Search
Close this search box.

Gümrük Genel Tebliği (Onaylanmış Kişi Statüsü) (Seri No: 4)

Kaydet
Kapat

23.11.2016 Tarihli 29897 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 1 inci maddesinde yer alan “mavi hat” ibaresi “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (p) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“j) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,”

“p) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret şirketi statüsü tanınmış şirketi,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Onaylanmış kişi statüsü ve kapsamı

MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere onaylanmış kişi statüsü tanınır.

(2) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerince, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması ile 42/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmadan yararlanılabilir.

(3) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerine, talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgenin geçerlilik süresi boyunca 31 ila 42 nci maddeler kapsamında götürü teminat yetkisi tanınabilir.

(4) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan da yararlanma izni verilebilir.

(5) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen koşulu sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 54 ila 60 ıncı maddeler kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınabilir.

(6) Adına statü belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu belge kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi başkalarına kullandırılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseseler hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) OK1 tespitinde, statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fıkranın (g) ve (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan genel koşulları, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan özel koşulu ve 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu sağlayıp sağlamadığı YGM’ce tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir:

a) Ek-1’de yer alan OK1 tespiti talep formu,

b) Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenerek ticaret sicil müdürlüğüne onaylatılmış ticaret sicil kayıt bilgileri formu,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları,

ç) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun “e-borcu yoktur” uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” ya da Ek-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

d) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı aslı,

e) Bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, onikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu asılları,

f) 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan imalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olma koşuluna dair aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslı veya verildiği kurum ya da noter tarafından onaylı örneği:

1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,

2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

3) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,

4) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.

g) Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-6’da yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği,

ğ) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

h) Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.

(2) DTSŞ’ler ile SDTŞ’lerce yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışındaki tüm belgeler aranır.

(3) Grup ihracatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (ğ) bendinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile grup ihracatçısı tarafından dış ticaret işlemlerinde adına ihracat yapıldığı bildirilen grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler aranır. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda bu fıkrada belirtilen belgelere ek olarak grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge de aranır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(5) Grup ithalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile ithalatı yapılan eşyayı üretiminde kullandığı bildirilen grup imalatçılarına ait birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgelerin yanı sıra 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge ile grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor aslı da ibraz edilir.

(6) Beşinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(7) Grup imalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse birinci fıkrada yer alan tüm belgelerin yanı sıra, grup ihracatçısı adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler de ibraz edilir.

(8) Yedinci fıkra kapsamına giren grup ihracatçısının onaylanmış kişi statüsüne sahip olması durumunda birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgesinin bir örneği de ibraz edilir.

(9) Kendi adına veya DTSŞ, SDTŞ ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yapmayan kişilerin başvurularında birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(10) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulun sağlanıp sağlanmadığı tespit raporunun sonuç bölümünde ayrıca belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu kuruluşları dışındaki kişilerce yapılacak başvurularda” ibaresi “Statü belgesi başvurularında” olarak değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “sınıfına ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) 12 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, başvuru sahibinin Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde yıl/yetkili bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/OKS/sıra numarasını içerecek şekilde (örnek 16/34/OKS/0001) her yıl itibariyle müteselsil statü belgesi numarası alınarak Ek-14’te yer alan statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasına “söz konusu eksikliklerin” ibaresinden önce gelmek üzere “hallerinde” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Yapılan inceleme neticesinde;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporu yerine olumsuz tespit raporu ibraz edilmiş olması,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun Ek-8’de yer alan formata uygun olarak düzenlenmemiş olması veya eksik olarak düzenlenmiş olması,

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki tespit sözleşmesine taraf olan YGM ile (c) bendindeki olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması,

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde düzenlenmemiş olması,

d) Başvurunun, yetkili bölge müdürlüğüne 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde yapılmamış olması,

e) Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibariyle 2 yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğunun anlaşılması,

f) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğunun tespit edilmesi,

hallerinde Ek-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “16 ncı madde uyarınca yapılan başvurular hariç,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan götürü teminat yetkisinin talep edilmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ve Ek-11’de yer alan götürü teminat başvuru formuyla söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde Ek-9’da yer alan başvuru formu ve Ek-10’da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütnameyle söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında yer alan götürü teminat yetkisi ve/veya onaylanmış ihracatçı yetkisinden feragat edilmek istenmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

(6) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, onaylanmış ihracatçı yetkisinin mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak Ek-14’te yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 10 uncu madde ile 11 inci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(7) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 10 uncu madde ile 11 inci maddenin dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(8) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, statü belgesi kapsamında 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin tanınması durumunda 10 uncu madde ile 11 inci maddenin dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemlerde 52 ve 53 üncü madde hükümleri saklıdır.

(9) Altıncı fıkra uyarınca yeni statü belgesi düzenlenmesi durumunda, mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez ancak söz konusu statü belgesi için 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibinden, birinci fıkra uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile, iki milyon Avro tutarında azami teminat verilmesi istenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “BİLGE Sistemine dâhil olan gümrük idarelerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(8) 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tutarlarda teminat verilmiş olması ve statü belgesi sahibinin aksine bir talebi bulunmaması durumunda götürü teminat yetkisi statü belgesinin düzenlendiği bölge müdürlüğünce resen güncellenir.”

“(9) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha önce ibraz etmiş olduğu teminat mektubunun 34 üncü madde uyarınca hesaplanan teminat tutarından daha yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan yeni tutardaki teminat mektubuyla değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat mektubunun ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 34 üncü madde uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat mektuplarının bir veya daha fazlası iade edilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin dördüncü bölümünün bölüm başlığı “Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42/A maddesi eklenmiştir.

“Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı

MADDE 42/A – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu koşulları sağlamayan statü belgesi sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabilir.

a) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olmak,

b) Aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamak:

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması.

Bu bentte belirtilen tutarların hesaplanmasında Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin iki, beş ve altıncı fıkraları da dikkate alınır.

(2) Statü belgesi sahiplerine ait “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan ve “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(4) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(5) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez.

(6) Beşinci fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Mavi hat; onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce sadece bu bölümde belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanılan, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören eşyaya ilişkin beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) İhraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “gümrük vergileri ve sair vergilerin” ibareleri “ihracat vergilerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkış işlemleri

MADDE 46 – (1) Mavi hatta işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından eşyanın çıkış işlemleri yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü

MADDE 47 – (1) Yetkili bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 aylık dönemler itibariyle statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannameleri tespit edilerek, bu beyannamelerden “1000” rejim kodlu olanlardan en az yüzde biri, “1000” dışında kalan rejim kodlu olanlardan ise en az yüzde ikisi eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri için, örnekleme yoluyla belirlenir. Belirlenen beyannamelerde yer alan bilgiler ile beyanname ekleri, gümrük muayene memurlarınca incelenerek;

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin mevcut olup olmadığına ilişkin kontroller,

b) Beyanname ve eklerinde yer alan belgelerin uygunluğuna ilişkin kontroller,

c) Beyanname kapsamı eşyanın menşe, tarife, kıymet ve miktarıyla ilgili bilgi ve belgelere ilişkin kontroller,

ç) İhracat vergilerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına, tahsilat ve teminat işlemlerine ilişkin kontroller,

d) Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kontroller,

e) Gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken diğer kontroller,

gerçekleştirilir.

(2) Bu maddede belirtilen kontrol işlemleri birinci fıkrada belirtilen 6 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç elli iş günü içinde tamamlanır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün yapılacağına ilişkin bildirim

MADDE 48 – (1) Yetkili bölge müdürlüğü tarafından 47 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü gerçekleştirilecek ihracat beyannamelerinin belirlenmesinin ardından, beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine bildirimde bulunularak, söz konusu ihracat beyannameleri ekinde beyan edilmiş olup Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin, söz konusu tebligatın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde ibrazı istenir.

(2) İstenilen belgelerin birinci fıkrada belirtilen süre içinde ibraz edilmemesi durumunda, kendisine tebligatta bulunulan statü belgesi sahibi hakkında 52 nci madde uyarınca işlem yapılır.

(3) Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce, istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi hakkında, ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Birinci fıkra kapsamında talep edilen belgelerin ibraz edilmesini müteakip bunlara ilişkin olarak yapılan bildirimin genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç otuz iş günü içerisinde eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolüne ilişkin işlemler tamamlanır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün farklı bir gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce yapılması

MADDE 50 – (1) Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri gerçekleştirilmek üzere belirlenen ihracat beyannamelerinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün, statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünden farklı olması durumunda, söz konusu beyannameler statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce, eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemlerinin tamamlanmasını teminen, 47 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde, tescil edildikleri gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne intikal ettirilir.

(2) Bildirimin yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce görevlendirilen gümrük muayene memuru tarafından eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri 47 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde ve 48 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlanarak tespit edilen hususlar statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 51 inci maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanan kişinin yükümlülükleri

MADDE 51 – (1) Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınan statü belgesi sahiplerince Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca ihracat beyannamesine belge eklenmesinin zorunlu tutulmadığı durumlarda bu belgelerin gümrük idaresince talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin başlığı “Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin” ibaresi “fazlasının beyan edilmediği halde eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlandığının” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ithali veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı” ibareleri “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni” olarak değiştirilmiş, yedincisekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “mavi hat yetkisi” ibareleri “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 53 üncü maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin geri alınması

MADDE 53 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni askıya alınan statü belgesi sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 52 nci maddenin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda birinci fıkra kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “A sınıfı ve B sınıfı için en az yüz, C sınıfı için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Tebliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de” ibaresi “21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Tebliğin 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir.

“Diğer hükümler

MADDE 74/A – (1) 15/8/2017 tarihinden önce yapılan C sınıfı onaylanmış kişi statüsü ile ilgili başvurular bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) 15/8/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm C sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri 15/8/2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış kişi statü belgesi olarak değiştirilmiştir. Bu kişilerin bu belgeleri kapsamında yararlandıkları hak ve yetkilere ilişkin işlemler ile bu belgelere ve belge kapsamı hak ve yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin işlemler ile bu belgelere ilişkin yenileme başvuruları bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden sonra geçerli olan hükümlerine göre yürütülür ve/veya sonuçlandırılır.

(3) İkinci fıkranın uygulanmasında, 15/8/2017 tarihi itibariyle bu Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayanlarca aynı maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılmak istenilmesi durumunda Tebliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında başvuruda bulunulur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkraların uygulanmasında mevcut C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine ve belge kapsamı hak ve yetkilere ilişkin olarak 15/8/2017 tarihinden önce alınmış askıya alma, geri alma ve iptal kararları saklıdır.

(5) Bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan, statü belgesi ve statü belgesi kapsamı hak ve yetkilere ilişkin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerine konu olan ve 15/8/2017 tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan ihlaller, bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden sonra geçerli olan askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

(6) 15/8/2017 tarihi öncesinde alınmış olan ve geçerliliği devam eden götürü teminat yetkisine ilişkin güncelleme, kapsam değiştirme, yenileme ve değiştirme başvuruları bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan hükümleri uyarınca sonuçlandırılır.

(7) 15/8/2017 tarihine kadar uzatılan A sınıfı veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan kişilerin bu tarihten sonra götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edebilmeleri için, götürü teminat yetkisini de kapsayacak şekilde bu Tebliğin 15/8/2017 tarihi itibariyle geçerli olan hükümleri uyarınca yeni bir onaylanmış kişi statü belgesi veya 21/5/2014 tarih ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekir.”

