Search
Close this search box.

Gümrük Laboratuarlarında Tahlil – 05.02.2010

Kaydet
Please login

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.109.98
Konu : Gümrük laboratuarlarında tahlil

05.02.2010/02629
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden, Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin uygulanmasında farklı yorumlar olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, Gümrük Yönetmeliği’nin 201 inci maddesi “Laboratuar tahlilleri gümrük laboratuarında yapılır. Tahlilin gönderildiği gümrük laboratuarında yapılamaması halinde bu tahlil, ücreti yükümlülerce peşin ödenmek şartıyla, gümrük müdürlüklerince uygun görülen laboratuarlarda yaptırılabilir. Tahlilin yaptırılacağı Laboratuarın tespitinde eşyanın özeliklerine göre sırasıyla en yakın üniversite, ilgili bilimsel kuruluş, uzman ve uygulayıcı kurumların laboratuarları dikkate alınır..,” hükmünü amir olup, söz konusu maddede geçen “gümrük laboratuarlarında yapılamaması” şartı esas olarak gümrük laboratuarlarının tamamını kapsamaktadır.

Ancak, bu durumun eşyanın tahlili yapılana kadar tüm gümrük laboratuarlarına sırayla gönderileceği şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir.

Gümrük Laboratuarlarında tahlili yapılabilen eşyaya ilişkin bilgiler Müsteşarlığımızın “http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/tanitim/tasra/Sayfalar/default.aspx” adresli internet sayfasında yer almaktadır.

Bu itibarla, gümrük idarelerince numunelerin laboratuara gönderilmesi aşamasında hangi laboratuarda analizin yapılabileceği hususunda bu bilgilerden yararlanılması veya doğrudan laboratuar müdürlükleri ile istişare edilerek öğrenilmesi ve bu suretle, eşyanın doğrudan tahlili yapabilecek gümrük laboratuarına gönderilmesi,

Eşyanın tahlilini yapabilecek gümrük laboratuarı tespit edilememesi halinde doğrudan; tespit edilen bir gümrük laboratuarına numune gönderildikten sonra tahlil yapılamayacağının anlaşılması halinde ise o aşamada, anılan Yönetmeliğin 201 inci maddesi uyarınca diğer kurum laboratuarlarına gönderilmesi şeklinde işlem yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu internet sayfasında yer alan bilgilerin güncel halde bulundurulması önem arzettiğinden, gümrük laboratuarı bulunan Başmüdürlüklerce, tahlili yapılabilen eşyaya ilişkin listede oluşacak değişikliklerin ivedilikle Müsteşarlığımıza intikalini teminen ilgili gümrük laboratuarı nezdinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Arslan GÜNLER
Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine


ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK LABORATUVARI
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 28 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYA LİSTESİ

