Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 01.08.2017

Kaydet
Kapat

01.08.2017 Tarihli 30141 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ç maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühürlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “27.05” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2709.00.90” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “kara hudut kapılarından” ibareleri “kara ve demiryolu hudut kapılarından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ticaret politikası önlemine tabi eşyadan;

a) Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde,

b) Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerin ibraz edilmesi halinde,

c) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem kararı alınan ülke menşeli olduğu beyan edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca önleme ilişkin belge ibraz edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

menşe şahadetnamesi aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü kitabının üçüncü kısmının 212 ilâ 244 üncü maddeleri başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 245 ilâ 252 nci maddeleri ile 263 ilâ 278 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kapsam ve tanımlar

MADDE 212 – (1) Transit rejimi; ulusal transit rejimi, 14/11/1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 26/6/1990 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve 19/6/1951 tarihli Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamındaki transit işlemlerini kapsar.

(2) Bu Bölümde geçen;

a) Akit Taraf: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin bir akit tarafını,

b) Eşyanın serbest bırakılması: Hareket gümrük idaresinin, eşyanın transit rejiminde öngörülen amaçlara uygun olarak sevkine izin verdiği tasarrufu,

c) Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanın kabul edildiği gümrük idaresini,

ç) Kağıt usul: Ulusal ve ortak transit rejimlerinde standart usulün elektronik yollarla yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, transit beyanının sunulması ve kontrolü ile transit işleminin izlenmesine olanak veren, kağıt belge kullanılmasına dayalı usulü,

d) Kefil: Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri rejim hak sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişiyi,

e) Ortak transit rejimi: Eşyanın yetkili makamların denetimi altında Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında Akit Taraflardan birinin idaresinden en az bir sınır geçerek aynı Akit Tarafın başka bir idaresine veya başka bir Akit Tarafın idaresine taşınmasında uygulanan gümrük rejimini,

f) Rejim hak sahibi (asıl sorumlu): Transit rejimi beyanında bulunan veya hesabına transit rejimi beyanında bulunulan ve transit rejimi kapsamında gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olan kişiyi,

g) Sistem: Ortak ve ulusal transit rejimlerine ilişkin işlemlerin yürütüldüğü Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemini (NCTS),

ğ) Sözleşme: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi,

h) Transit idaresi: Ortak transit rejiminde;

1) Bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresini veya,

2) Bir Akit Taraf ile üçüncü bir ülke arasındaki bir sınırdan geçerek gerçekleştirilen transit işlemi sırasında sevkiyat bu Akit Tarafın gümrük bölgesinden ayrıldığında, bu Akit Taraftan çıkış noktasındaki gümrük idaresini,

ı) Transit refakat belgesi: Eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eden ve transit beyanı bilgilerini içeren, Ek-48’deki örneğe uygun olarak Ek-49’daki açıklamalar çerçevesinde düzenlenen belgeyi,

i) Ulusal transit rejimi: Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde başlayıp biten transit rejimini,

j) Varış gümrük idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini,

k) Yetkili makamlar: Gümrük idaresini veya Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu başka bir makamı,

ifade eder.

(3) Ulusal transit rejiminin uygulanmasında, bu Yönetmelikte ya da diğer ikincil mevzuat düzenlemelerinde özel veya farklı bir hüküm bulunmadığı sürece, ortak transit rejimine ilişkin hükümler ulusal transit rejimi için de geçerlidir.

Transit beyanı

MADDE 213 – (1) Transit beyanı olarak;

a) Ortak ve ulusal transit rejimi hükümleri çerçevesinde transit refakat belgesi,

b) TIR Sözleşmesi kapsamında kullanılan bir TIR Karnesi,

c) Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında kullanılan bir ATA Karnesi,

ç) Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen Form 302,

d) Demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulde CIM taşıma belgesi,

e) Denizyolu ve havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usulde manifesto,

f) Ulusal transit rejiminde, 220 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Ek-22’de yer alan sözlü beyan formu,

kullanılır.

(2) Transit beyanı Türkçe olarak, rejim hak sahibi tarafından ve kağıt usulde işlem yapıldığı durumlar hariç sistem üzerinden yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, transit beyanı rejim hak sahibi adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya rejim hak sahibi hesabına olmak üzere rejim hak sahibinin dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilir.

(3) Sistem üzerinden yapılan ve beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük idaresine sunulmayan transit beyanları hareket gümrük idaresince reddedilir. Bu durumdaki transit beyanları da dâhil olmak üzere, hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının reddedilmesi durumunda Kanunun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaz.

(4) Transit rejimi kapsamında hareket varış gümrük idareleri ile transit ve teminat idarelerince gerçekleştirilecek işlemler Bakanlıkça belirlenir.

Transit refakat belgesi ve kalem listesi

MADDE 214 – (1) Ortak ve ulusal transit rejimlerinde eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere, transit refakat belgesi kullanılır. Transit refakat belgesine, Ek-50’deki örneğe uygun şekilde ve Ek-51’deki açıklamalar çerçevesinde düzenlenen kalem listesi eklenir ve kalem listesi transit refakat belgesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bir transit refakat belgesi kapsamı eşyanın birden fazla alıcısı ya da göndericisi bulunması durumunda, alıcı ya da göndericilere ilişkin bilgiler kalem listesine kaydedilir.

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında transit işlemleri

MADDE 215 – (1) Ortak transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında, Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme hükümleri uygulanır.

TIR Karnesi kapsamında transit işlemleri

MADDE 216 – (1) TIR Karnesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında, TIR Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

ATA Karnesi kapsamında transit işlemleri

MADDE 217 – (1) Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında, Geçici İthalat Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

(2) ATA Karnesi kapsamında gerçekleştirilen bir transit işlemi ile ilgili olarak bir usulsüzlüğün belirlenmesi halinde, ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tahsili ve ceza takibine ilişkin işlemler taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir.

Form 302 kapsamında transit işlemleri

MADDE 218 – (1) Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde transiti, bu sözleşmede yer alan Form 302 ibraz edilmesi halinde, bu belge kapsamında yapılır.

(2) Form 302 kapsamında yapılan taşıma esnasında, gümrük vergilerinin tahsilini gerektirir bir durumun ortaya çıkması halinde, sözleşme hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(3) Form 302 kapsamında yapılacak transit işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Posta yoluyla transitte uygulanacak hükümler

MADDE 219 – (1) Posta eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki transitinde 468 inci madde hükümleri uygulanır.

Transit rejiminde sözlü beyana tabi eşya

MADDE 220 – (1) Yolcuların beraberinde bulunmak kaydıyla; yurt dışından getirilen veya geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılan ve kişisel veya hediyelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyanın ulusal transit rejimine tabi tutulmasında, talep edilmesi halinde, 172 nci madde hükümlerine göre sözlü beyan ile işlem yapılır. Söz konusu eşyanın ticari miktar ve mahiyette olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Rejim hak sahibinin yükümlülükleri

MADDE 221 – (1) Rejim hak sahibi, Kanunun 86 ncı maddesi çerçevesinde;

a) Teminat aranmayan haller ve teminattan vazgeçmenin uygulandığı durumlar saklı kalmak üzere, transit rejimine konu eşyaya ilişkin doğabilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere gerekli teminatı vermekle,

b) Kontrolden sorumlu yetkili makamlarca talep edildiğinde ve belirlenen süre içinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri sunmakla ve gerekli tüm yardımı sağlamakla,

yükümlüdür.

(2) Rejim hak sahibi ile rejim hak sahibi hesabına transit beyanında bulunanlar, bu Yönetmeliğin 113 üncü maddesi kapsamında beyannamede yer alan bilgiler ile beyanname eki belgelerin doğruluğu ve gerçekliğinden sorumludur.

Transit rejiminde teminat

MADDE 222 – (1) Transit rejimi kapsamında taşınan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini garanti altına almak amacıyla teminat verilmesi zorunludur. Ancak;

a) Havayolu,

b) Boru hattı,

c) Denizyolu,

ç) 235 inci madde çerçevesinde basitleştirilmiş usulde demiryolu,

ile yapılan taşımalarda teminat aranmaz.

(2) Ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar, ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilir.

(3) Bakanlıkça belirlenecek istisnai hallerde transit rejimine tabi eşya için teminat şartına bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir.

(4) TIR Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma veya sözleşme ile öngörülen teminat şekillerinden biri de teminat olarak kabul edilebilir.

(5) Transit rejiminde geçerli teminat uygulamaları, teminat idaresi, teminat türleri, teminat belgeleri, kefil ve basitleştirme izni kapsamında teminat uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Transit rejiminde ayniyet önlemleri

MADDE 223 – (1) Ulusal ve ortak transit rejimi altında taşınan eşyanın ayniyeti genel kural olarak mühürleme ile sağlanır. Ancak, diğer ayniyet önlemleri dikkate alınarak, eşyanın tanımının, eşyanın kolayca tanınmasına yeterli açıklıkla imkân vermesi ve transit beyanının eşyanın miktarı ile cinsi ve eşyanın seri numarası gibi belirleyici özelliklerini içermesi koşuluyla, hareket idaresince eşyanın mühürlenmeksizin sevkine karar verilebilir.

(2) Denizyolu ve havayolu ile yapılan taşımalarda, gümrük idaresince gerekli görülen hallerin dışında mühürleme yapılmaz.

Masraflar

MADDE 224 – (1) Transit rejimine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan denetlemenin gerektirdiği masraflarla yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza gibi hizmetler karşılığı ücretler ilgililerce ödenir.

Yasaklamaya tabi eşyanın transiti

MADDE 225 – (1) Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yasaklanan eşya ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren eşyanın ve kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.

Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının transiti

MADDE 226 – (1) Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının sınır gümrük idaresinde uluslararası anlaşma, kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerine göre gerekli sağlık muayeneleri, ilgili kurumun personeli tarafından yapılır. Bu muayeneler yapılmadan gümrük idaresi eşyanın serbest bırakılmasına veya sevkine izin vermez.

(2) Hayvan ve hayvansal maddeler, bitki ve parçalarının giriş ve çıkış kapıları ve bunların Türkiye’den transit geçirileceği yollar hususunda kanun, tüzük ve anlaşma hükümleri göz önünde tutulur.

Denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler

MADDE 227 – (1) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir.

(2) Yabancı limanlara yapılacak transit isteklerinin kabulü için, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi gerekir.

(3) Serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyayı birlikte taşıyan Türk bandıralı gemilerin sahip, kaptan veya acenteleri, bu iki türlü eşyanın birbirine karışmaması için, gereğine göre, bunları ayrı yer ve bölümlere koymak veya gümrük idaresince uygun görülecek tedbirleri almak zorundadır.

(4) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın bir Türk limanına sevkine izin verilebilmesi için, eşyanın gideceği limandaki gümrük idaresinin, o eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili olması gerekir.

(5) Türk bandıralı geminin, kazan, makine veya teknesinde ortaya çıkan bir arıza sebebiyle yoluna devam edememesi halinde, kurtarma amacıyla, yükü, yabancı bir gemiye aktarılabilir.

(6) Yabancı bir limana götürmek üzere Türk limanlarından eşya alan yabancı bayraklı gemilerin, kazaya uğraması, makinelerinin bozulması, haciz altına alınması, sefer değiştirmesi için emir alması gibi yoluna devamına mani sebeplerden ötürü, yükünü bir Türk limanında başka bir gemiye nakletmesine izin verilir. Yabancı bir limana sevk edilmek üzere, bir Türk limanından diğer bir Türk limanında bulunan başka gemilere taşınacak söz konusu eşya, nakliyatının deniz üstünde olmak şartıyla, yabancı bandıralı gemilerle yapılmasına da izin verilir.

(7) Bir Türk limanına denizyolu ile gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk limanına taşınması durumunda transit beyannamesi düzenlenmez.

Telef veya kayıp olan eşya

MADDE 228 – (1) Transit rejimine tabi eşyanın mücbir sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, gümrük vergileri aranmaz. Ancak;

a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen belge ile,

b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile,

c) Trafik kazaları, trafik kaza raporuna göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile,

kanıtlanır.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, ulusal transit işlemlerinde hareket gümrük idaresine sunulur. Söz konusu belgelerin incelenmesi ve kabulü, ilgili idareye aittir. İlgili idare, gerektiğinde bunları veren makamlarla yazışma yaparak eksikliklerini tamamlatır.

Basitleştirmeler

MADDE 229 – (1) Bakanlık, rejim hak sahibinin başvurusu üzerine, duruma göre aşağıdaki basitleştirmelere izin verebilir:

a) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme,

b) Belirli taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler:

1) Demiryolu ile taşınan eşya,

2) Havayolu ile taşınan eşya,

3) Denizyolu ile taşınan eşya,

4) Boru hattı ile taşınan eşya.

(2) Basitleştirmelere ilişkin ek koşullar, iznin verilmesi, iptali ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Boru hattı ile yapılan taşımalarda, rejim hak sahipleri başvuru ve izin koşullarına tabi değildir.

Basitleştirme izninin genel koşulları

MADDE 230 – (1) 229 uncu maddede belirtilen basitleştirmelere ilişkin izinlerin verilebilmesi için başvuru sahibinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak,

b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;

1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,

2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

3) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmaması.

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten kesinleşmiş ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

ç) Basitleştirmelerin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere; başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamı eşyayı transit etmesi veya ilgili basitleştirilmiş usul kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bilgi ve belgeleri sunması.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin başvurularında bu maddede belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Taşıma şekillerine özgü basitleştirmelerde, bu maddede sayılan koşullara ek olarak aranacak özel koşullar ve bu maddede belirtilen şartların aranmayacağı haller Bakanlıkça belirlenir.

(4) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme basitleştirmelerine ilişkin olarak, bu maddede sayılan koşullara ek olarak aranacak özel koşullar ile başvuruya ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar

MADDE 231 – (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Kapsamlı teminat başvuruları için başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yerden sorumlu gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yetki verilebilir.

Basitleştirme izni başvurusu

MADDE 232 – (1) Basitleştirmelerin kullanılmasına yönelik izin başvurusu, izin makamına yazılı olarak veya elektronik veri işleme tekniği kullanılarak yapılır.

(2) Başvuru sahibi verilen bilgi ve ekli belgelerin tam ve doğru olmasından sorumludur.

(3) Basitleştirme başvurusunda;

a) Rejim hak sahibinin bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluşa ilişkin şirket esas sözleşmesinin, şirket güncel adresinin, cari ortakların ve gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve sayılarını içerir liste,

b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtları, bu kişilerden yabancı uyruklu olanların adli sicil kayıtlarını ibraz edememeleri halinde, Ek-52’de yer alan taahhütname ile birlikte geçerli pasaportlarının yeminli tercümesi,

c) Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış yazı,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerleri,

d) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki bilgi ve belgeler,

yer alır.

(4) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların başvurusunda, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru yazısına, varsa basitleştirmeye ilişkin ek koşullara ilişkin bilgi ve belgeler eklenir.

Basitleştirme izin başvurularının kabulü ve reddi ile iznin verilmesi

MADDE 233 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine 230 uncu maddede belirtilen genel koşullar ve varsa her bir basitleştirmeye ilişkin özel koşulları dikkate alarak izni verir veya başvuruyu reddeder. Başvurunun reddine ilişkin karar gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(2) İzin makamı, basitleştirmeye ilişkin bir başvuru aldığında, başvurunun tam olup olmadığını kontrol eder. Aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.

Basitleştirme izninin yeniden değerlendirilmesi, askıya alınması ve iptali

MADDE 234 – (1) İzin sahibi, izin verildikten sonra ortaya çıkan ve iznin devam etmesini veya içeriğini etkileyebilecek her türlü unsuru yetkili makamlara gecikmeksizin bildirir.

(2) Yanlış ve eksik bilgiye dayanarak verilmiş olan izin, izin sahibinin bilginin yanlış veya eksik olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde iptal edilir. Söz konusu iptal kararı gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(3) Basitleştirme izni;

a) İznin uygulanmasını etkileyecek bir mevzuat değişikliğinin söz konusu olması,

b) İznin verilmesi için belirtilen bir veya birden fazla koşulun ya da izin kapsamında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilmemiş veya getirilemeyecek olması,

c) İznin verilmesinden sonra ortaya çıkan bir unsurun, iznin devamını veya içeriğini etkilemesi,

ç) Bakanlıktaki mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda gerekli görülmesi,

d) İzin sahibi tarafından bu yönde talepte bulunulmuş olması,

durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde, durumun niteliğine göre, izin makamı tarafından yeniden değerlendirilebilir, düzeltilebilir, izin makamınca belirlenecek süre boyunca askıya alınabilir ya da iptal edilebilir. Yapılan değerlendirme ve işlem sonucu izin sahibine bildirilir.

Demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 235 – (1) Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılacak izin başvurusu, 230 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması halinde 232 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ibraz edilerek yapılır. Ancak 230 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların başvurularında, 232 nci maddede yer alan bilgi ve belgeler aranmaksızın, demiryolu işletmecisinin Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) işletme kodunun yer aldığı ve verilecek izin kapsamında gerçekleştirilecek transit işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin rejim hak sahibi sıfatıyla taraflarınca üstlenildiğine dair ibare içeren, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru yazısına istinaden işlem yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyan demiryolu işletmecisine Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izin başvurusunda aranacak ilave koşullar ve belgeler ile izin kapsamında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi rejim hak sahibinin yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 236 – (1) 230 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıdığını 232 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile tevsik eden denizyolu taşımacılığı yapan firmalara Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izin başvurusunda aranacak ilave koşullar ve belgeler ile izin kapsamında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi rejim hak sahibinin yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 237 – (1) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılacak izin başvurusunda, başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve namına hareket etmemesi, düzenli olarak transit işlemleri yapması ve Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında 230 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması şartı aranır. Bu kapsamda yapılacak başvurularda, 230 uncu maddede belirtilen diğer koşullar aranmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdığını 232 nci maddenin üçüncü fıkrasının ilgili bentlerinde sayılan belgeler ile tevsik eden havayolu firmalarına Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izin başvurusunda aranacak ilave koşullar ve belgeler ile izin kapsamında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi rejim hak sahibinin yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Boru hattı ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 238 – (1) Boru hattıyla transit rejimi hükümleri;

a) Boru hattıyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için Türkiye Gümrük Bölgesine girişte,

b) Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan eşyanın boru hattına girişinde,

uygulanır.

(2) Boru hattı ile transit rejiminde, rejim hak sahibi, boru hattı işletmesidir.

(3) Boru hattı ile transit taşımada, transit rejimi, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur.

(4) Boru hattı taşımacılığında, taşımayı yapan işletme ve eşyanın gönderildiği işletme, bu eşyaya ilişkin muhasebe kayıtlarını eksiksiz tutmak ve gümrük idaresinin denetimine her an hazır durumda bulundurmak zorundadır.

(5) Boru hattı ile yapılan transit işlemlerine ve basitleştirme koşullarına ilişkin özel hükümler getirmeye Bakanlık yetkilidir.

Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık

MADDE 239 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda beyana göre eksik çıkması halinde;

a) Varış gümrük idaresince, eksik çıkan miktar üzerinden hareket gümrük idaresine uyuşmazlık bildirilir. Eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, uyuşmazlık bildiriminden itibaren 28 gün içerisinde rejim hak sahibince hareket gümrük idaresine ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün daha uzatılabilir. Eksikliğin sebebinin, süresi içerisinde ispat edilmesi halinde işlemler tamamlanır ve hareket gümrük idaresince rejim ibra edilir. Eksikliğin sebebinin süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin yanı sıra, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlemler tamamlanır ve hareket gümrük idaresince rejim ibra edilir.

b) Varış gümrük idaresinde, sistemde kontrol sonucu girilmeden, yükümlüsünce eksikliğe ilişkin gümrük vergileri ve diğer yüklerin ödenmek istenmesi ve bunların varış bildirimini müteakip üç gün içinde ödenmesi halinde, varış gümrük idaresi sistem üzerinden uyuşmazlığın çözümünün beklenilmediğini ve vergilerin ödendiğini içeren mesajı hareket gümrük idaresine gönderir. Bu durumda, hareket gümrük idaresince ilave bilgi ve belge aranmaksızın rejim ibra edilir. Bu süre içinde gerekli ödemenin yapılmaması halinde varış gümrük idaresi kontrol sonucunun uygun olmadığını ve uyuşmazlığın hareket gümrük idaresince çözüleceğini belirtir ve işlemler (a) bendine göre yapılır.

c) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarılacak eşya için vergilerin tahsilini müteakip aracın çıkışına izin verilir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda beyana göre fazla çıkması halinde;

a) Fazla çıkan eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır; talep edilmesi halinde, beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir. Beyannameye ekli fatura ve ticari belgelerde kayıtlı bilgilerden fazlalığın yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılırsa, fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Aksi halde, fazlalığın mahrecindeki fazla yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, 28 gün içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün daha uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, fazla eşya Kanunun 177 nci maddesi kapsamında tasfiyeye tabi tutulur. Her iki durumda da, varış gümrük idaresince hareket gümrük idaresine bildirimde bulunulmasını müteakip hareket gümrük idaresince rejim ibra edilir.

b) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarılacak eşya için, fazla çıkan eşya ile beyan edilen eşyanın aynı olması durumunda, tespit edilen fazlalık transit refakat belgesine ve sisteme gerekli açıklamalar yapılarak kaydedilir ve transit rejimi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir. Çıkış gümrük idaresinde, beyan edilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilaveten farklı eşya tespit edilmesi halinde ise, durum transit refakat belgesine ve sisteme gerekli açıklamalar yapılarak kaydedilir, transit rejimi sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir, ancak farklı çıkan eşyanın yurtdışına çıkışına izin verilmez. Farklı eşya bulunması durumunun mahrecindeki yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının 28 gün içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün daha uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, bu eşyanın yurtdışı edilmesine ya da transit rejimine tabi tutulmasına izin verilir. Süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, fazla eşya Kanunun 177 nci maddesi kapsamında tasfiyeye tabi tutulur. Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.

Ortak transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık

MADDE 240 – (1) Ortak transit rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve mühürleri kontrol edilmek suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilen veya mühürsüz gelen ve transit idaresince mühür tatbik edilmek suretiyle ya da mühürden vazgeçme uygulanarak varış gümrük idaresine sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması halinde;

a) Hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olması durumunda, varış gümrük idaresince eksik çıkan miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine, çözümünün beklenmediği belirtilerek uyuşmazlık bildirilir.

b) Hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olmaması veya sökülmüş olması ya da eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde boşaltıldığı veya değiştirildiğine ilişkin kanaatin oluşması durumunda, tahsilat işlemi başlatılır. Tahsilat henüz gerçekleşmeden hareket gümrük idaresince araştırma başlatılması durumunda, tahsilat talebinde bulunulur. Hareket gümrük idaresince, araştırma başlatılmadan ya da araştırma başlatılıp varış gümrük idaresince araştırmaya cevap verme süresi dolmadan önce vergi ve diğer yüklerin tahsil edilmesi durumunda, vergilerin ödendiğini içeren mesaj hareket gümrük idaresine gönderilir.

(2) Ortak transit rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve mühürleri kontrol edilmek suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilen veya mühürsüz gelen ve transit idaresince mühür tatbik edilmek suretiyle ya da mühürden vazgeçme uygulanarak varış gümrük idaresine sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre fazla çıkması halinde, 239 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(3) Ortak transit rejimi kapsamında, transit idaresinde tespit edilen bu madde kapsamı eksiklik için işlemler varış gümrük idaresi olarak gerçekleştirilir, hareket gümrük idaresine uyuşmazlık bildirilir ve mevcut olan eşya ulusal transit rejimi kapsamında yapılacak beyana istinaden varış gümrük idaresine sevk edilir. Fazlalık tespit edilmesi durumunda, ilgilisince talep edilmesi halinde, fazla çıkan eşya ulusal transit rejimi kapsamında yapılacak beyana istinaden varış gümrük idaresine sevk edilir.

Ulusal ve ortak transit rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılıklar için ortak hükümler

MADDE 241 – (1) 239 ve 240 ıncı maddelere konu eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı, Ek-11’de yer alan oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak işlemler varış gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklik veya fazlalık takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Ek-11’de belirtilen oranları aşan kısmı için uygulanır.

(2) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde tespit edilen 239 ve 240 ıncı maddelere konu aykırılığın, Kanunun ve/veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

(3) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde, taşıta tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığı ve 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık bulunmadığı; ancak, eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan edilenden farklı olduğunun tespit edildiği hallerde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Serbest dolaşımda bulunan eşyada beyana aykırılık

MADDE 242 – (1) Varış gümrük idaresince yapılan muayene neticesinde, miktar ve cins bakımından transit beyannamesine göre aykırı çıkan ihraç eşyası için sonradan ihraç edilsin veya edilmesin Kanunun 241 inci maddesi uygulanır. Söz konusu aykırılığın Kanunun diğer hükümlerini ve/veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya

MADDE 243 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verilir.

Yükümlü ve kefile yönelik tahsilat işlemleri

MADDE 244 – (1) İlgili gümrük idaresince transit işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi durumunda tahsilat işlemi başlatılır.

(2) İlgili gümrük idaresince yükümlüsüne tebliğ edilen gümrük vergileri ve diğer yükler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

(3) Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri ve diğer yükler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük idaresince kefil nezdinde tahsilat işlemi başlatılır. Ortak transit rejimi kapsamı işlemlerde kefilden tahsilatın yapılabilmesi için, gerekli bildirimlerin öngörülen sürelerde kefile yapılmış olması gerekir.

(4) Kefil tarafından süresi içinde ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler için kefil nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibata geçilir.

(5) Teminatın yeterli olmaması halinde kalan tutar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yükümlüsünden tahsil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılır.”

“(4) Götürü teminat sisteminde ise, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurulu” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkanı ve” ibaresi, “şirketi” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük ve dış ticaret işlemlerinde” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililerin” ibaresi “ortaklar ile şirket müdürünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “başmüdürlüğe” ibaresi “bölge müdürlüğüne”, dördüncü fıkrasında yer alan “Başmüdürlük” ibaresi “Bölge müdürlüğü”, beşinci fıkrasında yer alan “çalıştırma” ibaresi “çalışma” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için aşağıda sayılan belgelerle birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

a) 512 nci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil belgesi,

b) Geçici depolama yeri olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,

c) İlgili Ticaret Sicili Gazetesinin (tadiller dâhil) aslı veya gümrük müdürlüğünce onaylanmış örneği,

ç) Noterden tasdikli imza sirküleri,

d) Geçici depolama yeri alanının tümünü gösteren, resmi kurum ve kuruluşlar, belediyeler veya ilgili odalara kayıtlı mühendis ve mimarlarca onaylanmış plan veya kroki,

e) Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Kurum veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge,

f) Geçici depolama yerini ve eklentilerini içten, dıştan ve her bir cepheden ayrıntılı bir şekilde gösteren ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar,

g) Vergi mükellefiyet belgesi,

ğ) Geçici depolama yerinde yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu,

h) Ek-79’da yer alan taahhütname.

İmza sirküleri hariç yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde gümrükçe onaylanmış bir örneklerinin dosyasında bulundurulması yeterlidir. Gümrük idarelerince bu belgeler yanında gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir.

“(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri açma talepleri ile ilgili olarak, açılması düşünülen geçici depolama yerinde gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, geçici depolama yeri açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin Bölge Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme dikkate alınarak Bakanlıkça ön izin verilebilir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; geçici depolama yeri açılacak yerdeki diğer geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve geçici depolama yeri açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şekilde yapılır. Ön izin başvuruları, dilekçe, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici depolama yeri bulunmayan yerler

MADDE 514 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 97 nci maddesi kapsamında geçici depolama yeri bulunmayan yerlerdeki eşyanın konulduğu yerin geçici depolama yeri olarak kabul edilmesine ilişkin başvuru ve buna ilişkin işlemler, gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı bulunulan bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. Geçici depolama yeri olarak kabul edilen söz konusu yerlere konulan eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bu yerin geçici depolama yeri statüsü sona erer.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 515 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları

MADDE 515 – (1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar, geçici depolama yeri işleticilerince bilgisayar ortamında tutulur.

(2) Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 517 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “geçici depolama yeri geçici olarak derhal kapatılır” ibaresi “tedbir olarak geçici depolama yerine eşya girişine izin verilmez” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 518 – (1) Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için yatırım izni aranmaz.

(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi;

a) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2.500.000 TL,

b) Normal yöre kapsamındaki iller için 1.000.000 TL,

c) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500.000 TL,

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.

(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır. Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün söz konusu suçları işlememiş olmaları şarttır. Anonim şirketlerde, şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları; limited şirketlerde şirket ortakları arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların ise söz konusu suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir.

(4) Antrepo açma ve işletme yatırım izni, izin ve devir başvuruları, üçüncü fıkrada sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında bir inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.

(5) Gümrük müdürlüğü başvuruya ilişkin görüşünü başvuru dilekçesi, ilgili Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri ve üçüncü fıkrada sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri ile birlikte gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne iletir. Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; antrepo açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şekilde yapılır. Yatırım izni talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(6) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre talebinde bulunulması gerekir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izni iptal edilmiş sayılır.

(7) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin yürütüldüğü deniz limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve lojistik merkezler içerisinde açılacak antrepolarda beşinci fıkrada yer alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme ölçütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel değerlendirmesi ile yatırım izni talepleri sonuçlandırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel antrepo açma ve işletme izinleri, açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verilir. Süre sonunda faaliyetine devam etmek isteyen antrepo işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte olan mevzuata uygun şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz ederek açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını talep ederler. Söz konusu talep, iznin sona erdiği tarihten en erken dört ay, en geç bir ay önce yapılır. Bir aydan sonra yapılan başvurularda gecikme süresi kadar antrepoya eşya girişi durdurulur. Talep gümrük ve bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılarak nihai değerlendirme Bakanlıkça yapılır. Talebin uygun bulunması halinde izin belgesinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılır. Süre sonunda yürürlükte olan mevzuata uygun şartları yerine getirmeyen genel antrepoların açma ve işletme izinleri iptal edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 520 – (1) Antrepo açma ve işletme izni almak isteyen kişilerin Ek-80’in “I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER” bölümünde belirtilen belgeler ve Ek-81’de yer alan taahhütname ile antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “534 üncü maddede” ibaresi “Ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER bölümünde” olarak, ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan “Antrepo” ibaresinden sonra gelmek üzere “açma ve işletme” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Başvurunun incelenmesi esnasında ilgili gümrük müdürlüğü tarafından antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yer için görgü raporu düzenlenir. Görgü raporu; söz konusu yerin ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER bölümünde belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespitine ilişkin tüm bilgileri, antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları, antrepo alanının tam adresini ve özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda Ek-80’in II. Bölümü’nün B kısmında belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususlarını kapsar.”

“(3) Antrepo açılış taleplerine ilişkin başvurular, yerinde incelemeler de yaptırılmak suretiyle ilgili antreponun fiziki yapısının bu Yönetmelikte belirtilen vasıf ve şartları haiz olup olmadığı hususu ile birlikte 518 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hususlar ve dış ticaret politikaları göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüğünce incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Antrepo açılış talepleri, bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, sekizinci fıkrasındaki “idaresine” ibaresi “müdürlüğüne”, onuncu fıkrasındaki “idaresince” ibaresi “müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş; yedinci fıkrasında yer alan “getirmediği” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve devralan kişiye ilişkin koşulların sağlanıp sağlanmadığı” ibaresi, onuncu fıkrasında yer alan “üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “en geç altı ay içerisinde” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(6) Antrepoyu devralmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından; 518 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, 519 uncu maddede ve Ek-80’in I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER bölümünde bahsi geçen tüm şartların sağlandığını ispat eden belgelerin ve antreponun devrine ilişkin düzenlenen sözleşmenin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.”

“(11) Devrin şirket birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesi nedeniyle gerçekleşmesi halinde 518 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz ve antrepoyu devretmek isteyen eski işleticinin antreponun fiziki alanına ilişkin sağladığı mevcut koşulların antrepo izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar korunması yeterlidir. Sadece antrepo işletme izninin devredilmesi durumlarında devralmak isteyen işleticinin antreponun fiziki alanına ilişkin mer’i mevzuatla getirilen şartları yerine getirmesi gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 524 – (1) Antrepolarda yapılmak istenilen ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi neticesine göre gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte bölge müdürlüğüne aktarılır ve bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Genişletme ve daraltma taleplerinde antrepo işletme iznine hak kazanılmasından sonra talep edilen değişikliğe ilişkin gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri dikkate alınır. Söz konusu talepler dışında kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri ise gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve bölge müdürlüğünce Bakanlığa bilgi verilir.

(2) Antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınması talepleri ile akaryakıt antrepolarına ilişkin tank ilavesi talepleri gümrük müdürlüğünce görüş belirtilmek suretiyle bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Talep bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tank ilavesi ise Ek-80’in I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER bölümünün 1-a, 1-b, 1-g, 1-h maddelerinde belirtilen belgeler, bunun dışında kalan değişiklikler için ise, değişikliğin özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü değişiklik başvurusunda yapılacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar başvuru dilekçesinde belirtilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan işlemlere ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir. İznin Bakanlıkça verildiği durumlarda tespit raporları Bakanlığa da (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir. Birinci ve ikinci fıkra kapsamı dışında kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işleticilerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “518 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Gümrükler Genel Müdürlüğü kontrolörleri ve stajyerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(10) Bu maddenin uygulanmasında, Ek-80’in II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER bölümünün “C. ANTREPO ŞARTLARINA İLİŞKİN KUSURLAR” kısmında yer alan hafif, orta ve ağır kusurlar dikkate alınır. Yapılan inceleme, denetim veya işlemlerde antrepoda Ek-80’de sayılan kusurların tespiti halinde antrepo işleticilerine ilk tebligat tarihinden başlamak üzere “Hafif Kusur”da üç ay, “Orta Kusur”da bir ay süre verilerek yükümlülüklerin yerine getirilmesi bildirilir ve bu sürede antrepoya eşya girişine izin verilir. “Hafif Kusur” veya “Orta Kusur”un verilen süre içerisinde giderilememesi ile “Ağır Kusur” durumlarında antrepoya eşya girişine izin verilmez ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra kapsamında verilen süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “iskele veya şamandıradan” ibaresi “iskele, platform veya şamandıradan” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Ek-81/A ve ek-81/B’de” ibaresi “Ek-80’de” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Ek-80’in “II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER” bölümünde belirtilen koşullar aranır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 535 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 536 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu defterde; Ek-83’teki tablo muhteviyatı asgari bilgiler yer alır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akaryakıt antrepoları, benzin türleri, ham petrol, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır. Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak sayılan ürünlerin” ibaresi “Benzin türleri, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG)” olarak değiştirilmiş; sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun yöntem ve cihazlarla yapılması esastır. Ancak, denizyoluyla gelen veya giden benzin türleri, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) akaryakıt antreposuna girişinde ve antrepodan çıkışında Ek-80’in II. Bölümü’nün B kısmının 16 ncı maddesinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır. Sayaçla ölçüm yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Yurtdışına transit edilecek olması durumu hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek hallerde bu eşya, sayaç sistemi ile ölçümünün yapılması koşuluyla antrepoya alınmaksızın doğrudan başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 553 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrı dosya açılması, açma ve işletme izin belgesi düzenlenmesi ve harçların tahsili

MADDE 553 – (1) Gümrük idarelerinin gözetim ve denetimi altında bulunan her antrepo ve geçici depolama yeri için bu idarelerde ayrı bir dosya açılır. Bu dosyalarda izinler, yazışmalar ve benzeri belgeler muhafaza edilir. Antrepolar ve geçici depolama yerleri kapatılsa dahi, bu belgeler kapanış tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

(2) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olan ve harca tabi bulunan antrepo ve geçici depolama yerleri açma izni belgelerine ilişkin harcın peşin olarak ödenmesi, harcın ödenmesini müteakip söz konusu belgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Harç ödenmeden açma ve işletme izin belgesi verilmesi halinde, bu belgelere ilişkin harçlardan belgeleri veren memurlar mükellef ile müteselsilen sorumludurlar. Her yıl tahsil edilecek bu harçlar, antrepo veya geçici depolama yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilir.

(3) Açma ve işletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere ait harçların tahsiline ilişkin olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

a) Antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin izin yazısının gümrük idaresine intikal etmesini müteakip, harcın ödenmesi için, vergi dairesine bir yazı yazılır; aynı zamanda bu yazının bir örneği firma yetkilisine elden verilir.

b) Açma ve işletme harcının veya açma harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzunun veya yazısının ilgili tarafından yedi gün içinde gümrük müdürlüğüne ibrazı halinde, Açma ve İşletme İzin Belgesi veya Açma İzin Belgesi gümrük idaresince düzenlenerek ilgilisine verilir. Söz konusu belgeler bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından imzalanır.

c) Açma ve işletme harcı toplamı veya açma harcının tahsil edildiğine dair Vergi Dairesi makbuzu veya yazısının, Vergi Dairesine muhatap yazının ilgiliye verildiği tarihten itibaren yedi gün içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde bir müzekkere ile durumun aynı vergi dairesine bildirilmesi, ayrıca bu süre içinde ilgiliye gönderilecek yazıda söz konusu harcın yatırılması gerektiği, aksi takdirde verilen iznin iptal edileceği hususu bildirilir.

ç) Açma ve İşletme İzin Belgesinin ilgili bulunduğu antreponun veya geçici depolama yerinin görülebilir bir yerine asılacağı ilgilisine tebliğ edilir. Denetimler sırasında bu belgelerin yerinde bulunup bulunmadığına dikkat edilir.

d) Açma ve işletme harçları yatırılmadan izin belgesi düzenlenmez ve söz konusu yere eşya girişine izin verilmez.

e) Bu yerler kapatıldığında söz konusu belgeler geri alınarak dosyasında muhafaza edilir.

(4) Açma ve işletme izin belgelerinin verildiği tarihi takip eden yıllarda da bu harçların tahsilini sağlamak amacıyla işleticilerin mükellefiyet kayıtlarının bulunduğu vergi dairesine bildirilir. Gümrük müdürlüklerince düzenlenen antrepo ve geçici depolama yerleri açma ve işletme izin belgelerinde, harca konu değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa bildirilmesi gerekir.

(5) Antrepolara veya geçici depolama yerlerine ilişkin yıllık harcın Ocak ayı sonuna kadar yatırıldığına ilişkin makbuzun gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, bu antrepolara ve geçici depolama yerlerine eşya girişine izin verilmez.

(6) Antrepo ve geçici depolama yerlerinin gerek ilgilinin isteği, gerekse idarece re’sen kapatılması üzerine kapatma işleminin gerçekleşmesini müteakip ilgili vergi dairesine durum bir yazı ile bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 ilâ 51 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiş, 33 ilâ 47.05 numaralı ekleri ile 82 numaralı ekinin 1416 ve 36 ncı satırları yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin eki Ek-52 ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek-80 ve Ek-81’i ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-81/A ve Ek-81/B’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek-82’sindeki tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

51 Havalimanlarında hizmet veren geçici depolama yeri ve antrepo işleticilerinin serbest zaman uygulaması kapsamında Bakanlıkça yapılan düzenlemelere uymaması.”

