Uygulama ve Yetkiler

BİRİNCİ BÖLÜM

Eksik Beyan Usulü

Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler

MADDE 17 – (1) Statü belgesi sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliği’nin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir:

a) Fatura, (Değişik: RG-10.01.2013-28524-No-1) Eski hali; a) Orijinal fatura,

b) A.TR dolaşım belgesi,

c) Menşe ispat belgeleri,

ç) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,

d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

Eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi

MADDE 18 – (1) 17 nci maddede sayılan belgelerden bir veya daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir.

(2) İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için üç ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

(3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve beyanın tamamlanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması durumunda, gümrük müdürlüğünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.

Eksik beyanda bulunulamayacak durumlar

MADDE 19 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelerin uygulamasında bu Tebliğ’de düzenlenen eksik beyan usulünden faydalanılamaz.

Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 20 – (1) Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin detaylı beyan ekranında yer alan basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna “BS-1” yazılır.

(2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodları, tarih ve sayıları eksiksiz girilerek bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu bölümüne “S” yazılır.

(3) Statü belgesi sahibince 31 ila 42 nci maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye eklenir.

(4) Tescil edilen BS-1 kodlu gümrük beyannamelerine ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak kontrollerin aşağıdaki hususları da kapsaması gerekir:

a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,

b) Beyannamenin, statü belgesi sahibi adına tescil edildiği,

c) Söz konusu statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip olduğu,

ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliği’nin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiği.

Vergi tahakkuku ve teminat işlemleri

MADDE 21 – (1) 31 ila 42 nci maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanan statü belgesi sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulünden yararlanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.

(2) 31 ila 42 nci maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat yetkisi bulunmayan statü belgesi sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan kişilerce eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile Gümrük Kanununun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben on beş gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı ile ceza tutarı yükümlünün teminatından çözülerek irada kaydedilir.

Eksik belgelerin tamamlanması

MADDE 22 – (1) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dâhil süresi içinde, Ek-15’te yer alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede eksik belgelerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyannamesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir.

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 24 ve 25 inci maddeler uyarınca işlem yapmak üzere, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca, şartlar gerektiriyorsa Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.

Eksik beyan usulüne konu beyanların takibi

MADDE 23 – (1) Gümrük müdürlüklerince her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş BS-1 kodlu beyannameler tespit edilir.

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahipleri hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 24 ve 25 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen belge ya da belgelerin indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belgeler olması durumunda 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması

MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır ve haklarında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zorunlu olmadığı durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır ve haklarında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zorunlu olmadığı durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.

(2) Süresi içinde ibraz edilmeyen eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisinden yararlanmasına izin verilmez.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresince, eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil, süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler hakkında bir ve ikinci fıkralar uyarınca işlem yapılır ve eksik belge veya belgelerin tamamlamasını müteakip, statü belgesi kapsamında sahip oldukları eksik beyanda bulunma yetkisi, altı ay süre ile askıya alınır.

(4) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş sayılır.

Eksik beyanda bulunma yetkisinin geri alınması

MADDE 25 – (1) Eksik beyanda bulunma yetkisi 24 üncü madde uyarınca askıya alınan kişilerce, statü belgesinin geçerlilik süresi içinde, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(2) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.

(3) 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin; 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmi teminat uygulanacak durumlar

MADDE 26 – (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, statü belgesi sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

(2) Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan bakanlar kurulu kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak durumlar

MADDE 27 – (1) Belge kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için, Bakanlıkça belirlenecek haller saklı kalmak kaydıyla, kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz. (Değişik: RG-21.05.2014-29006-No-3) Eski hali; (1) Gümrük vergileri ve sair vergilerin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Tebliğ’de düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.

Gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 28 – (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzuatında öngörülen kontrollerin yanı sıra;

a) Beyannamenin, statü belgesi sahibi adına tescil edildiğinin,

b) Statü belgesi sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip olduğunun,

c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,

kontrol edilmesi gerekir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 29 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin uygulanmasında Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezai hükümler saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin geri alınması

MADDE 30 – (1) 29 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(2) 42 nci maddenin üç ve dördüncü fıkraları uyarınca götürü teminat yetkisi geri alınan statü belgesi sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de geri alınır.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.

(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar

MADDE 32 – (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir. (Değişik: RG-21.05.2014-29006-No-3) Eski hali; (1) Götürü teminat, Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithali ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Kabul olunabilecek teminat

MADDE 33 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen, Gümrük Yönetmeliği EK-77/A’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektupları teminat olarak kabul olunur.

Teminat tutarının belirlenmesi

MADDE 34 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergileri ve sair vergilerin toplam kıymetinin %10’u olarak belirlenir.

(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi için birinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı, (Değişik: RG-21.05.2014-29006-No-3) Eski hali; (Değişik: RG-21.05.2014-29006-No-3)

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 Avro’dan,

az olamaz.

(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibinden, birinci fıkra uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile, iki milyon Avro tutarında azami teminat verilmesi istenebilir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

(4) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın iki ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

(5) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

(6) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (6) Statü belgesi sahiplerine veya statü belgesi başvurusunda bulunan kişilere ait antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda birinci fıkra uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.

Teminat mektuplarının ibrazı

MADDE 35 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı başvurularında;

a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan yetkili bölge müdürlüğünce, 34 üncü madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.

b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz gün içinde ibraz edilir. Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için başvuruları reddedilir. Bundan sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

c) 34 üncü maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarının (b) bendinde belirtilen süre içinde ibrazını müteakip götürü teminat yetkisi için başvuru yetkili bölge müdürlüğünce, teminat mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularında teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 38 inci madde hükümleri uyarınca yapılır.

Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi

MADDE 36 – (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından yetkili bölge müdürlüğünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek gümrük muhasebe birimine gönderilir.

(2) Gümrük muhasebe birimince, yetkili bölge müdürlüğünce gönderilen teminat mektuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek statü belgesi sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.

(3) Götürü teminat yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerince, talep edilmesi halinde,  daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkündür. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “BİLGE Sistemine dâhil olan gümrük idarelerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi

MADDE 37 – (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.

(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk günüdür.

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi

MADDE 38 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibince, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için 37 nci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez.

(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin kapsamının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-11’de yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; Götürü teminat yetkisinin Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması isteniyorsa, bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir tasdikli yazı aslı da ibraz edilir.

(4) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (4) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde, kapsamda değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

(5) Başvuruda bulunulan yetkili bölge müdürlüğünce, 34 üncü madde uyarınca teminat tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılamaması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre sonuna kadar sonuçlandırılır.

(6) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut teminat mektuplarını aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak yeni teminat mektubu 37 nci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektubunun genel evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Geçerlilik süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar 41 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca askıya alınır.

(7) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

(8) 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tutarlarda teminat verilmiş olması ve statü belgesi sahibinin aksine bir talebi bulunmaması durumunda götürü teminat yetkisi statü belgesinin düzenlendiği bölge müdürlüğünce resen güncellenir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (8) 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tutarlarda teminat verilmiş olması durumunda bu madde uyarınca güncelleme yapılmaz.

(9) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha önce ibraz etmiş olduğu teminat mektubunun 34 üncü madde uyarınca hesaplanan teminat tutarından daha yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan yeni tutardaki teminat mektubuyla değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat mektubunun ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 34 üncü madde uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat mektuplarının bir veya daha fazlası iade edilebilir. (Ek: RG-23.11.2016-29897-No-4)

Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 39 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle statü belgesinde 14 üncü madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat yenilenir.

(2) Statü belgesi sahibinin talep etmesi ve yetkili bölge müdürlüğünce uygun bulunması halinde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 40 – (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ila 56 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

Götürü teminat yetkisinin askıya alınması

MADDE 41 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibince; 37 nci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 38 inci maddede düzenlenen güncelleme işleminin tamamlanmamış olması durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(2) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi devam etmekle beraber, statü belgesinin geçerlilik süresinin dolması ve yenilenmemesi durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(3) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle statü belgesinde değişiklik yapılması için 14 üncü madde uyarınca talepte bulunulmasına rağmen 39 uncu maddede belirtilen yenileme işleminin yapılmaması durumunda 14 üncü maddede belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yenileme işlemi tamamlanana kadar askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sisteminden yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük vergilikincive diğer vergiler tutarının %20 fazlasıyla teminata bağlanır.