0401-0406 Pozisyon metinleri*
0409.00 Tabi Bal*
9. Fasıl Pozisyon metinleri
1005.90.00.00.11 Pozisyon metni*
1008.30.00.00.00 Pozisyon metni*
11.Fasıl Pozisyon metinleri (Un ve nişastaların elde edildiği hububat türünü belirleme hariç)
1208 Pozisyon metni*
1302 Pozisyon metni ( NMR Cihazı olnadığından eterifiye ve esterifiye tespiti gerektirenler yapılamamaktadır.)
15. Fasıl Pozisyon metinleri (1504.10’daki A vitamininin miktarına göre yapılan sınıflandırma hariç)
17. Fasıl Pozisyon metinleri*
18. Fasıl Pozisyon metinleri*
19. Fasıl Pozisyon metinleri*
20. Fasıl Pozisyon metinleri (Alkol miktarı tespiti gerektiren pozisyonlar hariç)
21. Fasıl Pozisyon metinleri
22. Fasıl Pozisyon metinleri (Alkol miktarı tespiti gerektiren içecek pozisyonları hariç)
23. Fasıl Pozisyon metinleri
27. Fasıl Pozisyon metnine ait ürünlerde; Katı yakıtlarda: Kalorifik değer, Karbon-Kükürt yüzdesi, Nem, Uçucu madde miktarı, Kül Miktarı Sıvı Yakıtlarda: Destilasyon aralığı (hafif orta yağlarda), Kurşun Kükürt, Yoğunluk, Açık kap ve Kapalı Kap parlama noktası tayini, Bulutlanma Noktası tayini, Bakır korozyon testleri yapılmaktadır.(2701, 2705,2715, 2716 Hariç)
28. Fasıl Pozisyon metinleri (2844 ,2845 ve Lityum,Berilyum bileşikleri hariç)
29. Fasıl Pozisyon metinleri
3002.10.95.00.00 İnsan menşeli olanlar
3002.10.99.00.00 Diğerleri
3002.90.50.10.00 Fermentler
3002.90.50.90.00 Diğer mikroorganizma kültürleri
30.06 Pozisyon metinleri
31. Fasıl Pozisyon metinleri (3101 hariç)
Not: Ürede Azot miktarı tayini çalışmaları devam etmektedir (3102.10).
32. Fasıl Pozisyon metinleri (3201 hariç)
33. Fasıl Pozisyon metinleri
34. Fasıl Pozisyon metinleri
3403 Pozisyon metni
35. Fasıl Pozisyon metinleri (3501, 3502 , 3503, 3505 ve “3507 dökme olanlar” hariç)
37.07 Pozisyon metni
38. Fasıl Muhtelif kimyasal maddeler (3818, 3825 ve 3824.90.97.90.54-55-57 hariç)
39. Fasıl Plastikler ve mamulleri ( 3917.31, 3917.33, 3917.39, 3917.40 hariç) (Bazı sıvı polimerlerde monomer sayısı tespiti hariç) Not: % plastifiyan madde miktarı tespit çalışmaları devam etmektedir.
40.01-40.08 Pozisyon metinleri ( Not: 4004 Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artık ayrımı yapılamamaktadır.)
41.Fasıl Pozisyon metinleri (4115 hariç)
47.Fasıl 4701 ve 4702 pozisyon metinlerinden eşyanın mekaniksel ya da kimyasal odun hamurundan olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir.
48.11 Pozisyon metinleri
52.Fasıl Pozisyon metinleri
53.Fasıl Pozisyon metinleri (53.01-53.05 hariç)
54.Fasıl Pozisyon metinleri (54.07 ve 54.08 pozisyonundaki eşyaların kullanım yerleri tespiti yapılamamaktadır. Çadırlık, paraşütlük, perdelik, astarlık vb.)
55. Fasıl Pozisyon metinleri
59. Fasıl Pozisyon metinleri (59.01, 59.04, 59.05, 59.08 ve 59.10 hariç)
68. Fasıl Mineral tayini XRD cihazı olmadığı için yapılamamakta fakat XRF cihazı ile element analizi yapılarak mineral madde ile uyumlu olup olmadığı tespit edilerek sonuç verilmektedir.
69. Fasıl Seramik yüzeylerin parlatma yapılıp yapılamadığı tespit edilememektedir.
70. Fasıl İnorganik maddelerin oksitli bileşikleri Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır. Bu fasılın diğer kısımları yapılamamaktadır.
71. Fasıl Mineral tayini XRD cihazı olmadığı için yapılamamakta fakat XRF cihazı ile element analizi yapılarak mineral madde ile uyumlu olup olmadığı tespit edilerek sonuç verilmektedir.
72. Fasıl Optik Emisyon Spektrometre cihazı olmadığı için yapılamamaktadır.
73. Fasıl Optik Emisyon Spektrometre cihazı olmadığı için yapılamamaktadır.
74. Fasıl Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır.(Not:7404 Külçe halinde olan ürünlerde hurda tespiti yapılamamaktadır.)
75. Fasıl Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır.(Not:7503 Külçe halinde olan ürünlerde hurda tespiti yapılamamaktadır.)
76. Fasıl Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır.(Not: 7601.20 Eşyanın Birincil veya ikincil ürün ayrımı yapılamamaktadır, 7602 Külçe halinde olan ürünlerde hurda tespiti yapılamamaktadır.)
78. Fasıl Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır.(Not: 7802 Külçe halinde olan ürünlerde hurda tespiti yapılamamaktadır.)
79. Fasıl Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır.( Not: 7901 ve 7902 Külçe halinde olan ürünlerde hurda tespiti yapılamamaktadır.)
80. Fasıl Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır.( Not: 8002 Külçe halinde olan ürünlerde hurda tespiti yapılamamaktadır.)
81. Fasıl Yarı Kantitatif olarak % element analizi yapılmaktadır.( Not: 8112 Berilyum tayini yapılamamaktadır.)

*Tahlil metotlarında gerekli olan kimyasal madde ve sarf malzemelerinin mevcut olması halinde yapılabilmektedir.