 

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-83 eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Mevcut antrepoların durumu

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 519 uncu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ek-80’de belirtilen kusur durumuna göre belirlenen eksikliklerin giderilmesi için hafif kusurda bir yıl, orta kusurda iki yıl ve ağır kusurda üç yıl süre tanınır ve eksiklik bulunan hususların süre sonuna kadar Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi gerekir.

(2) Ek-80’in II. bölümünün “A-GENEL ÖZELLİKLER” kısmının (m) ve (n) bentleri ile aynı bölümün “B-ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN ÖZELLİKLERİ” kısmının 13 üncü maddesi, “C-ANTREPO ŞARTLARINA İLİŞKİN KUSURLAR” bölümünde ağır kusur olarak sayılmakla birlikte;

a) Antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için (m) ve (n) bentleri hafif kusur olarak değerlendirilir ve bunlar hakkında hafif kusura ilişkin hükümler uygulanır.

b) Antrepo açma ve işletme izni bulunan akaryakıt antrepoları için 13 üncü maddede belirtilen iskele veya platforma bağlı olma şartı, açma ve işletme izni süresinin uzatılmasında aranmaz ve bu şartın sağlanmaması kusur olarak değerlendirilmez.”

“Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Demiryolu ile yapılan taşımalarda, 1/11/2017 tarihine kadar tüm taşıma işlemlerinde; bu tarihten sonra ise sadece 235 inci madde çerçevesinde basitleştirilmiş usulde yapılan taşıma işlemlerinde teminat aranmaz.”

MADDE 30 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi 15/8/2017 tarihinde,

b) 6 ncı maddesi 1/11/2017 tarihinde,

c) 21 inci ve 28 inci maddeleri 1/1/2018 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

“EK 48

Ek-49

TRANSİT REFAKAT BELGESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER

Transit Refakat Belgesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklayıcı Notlar Transit refakat belgesi için kullanılacak kağıt yeşil olabilir.

Transit refakat belgesi, uygun olduğu hallerde rejim hak sahibi tarafından değiştirilen ve/veya hareket gümrük idaresince doğrulanan transit beyanı bilgilerine dayanılarak basılır ve aşağıdaki şekilde doldurulur:

1. MRN (hareket referans numarası)

Bu numara, 18 basamaklı ve alfanümerik olarak aşağıdaki örneğe uygun şekilde oluşturulur.

Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 Transit işleminin resmi olarak kabul edildiği yılın son iki hanesi (YY) Nümerik 2 17
2 İşlemin başladığı ülkenin belirteci (ISO alfa-2 ülke kodu) Alfabetik 2 TR
3 Hareket gümrük idaresi kodu Nümerik 6 061600
4 Her bir transit işlemine özgü belirteç Nümerik 7 1234567
5 Kontrol basamağı Nümerik 1 9

 

MRN, “kod 128”, “B” karakter seti standardı kullanılarak barkod şeklinde de basılır.

2. 3 no.lu kutu:

– ilk alt bölüm: mevcut basılı yaprağın seri numarası,

– ikinci alt bölüm: basılı yaprakların toplam sayısı (kalem listesi dahil),

– sadece bir kalem olduğunda kullanılmaz.

3. 8 no.lu kutunun sağındaki boşlukta:Kağıt usul kullanıldığında transit refakat belgesinin iade nüshasının geri gönderilmesi gereken gümrük idaresinin adı ve adresi.4. C kutusu:

– hareket gümrük idaresinin adı,

– hareket gümrük idaresinin kodu,

– transit beyanının kabul tarihi,

– varsa izinli göndericinin adı ve izin numarası.

 1. D kutusu:

– kontrol sonuçları,

– tatbik edilen mühürler veya “Vazgeçme ─ 99201”i ifade eden “─ ─” ibaresi,

– uygun olduğu hallerde “zorunlu güzergâh” ibaresi.

İlgili mevzuatında aksi belirtilmedikçe, transit refakat belgesi üzerinde düzeltme, ekleme veya silme yapılamaz.

6. Güzergâhtaki işlemler

Eşyanın hareket gümrük idaresinden sevk edilmesinden varış gümrük idaresine ulaşmasına kadar geçen sürede, eşyaya eşlik eden transit refakat belgesi üzerine belirli bilgilerin ilave edilmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemine ilişkin olmalı ve eşyanın yüklenmiş olduğu taşıma aracından sorumlu olan taşıyıcı tarafından ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında girilmelidir. Bilgiler mürekkepli kalemle ve büyük harf ile olmak koşuluyla okunaklı şekilde elle de eklenebilir.

Taşıyıcılara, eşyanın ancak aktarma işleminin topraklarında yapılacağı ülkenin yetkili makamlarının izniyle yapılabileceği hatırlatılır.

Söz konusu makamlarca ortak transit işleminin normal şekilde devam edebileceğine kanaat getirilmesi halinde, gerekli olabilecek önlemlerin alınmasını müteakip transit refakat belgeleri onaylanır.

Transit idaresi ya da varış gümrük idaresince, transit refakat belgesine eklenmiş olan bilgiler sisteme girilir.

İlgili kutular ve yapılacak işlemler:

– Aktarma: 55 no.lu kutu kullanılır.

– 55 no.lu kutu: Aktarma

– Eşyanın bir taşıma aracından diğerine ya da bir konteynerden diğerine aktarılması sırasında bu kutunun ilk üç satırı taşıyıcı tarafından doldurulur.

– Ancak, eşyanın karayolu taşıtları ile taşınacak konteynerlerde taşınması halinde, gümrük idaresince, transit beyanının düzenlendiği anda hareket noktasındaki lojistik durumun taşıma aracının kimliğinin ve kayıtlı olduğu ülkenin belirlenmesine imkan vermediği ve taşıma aracına ilişkin gerekli bilginin 55 no.lu kutuya sonradan girilmesinin temin edilebildiği durumlarda rejim hak sahibinin 18 no.lu kutuyu boş bırakmasına izin verilebilir.

– Diğer olaylar: 56 no.lu kutu kullanılır. – 56 no.lu kutu: Taşıma sırasındaki diğer olaylar

– Transite ilişkin mevcut yükümlülüklere uygun olarak doldurulacak kutu.

– Ayrıca, eşya bir yarı römorka yüklenmişse ve taşıma sırasında çekici değiştirilmişse (eşya elleçlenmeksizin veya aktarılmaksızın) yeni çekicinin kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke bu kutuya girilir. Bu durumda yetkili makamların onayı aranmaz.

Ek-50

KALEM LİSTESİ

KALEM LİSTESİ
Yaprak A
Hareket Gümrük İdaresi:                                                      MRN:
Tarih:
Kalem No (32) Kapların marka ve numaraları (31.1) Kapların Adet ve cinsleri (31.2) KonteynerNo (31.3) Eşyanın tanımı (31.4)
Rejim(1/3) Eşya kodu (33) Hassas eşya kodu (31.5) Hassas eşya miktarı (31.6) Özet beyan / Önceki belge (40)
Sevk / İhracat ülkesi (15) Varış ülkesi( 17) Brüt ağırlık(kg)(35) Net ağırlık(kg)(38) Ek bilgi / Sunulan belgeler / Sertifika ve izinler(44)
Gönderici / İhracatçı (2) Alıcı (8)

Ek-51

KALEM LİSTESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER

Kalem listesinin A yaprağı bilgisayar sistemi tarafından basılır ve transit refakat belgesine eklenir.

Kalem listesine ilişkin kutular dikey olarak genişleyebilir.

Bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde basılır:

1. Belirteç kutusunda (sol üst köşe):

(a) Kalem listesi, (b) Mevcut yaprağın seri numarası ve yaprakların toplam adedi (transit refakat belgesi dahil).

2. Har. Güm. İda. ─ hareket gümrük idaresinin adı.

3. Tarih ─ transit beyanının kabul tarihi.

4. MRN ─ hareket referans numarası.

5. Kalem düzeyinde farklı kutulara ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde basılmalıdır:

(a) Kalem No ─ mevcut kalemin seri numarası;

(b) Rejim ─ Eşyanın statüsü beyanın tümü için aynı ise bu kutu kullanılmaz

(c) Karışık sevkiyat ise, eşyanın statüsü olarak TR, T1, T2 veya T2F basılır.

Ek-52

TAAHHÜTNAME

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrol kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduğumu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi taahhüt ve beyan ederim.

Beyan Eden Kişinin

Doğum Yeri ve Tarihi:

Anne Adı:

Baba Adı:

Adresi:
Pasaport Numarası ve Tarihi:

Tarih/Yer:
İsim Soy İsim:
İmzası:

Açıklama: Bu taahütname Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz yabancı uyruklu çalışanların adli sicil kayıtlarını ibraz edememeleri halinde beyan eden kişinin kendisi tarafından imzalanacaktır. “

“EK: 80

ANTREPO AÇMA VE İŞLETME KOŞULLARI İLE ARANAN BELGELER

Antrepo açma ve işletme izni ile iznin geçerlilik süresini uzatma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile antrepo olarak açılması düşünülen açık ve kapalı alanların aşağıda yer alan bilgi, belge ve şartlarla ilgili hükümleri karşılaması gerekmektedir. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde I. ve II. bölümde yer alan koşulların bir kısmı veya tümü aranmayabilir. Açılış şartlarının kontrolünde veya inceleme, denetim ve işlemlerde II. bölümde yer alan “Kusurlar” kısmı dikkate alınır.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER

1. Yatırım izni verilmiş olan, A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek isteyen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesindeki şartları haiz tüzel kişilerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine başvurmaları gerekir.

a) Antrepo alanının tümünü gösteren, resmi kurum ve kuruluşlar, belediyeler veya ilgili odalara kayıtlı mühendis ve mimarlarca onaylanmış plan veya kroki,

b) Bina ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun olduğunu gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belge,

c) Antrepo ve eklentilerini içten, dıştan ve her bir cepheden ayrıntılı bir şekilde gösteren ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar,

ç) Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,

d) Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; diğer yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konu ile ilgili yetkili Kurum veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge,

e) Antrepoda yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu,

f) Firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası,

g) Noterden tasdikli İmza Sirküleri,

ğ) Vergi mükellefiyet belgesi,

h) Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli, boru hatlarına ilişkin kapasite raporu, kalibrasyon cetvelinin düzenlenemediği eşya için tank kapasite raporu,

ı) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde Ek-81/II’deki, diğer eşyada ise ek-81/I’deki örneğe uygun taahhütname, (Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz)

i) İlgili Ticaret Sicili Gazetesinin (tadiller dâhil) aslı veya gümrük müdürlüğünce onaylanmış örneği,

j) 518 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri,

k) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu,

l) Antrepo işleticisi firmaya ilişkin bilgilerin (firma tarihçesi, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası, sermaye ve ortaklık yapısı, antreponun bulunduğu yerin koordinatları, faaliyet alanı, web sitesi vb.) yer aldığı doküman,

m) Antrepo için düzenlenen acil durum eylem planı,

n) Antrepoda düzenli olarak haşere, böcek, kemirgenlere karşı pest kontrol tedbirlerinin alındığını gösteren belge,

o) Antrepoların iş güvenliği uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren belge,

ö) Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,

p) Antrepo işleticisi firmaya ait kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı,

r) Antrepo işleticisi firmanın, gümrük idaresiyle doğrudan bağlantı sağlayabilecek sabit IP adresli en az bir internet hattının bulunması.

2. C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin birinci maddenin (b), (f), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri dışında kalan bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine başvurmaları gerekir. Akaryakıt antrepoları hariç C, D ve E tipi özel antrepo olarak açılmak istenilen yerin, işyerinin sınırları içerisinde bulunması halinde, tapu sicil örneği veya kira sözleşmesi, itfaiye raporu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya buna karşılık gelen belge yeterli olup bu belgelerde antrepo veya depo ibaresinin aranması zorunlu değildir.

3. Kamu kurum veya kuruluşları veya belediyeler bu statülerine ilişkin belgeleri ibraz ederler.

4. Kamu kurum veya kuruluşlarının antrepo açma ve işletme taleplerinde adli sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki antrepo açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalışma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz.

5. İmza Sirküleri hariç yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde idare tarafından onaylanmış bir örneklerinin dosyasında bulundurulması yeterlidir. Gümrük idarelerince bu belgelerin yanı sıra gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir.

6. Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan tüzel kişiler tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi’nin sunulması halinde birinci maddenin (o) bendinde, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin sunulması halinde ise birinci maddenin (n) bendinde belirtilen belge aranmaz.

7. Elektronik ortamda ulaşılabilen belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmez.

A- GENEL ÖZELLİKLER

1. A ve B tipi genel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir.

a) Antrepoda, izin verilen antrepo tipine münhasır işlemlerin gerçekleştirilmesi,

b) Antreponun; deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan ve limanlarda veya gümrük sahalarında, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların ve kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması,

c) Antrepodan dışarıya izinsiz eşya çıkarılmasına imkân vermeyecek gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmış olması,

ç) Antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanların birbiri ile doğrudan irtibatının bulunması,

d) Antreponun kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından sayılmayan üstü açık sahaların; sadece kapalı yerlere alınamayan, hava muhalefetinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya eşya çıkarılmasına imkân vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla çevrilmiş olması,

e) Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere gümrük memurlarınca ve/veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması,

f) Antrepo içinde ve/veya sahasında eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık alanının bulunması,

g) Gümrük idaresince kabul edilen eşya giriş-çıkış kapılarının seksiyonel veya yana sürgülü olması, olmadığı durumda antrepo dışına çıkış yönüne doğru açılır olması ve giriş-çıkış kapıları dışındaki bütün kapı ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması, personel giriş-çıkış kapılarının antrepo dışına çıkış yönüne doğru açılır olması, eşya giriş-çıkış kapıları dışında, yeterli sayıda tahliye kapısı bulunması,

ğ) Antrepoların özelliğine ve operasyonun hızına göre yeterli sayı ve özellikte rampa bulunması; birden fazla rampa bulunması halinde rampalar arasındaki açıklığın yeterli olması; antrepolarda eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması sırasında karışmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınması,

h) Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması,

ı) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlara yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan ve çalışacağı alanda muhafaza edilen eşyanın türüne uygun gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması,

i) Antrepoda depolanan eşyanın özelliğine uygun raf sistemi bulunması, raflı antrepolarda bütün rafların alfabetik ve sayısal işaretlerle adreslenmesi,

j) Rezervli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması,

k) Ufak veya kıymetli eşyanın depolanması halinde, özel raflar, kilitli dolaplar veya kasalar bulunması,

l) Antrepoya konulacak eşya türüne uygun yangın söndürme düzeneği ve ekipmanı bulunması, bu ekipmanın yerinin sabit ve işaretli olması,

m) Akü şarj istasyonu bulunan antrepolarda bu sistemin antreponun kapalı alanının dışında olması ya da yalıtılmış bir bölümde bulunması,

n) Antreponun, idarenin süreç takibini kesintisiz sağlaması için, enerji kesintisine izin vermeyecek şekilde jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı hatları (ups) ile donatılmış olması,

o) Muayene yeri bulunması ve ayrılan muayene yerinin depolanan eşyanın niteliğine uygun olması,ö) Antrepo sahasında gümrük memuru ve/veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri personeli ile antrepo personelinin çalışma ve gözetimine elverişli arşiv ve özel bürolar haricinde, eşya depolama amacı dışında yerlerin olmaması, antrepo içerisinde bulunan sosyal yaşam alanları ile eşya depolama alanlarının birbirinden bağımsız girişleri olacak şekilde ayrıştırılmış olması ve antrepo alanı içerisinden sosyal yaşam alanlarına geçişin bulunmaması,p) Bu ekin III. bölümünde sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması,r) Antrepo işleticilerince Ek-83’te yer alan bilgileri içeren stok takip sisteminin kurulması ile Bakanlıkça antrepo stok takip sisteminin kurulmasını müteakip antrepo işleticilerince kurulan sistemden antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerin anlık olarak Bakanlık sistemine iletilmesinin sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının kurulmuş olması,s) Antrepo yerleşim planı hazırlanması ve yerleşim planının çalışanların görebileceği yerlere konulması,2. C, D ve E tipi özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça birinci maddenin (f), (g), (ğ), (i), (j) ve (k) bentleri dışında kalan nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir.

3. Tamamı açık alandan oluşan antrepolarda birinci maddenin (f), (g), (ğ), (i), (j), (k), (m) ve (o) bentlerinde belirtilen nitelik ve şartlar aranmayabilir.

B- ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN ÖZELLİKLERİ

Özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır.

Tahsis edilecekleri eşya ve maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesislerin ve araçların bulunması,

2. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları fabrika sahası içinde veya ilgili kamu kurumlarının belirlediği yerlerde bulunması, buraların ve buralarda kullanılan ekipmanın ex-proof (patlamaya karşı korunmuş) özellikte olması, alanların yangına dayanıklı malzeme ile diğer alanlardan arındırılması, havalandırma tesisatlarının ex-proof özellikte olması, yangın kapılarının elektrikli ve ex-proof malzemeden yapılması, kamera ile alan içerisindeki data ve elektrik kablolarının yangına dayanıklı ve ex-proof özellikli olması,

3. Sıvıların araçlardan tank ve depolara ve buralardan da araçlara kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasını sağlayan, gerekli teknik tesisatın oluşturulmuş olması,

4. Tankların;

a) su boşaltmaya mahsus bir deliği,

b) içine girilip temizlik yapılmasına uygun bir deliği,

c) biri sıvının tanka girmesi, diğeri tanktan çıkması için iki ağzı, (teknik zorunluluk nedeniyle ve gümrük idaresince izlenebilir olması şartıyla tank ağızlarına bağlanan giriş ve çıkış boruları birden fazla olabilir)

ç) tepelerinde en az bir ölçü deliği,

d) ölçü deliklerine ulaşmak için yatık düz basamaklı ve korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni veya bir köprüsü,

bulunması,

5. Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde üzerlerine konacak demir kapakların istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılması veya boruların geçtiği mahal itibariyle bunun çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün bulunmaması halinde ise boruların detay krokisinin idareye verilmesi,

6. Giriş ve çıkış borularının kolaylıkla ayırt edilebilecek şekilde ayrı ayrı renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması ve boruların üzerindeki vana musluklarının mühürlenebilecek şekilde olması,

7. Tanklara alınan, tanklardan çıkarılan veya tankların içinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük idaresince bilgisayar ortamında gerekli gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli elektronik ölçüm cihazları bulunması ve bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerinden gözetim yapılmasını ve antrepodaki mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin kurulması,

8. Gemilerden tanklara eşya alınırken, farklı ürün tiplerinin ana giriş borusunda/borularında karışmasına imkân vermeyecek düzenlemelerin yapılmış olması,

9. Art arda eşya sevkiyatı yapılan antrepolarda, ana giriş borusundan/borularından tanklara eşyanın sevki için dağıtım merkezi (manifold) tesis edilmiş olması,

10. Ana giriş borusunda eşyanın akışını ve rengini görebilmek için ana borunun/boruların dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde gözetleme camı (sight glass) bulunması,

11. Bir borudaki eşyanın niteliğinin belirlenebilmesi için; borunun uzunluğunun yüz metreden daha uzun olması halinde takriben yüz metre arayla, fiziki koşullar nedeniyle yüz metreden kısa olması halinde ise borunun başlangıcı ile tanka bağlantı yeri arasında maksimum mesafede iki adet numune alma yeri bulunması,

12. Ağır mazotun (heavy fuel oil) konulduğu tankların ve boru hatlarındaki eşyanın donmasını önlemek ve sirkülasyonunu sağlamak amacıyla ısıtıcı (serpantin) bulunması

13. Akaryakıtın, antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de antrepo tanklarına tahliyesi için antreponun iskele veya platforma bağlı boru hattının olması,

14. Boru hattıyla gelen akaryakıtın, antrepo tanklarına alınması için antreponun boru hattıyla doğrudan bağlantısının olması,

15. Benzin türleri, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) akaryakıt antreposu veya tanklarına alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına bu ekin IV. bölümünde sayılan özelliklere sahip sayaç sistemi ile sayaç sisteminden geçen ürün miktarının yerinden ve uzaktan izlenebilmesine izin veren sayaç otomasyon sisteminin kurulması,

16. Kalibrasyon cetvellerinin hesaplanmasında esas alınan ölçüm yerlerini, tanklara konulacak ürün cinslerini ve tank referans yüksekliklerini içeren bilgilerin tanka çıkış merdivenlerinin başlangıç ve bitiş noktalarında bulunması,

ANTREPO ŞARTLARINA İLİŞKİN KUSURLAR

1. “HAFİF KUSUR”: II.Bölümün “A. GENEL ÖZELLİKLER” başlığı altında yer alan 1 nci maddenin (g), (ı), (i), (j), (k) ve (o) bendlerinde yer alan özelliklerin bulunmaması,

2.  “ORTA KUSUR”: II.Bölümün “A. GENEL ÖZELLİKLER” başlığı altında yer alan 1 nci maddenin (e), (ğ), (h), (ö) bendlerinde ve “B.ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN ÖZELLİKLERİ” başlığı altında yer alan 2, 4, 8, 10, 11, 12 ve 16 ncı maddelerinde yer alan özelliklerin bulunmaması,

3. “AĞIR KUSUR”: II. Bölümde sayılanlardan hafif ve orta kusur olarak belirlenenler dışında kalan şartların sağlanmaması

III. ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ

Antrepolara kurulacak kameraların aşağıda yer alan asgari şartları taşıması gerekmekte olup, bu şartların benzerini veya daha üst özelliklerini taşıyan kameraların kullanılması da mümkündür. Kameraların teknik özellikleri ve niteliklerine göre aynı özelliğe ilişkin farklı tabirlere de aşağıda yer verilmiştir.

