Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 196/3 üncü Maddesinin Uygulanması

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625/663.05
Konu : 231-İR-B/06-11.07.2014(1183-2139)

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif denetim raporlarında; Gümrük Yönetmeliğinin 196/1(a) maddesinde sayılan neviden eşyanın dökme olarak getirildiği ve ilgili beyannamelerin sistem tarafından sarı hatta yönlendirilmiş olduğu durumlarda, Yönetmeliğin 196/3 üncü maddesi uyarınca kırmızı hatta sevk edilmesi gerekirken; işlemlerinin doğrudan sarı hattan ikmal edildiği yönünde tespitler bulunduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 196/3 üncü maddesi; “Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın muayene ile görevli memura belge kontrolü için gelmesi halinde ise, beyanname muhteviyatı eşyanın gümrük laboratuvarına gönderilmesi gerekliliği belge kontrolü ile görevli memur tarafından bilgisayar sistemi üzerinde bir müzekkere ile idare amirine bildirilir ve 183 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde memur değişikliği yapılır. İdare amiri oluru ile numune alınması sağlanarak eşya tahlile gönderilir ve kontrol işlemleri sonuçlandırılır.” hükmünü amirdir.

Anılan Yönetmeliğin 196 ncı maddesi birinci fıkranın (a) bendinde ise;

“(1) Eşyanın,

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi, … hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda laboratuvar tahlili yapılır.” denilmiştir.

Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliğinin 196/3 üncü maddesinin uygulanması hususunda daha özenli olunması gerekmektedir.

Bilgi alınmasını ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top