İSTANBUL GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK LABORATUVARI
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 28 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYA LİSTESİ

Fasıl tarife pozisyonu,
tarife alt pozisyonu veya
12’li bazda GTİP
Açıklama
04.01-04.06 Pozisyon metinleri
0409.00.00.11 Tabi Bal
12.08 Pozisyon metni
15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
17. FASIL Şeker ve şeker mamulleri (17.01, 17.03 hariç)
18. FASIL Pozisyon metinleri (18.01-18.03 hariç)
19. FASIL Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
2101. Pozisyon metni
21.02, 21.05, 21.06 Pozisyon metinleri
22.01 Pozisyon metni
22.02 Pozisyon metni
22.05 Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az olanlar hariç)
22.07 Pozisyon metni
22.08 Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az olanlar hariç)
22.09 Pozisyon metni
23.09 Pozisyon metni
3302.10.29.00.00 Tarife İstatistik Pozisyonu
50.06, 50.07 Pozisyon metinleri
51.06-51.13 Pozisyon metinleri
52. FASIL Pamuk (52.01, 52.02 hariç)
53. FASIL Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)
54. FASIL Sentetik ve suni filamentler
55. FASIL Sentetik ve suni devamsız lifler.
59. FASIL Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.01, 59.04, 59.05, 59.08-59.10 hariç)

HALKALI GÜMRÜK LABORATUARI

Fasıl tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya12’libazda GTİP Açıklama
04.01-04.06 Pozisyon metinleri
0409.00.00.00.11 tabi bal
12.08 Pozisyon metinleri
15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar.
17. FASIL Şeker ve şeker mamulleri.(17.04 hariç)
18. FASIL Pozisyon metinleri
19. FASIL Pozisyon metinleri ( Tarim payi tespitine gerek olan istatistikler haric)
21. FASIL Pozisyon metinleri ( Tarim payi tespitine gerek olan istatistikler haric )
22.01 Pozisyon metinleri
22.02 Pozisyon metinleri
22.05 Pozisyon metinler (muhtevası 2 lt veya daha az olanlar hariç)
22.07 Pozisyon metinleri (denature etil alkol haric)
22.08 Pozisyon metinleri (muhtevası 2 lt veya daha az olanlar hariç)
22.09 Pozisyon metinleri
23.09 Pozisyon metinleri
27. FASIL Pozisyon metinleri (27.01, 27.05, 27.16 haric )
28. FASIL Pozisyon metinleri (radyoaktif elementler ve izotoplarının organik ve anorganik bileşikler hariç)
29. FASIL Pozisyon metinleri
30.02.10.95.00.00 İnsan menşeli olanlar
30.02.10.99.00.00 Diğerleri
30.02.90.50.10.11 Fermentler
30.02.90.50.90.00 Diğer mikroorganizma kültürleri
30.06 Pozisyon metinleri
31. FASIL Tüm istatistikleri
32. FASIL Tüm istatistikleri
33. FASIL Tüm istatistikleri
34. FASIL Tüm istatistikleri
35. FASIL Tüm istatistikleri
37.07 Pozisyonun tüm istatistikleri.
38. FASIL Tüm istatistikleri.(38.18 ve 38.24 te yer alan biodizel hariç)
39. FASIL Tüm istatistikleri.(3917.31.10.00.00, 3917.33.10.00.00, 3917.39.91.00.00, 3917.40.10.00.00 ( boru ve hortumlarda basınç. Plastiklerde ikincil ürün hariç)
4304.00.00.00.11 Pozisyon metni
4304.00.00.00.12 Pozisyon metni
47 .FASIL Tüm istatistikleri.(47.07 hariç)
4810. Pozisyonun tüm istatistikleri.(kağıt elyafı mekanik işleme, kimyasal mekanik işlemlerle elde edilmesi hariç)
4811. Pozisyonun tüm istatistikleri.(lif eldesi hariç)
68.04 Pozisyonun tüm istatistikleri
68.06 Pozisyonun tüm istatistikleri
68.14 Pozisyonun tüm istatistikleri
68.15 Pozisyonun tüm istatistikleri
69.09 Pozisyonun tüm istatistikleri
70. FASIL Tüm istatistikleri (70.01,70.02,70.06, 70.10 hariç)
71. FASIL Tüm istatistikleri (71.01,71.18 hariç)
72.FASIL Tüm istatistikleri. Not:3
7304. Pozisyonun tüm istatistikleri
7305. Pozisyonun tüm istatistikleri
7306. Pozisyonun tüm istatistikleri
7307. Pozisyonun tüm istatistikleri
74.FASIL Tüm istatistikleri
75.FASIL Tüm istatistikleri
76.FASIL Tüm istatistikleri
78.FASIL Tüm istatistikleri
79.FASIL Tüm istatistikleri
80.FASIL Tüm istatistikleri
81.FASIL Tüm istatistikleri

