Search
Close this search box.

Gümrük Genel Tebliği (Onaylanmış Kişi Statüsü) (Seri No: 7)

Kaydet
Kapat

30.05.2022 Tarihli 31851 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7)

MADDE 1- 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Ek-9’da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi,

d) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

e) Götürü teminat yetkisi: 31 ila 42 nci maddelerde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisini,

f) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde hisseye veya oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerine sahip olduğu veya şirket müdürlerinin aynı olduğu işletmeyi,

g) Grup ihracatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ğ) Grup imalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmayı,

h) Grup ithalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ı) Karar: 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

i) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

j) OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,

k) OK1 tespiti talep formu: Ek-1’de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verilecek formu,

l) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8’de yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

m) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

n) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,

o) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret şirketi statüsü tanınmış şirketi,

ö) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,

p) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

r) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM): Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini,

s) Yetkili bölge müdürlüğü: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı olduğu il esas alınarak Ek-12’de yer alan listeye göre belirlenen veya Genel Müdürlükçe tayin edilen onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 42/A maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir.”

b) Birinci fıkrasının (c) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile bu maddede düzenlenen kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınır.”

c) Birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının işçi sayıları toplamı dikkate alınır.”

ç) Beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya bu kişinin GÜMKART’ı aracılığıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin sonradan kontrolü, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 48 inci ve 50 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “beşinci” şeklinde, birinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “241/1 inci maddesi” ibareleri “241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez.”

“(11) Onuncu fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(12) Dava konusu olayın ortaya çıkış şekli ve boyutu, yarattığı risk, tekerrür durumu ve beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kullandırılmamasının firmanın ihracat operasyonlarına etkisi bir arada değerlendirilmek suretiyle onuncu fıkranın uygulanmamasına yönelik karar almaya statü belgesi sahibinin başvurusu üzerine Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin dördüncü kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Statü belgesi başvurularının elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 74/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74/A- (1) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan veya onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruda bulunan şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşullar aranmaz.

(2) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunması halinde ilgili suçtan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması koşulu sağlanmış kabul edilir.

(3) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması halinde bu durum statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri uygulanmaz.

(4) 6 ncı madde uyarınca statü belgesi başvurularında sunulması gereken belgelerin düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla başvuru esnasında söz konusu belgelerin aslı aranmaz.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmaz.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, 62 nci maddesinin birinci fıkrasında, 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 64 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında ve aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde, Ek-12’sinde ve Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde, aynı Tebliğin Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (a) bendi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


MADDE 1- 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski

Yeni

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’in uygulamasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Ek-9’da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi,

d) Elektronik onaylanmış kişi statü belgesi (e-OKSB): Bakanlıkça oluşturulacak elektronik statü belgesi yönetim sisteminde düzenlenen, güvenli elektronik imza ile imzalanacak elektronik onaylanmış kişi statü belgesini,

e) Elektronik statü belgesi yönetim sistemi (ESBYS): Bakanlıkça, statü belgesi başvurularının yapılmasına ve kayıt altına alınmasına ilişkin işlemler ile başvuruların değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına, statü belgelerinin veya statü belgesi kapsamında yer alan hak ve/veya yetkilerin askıya alınmasına, geri alınmasına ve iptaline ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulacak sistemi,

f) Götürü teminat yetkisi: 31 ila 42 nci maddelerinde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisini,

g)Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ğ) Grup imalatçısı:İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,

h) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ı) İşlem formu: Elektronik statü belgesi yönetim sistemi tarafından üretilecek, statü belgesi başvurusuna ilişkin olarak yapılması öngörülen işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden başvuru, bildirim ve/veya diğer yollarla tespit edilen hususlara ilişkin bilgiler içeren bilgi formunu,

i) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ı,

j) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

k) OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,

l) OK1 tespiti talep formu: Ek-1’de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verilecek formu,

m) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8’de yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

n) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

o) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,

ö) Referans numarası: Düzenlenen statü belgelerinin ve bu belgelerde yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda izlenebilirliğini sağlamaya yönelik olarak kullanılabilecek, belgenin düzenlenmesi ya da değişiklik yapılması aşamasında üretilen numarayı,

p) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret şirketi statüsü tanınmış şirketi,

r) Sistem: Elektronik statü belgesi yönetim sistemini,

s) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,

ş) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

t) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM): Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini,

u) Yetkili bölge müdürlüğü: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı olduğu il esas alınarak Ek-12’de yer alan listeye göre belirlenecek, onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,

ifade eder.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Ek-9’da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi,

d) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

e) Götürü teminat yetkisi: 31 ila 42 nci maddelerde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisini,

f) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde hisseye veya oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerine sahip olduğu veya şirket müdürlerinin aynı olduğu işletmeyi,

g) Grup ihracatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ğ) Grup imalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmayı,

h) Grup ithalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ı) Karar: 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

i) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

j) OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,

k) OK1 tespiti talep formu: Ek-1’de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verilecek formu,

l) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8’de yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

m) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

n) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,

o) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret şirketi statüsü tanınmış şirketi,

ö) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,

p) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

r) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM): Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini,

s) Yetkili bölge müdürlüğü: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı olduğu il esas alınarak Ek-12’de yer alan listeye göre belirlenen veya Genel Müdürlükçe tayin edilen onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye ibrazı gereken belgeler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir:

.

.

.

ğ) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

 

 

Yeni:

Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye ibrazı gereken belgeler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir:

.

.

.

ğ) İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı,

.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, 62 nci maddesinin birinci fıkrasında, 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 64 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında ve aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde, Ek-12’sinde ve Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski:

Başvuru yeri ve şekli

MADDE 9 – (1) Başvurular, şahsen veya posta yoluyla 8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca aranan belgelerle birlikte, Ek-12’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde yapılır.

(2) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde statü belgesi başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

(3) ………….

Yeni:

Başvuru yeri ve şekli

MADDE 9 – (1) Başvurular, şahsen veya posta yoluyla 8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca aranan belgelerle birlikte, Ek-12’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde yapılır.

(2) Kaldırıldı

(3) ………….

 

Eski:

Başvurunun kayda alınması ve incelenmesi

MADDE 10 – (1) Statü belgesi başvurusu yetkili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgilerini içerir şekilde ve takvim yılı itibarıyla müteselsil sıra numarası ile kayda alınır. İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde bu fıkrada belirtilen kayıt işlemi 67 nci maddeye göre yapılır.

 

Yeni:

Başvurunun kayda alınması ve incelenmesi

MADDE 10 – (1) Statü belgesi başvurusu yetkili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgilerini içerir şekilde ve takvim yılı itibarıyla müteselsil sıra numarası ile kayda alınır. ……………….

………..

 

 

Eski:

Statü belgesinin düzenlenmesi

MADDE 11 –

(2) Statü belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile belgenin geçerlilik durumu, alınacak referans numarası ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası statü belgesinin her iki nüshası üzerine yazılır. İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde düzenlenecek e-OKSB’ye ait belge numarası ile referans numarası sistem tarafından verilir. Bu durumda kâğıt ortamında statü belgesi düzenlenmez ve e-OKSB’ye ilişkin bilgiler ayrıca kayıt altına alınmaz.

 

Yeni:

Statü belgesinin düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) …

(2) Statü belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile belgenin geçerlilik durumu, alınacak referans numarası ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası statü belgesinin her iki nüshası üzerine yazılır. ……………..

 

 

 

 

 

Eski:

Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması veya statü belgesinin kayıp ya da zayi olması

MADDE 14 – (1) …

(2) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde, değişiklik başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

 

Yeni:

Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması veya statü belgesinin kayıp ya da zayi olması

MADDE 14 – 

(2) …………………………..

 

 

 

Eski:

Statü belgesi kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması

MADDE 15 – (1) …

(5) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

 

Yeni:

Statü belgesi kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması

MADDE 15 – 

(5) ……………………………

 

 

 

Eski:

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi

MADDE 38 – (1)…

(4) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde, kapsamda değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.