A- GENEL ÖZELLİKLER

1- Kameraların, yirmi dört saat aralıksız kayıt yapan ve/veya harekete duyarlı olması,

2- Kameraların, antrepo sahası giriş-çıkış yerlerine konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 1080P çözünürlükte, saniyede en az 15 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması,

3- Kameraların, antrepoda bulunan kapılar, muayene ve elleçleme alanları ile eşya giriş-çıkışına elverişli yerlere konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 1080P çözünürlükte, saniyede en az 15 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması,

4- Kameraların, antreponun kapalı alanı ile açık alanında genel izleme sağlayacak şekilde konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 720P çözünürlükte, saniyede en az 10 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması, açık alanda kör nokta kalmaması,

5- Kamera ve kayıt sistemlerinin kesintisiz güç kaynağına bağlı olması,

6- Kamera kayıtlarının her bir kamera için kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca saklanması (harddisk, dvd, cd, bulut depolama ve benzeri şekilde) ve kamera kayıtlarının depolanmasında en az RAID 5 veya RAID 6 sistemi bulunması,

7- Kameraların, gece/gündüz (day/night) özelliğine sahip, karanlık veya ışığın az olduğu ortamlarda da net görüntü alabilecek özellikte ve mekanik IR Cut filtreye sahip olması,

8- Kameraların, hedef görüntüye ait detayları anlık izlemede ve kayıtlı görüntüler izlenirken verebilecek nitelikte olması,

9- Kameraların, kötü ışıklandırma koşulları altında net ve kaliteli görüntü alabilmesi için geniş arka ışık dengeleme (WDR) ve arka ışık dengeleme (BLC) özelliklerine sahip olması,

10- Kameraların, gece-gündüz geçişi veya ışığın az olduğu ortamlarda görüntüyü daha kararlı hale getiren ve çözünürlük kaybını önleyen teknolojiye sahip olması ve bu kameraların dış ortam koşullarında (hava değişikliği, rüzgâr, yağmur vb.) odaklanma bozulmasını en aza indirgeyecek şekilde önlemlerin alınmış olması,

11- Kameraların, hava ve dış etkenler nedeniyle yönünün değişmesini engelleyecek şekilde monte edilmesi veya korunaklı hale getirilmesi,

12- IP kameraların kullanılması (ancak aranan şartları taşıması kaydıyla hâlihazırda antrepoda kullanılmakta olan analog kameralar da kabul edilir),

13- Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak tarih, saat, dakika şeklinde log tutabilme imkânının olması (bu özellikleri kamera üzerinde barındırabilir),

14- Kamera sisteminde ön izleme, oynatma, canlı izleme, yedekleme, kayıttan yürütme-playback ve bunların aynı anda ağdan yapılabilmesi,

15- Kayıt-playback desteği ile normal, hızlı, yavaş ve elle tek kare oyun şeklinde seçeneklerinin olması (kamera, kayıt cihazı veya her ikisinde de bulunabilir),

16- Uzaktan erişim ile, en az yedi gün geriye seyredebilme özelliği olması (uzaktan erişim ile),

17- Kameraların üzerinde IR LED bulunması veya çok düşük aydınlatmalı ortamda harici IR Spot aydınlatmaları ile birlikte montaj lanması ve eşya giriş-çıkış yerlerini gösteren kameraların üzerinde veya entegre IR LED’lerin en az 30 metrelik gece görüş mesafesine sahip olması,

18- Kameraların, akıllı hareket algılama, sabotaj algılama ve harici alarm algılama özelliklerine sahip olması,

19- Kameraların, hava koşulları nedeniyle konumunun veya açısının değişmesi ve/veya dışardan müdahale edilmesi (kamera görüşünün engellenmesi, odağın müdahale edilerek bozulması, kamera yönünün değiştirilmesi, spreyle kameranın görüntü almasının engellenmesi vb.) hallerinde, üzerinde bulunan uyarı sistemi vasıtası ile ilgili birimlere (gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ve ilgili personele) elektronik posta yolu ile iletilmesi,

20- Kameraların, alarm durumu algılaması halinde uyarı vermesi ve bunun gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili personele elektronik posta ile iletilmesi,

21- Kameraların, sabotaj algılaması halinde bunun gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili personele elektronik posta ile iletilmesi,

22- Sistemde kullanılacak kayıt platformları, tanımlanan kriterleri sağlamak kaydıyla konfigüre edilerek gerekli HDD kapasitesi ile temin edilmesi,

23- Sistem dâhilinde kullanılacak olan kameraların ONVIF Full Member (Tam Üye) üyesi olması,

24- Yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak IP kameralar, IP video kayıt ve yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması,
gereklidir.

B- ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1- Kameralar, M-JPEG, H.264, MPEG-4 veya MX-Peg görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemeli,

2- Kameralar, en az 720P (analog kamera ise D1) çözünürlükte görüntüler elde edebilmeli,

3- Kameralar, en az 10 (on) fps kayda izin vermeli,

4- Kameralar;

*En az F1.2’de 2.8 mm, F.l.6’de 4.3 mm ayarlanabilir lense sahip olmalı ve en fazla 1/ 2,5″ (bir bölü iki virgül beş inç) CMOS’a sahip olmalı (daha geniş açılı lensler de kabul edilir),

*Arka plan ışığını dengelemeli,

*Otomatik beyaz dengelemeli,

* Akıllı hareket algılamalı,

*Darbe (sabotaj) algılamalı,

*Görüntü ile senkronize ses kaydı sağlamalı,

* Gündüz en az F1.2 ışık hassasiyeti, 1/30 saniye örtücü hız, 50IRE’de 0,3 (sıfır virgül üç) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek niteliklerde olmalı,

*Gece en az F1.2 ışık hassasiyeti, 1/30 saniye örtücü hız, 50IRE’de 0,05 (sıfır virgül sıfır beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek niteliklerde olmalı,

*Hem gündüz, hem de gece net görüntü verebilmesi için mekanik infrared filtreye sahip olmalı,

*SD hafıza kartı yuvasına sahip olmalı, ağ bağlantısı bir nedenden dolayı kesildiğinde üzerine kayıt yapılabilmeli ve en az 64 GB’ye kadar hafıza kartını desteklemeli,

5- Kameralar, ağ bağlantısı üzerinden bir kayıt sunucusuna, Ağa Bağlı Depolama Birimine (NAS) veya Ağa Video Kaydedici (NVR) cihazına kayıt yapabilmeli,

6- Kameralar, görüş açısındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü büyütebilmeli (zoom) veya dijital yakınlaştırma (dijital zoom) ve sonrasında resmin içerisinde gezinme yapabilmeye elverişli olmalı,

7- Kameralar, mikrofon ile dış ortamdaki sesleri operatöre iletme ve kaydetme özelliğine sahip olmalı,

8- Kameralar, ethernet bağlantısı üzerinden TCP/IP protokol video çıkış sağlamalı,

9- Kamera sistemine 10 adet kullanıcı atanabilmeli ve kullanıcılara farklı yetkiler tanımlanabilmeli,

10- Kamera sistemine aynı anda 8 kullanıcı bağlanabilmeli,

11- Kamera, kullanıcı ve yönetici şifre koruma seviyelerine sahip olmalı,

12- Kameralar 3 boyutlu gürültü azaltma özelliğini desteklemeli,

13- Kameralar, geniş dinamik aralık (WDR-60dB) ve arka ışık bastırma (BLC) özelliklerini veya akıllı gölge teknolojisini desteklemeli,

14- Kameralar, gizlilik maskeleme (4 bölge) özelliğini desteklemeli,

15- Kameralar, dijital zoom özelliğini desteklemeli,

16- Kameralar, video mirror veya video flip özelliklerini desteklemeli,

17- Kameralar veya kayıt sistemlerinin; IPv4’te TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, POP3, NTP, DNS, FTP, ARP, DHCP, RTSP, ONVIF (TAM ÜYE) protokollerine, IPv6’da ise TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, P0P3, NTP, SMTP, ONVIF (TAM ÜYE) protokollerine entegre desteği olmalı,

18- Sistem, en az beş farklı alıcıya JPEG anlık durum görüntüsü göndermek için elektronik posta hizmeti sağlamalıdır.

C- KAMERA YAZILIMI VE KAYIT SİSTEMİ

1- Yazılım ve Kayıt Sistemi, H.264 ve MPEG-4 formatlarındaki görüntüleri kayıt edebilmeli,

2- Yazılım ve Kayıt Sisteminin Full HD (1920×1080) kamera desteği bulunmalı, bu destek ile yüksek çözünürlüklerde kayıt yapılabilmeli,

3- Yazılım ve Kayıt Sistemi, Raid 5 ve Raid 6 desteğine sahip olmalı,

4- Yazılım, canlı izleme ve video oynatma için dijital zoom özelliğini desteklemeli,

5- Yazılım, sisteme bağlı tüm kameraların görüntüsünü gerçek zamanlı olarak ve kayıt üzerinden sergileme yeteneğine sahip olmalı,

6- Yazılım, seçilen bir zaman aralığına ait olay/alarmların sorgulamasını yapabilmeli,

7- Yazılım, kameralar tarafından tespit edilen hareket alarmlarını sergileme ve operatörü sesli ve görüntülü olarak ikazlama fonksiyonuna sahip olmalı,

8- Yazılım, bir alarm/olay tetiklendiğinde, tetiklenmiş kanalın görüntüsünü ana monitörde göstermeye ayarlanabilmeli,

9- Yazılım, bir olay algılandıktan sonra pre-alarm ve post-alarm kaydını başlatabilmek,

10- Yazılım, herhangi bir zamanda kameraların kaydettiği görüntüleri eş zamanlı olarak sergileyebilmek,

11- Yazılım, hızlı oynatma için alarm bildirimlerini veri tabanına belgelendirmek,

12- Yazılım, Sürekli kayıt, kayıt kapalı, alarm/olay kaydı için bir haftada saatlik bazda zamanlanmış kayıt özelliğini desteklemeli, sistem yazılımı akıllı hareket ya da obje algılama özelliğini destekleyen kameralarla birlikte kullanıldığında, belirlenen kurallara ya da filtrelere dayalı kayıt işlevini yerine getirebilmeli,

13- Yazılım, kaydedilmiş videoyu JPEG, MPEG veya AVI formatlarına dönüştürmeyi desteklemeli,

14- Yazılım, canlı erişim sağlayan entegre web hizmetine sahip olmalı,

15- Yazılım, değişik kullanıcı ve gruplar için erişim yetkileri tanımlama ve şifre ile erişim imkanına sahip olmalı,

16- Yazılım, kullanıcıların eylemlerini bir kütüğe kaydetmeli,

17- Yazılım, çözümlenen video akışlarını tek ya da çoklu monitörlerde gösterebilmeli,

18- Yazılım, istemciler ile uzak aygıtlar arasında tam iki yönlü sesi desteklemeli,

19- Yazılım, birden çok kameradan ses dâhil olmak üzere çeşitli biçimlerdeki videoyu dışa aktararak hızlı kanıt aktarımı sağlayabilmeli,

20- Yazılım, video görüntülerinin görüntüleme ve kayıt parametrelerini ayarlama olanağına sahip olmalı,

21- Yazılım, istenilen bir eylemin gerçekleştirilmesi için kamera sensor girişi, akıllı video hareket algılama, sistem alarmları veya mantıksal sensor girişi vb. durumları tetikleme olarak kullanabilmeli; tetikleme tiplerinin kullanılmasıyla kayıtlı adreslere e-posta gönderilmesi vb. aksiyonlar başlatabilmelidir.

Ç- AKARYAKIT ANTREPOLARI İLE ÖZELLİKLİ EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERALARIN ÖZELLİKLERİ

Yukarıda sayılan özelliklere sahip sisteme bağlı kameraların;

1- Antreponun bulunduğu tesise giriş-çıkış yapan araçları,

2- Araca yükleme yapılan yerleri,

3- Eşya sevki yapılan manifoldu (tanktan tanka veya antrepodan eşya transferi yapılan yerleri),

4- Varsa antrepo sahasındaki kolektörü,

5- Mümkün olması halinde gemi yanaşan platform/iskeleyi,

6- Sayaç sisteminin kurulu olduğu yerleri, görecek şekilde konumlandırılması gerekmektedir.

 1. AKARYAKIT ANTREPOSUNA/TANKLARA BAĞLI ANA BORU HATTINDAN GEÇEN ÜRÜN MİKTARINI ÖLÇMEYE YARAYAN SAYAÇ SİSTEMİ

A- SAYAÇ SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

– Tip onaylarının alınmış olması,

– Muayene ve/veya damgalama işlemleri yapılmış olması

– Muayene kuruluşu işlemleri tamamlanmış olması,

– Akaryakıt ticari alım-satım uygulamalarına uyumlu olması (Ölçü Ayarlar Yönetmeliği/Ölçü Ayarları Direktifi- Measurement Instrument Directive-MID)

– MID uyumluluk belgelerinin onaylı kuruluşlarca verilmiş olması,

– Ölçüm sistemini (sayaç) tamamlayan/etkileyen öğelerin de sertifikasının bulunması,

– Boru hatları ile ürünlerinin hacimlerinin ölçülmesine yönelik TSE standartlarına uygun olması (Amerikan Gaz Birliği (AGA ), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Uluslararası Standart Örgütü (ISO), Avrupa Standardı (EN), Hollanda Ölçüm Enstitüsü (NMI) Standartlarına uygun olması,

– Ölçüm sisteminin maksimum hassasiyetinin % 0,3 (Accuracy Class 0,3: Measurement Systems on Pipeline) olması”

– Sayaç bileşenlerinin maksimum hassasiyetinin % 0.2 olması,

– Sayaçların akredite koşullarda kalibrasyonlu olarak üretilmiş olması,

– Ölçüm sistemlerinin ilk devreye alınması esnasında, bu MID belgelerinin kontrolünü, doğrulama ve mühürleme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünce) veya yetkili firmaca yapılması,

– İlk devreye alınma tarihini takip eden periyodik doğrulama kontrollerini ve mühür yenileme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve taşra idarelerince) yapılması,

– Sayaçların doğruluğunun kontrolü onaylı kalibrasyon sertifikası bulunan bir referans ölçüm sistemi ile (prover, kap, kantar, mastermetre vb) yapılması,

B- SAYAÇ SİSTEMİNİN KURULACAĞI YERLER

– Gemi ile gelen akaryakıtın tahliye edildiği ana giriş borusunun iskele/platform veya karaya çıktığı yerdeki en uygun yere takılması (sayaçların doğru sonuç verdiği kara, gemi, basınç, sıcaklık, debi aralığı gibi fiziki ve çevresel özelliklerin göz önüne alınması),

– Boru hattıyla taşınan akaryakıtta antrepoya bağlı boru hattından önceki en uygun yere kurulması,

– Antrepodan yapılan akaryakıt transitlerinde gemiye yükleme yapılmadan önceki en uygun yere kurulması,

C- SAYAÇ SİSTEMİ YAZILIMI

– Ana giriş veya çıkış boru hattından geçen akaryakıt miktarını göstermesi,

– Borudan geçen akaryakıt miktarının izlenmesini sağlayan sistemin kurulması ve bu sisteme gümrük idaresince erişimin sağlanması,

– Sayaç ve sayaç yazılımının aşağıdaki bilgileri sağlaması,

* Kütlesel akış

* Toplam kütle

* Hacimsel akış

* Toplam hacim

* Yoğunluk (yoğunluk bilgisinin laboratuvar sonucuna göre girilmesi gereken durumunda bilginin gümrük memurunca girilmesi)

* Sıcaklık

* Net hacim

* Net yoğunluk

* Arşivleme

* Anlık ve genel raporlama (tahliye sırasındaki, tahliye sürecindeki, haftalık, aylık, belirlenen tarihler arasında raporlama yapabilmesi),

– Yazılıma gümrük idaresinin bilgisi dışında müdahale edilememesi,

Özelliklerini taşıması gerekir.

EK:81

ANTREPO AÇIP İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

(Noterden tasdikli olacaktır.)

Adresi ve diğer özellikleri …../…../….. tarihli ve ………. sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan yeri genel antrepo olarak açmak ve işletmek için Bakanlıkça verilecek izne karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:

1- Antrepoya alınacak eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Bakanlığın bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,

2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,

3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Bakanlığın isteği üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,

4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an gümrük idaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcılarına diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,

5- Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcıları, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük personeli tarafından şahsen veya dolaylı yapılan teftiş ve soruşturmalarda, gümrük mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya idaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın, işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,

6- Mevcut tesisatta gümrük idaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,

7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından lüzumlu fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının emniyetle korunabilmesi için Bakanlıkça gerekli görülecek sair tesisat ve tadilatı yapmayı,

8- Antrepoya konulacak eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden gümrük idaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma ve sair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,

9- Antrepoyu ileride Bakanlığın izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi takdirde Bakanlığın devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,

10- Antrepoyu ileride Bakanlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Bakanlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin, devam edeceğini,

11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcılarına her istedikleri anda göstermeyi; antrepolara eşya konulması, buralardan eşya çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Yönetmelik hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,

12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük ve sair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre teminat vermeyi,

13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere tayin edilecek gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi,

14- Telefon dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını bedelsiz olarak temin etmeyi,

15- Bakanlık veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak sair lüzumlu tavsiye ve istekleri yerine getirmeyi,

16- Gümrük mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Bakanlığın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

Taahhütnameyi verenin veya
vekil veya temsilcisinin imzası

YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI VEYA MUHAFAZALARI İÇİN ÖZEL TERTİP VEYA TESİSLER GEREKEN EŞYANIN KONULMASINA MAHSUS ANTREPO AÇMA/İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

(Noterden tasdikli olacaktır.)