İst. GMBM Erenköy Gümrük Müdürlüğü

1 04.01.-04.02- 04.03-04.04- 04.05-04.06 Pozisyon metinleri
2 0409.00.00.00.11 Tabi bal pozisyon metinleri
3 15. fasıl Pozisyon metinleri
4 17. fasıl 17.01-17.03-17.04 hariç
5 18. fasıl 18.01-18.02-18.03-18.06 hariç
6 19. fasıl 19.02 ve 19.04 pozisyon metinleri (1904.20.10.00.00) hariç
7 21.01 Pozisyon metinleri (nişasta, gl,koz, izoglikoz gibi tarım ürünlerini içeren pozisyon metinleri hariç)
8 21.02-21.05- 2106.10.20.00.19- 2106.90.92.00.00 Pozisyon metinleri
9 22.01 Pozisyon metinleri
10 22.02 Pozisyon metinleri
11 22.07 Pozisyon metinleri(denatüre madde miktarı ile tarım ürünlerinden elde edilenler hariç)
12 22.08 Pozisyon metinleri (12’li bazda alt pozisyon metinleri hariç)
13 22.09 Pozisyon metinleri
14 23.09 Pozisyon metinleri
15 27. fasıl 27.01-27.05-27.10 ve 2704.00.11.00.00-2704.00.19.10.00-2707.10-2707-.20-2707.50 alt istatistikleri, motorin alt istatistikleri, baz yağının alt istatistikleri, atık yağlar ve 27.11 hariç)
16 28. fasıl Pozisyon metinleri (28.44-28.45 hariç)
17 29. fasıl Pozisyon metinleri
18 3002.90.50.90 Pozisyon metinleri
19 30.06 Pozisyon metinleri (3006.70.00.00.00-3006.91.00.00.00-3006.92.00.00.00 hariç)
20 31. fasıl Pozisyon metinleri
21 32. fasıl Pozisyon metinleri (32.01-32.13-32.15 hariç)
22 33. fasıl Pozisyon metinleri (3302.10.29.00.00-perakende satılacak olması halinde 33.04-33.05-33.06-33.07 hariç)
23 34. fasıl Pozisyon metinleri(34.01-34.5-34.06 hariç)
24 35. fasıl Pozisyon metinleri
25 37.07 Pozisyon metinleri
26 38. fasıl Pozisyon metinleri (38.18-38.25)
27 39. fasıl Pozisyon metinleri (3917.31.00.10.00-3917.39.90.10.00-39.22-39.26 hariç)
28 40.01-40.08 Pozisyon metinleri
29 43.04 Pozisyon metinleri
30 48.10-48.11 Pozisyon metinleri
31 68.04-68.06- 68.14-68.15 Pozisyon metinleri
32 69.09 Pozisyon metinleri
33 70. fasıl (70.01-70.02-70.06-70.07-70.08-70.09-70.10-70.13.33 hariç)
34 71. fasıl Pozisyon metinleri (71.01-71.18 hariç)
35 72. fasıl Pozisyon metinleri (dövme, dövülmüş, dövülebilir özellikleri hariç)
36 73.04-73.07 Pozisyon metinleri (dövülebilir dökme demir hariç)
37 74. fasıl Pozisyon metinleri (74.04 elektronik bakır ve hurdadan elde edilen külçe hariç)
38 75. fasıl Pozisyon metinleri (75.03 hariç)
39 76. fasıl Pozisyon metinleri (7602.20 ve primer ve sekonder hariç)
40 78. fasıl Pozisyon metinleri (78.02-7806.00.10.00.00 hariç)
41 79. fasıl Pozisyon metinleri (79.02 hariç)
42 80. fasıl Pozisyon metinleri (80.02 hariç)
43 81. fasıl Pozisyon metinleri

MERSİN

Gümrük Yönetmeliği 28 No’lu Eki Tahlile Tabı Eşya Listesindeki Eşyalardan Tahlili Yapılabilenlerin Listesi