MADDE 34 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Tebliğin 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13 ve 14 no’lu ekleri ekteki şekilde değiştirilmiş, 7, 17 ve 18 no’lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle geçerli bir A sınıfı veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan kişilerin bu belgelerinin geçerlilik süresi 15/8/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 36 – Bu Tebliğin 14, 15, 16, 36 ve 37 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 15/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

“Ek-1

OK1 TESPİTİ TALEP FORMU

1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Unvanı:

Vergi numarası:

Adresi:

Telefon numarası:

Faks numarası:

e-Posta adresi:

Statüsü:

[ ]  DTSŞ

[ ] SDTŞ

[ ] Grup ihracatçısı

[ ] Grup ithalatçısı

[ ] Diğer

2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler

Adı ve soyadı:

T.C. kimlik no.su:

Unvanı:

3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri

Adı ve soyadı:

Adı ve soyadı:

Adı ve soyadı:

Unvanı:

Unvanı:

Unvanı:

Telefon no.su:

Telefon no.su:

Telefon no.su:

e-Posta adresi:

e-Posta adresi:

e-Posta adresi:

4-Grup ihracatçısı/Grup ithalatçısı olarak başvuranların grup imalatçılarına ilişkin bilgiler

 

Ticaret unvanı

Vergi no.su

Varsa statü belgesi tarih ve sayısı

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

5-İmalatçı olup da grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa grup ihracatçısının:

Ticaret unvanı

Vergi no.su

 

 

6- Statü belgesi kapsamında 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep ediliyor mu?
Evet [ ] Hayır [  ]

7-Statü belgesi başvurusunun yapılacağı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü:

Bu belge ve ek 1.A ‘da belirtilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih                                                                                                                                  Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                              Adı-Soyadı
                                                                                                                                                Unvanı

Ek-1/A

Ekli Belgeler

I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)

1-Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

2- Adli Sicil Belgeleri [md. 6 /1-(c)]

a) Şirketin yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürlerine ait adli sicil belgeleri

b) Şirketin sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri

c) Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri

d) Taahhütnameler (Türkiye’de ikamet tezkeresi olmayan yabancı uyruklu kişiler için)

3- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)]

4- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)]

5- Güncel imza sirküleri [md. 6/1-(h)]

II. Koşula bağlı olan belgeler (yukarıda sayılanlara ilaveten duruma göre eklenecek belgeler)

II.1 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak DTSŞ veya SDTŞ seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):

6- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

II.2 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ihracatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):

A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler

6-Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6 /1-(e)]

7- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

B.Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)] (__adet)

9-Grup imalatçıları adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formları [md.6 /1-(e)] (__adet)

10-Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6/1-(ğ)] (__adet)

C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

11- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)] (__adet)

12- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)

13- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)

D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

14-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)

II.3 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ithalatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):

A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler

6- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

7- Grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor [md. 6/5]

B.Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)] (__adet)

9- Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6/-(ğ)] (__adet)

C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)] (__adet)

11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)

12- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)

D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

13-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)

II.5 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak diğer seçilmişse (aksi durumda bu kısmı silin):

A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler

6- Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6 /1-(e)]

7- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

8- Şirketin Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md. 6 /1-(h)]

9- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)

B.Statü belgesi sahibi olmayan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belgeler (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)

10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)]

11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)]

12- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

13-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]

C. Varsa statü belgesi sahibi olan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belge (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)

10- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

11-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]

12- Onaylanmış kişi statü belgesi örneği

Belgelere İlişkin Açıklamalar

[ ] Adli sicil belgeleri asıl nüsha ve YGM ile OK1 tespit sözleşmesi yapıldığı tarihinden itibaren geriye dönük en geç 2 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

-Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili şahıslar şirket imza sirkülerinde ve ilgili ticaret sicil gazetesinde bu alanda yetkilendirilmiş gerçek kişilerdir. Şirketin bu alandaki işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden bağımsız gümrük müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

-Şirketin; yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu gerçek kişiler için, adli sicil belgesi yerine EK-3’te yer alan örneğe uygun taahhütnamenin gönderilmesi gerekmektedir.

-Söz konusu taahhütnameler, şirket yönetim kurulu başkanı veya bu şahısların kendileri tarafından imzalanmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan taahhütnameler geçersizdir.

[ ] Şirketin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” olmak zorundadır.

-Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” ibraz edilmesi halinde söz konusu belgenin EK-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınan yazı aslı olması gerekmektedir.

-Söz konusu belgeler, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

[ ] Şirketin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 2 ay içerisinde ve bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.

-Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır.

-Söz konusu yazıda şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve önceki borçlarının nakil gelinen vergi dairesinden sorulması gerektiğinin belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesinden de şirketin kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığını gösterir yazının alınması gerekmektedir.

[ ] Şirket adına düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince onaylı ve asıl nüsha olmalıdır.

-Belgeler, YGM ile OK1 için tespit sözleşmesi yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl için, on ikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalıdır. (Örneğin 2011 yılının kasım ayında yapılacak bir başvuru için; 01/11/2011-01/11/2010 ve 01/11/2010-01/11/2009 dönemleri için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları ibraz edilmesi gerekmektedir)

-Şirketin ihracatının bir bölümünün veya tamamının dış ticaret sermaye şirketi ya da aracı şirket/grup şirketi üzerinden yapılmış olması halinde, yıl itibarıyla bu ihracatlara ilişkin toplam tutarları gösterecek şekilde EK- 5’te yer alan örneğe uygun olmalıdır.

[ ] Şirketin statüsüne ilişkin belge; imalatçılar için kapasite raporu, ekspertiz raporu veya sanayi sicil belgesi; Ar-Ge merkezleri için Ar-Ge merkezi belgesi; ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten firmalar için ise Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgedir.

-İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporunun düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak olan; firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı, üretim miktarı. bilgilerini içeren ekspertiz raporunun gönderilmesi gerekmektedir.

-Kapasite raporu ve ekspertiz raporu şirketin bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca ya da noterce onaylı olmalıdır.

-Sanayi sicil belgesi üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.

-Ar-Ge merkezi belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından veya noterce onaylı olmalıdır.

-Bakım onarım belgesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.

-Söz konusu belgeler üzerinde yazılı geçerlik süresi dolmamış olmalıdır.

[ ] Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son 2 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olmalıdır.

-Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.

-Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.

[ ] Şirketin sigortalı çalışan sayısını gösterir belgenin EK-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden) alınan yazı aslı olması gerekmektedir.

-Söz konusu belge, YGM ile OK1 Tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

[ ]  Güncel imza sirküleri, şirketin mevcut imza yetkililerini ve yetkilerinin kapsamını gösterir olmalı ve imza örneklerini içermelidir.

Ek-2

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

………………………………Bu formda yer alan bilgilerin Müdürlüğünüz kayıtlarına uygunluğunun kontrol edilmesini ve onaylanmasını arz ederim.

 

Tarih

Ad-Soyad

Firma Kaşesi

Unvan

TİCARET SİCİLİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU (1)

1-Ticaret Unvanı

:

2-Adresi

:

3-Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü

:

4-Ticaret Sicil Numarası

:

5-Kuruluş Tarihi

İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri

 

Tarih

Sayı

1

 

 

2

 

 

6- Faaliyet Alanı

İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri

 

Tarih

Sayı

1

 

 

2

 

 

7- Ticaret Siciline Tescil Ettirilmiş Ödenmiş Sermayesi

İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri

 

Tarih

Sayı

1

 

 

2

 

 

Bu formda yer alan bilgilerin Müdürlüğümüz kayıtlarına uygun olduğunu ve kişinin geçerli ve güncel bilgilerini eksiksiz yansıttığını onaylarım.

 

Bilgilerine arz/rica ederim. …../…./..…….(Tarih)

 

                                                                                                                               Ticaret Sicil Müdürlüğü

                                                                                                                                      İmza/Mühür”

 

“Ek-5

PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİK FORMU

1- FORMU DÜZENLEYEN İHRACATÇI BİRLİĞİ

İhracatçı Birliği Adı:

2-FORMUN KONUSU OLAN İHRACATÇI FİRMA (FİRMA)

Ticaret Unvanı:

Vergi No:

3-FORMUN AİT OLDUĞU DÖNEM

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

 

4-FİRMANIN GRUP İMALATÇISI ADINA YAPTIĞI İHRACAT

 

Grup İmalatçısı Ticaret Unvanı

Grup İmalatçısı Vergi No

Grup İmalatçısı adına Yapılan İhracat Tutarı

1

 

 

 

2

 

 

 

TOPLAM

 

 

5-FİRMANIN DTSŞ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT

 

DTSŞ Ticaret Unvanı

DTSŞ Vergi No

DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı

1

 

 

 

2

 

 

 

TOPLAM

6-FİRMANIN SDTŞ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT

 

SDTŞ Ticaret Unvanı

SDTŞ  Vergi No

SDTŞ Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı

1

 

 

 

2

 

 

 

TOPLAM

 

7-FİRMANIN ARACI/GRUP İHRACATÇISI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT

 

Aracı/Grup Şirketi Ticaret Unvanı

Aracı/Grup Şirketi  Vergi No

Aracı/Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı

1

 

 

 

2

 

 

 

TOPLAM

 

Bu formda yer alan bilgilerin Birliğimiz kayıtlarına uygun olduğunu onaylarım. Bilgilerini rica ederim. …../…./..…….(Tarih)

Onaylayan Makam

İmza/Mühür

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form, performans ve güvenirliği onaylanan firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliği tarafından doldurulacaktır.

2- İmalatçı firmalar için bu formun (1), (2), (3), (5), (6) ve (7) no.lu alanları doldurulacaktır.

3- Aracı/grup ihracatçısı firmalar için bu formun (1), (2), (3) ve (4) no.lu alanları doldurulacaktır.”

“Ek-8

OK1 TESPİT TÜRÜ İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ RAPORU

Rapor Sayısı

:

Rapor Tarihi

:

Rapor Özeti 
Referans No

:

1.İNCELEMEYİ YAPAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

Adı Soyadı

:

İş Adresi

:

Telefonu

:

e-Posta Adresi

:

Vergi No./T.C Kimlik No.

:

Yetki No

:

Varsa Ortağı Olduğu Tüzel Kişinin

:

Ticaret Unvanı

:

Vergi Numarası

:

2. DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi

:

Sayısı

:

3. TESPİTİ YAPILAN KİŞİNİN

Ticaret Unvanı

:

Kanuni Merkez Adresi

:

Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer

:

Ticaret Sicil Numarası

:

Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi

:

Vergi Numarası

:

Kuruluş Tarihi

:

Faaliyet Alanı

:

4. OKSB BAŞVURUSU ÖN İNCELEMESİ

4.1Başvuruya ilişkin ek bilgi:

4.1.1 Firma’nın statüsü [ ] DTSŞ     [ ] SDTŞ     [ ]Grup İhracatçısı      [ ] Grup İthalatçısı      [ ] Diğer

4.1.2 Kişi grup imalatçısı ve grup ihracatçısı ve/veya grup ithalatçısı aracılığıyla ihracat/ithalat yapıyor [ ] evet [ ] hayır

4.2 Başvuru kapsamında incelenen belgeler:
 

 

Düzenleyen Kurum

Tarih ve Sayısı

Açıklama

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

       

4.3 Şirket Yetkililerine ilişkin bilgiler:

Yönetim kurulu üyeleri / limited Şirketler için müdürler

Sermayenin %10 undan fazlasına sahip gerçek kişiler

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler

1-

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.3.1 Yukarıda sayılan kişiler arasında Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayıla suçlara/kabahatlere ilişkin adli sicil kaydı olan kişiler

Var [ ] Yok [ ]

4.3.2 Adli sicil kaydı olan kişiler ve adli sicil kaydına dayanak suç/kabahat:

4.4 Kişinin Türkiye genelinde ilgili mevzuat gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

Var [ ] Yok [ ]

4.5 Kişinin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu

Var [ ] Yok [ ]

4.6 Kişinin sigortalı çalışan sayısı:

4.7 Kişinin mali yapısına ilişkin YMM raporu olumlu görüşle sonuca bağlanmıştır

Evet [ ] Hayır [ ]

4.7.1 YMM raporunun tarih ve sayısı, raporu düzenleyen YMM’nin adı soyadı, bağlı olduğu oda, oda sicil no, ruhsat no, iletişim bilgileri:

4.8 Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa:

4.8.1 İhracat tutarları:

 

Grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat

 

Dönem Başlangıç Tarihi

Dönem Bitiş Tarihi

Tutar

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat

 

Dönem Başlangıç Tarihi

Dönem Bitiş Tarihi

Tutar

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat

 

Dönem Başlangıç Tarihi

Dönem Bitiş Tarihi

Tutar

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri  ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat toplamı

 

Dönem Başlangıç Tarihi

Dönem Bitiş Tarihi

Tutar

1

 

 

 

2

 

 

 

4.8.2

4.8.2.1 Grup ihracatçısının unvan ve vergi no’su:

4.8.2.2 DTSŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:

4.8.2.3 SDTŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:

4.8.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup ihracatçısının

4.8.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.8.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.9 Başvuru sahibi grup ithalatçısıysa:

4.9.1 Gerçekleştirdiği ithalatın en az yüzde altmışı grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatıdır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.9.2 Grup imalatçılarının

 

Unvanı

Vergi Numarası

Sigortalı çalışan sayısı

1

 

 

 

2

 

 

 

4.9.3 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___

4.9.4 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının

4.9.4.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır

Evet [ ]  Hayır [ ]

4.9.4.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır

Evet [ ]  Hayır [ ]

4.10 Başvuru sahibi grup ihracatçısıysa:

4.10.1 Grup imalatçılarının

 

Unvanı

Vergi Numarası

Sigortalı çalışan sayısı

1

 

 

 

2

 

 

 

4.10.2 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___

4.10.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının

4.10.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.10.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

5. SONUÇ:

OK1 kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları …./…./……/…./…./….. sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen …../……/…../….. sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:1

5.1 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılandığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumlu görüşle rapora bağlanmıştır.

5.1.1 Başvuru sahibi Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu karşılamaktadır. (42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep edilmesi halinde doldurulacaktır.)

Evet [ ]  Hayır [ ]

5.2 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılanmadığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumsuz görüşle rapora bağlanmıştır.

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

Ad Soyad

Unvan

İmza /Kaşe

AÇIKLAMALAR:

1 – 5 No.lu “SONUÇ”’ kısmında yapılacak açıklamada şu hususa dikkat edilmelidir; Yapılan ön inceleme neticesinde onaylanmış kişi statüsü başvurusunda bulunan kişinin şu koşulları sağladığının tespit edilmesi gerekir:

1. Genel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi)

1.1 Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.2 Grup ihracatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ihracat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.3 Grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ithalat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.4 Diğer kişilerce yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Başvuru sahibi ihracat yapan bir kişiyse (grup ihracatçısı, DTSŞ ve/veya SDTŞ vasıtasıyla ihracat da dâhil) Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulun da sağlanması gerekir. Başvuru sahibi grup ihracatçısı vasıtasıyla ihracat yapıyorsa, grup ihracatçısı (onaylanmış kişi olmaması halinde) tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

2. Özel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesi)

2.1 DTSŞ’ler ile SDTŞ’ler tarafından yapılan başvurularda OK1 tespiti kapsamında tespiti yapılacak özel koşul bulunmamaktadır.