Götürü teminat yetkisinin geri alınması

MADDE 42 – (1) Statü belgesi sahibinin 15 inci madde kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınır.

(2) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir teminat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi geri alınır.

(3) Götürü teminat yetkisi için verilen teminatın kapsadığı kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi nedeniyle 40 ıncı madde uyarınca işlem yapılması durumunda götürü teminat yetkisi statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(4) Yanlış veya eksik bilgilere ve/veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisi, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(5) 30 uncu madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi geri alınan statü belgesi sahibinin götürü teminat yetkisi de geri alınır.

(6) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda üç, dört ve beşinci fıkralar uyarınca belirlenecek geri alma süresi bir yıldır.

(7) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin, götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri ve diğer vergiler tutarının %20 fazlasıyla teminata bağlanmasının ardından, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade edilir.

(8) Götürü teminat yetkisinin üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamında geri alınması durumunda götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri ve sair vergilerin yedinci fıkra uyarınca teminata bağlanmasında 26 ila 30 uncu maddelerinde düzenlenen kısmi teminat yetkisinden yararlanılmaz.

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kapsamı (Değişik: RG-06.12.2018-30617-No-5) “kolaylaştırmalarından” ibaresi “kolaylaştırmalardan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 42/A – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu koşulları sağlamayan statü belgesi sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabilir. (Ek: RG-23.11.2016-29897-No-4)

a) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olmak,

b) Aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamak:

1) Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, (Değişik: RG-06.12.2018-30617-No-5) “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden” ibareleri “Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten” olarak değiştirilmiştir.

2) Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması. (Değişik: RG-06.12.2018-30617-No-5) “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden” ibareleri “Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten” olarak değiştirilmiştir.

Bu bentte belirtilen tutarların hesaplanmasında Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin iki, beş ve altıncı fıkraları da dikkate alınır.

c)Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile bu maddede düzenlenen kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınır. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının işçi sayıları toplamı dikkate alınır.

(2) Statü belgesi sahiplerine ait “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan ve “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(4) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(5) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (5) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez.

(6) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (6) Beşinci fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; Mavi Hat Uygulaması

Mavi hat uygulaması 

MADDE 43 – (1) Mavi hat; onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce sadece bu bölümde belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanılan, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören eşyaya ilişkin beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

Beyannamenin mavi hatta işlem görmesi

MADDE 44 – (1) İhraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali;  MADDE 44 – (1) İhraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.” (2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ile ihraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

Vergilerin ödenmesi

MADDE 45 –(1) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından elektronik ortamda ödenmesi zorunludur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; MADDE 45 – (1) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından elektronik ortamda veya bu kişinin GÜMKART’ı aracılığıyla ödenmesi zorunludur.

(2) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesinde kullanılan banka hesabının statü belgesi sahibi kişiye ait olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı banka sorumludur. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “gümrük vergileri ve sair vergilerin” ibareleri “ihracat vergilerinin” olarak değiştirilmiştir.

Eşyanın çıkış işlemleri

MADDE 46 – (1) Mavi hatta işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından eşyanın çıkış işlemleri yapılır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; Eşyanın teslimi MADDE 46 – (1) Mavi hatta işlem görmüş ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü

MADDE 47- (1) Statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin sonradan kontrolü, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; 

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün yapılacağına ilişkin bildirim

MADDE 48 –Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) {tooltip}{end-texte} Eski hali; (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7)

Eşyanın tesliminden sonra yapılacak fiziki muayene

MADDE 49 – Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4)

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün farklı bir gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce yapılması

MADDE 50 –Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7)

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanan kişinin yükümlülükleri

MADDE 51 – (1) Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınan statü belgesi sahiplerince Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca ihracat beyannamesine belge eklenmesinin zorunlu tutulmadığı durumlarda bu belgelerin gümrük idaresince talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkının askıya alınması

MADDE 52 – (1) 17 ilâ 25 inci maddelerde düzenlenen eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, mavi hat uygulamasından yararlanan kişilere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlasının beyan edilmediği halde eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlandığının anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan ibraz edilmesi ya da Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin “beşinci” fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi  tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 44 üncü maddede belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yükümlünün beyanından kaynaklı olarak mavi hatta işlem gördüğünün veya mavi hat kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, ilk seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği “gümrük ve dış ticaret” bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, üçüncü kez tekrarı halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanununun  241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi  tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (3) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, üçüncü kez tekrarı halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır.

(4) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci kez tekrarı halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı” ibareleri “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni” olarak değiştirilmiştir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi tatbik edilir ve kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (5) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(6) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır ve her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi tatbik edilerek beyannamelerin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (6) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır ve her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyannamelerin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır.

(7) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az üç defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni bir ay süreyle askıya alınır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali;  (7) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az üç defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni bir ay süreyle askıya alınır.

(8) Altı ve yedinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (8) Altı ve yedinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır.

(9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

(10) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7)

(11) Onuncu fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir. (Ek: RG-30.05.2022-31851-No-7)

(12) Dava konusu olayın ortaya çıkış şekli ve boyutu, yarattığı risk, tekerrür durumu ve beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kullandırılmamasının firmanın ihracat operasyonlarına etkisi bir arada değerlendirilmek suretiyle onuncu fıkranın uygulanmamasına yönelik karar almaya statü belgesi sahibinin başvurusu üzerine Genel Müdürlük yetkilidir. (Ek: RG-30.05.2022-31851-No-7)

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin geri alınması

MADDE 53 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni askıya alınan statü belgesi sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 52 nci maddenin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

(2) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda birinci fıkra kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı ve statü belgesi sahibine onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi

MADDE 54 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi, Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak, A.TR dolaşım belgesinin Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini ifade eder.

(2) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içerisinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az elli adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerini kullanmış olan statü belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde, statü belgelerinin geçerlilik süresi içinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi verilir. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) “A sınıfı ve B sınıfı için en az yüz, C sınıfı için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerine, Ek-16/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı yetki numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 55 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin tesliminde, ihracatçının onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip olup olmadığı kontrol edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin doldurulması ve kullanılması

MADDE 56 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, tasdik edilmeksizin, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz statü belgesi sahibi tarafından vize edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-16/B’de yer alan formata uygun olarak onaylanmış ihracatçı tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Karar’ın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin sonradan düzenlenmesi

MADDE 57 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, Karar’ın 12 ila 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen dolaşım belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi

MADDE 58 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce düzenlenen A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Karar’ın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin askıya alınması

MADDE 59 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, statü belgesinin geçerlik süresi içinde, Karar hükümleri ile 54 ila 56 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde; söz konusu kişiler ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır, üçüncü seferde onaylanmış ihracatçı yetkileri altı ay süreyle askıya alınır.

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin geri alınması

MADDE 60 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetki numarasını A.TR dolaşım belgesi dışında herhangi bir belge düzenlemek için kullandığı tespit edilen statü belgesi sahibinin onaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 59 uncu madde uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme yetkisi askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip, statü belgesinin geçerlik süresi içinde Karar hükümleri ile 54 ila 56 ncı madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, onaylanmış ihracatçı yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Statü Belgesinin ve Statü Belgesi Kapsamında Yer Alan Hak ve Yetkilerin Askıya Alınması, Geri Alınması ve İptali

Statü belgesinin askıya alınması

MADDE 61 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

Statü belgesinin geri alınması

MADDE 62 – (1) Statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya belgenin geçerlilik süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (2) Adlarına statü belgesi düzenlenen kamu kuruluşlarından Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen niteliği kaybettiği anlaşılanların statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) veya (f) bentlerinin ihlali nedeniyle statü belgesi geri alınan kişinin, statü belgesinin geri alınmasına neden olan durumun ortadan kalktığını belgelendirmesi ve statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, geri alma sonlandırılarak statü belgesi ve belge kapsamı yetkilerin 24, 25, 30, 41, 42, 52, 53, 59 ve 60 ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden kullanılmasına izin verilebilir. (Ek: RG-12.07.2013-28705-No-2)

(4) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş onaylanmış kişi statüsü sahibi kişilerin statü belgeleri geri alınır. (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (4) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş onaylanmış kişi statüsü sahibi kişilerin statü belgeleri geri alınır.