Yeni:

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi

MADDE 38 –

(4) ……………………………..

 

 

MADDE 4- Aynı Tebliğin 42/A maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrasının (c) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

c) Birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski:

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kapsamı

MADDE 42/A –

c) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.

(2) Statü belgesi sahiplerine ait “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan ve “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(4) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(5) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez.

(6) Beşinci fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yeni:

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kapsamı

MADDE 42/A –

c) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile bu maddede düzenlenen kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınır. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının işçi sayıları toplamı dikkate alınır.

(2) Statü belgesi sahiplerine ait “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan ve “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(4) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(5) ………………………………..

(6) ………………………………..

 

 

MADDE 5- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya bu kişinin GÜMKART’ı aracılığıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski:

Vergilerin ödenmesi

MADDE 45 – (1) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından elektronik ortamda veya bu kişinin GÜMKART’ı aracılığıyla ödenmesi zorunludur.

Yeni:

Vergilerin ödenmesi

MADDE 45 – (1) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından elektronik ortamda ödenmesi zorunludur.

 

MADDE 6- Aynı Tebliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü

MADDE 47 – (1) Yetkili bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 aylık dönemler itibariyle statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannameleri tespit edilerek, bu beyannamelerden “1000” rejim kodlu olanlardan en az yüzde biri, “1000” dışında kalan rejim kodlu olanlardan ise en az yüzde ikisi eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri için, örnekleme yoluyla belirlenir. Belirlenen beyannamelerde yer alan bilgiler ile beyanname ekleri, gümrük muayene memurlarınca incelenerek;

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin mevcut olup olmadığına ilişkin kontroller,

b) Beyanname ve eklerinde yer alan belgelerin uygunluğuna ilişkin kontroller,

c) Beyanname kapsamı eşyanın menşe, tarife, kıymet ve miktarıyla ilgili bilgi ve belgelere ilişkin kontroller,

ç) İhracat vergilerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına, tahsilat ve teminat işlemlerine ilişkin kontroller,

d) Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kontroller,

e) Gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken diğer kontroller,

gerçekleştirilir.

(2) Bu maddede belirtilen kontrol işlemleri birinci fıkrada belirtilen 6 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç elli iş günü içinde tamamlanır.

Yeni:

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü

MADDE 47- (1) Statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin sonradan kontrolü, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 7- Aynı Tebliğin 48 inci ve 50 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski:

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün yapılacağına ilişkin bildirim

MADDE 48 – (1) Yetkili bölge müdürlüğü tarafından 47 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü gerçekleştirilecek ihracat beyannamelerinin belirlenmesinin ardından, beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine bildirimde bulunularak, söz konusu ihracat beyannameleri ekinde beyan edilmiş olup Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin, söz konusu tebligatın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde ibrazı istenir.

(2) İstenilen belgelerin birinci fıkrada belirtilen süre içinde ibraz edilmemesi durumunda, kendisine tebligatta bulunulan statü belgesi sahibi hakkında 52 nci madde uyarınca işlem yapılır.

(3) Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce, istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi hakkında, ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Birinci fıkra kapsamında talep edilen belgelerin ibraz edilmesini müteakip bunlara ilişkin olarak yapılan bildirimin genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç otuz iş günü içerisinde eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolüne ilişkin işlemler tamamlanır.

Yeni:

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün yapılacağına ilişkin bildirim

MADDE 48   –                                             …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski:

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün farklı bir gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce yapılması

MADDE 50 – (1) Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri gerçekleştirilmek üzere belirlenen ihracat beyannamelerinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün, statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünden farklı olması durumunda, söz konusu beyannameler statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce, eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemlerinin tamamlanmasını teminen, 47 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde, tescil edildikleri gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne intikal ettirilir.

(2) Bildirimin yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce görevlendirilen gümrük muayene memuru tarafından eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri 47 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde ve 48 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlanarak tespit edilen hususlar statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne bildirilir.