2.2 Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun grup imalatçıları vasıtasıyla (toplam sigortalı çalışan sayısı) sağlanması gerekir.

2.3 Diğer kişiler tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının, (b) bendinde sayılan koşulun bizzat kendileri tarafından sağlanması gerekir.

Ek-9

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURU FORMU1

1-Başvuru Türü

Sadece Resmi Kullanım İçindir

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru No

:

[ ] Belge Yenileme

Başvuru Tarihi

:

[ ] Belgede Değişiklik

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

3-Başvuru Sahibinin Statüsü

Ticaret Unvanı:

Vergi Numarası:

[ ] DTSŞ

Adresi:

[ ] SDTŞ

Faaliyet Gösterdiği Sektör:

[ ] Grup İhracatçısı

Telefon Numarası:

[ ] Grup İthalatçısı

Faks Numarası:

[ ] Diğer

Elektronik Posta Adresi:

 

4-Bilgi Alınabilecek Temsil Yetkisine Sahip Kişiler

TC Kimlik No

:

 

Adı-Soyadı

:

 

Unvanı

:

 

E-posta adresi

:

 

5- OKSB kapsamında talep edilen yetki ve izinler

[ ]

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

[ ]

Götürü Teminat

 

[ ]

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni  (Md 42/A/1 ve 42/A/3

 

6-Kişi Adına Daha Önce Düzenlenmiş OKSB1

[  ]

Yok

[ ]

Var

OKSB No

:

Başlangıç Tarihi

:

Referans No

:

7- Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler

7.1-Talep Edilen değişiklik

[ ] OKSB de Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (MD.14)

[ ] OKSB Kapsamı Yetkilerde Değişiklik (MD. 15)

7.2-Değişikliğe İlişkin Açıklama:

 

8-OKSB nin Bakanlık İnternet Sayfasında Yayınlanması2

[  ] Uygundur

[ ] Uygun Değildir.

Bu belge ve EK-III.A da belirilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza onaylanmış kişi statü belgesi verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.

Tarih                                                                                                                       Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                       Adı-Soyadı
                                                                                                          
                                                                                                                                      Unvanı

 

AÇIKLAMALAR:

1- Kişi adına düzenlenmiş en son statü belgesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

2- Statü belgelerinin Bakanlık internet sayfasında yayınlanmasına elektronik statü belgesi yönetim sistemi yürürlüğe girdikten sonra başlanacaktır.

Ek-9/A 

EKLİ BELGELER

A. Yeni Başvuru/Yenileme Başvurusu
1. OK1 tespiti için YGM’ce düzenlenmiş olumlu tespit raporu
2. Onaylanmış ihracatçı yetkisi istenmişse onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname
3. Götürü teminat yetkisi istenilmişse götürü teminat başvuru formu
B. Belgede değişiklik
1. Değişikliğe ilişkin İlgili belge (ticaret sicil gazetesi, vergi dairesi yazısı, değişiklik kapsamında istenilen belge sınıfı ve yetkilere ilişkin ilgili belgeler gibi)
2. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep edilmişse 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen belgelerden biri
3. Unvan değişikliği yapılmışsa ve götürü teminat yetkisi varsa; mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmeliği EK 77/A’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu”

 

“Ek-11
 

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1-Başvuru Türü

Sadece Resmi Kullanım İçindir

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru No

:

[ ] Güncelleme

Başvuru Tarihi

:

[ ] Kapsamını Değiştirme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

2-Kişi Adına Düzenlenmiş OKSB1

OKSB No

:

Başlangıç Tarihi

:

Referans No

:

3-Teminat Konusu Toplam Tutar:

 

TL

4-Teminat Mektubu Bilgileri

4.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

 

 

 

[ ] TL  [ ] AVRO

 

5- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2 )2

 

5.1- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1

[ ] GTR2

5.2- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1

[ ] GTR2

Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.

 

Tarih

 

Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü

 

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Unvanı

                     

Ek-11/A
 

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR1

Dahilde işleme rejimi dışında, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR2

 

________________________________
1 OKSB başvurusu ile birlikte yapılmışsa boş bırakılacaktır.
2 EK-11/A de yer alan tabloya göre belirlenecektir.
 

“Ek-13

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (1)

1-Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru Tarihi

:

[ ] Belge Yenileme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

[ ] Belgede Değişiklik

Yeni veya belge yenileme başvurusu yapılmışsa:

YGM ile yapılan tespit sözleşmesinin tarihi

:

YGM tarafından düzenlenen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihi

:

Olumlu tespit raporunu düzenleyen YGM’nin adı, soyadı, yetki no.su

:

 

2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

3-Başvuru Sahibinin Statüsü

Ticaret Unvanı:

Vergi Numarası:

[ ] DTSŞ

Adresi:

[ ] SDTŞ

Faaliyet Gösterdiği Sektör:

[ ] Grup ihracatçısı.

Telefon Numarası:

[ ] Grup ithalatçısı

Faks Numarası:

[ ]  Diğer

Elektronik Posta Adresi:

 

 

 3-OKSB kapsamında talep edilen yetki ve izinler

[ ]

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

[ ]

Götürü Teminat

[ ]

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)

4-Talep Edilen Değişiklik

[ ]

OKSB de Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (MD.14)

[ ]

OKSB Kapsamı Yetkilerde Değişiklik (MD.15)

Açıklama:

 

5-Önceki/Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler

5.1 Genel Bilgiler

OKSB No

:

[ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi

Referans No

:

[ ] Götürü Teminat

Bitiş Tarihi

:

[ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırm.Yararl. İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)

Onaylanmış İhr. Yetki No

:

 

5.2 Önceki/Mevcut OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Tarih

Gerekçe

İptali (MD.63)

 

 

Geri Alma(MD.62)

 

 

Askıya Alma(MD.61)

 

 

 

5.3 Önceki/Mevcut OKSB Kapsamı Yetkiler Hakkında Verilmiş Kararlar

Yetki

Askıya Alma

Geri Alma

Bitiş Tarihi

Onaylanmış İhr.Yetkisi

[ ]

[ ]

 

Götürü Teminat

[ ]

[ ]

 

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni

[ ]

[ ]

 

Eksik Belg. Beyan

[ ]

[ ]

 

Kısmi Teminat

[ ]

[ ]

 

Ad-Soyad

Unvan

İmza

           

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (2)

6- Genel Koşullar

Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

Açıklamalar

6.1 Başvuru Formu

[ ] Var [ ] Yok

 

6.2 OK1 tespiti sonucunda YGM’ce düzenlenen olumlu tespit raporu

[ ] Var [ ] Yok

 

6.3 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname

[ ] Var [ ] Yok

A.TR sayısı

6.4 Götürü Teminat Yetk. Başv. Formu

[ ] Var [ ] Yok

 

6.5 Talep edilen değişikliğe ilişkin belgeler (Md. 14 ve 15)

 

 

6.5.1 Md. 14 kapsamındaki değişikliğe ilişkin başvuru formuna eklenecek belgeler (istenilen değişikliğe uygun olan)

 

 

6.5.1.1 Adres/unvan/ticaret sicil bilgilerine ilişkin belgeler

[ ] Var [ ] Yok

 

6.5.1.2 Vergi no.su değişikliğine ilişkin belge

[ ] Var [ ] Yok

 

6.5.1.3 Yeni unvana göre düzenlenmiş Gümrük Yönetmeliği EK-77/A ‘deki formata uygun düzenlenmiş en az aynı tutarda (birden fazla varsa toplamı en az aynı tutarda) teminat mektubu- (GTR yetkisi varsa ve unvan değişikliği istenilmişse)

[ ] Var [ ] Yok

 

6.5.2 Md. 15 kapsamında değişikliğe ilişkin formlara ilaveten başvuru formuna eklenecek belgeler

 

 

6.5.2.1 İmalatçı Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğuna ilişkin belge (42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni istenilmişse)

[ ] Var [ ] Yok

 

Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu Sorgusu

6.6 Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu

[ ] Var [ ] Yok

Sorgu Tarihi, Borcun Tutarı, Ceza Kararı ve TCGB Tarih ve Sayıları

Ad-Soyad

Unvan

İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (3)

6.7 Ceza Kararları – Genel Koşullar

Sorgu Başlangıç Tarihi:

 

1.Dönem:

01/../20..

01/../20..

Sorgu Bitiş Tarihi:

 

2.Dönem:

01/../20..

01/../20..

Sorgu Yapan Memur:

 

 

 

 

 

6.7.1 Başvuru Sahibi-Ceza Kararları Sorgulanan Firma

Başvuru Sahibi

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

Ceza Kararları Sorgulanan Firma

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

6.7.2 Vergi Kaybına İlişkin Cezalar

Madde

241/12in Üç Katı Tutarını Aşan Cezalar

Gümrük Yönetmeliği MD 23 /1-c deki Tutarları Aşan Cezalar

1.Dönem

2.Dönem

1.Dönem

2.Dönem

234

 

 

 

 

235

 

 

 

 

236

 

 

 

 

238

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

6.7.3 Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük Cezasına İlişkin Tutarlar

Madde

241/1’in Üç Katı Tutarını Aşan Cezalar

 

20…

20…

 

1.Dönem

2.Dönem

241/1*3

 

 

239

 

 

241/1 *75

 

 

 

241/1 Tutarını Aşan Cezalar

241/1*250

 

 

241

 

 

Toplam TCGB Sayısı

Toplam

 

 

1.Dönem

:

 

2.Dönem

:

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (4)

6.8 Götürü Teminat Yetkisi Talebi-Genel Koşullar

 

6.8.1 Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ]Yeni Başvuru

Başvuru Tarihi

:

[ ] Güncelleme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

[ ] Kapsamını Değiştirme

 

6.8.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler

6.8.2.1 Genel Bilgiler

OKSB No

:

[ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi

Ref.No (Seri No)

:

[ ] Götürü Teminat

Başlangıç Tarihi

:

[ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)

Bitiş Tarihi

:

6.8.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Tarih

Gerekçe

İptali (MD.63)

 

 

 

Geri Alma(MD.62)

 

 

 

Askıya Alma(MD.61)

 

 

 

6.8.2.3 OKSB Kapsamı Götürü Teminat Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Bitiş Tarihi

Gerekçe

Geri Alma(MD.42)

 

 

 

Askıya Alma(MD.41)

 

 

 

6.8.3-Teminat Mektubu Bilgileri

Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

Yetki İçin İbraz Edilen Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

6.8.4- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2)

Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ]  GTR1

[ ] GTR2

Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1

[ ]  GTR2

 

6.8.5 Teminat Konusu Gümrük Vergileri ve Sair Vergilerin Tutarı

Sorgulamaya Esas Alınacak Dönem

:

Teminat Konusu Tutar

:

İbrazı Gereken Teminat Mektubu Tutarı

:

 

6.8.6 Vergi Borcu Bulunmadığını Gösteren Yazı

Tarih

 

Sayı

 

Açıklama

Borcu Bulunmadığı

Ad-Soyad

Unvan

İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (5)

6.9 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Talebi-Genel Koşullar

 

6.9.1 Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru Tarihi

:

[ ] Yenileme Başvurusu

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

 

6.9.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler

6.9.2.1 Genel Bilgiler

OKSB No

:

Onaylanmış İhr.Yetkisi

Ref.No(Seri No)

:

Götürü Teminat

Bitiş Tarihi

:

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)

Onaylanmış İhr. Yetki No

:

6.9.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Tarih

Gerekçe

İptali (MD.63)

 

 

 

Geri Alma(MD.62)

 

 

 

Askıya Alma(MD.61)

 

 

 

6.9.2.3 OKSB Kaps. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Bitiş Tarihi

Gerekçe

Geri Alma(MD.60)

 

 

 

Askıya Alma(MD.59)

 

 

 

6.9.3 Başvuru Yılından Bir Önceki Takvim Yılı İçerisinde veya Başvurunun Kayda Alındığı Ayın İlk Gününden Geriye Dönük bir Yıl İçerisinde Düzenlenip Vize İşlemleri Tamamlanarak Kullanılmış A.TR Dolaşım Belgesi Sayısı

………….adet

6.9.4 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname

[ ] Var [ ] Yok

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (6)

 

6.10 -Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni-Genel Koşullar

 

6.10.1  Başvuru Türü

Başvuru No

:

 

[ ]Yeni Başvuru

Başvuru Tarihi

:

 

[ ]Yenileme Başvurusu

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

 

 

 

 

 

6.10.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler

 

6.10.2.1 Genel Bilgiler

 

OKSB No:

[ ] Onaylanmış İhr. Yetkisi

 

Ref.No (Seri No)

[ ] Götürü Teminat

 

Bitiş Tarihi:

[ ] Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni  (Md 42/A/1 ve 42/A/3)

 

Onaylanmış İhr. Yetki No:

 

 

 

6.10.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar

 

Karar-Madde

Tarih

Gerekçe

 

İptali (MD.63)

 

 

 

 

Geri Alma (MD.62)

 

 

 

 

Askıya Alma (MD.61)

 

 

 

 

6.10.2.3 OKSB Kaps. Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni Hakkında Verilmiş Kararlar

 

Karar-Madde

Bitiş Tarih

Gerekçe

 

Geri Alma (MD.53)

 

 

 

Askıya Alma (MD.52)

 

 

 

6.10.3 Toplam İhracat İthalat Tutarları ve Beyanname Sayıları

 

 

Beyanname Kıymeti

Beyanname Sayısı

 

1. Dönem

2.Dönem

1. Dönem

2.Dönem

 

 

 

 

 

 

 

Kendi Gerçekleştirdiği İhracat1

 

 

 

 

 

Grup İhracatçısı Arac. İhracat2

 

 

 

 

 

 

DTSŞ Aracılığıyla İhracat3

 

 

 

 

 

 

SDTŞ Aracılığıyla İhracat4

           

Toplam İhracat

 

 

 

 

 

 

İthalat

 

 

 

 

 

 

Toplam İthalat-İhracat

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.4 İmaltçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğuna ilişkin belge (15. Madde kapsamında yapılan başvurularda aranacaktır)

[ ] Var [ ] Yok

 

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 

_______________________
1- GÜVAS verileri esas alınacaktır.
2- Performans ve güvenilirlik belgesinde yer alan ihracat tutarlarından, grup ihracatçısı olduğu belirlenen firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
3- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, DTSŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
4- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, SDTŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (7)

7-Özel Koşullar

7.1 Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ]Yenileme

Başvuru Tarihi

:

[ ]Yenileme-Devir/Birleşme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

1.Dönem:

01/../20..