Adresi ve diğer özellikleri …./…./…. tarihli ve ………. sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan tank ve depoları özel antrepo olarak açmak ve işletmek için Bakanlıkça verilecek izne karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:

1- Antrepoya alınacak petrol, akaryakıt veya sair eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Bakanlığın bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,

2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya (tanklara) konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,

3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Bakanlığın izni üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,

4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an gümrük idaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcılarına diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri onlara göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,

5- Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcıları, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük personeli tarafından şahsen veya dolaylı yapılan teftiş ve soruşturmalarda Gümrük Mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya İdaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,

6- Mevcut tesisatta gümrük idaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,

7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından gerekli fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının güvenle korunabilmesi için Bakanlıkça gerekli görülen sair tesisat ve tadilatı yapmayı,

8- Antrepoya konulacak petrol, akaryakıt veya sair eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma ve sair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,

9- Antrepoyu ileride Bakanlığın izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi taktirde Bakanlıkça devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,

10- Antrepoyu ileride Bakanlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Bakanlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin devam edeceğini,

11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine ve Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcılarına her istedikleri anda göstermeyi, antrepolara eşya konulması, buralardan çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Gümrük Yönetmeliği hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,

12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük ve sair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından gümrük idaresine peşin olarak kanunen geçerli teminat vermeyi,

13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere atanacak gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi ve bu memurlara her altı ayda bir ücretsiz olarak bir tulum elbisesi ile üç senede bir defa meşin ceket vermeyi, (NOT: Meşin ceket akaryakıt antrepolarındaki memurlar için)

14-Telefon dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını da bedelsiz olarak temin etmeyi,

15- Bakanlık veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak sair lüzumlu tavsiye ve istekleri yerine getirmeyi,

16- Gümrük mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Bakanlığın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

Taahhütnameyi verenin veya
vekil veya temsilcisinin imzası”

“EK-83

ANTREPO İŞLETİCİLERİNCE TUTULACAK ANTREPO STOK DEFTERİ TABLOSU

1.Sıra No 2. Antrepo Beyannamesi 3. Rejim Kodu 4. Eşya Bilgileri 5.Kap Bilgileri 6.Net Ağırlık 7.Brüt Ağırlık 8.Antrepo Beyannamesinde Satışa Esas Bilgiler 9.Özet Beyan/Önceki Beyan No 10.Girişte Toplam Kap 11.Antrepoya Giriş Tarihi 12.Taşıt Bilgileri 13.Teminat Bilgileri 14.Eşyanın Çıkışındaki Beyanname/Sair Belge 15.Çıkışta Kap/Miktar 16. Antrepo Beyannamesini Kapatan Beyanname/Sair Belgede Satışa Esas Bilgiler 17.Antrepo Beyannamesi Kapsamı Eşyanın Parçalı Çekilmesi Durumunda Kalan Miktar 18.Antrepodan Çıkış Tarihi 19.Varsa Eşya Devrine İlişkin Bilgiler 20.Varsa aynı Gümrük İdaresindeki Antrepolar Arası Eşya Sevkinde Kullanılan Belge no ve Tarihi 21. Varsa Elleçlemeye İlişkin Bilgiler 22.Varsa Geçici Çıkışa İlişkin Bilgiler 23.Diğer Bilgiler 24.Açıklama
No Tescil tarihi Kalem No GTİP Ticari tanımı Kap içinde/
dökme
Kap Adedi Marka-No Kontey
ner-No
Satışa Esas Birim Miktar Taşıtın adı Plaka
/sefer no
Teminat türü Tutarı Belge
No
Kalem
No
Satışa Esas Birim Miktar Devir Tarihi İlgili Gümrük
Beyannamesi

TABLONUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

a) 1 ila 13 no.lu alanlar antrepoya eşya girişinde doldurulacaktır.

b) 4 ila 8 no.lu alanlar ile 15 ila 17 no.lu alanlar antrepo beyannamesi / antrepo beyannamesini kapatan beyanname kalem bilgileri dikkate alınarak doldurulacaktır.

c) 14 ila 18 no.lu alanlar antrepodan eşya çıkışında doldurulacaktır.

ç) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın depolanması halinde bu eşyaya ilişkin mevcut bilgiler çerçevesinde tablo doldurulacak ve açıklama kısmına “serbest dolaşımda bulunan eşya depolanmaktadır” ifadesi yazılacaktır. Açıklama bölümüne “adli ve idari takibata konu edilmiş eşya”, “rezerveli eşya” vb. hususlar da kaydedilebilir.

d) Rejim kodu, antrepo beyannamesinin 37 no.lu kutusuna göre doldurulacaktır.

e) Eşya ve kap bilgileri, antrepo beyannamesinin 31 no.lu kutusuna göre, girişte toplam kap sayısı ise 6 no.lu kutuya göre doldurulacaktır.

f) Net ağırlık, antrepo beyannamesinin 38 no.lu kutusuna göre doldurulacaktır.

g) Brüt ağırlık, antrepo beyannamesinin 35 no.lu kutusuna göre doldurulacaktır.

ğ) Özet Beyan/Önceki Beyan No, antrepo beyannamesinin 40 no.lu kutusuna göre doldurulacaktır.

h) Teminat bilgileri, antrepo beyannamesinin 52 no.lu kutusuna göre doldurulacaktır.

ı) Kalan miktar, 8 ve 16 no.lu alanlardaki bilgiler esas alınarak hesaplanacaktır.

DİĞER NOTLAR:

* Antrepo beyannamesi ve antrepo beyannamesini kapatan beyanname/sair belge ilgili sistemindeki numara esas alınarak yazılacaktır. “

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir. Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (eski) hali;

(7) Birinci fıkrada belirtilen eşyanın transit rejimi beyanında bulunulduğu durumda, beyanın belge kontrolüne tabi tutulması ya da fiziki muayeneye tabi tutulan eşyanın niteliği itibarıyla muayene memurunca gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde eşya laboratuvar tahliline tabi tutulmaz. Kara hudut kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesine girişte transit rejimi beyanında bulunulan birinci fıkra kapsamı eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespiti için laboratuvar tahlilinin gerekli olması durumunda, giriş gümrük idaresi tarafından rejimin ibrasına kadar gümrük idaresinde saklanmak üzere numune alınarak taşıtın varış idaresine sevki mühür tatbik edilmek ve elektronik uydu takip cihazları ile takip edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Varış idaresinde eşyanın laboratuvar tahlili sonucunun beyana uygun olması halinde rejim sonlandırılır. Laboratuvar tahlili sonucunun beyana uygun olmaması halinde giriş gümrük idaresi numuneyi varış gümrük idaresine gönderir, bu numune kullanılarak yapılan laboratuvar tahlili sonuçlarına göre işlem yapılır. Varış idaresinde, kara hudut kapılarından transit rejimi altında sevk edilen eşyanın yurtdışı edilecek olması durumunda, ihbar ve şüphe halleri hariç olmak üzere, mühürlerin sağlam ve kapların açılmamış olduğunun tespit edilmesini müteakip eşyanın yurtdışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca, transit rejimine tabi tutulan birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın ayniyetinin korunmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlendiği durumlarda, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır

Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) a) Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından faydalanmak maksadıyla eşyanın tercihli menşeini ispat için EUR.1 Dolaşım Sertifikası, fatura beyanı, EUR.MED Dolaşım Sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden Form A belgesinin ibraz edilmesi halinde,

b) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem kararı alınan ülke menşeli olduğu beyan edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca önleme ilişkin belge ibraz edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

menşe şahadetnamesi aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin dördüncü kitabının üçüncü kısmının 212 ilâ 244 üncü maddeleri başlıkları ile birlikte (eski) hali;

Rejim kapsamı

MADDE 212 – (1) Bu Bölüm, transit rejimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

(2) Transit rejimi hükümleri aksi belirtilmediği sürece ortak transit rejimini de kapsar.

(3) Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri gerektiğinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle transit rejimine de uygulanır.

(4) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine ortak transit rejimi kapsamında taşınmaz.

Tanımlar

MADDE 213 – (1) Bu Bölümde geçen;

a) AS pozisyonu:14/6/1983 tarihli Sözleşme ile belirlenen armonize eşya tanımı ve kodlama sisteminin pozisyonları ve alt pozisyonları için nümerik kodları,

b) Asıl sorumlu:Transit rejimi beyanında bulunan veya hesabına transit rejimi beyanında bulunulan kişiyi,

c) Eşyanın serbest bırakılması:Gümrük makamlarının, eşyayı ortak transit rejiminde öngörülen amaçlara uygun olarak sevkine izin verdiği tasarrufu,

ç) Hareket idaresi: Eşyayı transit rejimine tabi tutan beyanın kabul edildiği gümrük idaresini,

d) Kağıt usul:Standart usulün elektronik yollarla yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, transit beyanının sunulması ve kontrolü ile transit işleminin izlenmesine olanak veren, kağıt belge kullanılmasına dayalı usulü,

e) Kefil:Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişiyi,

f) Ortak transit rejimi:Ortak Transit Sözleşmesi kapsamındaki taşımalara uygulanan rejimi,

g) Ortak Transit Sözleşmesi:20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşmeyi,

ğ) Tek İdari Belge (TİB): 20/5/1987 tarihli Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmede öngörülen belgeyi,

h) TİB Sözleşmesi:20/5/1987 tarihli Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeyi,

ı) Transit idaresi: Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan bir ülkenin giriş gümrük idaresini, örneğin Bulgaristan’dan gelen bir araç için Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü, Bulgaristan’a giden bir araç için Kaptan Andreevo Gümrük Müdürlüğü transit idaresini,

i) Ulusal transit rejimi:Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde başlayıp biten transit rejimini,

j) Varış idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini,

k) Yetkili makamlar: Gümrük makamı veya Ortak Transit Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu başka bir makamı,

l) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya;

1) Ortak transit rejiminde Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, İlave I’de yer alan eşyayı,

2) Ulusal transit rejiminde ek-33’te yer alan eşyayı,

ifade eder.

Teminat, teminat aranmayacak haller ve memur refakati

MADDE 214 – (1) Ortak transit rejimi kapsamında geçerli teminatlar, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyaya ilişkin işlemler dışında, ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilir.

(2) Ulusal transit rejiminde Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan taşımalar için teminat aranmaz. Ancak, demiryolu ile ek-33’te sayılan eşyanın taşınmasında teminat aranır.

(3) Bakanlıkça belirlenecek istisnai hallerde ulusal transit işlemine tabi eşya için teminat şartına bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir.

Teminat idaresi

MADDE 215 – (1) Teminat idaresi;

a) Fişli bireysel teminat için Gümrükler Genel Müdürlüğü,

b) Kapsamlı teminat için Gümrükler Genel Müdürlüğü veya Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,

c) Bireysel teminat için hareket idaresidir.

Teminat türleri

MADDE 216 – (1) Toplu ve götürü teminata ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu rejim kapsamında teminat, tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şekillerinde olabilir.

(2) Bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte kullanılabilir.

(3) TIR Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma veya sözleşme ile öngörülen teminat şekillerinden biri de teminat olarak kabul edilebilir.

Teminat belgeleri

MADDE 217 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ulusal transit işlemlerinde;

a) Bireysel teminat belgesi ek-34’te,

b) Taahhütname (fişli bireysel teminat) ek-35’te,

c) Kapsamlı teminat belgesi ek-36’da,

ç) Kapsamlı teminat sertifikası ek-37’de,

d) Kapsamlı teminattan vazgeçme sertifikası ek-38’de,

yer alan örneğe uygun olur.

Kefil

MADDE 218 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 10b maddesi hükümleri çerçevesinde, kefil Türkiye’de yerleşik ve teminat idaresince onaylanmış;

a) Teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları,

b) Taşımacılık sektörünün temsilcisi konumundaki oda, dernek veya birlikler

olabilir.

(2) Kefil ve asıl sorumlu, aynı kişi olamaz. Kefil ve asıl sorumlu arasında ana firma bağlı firma ilişkisi varsa, bağlı firmanın, ana firmadan ayrı bir tüzel kişiliği olmalıdır.

(3) Fişli bireysel teminatta kefilden, tutarı teminat idaresince belirlenecek olan teminat mektubu/taahhütname alınır. Ayrıca, fişli bireysel teminat kefilinin onaylanmasında, kefil tarafından düzenlenen fişlerin kaydedilmesi, her ay düzenlenecek fiş sayısı ve fişlerin geçerlilik süresi ve teminat idaresinin belirleyebileceği diğer koşullar öngörülebilir.

(4) Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat idaresince kabul edilmesine dayanır ve hareket idaresinin eşyayı bu teminat kapsamında serbest bıraktığı tarihte başlar. Kefilin yükümlülüğü, teminat belgesinde belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır.

Bireysel teminatın şekli

MADDE 219 – (1) Bireysel teminat;

a) Tedavülde olan nakit Türk Lirası, işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları ve T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

b) Ulusal transit işlemlerinde ek-34’de yer alan teminat mektubu veya ortak transit işlemlerinde ise Ortak Transit Sözleşmesi Ek III, İlave C1’de yer alan teminat belgesi,

c) Ek-39’daki örneğe uygun bireysel teminat fişi,

olabilir.

Bireysel teminat fişi

MADDE 220 – (1) Kağıt usulde ortak transit işlemlerinde kullanılan bireysel teminat fişlerinin arka yüzünde “T1, T2, T2F” sembolleri, ulusal transit işlemlerinde kullanılan bireysel teminat fişlerinin arka yüzünde ise “TR” sembolü bulunur.

Fişli bireysel teminat

MADDE 221 – (1) Teminat idaresi, fişli bireysel teminat sisteminde taahhütname (Ek-35) ve/veya Ortak Transit Sözleşmesi Ek III İlave C2’de yer alan teminat mektubunu kabule ve izlemeye, ayrıca bu sistemden yararlanma hakkının iptaline yetkilidir.

(2) Teminat idaresi, kefilin 218 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki koşullara uygunluğunu inceleyerek taahhütname ve/veya teminat mektubunu kabul eder. Teminat idaresi, kefilin düzenleyeceği fiş sayısını, taahhütnamenin “II. Teminat idaresi tarafından kabul” bölümünde belirtmek suretiyle sınırlayabilir. Taahhütnamenin aslını ve/veya teminat mektubunun bir fotokopisini saklar. Teminat mektubunun aslını ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne gönderir.

(3) Teminat idaresi, taahhütnamenin ve/veya teminat mektubunun kabul edildiğini ve Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, 19 uncu maddesine göre iptal ve feshi ile iptal ve feshin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını gecikmeksizin gümrük idarelerine bildirir.

(4) İptal ve feshin geçerli olduğu tarihten itibaren, teminat idaresince, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm transit işlemlerinin ibra edildiği tespit edilmediği sürece, taahhütname ve/veya teminat mektubu kefile iade edilemez.

Kapsamlı teminat

MADDE 222 – (1) Teminat idaresi, kapsamlı teminat mektubunu kabule, izlemeye ve iptale yetkilidir.

(2) Teminat idaresi, kapsamlı teminat veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznini dikkate alarak referans tutar üzerinden teminat tutarını belirler. Asıl sorumludan bu teminat tutarını kapsayan ve ortak transit işlemlerinde Ortak Transit Sözleşmesi Ek III, İlave C4’te yer alan teminat belgesinin, ulusal transit işlemlerinde ise örneği 36 nolu ekte yer alan teminat mektubunun sunulmasını yazılı olarak ister.

(3) Teminat idaresi, kefilin 218 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki koşullara uygunluğunu inceler ve belirlediği teminat tutarı üzerinden kefilin verdiği teminat mektubunu kabul eder. Teminat mektubunun bir fotokopisini saklar. Teminat mektubunun aslını ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne gönderir.

(4) Teminattan vazgeçme izninin bulunması durumunda, banka teminat mektubu istenmez.

(5) Teminat idaresi, asıl sorumlunun talebi doğrultusunda Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, 56(1) inci maddesine uygun olarak örnekleri 37 ve 38 nolu eklerde yer alan bir veya birden fazla kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikası düzenler ve asıl sorumluya verir.

(6) Teminat idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 50 nci maddesine uygun olarak iznin iptal edilmesi durumunda, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 57 nci maddesine göre kefilin taahhüdünün kabulünü iptal eder.

(7) Teminat idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 57 nci maddesine göre kefilin taahhüdünün kabulünü iptal etmesi durumunda, kefile taahhüdünün kabulünün iptal edildiğini ve bu iptalin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bildirir.

(8) Teminat idaresi, teminat belgesinin kabul edildiğini ve Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 57 nci maddesine göre iptal ve feshini ve iptal ve feshin geçerli olacağı tarihi derhal gümrük idarelerine bildirir.

(9) İptal veya feshin geçerli olduğu tarihten itibaren, teminat idaresince, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm transit işlemlerinin ibra edildiği tespit edilmediği sürece teminat mektubu iade edilemez.

(10) Teminat idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 57(3) üncü maddesine göre asıl sorumlunun iade ettiği sertifikaları beş yıl süreyle saklar.

(11) Kapsamlı teminatın kullanılmasının yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için geçici olarak yasaklanması durumunda bu eşya için transit işlemleri bireysel teminat kapsamında gerçekleştirilir.

(12) Teminat idaresi, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izninde öngörülen yükümlülük, kısıtlama veya ayrıcalıkları sertifikaların “özel gözlemler” kutusuna aşağıda belirtilen şekilde yazarak tasdik eder:

a) “Sınırlı geçerli – 99200”; kapsamlı teminatın, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı kapsamaması halinde,

b) “Sadece … hareket idaresinde geçerli”,

c) “Sadece Fasıl … eşyası için geçerli”,

ç) “Kısıtlanmamış kullanım – 99209”; kapsamlı teminatın kullanılmasının yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için geçici olarak yasaklanması durumunda, kapsamlı teminatın bu yasağın uygulandığı eşya için kullanılması halinde,

d) “Tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunluluğu”.

Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikaları

MADDE 223 – (1) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifika formlarının basımından Bakanlık sorumludur.

Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik

MADDE 224 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 44(1) inci maddesinde belirtilen izinli gönderici statüsü ve izinli alıcı statüsü haricindeki basitleştirmelere ilişkin izinlerin verilebilmesi için başvuru sahibinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ulusal transit işlemleri için, serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;

1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,

2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

3) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca haklarında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmaması,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten kesinleşmiş ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

ç) Başkası adına ve namına hareket etmemesi,

d) Ticaret sicil kaydı aslı veya onaylı fotokopisini sunması,

e) Basitleştirmelerin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere;

1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergileri toplamı asgari 5 milyon Türk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit etmesi veya

2) İlgili basitleştirilmiş usul kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bilgi ve belgeleri sunması.

(2) Basitleştirme için aranacak mali yeterlilik, başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, başvuru sahibinin mali yapısının yeminli mali müşavir tarafından incelenmesi sonucunda düzenlenecek 40 nolu ekte yer alan rapor ile tespit edilir. Üç yıldan daha az süre faaliyette bulunan başvuru sahibinin mali yapısının yeterliliği, yeminli mali müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek düzenlenecek söz konusu rapor ile tespit edilir.

(3) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin başvurularında bu maddede belirtilen şartlar aranmaz.

(4) Taşıma türlerine özgü basitleştirmelerde, bu maddede sayılan koşullara ek olarak aranacak özel koşullar ve bu maddede belirtilen şartların aranmayacağı haller Bakanlıkça belirlenir.

Basitleştirme izni başvurusu

MADDE 225 – (1) Basitleştirmelerin kullanılmasına yönelik izin başvurusu, izin makamına yazılı olarak veya elektronik veri işleme tekniği kullanılarak yapılır.

(2) Basitleştirme başvurusunda;

a) Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı fotokopisi,

b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de içeren adli sicil kayıtları,

c) Vergi dairesinden alınacak vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

d) 224 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki bilgi ve belgeler,

yer alır.