Yeni:

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün farklı bir gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce yapılması

MADDE 50 – …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 8- Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “beşinci” şeklinde, birinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “241/1 inci maddesi” ibareleri “241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, 62 nci maddesinin birinci fıkrasında, 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 64 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında ve aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde, Ek-12’sinde ve Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

NOT(Değişen Kısım) : Madde 241 – 6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanır:
d) 11 inci madde hükmüne göre yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile 13 üncü madde hükmü uyarınca beş yıl süreyle saklanması gereken belgelerin gümrük kontrolü sırasında ibraz
edilmemesi.

Eski:

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması

MADDE 52 – (1)…

(9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır.

(10) ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni:

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması

MADDE 52 –

(9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni altı ay süreyle askıya alınır.

(10) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez.

(11) Onuncu fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(12) Dava konusu olayın ortaya çıkış şekli ve boyutu, yarattığı risk, tekerrür durumu ve beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kullandırılmamasının firmanın ihracat operasyonlarına etkisi bir arada değerlendirilmek suretiyle onuncu fıkranın uygulanmamasına yönelik karar almaya statü belgesi sahibinin başvurusu üzerine Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin dördüncü kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski:

DÖRDÜNCÜ KISIM

Elektronik Statü Belgesi Yönetim Sistemi

Elektronik statü belgesi yönetim sistemi oluşturulması

MADDE 65 – (1) Statü belgesi başvurularının yapılmasına, başvuruların değerlendirilmesine ve mevcut statü belgelerine ilişkin işlemler Bakanlıkça oluşturularak uygulamaya konulacak elektronik statü belgesi yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Elektronik statü belgesi yönetim sistemi;

a) Statü belgesi ile statü belgesi kapsamında tanınan hak ve yetkilere ilişkin başvurularının yetkili kullanıcılar tarafından elektronik ortamda yapılmasına,

b) Yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ve izlenmesine,

c) Kendilerine onaylanmış kişi statüsü tanınan gerçek ve tüzel kişiler adına güvenli elektronik imza ile imzalanacak elektronik statü belgesi düzenlenmesine,

ç) Statü belgeleri ve bu belgeler kapsamında tanınan hak ve yetkilerle ilgili her türlü askıya alma, geri alma ve iptal işlemine ilişkin olarak, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri tarafından yetkili bölge müdürlüğüne yapılacak bildirimlerin arşivlenerek değerlendirilmesine ve gerekli askıya alma, geri alma ve iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

d) Elektronik statü belgesinin, adına düzenlendiği kişinin vergi numarası ve belge referans numarası ile Bakanlık internet sitesinden sorgulanarak çıktısının alınabilmesine,

ilişkin hususları kapsar.

Başvuru bilgilerinin internet üzerinden gönderilmesi

MADDE 66 – (1) Statü belgesi başvurularında kullanılacak başvuru formu, Bakanlık internet sayfası üzerinden doldurulmak suretiyle yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.

(2) Başvuru formu, başvuruda bulunan kişi ya da kurumu doğrudan temsil yetkisini haiz gerçek kişi tarafından, BİLGE kullanıcı kodu ile giriş yapılarak doldurulur ve güvenli elektronik imza ile imzalanır.

(3) 8 inci ve duruma göre 6 ncı madde uyarınca aranan belgelerden güvenli elektronik imza ile imzalanmış olanlar için belge numaraları başvuru formuna eklenir, diğer belgeler taranarak başvuru formu ekinde, Bakanlıkça belirlenecek formatta gönderilir.

(4) Taranarak başvuru formu ekinde gönderilen belgelerin asılları istenildiğinde ibraz edilecek şekilde gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde muhafaza edilir. Belgelerin talep edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde ibraz edilememesi ya da gümrük mevzuatı hükümlerine uygun olarak muhafaza edilmediğinin anlaşılması durumunda 63 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Başvurunun kayda alınması ve incelenmesi

MADDE 67 – (1) Yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alınan statü belgesi başvurusuna ilişkin olarak ilgili birim tarafından, sisteme bilgi girişi yapılarak başvuru kayda alınır ve söz konusu başvuru için, sistem tarafından, takvim yılı itibarıyla müteselsil sıra numarası belirlenir.

Başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 68 – (1) Başvurunun değerlendirilmesi sonrasında sistemde, verilen karara uygun olarak işlem formu düzenlenir.

(2) İşlem formu sistem üzerinden, gümrük ve ticaret bölge müdürünce onaylanarak güvenli elektronik imza ile imzalanır.

(3) Statü belgesi düzenlenmesine karar verilen durumlarda, belge numarası ile referans numarası sistem tarafından verilmek suretiyle; Bakanlıkça belirlenecek formatta, Ek-14’te yer alan örneğe uygun e-OKSB düzenlenir.

(4) Sistemde düzenlenen e-OKSB gümrük ve ticaret bölge müdürü tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

Mevcut statü belgelerinin sisteme aktarılması

MADDE 69 – (1) Elektronik statü belgesi yönetim sisteminin oluşturulmasından önce, bu Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenmiş, geçerliliği devam eden statü belgelerine ilişkin bilgiler, 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca verilen belge numarası ile aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca verilen referans numarası esas alınarak sisteme kaydedilir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş statü belgeleri ile bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan statü belgesi başvurularına istinaden 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) ile 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre düzenlenmiş statü belgelerinden geçerliliği devam edenlere ilişkin bilgiler, belge numarası ile belge seri numarasından üretilecek bir referans numarası esas alınarak sisteme kaydedilir..

Statü belgelerine ilişkin işlemlerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi

MADDE 70 – (1) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde,

a) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen statü belgeleri ile bu belgeler kapsamında tanınan hak ve yetkilerin BİLGE sistemine tanıtılması,

b) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen statü belgelerinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin işlemler ile söz konusu statü belgeleri kapsamında tanınmış olan hak ve yetkilerin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin işlemlerin BİLGE sistemine tanıtılması,

c) 69 uncu madde uyarınca elektronik statü belgesi yönetim sistemine aktarılan 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) ile 5 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre düzenlenmiş statü belgeleri ile bu belgeler kapsamında tanınan hak ve yetkilere ilişkin değişiklik, yenileme geri alma, iptal ve askıya alma işlemlerinin BİLGE sistemine tanıtılması,

sistem üzerinden gerçekleştirilir.

E-OKSB’nin internet üzerinden sorgulanması

MADDE 71 – (1) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden düzenlenen statü belgeleri, Bakanlık internet sayfası üzerinde yer alan “Uygulamalar” menüsünden “Elektronik Statü Belgesi Yönetim Sistemi” başlığı altında yer alan “e-OKSB Belge Kontrolü” seçeneği işaretlendikten sonra adına düzenlendiği kişinin vergi numarası ile statü belgesi üzerinde yer alan referans numarası girilerek sorgulanabilir ve söz konusu e-OKSB lerin, Bakanlıkça belirlenecek formatta çıktısı alınabilir.

(2) 69 uncu madde uyarınca elektronik statü belgesi yönetim sistemine aktarılan statü belgelerine ilişkin bilgiler birinci fıkrada belirtilen şekilde sorgulanarak, yapılan sorgulama sonuçlarının, Bakanlıkça belirlenecek formatta çıktısı alınabilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan sorgulama sonuçlarına ilişkin metinde sorgulanan statü belgesinin güvenli elektronik imza taşımadığı hususu belirtilir.

(4) Güvenli elektronik imza taşımayan statü belgelerine ilişkin olarak, ikinci fıkra uyarınca yapılan sorgulama sonuçları ile Bakanlık kayıtları arasında uyumsuzluk olması halinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

(5) Elektronik statü belgesi yönetim sisteminde kayıtlı statü belgelerine ilişkin olarak bu madde uyarınca yapılan sorgulamalar sonucunda alınacak çıktıların sol alt köşesinde sorgulamanın yapıldığı tarih gösterilir.

