Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği Madde 16 – Ticaret Politikası Hk

Kaydet
Kapat

HİZMETE ÖZEL
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-163.01.01
Konu: GY Geçici 16 – Ticaret Politikası Önlemleri

30.09.2020/57822252
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 14.07.2020 tarih ve 55808367 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” ni düzenleyen Geçici 16 ncı maddesi “(1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ithalatlarda menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre ve varsa ek süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibraz edildiği durumlar ile ilgili olarak 38 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” Hükmünü amirdir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, AB’den ithal edilen eşya için Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. maddesinin uygulanmasını açıklayan ilgide kayıtlı yazımızda yalnızca ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülükten bahsedildiği için menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için Gümrük Yönetmeliği Geçici 16 ncı madde kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmıştır.

Mezkur Geçici Madde metninde “menşe esaslı ticaret politikası önlemi” ismen yer aldığından dolayı ilgide kayıtlı yazımızın 1/A ve 2 nci maddelerinde bahsi geçen hususların ticaret politikası önlemine tabi eşya için yapılan başvurularda uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükle

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top