Fasıl, Tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya 12’li bazda G.T.İ.P. Açıklama
04.01-04.06 Pozisyonun tüm istatistikleri
04.09.00.00.11 İstatistik pozisyonu
11.01 ve 11.02 Pozisyonun tüm istatistikleri
12.08 Pozisyonun tüm istatistikleri
15.Fasıl Faslın tüm istatistikleri
17.Fasıl Faslın tüm istatistikleri (17.01,17.03 hariç)
18.Fasıl Faslın tüm istatistikleri (18.01 hariç)
19.Fasıl Faslın tüm istatistikleri
2101.12.92.90.00 İstatistik pozisyonu
21.04 Pozisyonun tüm istatistikleri
2101.12.98.90.00 İstatistik pozisyonu
21.02, 21.05, 21.06 Pozisyonun tüm istatistikleri
22.01 Pozisyonun tüm istatistikleri
22.02 Pozisyonun tüm istatistikleri
22.05 Faslın muhtevası 2 litre veya daha az olanlar hariç tüm istatistikleri
22.07 Pozisyonun tüm istatistikleri (denatüre edilip edilmediği hariç)
22.08 Pozisyonun tüm istatistikleri
22.09 Pozisyonun tüm istatistikleri
23.09 Pozisyonun tüm istatistikleri
26.Fasıl Faslın tüm İstatistikleri
27 Fasıl Faslın tüm istatistikleri (2707.50, 2707.99.11,2710.11 hariç)
28.Fasıl Faslın tüm istatistikleri
29.Fasıl Faslın tüm İstatistikleri
3002.10.95.00.00 İstatistik pozisyonu
3002.10.99.00.00 İstatistik pozisyonu
3002.90.50.10.00 İstatistik pozisyonu
3002.90.50.90.00 İstatistik pozisyonu
30.06 Pozisyonun tüm istatistikleri
31. Fasıl Faslın tüm istatistikleri
32. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (3201, 3213, 3215 hariç)
33. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (3304, 3305, 3306, 3307 hariç)
34. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (3403 hariç)
35. Fasıl Faslın tüm istatistikleri
37.07 Pozisyonun tüm istatistikleri
38. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (3818 hariç)
39. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (3917.31.10.00.00, 3917.33.00.00.00,3917.39.90.00.00, 3917.40.00.00.00 hariç)
40.01-40.08 Pozisyonlarının tüm istatistikleri
43.04 Pozisyonun tüm istatistikleri
47 Fasıl Pozisyonun tüm istatistikleri (47.07 hariç, ağacın emsinin tespiti yapılamamaktadır.)
48.10, 48.11 Pozisyonun tüm istatistikleri (ağacın cinsinin ve lif eldesinin tespiti yapılamamaktadır.)
50.06, 50.07 Pozisyonun tüm İstatistikleri
51.06-51.13 Pozisyonlarının tüm istatistikleri
52. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (52.013 52.02 hariç)
53. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (53.01-53.05 hariç)
54. Fasıl Faslın tüm istatistikleri
59. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (59.01, 59.04, 59.05, 59.08, 59.10 hariç)
55. Fasıl Faslın tüm istatistikleri
60. Fasıl Faslın tüm istatistikleri
63.07 Pozisyonun tüm istatistikleri
68. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (68.01, 68.03, 68.10 hariç)
69.02, 69.03, 69.09 Pozisyonlarının tüm istatistikleri
70. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (70.09, 70.10 hariç)
72. Fasıl Faslın tüm istatistikleri
73.04-73.07 Pozisyonlarının tüm istatistikleri
74. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (74.04 hariç)
75. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (75.03 hariç)
76. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (76.02 hariç)
78. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (78.02 hariç)
79. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (79.02 hariç)
80. Fasıl Faslın tüm istatistikleri (80.02 hariç)
81. Fasıl Faslın tüm istatistikleri

 


BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK LABORATUVARI
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 28 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYALARIN LİSTESİ