Statü belgesinin iptali

MADDE 63 – (1) Yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce iptal edilir. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin askıya alınması, geri alınması ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 64 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, statü belgesi kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 63 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, statü belgesi geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 24, 41, 52 ve 59 uncu maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 25, 30, 42, 53 ve 60 ıncı maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu belgenin düzenlendiği “gümrük ve dış ticaret” bölge müdürlüğü yetkilidir. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 24, 41, 52 ve 59 uncu maddeler ile 25, 30, 42, 53 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, statü belgesinin düzenlendiği “gümrük ve dış ticaret” bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM (Mülga: RG-30.05.2022-31851-No-7)

Elektronik Statü Belgesi Yönetim Sistemi

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 73 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ’in uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Statü belgesi başvurularının elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. (Ek: RG-30.05.2022-31851-No-7)

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 74 – (1) 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No:5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer hükümler

MADDE 74/A- (1) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan veya onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruda bulunan şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşullar aranmaz. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7)

(2) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunması halinde ilgili suçtan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması koşulu sağlanmış kabul edilir.

(3) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması halinde bu durum statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri uygulanmaz.

(4) 6 ncı madde uyarınca statü belgesi başvurularında sunulması gereken belgelerin düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla başvuru esnasında söz konusu belgelerin aslı aranmaz.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmaz. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) Eski hali; GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı bulunan statü belgesi sahipleri, statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşulu sağlamadan bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilirler.

Yürürlük

MADDE 75 – (1) Bu Tebliğin dördüncü kısmında yer alan elektronik statü belgesi yönetim sistemi ile 45 inci maddenin yürürlük tarihleri Bakanlıkça tespit edilecek tarihlerde, diğer hükümleri ise 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 76 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

EKLER

 • Ek-1 OK1 TESPİTİ TALEP FORM
 • Ek-1/A EKLİ  BELGELER
 • Ek-2 TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA
 • Ek 3 TAAHHÜTNAME
 • Ek-4/A
 • Ek-4/B
 • Ek5 PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİK FORMU
 • Ek6 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
 • Ek7 SABİT YATIRIM BİLGİ FORMU
 • Ek 8 OK1 TESPİT TÜRÜ İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ RAPORU
 • Ek 9 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURU FORMU
 • Ek 9A EKLİ BELGELER
 • Ek 10 ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ İÇİN TESPİT FORMU VE TAAHHÜTNAME
 • Ek 10 A A.TR DOLAŞIM BELGESİ İSTATİSTİK FORMU
 • Ek 11 A.TR DOLAŞIM BELGESİ İSTATİSTİK FORMU
 • Ek 12 YETKİLİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
 • Ek 13OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 • Ek 14 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ
 • Ek 15 EKSİK BELGE TAMAMLAMA FORMU
 • Ek 16 ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİ NUMARASI VE KAŞESİ
 • Ek 16 A ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİ  NUMARASI
 • Ek 16 B ONAYLANMIŞ İHRACATÇI KAŞESİ
 • Ek 17 TESLİMDEN SONRA YAPILACAK FİZİKİ MUAYENEYE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
 • Ek 18 KONTROL SONUÇLARINA İLİŞKİN TUTANAK
 • Ek 18/A KONTROL SONUÇLARINA İLİŞKİN TUTANAK

Ek-1

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

OK1 TESPİTİ TALEP FORMU

1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Unvanı:
Vergi numarası:
Adresi:
Telefon numarası:
Faks numarası:
e-Posta adresi:
Statüsü:
[ ]  DTSŞ [ ] SDTŞ [ ] Grup ihracatçısı [ ] Grup ithalatçısı [ ] Diğer
2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler
Adı ve soyadı:
T.C. kimlik no.su:
Unvanı:
3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri
Adı ve soyadı: Adı ve soyadı: Adı ve soyadı:
Unvanı: Unvanı: Unvanı:
Telefon no.su: Telefon no.su: Telefon no.su:
e-Posta adresi: e-Posta adresi: e-Posta adresi:
4–Grup ihracatçısı/Grup ithalatçısı olarak başvuranların grup imalatçılarına ilişkin bilgiler
Ticaret unvanı Vergi no.su Varsa statü belgesi tarih ve sayısı
1.
2.
3.
4.
5.
5-İmalatçı olup da grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa grup ihracatçısının:

Ticaret unvanı

Vergi no.su

6- Statü belgesi kapsamında 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep ediliyor mu?
Evet [ ] Hayır [  ]
7-Statü belgesi başvurusunun yapılacağı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü:

(Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu belge ve ek 1.A ‘da belirtilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Tarih                                                                                                                                  Taahhüt EdenFirma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                              Adı-Soyadı
Unvanı

Ek-1/A

Ekli Belgeler
I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)
1-Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]
2- Adli Sicil Belgeleri [md. 6 /1-(c)]a) Şirketin yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürlerine ait adli sicil belgeleri

b) Şirketin sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip gerçek kişilere ait adli sicil belgeleric) Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri

d) Taahhütnameler (Türkiye’de ikamet tezkeresi olmayan yabancı uyruklu kişiler için)

3- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)]
4- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)]
5- (Mülga: RG-19.06.2021-31516-No-6) Yürürlükten kaldırıldı. Eski hali;5- Güncel imza sirküleri [md. 6/1-(h)]

II. Koşula bağlı olan belgeler (yukarıda sayılanlara ilaveten duruma göre eklenecek belgeler)
II.1 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak DTSŞ veya SDTŞ seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):
6- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]
II.2 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ihracatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):
A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler
6-Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6 /1-(e)]
7- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]
B.Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)] (__adet)
9-Grup imalatçıları adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formları [md.6 /1-(e)] (__adet)
10-Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6/1-(ğ)] (__adet)
C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
11- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)] (__adet)
12- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)
13- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)
D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
14-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)
II.3 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ithalatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):
A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler
6- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]
7- Grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor [md. 6/5]
B.Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)] (__adet)
9- Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6/-(ğ)] (__adet)
C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)] (__adet)
11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)
12- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)
D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
13-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)
II.5 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak diğer seçilmişse (aksi durumda bu kısmı silin):
A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler
6- Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6 /1-(e)]
7- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]
8- Şirketin Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md. 6 /1-(h)]
9- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)
B.Statü belgesi sahibi olmayan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belgeler (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)
10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)]
11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)]
12- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]
13-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]
C. Varsa statü belgesi sahibi olan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belge (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)
10- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]
11-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]
12- Onaylanmış kişi statü belgesi örneği
Belgelere İlişkin Açıklamalar
[ ] Adli sicil belgeleri asıl nüsha ve YGM ile OK1 tespit sözleşmesi yapıldığı tarihinden itibaren geriye dönük en geç 2 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
-Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili şahıslar ilgili ticaret sicil gazetesinde bu alanda yetkilendirilmiş gerçek kişilerdir. Şirketin bu alandaki işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden bağımsız gümrük müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. (Mülga: RG-19.06.2021-31516-No-6) Yürürlükten kaldırıldı. şirket imza sirkülerinde ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

