Search
Close this search box.

Gümrük Kanunu 227-228 ve Genelge 2013/37 Adli Sicil Kaydı Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-131.04-
Konu : 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227-228 ve 2013/37 Sayılı
Genelge Uyarınca Adli Sicil Kayıtları Hk

17.06.2022/75605239
DAĞITIM YERLERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 nci maddelerine göre gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin “Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olması” gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgili kanun maddeleri ve 2013/37 sayılı Genelgeye istinaden bölge müdürlüklerinize kayıtlı gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarından e-devletten temin edecekleri güncel tarihli adli sicil belgelerinin talep edilmesi ve söz konusu belgelerin sistem üzerinden doğrulamalarının yapılması ile yapılan inceleme neticesinde Gümrük Kanununun 227/1-d maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giydiği tespit edilen kişilerin gümrük idarelerinde iş takiplerinin önlenerek durumun 31.08.2022 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmekte olup, ayrıca ilgili Kanun maddesi uyarınca gümrük müşavirlerine ilişkin olarak Bilge sisteminde yapılacak olan yetki onay taleplerinde de güncel adli sicil kayıtlarına bu çerçevede bakılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top