01/../20..

2.Dönem:

01/../20..

01/../20..

 

7.2 Başvuru Sahibi-Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan Firma

Başvuru Sahibi

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan Firma

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

 

7.3 Performans ve Güvenilirlik Belgesine Göre Grup İhracatçısı ve/veya DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarları

 

Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı

 

Grup İhracatçısı Ticaret Unvanı

İhracat Tutarı

 

 

1. Dönem

2. Dönem

1

 

 

 

2

 

 

 

 

DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı

 

DTSŞ Ticaret Unvanı

İhracat Tutarı

1. Dönem

2. Dönem

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

SDTŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı

 

SDTŞ Ticaret Unvanı

İhracat Tutarı

1. Dönem

2. Dönem

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

7.4 Toplam İhracat İthalat Tutarları ve Beyanname Sayıları

 

Beyanname Kıymeti

Beyanname Sayısı

1. Dönem

2.Dönem

1. Dönem

2.Dönem

 

 

 

 

 

Kendi Gerçekleştirdiği İhracat1

 

 

 

 

Grup İhracatçısı Arac. İhracat2

 

 

 

 

 

DTSŞ Aracılığıyla İhracat3

 

 

 

 

 

SDTŞ Aracılığıyla İhracat4

 

 

 

 

 

Toplam İhracat

 

 

 

 

 

İthalat

 

 

 

 

 

Toplam İthalat-İhracat

 

 

 

 

 

 

7.5 Sigortalı Çalışan Sayısı

……………

İşçi

Ad-Soyad
Unvan
İmza

1- GÜVAS verileri esas alınacaktır.
2- Performans ve güvenilirlik belgesinde yer alan ihracat tutarlarından, grup ihracatçısı olduğu belirlenen firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
3- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, DTSŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı
4- Perf. ve güvenilirlik belgesinde yer alan, SDTŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (8)

8-SONUÇ

Yukarıda bilgileri yer alan ………………………………………………………….. ticaret unvanlı kişinin ……./……. tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.

Bahse konu kişinin ………………….. madde uyarınca ibraz ettiği belgeler doğrultusunda:

 • Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirtilen genel koşulların tamamını sağladığı/sağlamadığı
 • Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde belirtilen özel koşulları sağladığı/sağlamadığı tespit edilmiştir.
   


Açıklamalar:

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

 

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (9)

8-SONUÇ

 

 

 

Yukarıda bilgileri yer alan …………………… ..…………….ticaret unvanlı kişinin ………/…..…tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.

 

Açıklamalar:

 

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

 

Ad-Soyad
Unvan
İmza

Ek-14

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

 

 

 

 

Belge No 

:

Başlangıç Tarihi 

:

Bitiş Tarihi

:

BELGEYİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİNİN 

Ticaret Unvanı 

:

Vergi No/TC Kimlik No 

:

Adresi 

:

Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer 

:

Ticaret Sicil Numarası 

:

 Onaylanmış İhracatçı Yetki No

(A.TR Düzenleme-Vize Etme) 1

 

Bu belge 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 71 ve 73 üncü maddelerine istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen genel ve özel koşulları taşıyan ve yukarıda unvanı kayıtlı kişi adına, onaylanmış kişi statü belgesinin sağladığı hak ve uygulamalardan2 yararlandırılmak üzere düzenlenmiştir.

 

 

Ad Soyad

 

Unvan

 

Mühür3

 Referans Numarası:

 

AÇIKLAMALAR:

1- Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belgenin bu kısmı boş bırakılacaktır.
2- Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belge metninin bu kısmına “(basitleştirilmiş işlem kapsamında A, TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi hariç) ” ifadesi eklenecektir.
3- e-OKSB düzenlenmesi halinde mühür kullanılmayacaktır. ”

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlar İçin Tıklayınız.


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin eski hali;

j) Mavi hat: Eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 4 üncü maddesinin başlığı ile beraber eski hali;

Onaylanmış kişi statüsü, türleri ve kapsamı

MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü tanınır.

(2) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerince, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü ile kısmi teminat uygulamasından yararlanılabilir.

(3) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerine, talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgenin geçerlilik süresi boyunca 31 ila 42 nci maddeler kapsamında götürü teminat yetkisi tanınabilir.

(4) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerine, talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgenin geçerlilik süresi boyunca 43 ila 53 üncü maddeler kapsamında mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınabilir.

(5) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen koşulu sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 54 ila 60 ıncı maddeler kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınabilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen eksik beyan usulü, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve onaylanmış ihracatçı yetkisinden sadece BİLGE sistemi bulunan gümrük müdürlüklerinde faydalanılabilir.

(7) Adına statü belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu belge kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi başkalarına kullandırılamaz.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin  5 inci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

(1) Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseseler hariç statü belgesi başvurusunda bulunan kişilerce bir YGM ile OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış olması gerekir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin  5 inci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) OK1 tespitinde, statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fıkranın (g), (ğ), (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan genel koşulları ve 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının (b) bentleri ile duruma göre üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde sayılan özel koşulları sağlayıp sağlamadığı YGM’ce tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)nin 6 ncı maddesinin eski hali;

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir:

a) Ek-1’de yer alan OK1 tespiti talep formu,

b) Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenerek ticaret sicil memurluğuna onaylatılmış ticaret sicil kayıt bilgileri formu,

c) Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları,

ç) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) “e-borcu yoktur” uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” ya da Ek-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

d) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı aslı,

e) Bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, onikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu asılları,

f) Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen imalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olma koşuluna dair aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslı veya verildiği kurum ya da noter tarafından onaylı örneği:

1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,

2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

3) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,

4) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge,

g) Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-6’da yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği,

ğ) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

h) Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.

(2) C sınıfı statü belgesi başvurularında birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(3) Gümrük Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen özel koşulu sağlayan kişilerce yapılan C sınıfı statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler dışındaki tüm belgelerin yanı sıra OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde asgari onbeş milyon ABD doları tutarında sabit yatırım yapıldığını gösterir Ek-7’de yer alan örneğe uygun yeminli mali müşavirce onaylı belge de ibraz edilir.

(4) DTSŞ’lerce yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışındaki tüm belgeler aranır.

(5) Grup ihracatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile grup ihracatçısı tarafından dış ticaret işlemlerinde adına ihracat yapıldığı bildirilen grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler aranır.

(6) Beşinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(7) Grup ithalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile ithalatı yapılan eşyayı üretiminde kullandığı bildirilen grup imalatçılarına ait birinci fıkranın (b), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgelerin yanı sıra grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor aslı da ibraz edilir.

(8) Yedinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(9) Grup imalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse A ve B sınıfı statü belgesi başvurularında birinci fıkrada yer alan tüm belgelerin yanı sıra, C sınıfı statü belgesi başvurularında ise birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belgelerin haricindeki tüm belgelerin yanı sıra grup ihracatçısı adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler de ibraz edilir.

(10) Dokuzuncu fıkra kapsamına giren grup ihracatçısının onaylanmış kişi statüsüne sahip olması durumunda birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgesinin bir örneği de ibraz edilir.

(11) Kendi adına veya DTSŞ ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yapmayan kişilerin başvurularında birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(12) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının eski hali;

(2) Resmi dairelerce yapılan başvurularda sadece başvuru formu aranır.

(3) Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda, başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının eski hali;

(3) Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin statü belgesi başvuruları, başvuru formu ve duruma göre ortaklık ve sermaye yapısını gösterir belgeyle birlikte Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

(1) 12 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, başvuru sahibinin Gümrük Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde yıl/yetkili bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/belge sınıfı/sıra numarasını içerecek şekilde (örnek 11/34/A/0001) her yıl itibariyle müteselsil statü belgesi numarası alınarak Ek-14’te yer alan statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının  eski hali;

(1) Yapılan inceleme neticesinde;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporu yerine olumsuz tespit raporu ibraz edilmiş olması,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun Ek-8’de yer alan formata uygun olarak düzenlenmemiş olması veya eksik olarak düzenlenmiş olması,

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki tespit sözleşmesine taraf olan YGM ile (c) bendindeki olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması,

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde düzenlenmemiş olması,

d) Başvurunun, yetkili bölge müdürlüğüne 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde yapılmamış olması halinde,

e) Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi ile yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibariyle 2 yıldan daha az süredir faaliyette bulunduğunun anlaşılması halinde,

f) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde,

Ek-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 15 inci maddesinin eski hali;

MADDE 15 – (1) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan götürü teminat yetkisinin talep edilmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ve Ek-11’de yer alan götürü teminat başvuru formuyla söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Götürü teminat yetkisinin 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması isteniyorsa, bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir tasdikli yazı aslı da ibraz edilir.

(2) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde Ek-9’da yer alan başvuru formu ve Ek-10’da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütnameyle söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Statü belgesi sahibi kişilerce, adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan mavi hat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi durumunda EK-9’da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında yer alan götürü teminat yetkisinden, onaylanmış ihracatçı yetkisinden ve/veya mavi hat uygulamasından yararlanma hakkından feragat edilmek istenmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

(6) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, onaylanmış ihracatçı yetkisinin ve/veya mavi hat uygulamasından yararlanma hakkının mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak Ek-14’te yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 10 uncu madde ile 11 inci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(7) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 10 uncu madde ile 11 inci maddenin dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(8) Altıncı fıkra uyarınca yeni statü belgesi düzenlenmesi durumunda, mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez ancak söz konusu statü belgesi için 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 16 ncı maddesinin eski hali;

MADDE 16 – (1) Statü belgesi sınıf değişikliği başvuruları 8 inci madde kapsamında, aranan tüm belgeler ile birlikte yapılır ve yenileme başvurusu gibi değerlendirilir.

(2) Statü belgesinin sınıfında değişiklik yapılması durumunda eskisinin yerine geçecek statü belgesi yeni tarih ve sayı alınarak düzenlenir ve söz konusu statü belgesi için 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak, içerdiği bilgiler kayda alınır.

(3) Yeni statü belgesine ilişkin olarak 11 inci maddede belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takiben eski statü belgesi iptal edilir ve BİLGE sisteminde gerekli güncellemeler yapılır.

(4) Statü Belgesinin sınıfında değişiklik yapılması işlemlerinde 24, 25, 29, 30, 41, 42, 52, 53, 59 ve 60 ıncı madde hükümleri saklıdır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Gümrük antrepo rejimi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

b) Gümrük antrepo rejimi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının  eski hali;

(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından azami;

a) Götürü teminatın Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması durumunda 10 milyon Avro,

b) Götürü teminatın Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini kapsamaması durumunda 2 milyon Avro,

tutarında teminat verilebilir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrasının  eski hali;

(6) Statü belgesi sahiplerine veya statü belgesi başvurusunda bulunan kişilere ait antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda birinci fıkra uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının  ikinci cümlesinin eski hali;

Götürü teminat yetkisinin Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması isteniyorsa, bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir tasdikli yazı aslı da ibraz edilir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 38 inci maddesinin sekizinci fıkrasının  eski hali;

 (8) 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tutarlarda teminat verilmiş olması durumunda bu madde uyarınca güncelleme yapılmaz.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 43 üncü maddesinin eski hali;

MADDE 43 – (1) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ithalatta ve ihracatta, C sınıfı kişi statüsüne sahip kişilerin ise yalnızca “1000” rejim kodu ile yapılan ihracatta yararlandığı, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören beyannamenin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda fiziki muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılır.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin mavi hat uygulamasından yararlanmasına izin verilmez.

(3) İkinci fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin mavi hat uygulamasından yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 44 üncü maddesinin eski hali;

MADDE 44 – (1) İhraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.”

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ile ihraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 46 ncı maddesi başlığıyla beraber eski hali;

Eşyanın teslimi

MADDE 46 – (1) Mavi hatta işlem görmüş ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 47 nci maddesi başlığıyla beraber eski hali;

Eşyanın tesliminden sonra kontrolü

MADDE 47 – (1) Mavi hatta işlem görerek gümrük işlemleri tamamlanmış beyannamede yer alan bilgiler ile beyanname ekleri, kontrol ile görevlendirilmiş gümrük muayene memurunca incelenerek;

a) Beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerin uygunluğuna ilişkin kontroller,

b) Beyanname kapsamı eşyanın menşe, tarife, kıymet ve miktarıyla ilgili bilgi ve belgelere ilişkin kontroller,

c) Gümrük vergileri ve sair vergilerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına, tahsilat ve teminat işlemlerine ilişkin kontroller,

ç) Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kontroller,

d) Gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken diğer kontroller, gerçekleştirilir.