-Şirketin; yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu gerçek kişiler için, adli sicil belgesi yerine EK-3’te yer alan örneğe uygun taahhütnamenin gönderilmesi gerekmektedir.
-Söz konusu taahhütnameler, şirket yönetim kurulu başkanı veya bu şahısların kendileri tarafından imzalanmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan taahhütnameler geçersizdir.
[ ] Şirketin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” olmak zorundadır.
-Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” ibraz edilmesi halinde söz konusu belgenin EK-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınan yazı aslı olması gerekmektedir.
-Söz konusu belgeler, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
[ ] Şirketin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 2 ay içerisinde ve bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.
-Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır.
-Söz konusu yazıda şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve önceki borçlarının nakil gelinen vergi dairesinden sorulması gerektiğinin belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesinden de şirketin kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığını gösterir yazının alınması gerekmektedir.
[ ] Şirket adına düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince onaylı ve asıl nüsha olmalıdır.
-Belgeler, YGM ile OK1 için tespit sözleşmesi yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl için, on ikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalıdır. (Örneğin 2011 yılının kasım ayında yapılacak bir başvuru için; 01/11/2011-01/11/2010 ve 01/11/2010-01/11/2009 dönemleri için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları ibraz edilmesi gerekmektedir)
-Şirketin ihracatının bir bölümünün veya tamamının dış ticaret sermaye şirketi ya da aracı şirket/grup şirketi üzerinden yapılmış olması halinde, yıl itibarıyla bu ihracatlara ilişkin toplam tutarları gösterecek şekilde EK- 5’te yer alan örneğe uygun olmalıdır.
[ ] Şirketin statüsüne ilişkin belge; imalatçılar için kapasite raporu, ekspertiz raporu veya sanayi sicil belgesi; Ar-Ge merkezleri için Ar-Ge merkezi belgesi; ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten firmalar için ise Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgedir.
-İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporunun düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak olan; firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı, üretim miktarı. bilgilerini içeren ekspertiz raporunun gönderilmesi gerekmektedir.
-Kapasite raporu ve ekspertiz raporu şirketin bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca ya da noterce onaylı olmalıdır.
-Sanayi sicil belgesi üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.
-Ar-Ge merkezi belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından veya noterce onaylı olmalıdır.
-Bakım onarım belgesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.
-Söz konusu belgeler üzerinde yazılı geçerlik süresi dolmamış olmalıdır.
[ ] Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son 2 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olmalıdır.
-Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.
-Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.
[ ] Şirketin sigortalı çalışan sayısını gösterir belgenin EK-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden) alınan yazı aslı olması gerekmektedir.
-Söz konusu belge, YGM ile OK1 Tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
(Mülga: RG-19.06.2021-31516-No-6) Yürürlükten kaldırıldı. Eski hali; [ ] Güncel imza sirküleri, şirketin mevcut imza yetkililerini ve yetkilerinin kapsamını gösterir olmalı ve imza örneklerini içermelidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


Ek-2

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
………………………………Bu formda yer alan bilgilerin Müdürlüğünüz kayıtlarına uygunluğunun kontrol edilmesini ve onaylanmasını arz ederim.
Tarih Ad-Soyad
Firma Kaşesi Unvan
TİCARET SİCİLİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU (1)
1-Ticaret Unvanı :
2-Adresi :
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü :
4-Ticaret Sicil Numarası :
5-Kuruluş Tarihi İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri
Tarih Sayı
1
2
6- Faaliyet Alanı İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri
Tarih Sayı
1
2
7- Ticaret Siciline Tescil Ettirilmiş Ödenmiş Sermayesi İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri
Tarih Sayı
1
2
Bu formda yer alan bilgilerin Müdürlüğümüz kayıtlarına uygun olduğunu ve kişinin geçerli ve güncel bilgilerini eksiksiz yansıttığını onaylarım.

Bilgilerine arz/rica ederim. …../…./..…….(Tarih)

 

Ticaret Sicil Müdürlüğü

İmza/Mühür”

 


Ek-3

TAAHHÜTNAME
…/…/2011 tarihli ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan … Sıra No’lu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği uyarınca Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için başvuruda bulunan……………………………………… ticaret unvanlı firmada ………………………….. olarak görev yapan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişinin, Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinde sayılan; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, emniyeti suistimal, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas, yalan yere şahadet (yalan tanıklık), suç tasnii (suç uydurma), iftira ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ceza almamış olduğumu/olduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarih

Taahhüt Eden

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

BEYANA KONU KİŞİNİNAdı ve Soyadı:

Adresi:Doğum Tarihi ve Yeri:

Anne Adı:Baba Adı:

Pasaport Tarih ve No.:


Ek-4/A

Konu: Sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının onaylanmış kişi statüsü başvurusu kapsamında bildirilmesi

……………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE/
……………….DEVREDİLEN SSK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün …………………………………..… sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir.

“Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi” almak amacıyla ………………………….. Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini,

Arz ederim. (……/……/20….)

Unvan/Ad-Soyadı

AYNI UNVAN/AD SOYAD İLE TESCİL EDİLMİŞ DİĞER İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12
ARACISI OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI
1 3 5
2 4 6
ORTAĞI OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI
1 3 5
2 4 6
ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI
1 3 5
2 4 6
GERÇEK KİŞİ İŞVERENLER İÇİN BAĞ-NO:……………………………………………
TÜZEL KİŞİ İŞVERENLER İÇİN EMEKLİ SANDIĞI NO:…………………………….

Ek-4/B

Konu: Sigortalı sayısının onaylanmış kişi statüsü başvurusu bildirilmesi

……………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE/
……………….DEVREDİLEN SSK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün …………………………………..… sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir.

“Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi” almak amacıyla ………………………….. Türkiye genelinde çalıştırmış olduğumuz sigortalı sayısının tarafımıza bildirilmesini,

Arz ederim. (……/……/20…)

Ek: Tahakkuk fişi/fişleri

Unvan/Ad-Soyadı

AYNI UNVAN/AD SOYAD İLE TESCİL EDİLMİŞ DİĞER İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12
ARACISI OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI
1 3 5
2 4 6

GERÇEK KİŞİ İŞVERENLER İÇİN BAĞ-NO:……………………………………………
TÜZEL KİŞİ İŞVERENLER İÇİN EMEKLİ SANDIĞI NO:…………………………….


Ek-5

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİK FORMU
1- FORMU DÜZENLEYEN İHRACATÇI BİRLİĞİ
İhracatçı Birliği Adı:
2-FORMUN KONUSU OLAN İHRACATÇI FİRMA (FİRMA)
Ticaret Unvanı:
Vergi No:
3-FORMUN AİT OLDUĞU DÖNEM
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi:
4-FİRMANIN GRUP İMALATÇISI ADINA YAPTIĞI İHRACAT
Grup İmalatçısı Ticaret Unvanı Grup İmalatçısı Vergi No Grup İmalatçısı adına Yapılan İhracat Tutarı
1
2
TOPLAM
5-FİRMANIN DTSŞ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT
DTSŞ Ticaret Unvanı DTSŞ Vergi No DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı
1
2
TOPLAM
6-FİRMANIN SDTŞ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT
SDTŞ Ticaret Unvanı SDTŞ  Vergi No SDTŞ Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı
1
2
TOPLAM
7-FİRMANIN ARACI/GRUP İHRACATÇISI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT
Aracı/Grup Şirketi Ticaret Unvanı Aracı/Grup Şirketi  Vergi No Aracı/Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı
1
2
TOPLAM
Bu formda yer alan bilgilerin Birliğimiz kayıtlarına uygun olduğunu onaylarım. Bilgilerini rica ederim. …../…./..…….(Tarih)

Onaylayan Makam

İmza/Mühür

AÇIKLAMALAR:1- Bu form, performans ve güvenirliği onaylanan firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliği tarafından doldurulacaktır.

2- İmalatçı firmalar için bu formun (1), (2), (3), (5), (6) ve (7) no.lu alanları doldurulacaktır.3- Aracı/grup ihracatçısı firmalar için bu formun (1), (2), (3) ve (4) no.lu alanları doldurulacaktır.


Ek- 6

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
Rapor Sayısı :
Rapor Tarihi :

Tespit Dönemi

1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi :
Adı Soyadı :
Bağlı Olduğu Oda :
Oda Sicil No :
Ruhsat No :
İş Adresi ve Telefonu :
2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN
Tarihi :
Sayısı :
3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN
Ticaret Unvanı :
Kanuni Merkez Adresi :
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer :
Ticaret Sicil Numarası :
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
4. GENEL BİLGİLER
4.1 Firmanın İletişim Bilgileri:Bu kısımda, firmanın tebligat adresi, kanuni ikametgâhı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılacaktır.