Basitleştirme izninin verilmesi, iptali ve düzeltilmesi

MADDE 226 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine 224 üncü maddede belirtilen genel koşullar ve varsa her bir basitleştirmeye ilişkin özel koşulları dikkate alarak izni verir veya başvuruyu reddeder.

(2) İzin makamı, basitleştirmeye ilişkin bir başvuru aldığında, başvurunun tam olup olmadığını kontrol eder. Aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz gün içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır.

(3) İzin makamı, gerektiğinde izni düzeltir veya iptal eder.

(4) Başvurunun reddi, izin, iznin düzeltilmesi veya iptali başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme başvurusu

MADDE 227 – (1) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma izni için başvuran asıl sorumlu, 224 ve 225 inci maddelere ek olarak, ticari faaliyette bulunan gerçek kişi veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket statüsünü haiz tüzel kişi olmak koşuluyla;

a) Hesaplanmış referans tutarı veya referans tutarın hesaplanması için, en az bir hafta içinde gerçekleştirilecek transit işlemi adedi ve her transit işlemi kapsamında taşınacak eşyanın türü, ağırlığı ve kıymetine,

b) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, 53 üncü ve 54 üncü maddeler çerçevesinde yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için kapsamlı teminat başvurusu, kapsamlı teminat tutarında indirim veya teminattan vazgeçme başvurusu için Ortak Transit Sözleşmesi Ek I, İlave III’te yer alan koşullar ile 41 no.lu Ekte yer alan ek koşullara,

c) Talep edilen TC 31-Kapsamlı Teminat Sertifikası veya TC 33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası adedine,

ilişkin bilgi ve belgeleri sunar.

(2) İzin başvurusu 42 no.lu ekte yer alan örneğe uygun olarak yapılır.

Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme kullanma izni verilmesi

MADDE 228 – (1) İzin makamı, başvurunun kabul edilmesinden sonra;

a) Asıl sorumlunun kapsamlı teminat kullanma izin koşullarını yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

b) 229 uncu maddeye uygun olarak referans tutarı belirler veya asıl sorumlu tarafından hesaplanan tutarı kontrol eder.

c) Asıl sorumlunun teminat tutarının indirilmesine ilişkin koşulları karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

ç) Teminat tutarını belirler.

(2) 43 no.lu eke uygun olarak düzenlenen kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izninde;

a) İzni verme gerekçesi,

b) Asıl sorumlu ile birlikte belirlenen usul izleme ve kontrol yöntemi,

c) Basitleştirmenin kullanımında ve kullanımın izlenmesinde uygulanacak yöntemler ile birlikte, basitleştirmeyi kullanma koşul ve yükümlülükleri,

ç) Asıl sorumlunun izni etkileyen değişiklikleri bildirme yükümlülüğü,

d) Referans tutar ve kullanılmasını izleme,

e) Teminat tutarı,

f) Düzenlenecek kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikalarının adedi,

g) Asıl sorumlunun kaybolan veya çalınan kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikalarını derhal bildirme yükümlülüğü,

ğ) İzin makamının kayıtları izleyeceği ve kontrol edeceği,

h) Kontrolleri gerçekleştirecek idare,

ı) İznin iptali veya feshine ilişkin kurallar,

yer alır.

(3) İzin makamı, 230 uncu maddeye uygun olarak referans tutarı, yıllık olarak gözden geçirir ve gerekirse ayarlar.

(4) Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya ve yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için aynı anda başvuru yapıldığında, bu başvuru, asıl sorumlunun talebi üzerine tek bir başvuru olarak kabul edilir ve sadece bir izin düzenlenir. Bu durumda yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için uygulanan ölçütler, teminat tutarının hesaplanmasında her iki tür eşyaya uygulanır ve teminattan vazgeçme tanınmaz.

(5) İzin makamı, asıl sorumlunun henüz sonlandırılmamış transit işlemleri kapsamındaki eşya ile ilgili olarak doğabilecek gümrük vergilerinin toplam tutarının referans tutarı aşacak olduğunu bildirilmesi halinde, referans tutarın aşılacak olması durumunun süreklilik göstereceğinin belirlenmesi durumunda referans tutarı yeniden belirler. Asıl sorumlunun referans tutarın aşıldığını bildirmemesi durumunda, izin iptal edilir.

Referans tutar

MADDE 229 – (1) Referans tutarın hesaplanması için dikkate alınacak dönem, asıl sorumlunun olağan transit işlemlerini göstermeli ve yoğun dönemlerdeki eşya taşımacılığını da kapsamalıdır.

(2) Referans tutarı, asıl sorumlu ile işbirliği içinde teminat idaresince belirlenir. Bu çerçevede asıl sorumlu, ticari belgeleri, muhasebe kayıtları ve diğer belgelerle kanıtlayacağı geçmişte taşıdığı ve gelecekte taşımayı tasarladığı eşyaya ilişkin bilgileri sunar.

(3) Teminat idaresi, referans tutar belirlenirken;

a) Aynı tür eşyanın, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmuş olması durumunda uygulanacak olan ithalat vergilerinin en yüksek oranını,

b) Transit süresindeki değişimleri,

c) Transit işlemlerinin dönemsel dalgalanmalarını,

dikkate alır.

(4) Birden fazla eşya türü için yapılan başvurularda, en az bir hafta süresince transit rejimine tabi tutulacak her bir eşya için üçüncü fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak referans tutarlarının toplamı esas alınır.

(5) Referans tutarın aşılıp aşılmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan hesaplamada, her bir transit işlemi için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri tutarı dikkate alınır. Gerekli bilgilerin bulunmaması durumunda ise, hareket idaresi tarafından bilinen diğer bilgilerle farklı bir rakama ulaşılmadığı sürece, her bir transit işlemi için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri tutarının 7.000 Avro olduğu varsayılır.

(6) Asıl sorumlu, kayıtlarının referans tutarın aşıldığını göstermesi durumunda, bu teminatı kullanarak başka transit işlemi başlatamaz. Bu durumda asıl sorumlu başka bir teminat kullanabilir veya referans tutarının yeniden hesaplanması amacıyla bu tutarın ne kadar aşıldığı veya aşılacağını izin makamına bildirir.

Referans tutarın yıllık olarak gözden geçirilmesi

MADDE 230 – (1) İzin makamı, referans tutarın Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 52(3) üncü maddesi uyarınca yıllık olarak gözden geçirilmesi amacıyla;

a) Asıl sorumlunun referans tutarın aşılmasına ilişkin bildirimlerini,

b) Asıl sorumlunun güvenilirliğini,

c) Devam eden araştırma usullerinin sayısını,

ç) İbra edilmeyen transit rejimleri ile ilgili kefile gönderilen bildirimlerin sayısını,

d) Asıl sorumlunun, gümrük mevzuatı ile ilgili diğer yükümlülüklere uyma dahil, ödemelerini yerine getirme durumunu,

dikkate alır. Bu çerçevede asıl sorumludan kayıtlarını sunması istenebilir.

(2) İzin makamı, asıl sorumlunun gelecekteki ihtiyaçlarına göre referans tutarı ayarladığında ve bu referans tutara göre teminat tutarını belirlediğinde, 44 no.lu ekte yer alan izin değişikliği belgesini düzenler.

Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma izni değişikliği

MADDE 231 – (1) İzin makamı, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma izninin içeriğinde değişiklik olması durumunda 44 no.lu ekte yer alan izin değişikliği belgesini düzenler.

Hareket idaresinde transit beyanı

MADDE 232 – (1) Transit beyanı, Türkçe olarak ve transit rejiminde rejim hak sahibi olan asıl sorumlu tarafından yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, transit beyanı asıl sorumlu adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya asıl sorumlu hesabına olmak üzere asıl sorumlunun dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilir.

(2) Transit beyanında 1 no.lu kutunun üçüncü alt bölümüne ortak transit rejimi için ‘T1’ veya ‘T2’ sembolü, ulusal transit rejimi için ‘TR’ sembolü yazılır.

(3) Asıl sorumlu tarafından bilgisayarlı transit sistemi üzerinden yapılan ve beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde kabul işlemi yapılmak üzere hareket idaresine sunulmayan transit beyanları hareket idaresince geri çevrilir. Bu durumdaki transit beyanları da dâhil olmak üzere, hareket idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda Kanunun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaz.

Hareket idaresinde beyanında düzeltme

MADDE 233 – (1) Hareket idaresinde 121 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla eşyanın, transit beyannamesinde belirtilen taşıma aracından farklı bir taşıma aracına yüklenmesi veya gönderileceği yerin değişmesi veya transit edilecek eşyanın tamamının taşıma aracına yüklenememesi gibi nedenlerle transit beyannamesi üzerinde düzeltme yapılması gerektiği durumda, ilgililer bilgisayarlı transit sistemi üzerinden düzeltme talebinde bulunur veya dilekçe ile gümrük idaresine başvurur. Söz konusu dilekçede, varsa zorlayıcı sebeplerin bildirilmesi gerekir. Gerekli düzeltmeler idare tarafından 193 üncü maddeye uygun olarak yapılır.

Hareket idaresinde beyanının ve eşyanın kontrol edilmesi

MADDE 234 – (1) Hareket idaresinde transit rejimine tabi eşyanın ihbar ile özel durumlar dışında mühürlerin sağlam olup olmadığı veya kapların açılmış olup olmadığı tespit edilerek ve gerektiğinde mühür altına alınmak suretiyle varış idaresine sevk edilmesi esastır. Bilgisayarlı transit sistemi tarafından eşyanın muayeneye sevk edilmesi halinde, bu belirleme doğrultusunda muayene işlemi gerçekleştirilir. Her durumda, mühürlerin sağlam olmadığı veya kapların açılmış olduğu şüphesi oluşursa eşyanın tam muayenesi yapılır. Bu madde uyarınca transit beyanı ve eşyanın kontrolü 180 ila 196 ncı madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Antrepolardan veya gümrük idarelerince konulmasına izin verilen diğer yerlerden çıkarılarak transit edilecek eşya, gerek görülmesi halinde muayene edilir.

(3) Demiryolu ile gelen eşyanın transiti halinde, sınır istasyon gümrük idaresinde önce katarı teşkil eden vagonlar, taşıma belgesine göre vagonların kapılarına veya örtülerine, bağlantı yerlerine bakılmak ve mahreçlerinde vurulmuş mühürlerin sağlam olup olmadığı incelenmek suretiyle kontrol edilir.

Hareket idaresinde eşyanın taşıma aracına yüklenmesi

MADDE 235 – (1) Görevli memur veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri;

a) Acente veya taşıyıcı veya eşya sahibi yahut gümrük müşaviri ile birlikte eşyanın yüklü bulunduğu taşıma araçlarına, eğer eşya geçici depolama yeri veya antrepoda ise buralara giderek kapların marka ve numarasını, orijinal ambalajlı olup olmadıklarını, üzerlerinde açılma şüphesini veren iz bulunup bulunmadığını inceler.

b) Şüphe uyandıran hallerde, durumu bir tutanak ile tespit eder ve derhal ilgili gümrük idare amirine bildirir.

Hareket idaresinde teminatın kontrol edilmesi

MADDE 236 – (1) Hareket idaresi, eşyaya ilişkin olarak tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin tahsilinin sağlanması amacıyla teminat ile ilgili kontrolleri yapar.

(2) Hareket idaresi, beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tahsilinin sağlanması için teminata ilişkin kontrolleri yapar. Bu amaçla 214 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teminat aranmayacak haller hariç;

a) Teminatın nakit olarak verilmesi halinde Saymanlıkça verilmiş alındı,

b) Hazine tahvil ve bonolarının verilmesi halinde bunlar için verilmiş alındı,

c) Bireysel teminat belgesi,

bulunup bulunmadığını, geçerliğini ve yeterliğini kontrol eder.

(3) Hareket idaresi, teminatın yeterliğine, aynı tür eşyanın serbest dolaşıma sokulmuş olması durumunda uygulanabilir ithalat vergileri dahil en yüksek oranlar esas alınarak hesaplanmak suretiyle doğabilecek gümrük vergilerinin tam tutarını dikkate alarak karar verir. Bu çerçevede, eşyanın serbest dolaşımda olması, tercihli oran veya kota dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın tarife sınıflandırmasının mümkün olmaması halinde, teminat tutarı ortaya çıkabilecek gümrük vergilerinin tutarından az olmamak üzere tahmin edilir. Ancak, böyle bir tahminin de mümkün olmaması halinde, teminat tutarının 7.000 Avro olduğu varsayılır. Ortak transit rejimi kapsamında taşınan bu tür eşyada asgari miktarın aşılması halinde, bu eşya için hesaplanarak bulunan tutar, listede belirtilen asgari orana göre hesaplanarak bulunan tutarla karşılaştırılır ve bu tutarlardan büyük olanı, teminat tutarının belirlenmesinde esas alınır.

(4) Hareket idaresi, farklı teminat türlerinin birlikte kullanılması durumunda, her teminat türünün transit beyannamesinin 52 nolu kutusuna kaydedilip edilmediğini kontrol eder.

(5) Hareket idaresi, teminatın nakit olarak verilmesi halinde, asıl sorumluya geri ödemenin nasıl yapılmasını istediğini sorar. Asıl sorumlunun para transferini tercih etmesi durumunda, hareket idaresi, banka hesap bilgilerini alır ve asıl sorumluya transfer masraflarını üstlenmesi gerekeceğini hatırlatır.

(6) Hareket idaresi, Saymanlıkça verilen alındı ile bireysel teminat belgesinin fotokopisini saklar.

(7) Hareket idaresi, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 54(7) nci maddesine uygun olarak, kapsamlı teminatın kullanılmasının yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için geçici olarak yasaklanması durumunda, 217 nci maddeye uygun olarak, teminat idaresi tarafından kabul edilen bireysel teminat kapsamında düzenlenen teminat belgesi aslını alarak saklar. Bu teminat mektubu kapsamında gerçekleştirilen transit işlemlerine ilişkin teminat bilgisayarlı transit sisteminde izlenir. Bu sistem üzerinde izlenmesinin mümkün olmaması halinde, teminat belgesine eklenecek örneği 45 nolu Ekte yer alan “Bireysel Teminat Belgesi İzleme Çizelgesi” kullanılır.

(8) Ortak transit işlemlerinde teminatın hesaplanmasında, serbest dolaşımda olan eşya serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

(9) İzinli gönderici yetkisine sahip kişilerin taşıma işlemlerinde düzenledikleri transit beyanları için hareket idaresince teminat kontrolü yapılmaz. Bu durumda teminatın doğruluğuna ilişkin sorumluluk izinli gönderici yetkisine sahip asıl sorumlulara aittir.

Hareket idaresinde ayniyet önlemleri

MADDE 237 – (1) Hareket idaresi, takılan mührün adedi ve numarasını, mühürlemeden vazgeçme durumunda “vazgeçme – 99201” deyimini bilgisayarlı transit sistemine kaydeder. Ancak, ulusal transit işlemlerinde yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için mühürlemeden vazgeçme uygulanmaz.

(2) Taşımanın demiryolu ile yapılması halinde, Ortak Transit Sözleşmesinin 11 inci maddesi ve Ek I 31 inci maddesi uyarınca gümrük idaresi ve demiryolu işletmesince ayrı ayrı mühürlenir ve durum taşıma belgesine de kaydedilir.

(3) Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühürlenebilir.

Hareket idaresinde süre sınırı

MADDE 238 – (1) Hareket idaresi, ilgili mevzuat, hareket ve varış idareleri arasındaki uzaklık, güzergah, hava koşulları, resmi tatil durumları, uygun olması halinde asıl sorumlu tarafından verilen bilgileri dikkate alarak, eşyanın varış idaresine sunulması gereken süre sınırını gün, ay, yıl olarak belirler ve ayrıca ulusal transit işlemlerinde sürenin bitim saatini ekler.

(2) Hareket idaresi birinci fıkraya göre belirlenen süre sınırını bilgisayarlı transit sistemine kaydeder.

(3) Transit süresi, hareket idaresindeki işlemlerin bitirilerek eşyanın serbest bırakıldığı tarihte başlar ve süre sınırı olarak belirtilen takvim gününde, varsa öngörülen saatte aksi halde mesai bitiminde sona erer.

(4) Sürenin geçtiği ve zorlayıcı sebep de mevcut bulunmadığı takdirde, varış idaresince Kanunun 241 inci maddesine göre ceza uygulanmadan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışına izin verilmez.

Hareket idaresinde ibra

MADDE 239 – (1) Hareket idaresi, kendisindeki bilgilerle varış idaresinden gelen bilgileri karşılaştırarak, rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını tespit etmesi durumunda rejimi ibra eder.

(2) Hareket idaresinin şüphe ve kaçakçılık kuşkusu nedeniyle transit refakat belgelerinin ve “Kontrol Sonuçları” mesajında yer alan bilgilerin sonradan kontrolünü talep etmesi durumunda, birinci fıkradaki koşulların, talep edilen bilgilerin gerçekliği ve doğruluğu teyit edilene kadar, yerine getirilmediği kabul edilir.

Hareket idaresinde teminatın serbest bırakılması

MADDE 240 – (1) Hareket idaresi, rejimi ibra etmesi halinde teminatı serbest bırakır. Ancak, kapsamlı teminat kullanılması durumunda varış bilgisi mesajı alındığında ilgili transit işlemine ilişkin teminat tutarı serbest bırakılır.

Hareket idaresinde alternatif kanıt

MADDE 241 – (1) Rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak;

a) Transit refakat belgesinin fotokopisi veya iade nüshasının fotokopisi,

b) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren ve eşyayı belirleyen bir gümrük belgesinin bir nüshası veya bir fotokopisi,

c) Eşyayı belirleyen boşaltma kayıtları, konşimento, fatura gibi ticari belgelerin fotokopisi,

kullanılabilir. Alternatif kanıt, uygun olduğunda, birden fazla transit işlemini kapsayabilir.

(2) Eşyanın bir başka ülkede gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma girmiş olması durumunda, yukarıda belirtilen nüshalar veya fotokopiler, ilgili ülkelerin yetkili makamları tarafından “aslı gibidir” şeklinde onaylanmış olmalıdır.

Tahsilat usulü

MADDE 242 – (1) İlgili gümrük idaresince araştırma usulü başlatılmaksızın veya araştırma usulünün herhangi bir aşamasında transit işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi durumunda tahsilat işlemi başlatılır.

Yükümlüye yönelik işlemler

MADDE 243 – (1) İlgili gümrük idaresince bildirilen gümrük vergileri ve diğer yükler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yükümlü tarafından ödenir.

(2) Süresinde ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler teminattan irad kaydedilir. Teminatın yeterli olmaması halinde, kalan tutar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kefile yönelik işlemler

MADDE 244 – (1) İlgili gümrük idaresince, ödenmesi gereken gümrük vergileri ve diğer yükler tutarı yükümlü ile aynı zamanda kefile de bildirilir. Ortak transit işlemlerinde kefile bildirimlerde Ortak Transit Sözleşmesinde öngörülen süreler dikkate alınır.

(2) Süresinde ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler için kefil nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibata geçilir.

Gümrük Yönetmeliğinin  245 ilâ 252 nci maddeleri ile 263 ilâ 278 inci maddelerinin (eski) hali;

Transit idaresinde ayniyet önlemleri

MADDE 245 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 35(3) üncü madde çerçevesinde transit idaresi gerek gördüğünde eşyayı muayene eder.

(2) Şüphe veya ihbar durumunda transit idaresi, “vazgeçme – 99201” deyimi bulunan transit refakat belgesi kapsamı yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı mühürler. Bu durumda, takılan mühür adedi ve kimliğini bilgisayarlı transit sistemine ve transit refakat belgesinin “F. Yetkili Makamların Kontrolü” kutusuna kaydeder.