(2) Yapılan inceleme sırasında beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık görülerek eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye gidilerek fiziki muayene yapılması gerektiğine karar verilmesi halinde durum bir müzekkere ile idare amirine bildirilir.

(3) İdare amirince, ikinci fıkra uyarınca düzenlenen müzekkerenin uygun bulunması halinde, eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye giderek fiziki muayenesini yapmak üzere gümrük muayene memuru görevlendirilir.

(4) Statü belgesi sahibine mavi hatta işlem gören beyanname kapsamı eşyanın üçüncü fıkra uyarınca fiziki muayenesinin yapılacağı hususunda 48 inci maddede belirtildiği şekilde bildirimde bulunulur.

(5) Bir ila dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler mavi hatta işlem gören gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde tamamlanır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 48 inci maddesi başlığıyla beraber eski hali;

Eşyanın tesliminden sonra fiziki muayenesinin yapılacağına ilişkin bildirim

MADDE 48- (1) Mavi hatta işlem gören beyanname kapsamı eşyanın, 47 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, fiziki muayenesinin yapılmasına karar verilmesi durumunda, beyannamenin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine Ek-17’de yer alan form ile bildirimde bulunularak eşyanın bulunduğu ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer veya yerlerin söz konusu tebligatın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde bildirilmesi istenir.

(2) Kendisine tebligatta bulunulan statü belgesi sahibince birinci fıkrada belirtilen süre içinde eşyanın bulunduğu ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer veya yerlerin bildirilmemesi durumunda statü belgesi sahibi, eşyanın 49 uncu ve 50 nci maddeler uyarınca fiziki muayenesi sonuçlanana kadar mavi hat uygulamasından yararlanamaz.

(3) Mavi hatta işlem gören gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce, bildirim yükümlülüğüne uymayan statü belgesi sahibi hakkında, ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 49 uncu maddesinin  eski hali;

Eşyanın tesliminden sonra yapılacak fiziki muayene

MADDE 49 – (1) Mavi hatta işlem gören beyanname kapsamı eşyanın tesliminden sonra 47 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak fiziki muayenesi eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmede ve gerek görülmesi halinde firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer veya yerlerde yapılır.

(2) Tesliminden sonra fiziki muayenesi eşyanın vergiye esas olan ağırlık ve diğer ölçüleri ile cins, nev’i, nitelik, menşe ve kıymetinin tespitini kapsar.

(3) Gümrük muayene memurunca, eşyanın bulunduğu duruma göre, stok deposunda, üretim bandında, mamul stok ambarında ve/veya firmanın muhasebe kayıtlarında gerekli incelemelerin yapılması sırasında firma yetkilisi hazır bulunur.

(4) Gerekli görülmesi halinde eşyanın gümrük işlemleri veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler de kontrol edilir.

(5) Muayene sonuçları tutanağa bağlanır. Ek-18’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek bu tutanağa ilgili işletmeye veya deposuna zarar verilmediği de yazılır ve tutanak gümrük muayene memuru ile firma yetkilisi tarafından imzalanır.

(6) Yapılan beyanın muayenede varılan sonuçlara uygun bulunmaması durumunda beşinci fıkra uyarınca Ek-18’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek tutanağın bir örneği statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne gönderilir.

(7) Mavi hatta işlem görmüş beyanname kapsamı eşyanın tesliminden sonra fiziki muayenesine ilişkin işlemler;

a) Eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yerin eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içinde olması durumunda beyannamenin tescil tarihinden itibaren en geç yirmi beş iş günü içinde,

b) Eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yerin eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda beyannamenin tescil tarihinden itibaren en geç otuz iş günü içinde,

tamamlanır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 50 nci maddesi başlığıyla beraber eski hali;

Fiziki muayenenin farklı bir gümrük müdürlüğünce yapılması

MADDE 50 – (1) 47 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca fiziki muayenesine karar verilen eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yerin eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda eşyanın fiziki muayenesi, eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünce görevlendirilecek bir gümrük muayene memuru tarafından yapılır.

(2) Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce, eşyanın fiziki muayenesini yapması öngörülen gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunularak ilgili gümrük beyannamesi ile ekinde yer alan belgelerin birer örneği gönderilir.

(3) Bildirimin yapıldığı gümrük müdürlüğünce görevlendirilen gümrük muayene memuru tarafından muayenenin, 49 uncu maddenin bir ila dördüncü fıkralarında belirtilen usul ve esaslar dahilinde tamamlanmasının ardından aynı maddenin beşinci fıkrası uyarınca düzenlenen tutanak beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne gönderilir.

(4) Yapılan beyanın muayenede varılan sonuçlara uygun bulunmaması durumunda 49 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Ek-18’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek tutanağın bir örneği statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne gönderilir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 51 inci maddesi başlığıyla beraber eski hali;

Mavi hat uygulamasından yararlanan kişinin yükümlülükleri

MADDE 51 – (1) Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınan statü belgesi sahiplerince 49 uncu ve 50 nci maddeler kapsamında yapılacak kontrollere ilişkin olarak gümrük muayene memuruna;

a) Mümkün olması ve gerekli görülmesi durumunda eşyanın fiziki muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığın sağlanması,

b) Eşyanın durumu, bulunduğu yer, tabi tutulduğu üretim faaliyetleri ve diğer işlemler hakkında her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi,

c) Eşyanın ithalat işlemlerine, kullanıldığı üretim faaliyetine ve diğer ticari işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları ile bu kayıtlara dayanak teşkil eden her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi,

zorunludur.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 53 üncü maddesi başlığıyla beraber eski hali;

Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkının geri alınması

MADDE 53 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, mavi hat yetkisi askıya alınan statü belgesi sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 52 nci maddenin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin mavi hat uygulamasından yararlanma hakları statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(2) Statü belgesi sahibi kişilerce 51 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu kişilerin mavi hat uygulamasından yararlanma hakları statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(3) İkinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda birinci ve ikinci fıkralar kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin geçici 1 inci maddesinin eski hali;

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No:2) kapsamında düzenlenmiş statü belgesi çerçevesinde yararlanılan yetkilerde ve statü belgesi sınıfında bu Tebliğin lehe olan hükümleri çerçevesinde değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre koşulu aranmaksızın bu Tebliğ hükümlerine göre statü belgesi yenileme başvurusunda bulunulur.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan onaylanmış kişi statüsüyle ilgili başvurular bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Tebliğin hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-7 sinin eski hali;

Ek-7

SABİT YATIRIM BİLGİ FORMU1

I- YATIRIMCI ŞİRKETLE İLGİLİ BİLGİLER

Ticaret Unvanı

:

Adresi

:

Vergi Numarası

:

Bağlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası

:

Ortaklara İlişkin Bilgiler

Yerli Ortaklar

Adı Soyadı

Hisse Oranı (%)

1-

 

 

2-

 

 

 

 

Yabancı Ortaklar

Adı Soyadı

Hisse Oranı (%)

1

 

 

2

 

 

 

 

II-YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yatırımın Yapıldığı İl ve İlçe

:

Yatırımın Konusu

:

Yatırıma Başlama Tarihi

:

Yatırımın Tamamlanma Tarihi

:

Yeminli Mali Müşavir

İmza

Mühür

1-Sabit Yatırım Bilgi Formu iki sayfadan oluşmaktadır ve söz konusu formun her sayfasında düzenleyen yeminli mali müşavirin mühür ve imzası bulunacaktır.

SABİT YATIRIM BİLGİ FORMU (DEVAM)

 

III- TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU

SABİT YATIRIM KALEMİ

SABİT YATIRIM TUTARI
(ABD Doları)

1 ARSA BEDELİ

 

2 BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ

 

 

2.1 Ana Bina ve Tesisleri

  

 

2.2 Yardımcı İşletmeler Bina ve Tesisleri

 

 

2.3 Ambarlar

 

 

2.4 İdare Binaları

  

 

2.5 Sosyal Tesisler

  

 

2.6 Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları

  

 

2.7 Yeraltı Ana Galerileri (yeraltı maden ocakları için)

   

3

MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ

   

 

3.1 İthal

   

 

3.2 Yerli

  

4

DİĞER YATIRIM HARCAMALARI

 

 

4.1 Yardımcı İşletme Makina Teçhizat Giderleri

 

 

4.2 Mefruşat Giderleri

 

 

4.3 İthalat ve Gümrükleme Giderleri

 

 

4.4 Taşıma Sigorta Giderleri

 

 

4.5 Montaj Giderleri

 

   

4.6 Taşıt Araçları

 

 

4.7 İşletmeye Alma Giderleri

 

 

4.8 Genel Giderler

 

  

4.9 Etüd ve Proje Giderleri

 

 

4.10 Diğer Giderler

 

5

TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4)

 

Yeminli Mali Müşavir

İmza

Mühür

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-17  sinin eski hali;

Ek-17

TESLİMDEN SONRA YAPILACAK FİZİKİ MUAYENEYE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

Firmanız adına tescilli, ../…/20.. tarih ve ……………….. tescil sayılı mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamında teslim edilmiş olan eşyanın … Sıra No’lu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca fiziki muayenesinin yapılması gerekmektedir.

Söz konusu eşyanın bulunduğu ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer veya yerlerin anılan Tebliğ’in 48 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmekte olup, bu süre içinde bildirimde bulunulmaması durumunda firmanız hakkında 48 inci madde uyarınca işlem yapılacaktır.

Firmanızca, yukarıda belirtilen eşyanın fiziki muayenesi ile görevlendirilecek gümrük muayene memuruna

 • Eşyanın fiziki muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığın sağlanması,
 • Eşyanın durumu, bulunduğu yer, tabi tutulduğu üretim faaliyetleri ve diğer işlemler hakkında her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi,
 • Eşyanın ithalat işlemlerine, kullanıldığı üretim faaliyetine ve diğer ticari işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları ile bu kayıtlara dayanak teşkil eden her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi,zorunludur.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim

Ad Soyad

Unvan

İmza/Mühür

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-18  nin eski hali;

Ek-18

KONTROL SONUÇLARINA İLİŞKİN TUTANAK

1-BEYANNAME VE KALEM BİLGİLERİ

TCGB Tescil No:

TCGB Tescil Tarihi:

Alıcı Vergi No/TC Kimlik No:

Alıcı Adı:

Rejim Kodu:

2-MUAYENEYE VE MUAYENE MEMURUNA İLİŞKİN BİLGİLER

[ ] Muayenenin Yapıldığı Yer

Muayene Başlangıç Tarihi

:

[ ] Stok Deposu

Muayene Bitiş Tarihi

:

[ ] Üretim Bandı

Gümrük Müdürlüğü

:

[ ] Mamul Stok Ambarı

Muayene Memurunun Adı-Soyadı

:

[ ] Muhasebe Kayıtları

[ ] Diğer:

Muayene Memurunun Sicil Numarası

:

3-MUAYENE SONUCU

[ ]

Yapılan Beyan Muayene Sonuçlarına Uygundur.

[ ]

Yapılan Beyan Muayene Sonuçlarına Uygun Değildir.

Yukarıda bilgileri yer alan gümrük beyannamesinin toplam …….. kaleminde, yapılan beyanın eşyanın tesliminden sonra gerçekleştirilen kontrol ve muayene sonuçlarına uygun olmadığı tespit edilmiş olup, bu kalemlere ilişkin ayrıntılı muayene ve kontrol sonuçları ekte yer almaktadır. 1

AÇIKLAMALAR:

………/……… tescil numaralı ve tarihli gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın tesliminden sonra fiziki muayenesi, ilgili işletmeye ya da deposuna herhangi bir zarar verilmeksizin tamamlanmış olup, …./…/20… tarihinde işbu tutanak bir nüshası ilgili statü belgesi sahibine verilmek, diğer bir nüshası da ……………. Gümrük Müdürlüğü’nde kalmak üzere iki nüsha olarak ilgililerce imza altına alınmıştır.


Firma Yetkilisi                                                                                                 Gümrük Muayene Memuru
Adı Soyadı                                                                                                                  Adı-Soyadı

       

1-Yapılan beyan ve muayene sonuçları arasında fark bulunması durumunda fark tespit edilen her bir kalem için EK-18/A’da yer alan tutanak düzenlenir.