4.2 İş Merkezi ve Şubeleri Hakkında Bilgi:

Bu kısımda, şirketin merkezi ile varsa tüm şubeleri hakkındaki iletişim bilgileri yazılacaktır.

4.3 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve soyadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.

4.4 Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip olup olmadıkları) yazılacaktır.

4.5 Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.

4.6 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler:Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır.

4.6.1 Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?

4.6.2 Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır?
Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?

4.6.3 Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutuluyor mu?

4.6.4 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır?

4.6.5 Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmakta mıdır?

4.6.6 Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluşturulmuş mudur?

4.6.7 Şirketin muhasebe kayıtları ile mali bilgi ve belgelerinin tutulduğu yerde yangın ve hırsızlık gibi vakalara karşı güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Bilgisayar ortamında tutulan verilerin güvenliğine yönelik anti-virüs, spyware, firewall türü veri güvenliği programları kullanılmakta mıdır ve elektronik ortamda tutulan verilerin yedeklemesi düzenli bir şekilde yapılmakta mıdır?

4.6.8 İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?

4.6.9 Şirketin Son Takvim Yılı İçerisinde Çalıştırdığı Ortalama İşçi Sayısı:Bu kısımda şirketin son takvim yılı içerisinde ortalama olarak istihdam ettiği sigortalı çalışan sayısı belirtilecektir.

4.6.10 Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapora konu yıldan bir önceki yıl?)

4.6.11 Şirketin Hukuki Statüsü:

Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflası ilan edilmediği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işleri mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilân etmediği, işlerini askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır.

5. HESAP İNCELEMELERİ

Tam Tasdik raporu düzenlenmiş olması halinde bu 2.1-2.4 bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:

5.2 Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:

5.3 Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:

5.4 Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:

5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:

5.5.1 Likidite Oranları

Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecektir.

5.5.2 Aktif Yapıyla İlgili oranlar

Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi
Duran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecektir.

5.5.3 Verimlilik Oranları

Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtilecektir.

5.5.4 Mali Yapı ile İlgili Oranlar

Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecektir.

5.5.5 Karlılık Oranları

Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecektir.

6. SONUÇ

6.1 Bu kısımda;

6.1.1 Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı;

6.1.2 Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,

6.1.3 Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,

6.1.4 Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz konusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı,hususları tespit edilecektir.

6.2 Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 6.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir.

(*)6.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “olumsuz” görüş belirtilecektir.


Ek-7 Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4)


Ek-8

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

OK1 TESPİT TÜRÜ İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ RAPORU

Rapor Sayısı :
Rapor Tarihi :
Rapor Özeti
Referans No
:
1.İNCELEMEYİ YAPAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN
Adı Soyadı :
İş Adresi :
Telefonu :
e-Posta Adresi :
Vergi No./T.C Kimlik No. :
Yetki No :
Varsa Ortağı Olduğu Tüzel Kişinin :
Ticaret Unvanı :
Vergi Numarası :
2. DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN
Tarihi :
Sayısı :
3. TESPİTİ YAPILAN KİŞİNİN
Ticaret Unvanı :
Kanuni Merkez Adresi :
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer :
Ticaret Sicil Numarası :
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Kuruluş Tarihi :
Faaliyet Alanı :
4. OKSB BAŞVURUSU ÖN İNCELEMESİ4.1Başvuruya ilişkin ek bilgi:

4.1.1 Firma’nın statüsü [ ] DTSŞ     [ ] SDTŞ     [ ]Grup İhracatçısı      [ ] Grup İthalatçısı      [ ] Diğer

4.1.2 Kişi grup imalatçısı ve grup ihracatçısı ve/veya grup ithalatçısı aracılığıyla ihracat/ithalat yapıyor [ ] evet [ ] hayır

4.2 Başvuru kapsamında incelenen belgeler:

Düzenleyen Kurum Tarih ve Sayısı Açıklama
1
2
3
4
4.3 Şirket Yetkililerine ilişkin bilgiler:
Yönetim kurulu üyeleri / limited Şirketler için müdürler Sermayenin %10 undan fazlasına sahip gerçek kişiler Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler
1- 1- 1-
2- 2- 2-
3- 3- 3-
. . .
. . .
. . .
4.3.1 Yukarıda sayılan kişiler arasında Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayıla suçlara/kabahatlere ilişkin adli sicil kaydı olan kişilerVar [ ] Yok [ ]

4.3.2 Adli sicil kaydı olan kişiler ve adli sicil kaydına dayanak suç/kabahat:

4.4 Kişinin Türkiye genelinde ilgili mevzuat gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

Var [ ] Yok [ ]

4.5 Kişinin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu

Var [ ] Yok [ ]

4.6 Kişinin sigortalı çalışan sayısı:

4.7 Kişinin mali yapısına ilişkin YMM raporu olumlu görüşle sonuca bağlanmıştır

Evet [ ] Hayır [ ]

4.7.1 YMM raporunun tarih ve sayısı, raporu düzenleyen YMM’nin adı soyadı, bağlı olduğu oda, oda sicil no, ruhsat no, iletişim bilgileri:

4.8 Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa:

4.8.1 İhracat tutarları:

Grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar
1
2
Dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar
1
2
Sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar
1
2
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri  ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat toplamı
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar
1
2
4.8.24.8.2.1 Grup ihracatçısının unvan ve vergi no’su:

4.8.2.2 DTSŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:

4.8.2.3 SDTŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:

4.8.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup ihracatçısının

4.8.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.8.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.9 Başvuru sahibi grup ithalatçısıysa:

4.9.1 Gerçekleştirdiği ithalatın en az yüzde altmışı grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatıdır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.9.2 Grup imalatçılarının

Unvanı Vergi Numarası Sigortalı çalışan sayısı
1
2
4.9.3 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___4.9.4 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının

4.9.4.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır

Evet [ ]  Hayır [ ]

4.9.4.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır

Evet [ ]  Hayır [ ]

4.10 Başvuru sahibi grup ihracatçısıysa:

4.10.1 Grup imalatçılarının

Unvanı Vergi Numarası Sigortalı çalışan sayısı
1
2
4.10.2 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___4.10.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının

4.10.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.10.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

5. SONUÇ:

OK1 kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları …./…./……/…./…./….. sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen …../……/…../….. sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:1

5.1 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılandığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumlu görüşle rapora bağlanmıştır.

5.1.1 Başvuru sahibi Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu karşılamaktadır. (42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep edilmesi halinde doldurulacaktır.)

Evet [ ]  Hayır [ ]

5.2 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılanmadığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumsuz görüşle rapora bağlanmıştır.

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

Ad Soyad

Unvan

İmza /Kaşe

AÇIKLAMALAR:

1 – 5 No.lu “SONUÇ”’ kısmında yapılacak açıklamada şu hususa dikkat edilmelidir; Yapılan ön inceleme neticesinde onaylanmış kişi statüsü başvurusunda bulunan kişinin şu koşulları sağladığının tespit edilmesi gerekir:

1. Genel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi)

1.1 Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.2 Grup ihracatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ihracat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.3 Grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ithalat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.4 Diğer kişilerce yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Başvuru sahibi ihracat yapan bir kişiyse (grup ihracatçısı, DTSŞ ve/veya SDTŞ vasıtasıyla ihracat da dâhil) Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulun da sağlanması gerekir. Başvuru sahibi grup ihracatçısı vasıtasıyla ihracat yapıyorsa, grup ihracatçısı (onaylanmış kişi olmaması halinde) tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

2. Özel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesi)

2.1 DTSŞ’ler ile SDTŞ’ler tarafından yapılan başvurularda OK1 tespiti kapsamında tespiti yapılacak özel koşul bulunmamaktadır.

2.2 Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun grup imalatçıları vasıtasıyla (toplam sigortalı çalışan sayısı) sağlanması gerekir.

2.3 Diğer kişiler tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının, (b) bendinde sayılan koşulun bizzat kendileri tarafından sağlanması gerekir.