Statü belgesi sahiplerine ilişkin bilgilerin yayınlanması

MADDE 72 – (1) 71 inci maddede belirtilen sorgulamaya ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, adına statü belgesi düzenlenen kişi veya kurumca talep edilmesi halinde, statü belgesinin sınıfı, ticaret unvanı ve adres bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

 

Yeni:

DÖRDÜNCÜ KISIM

Elektronik Statü Belgesi Yönetim Sistemi

…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 10- Aynı Tebliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski:

Yetki

MADDE 73 – (1) Bakanlık (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ’in uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

 

 

 

 

Yeni:

Yetki

MADDE 73 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ’in uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Statü belgesi başvurularının elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

 

MADDE 11- Aynı Tebliğin 74/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Diğer hükümler

MADDE 74/A – (1) 15/8/2017 tarihinden önce yapılan C sınıfı onaylanmış kişi statüsü ile ilgili başvurular bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) 15/8/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm C sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri 15/8/2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış kişi statü belgesi olarak değiştirilmiştir. Bu kişilerin bu belgeleri kapsamında yararlandıkları hak ve yetkilere ilişkin işlemler ile bu belgelere ve belge kapsamı hak ve yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin işlemler ile bu belgelere ilişkin yenileme başvuruları bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden sonra geçerli olan hükümlerine göre yürütülür ve/veya sonuçlandırılır.

(3) İkinci fıkranın uygulanmasında, 15/8/2017 tarihi itibariyle bu Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayanlarca aynı maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılmak istenilmesi durumunda Tebliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında başvuruda bulunulur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkraların uygulanmasında mevcut C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine ve belge kapsamı hak ve yetkilere ilişkin olarak 15/8/2017 tarihinden önce alınmış askıya alma, geri alma ve iptal kararları saklıdır.

(5) Bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan, statü belgesi ve statü belgesi kapsamı hak ve yetkilere ilişkin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerine konu olan ve 15/8/2017 tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan ihlaller, bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden sonra geçerli olan askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

(6) 15/8/2017 tarihi öncesinde alınmış olan ve geçerliliği devam eden götürü teminat yetkisine ilişkin güncelleme, kapsam değiştirme, yenileme ve değiştirme başvuruları bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan hükümleri uyarınca sonuçlandırılır.

(7) 15/8/2017 tarihine kadar uzatılan A sınıfı veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan kişilerin bu tarihten sonra götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edebilmeleri için, götürü teminat yetkisini de kapsayacak şekilde bu Tebliğin 15/8/2017 tarihi itibariyle geçerli olan hükümleri uyarınca yeni bir onaylanmış kişi statü belgesi veya 21/5/2014 tarih ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekir.

Yeni:

MADDE 74/A(1) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan veya onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruda bulunan şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşullar aranmaz.

(2) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunması halinde ilgili suçtan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması koşulu sağlanmış kabul edilir.

(3) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması halinde bu durum statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri uygulanmaz.

(4) 6 ncı madde uyarınca statü belgesi başvurularında sunulması gereken belgelerin düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla başvuru esnasında söz konusu belgelerin aslı aranmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 12– Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı bulunan statü belgesi sahipleri, statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşulu sağlamadan bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilirler.

Yeni:

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmaz.

 

MADDE 13- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, 62 nci maddesinin birinci fıkrasında, 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 64 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında ve aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde, Ek-12’sinde ve Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski:

Eksik belgelerin tamamlanması

MADDE 22 – (1) …

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 24 ve 25 inci maddeler uyarınca işlem yapmak üzere, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Yeni:

Eksik belgelerin tamamlanması

MADDE 22 – (1) …

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 24 ve 25 inci maddeler uyarınca işlem yapmak üzere, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Eski:

Eksik beyan usulüne konu beyanların takibi

MADDE 23 – (1) …

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahipleri hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 24 ve 25 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Yeni:

Eksik beyan usulüne konu beyanların takibi

MADDE 23 – (1) …

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahipleri hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 24 ve 25 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Eski:

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması

MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır ve haklarında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zorunlu olmadığı durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.