Fasıl tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya12’libazda
GTİP
Açıklama
04.01-04.06 Pozisyon metinleri
0409.00.00.00.11 tabi bal
12.08 pozisyon metni
15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar.
17. FASIL Şeker ve şeker mamulleri.(17.01,17.03 hariç)
18. FASIL Pozisyon metinleri (18.01-18.03 hariç)
19. FASIL Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
2101.12.92.90.00 diğerleri
2101.12.98.90.00 diğerleri
2102, 2105, 2106 Pozisyon metinleri
2201. Pozisyon metni.
2202. Pozisyon metni.
2205. Pozisyon metni.(muhtevası 2 lt veya daha az olanlar hariç)
2207. Pozisyon metni (Alkollerde denaturantlar tespit edilmekte)
2208. Pozisyon metni.(muhtevası 2 lt veya daha az olanlar hariç)
2209. Pozisyon metni.
2309. Pozisyon metni.
2702,2703,2704 Pozisyon metni.
28. FASIL Tüm istatistikleri.(radyoaktif elementler ve izotoplarının organik ve anorganik bileşikler hariç)
29. FASIL Tüm istatistikleri
3002.10.95.00.00 İnsan menşeli olanlar
3002.10.99.00.00 Diğerleri
3002.90.50.10.00 Fermentler
3002.90.50.90.00 Diğer mikroorganizma kültürleri
3006. Pozisyonun tüm istatistikleri
31. FASIL Tüm istatistikleri
32. FASIL Tüm istatistikleri. (32.01, 32.13 ve 32.15 hariç) (Not:2 )
33. FASIL Tüm istatistikleri. (33.04, 33.05, 33.06 ve 33.07 hariç)
34. FASIL Tüm istatistikleri. (34.01, 34.05 ve 34.06 )
35. FASIL Tüm istatistikleri.
3707. Pozisyonun tüm istatistikleri.
38. FASIL Tüm istatistikleri.(38.18 hariç)
39. FASIL Tüm istatistikleri.(3917.31.10.00.00, 3917.33.10.00.00, 3917.39.91.00.00, 3917.40.10.00.00 ( boru ve hortumlarda basınç. Plastiklerde ikincil ürün hariç)
4001, 4008 Pozisyonun tüm istatistikleri.
4110. Pozisyonun tüm istatistikleri.
4111. Pozisyonun tüm istatistikleri.
4304.00.00.00.11 Pozisyon metni
4304.00.00.00.12 Pozisyon metni
47 .FASIL Tüm istatistikleri.(47.07 ve ağacın cinsi hariç)
4810. Pozisyonun tüm istatistikleri.(kağıt elyafı mekanik işleme, kimyasal mekanik işlemlerle elde edilmesi hariç)
4811. Pozisyonun tüm istatistikleri.(lif eldesi hariç)
5006, 5007 Pozisyon metinleri.
5106-5113 Pozisyon metinleri.(yünün cinsi,kılın cinsi hariç)
52 FASIL Pamuk ( )
53 FASIL Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)
54 FASIL Sentetik ve suni filamentler.(perdelik, döşemelik, astarlık mensucat hariç
55 FASIL Sentetik ve suni devamsız lifler
59 FASIL Tüm istatistikleri.(59.01, 59.04, 59.05, 59.08, 59.10 hariç)
68.04 Pozisyonun tüm istatistikleri
68.06 Pozisyonun tüm istatistikleri
68.14 Pozisyonun tüm istatistikleri
68.15 Pozisyonun tüm istatistikleri
69.09 Pozisyonun tüm istatistikleri (cilalı,sırlı hariç)
70. FASIL Tüm istatistikleri (70.01,70.02,70.06, 70.10 hariç)
71. FASIL Tüm istatistikleri (71.01,71.18 hariç)
72.FASIL Tüm istatistikleri. Not:3
7304. Pozisyonun tüm istatistikleri
7305. Pozisyonun tüm istatistikleri
7306. Pozisyonun tüm istatistikleri
7307. Pozisyonun tüm istatistikleri
74.FASIL Tüm istatistikleri.(74.04 hariç)
75.FASIL Tüm istatistikleri.(75.03 hariç)
76.FASIL Tüm istatistikleri.(76.02 hariç)
78.FASIL Tüm istatistikleri.(78.02 hariç)
79.FASIL Tüm istatistikleri.(79.02 hariç)
80.FASIL Tüm istatistikleri.(80.02 hariç)
81.FASIL Tüm istatistikleri.( döküntü, hurda istatistikleri hariç)