Çıkış gümrük idaresinde yapılacak işlemler

MADDE 246 – (1) Ortak transit işlemlerinde, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 3(g) maddesi kapsamında transit idaresi olmayan çıkış gümrük idarelerinde, transit rejimi kapsamında herhangi bir işlem yapılmaz. Bu durumda mühür ve belge kontrolü yapılarak eşyanın ve taşıma aracının yurt dışı edilmesi sağlanır.

Varış idaresinde transit beyanının kontrolü ve eşyanın muayenesi

MADDE 247 – (1) Varış idaresi, belge ve süre kontrolü yaparak taşıma aracını kontrol eder. Bilgisayarlı transit sistemi tarafından beyanın kontrol türünün muayene olarak belirlendiği hallerde muayene işlemi gerçekleştirilir.

(2) Varış idaresinde yapılan kontrolde mühürler veya kaplarla ilgili şüphe oluşursa, bu kaplar açılır ve içindeki eşya tam muayeneye tabi tutulur.

(3) Varış idaresi, yapılan kontrol ve muayene sonucuna göre, bilgisayarlı transit sistemine varış tarihi ile birlikte mühürlerin sağlam olması ve yapılan muayenenin sonucunda herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığının tespit edilmesi halinde uygun olan kodu kaydeder.

Varış idaresinde alternatif kanıt

MADDE 248 – (1) Varış idaresi, asıl sorumlu veya temsilcisinin eşya ve transit refakat belgesi sunulduğunda veya daha sonra yaptığı talebi üzerine, gerekli kontrolleri gerçekleştirdikten sonra transit rejiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığına ilişkin 241 inci maddeye uygun olarak alternatif kanıt düzenler. Eşya ve transit refakat belgesini sunan kişinin, asıl sorumlunun temsilcisi olduğu kabul edilir.

Serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık

MADDE 249 – (1) Varış idaresince yapılan muayene sonucunda serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyannamede belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte miktarca noksan olduğu anlaşılırsa, noksanlığa isabet eden gümrük vergileri tahsil edilir. Yurt dışına çıkacak eşya için vergi tahsilatını müteakip eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve hareket/transit idaresince söz konusu mühürleri kontrol edilmek suretiyle transit beyannamesi kapsamında varış idaresine sevk edilen eşyanın, varış idaresince yapılan muayenesi sonucunda mahrecinde ve hareket idaresinde tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu görülmekle birlikte, beyan edilen tarifesinin 8’li gümrük tarife istatistik pozisyonuna kadar uygun olmakla beraber;

a) Miktarca eksik çıkması halinde eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden kaynaklandığının Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu durumda, transit beyannamesi kapatılmaz. Eksikliğin mahrecindeki eksik veya yanlış yüklemeden kaynaklandığının süresi içerisinde yükümlüsünce ispatı halinde eksik miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılarak yapılan işleme ilişkin bilgi hareket idaresine gönderilir. Yükümlüsünce Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden kaynaklandığının ispat edilememesi halinde noksanlığa isabet eden gümrük vergileri tahsil edilerek beyanname kapatılır ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Tespit edilen eksikliğe ilişkin olarak varış idaresince yapılan inceleme sonucunda transit beyannamesi kapsamı eşyanın beyanname eki belgelerde (fatura, taşıma senedi, ATR ve benzeri) kayıtlı bilgilere uygun olduğu ve tespit edilen eksikliğin beyan hatasından veya yükleme listelerine kap miktarlarının hatalı yazılmasından kaynaklandığının açıkça anlaşılması halinde ise, eksik miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılarak yapılan işleme ilişkin bilgi hareket idaresine bildirilir.

b) Eşyanın varış gümrüğünde yapılan muayenesinde cins ve nevinin aynı, kap adedinin fazla olması halinde fazla çıkan eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır. Fazlalıkla ilgili olarak bilgisayarlı transit sisteminde veya transit beyannamesinde gerekli açıklama yapılır ve beyanname kapatılır. Ayrıca yükümlüsüne Kanunun 241 inci maddesine göre para cezası uygulanır. Fazla çıkan eşyanın mülkiyeti Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde ispat edildiği takdirde yükümlüsünce rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Eşyanın mülkiyeti söz konusu süreler içerisinde ispat edilemediği takdirde fazla çıkan eşya Kanunun 177 nci maddesine göre tasfiye işlemine tabi tutulur.

(2) Varış idaresince yapılan muayene neticesinde eşyanın 8’li gümrük tarife istatistik pozisyonuna kadar farklı çıkması halinde, kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem yapılır. Beyana konu eşyanın gümrük vergilerinin tahsili için hareket idaresine bildirimde bulunulur.

(3) Dökme eşyada ortaya çıkan eksikliğin eşyanın tabiatı icabı, ek-11’de yer alan oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik takibatı yapılmayarak işlemler varış idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklikten dolayı takibatın gerektiği durumlarda takibat ve varsa gümrük vergilerinin tahsili, eksikliğin tamamı için değil, ek-11’de belirtilen oranları aşan kısım için uygulanır.

Serbest dolaşımda bulunan eşyada beyana aykırılık

MADDE 250 – (1) Varış idaresince yapılan muayene neticesinde transit beyannamesine aykırı çıkan ihraç eşyası için sonradan ihraç edilsin veya edilmesin cezai hükümler uygulanır.

Demiryolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 251 – (1) Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılacak izin başvurusu, 224 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması halinde 225 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ibraz edilerek yapılır. Ancak, 224 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin başvurularında, 225 inci maddede yer alan bilgi ve belgeler aranmaksızın, demiryolu işletmecisinin Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) işletme kodunun yer aldığı ve verilecek izin kapsamında gerçekleştirilecek transit işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin asıl sorumlu sıfatıyla taraflarınca üstlenildiğine dair ibare içeren, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru yazısına istinaden işlem yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyan demiryolu işletmecisine Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 252 – (1) 224 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıdığını 225 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile tevsik eden denizyolu taşımacılığı yapan firmalara Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izni kapsamında hareket ve varış idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler

MADDE 263 – (1) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir.

(2) Yabancı limanlara yapılacak transit isteklerinin kabulü için, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi gerekir.

(3) Serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyayı birlikte taşıyan Türk bandıralı gemilerin sahip, kaptan veya acenteleri, bu iki türlü eşyanın birbirine karışmaması için, gereğine göre, bunları ayrı yer ve bölümlere koymak veya gümrük idaresince uygun görülecek tedbirleri almak zorundadır.

(4) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın bir Türk limanına sevkine izin verilebilmesi için, eşyanın gideceği limandaki gümrük idaresinin, o eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili olması gerekir.

(5) Türk bandıralı geminin, kazan, makine veya teknesinde ortaya çıkan bir arıza sebebiyle yoluna devam edememesi halinde, kurtarma amacıyla, yükü, yabancı bir gemiye aktarılabilir.

(6) Yabancı bir limana götürmek üzere Türk limanlarından eşya alan yabancı bayraklı gemilerin, kazaya uğraması, makinelerinin bozulması, haciz altına alınması, sefer değiştirmesi için emir alması gibi, yoluna devamına mani sebeplerden ötürü, yükünü bir Türk limanında başka bir gemiye nakletmesine izin verilir. Yabancı bir limana sevk edilmek üzere, bir Türk limanından diğer bir Türk limanında bulunan başka gemilere taşınacak söz konusu eşya, nakliyatının deniz üstünde olmak şartıyla, yabancı bandıralı gemilerle yapılmasına da izin verilir.

(7) Bir Türk limanına denizyolu ile gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk limanına taşınması durumunda transit beyannamesi düzenlenmez.

Havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 264 – (1) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılacak izin başvurusunda, başvuru sahibinin serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve namına hareket etmemesi, düzenli olarak transit işlemleri yapması ve Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının 224 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması şartı aranır. Bu kapsamda yapılacak başvurularda, 224 üncü maddede belirtilen diğer koşullar aranmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdığını 225 inci maddenin ikinci fıkrasının ilgili bentlerinde sayılan belgeler ile tevsik eden havayolu firmalarına Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izni kapsamında hareket ve varış idaresinde yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Kağıt usul

MADDE 265 – (1) Kağıt usul 47 no.lu ekte yer alan hükümler çerçevesinde uygulanır.

Transit/güvenlik refakat belgesi

MADDE 266 – (1) Transit refakat belgesi yerine 48 no.lu ekteki örneğe uygun transit/güvenlik refakat belgesi kullanılabilir. Bu durumda, uygun olduğunda transit/güvenlik refakat belgesine ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve 49 no.lu ekteki örneğe uygun kalem listesi eklenir. Transit/güvenlik refakat belgesi 50 no.lu ve ilgili kalem listesi 51 no.lu ekteki yapı ve bilgilere uygun olarak düzenlenir.

(2) Transit/güvenlik refakat belgesi düzenleyen kişi belgede yer alan bilgilerin doğruluk ve geçerliliğinden sorumludur.

(3) Bilgisayarlı transit sistemi emniyet ve güvenlik bilgilerini beyan edilen transit idarelerine iletir.

Avro kur değeri

MADDE 267 – (1) Ulusal transit işlemlerinde, Ortak Transit Sözleşmesi’nde Avro cinsinden ifade edilen tutarların Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında, transit beyannamesinin tescil tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır.

Masraflar

MADDE 268 – (1) Transit rejimine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan denetlemenin gerektirdiği masraflarla yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza gibi hizmetler karşılığı ücret alınır.

Posta sevkiyatları

MADDE 269 – (1) Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Türkiye Gümrük Bölgesinde bir iç gümrükten transit edilecek eşyaya 468 inci madde hükümleri uygulanır.

Yolcu eşyasının transiti

MADDE 270 – (1) Yolcuların beraberinde bulunan veya geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılan ve sevk edilen ticari nitelikte olmayan yolcu eşyası, gümrük idaresine sahip veya temsilcileri tarafından 172 nci madde hükümlerine göre beyan olunur.

Yasaklamaya tabi eşya

MADDE 271 – (1) Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yasaklanan eşya ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren eşyanın ve kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.

Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçaları

MADDE 272 – (1) Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının sınır gümrük idaresinde kanun ve düzenlemelere ve uluslararası anlaşmalara göre gerekli sağlık muayeneleri, ilgili kurumun personeli tarafından yapılır. Bu muayeneler yapılmadan gümrük idaresi eşyanın serbest bırakılmasına veya sevkine izin vermez.

(2) Hayvan ve hayvansal maddeler, bitki ve parçalarının giriş ve çıkış kapıları ve bunların Türkiye’den transit geçirileceği yollar hususunda kanun, tüzük ve anlaşma hükümleri göz önünde tutulur.

Telef veya kayıp olan eşya

MADDE 273 – (1) Transit rejimine tabi eşyanın zorlayıcı sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle telef veya kaybının kanıtlanması halinde, gümrük vergileri aranmaz. Ancak;

a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen belge ile,

b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile,

c) Trafik kazaları, trafik kaza raporuna göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile,

kanıtlanır.

(2) Yukarıdaki belgeler, ortak transit işlemlerinde Ortak Transit Sözleşmesi’nde belirtilen yetkili makamlara, ulusal transit işlemlerinde ise hareket idaresine sunulur. Bunların incelenmesi ve kabulü ilgili idareye aittir. İlgili idare, gerektiğinde bunları veren makamlarla yazışma yaparak eksikliklerini tamamlatır.

Asıl sorumlunun sorumluluğu

MADDE 274 – (1) Asıl sorumlu, gümrük yükümlülüğünün doğması halinde mali olarak sorumludur.

Teminat aranmayan eşyanın eksik çıkması

MADDE 275 – (1) 214 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca teminat aranmayan transit eşyasından özet beyana nazaran eksik çıkan kaplarla ilgili olarak, ticaret politikası önlemleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 237 nci maddesi hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

TIR Karnesi ile taşıma

MADDE 276 – (1) TIR Karnesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınmasında, TIR Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır. Bu kapsamda yapılacak transit işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

ATA Karnesi ile taşıma

MADDE 277 – (1) ATA Karnesi ile transit taşıma işlemleri, ATA Karnesine ilişkin taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) ATA Karnesi kapsamında gerçekleştirilen bir transit işlemi ile ilgili olarak bir usulsüzlüğün belirlenmesi halinde, ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tahsili ve ceza takibine ilişkin işlemler taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir.

Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya

MADDE 278 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki bütün gümrük işlemleri için kullanılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Götürü teminat sisteminde ise, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Müsteşarlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 512 nci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 512- (1) Geçici depolama yeri açmak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurulu” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkanı ve” ibaresi, “şirketi” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük ve dış ticaret işlemlerinde” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililerin” ibaresi “ortaklar ile şirket müdürünün” olarak değiştirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 513 üncü maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 513 – (1) Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye, 512 inci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil belgesi, açılması talep edilen geçici depolama yerinin tam adresi, kira kontratosu veya tapu senedi, ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri, resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki, geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge ile geçici depolama yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğrafları, vergi mükellefiyet belgesi, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren ilgili belediyeden temin edilecek belge ve ek-79’da yer alan taahhütname eklenir. Söz konusu belgelerin noter tasdikli olması gerekir. Bu belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde noter tasdiği aranmaz. Gümrük idareleri bu belgeler yanında gerekli gördüğü sair belgeleri de isteyebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 513 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri açma talepleri ile ilgili olarak, mevcut geçici depolama yerlerinin fiziksel olarak ihtiyacı karşılamadığı ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu gibi durumların gümrük idaresi ve ilgili kamu kurumlarınca bildirilmesini müteakip Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda ön izin verilebilir. Ön izin başvuruları, dilekçe, ekonomik yönden ihtiyaç olduğuna dair görüş, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 513 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(5) Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde birinci fıkrada belirtilen adli sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalıştırma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz

Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi başlığı ile birlikte (eski) hali;

Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları

 MADDE 514- (1) Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 515 inci maddesi başlığı ile birlikte (eski) hali;

Geçici depolama yeri kayıtları
MADDE 515-
 (1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar bilgisayar ortamında üretilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesinin (eski) hali;

MADDE 518-(1) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş alır. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için ilgili oda görüşü aranmaz. 

(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne başvurulur. Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa intikal ettirir. 

(3) Yatırım izni talepleri, talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmi de dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(4) Akaryakıt antreposu olarak işletilmek istenen tanklarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından depolama lisansı düzenlenen akaryakıt ile depolama lisansı düzenlenmeyen transit akaryakıtın aynı izin kapsamında depolanmasına yönelik yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin, depolama lisansı veya transit akaryakıt depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.

(5) Antrepo açma ve işletme yatırım izni, izin ve devir başvuruları, 519 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında bir inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Müsteşarlıkça antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması halinde; kamu kuruluşlarına veya belediyelere veya Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave olarak aşağıdaki koşullarla antrepo açma ve işletme izni verilebilir.

a) Genel antrepo açma izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi;

1) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için 1.000.000 TL,

2) Normal yöre kapsamındaki iller için 350.000 TL,

3) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 150.000 TL,

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Ödenmiş sermaye tutarları her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

b) Anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.

(c) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza almamış olmaları şarttır.

ç) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün (c) bendinde belirtilen suçları işlememiş olmaları şarttır.

d) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların (c) bendinde sayılan suçları işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir.

e) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında, gümrük idaresi diğer hususların yanı sıra, antrepo tipini ve bunlara uygulanacak işlemleri de dikkate alır.

Gümrük Yönetmeliğinin 520 nci maddesinin (eski) hali;

MADDE 520- (1) Yatırım izni verilmiş olan A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları haiz tüzel kişilerin, aşağıda geçen belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerekir.

a) Tüm antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki,

b) Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar,

c) Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,

ç) Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı; diğer yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge ile yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye raporu,

d) Noterden tasdikli İmza Sirküleri,

e) Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli,

f) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde ek-80’deki, diğer eşyada ise ek-81’deki örneğe uygun taahhütname, (Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz)

g)…….yürürlükten kaldırılmıştır.

(ğ) İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği,

h)Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu.

(2) Yatırım izni verilmiş olan C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen ve birinci fıkrada belirtilen şartları haiz gerçek ve tüzel kişilerin, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekir. C, D ve E tipi özel antrepo olarak açılmak istenilen yerin, işyerinin sınırları içerisinde bulunması halinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge yeterli olup bu belgelerde antrepo veya depo ibaresinin aranması zorunlu değildir.

(3) Kamu kuruluşu veya belediyeler bu statülerine ilişkin belgeleri de ibraz ederler. Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise, 519 uncu maddede belirtilen şartların varlığını kanıtlayan bilgi ve belgeler ile örneği Bakanlıkça belirlenecek bir taahhütnameyi ayrıca ibraz etmek zorundadır.

(4) Müdürlüklerce gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir.

(5)…….yürürlükten kaldırılmıştır.

(6)…….yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) Kamu kurum veya kuruluşlarının antrepo açma ve işletme taleplerinde adli sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki antrepo açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalıştırma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 521 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 521- (1) İlgili gümrük müdürlüğü, söz konusu talebi antreponun 534 üncü maddede sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olmak üzere, mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması şartının sağlanıp sağlanmadığı hususlarındaki tespitlerini müteakip görüşleri ile birlikte bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Antrepo olarak açılmak istenen yerin, ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması esastır. Açılmak istenen genel antreponun adresi itibarıyla 50 km. mesafe içerisinde ilgili bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında birden fazla yetkili gümrük müdürlüğü bulunması halinde, işletici bu gümrük müdürlüklerinden birini tercih edebilir. Bakanlıkça belirlenecek hallerde veya ilgili gümrük müdürlüğünün ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde yetkili gümrük idaresi olması ve antrepoya sadece bu kapsamdaki eşyanın alınması, açılmak istenen antreponun ilgili gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması ve gümrük gözetim ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması şartlarının bir arada sağlanması durumunda, bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı dışında antrepo açılmasına ve bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun başka bir bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğüne bağlanmasına izin verilebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 521 inci maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Görgü raporu; antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yerin, eksiksiz olarak 534 üncü maddede yazılı şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespitine ilişkin tüm bilgiler ile antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları ve antrepo alanının tam adresini, akaryakıt antrepolarında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususlarını kapsar.

Gümrük Yönetmeliğinin 521 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Antrepo açılış taleplerine ilişkin müracaatlar, yerinde incelemeler de yaptırılmak suretiyle ilgili antreponun fiziki yapısının bu Yönetmelikte belirtilen vasıf ve şartları haiz olup olmadığı hususu ile birlikte ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça sonuçlandırılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) Antreponun devrine ilişkin düzenlenen sözleşme ve devralmak isteyen kişiye ilişkin devir konusu antrepo için 519 ve 520 nci maddede bahsi geçen tüm şartların sağlandığını ispat eden belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (eski) hali;

(7) Gümrük müdürlüğü tarafından, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Antrepo devir talepleri, bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (eski) hali;

(10) Kapatılacak antrepolara yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa buradaki eşya, her türlü masrafı antrepo sahiplerine ait olmak üzere en geç altı ay içerisinde gümrük idaresince gösterilen diğer antrepolara nakil veya yabancı memleketlere ihraç olunur ya da Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma sokulur. Bu işlemler tamamlanıncaya kadar antrepo işleticisi ve/veya kullanıcısının taahhüt ve sorumluluğu devam eder.

Gümrük Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin (eski) hali;

MADDE 524- (1) Antrepolarda yapılmak istenilen ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme, daraltma, tadilat ve antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınmasına ilişkin talepler ile akaryakıt antrepolarına ilişkin her türlü değişiklik talepleri, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi neticesine göre gümrük müdürlüğünce görüş belirtilerek bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Söz konusu talepler bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri, gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır ve bölge müdürlüğünce Bakanlığa bilgi verilir. 

(3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tank ilavesi ise 520 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (f) ve (g) bentlerinde kayıtlı belgeler, antreponun başka bir adrese taşınması ise (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde kayıtlı belgeler, bunların dışında kalan bir değişiklik ise değişikliğin özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü değişiklik müracaatında yapılacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar dilekçesinde belirtilir.