(2) Süresi içinde ibraz edilmeyen eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisinden yararlanmasına izin verilmez.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresince, eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil, süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler hakkında bir ve ikinci fıkralar uyarınca işlem yapılır ve eksik belge veya belgelerin tamamlamasını müteakip, statü belgesi kapsamında sahip oldukları eksik beyanda bulunma yetkisi, altı ay süre ile askıya alınır.

(4) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş sayılır.

Yeni:

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması

MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır ve haklarında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zorunlu olmadığı durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.

(2) Süresi içinde ibraz edilmeyen eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisinden yararlanmasına izin verilmez.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresince, eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil, süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler hakkında bir ve ikinci fıkralar uyarınca işlem yapılır ve eksik belge veya belgelerin tamamlamasını müteakip, statü belgesi kapsamında sahip oldukları eksik beyanda bulunma yetkisi, altı ay süre ile askıya alınır.

(4) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş sayılır.

Eski:

Eksik beyanda bulunma yetkisinin geri alınması

MADDE 25 – (1) Eksik beyanda bulunma yetkisi 24 üncü madde uyarınca askıya alınan kişilerce, statü belgesinin geçerlilik süresi içinde, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(2) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.

(3) 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin; 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Yeni:

Eksik beyanda bulunma yetkisinin geri alınması

MADDE 25 – (1) Eksik beyanda bulunma yetkisi 24 üncü madde uyarınca askıya alınan kişilerce, statü belgesinin geçerlilik süresi içinde, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(2) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.

(3) 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin; 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Eski:

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 29 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaretbölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(2) Bu maddenin uygulanmasında Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezai hükümler saklıdır.

Yeni:

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 29 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(2) Bu maddenin uygulanmasında Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezai hükümler saklıdır.

Eski:

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 40 – (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ila 56 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Yeni:

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 40 – (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ila 56 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan statü belgesi sahibi hakkında 61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Eski:

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin geri alınması

MADDE 53 – (1)…

(2) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

 

Yeni:

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin geri alınması

MADDE 53 –

(2) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

 

Eski:

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin geri alınması

MADDE 60 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetki numarasını A.TR dolaşım belgesi dışında herhangi bir belge düzenlemek için kullandığı tespit edilen statü belgesi sahibinin onaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

 

Yeni:

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin geri alınması

MADDE 60 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetki numarasını A.TR dolaşım belgesi dışında herhangi bir belge düzenlemek için kullandığı tespit edilen statü belgesi sahibinin onaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

 

Eski:

Statü belgesinin askıya alınması

MADDE 61 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır.

 

Yeni:

Statü belgesinin askıya alınması

MADDE 61 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır.

 

Eski:

Statü belgesinin geri alınması

MADDE 62 – (1) Statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya belgenin geçerlilik süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

 

Yeni:

Statü belgesinin geri alınması

MADDE 62 – (1) Statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya belgenin geçerlilik süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

 

Eski:

Statü belgesinin iptali

MADDE 63 – (1) Yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce iptal edilir.

 

Yeni:

Statü belgesinin iptali

MADDE 63 – (1) Yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce iptal edilir.

 

Eski:

Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin askıya alınması, geri alınması ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 64 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, statü belgesi kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 63 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, statü belgesi geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, belgeyi düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

(2) Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 24, 41, 52 ve 59 uncu maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 25, 30, 42, 53 ve 60 ıncı maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu belgenin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 24, 41, 52 ve 59 uncu maddeler ile 25, 30, 42, 53 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Yeni:

Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin askıya alınması, geri alınması ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 64 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, statü belgesi kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 63 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, statü belgesi geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

(2) Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 24, 41, 52 ve 59 uncu maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 25, 30, 42, 53 ve 60 ıncı maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu belgenin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 24, 41, 52 ve 59 uncu maddeler ile 25, 30, 42, 53 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde, aynı Tebliğin Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski:

Yürütme

MADDE 76 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini gümrük ve ticaret Bakanı yürütür.

Yeni:

Yürütme

MADDE 76 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

MADDE 15- Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (a) bendi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top