NOTLAR:
1) Yukarıda fasıl ve pozisyon metinlerinde belirtilen tarife pozisyonlarının analizleri 12’li bazda Bursa Gümrük Laboratuvarında yapılmakta, şu anda Gıda Laboratuvarı olarak , tarım payı hesaplamasına esas teşkil eden yağ, protein, şeker, kül, nişasta miktarları tespit edilebilmekte diğer gıda çalışmaları devam etmektedir.
2) 3204 Sentetik organik boyayıcı maddelerde “colour” indeksleri belli olmayan yasaklı boyalar ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup netice alındıkça liste güncellenecektir.
3. a) 72 Fasıldaki manyetik çelik, vat kaybının ölçümü yapılamamakta,
3. b) Demir ve çeliklerde dövülüp dövülmediğinin tespiti yapılamamakta olup;
a) ve b) bentleri için alet ve cihaz alım çalışmaları yapılmaktadır.
4) Laboratuarda çalışan kimyagerlerin mail adresleri:

  • Mehmet TAN tanmtan@hotmail.com
  • Rıza AYDIN aydinriza@gmail.com
  • Kamil ÇELEN kamilcelen@gmail.com
  • Arzu ORHAN arzuorhan@hotmail.com
  • Erhan SARIKAN esarikan@hotmail.com
  • Nilüfer MUTLU nili.mutlu@gmail.com
  • Hikmet ÖZKAN hozkan01@gmail.com
  • Aysun ÖZKAN aozkan16@gmail.com

İZMİR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK LABORATUVARI
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 28 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYA LİSTESİ

Fasıl, Tarife Pozisyonu, Tarife alt Pozisyonu ve GTİP Açıklama
04.01-04.06 Tümü
0409.00.00.00.11 Pozisyon metni
0409.00.00.00.12 Pozisyon metni
12.08 Tümü
15. Fasıl Tümü
17. Fasıl 17.01-17.03 hariç tümü
18. Fasıl 18.01-18.03 hariç tümü
19.Fasıl Tümü
2101.12.92.90.00 Pozisyon metni
2101.12.98.90.00 Pozisyon metni
21.01-21.05-21.06 Pozisyon metni
22.01-22.02 Tümü
22.05 Pozisyon metni (muhtevası 2Lt veya daha az olanlar hariç)
22.07 Denatüre edilmiş etil alkolde denatürizan madde miktarı ve işlenmiş tarım ürünlerinden elde edilip edilmediğinin tespiti yapılamamaktadır
22.08 Pozisyon metni (muhtevası 2Lt veya daha az olanlar hariç)
22.09-23.09 Tümü
27. Fasıl 27.07 pozisyon metninde benzen, toluen, ksilen tespit edilebilmekte, diğerleri tespit edilememektedir. 2710.11 ve 2710.19 pozisyonlarındaki hafif, orta ve ağır yağların tespiti yapılabilmekte fakat 12’bazda tespit yapılamamaktadır.
28.Fasıl 28.04-28.44-28.45 hariç tümü
29.Fasıl 29.39 hariç tümü
3002.10.95.00.00 Pozisyon metni
3002.10.99.00.00 Pozisyon metni
3002.90.50.90.00 Pozisyon metni
30.06-30.07 Birinci, ikinci, üçüncü sınıf ilaçlar hariç tümü
31.Fasıl Pozisyon metni 32.Fasıl 32.01-32.13-32.15 hariç tümü
33.Fasıl Tümü
34.Fasıl Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler hariç tümü
35.Fasıl Tümü
37.07 Tamamı
38.Fasıl 32.14 hariç tamamı
39.Fasıl 3902.90.90.00.00 (basınçla damıtma yöntemi kullanıldığı zaman 1.03 milibar (101.3 kpa) basınçta ve 300 C’de damıtılmış olan ve hacim olarak %60’dan daha az oranda sentetik poliolefinler özelliği taşıyan maddeler hariç) tümü
40.01-40.08-41.10-41.11-43.04 Tümü
47.Fasıl 47.07 hariç tümü
48.10-48.11 Mekaniksel elyaf tespiti hariç
50.06-50.07 Tümü
51.06-51.13 Tümü
52-53-55.Fasıl Tümü
54.Fasıl 54.07-54.08’deki astarlık, döşemelik ve perdelik ayrımı yapılamamaktadır.
59.Fasıl 59.03 pozisyonundaki sıvanmış, emdirilmiş, lamine edilmiş, mensucat içindeki mikro küresel taneciklerin olup olmadığı tespit edilememektedir.
68.04-68.06-68.14 -68.15-69.09 Tümü
70.Fasıl 70.01-70.02-70.06-70.10 ile cam seramiği ve opal cam arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5×10- 6/ Kelvin’i geçmeyenleri (ısıya dayanıklı olanlar hariç)
71.Fasıl 71.01-71.18 hariç tümü
72.Fasıl Dövülmüş veya döküm suretiyle elde edilmiş olanlar hariç
73.04-73.05-73.06 Tümü
73.07 Dövülmüş veya döküm suretiyle elde edilmiş olanlar hariç
74.Fasıl 74.04 hariç tamamı
75.Fasıl 75.03 hariç tamamı
76.Fasıl 7601.20.91.00.00, 7601.20.99.00.00, 76.02 hariç tamamı
78.Fasıl 78.02 hariç tamamı
79.Fasıl 79.02 hariç tamamı
80.Fasıl 80.02 hariç tamamı
81.Fasıl Tümü