Ek-18/A

 KONTROL SONUÇLARINA İLİŞKİN TUTANAK

KALEM BİLGİLERİ2

1-BEYANNAME VE KALEM BİLGİLERİ  

TCGB Tescil No:

TCGB Tescil Tarihi:

Kalem No:

Rejim Kodu:

Muafiyet Türü

1-
2-
3-

2-MUAYENE SONUÇLARI

 

BEYAN EDİLEN

TESPİT EDİLEN

GTİP

 

 

MENŞE

 

 

MİKTAR

  

 

KIYMET

 

 

DİĞER

 

 

3-AÇIKLAMALAR:

Gümrük Muayene Memuru

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

2-Sadece yapılan beyan ve muayene sonuçları arasında fark tespit edilen kalemler için düzenlenecektir.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-1 nin eski hali;

Ek-1

OK1 TESPİTİ TALEP FORMU

1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Unvanı:

Vergi numarası:

Adresi:

Telefon numarası:

Faks numarası:

e-Posta adresi:

Statüsü:

[ ]  DTSŞ

[ ] Grup ihracatçısı

[ ] Grup ithalatçısı

[ ] Diğer

2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler

Adı ve soyadı:

T.C. kimlik no.su:

Unvanı:

3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri

Adı ve soyadı:

Adı ve soyadı:

Adı ve soyadı:

Unvanı:

Unvanı:

Unvanı:

Telefon no.su:

Telefon no.su:

Telefon no.su:

e-Posta adresi:

e-Posta adresi:

e-Posta adresi:

4-Talep edilen statü belgesi:

[ ] A Sınıfı

[ ] B Sınıfı

[ ] C Sınıfı

5-Grup ihracatçısı/Grup ithalatçısı olarak başvuranların grup imalatçılarına ilişkin bilgiler

 

Ticaret unvanı

Vergi no.su

Varsa statü belgesi tarih ve sayısı

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

  

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6-İmalatçı (C sınıfı statü belgesi için başvuranlar dâhil) olup da grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa grup ihracatçısının:

Ticaret unvanı

Vergi no.su

   

7- C sınıfı statü belgesi başvurusu yapılıyorsa Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen sabit sermaye yatırımı koşuluna istinaden mi başvuruluyor?
Evet [ ] Hayır [  ]

8-Statü belgesi başvurusunun yapılacağı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü:

Bu belge ve ek 1.A ‘da belirtilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih                                                                                                                                  Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                              Adı-Soyadı
                                                                                                                                                Unvanı

         

 

Ek-1/A

Ekli Belgeler

I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)

1-Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

2- Adli Sicil Belgeleri [md. 6 /1-(c)]

a) Şirketin yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürlerine ait adli sicil belgeleri

b) Şirketin sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri

c) Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri

d) Taahhütnameler (Türkiye’de ikamet tezkeresi olmayan yabancı uyruklu kişiler için)

3- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)]

4- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)]

5- Güncel imza sirküleri [md. 6/1-(h)]

II. Koşula bağlı olan belgeler (yukarıda sayılanlara ilaveten duruma göre eklenecek belgeler)

II.1 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak DTSŞ seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):

6- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

II.2 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ihracatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):

A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler

6-Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6 /1-(e)]

7- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

B.Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)] (__adet)

9-Grup imalatçıları adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formları [md.6 /1-(e)] (__adet)

10-Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6/-(ğ)] (__adet)

C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

11- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)] (__adet)

12- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)

13- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)

D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

14-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)

II.3 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ithalatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):

A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler

6- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

7- Grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor [md. 6/7]

B.Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)] (__adet)

9- Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6/-(ğ)] (__adet)

C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)] (__adet)

11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)

12- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)] (__adet)

D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler

13-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)

II.4 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak diğer seçilmiş,4 no.lu hanesinde de talep edilen statü belgesi olarak A sınıfı veya B sınıfı belirtilmişse (aksi durumda bu kısmı silin):

A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler

6- Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6 /1-(e)]

7- Şirketin İmalatçı, Ar-Ge Merkezi Veya Bakım Onarım Faaliyeti Yürüten Ticari Hava Taşımacılığı Şirketi Olduğunu Gösterir Belge [md. 6 /1-(f)]

8- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

9- Şirketin Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md. 6 /1-(h)]

B.Statü belgesi sahibi olmayan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belgeler (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)

10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)]

11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)]

12- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

13-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]

C. Varsa statü belgesi sahibi olan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belge (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)

10- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

11-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]

12- Onaylanmış kişi statü belgesi örneği

II.5 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak diğer seçilmiş,4 no.lu hanesinde talep edilen statü belgesi olarak C sınıfı belirtilmiş, 7 no.lu hanesindeki soruya da hayır denilmişse (aksi durumda bu kısmı silin):

A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler

6- Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6 /1-(e)]

7- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]

8- Şirketin Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md. 6 /1-(h)]

B.Statü belgesi sahibi olmayan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belgeler (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)

9- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)]

10- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)]

11- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

12-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]

C. Varsa statü belgesi sahibi olan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belge (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)

9- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6 /1-(b)]

10-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6 /1-(e)]

11- Onaylanmış kişi statü belgesi örneği

II.6 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak diğer seçilmiş,4 no.lu hanesinde talep edilen statü belgesi olarak C sınıfı belirtilmiş, 7 no.lu hanesindeki soruya da evet denilmişse (aksi durumda bu kısmı silin):

6- Şirketin Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md. 6 /1-(h)]

7- Asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit yatırım yapıldığını gösterir yeminli mali müşavirce onaylı belge [md. 6/3]

Belgelere İlişkin Açıklamalar

[ ] Adli sicil belgeleri asıl nüsha ve YGM ile OK1 tespit sözleşmesi yapıldığı tarihinden itibaren geriye dönük en geç 2 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

-Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili şahıslar şirket imza sirkülerinde ve ilgili ticaret sicil gazetesinde bu alanda yetkilendirilmiş gerçek kişilerdir. Şirketin bu alandaki işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden bağımsız gümrük müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

-Şirketin; yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu gerçek kişiler için, adli sicil belgesi yerine EK-3’te yer alan örneğe uygun taahhütnamenin gönderilmesi gerekmektedir.

-Söz konusu taahhütnameler, şirket yönetim kurulu başkanı veya bu şahısların kendileri tarafından imzalanmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan taahhütnameler geçersizdir.

[ ] Şirketin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” olmak zorundadır.

-Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” ibraz edilmesi halinde söz konusu belgenin EK-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden) alınan yazı aslı olması gerekmektedir.

-Söz konusu belgeler, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

[ ] Şirketin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 2 ay içerisinde ve bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.

-Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır.

-Söz konusu yazıda şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve önceki borçlarının nakil gelinen vergi dairesinden sorulması gerektiğinin belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesinden de şirketin kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığını gösterir yazının alınması gerekmektedir.

[ ] Şirket adına düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince onaylı ve asıl nüsha olmalıdır.

-Belgeler, YGM ile OK1 için tespit sözleşmesi yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl için, on ikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalıdır. (Örneğin 2011 yılının kasım ayında yapılacak bir başvuru için; 01/11/2011-01/11/2010 ve 01/11/2010-01/11/2009 dönemleri için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları ibraz edilmesi gerekmektedir)

-Şirketin ihracatının bir bölümünün veya tamamının dış ticaret sermaye şirketi ya da aracı şirket/grup şirketi üzerinden yapılmış olması halinde, yıl itibarıyla bu ihracatlara ilişkin toplam tutarları gösterecek şekilde EK- 5’te yer alan örneğe uygun olmalıdır.

[ ] Şirketin statüsüne ilişkin belge; imalatçılar için kapasite raporu, ekspertiz raporu veya sanayi sicil belgesi; Ar-Ge merkezleri için Ar-Ge merkezi belgesi; ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten firmalar için ise Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgedir.

-İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporunun düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak olan; firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı, üretim miktarı. bilgilerini içeren ekspertiz raporunun gönderilmesi gerekmektedir.

-Kapasite raporu ve ekspertiz raporu şirketin bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca ya da noterce onaylı olmalıdır.

-Sanayi sicil belgesi üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.

-Ar-Ge merkezi belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından veya noterce onaylı olmalıdır.

-Bakım onarım belgesi Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.

-Söz konusu belgeler üzerinde yazılı geçerlik süresi dolmamış olmalıdır.

[ ] Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son 2 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olmalıdır.

-Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.

-Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.

[ ] Şirketin sigortalı çalışan sayısını gösterir belgenin EK-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden) alınan yazı aslı olması gerekmektedir.

-Söz konusu belge, YGM ile OK1 Tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

[ ]  Güncel imza sirküleri, şirketin mevcut imza yetkililerini ve yetkilerinin kapsamını gösterir olmalı ve imza örneklerini içermelidir.

[ ] Asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapıldığını gösterir YMM onaylı belge YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içinde gerçekleştirilmiş sabit yatırımını göstermelidir.

-Belge yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış ve ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.

-Belge EK-7’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-2 nin eski hali;

Ek-2

TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA

 

………………………………Bu formda yer alan bilgilerin Memurluğunuz kayıtlarına uygunluğunun kontrol edilmesini ve onaylanmasını arz ederim.

  

Tarih

Ad-Soyad

Firma Kaşesi

Unvan

TİCARET SİCİLİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU (1)

1-Ticaret Unvanı

:

2-Adresi

:

3-Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Memurluğu

:

4-Ticaret Sicil Numarası

:

5-Kuruluş Tarihi

İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri

  

Tarih

Sayı

1

    

 

2

 

 

6- Faaliyet Alanı

İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri

 

Tarih

Sayı

1

 

 

2

 

 

7- Ticaret Siciline Tescil Ettirilmiş Ödenmiş Sermayesi

İlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri

 

Tarih

Sayı

1

 

 

2

 

 

Bu formda yer alan bilgilerin Memurluğumuz kayıtlarına uygun olduğunu ve kişinin geçerli ve güncel bilgilerini eksiksiz yansıttığını onaylarım.

 

Bilgilerine arz/rica ederim. …../…./..…….(Tarih)

 

                                                                                                                               Ticaret Sicil Memurluğu

                                                                                                                                      İmza/Mühür

 

 

TİCARET SİCİLİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU – Devam (2)

 

8-Şirket Sermayesinin %10’undan Fazlasına Sahip Gerçek Kişi Ortakları

 

Adı Soyadı

Sermaye Payı (%)

İlgili T.S.G. Sayısı

1

  

  

  

2

 

  

  

3

  

  

  

 

  

  

 

9- Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri (A.Ş.)

 

Adı Soyadı

Göreve Seçilme Tarihi

Göreve Seçilme Süresi

İlgili T.S.G. Tarihi

İlgili T.S.G. Sayısı

1

  

  

  

  

  

2

  

  

  

 

  

3

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10- Mevcut Şirket Müdürü/Müdürleri ve Ortaklar (LTD. ŞTİ. ve Diğerleri )

 

Adı Soyadı

Göreve Seçilme Tarihi

Göreve Seçilme Süresi

İlgili T.S.G. Tarihi

İlgili T.S.G. Sayısı

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu formda yer alan bilgilerin Memurluğumuz kayıtlarına uygun olduğunu ve kişinin geçerli ve güncel bilgilerini eksiksiz yansıttığını onaylarım.

Bilgilerine arz/rica ederim. …../…./..…….(Tarih)

Ticaret Sicil Memurluğu
İmza/Mühür

AÇIKLAMALAR:

1. Eksik doldurulmuş form geçersizdir.

2. Form, bilgisayar ortamında düzenlenecektir.

3. Bu Ek’in her iki sayfası Ticaret Sicil Memurluğunca imzalanıp mühürlenecektir.

 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-5 in eski hali;

Ek-5

PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİK FORMU

1- FORMU DÜZENLEYEN İHRACATÇI BİRLİĞİ

İhracatçı Birliği Adı:

2-FORMUN KONUSU OLAN İHRACATÇI FİRMA (FİRMA)

Ticaret Unvanı:

Vergi No:

3-FORMUN AİT OLDUĞU DÖNEM

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

 

4-FİRMANIN GRUP İMALATÇISI ADINA YAPTIĞI İHRACAT

 

Grup İmalatçısı Ticaret Unvanı

Grup İmalatçısı Vergi No

Grup İmalatçısı adına Yapılan İhracat Tutarı

1

 

  

 

2

  

  

 

TOPLAM

 

 

5-FİRMANIN DTSŞ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT

 

DTSŞ Ticaret Unvanı

DTSŞ Vergi No

DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı

1

  

  

  

2

  

  

  

TOPLAM

6-FİRMANIN ARACI/GRUP İHRACATÇISI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT

 

Aracı/Grup Şirketi Ticaret Unvanı

Aracı/Grup Şirketi Vergi No

Aracı/Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı

1

  

  

 

2

  

  

  

TOPLAM

 

Bu formda yer alan bilgilerin Birliğimiz kayıtlarına uygun olduğunu onaylarım.Bilgilerini rica ederim. …../…./..…….(Tarih)

Onaylayan Makam

İmza/Mühür

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form, performans ve güvenirliği onaylanan firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliği tarafından doldurulacaktır.

2- İmalatçı firmalar için bu formun (1), (2), (3), (5) ve (6) no.lu alanları doldurulacaktır.

3- Aracı/grup ihracatçısı firmalar için bu formun (1), (2), (3) ve (5) no.lu alanları doldurulacaktır.

 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-8 in eski hali;

Ek-8

OK1 TESPİT TÜRÜ İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ RAPORU

Rapor Sayısı

:

Rapor Tarihi

:

Rapor
zeti Referans No

:

1.İNCELEMEYİ YAPAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

Adı Soyadı

:

İş Adresi

:

Telefonu

:

e-Posta Adresi

:

Vergi No./T.C Kimlik No.