Ek-9

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURU FORMU1

1-Başvuru Türü Sadece Resmi Kullanım İçindir
[ ] Yeni Başvuru Başvuru No :
[ ] Belge Yenileme Başvuru Tarihi :
[ ] Belgede Değişiklik Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler 3-Başvuru Sahibinin Statüsü
Ticaret Unvanı:
Vergi Numarası: [ ] DTSŞ
Adresi: [ ] SDTŞ
Faaliyet Gösterdiği Sektör: [ ] Grup İhracatçısı
Telefon Numarası: [ ] Grup İthalatçısı
Faks Numarası: [ ] Diğer
Elektronik Posta Adresi:
4-Bilgi Alınabilecek Temsil Yetkisine Sahip Kişiler
TC Kimlik No :
Adı-Soyadı :
Unvanı :
E-posta adresi :
5- OKSB kapsamında talep edilen yetki ve izinler
[ ] Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
[ ] Götürü Teminat
[ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni  (Md 42/A/1 ve 42/A/3
6-Kişi Adına Daha Önce Düzenlenmiş OKSB1 [  ] Yok
[ ] Var OKSB No :
Başlangıç Tarihi :
Referans No :
7- Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler
7.1-Talep Edilen değişiklik [ ] OKSB de Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (MD.14)
[ ] OKSB Kapsamı Yetkilerde Değişiklik (MD. 15)
7.2-Değişikliğe İlişkin Açıklama:
8-OKSB nin Bakanlık İnternet Sayfasında Yayınlanması2
[  ] Uygundur [ ] Uygun Değildir.
Bu belge ve EK-III.A da belirilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza onaylanmış kişi statü belgesi verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.Tarih                                                                                                                       Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                       Adı-Soyadı

Unvanı

AÇIKLAMALAR:

1- Kişi adına düzenlenmiş en son statü belgesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

2- Statü belgelerinin Bakanlık internet sayfasında yayınlanmasına elektronik statü belgesi yönetim sistemi yürürlüğe girdikten sonra başlanacaktır.


Ek-9/A 

EKLİ BELGELER

A. Yeni Başvuru/Yenileme Başvurusu
1. OK1 tespiti için YGM’ce düzenlenmiş olumlu tespit raporu
2. Onaylanmış ihracatçı yetkisi istenmişse onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname
3. Götürü teminat yetkisi istenilmişse götürü teminat başvuru formu
B. Belgede değişiklik
1. Değişikliğe ilişkin İlgili belge (ticaret sicil gazetesi, vergi dairesi yazısı, değişiklik kapsamında istenilen belge sınıfı ve yetkilere ilişkin ilgili belgeler gibi)
2. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep edilmişse 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen belgelerden biri
3. Unvan değişikliği yapılmışsa ve götürü teminat yetkisi varsa; mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmeliği EK 77/A’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu”

Ek-10

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ İÇİN TESPİT FORMU VE TAAHHÜTNAME

1- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa üretim ve imalat konusu mallar nelerdir?
2- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan ham madde, yarı mamul ve diğer girdiler nelerdir?
3- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan girdilerden ithalat yoluyla temin edilenler nelerdir?
4- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan girdilerin temin edildiği ülkeler hangileridir?
5- Şirketiniz üretim ve imalat yapmıyor sadece dahili ticaret, ithalat ve ihracat yapıyorsa ihraç ettiği ürünleri ne yolla tedarik etmektedir? Şayet ithalat yapılıyorsa hangi ülkelerden yapmaktadır?
6- Şirketiniz ihracatına konu ürünler ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) nelerdir? Bu ürünlerde kullanılan girdilerin dahili tedarik ve ithalat oranları ne kadardır?
7- Şirketiniz ihracat yaptığı ülkeler ve ihracatının ülkelere göre dağılım oranı nedir?
8- Şirketinizde dış ticaret işlemleri için departmanınız var mı? Varsa bu departmanda çalışan personel sayısı nedir?
9- Şirketiniz kayıtları, geriye dönük incelemeleri mümkün kılacak şekilde düzenli mi? Kullanılmakta olan bir bilgisayar programı varsa bu programın ismi nedir?
10- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Türkiye Ticaret Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan A.TR dolaşım belgesi düzenlemek üzere onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvurmadan önce şirketinizin dış ticaret departmanında gerekli hazırlık ve eğitim çalışması yapıldı mı?
11- Şirketinize onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi durumunda, bu kapsamda Avrupa Birliği ülkelerine yapacağınız ihracat için düzenleyeceğiniz A.TR dolaşım belgeleri konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğunu kanıtlayacak tüm belgeleri ilgili gümrük idaresinin talebi üzerine hemen sunma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüğü yerine getirebilmeniz için gerekli donanım, arşiv ve personele sahip misiniz?
12-Tespit veya onay sözleşmesi yapmış olduğunuz yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yeki numarası ile yapmış olduğunuz sözleşmeye ait sözleşme numarası ve bu sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri?
EK: A.TR dolaşım belgesi istatistik formu (….Sayfa)
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu, bu bilgiler doğrultusunda verilen basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi (onaylanmış ihracatçı yetkisi) çerçevesinde A.TR dolaşım belgelerinin 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ila 24 üncü maddeleri ile bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenleneceğini, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                                  Taahhüt EdenDüzenlenme Tarihi                                                                                                                     Adı-Soyadı

                                                                                                                                                         Unvanı

İmza


Ek-10/A

A.TR DOLAŞIM BELGESİ İSTATİSTİK FORMU

1. Dönem: (12 aylık dönem)
Başlangıç tarihi …./…./20.. Bitiş tarihi …/…/20..
Sıra no A.TR Dolaşım Belgesi İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke
  Tarih1 Sayı Tarih Sayı  
1          
2           
3          
           
2. Dönem (12 aylık dönem):Başlangıç tarihi …./…./20.. Bitiş tarihi …/…/20..
Sıra no A.TR Dolaşım Belgesi İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke
  Tarih1 Sayı Tarih Sayı  
1          
2          
3          
………………… ticaret unvanlı firmamız adına …/…/…… ve …/…/…… tarihleri arasında düzenlenmiş, yukarıdaki listede yer alan toplam … adet A.TR dolaşım belgesinin tümünün vize işlemlerinin tamamlandığını ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerinden her birinin karşılarında belirtilen ihracat beyannameleri kapsamında kullanıldığını beyan ve taahhüt ederim.
Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                                                                               Adı-Soyadı

                                                                                                                                                  Unvanı                                                                                                                                                   İmza

1- A.TR dolaşım belgeleri tarihlerine göre, önceki tarihten sonrakilere doğru sıralı olarak yazılacaktır.


Ek-11

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru Türü Sadece Resmi Kullanım İçindir
[ ] Yeni Başvuru Başvuru No :
[ ] Güncelleme Başvuru Tarihi :
[ ] Kapsamını Değiştirme Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
2-Kişi Adına Düzenlenmiş OKSB1 OKSB No :
Başlangıç Tarihi :
Referans No :
3-Teminat Konusu Toplam Tutar: TL
4-Teminat Mektubu Bilgileri
4.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu
1 [ ] TL [ ] AVRO
2 [ ] TL  [ ] AVRO
5- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2 )2
5.1- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı [ ] GTR1 [ ] GTR2
5.2- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı [ ] GTR1 [ ] GTR2
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.
Tarih Taahhüt Eden
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı

Ek-11/A

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ
Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler GTR1
Dahilde işleme rejimi dışında, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler GTR2

________________________________
1 OKSB başvurusu ile birlikte yapılmışsa boş bırakılacaktır.
2 EK-11/A de yer alan tabloya göre belirlenecektir.