İZMİT GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK LABORATUVARI
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 28 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYA LİSTESİ

Fasıl tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya 12’li bazda GTİP Açıklama
04.01-04.06 Pozisyonun tarım payı tespitine gerek olmayan istatistikleri
0409.00.00.11 Tabi bal yapılamıyor
1208 Pozisyonun tüm istatistikleri
15.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
17. FASIL Pozisyonunun tarım payı tespitine gerek olmayan istatistikleri
18.FASIL Pozisyonunun tarım payı tespitine gerek olmayan istatistikleri
19.FASIL Pozisyonunun tarım payı tespitine gerek olmayan istatistikleri
2101.12.92.90.00 Pozisyonunun tarım payı tespitine gerek olmayan istatistikleri
2101.12.98.90.00 Pozisyonunun tarım payı tespitine gerek olmayan istatistikleri
2102,21.05,21.06 Pozisyonunun tarım payı tespitine gerek olmayan istatistikleri
2201 Pozisyonun tüm istatistikleri
2202 Pozisyonun tüm istatistikleri
2205 Pozisyonun tüm istatistikleri
2207 Tahlilil yaplmaktadır (Denetüre edilip edilmediği tarım ürünlerinden elde edilip edilmediği tespit edilememektedir.)
2208 Tahlilil yaplmaktadır (Denetüre edilip edilmediği tarım ürünlerinden elde edilip edilmediği tespit edilememektedir.)
2209 Pozisyonun tüm istatistikleri
2309 Pozisyonun tüm istatistikleri
27.FASIL 12’li bazda GTİP i verilebiliyor.
Jet Yakıtı elektriksel iletkenliği tesbit edilememektedir. Benzinde ağırlık itibariyle içerdiği kurşun oranı ve oktanı tespit edilememektedir.
28. FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
Açılması tehlikeli, zehirli ve özel düzenek isteyen maddelerle, Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotopları ve bunların organik ve anorganik bileşikleri yapılamamaktadır.
29 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri Açılması tehlikeli zehirli ve özel düzenek isteyen maddeler yapılamamaktadır.
3002.10.95.00.00 12’li bazda GTİP’i verilemiyor.
3002.10.99.00.00 12’li bazda GTİP’i verilemiyor.
3002.90.50.10.00 12’li bazda GTİP’i verilemiyor.
3002.90.50.90.00 12’li bazda GTİP’i verilemiyor
3006 12’li bazda GTİP’i verilemiyor.
31.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
32. FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
33.FASIIL Pozisyonun tüm istatistikleri
34.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
35.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
37.07 Pozisyonun tüm istatistikleri
38.FASIL 38.25 GTİP leri hariç tahlili yapılmaktadır.
39.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
40.01-40.08 Pozisyonun tüm istatistikleri
41.10-41.11 Pozisyonun tüm istatistikleri
43,04 Pozisyonun tüm istatistikleri
47.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
48.10.48.11 Pozisyonun tüm istatistikleri
50.06.50.07 Pozisyonun tüm istatistikleri
51.06.51.13 Pozisyonun tüm istatistikleri
52 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
53 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
54 FASIL 54.07 ve 54.08 deki’deki astarlık döşemelik ve perdelik ayrımı yapılamamaktadır.
55 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
59 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
68.04,68.06,68.14,68,15 Pozisyonun tüm istatistikleri
69.09 Pozisyonun tüm istatistikleri
70.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
71.FASIL 71.01,71.18 GTİP leri hariç tahlili yapılmaktadır.
72.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
73.04-73.07 Pozisyonun tüm istatistikleri (hassas boru hariç)
74.FASIL Hurdadan elde edilip edilmediği tespit edilememektedir.
75.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
76 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
78.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
79.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
80.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri
81.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top