:

Yetki No

:

Varsa Ortağı Olduğu Tüzel Kişinin

:

Ticaret Unvanı

:

Vergi Numarası

:

2. DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi

:

Sayısı

:

3. TESPİTİ YAPILAN KİŞİNİN

Ticaret Unvanı

:

Kanuni Merkez Adresi

:

Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer

:

Ticaret Sicil Numarası

:

Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi

:

Vergi Numarası

:

Kuruluş Tarihi

:

Faaliyet Alanı

:

4. OKSB BAŞVURUSU ÖN İNCELEMESİ
4.1 Firma’nın Talep Etmiş olduğu Statü Belgesi Sınıfı: (A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı)
4.2 Başvuruya ilişkin ek bilgi:
4.2.1 Firma’nın statüsü [ ] DTSŞ [ ]  Grup İhracatçısı [ ] Grup İthalatçısı [ ] Diğer
4.2.2 Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca C sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruluyor [ ] evet [ ] hayır
4.2.3 Kişi grup imalatçısı ve grup ihracatçısı ve/veya grup ithalatçısı aracılığıyla ihracat/ithalat yapıyor [ ] evet [ ] hayır

4.3 Başvuru kapsamında incelenen belgeler:

 

Düzenleyen Kurum

Tarih ve Sayısı

Açıklama

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4.4 Şirket Yetkililerine ilişkin bilgiler:

Yönetim kurulu üyeleri / limited Şirketler için müd
rler

Sermayenin %10 undan fazlasına sahip gerçek kişiler

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler

1-

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.4.1 Yukarıda sayılan kişiler arasında Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayıla suçlara/kabahatlere ilişkin adli sicil kaydı olan kişiler

Var [ ] Yok [ ]

4.4.2 Adli sicil kaydı olan kişiler ve adli sicil kaydına dayanak suç/kabahat:

4.5 Kişinin Türkiye genelinde ilgili mevzuat gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

Var [ ] Yok [ ]

4.6 Kişinin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu

Var [ ] Yok [ ]

4.7 Kişinin sigortalı çalışan sayısı:

4.8 Kişinin mali yapısına ilişkin YMM raporu olumlu görüşle sonuca bağlanmıştır

Evet [ ] Hayır [ ]

4.8.1 YMM raporunun tarih ve sayısı, raporu düzenleyen YMM’nin adı soyadı, bağlı olduğu oda, oda sicil no, ruhsat no, iletişim bilgileri:

4.9 Dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa:

4.9.1 İhracat tutarları:

  

Grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat

 

Dönem Başlangıç Tarihi

Dönem Bitiş Tarihi

Tutar

1

  

  

  

2

  

  

 

 

Dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat

 

Dönem Başlangıç Tarihi

Dönem Bitiş Tarihi

Tutar

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Dış ticaret sermaye şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat toplamı

 

Dönem Başlangıç Tarihi

Dönem Bitiş Tarihi

Tutar

1

 

 

 

2

 

 

 

4.9.2

4.9.2.1 Grup ihracatçısının unvan ve vergi no’su:

4.9.2.2 DTSŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:

4.9.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup ihracatçısının

4.9.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.9.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.10 Başvuru sahibi grup ithalatçısıysa:

4.10.1 Gerçekleştirdiği ithalatın en az yüzde altmışı grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatıdır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.10.2 Grup imalatçılarının

 

Unvanı

Vergi Numarası

Sigortalı çalışan sayısı

1

 

 

 

2

 

 

 

4.10.3 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___

4.10.4 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının

4.10.4.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır

Evet [ ]  Hayır [ ]

4.10.4.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır

Evet [ ]  Hayır [ ]

4.11 Başvuru sahibi grup ihracatçısıysa:

4.11.1 Grup imalatçılarının

 

Unvanı

Vergi Numarası

Sigortalı çalışan sayısı

1

 

 

 

2

 

 

 

4.11.2 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___

4.11.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının

4.11.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

4.11.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır Evet [ ]  Hayır [ ]

5. SONUÇ:

OK1 kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları …./…./……/…./…./….. sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen …../……/…../….. sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:1

15.1 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılandığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumlu görüşle rapora bağlanmıştır.

5.2 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılanmadığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumsuz görüşle rapora bağlanmıştır.

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

Ad Soyad

Unvan

İmza /Kaşe

AÇIKLAMALAR:

1- 5 No.lu “SONUÇ” kısmında yapılacak açıklamada şu hususa dikkat edilmelidir;

Yapılan ön inceleme neticesinde onaylanmış kişi statüsü başvurusunda bulunan kişinin şu koşulları sağladığının tespit edilmesi gerekir:

 1. Genel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi)

1.1 A Sınıfı ve B Sınıfı statü belgesi başvurularında genel koşullar;

1.1.1 Dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri haricindeki kişiler tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Başvuru sahibi ihracat yapan bir kişiyse (grup ihracatçısı ve/veya DTSŞ vasıtasıyla ihracat da dâhil) Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulun da sağlanması gerekir. Başvuru sahibi grup ihracatçısı vasıtasıyla ihracat yapıyorsa, grup ihracatçısı (onaylanmış kişi olmaması halinde) tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.1.2 Dış ticaret sermaye şirketleri tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.1.3 Grup ihracatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ihracat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.1.4 Grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ithalat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.1.5 Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Başvuru sahibi ihracat yapan bir kişiyse (grup ihracatçısı ve/veya DTSŞ vasıtasıyla ihracat da dâhil) Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulun da sağlanması gerekir.Başvuru sahibi grup ihracatçısı vasıtasıyla ihracat yapıyorsa, grup ihracatçısı (onaylanmış kişi olmaması halinde) tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.2 C Sınıfı statü belgesi başvurularında genel koşullar

1.2.1 Dış ticaret sermaye şirketleri tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.2.2 Grup ihracatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ihracat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.2.3 Grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ithalat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.2.4 Diğer kişilerce yapılan başvurularda (Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde sayılan özel koşul uyarınca yapılan başvurular hariç) Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Başvuru sahibi ihracat yapan bir kişiyse (grup ihracatçısı ve/veya DTSŞ vasıtasıyla ihracat da dâhil) Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulun da sağlanması gerekir. Başvuru sahibi grup ihracatçısı vasıtasıyla ihracat yapıyorsa, grup ihracatçısı (onaylanmış kişi olmaması halinde) tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.1.2.5 Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde sayılan özel koşul uyarınca yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.

1.2.5 Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde sayılan özel koşul uyarınca yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir

 1. Özel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi)

2.1 A Sınıfı statü belgesi başvurularında

2.1.1 DTSŞ’ler tarafından yapılan başvurularda OK1 tespiti kapsamında tespiti yapılacak özel koşul bulunmamaktadır.

2.1.2 Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun grup imalatçıları vasıtasıyla (toplam sigortalı çalışan sayısı) sağlanması gerekir.2.1.3 Diğer kişiler tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun bizzat kendileri tarafından sağlanması gerekir.

 2.2 B Sınıfı statü belgesi başvurularında

2.1.1 DTSŞ’ler tarafından yapılan başvurularda OK1 tespiti kapsamında tespiti yapılacak özel koşul bulunmamaktadır.

2.1.2 Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun grup imalatçıları vasıtasıyla (toplam sigortalı çalışan sayısı) sağlanması gerekir.

2.1.3 Diğer kişiler tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun bizzat kendileri tarafından sağlanması gerekir.

2.3 C Sınıfı statü belgesi başvurularında

2.3.1 DTSŞ’ler tarafından yapılan başvurularda OK1 tespiti kapsamında tespiti yapılacak özel koşul bulunmamaktadır

2.3.2 Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun grup imalatçıları vasıtasıyla (toplam sigortalı çalışan sayısı) sağlanması gerekir.

2.3.3 Diğer kişiler tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun bizzat kendileri tarafından sağlanması gerekir.

2.3.4 Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde sayılan özel koşul uyarınca yapılan başvurularda söz konusu alt bentte sayılan koşulun sağlanması gerekir.

 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-9 un eski hali;

Ek-9

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURU FORMU1

1-Başvuru Türü

Sadece Resmi Kullanım İçindir

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru No

:

[ ] Belge Yenileme

Başvuru Tarihi

:

[ ] Belgede Değişiklik

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

3-Başvuru Sahibinin Statüsü

Ticaret Unvanı:

Vergi Numarası:

 

Adresi:

[ ] DTSŞ

Faaliyet Gösterdiği Sektör:

[ ] Grup İhracatçısı

Telefon Numarası:

[ ] Grup İthalatçısı

Faks Numarası:

[ ] Diğer

Elektronik Posta Adresi:

[ ] Kamu Kuruluşu

4-Bilgi Alınabilecek Temsil Yetkisine Sahip Kişiler

TC Kimlik No

:

 

Adı-Soyadı

:

 

Unvanı

:

  

E-posta adresi

:

 

5-Talep Edilen OKSB

[ ] A SINIFI

[ ] B SINIFI

[ ]C SINIFI

[ ]

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

[ ]

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

[ ]

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

[ ]

Götürü Teminat

[ ]

Götürü Teminat

[ ]

Götürü Teminat

[ ]

Mavi Hat

[ ]

Mavi Hat

[ ]

Mavi Hat(Kati ihracat)

Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca başvuruluyor [ ] evet [ ] hayır

6-Kişi Adına Daha Önce Düzenlenmiş OKSB1

[  ]

Yok

[ ]

Var

OKSB No

:

Başlangıç Tarihi

:

Referans No

:

7- Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler

7.1-Talep Edilen değişiklik

[ ] OKSB de Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (MD.14)

[ ] OKSB Kapsamı Yetkilerde Değişiklik (MD. 15Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.)

[ ] OKSB nin Sınıfında Değişiklik (MD.16)

7.2-Değişikliğe İlişkin Açıklama:

 

8-OKSB nin Bakanlık İnternet Sayfasında Yayınlanması2

[  ] Uygundur

[ ] Uygun Değildir.

Bu belge ve EK-III.A da belirilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza onaylanmış kişi statü belgesi verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.

Tarih                                                                                                                       Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                                       Adı-Soyadı
                                                                                                          
                                                                                                                                      Unvanı

 

AÇIKLAMALAR:

1- Kişi adına düzenlenmiş en son statü belgesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

2- Statü belgelerinin Bakanlık internet sayfasında yayınlanmasına elektronik statü belgesi yönetim sistemi yürürlüğe girdikten sonra başlanacaktır.

Ek-9/A 

EKLİ BELGELER

I . Kamu kuruluşları

A. Yeni/yenileme

1. Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda, başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge.

B. Belgede değişiklik

1. Değişikliğe ilişkin belge.

II. Kamu kuruşları hariç kişiler

A. Yeni Başvuru/Yenileme Başvurusu

1. OK1 tespiti için YGM’ce düzenlenmiş olumlu tespit raporu

2. Onaylanmış ihracatçı yetkisi istenmişse onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname

3. Götürü teminat yetkisi istenilmişse götürü teminat başvuru formu

B. Belgede değişiklik

1. Değişikliğe ilişkin ilgili belge (ticaret sicil gazetesi, vergi dairesi yazısı, değişiklik kapsamında istenilen belge sınıfı ve yetkilere ilişkin ilgili belgeler gibi)

2. ÖTV I.A kapsamında götürü teminat yetkisi ilavesi/değişikliği istenilmişse; vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu olmadığını gösterir yazı.

3. Unvan değişikliği yapılmışsa ve götürü teminat yetkisi varsa; mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmeliği EK 77/A’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-11 in eski hali; 

Ek-11

Ek-11
GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1-Başvuru Türü

Sadece Resmi Kullanım İçindir

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru No

:

[ ] Güncelleme

Başvuru Tarihi

:

[ ] Kapsamını Değiştirme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

2-Kişi Adına Düzenlenmiş OKSB1

OKSB No

:

Başlangıç Tarihi

:

Referans No

:

3-Teminat Konusu Toplam Tutar:

 

TL

4-Teminat Mektubu Bilgileri

4.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

 

 

 

[ ] TL  [ ] AVRO

 

5- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2 )2

 

5.1- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1

[ ] GTR2

[ ] GTR10

[ ] GTR20

5.2- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1

[ ] GTR2

[ ] GTR10

[ ] GTR20

Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.

 

Tarih

 

Taahhüt Eden

Firma Kaşesi/Kurum Mührü

 

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Unvanı

                         

1- OKSB başvurusu ile birlikte yapılmışsa boş bırakılacaktır.
2- EK-11/A de yer alan tabloya göre belirlenecektir.
3-Bu Tebliğ uyarınca düzenlenmiş götürü teminatın antrepo rejimi kapsamında kullanılması istenilmiyorsa GTR10 ve GTR20’li seçeneklerden biri işaretlenmelidir.

 

Ek-11/A

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ

Gümrük Antrepo Rejimi Dahil

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR1

Dahilde işleme rejimi dışında, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR2

Gümrük Antrepo Rejimi Hariç

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR10

Dahilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

GTR20

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-13 ün eski hali; 

Ek-13

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (1)

1-Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru Tarihi

:

[ ] Belge Yenileme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

[ ] Belgede Değişiklik

Yeni veya belge yenileme başvurusu yapılmışsa:

YGM ile yapılan tespit sözleşmesinin tarihi

:

YGM tarafından düzenlenen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihi

:

Olumlu tespit raporunu düzenleyen YGM’nin adı, soyadı, yetki no.su

:

 

2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

3-Başvuru Sahibinin Statüsü

Ticaret Unvanı:

Vergi Numarası:

[ ] Kamu kuruluşu

Adresi:

[ ] DTSŞ

Faaliyet Gösterdiği Sektör:

[ ] Grup ihracatçısı.