Ek-12

YETKİLİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
BAŞVURU YERİ (YETKİLİ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN BULUNDUĞU YER) (Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI BULUNULAN İL YA DA İLÇENİN BAĞLI OLDUĞU İL
ORTA ANADOLU AKSARAY
ANKARA
ÇANKIRI
ÇORUM
KARAMAN
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
KONYA
NEVŞEHİR
NİĞDE
SİVAS
YOZGAT
ULUDAĞ BALIKESİR
BİLECİK
BURSA
ÇANAKKALE
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
YALOVA
GAP ADIYAMAN
BATMAN
BİNGÖL
BİTLİS
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
GAZİANTEP
HAKKARİ
KAHRAMANMARAŞ
KİLİS
MALATYA
MARDİN
MUŞ
SİİRT
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TUNCELİ
VAN
İSTANBUL EDİRNE
İSTANBUL
KIRKLARELİ
TEKİRDAĞ
EGE AFYON
AYDIN
BURDUR
DENİZLİ
ISPARTA
İZMİR
MANİSA
MUĞLA
UŞAK
DOĞU MARMARA BARTIN
BOLU
DÜZCE
İZMİT
KARABÜK
KASTAMONU
SAKARYA
SİNOP
ZONGULDAK
ORTA AKDENİZ ADANA
ANTALYA
HATAY
MERSİN
OSMANİYE
DOĞU KARADENİZ AĞRI
AMASYA
ARDAHAN
ARTVİN
BAYBURT
ERZİNCAN
ERZURUM
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
IĞDIR
KARS
ORDU
RİZE
SAMSUN
TOKAT
TRABZON

Ek-13

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (1)
1-Başvuru Türü Başvuru No :
[ ] Yeni Başvuru Başvuru Tarihi :
[ ] Belge Yenileme Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
[ ] Belgede Değişiklik
Yeni veya belge yenileme başvurusu yapılmışsa:
YGM ile yapılan tespit sözleşmesinin tarihi :
YGM tarafından düzenlenen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihi :
Olumlu tespit raporunu düzenleyen YGM’nin adı, soyadı, yetki no.su :
2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler 3-Başvuru Sahibinin Statüsü
Ticaret Unvanı:
Vergi Numarası: [ ] DTSŞ
Adresi: [ ] SDTŞ
Faaliyet Gösterdiği Sektör: [ ] Grup ihracatçısı.
Telefon Numarası: [ ] Grup ithalatçısı
Faks Numarası: [ ]  Diğer
Elektronik Posta Adresi:
 3-OKSB kapsamında talep edilen yetki ve izinler
[ ] Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
[ ] Götürü Teminat
[ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
4-Talep Edilen Değişiklik
[ ] OKSB de Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (MD.14)
[ ] OKSB Kapsamı Yetkilerde Değişiklik (MD.15)
Açıklama:
5-Önceki/Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
5.1 Genel Bilgiler
OKSB No : [ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi
Referans No : [ ] Götürü Teminat
Bitiş Tarihi : [ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırm.Yararl. İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Onaylanmış İhr. Yetki No :
5.2 Önceki/Mevcut OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-Madde Tarih Gerekçe
İptali (MD.63)
Geri Alma(MD.62)
Askıya Alma(MD.61)
5.3 Önceki/Mevcut OKSB Kapsamı Yetkiler Hakkında Verilmiş Kararlar
Yetki Askıya Alma Geri Alma Bitiş Tarihi
Onaylanmış İhr.Yetkisi [ ] [ ]
Götürü Teminat [ ] [ ]
Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni [ ] [ ]
Eksik Belg. Beyan [ ] [ ]
Kısmi Teminat [ ] [ ]

Ad-Soyad

Unvan

İmza

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (2)
6- Genel Koşullar
Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Açıklamalar
6.1 Başvuru Formu [ ] Var [ ] Yok
6.2 OK1 tespiti sonucunda YGM’ce düzenlenen olumlu tespit raporu [ ] Var [ ] Yok
6.3 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname [ ] Var [ ] Yok A.TR sayısı
6.4 Götürü Teminat Yetk. Başv. Formu [ ] Var [ ] Yok
6.5 Talep edilen değişikliğe ilişkin belgeler (Md. 14 ve 15)
6.5.1 Md. 14 kapsamındaki değişikliğe ilişkin başvuru formuna eklenecek belgeler (istenilen değişikliğe uygun olan)
6.5.1.1 Adres/unvan/ticaret sicil bilgilerine ilişkin belgeler [ ] Var [ ] Yok
6.5.1.2 Vergi no.su değişikliğine ilişkin belge [ ] Var [ ] Yok
6.5.1.3 Yeni unvana göre düzenlenmiş Gümrük Yönetmeliği EK-77/A ‘deki formata uygun düzenlenmiş en az aynı tutarda (birden fazla varsa toplamı en az aynı tutarda) teminat mektubu- (GTR yetkisi varsa ve unvan değişikliği istenilmişse) [ ] Var [ ] Yok
6.5.2 Md. 15 kapsamında değişikliğe ilişkin formlara ilaveten başvuru formuna eklenecek belgeler
6.5.2.1 İmalatçı Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğuna ilişkin belge (42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni istenilmişse) [ ] Var [ ] Yok
Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu Sorgusu
6.6 Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu [ ] Var [ ] Yok Sorgu Tarihi, Borcun Tutarı, Ceza Kararı ve TCGB Tarih ve Sayıları

Ad-Soyad

Unvan

İmza

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (3)

6.7 Ceza Kararları – Genel Koşullar
Sorgu Başlangıç Tarihi: 1.Dönem: 01/../20.. 01/../20..
Sorgu Bitiş Tarihi: 2.Dönem: 01/../20.. 01/../20..
Sorgu Yapan Memur:
6.7.1 Başvuru Sahibi-Ceza Kararları Sorgulanan Firma
Başvuru Sahibi Ticaret Unvanı :
Vergi No :
Ceza Kararları Sorgulanan Firma Ticaret Unvanı :
Vergi No :
6.7.2 Vergi Kaybına İlişkin Cezalar
Madde 241/12in Üç Katı Tutarını Aşan Cezalar Gümrük Yönetmeliği MD 23 /1-c deki Tutarları Aşan Cezalar
1.Dönem 2.Dönem 1.Dönem 2.Dönem
234
235
236
238
Toplam
6.7.3 Usulsüzlük Cezaları Usulsüzlük Cezasına İlişkin Tutarlar
Madde 241/1’in Üç Katı Tutarını Aşan Cezalar 20… 20…
1.Dönem 2.Dönem 241/1*3
239 241/1 *75
241/1 Tutarını Aşan Cezalar 241/1*250
241 Toplam TCGB Sayısı
Toplam 1.Dönem :
2.Dönem :

Ad-Soyad
Unvan
İmza

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (4)
6.8 Götürü Teminat Yetkisi Talebi-Genel Koşullar
6.8.1 Başvuru Türü Başvuru No :
[ ]Yeni Başvuru Başvuru Tarihi :
[ ] Güncelleme Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
[ ] Kapsamını Değiştirme
6.8.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
6.8.2.1 Genel Bilgiler
OKSB No : [ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi
Ref.No (Seri No) : [ ] Götürü Teminat
Başlangıç Tarihi : [ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Bitiş Tarihi :
6.8.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-Madde Tarih Gerekçe
İptali (MD.63)
Geri Alma(MD.62)
Askıya Alma(MD.61)
6.8.2.3 OKSB Kapsamı Götürü Teminat Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-Madde Bitiş Tarihi Gerekçe
Geri Alma(MD.42)
Askıya Alma(MD.41)
6.8.3-Teminat Mektubu Bilgileri
Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu
1 [ ] TL [ ] AVRO
2 [ ] TL [ ] AVRO
Yetki İçin İbraz Edilen Teminat Mektupları
Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu
1 [ ] TL [ ] AVRO
2 [ ] TL [ ] AVRO
6.8.4- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2)
Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı [ ]  GTR1 [ ] GTR2
Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı [ ] GTR1 [ ]  GTR2
6.8.5 Teminat Konusu Gümrük Vergileri ve Sair Vergilerin Tutarı
Sorgulamaya Esas Alınacak Dönem :
Teminat Konusu Tutar :
İbrazı Gereken Teminat Mektubu Tutarı :
6.8.6 Vergi Borcu Bulunmadığını Gösteren Yazı Tarih
Sayı
Açıklama Borcu Bulunmadığı

Ad-Soyad

Unvan

İmza

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (5)
6.9 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Talebi-Genel Koşullar
6.9.1 Başvuru Türü Başvuru No :
[ ] Yeni Başvuru Başvuru Tarihi :
[ ] Yenileme Başvurusu Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
6.9.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
6.9.2.1 Genel Bilgiler
OKSB No : Onaylanmış İhr.Yetkisi
Ref.No(Seri No) : Götürü Teminat
Bitiş Tarihi : Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Onaylanmış İhr. Yetki No :
6.9.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-Madde Tarih Gerekçe
İptali (MD.63)
Geri Alma(MD.62)
Askıya Alma(MD.61)
6.9.2.3 OKSB Kaps. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-Madde Bitiş Tarihi Gerekçe
Geri Alma(MD.60)
Askıya Alma(MD.59)
6.9.3 Başvuru Yılından Bir Önceki Takvim Yılı İçerisinde veya Başvurunun Kayda Alındığı Ayın İlk Gününden Geriye Dönük bir Yıl İçerisinde Düzenlenip Vize İşlemleri Tamamlanarak Kullanılmış A.TR Dolaşım Belgesi Sayısı ………….adet
6.9.4 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname [ ] Var [ ] Yok

Ad-Soyad
Unvan
İmza

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (6)
6.10 -Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni-Genel Koşullar
6.10.1  Başvuru Türü Başvuru No :
[ ]Yeni Başvuru Başvuru Tarihi :
[ ]Yenileme Başvurusu Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
6.10.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
6.10.2.1 Genel Bilgiler
OKSB No: [ ] Onaylanmış İhr. Yetkisi
Ref.No (Seri No) [ ] Götürü Teminat
Bitiş Tarihi: [ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni  (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Onaylanmış İhr. Yetki No:
6.10.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-Madde Tarih Gerekçe
İptali (MD.63)
Geri Alma (MD.62)
Askıya Alma (MD.61)
6.10.2.3 OKSB Kaps. Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-Madde Bitiş Tarih Gerekçe
Geri Alma (MD.53)
Askıya Alma (MD.52)
6.10.3 Toplam İhracat İthalat Tutarları ve Beyanname Sayıları
Beyanname Kıymeti Beyanname Sayısı
1. Dönem 2.Dönem 1. Dönem 2.Dönem
Kendi Gerçekleştirdiği İhracat1
Grup İhracatçısı Arac. İhracat2
DTSŞ Aracılığıyla İhracat3
SDTŞ Aracılığıyla İhracat4
Toplam İhracat
İthalat
Toplam İthalat-İhracat
6.10.4 İmaltçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğuna ilişkin belge (15. Madde kapsamında yapılan başvurularda aranacaktır) [ ] Var [ ] Yok

Ad-Soyad
Unvan
İmza

_______________________
1- GÜVAS verileri esas alınacaktır.
2- Performans ve güvenilirlik belgesinde yer alan ihracat tutarlarından, grup ihracatçısı olduğu belirlenen firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
3- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, DTSŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
4- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, SDTŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (7)
7-Özel Koşullar
7.1 Başvuru Türü Başvuru No :
[ ]Yenileme Başvuru Tarihi :
[ ]Yenileme-Devir/Birleşme Kaydeden Memurun Adı Soyadı :
1.Dönem: 01/../20.. 01/../20..
2.Dönem: 01/../20.. 01/../20..
7.2 Başvuru Sahibi-Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan Firma
Başvuru Sahibi Ticaret Unvanı :
Vergi No :
Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan Firma Ticaret Unvanı :
Vergi No :
7.3 Performans ve Güvenilirlik Belgesine Göre Grup İhracatçısı ve/veya DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarları
Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı
Grup İhracatçısı Ticaret Unvanı İhracat Tutarı
1. Dönem 2. Dönem
1
2
DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı
DTSŞ Ticaret Unvanı İhracat Tutarı
1. Dönem 2. Dönem
1
2
SDTŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı
SDTŞ Ticaret Unvanı İhracat Tutarı
1. Dönem 2. Dönem
1
2
7.4 Toplam İhracat İthalat Tutarları ve Beyanname Sayıları
Beyanname Kıymeti Beyanname Sayısı
1. Dönem 2.Dönem 1. Dönem 2.Dönem
Kendi Gerçekleştirdiği İhracat1
Grup İhracatçısı Arac. İhracat2
DTSŞ Aracılığıyla İhracat3
SDTŞ Aracılığıyla İhracat4
Toplam İhracat
İthalat
Toplam İthalat-İhracat
7.5 Sigortalı Çalışan Sayısı …………… İşçi

Ad-Soyad
Unvan
İmza

1- GÜVAS verileri esas alınacaktır.
2- Performans ve güvenilirlik belgesinde yer alan ihracat tutarlarından, grup ihracatçısı olduğu belirlenen firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
3- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, DTSŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
4- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, SDTŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (8)
8-SONUÇYukarıda bilgileri yer alan ………………………………………………………….. ticaret unvanlı kişinin ……./……. tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.

Bahse konu kişinin ………………….. madde uyarınca ibraz ettiği belgeler doğrultusunda:

 • Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirtilen genel koşulların tamamını sağladığı/sağlamadığı
 • Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde belirtilen özel koşulları sağladığı/sağlamadığı tespit edilmiştir.

Açıklamalar:

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

Ad-Soyad
Unvan
İmza

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (9)
8-SONUÇ

 

 

Yukarıda bilgileri yer alan …………………… ..…………….ticaret unvanlı kişinin ………/…..…tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.

Açıklamalar:

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

Ad-Soyad
Unvan
İmza


Ek-14

(Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Değişik: RG-23.11.2016-29897-No-4)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

(Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiştir.

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(Değişik: RG-30.05.2022-31851-No-7) “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

Belge No:
Başlangıç Tarihi:
Bitiş Tarihi:
BELGEYİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİNİN
Ticaret Unvanı:
Vergi No/TC Kimlik No:
Adresi:
Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:
Ticaret Sicil Numarası:
Onaylanmış İhracatçı Yetki No(A.TR Düzenleme-Vize Etme) 1

 

Bu belge 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 71 ve 73 üncü maddelerine istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen genel ve özel koşulları taşıyan ve yukarıda unvanı kayıtlı kişi adına, onaylanmış kişi statü belgesinin sağladığı hak ve uygulamalardan2 yararlandırılmak üzere düzenlenmiştir.

Ad Soyad
Unvan
Mühür3

Referans Numarası:

 

AÇIKLAMALAR:

1- Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belgenin bu kısmı boş bırakılacaktır.
2- Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belge metninin bu kısmına “(basitleştirilmiş işlem kapsamında A, TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi hariç) ” ifadesi eklenecektir.
3- e-OKSB düzenlenmesi halinde mühür kullanılmayacaktır.


Ek-15

EKSİK BELGE TAMAMLAMA FORMU

1-EKSİK BİLGİ VE/VEYA BELGEYLE BEYANDA BULUNAN KİŞİ
Vergi No:Ticaret Unvanı:

OKSB No:

2- EKSİK BİLGİ VE/VEYA BELGEYLE BEYANDA BULUNULAN TCGB
TCGB Tescil No:TCGB Tescil Tarihi:

Kalem No:Eksik Belge Sayısı:

3-TAMAMLANAN BELGE/BELGELER
Tamamlanan Belge Belge Tarihi Belge Sayısı Süre Uzatımı (gün)
[ ] Orijinal Fatura
[ ] A.TR Dolaşım Belgesi
[ ] Menşe Şahadetnamesi
[ ] EUR.1 Dolaşım Belgesi
[ ] Form A Menşe Belgesi
[ ] Navlun Makbuzu
[ ] Sigorta Poliçesi
[ ] İşlenmiş Tarım Ürünleri Analiz Sonuç Raporu
AÇIKLAMALAR:
..…/……… tescil numaralı ve tarihli gümrük beyannamesinin… no.lu kaleminde yer alan eşyaya ilişkin olarak yukarıda belirtilen belgeler ilişikte yer almaktadır.Gereğini arz ederim (Tarih)EK: … Adet Belge (… Sayfa)

Firma YetkilisiAdı Soyadı-Unvanı

İmzaKaşe

 


Ek-16

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİ NUMARASI VE KAŞESİ

Ek-16/A

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİ  NUMARASI

AT+Yılın son iki rakamı+Bölge müdürlüğü il trafik kodu+sıra numarası (3 rakam)(Örneğin:AT1134001)

Ek-16/B

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI KAŞESİ

 

 

 

 


Ek-17 Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4)


Ek-18 Yürürlükten kaldırıldı. (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4) Eski hali; (Mülga: RG-23.11.2016-29897-No-4)

Ek-18/A ……………..yürürlükten kaldırılmıştır.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top