Telefon Numarası:

[ ] Grup ithalatçısı

Faks Numarası:

[]  Diğer

Elektronik Posta Adresi:

 

 

 

4- Talep Edilen OKSB

5-Talep Edilen Değişiklik

[ ] A

[ ] B

[ ]C

[ ] MD. 14

[ ] MD. 15

[ ] MD. 16Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.

[ ] Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Açıklama:

[ ] Götürü Teminat

[ ]  Mavi Hat

  

 

6-Önceki/Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler

6.1 Genel Bilgiler

OKSB No

:

[ ] A

[ ] B

[ ] C

Referans No

:

[ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi

Bitiş Tarihi

:

[ ] Götürü Teminat

Onaylanmış İhr. Yetki No

:

[ ] Mavi Hat

 

6.2 Önceki/Mevcut OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Tarih

Gerekçe

İptali (MD.63)

 

 

Geri Alma(MD.62)

 

 

Askıya Alma(MD.61)

 

 

 

6.3 Önceki/Mevcut OKSB Kapsamı Yetkiler Hakkında Verilmiş Kararlar

Yetki

Askıya Alma

Geri Alma

Bitiş Tarihi

[ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi

[ ]

[ ]

 

[ ] Götürü Teminat

[ ]

[ ]

 

[ ] Mavi Hat

[ ]

[ ]

 

[ ] Eksik Belg. Beyan

[ ]

[ ]

 

[ ]Kısmi Teminat

[ ]

[ ]

 

Ad-Soyad

Unvan

İmza

               

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (2)

7- Genel Koşullar

Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

Açıklamalar

7.1 Başvuru Formu

[ ] Var [ ] Yok

 

7.2 OK1 tespiti sonucunda YGM’ce düzenlenen olumlu tespit raporu

[ ] Var [ ] Yok

 

7.3 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname

[ ] Var [ ] Yok

A.TR sayısı

7.4 Götürü Teminat Yetk. Başv. Formu

[ ] Var [ ] Yok

  

7.5 Talep edilen değişikliğe ilişkin belgeler (Md. 14 ve 15)

  

 

7.5.1 Md. 14 kapsamındaki değişikliğe ilişkin başvuru formuna eklenecek belgeler (istenilen değişikliğe uygun olan)

  

 

7.5.1.1 Adres/unvan/ticaret sicil bilgilerine ilişkin belgeler

[ ] Var [ ] Yok

  

7.5.1.2 Vergi no.su değişikliğine ilişkin belge

[ ] Var [ ] Yok

  

7.5.1.3 Yeni unvana göre düzenlenmiş Gümrük Yönetmeliği EK-77/A ‘deki formata uygun düzenlenmiş en az aynı tutarda (birden fazla varsa toplamı en az aynı tutarda) teminat mektubu- (GTR yetkisi varsa ve unvan değişikliği istenilmişse)

[ ] Var [ ] Yok

  

7.5.2 Md. 15 kapsamında değişikliğe ilişkin formlara ilaveten başvuru formuna eklenecek belgeler

  

 

7.5.2.1 Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (GTR1-ÖTV.IA veya GTR2-ÖTV.IA istenilmişse)

[ ] Var [ ] Yok

 

Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu Sorgusu

7.6 Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu

[ ] Var [ ] Yok

Sorgu Tarihi, Borcun Tutarı, Ceza Kararı ve TCGB Tarih ve Sayıları

Ad-Soyad

Unvan

İmza

 

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (3)

7.7 Ceza Kararları – Genel Koşullar

Sorgu Başlangıç Tarihi:

  

1.Dönem:

01/../20..

01/../20..

Sorgu Bitiş Tarihi:

  

2.Dönem:

01/../20..

01/../20..

Sorgu Yapan Memur:

  

 

 

 

 

7.7.1 Başvuru Sahibi-Ceza Kararları Sorgulanan Firma

Başvuru Sahibi

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

Ceza Kararları Sorgulanan Firma

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

7.7.2 Vergi Kaybına İlişkin Cezalar

Madde

241/1 Tutarını Aşan Cezalar

Gümrük Yönetmeliği MD 23 /1-c deki Tutarları Aşan Cezalar

1.Dönem

2.Dönem

1.Dönem

2.Dönem

234

 

 

 

 

235

 

 

 

 

236

 

 

 

 

238

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

7.7.3 Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük Cezasına İlişkin Tutarlar

Madde

241/1’in Üç Katı Tutarını Aşan Cezalar

 

20…

20…

 

1.Dönem

2.Dönem

241/1*3

 

 

239

 

 

241/1 *75

 

 

240

 

 

241/1*250

 

 

241

 

 

Toplam TCGB Sayısı

Toplam

 

 

1.Dönem

:

  

2.Dönem

:

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (4)

7.8 Götürü Teminat Yetkisi Talebi-Genel Koşullar

 

7.8.1 Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ]Yeni Başvuru

Başvuru Tarihi

:

[ ] Güncelleme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

[ ] Kapsamını Değiştirme

  

7.8.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler

7.8.2.1 Genel Bilgiler

OKSB No

:

[ ] A

[ ] B

[ ] C

Ref.No (Seri No)

:

[ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi

Başlangıç Tarihi

:

[ ] Götürü Teminat

Bitiş Tarihi

:

[ ] Mavi Hat Uygulaması

7.8.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Tarih

Gerekçe

İptali (MD.63)

  

  

  

Geri Alma(MD.62)

  

  

  

Askıya Alma(MD.61)

  

  

  

7.8.2.3 OKSB Kapsamı Götürü Teminat Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Bitiş Tarihi

Gerekçe

Geri Alma(MD.42)

   

  

 

Askıya Alma(MD.41)

  

  

 

7.8.3-Teminat Mektubu Bilgileri

Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

  

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

  

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

Yetki İçin İbraz Edilen Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

2

 

  

 

[ ] TL [ ] AVRO

 

7.8.4- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2)

Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1
-ÖTV.IA

[ ] GTR2
-ÖTV.IA

[ ]  GTR1

[ ] GTR2

Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

[ ] GTR1
-ÖTV.IA

[ ] GTR2
-ÖTV.IA

[ ] GTR1

[ ]  GTR2

 

7.8.5 Teminat Konusu Gümrük Vergileri ve Sair Vergilerin Tutarı

Sorgulamaya Esas Alınacak Dönem

:

Teminat Konusu Tutar

:

İbrazı Gereken Teminat Mektubu Tutarı

:

 

7.8.6 Vergi Borcu Bulunmadığını Gösteren Yazı

Tarih

 

Sayı

 

Açıklama

Borcu Bulunmadığı

Ad-Soyad

Unvan

İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (5)

7.9 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Talebi-Genel Koşullar

 

7.9.1 Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ] Yeni Başvuru

Başvuru Tarihi

:

[ ] Yenileme Başvurusu

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

 

 

7.9.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler

7.9.2.1 Genel Bilgiler

OKSB No

:

A [ ]

B [ ]

C [ ]

Ref.No(Seri No)

:

[ ] Onaylanmış İhr.Yetkisi

Bitiş Tarihi

:

[ ] Götürü Teminat

Onaylanmış İhr. Yetki No

:

[  ] Mavi hat

7.9.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Tarih

Gerekçe

İptali (MD.63)

  

 

 

Geri Alma(MD.62)

 

 

 

Askıya Alma(MD.61)

 

 

 

7.9.2.3 OKSB Kaps. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar

Karar-Madde

Bitiş Tarihi

Gerekçe

Geri Alma(MD.60Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.)

 

 

 

Askıya Alma(MD.59Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.)

  

  

 

7.9.3 Başvuru Yılından Bir Önceki Takvim Yılı İçerisinde veya Başvurunun Kayda Alındığı Ayın İlk Gününden Geriye Dönük bir Yıl İçerisinde Düzenlenip Vize İşlemleri Tamamlanarak Kullanılmış A.TR Dolaşım Belgesi Sayısı

………….adet

7.9.4 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname

[ ] Var [ ] Yok

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (6)

8-Özel Koşullar

8.1 Başvuru Türü

Başvuru No

:

[ ]Yenileme

Başvuru Tarihi

:

[ ]Yenileme-Devir/Birleşme

Kaydeden Memurun Adı Soyadı

:

1.Dönem:

01/../20..

01/../20..

2.Dönem:

01/../20..

01/../20..

 

8.2 Başvuru Sahibi-Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan Firma

Başvuru Sahibi

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan Firma

Ticaret Unvanı

:

Vergi No

:

  

8.3 Performans ve Güvenilirlik Belgesine Göre Grup İhracatçısı ve/veya DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarları

 

Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı

 

Grup İhracatçısı Ticaret Unvanı

İhracat Tutarı

 

  

1. Dönem

2. Dönem

1

 

 

 

2

 

 

 

 

DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı

 

DTSŞ Ticaret Unvanı

İhracat Tutarı

1. Dönem

2. Dönem

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8.4 Toplam İhracat İthalat Tutarları ve Beyanname Sayıları

 

Beyanname Kıymeti

Beyanname Sayısı

1. Dönem

2.Dönem

1. Dönem

2.Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendi Gerçekleştirdiği İhracat1

 

 

 

 

Grup İhracatçısı Arac. İhracat2

  

 

 

 

 

DTSŞ Aracılığıyla İhracat3

  

 

 

 

 

Toplam İhracat

 

 

 

 

 

İthalat

 

 

 

 

 

Toplam İthalat-İhracat

 

 

 

 

 

 

8.5 Başvuruda Bulunulan Ayın İlk Gününden Geriye Dönük Bir Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Sabit Yatırım Tutarı

……………

USD

8.6 Sigortalı Çalışan Sayısı

……………

İşçi

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 1- GÜVAS verileri esas alınacaktır.

2- Performans ve güvenilirlik belgesinde yer alan ihracat tutarlarından, grup ihracatçısı olduğu belirlenen firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

3-Perf.ve güvenilirlik belgesinde yer alan, DTSŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (7)

9-SONUÇ

 

Yukarıda bilgileri yer alan ……………………..…………….ticaret unvanlı kişinin ………/…..…tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.

 

 

Bahse konu kişinin ….. madde uyarınca ibraz ettiği belgeler doğrultusunda:

 •  Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinde belirtilen genel koşulların tamamını sağladığı/sağlamadığı,
 •  Gümrük Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinde belirtilen özel koşulları sağladığı/sağlamadığı

tespit edilmiştir.

 

Açıklamalar:

 Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

Ad-Soyad
Unvan
İmza

 

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (8)

9-SONUÇ

 

 

 

Yukarıda bilgileri yer alan …………………… ..…………….ticaret unvanlı kişinin ………/…..…tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.

 

Açıklamalar:

 

Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)

 

Ad-Soyad
Unvan
İmza

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin Ek-14 ün eski hali; 

Ek-14

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 
 

….. SINIFI

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

 

 

 

 

Belge No

 

:

Başlangıç Tarihi

 

:

Bitiş Tarihi

 

 

:

BELGEYİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİNİN

 

Ticaret Unvanı

 

:

Vergi No/TC Kimlik No

 

:

Adresi

 

:

Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer

 

:

Ticaret Sicil Numarası

 

:

 Onaylanmış İhracatçı Yetki No

(A.TR Düzenleme-Vize Etme) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 71 ve 73 üncü maddelerine istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen genel ve özel koşulları taşıyan ve yukarıda unvanı kayıtlı kişi adına, …. sınıfı onaylanmış kişi statü belgesinin sağladığı hak ve uygulamalardan3 yararlandırılmak üzere düzenlenmiştir.

 

 

 

 

Ad Soyad

 

Unvan

 

Mühür4

   

 

 

 

Referans Numarası:

 

 

AÇIKLAMALAR:

1- Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belgenin bu kısmı boş bırakılacaktır.

2-Mavi hat yetkisi tanınmayacaksa belge metninde sadece “Gümrük Kanununun 71 inci maddesine istinaden” ifadesi yer alacaktır.

3-Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belge metninin bu kısmına “(basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi hariç)” ifadesi eklenecektir.

4-e-OKSB düzenlenmesi halinde mühür kullanılmayacaktır. 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 62 nci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) Adlarına statü belgesi düzenlenen kamu kuruluşlarından Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen niteliği kaybettiği anlaşılanların statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 62 nci maddesinin dördüncü fıkrasının eski hali;

(4) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş onaylanmış kişi statüsü sahibi kişilerin statü belgeleri geri alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının eski hali;

MADDE 52 – (1) 17 ilâ 25 inci maddelerde düzenlenen eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, mavi hat uygulamasından yararlanan kişilere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan ibraz edilmesi ya da Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Kanunun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının eski hali;

(2) 44 üncü maddede belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yükümlünün beyanından kaynaklı olarak mavi hatta işlem gördüğünün veya mavi hat kapsamında ithali veya ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, ilk seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 52 nci maddesinin yedinci fıkrasının eski hali;

(7) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az üç defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 52 nci maddesinin sekizinci fıkrasının eski hali;

(8) Altı ve yedinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 52 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının eski hali;

(9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek mavi hat yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) nin 52 nci maddesinin onuncu fıkrasının eski hali;

(10) Statü belgesi sahibince mavi hatta işlem gören ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyanın veya izinli alıcı tesislerinden ithalatı gerçekleştirilen eşyanın, açık bir şekilde firmanın iştigal alanında olmayan bir eşya olduğunun tespit edilmesi halinde ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Bu ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, üçüncü kez tekrarı halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişinin mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı altı ay süreyle askıya alınır.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top