(4) Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir. Birinci fıkrada yer alan işlemlere ilişkin tespit raporları Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 534- (1) Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir.

a) Belirli bir tipte açılıp işletilmesi uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o antrepo tipine münhasır işlemlerin gerçekleştirilmesi,

b) Eşyanın iyi saklanmasına, yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip bulunması,

c) Gümrük idaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması ve antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanların birbiri ile doğrudan irtibatının bulunması,

ç) Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması,

d) Eşyanın yüklemesini ve boşaltmasını zorlaştırıcı konumda olmaması,

e) Antrepo kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından sayılmayan üstü açık sahaların, sadece kapalı yerlere alınamayan, hava muhalefetinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla çevrilmiş olması,

f) Deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması,

g)Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlara yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması,

ğ) Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması,

h) En az bir muayene yeri olması,

ı) Rezerveli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması,

i) Ufak veya kıymetli eşyanın saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap ve kasaları bulunması,

j) Antrepo alanı içerisinde gümrük personeli ile antrepo işletmesinin personelinin çalışma ve gözetimine elverişli özel büroları ve yerleri olması,

k) Özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı olanlardan başka;

1) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları fabrika sahası içinde veya meskun mahal dışında bulunması,

2) Tahsis edilecekleri eşya ve maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması,

3) Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli teknik tesisatın oluşturulmuş olması,

4) Antrepodan dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmış olması,

5) Tankların su boşaltmaya mahsus ve bir kişinin içine girip temizlik yapmasına uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni veya bir köprüsü bulunması, grup halindeki tankların üstlerinden birbirlerine aynı şekildeki köprü ile bağlanması,

6) Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde üzerlerine konacak demir kapakları istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılması veya boruların geçtiği mahal itibariyle bunun çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün bulunmaması halinde ise boruların detay krokisinin idareye verilmesi,

7) Boruların bir bakışta verici veya alıcı olduklarının anlaşılabilmesi için, ayrı ayrı renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması ve üzerindeki vana musluklarının mühürle mühürlenebilecek şekilde yapılmış bulunması,

8) Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük idaresince bilgisayar ortamında gerekli gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli elektronik ölçüm cihazları bulunması, ve bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük müdürlükleri ve başmüdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin kurulması,

9) Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki maddelerin miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olması,

10) Gemilerden tanklara eşya alınmasında, farklı ürün tiplerinin ana giriş borusunda/borularında karışmasına imkan vermeyecek gerekli düzenlemelerin yapılmış olması,

11) Peşpeşe mal basma sistemi uygulanan antrepolarda, ana giriş borusundan/borularından tanklara eşyanın sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis edilmiş olması,

12) Ana giriş borusunda eşyanın akışını ve rengini görebilmek için ana borunun/boruların dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight glass) bulunması,

13) Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin edebilmek için;

aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden daha uzun olması halinde takriben yüz metre,

bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı borunun uzunluğunun yüz metreden kısa olması halinde borunun başlangıcı ile tanka bağlantı yeri arasında maksimum,

mesafede iki adet numune alma yeri bulunması,

14) Ağır mazotun (heavy fuel oil) konulduğu tankların ve boru hatlarındaki eşyanın donmasını önlemek ve sirkülasyonunu sağlamak amacıyla (serbantin) ısıtıcı bulunması,

15) Akaryakıt antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de akaryakıt antrepo tanklarına tahliyesi için iskele veya platforma bağlı boru hattının olması,

(16) Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru hattıyla antreponun bağlantısının olması;

17) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına ek-81/A’da sayılan özelliklere sahip sayaç sisteminin kurulması,

l)Ek-81/B’de sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması

gerekir.

Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Birinci fıkranın (k) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan tanka giriş ve çıkış boruları, teknik zorunluluk nedeniyle ve gümrük idaresince izlenebilir olması şartıyla birden fazla olabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Yurtdışına transit edilecek eşyanın depolandığı akaryakıt antrepo tanklarının tesisteki diğer akaryakıt tanklarıyla bağlantısının bulunmaması gerekir.

Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Bakanlıkça verilen izin kapsamında karayolu veya demiryoluyla yapılan akaryakıt transiti ile hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar hariç olmak üzere serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla yapılır. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın iskele veya şamandıradan borularla tanklara iletilmesi gerekir.

Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(5) Ek-81/A ve ek-81/B’de yer alan ve asgari özellikleri belirtilen sayaç ve kameralara ilişkin teknolojik gelişmeler ile öngörülmeyen durumları inceleyerek sonuçlandırmaya Bakanlık (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) yetkilidir.Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) antrepo ile antrepoya alınan eşyanın özellikleri dikkate alınarak sadece antrepo sahası giriş ve çıkışına kamera sistemi kurulması istenebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 535 inci maddesinin (eski) hali;

Antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgeleri ve harçların tahsili

MADDE 535- (1) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olan ve harca tabi bulunan antrepo ve geçici depolama yerleri açma izni belgelerine ilişkin harcın peşin olarak ödenmesi, harcın ödenmesini müteakip söz konusu belgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Harç ödenmeden açma ve işletme izin belgesi verilmesi halinde, bu belgelere ilişkin harçlardan belgeleri veren memurlar mükellef ile müteselsilen sorumludurlar. Her yıl tahsil edilecek bu harçlar, antrepo veya geçici depolama yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilir.

(2) Açma ve işletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere ait harçların tahsiline ilişkin olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

a) Antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin izin yazısının gümrük idaresine intikal etmesini müteakip, harcın ödenmesi için, vergi dairesine bir yazı yazılır; aynı zamanda bu yazının bir örneği firma yetkilisine elden verilir.

b) Açma ve işletme harcının veya açma harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzunun veya yazısının ilgili tarafından yedi gün içinde gümrük müdürlüğüne ibrazı halinde, Açma ve İşletme İzin Belgesi veya Açma İzin Belgesi gümrük idaresince düzenlenerek ilgilisine verilir. Söz konusu belgeler bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından imzalanır.

c) Açma ve işletme harcı toplamı veya açma harcının tahsil edildiğine dair Vergi Dairesi makbuzu veya yazısının, Vergi Dairesine muhatap yazının ilgiliye verildiği tarihten itibaren yedi gün içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde bir müzekkere ile durumun aynı vergi dairesine bildirilmesi, ayrıca bu süre içinde ilgiliye gönderilecek yazıda söz konusu harcın yatırılması gerektiği, aksi takdirde verilen iznin iptal edileceği hususu bildirilir.

ç) Açma ve İşletme İzin Belgesinin ilgili bulunduğu antreponun veya geçici depolama yerinin görülebilir bir yerine asılacağı ilgilisine tebliğ edilir. Denetimler sırasında bu belgelerin yerinde bulunup bulunmadığına dikkat edilir.

d) Açma ve işletme harcı toplamı yatırılmadan izin belgesi düzenlenmeyerek ilgili olduğu yere eşya konulmasına izin verilmez.

e) Bu yerler kapatıldığında söz konusu belgeler geri alınarak dosyasında muhafaza edilir.

(3) Akaryakıt antrepoları ile ilgili olarak; Açma ve İşletme İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonra, ancak antrepoya eşya alınmadan önce, kalibrasyon cetvellerinin hesaplanmasında esas alınan ölçüm yerlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan depolama veya ihrakiye lisanslarında veya izin yazılarında belirtilen tanklara konulacak ürün cinslerini ve tank referans yüksekliklerini gösteren tank bilgilerinin yer aldığı plakaların veya etiketlerin tanka çıkış merdivenlerinin başlangıç ve bitiş noktalarına asılması ilgilisinden yazı ile istenir ve denetimler sırasında bunlar kontrol edilir.

(4) Açma ve işletme izin belgelerinin verildiği tarihi takip eden yıllarda da bu harçların tahsilini sağlamak amacıyla işleticilerin mükellefiyet kayıtlarının bulunduğu vergi dairesine bildirilir. Gümrük müdürlüklerince düzenlenen gümrük antreposu ve geçici depolama yerleri açma ve işletme izin belgelerinde, harca konu değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa bildirilmesi gerekir.

(5) Antrepolara veya geçici depolama yerlerine ilişkin yıllık harcın Ocak ayı sonuna kadar yatırıldığına ilişkin makbuzun gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, bu antrepolara ve geçici depolama yerlerine eşya konulmasına izin verilmez.

(6) Antrepo ve geçici depolama yerlerinin gerek ilgilinin isteği, gerekse idarece re’sen kapatılması üzerine kapatma işleminin gerçekleşmesini müteakip ilgili vergi dairesine durum bir yazı ile bildirilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 536 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (eski) hali;

(7) Bu defterde;

a) Giriş sıra numarası ve tarihi,

b) Eşya diğer bir antrepodan geliyorsa, antrepoya ilk giriş tarihi,

c) Antrepo beyannamesinin sayı ve tarihi,

ç) Antrepo beyannamesinin 1, 31, 37 ve 38 no.lu kutularında yer alan bilgiler,

d) Taşıma belgesi ve özet beyan gibi diğer gümrük belgelerinin sayı ve tarihi,

e) Eşyayı getiren taşıt aracının adı, cinsi, seferi, kumpanyası,

f) Antrepodan çıkış tarihi,

g) Çıkan kaplar ve eşyanın cinsi,

ğ) Eşyanın çıkışında düzenlenen beyanname veya sair gümrük belgelerinin sayı ve tarihi,

h) Teminat tutarı,

ı) Antrepolar arası nakilde eşyanın izlenmesine yarayan (transit beyannamesi vb) belgelerin sayı ve tarihi,

i) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın depolanması halinde bu eşyaya ilişkin bilgiler,

j) Eşyanın tabi tutulduğu elleçleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

k) Eşyanın gümrük antrepolarından geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgiler,

yer alır.

Gümrük Yönetmeliğinin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Akaryakıt antrepoları, 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır. Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir. Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir.  Akaryakıt antreposu tanklarına konulan yurtdışına transit edilecek eşyanın transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ve transit rejimi dışında bir gümrük rejimine tabi tutulmak üzere başka akaryakıt antreposu tanklarına aktarılmasına izin verilmez.

Gümrük Yönetmeliğinin 542 nci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 542- (1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun yöntem ve cihazlarla yapılması esastır. Ancak, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce ve yurtdışına transit edilecek bu eşyanın tanklardan çıkışında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır. Yurtdışına transit edilecek olması durumu hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek hallerde bu eşya, sayaç sistemi ile ölçümünün yapılması koşuluyla antrepoya alınmaksızın doğrudan başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 542 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendinin (eski) hali;

e) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak sayılan ürünlerin bulunduğu tankların dışındaki tanklarla ilgili olarak, (c) ve (ç) bentleri hükümleri uygulanmaz. Kanunun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde işlem görecek akaryakıtların konulduğu antrepolarda (c) bendi hükümleri uygulanmaz

Gümrük Yönetmeliğinin 542 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (eski) hali;

(8) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespitinde, sayaç ile yapılan ölçümler dikkate alınır.

Gümrük Yönetmeliğinin 553 üncü maddesi başlığı ile birlikte (eski) hali;

Her geçici depolama yeri ve antrepo için ayrı bir klasör açılması

MADDE 553- (1) Gümrük idarelerinin gözetim ve denetimi altında bulunan her antrepo ve geçici depolama yeri için bu idarelerde ayrı bir dosya açılır. Bu dosyalarda antrepo izinleri, bu konularda yapılan yazışmalar, antrepoların kapatılmasına ilişkin yazılar ve benzeri belgeler muhafaza edilir. Antrepolar ve geçici depolama yerleri kapatılsa dahi, bu belgeler kapanış tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 48 nolu ekinin (eski) hali;

EK 48

Gümrük Yönetmeliğinin 49 nolu ekinin (eski) hali;

EK 49

Gümrük Yönetmeliğinin 50 nolu ekinin (eski) hali;

EK 50

TRANSİT/GÜVENLİK REFAKAT BELGESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER (VERİ)

Bu ek’te kullanılan “İAP” (iş akış planı) kısaltması kağıt usulün uygulandığı durumları ifade eder.

Transit/güvenlik refakat belgesi, tüm beyan için geçerli verileri içerir.

Transit/güvenlik refakat belgesinde yer alan bilgiler, transit beyanından elde edilen bilgilere dayanır, gerektiğinde bilgiler asıl sorumlu tarafından değiştirilir ve/veya hareket idaresi tarafından doğrulanır.

Transit/güvenlik refakat belgesi için kullanılacak kağıt yeşil olabilir.

Transit/güvenlik refakat belgesinin basımında aşağıdakiler de dikkate alınır:

 1. MRN (hareket referans numarası)

MRN verilmeyen İAP durumunda kullanılan formlar hariç, MRN ilk sayfaya ve tüm kalem listelerine, basılır.

Bilgiler aşağıdaki örneğe göre 18 basamaklı alfanümerik olarak verilir:

Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 Transit işleminin resmi kabul yılının son iki hanesi (YY) Nümerik 2 06
2 İşlemin başladığı ülkenin belirteci (ISO alfa 2 ülke kodu) Alfabetik 2 RO
3 Yıl ve ülke başına transit işlemi için ünik belirteç Alfanümerik 13 9876AB8890123
4 Kontrol basamağı Alfanümerik 1 5

 

Alan 1 ve 2 yukarıda açıklandığı gibidir.

Alan 3’e, transit işlemi için bir belirteç girilmelidir. Alanın kullanılma şekli, ulusal idarelerin sorumluluğundadır, ancak belirli bir ülkede bir yıl içinde işlem gören her bir transit işlemine ünik bir numara verilmelidir.

Yetkili makamlara ait idare referans numarasının MRN’de yer almasını isteyen ulusal idareler, idarenin ulusal numarasını eklemek için ilk altı karaktere kadar kullanabilir.

Alan 4, tüm MRN için bir kontrol basamağı olan bir değer girilmelidir. Bu alan tüm MRN alındığında hataların tespit edilmesine olanak verir.

MRN, “kod 128” standardı “B” karakter seti kullanılarak barkod şeklinde de basılabilir.

 1. GÜVENLİK BEYANI KUTUSU (S00):

Transit/güvenlik refakat belgesi güvenlik bilgisini içerdiğinde S kodunu belirtilir. Belge güvenlik bilgilerini içermiyorsa, bu kutu boş bırakılır.

 1. FORMLAR KUTUSU (3):

– ilk alt bölüm: mevcut basılı yaprağın seri numarası,

– ikinci alt bölüm: basılı yaprakların toplam adedi (kalem listesi dahil).

 1. REFERANS NUMARALARI KUTUSU (7):

LRN ve/veya UCR belirtilir.

LRN – yerel referans numarası

UCR – Unik Sevkiyat Numarası

 1. ALICI KUTUSUNUN SAĞINDAKİ BOŞLUKTA (8):

Kağıt usul kullanıldığında transit/güvenlik refakat belgesinin geri gönderilmesi gereken iade nüshasında gümrük idaresinin adı ve adresi.

 1. DİĞER SCI (S32):

Özel durum göstergeci kodu yazılır:

A Posta ve hızlı sevkiyatlar

B Gemi ve uçak kumanyası

C Karayolu taşıma şekli

D Demiryolu taşıma şekli

E Yetkilendirilmiş yükümlü

Beyan edilen diğer verilerden çıkarılması durumunda bu kutunun doldurulması gerekmez.

 1. HAREKET İDARESİ KUTUSU (C):

– Hareket idaresinin referans numarası,

– Transit beyanının kabul tarihi,

– Varsa izinli göndericinin adı ve izin numarası.

 1. HAREKET İDARESİ KONTROLÜ KUTUSU (C):

– kontrol sonuçları,

– tatbik edilen mühürler veya “Mühürden Vazgeçme -99201″i gösteren “- -¦” ifadesi,

– gerektiğinde “Zorunlu güzergah” ifadesi.

Transit/güvenlik refakat belgesi, aksi belirtilmedikçe, üzerinde düzeltme, ekleme veya silme yapılamaz.

 1. GÜZERGAHTAKİ İŞLEMLER

Eşyanın hareket idaresinden ayrılmasından varış idaresine ulaşmasına kadar geçen sürede eşyaya eşlik eden transit/güvenlik refakat belgesine belirli bilgilerin girilmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemine ilişkin olmalı ve eşyanın yüklenmiş olduğu taşıma aracından sorumlu olan taşıyıcı tarafından ilgili faaliyet sırasında girilmelidir. Bilgiler mürekkepli kalemle ve kitap harfleri ile olmak koşuluyla okunaklı şekilde elle de eklenebilir.

Taşıyıcılara, eşyanın ancak aktarmanın topraklarında yapılacağı ülkenin yetkili makamlarının izniyle yapılabileceği hatırlatılır.

Söz konusu makamlarca ortak transit işleminin normal şekilde devam edebileceğine kanaat getirilmişse gerekli önlemler alındıktan sonra transit/güvenlik refakat belgeleri onaylanır.

Transit idaresi ya da varış gümrük idaresi yetkili makamları transit/güvenlik refakat belgesine eklenen bilgileri sisteme girer. Söz konusu bilgiler izinli alıcı tarafından da girilebilir.

İlgili kutular ve yapılacak işlemler:

– AKTARMA: 55 no.lu kutu kullanılır

Aktarma kutusu (55):

Eşyanın bir taşıma aracından diğerine ya da bir konteynerden diğerine aktarılması durumunda, taşımacı bu kutunun ilk üç satırını doldurmalıdır.

Ancak, eşyanın karayolu taşıtları ile taşınacak konteynerlerde taşınması halinde, yetkili makamlar, transit beyanı düzenlendiği anda hareket noktasındaki lojistik durumunun taşıma aracının kimliğinin ve kayıtlı olduğu ülkenin belirlenmesine imkan vermediği ve taşıma aracına ilişkin gerekli bilginin 55 no.lu kutuya sonradan girileceğinin taahhüt edildiği durumlarda asıl sorumlunun 18 no.lu kutuyu boş bırakmasına izin verebilir.

-DİĞER OLAYLAR: 56 no.lu kutu kullanılır

Taşıma sırasındaki diğer olaylar kutusu (56):

Transite ilişkin mevcut yükümlülüklere uygun olarak doldurulacak kutu.

Ayrıca, eşya bir yarı römorka yüklenmişse ve seyahat sırasında çekici değiştirilmişse (eşya elleçlenmeksizin veya aktarılmaksızın) yeni çekicinin kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke bu kutuya girilir. Bu durumda yetkili makamların onayı aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 51 nolu ekinin (eski) hali;

EK 51

TRANSİT/GÜVENLİK KALEM LİSTESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER (VERİ)

Bu ek’te kullanılan “İAP” (iş akış planı) kısaltması kağıt usulün uygulandığı durumları ifade eder.

Transit/güvenlik kalem listesi, beyan kapsamı kaleme ilişkin verileri içerir.

Kalem listesine ilişkin kutular dikey olarak genişleyebilir. Kalem listesinin basımında aşağıdakiler de dikkate alınır:

1. MRN kutusu – hareket referans numarası. MRN verilmeyen İAP durumunda kullanılan formlar hariç, MRN ilk sayfaya ve tüm kalem listelerine, basılır.

2. Kalem düzeyinde çeşitli kutu bilgileri aşağıdaki gibi basılmalıdır:

(a) Kalem No kutusu (32) – mevcut kalemin seri numarası,

(b) Taşıma ücreti ödeme şekli kodu kutusu (S29) – varsa, taşıma ücreti ödeme şekli kodu yazılır:

A Nakit ödeme

B Kredi katıyla ödeme

C Çekle ödeme

D Diğer (örneğin, cari hesaptan doğrudan çekim)

H Elektronik aktarım

Y Taşıyıcı hesap hamili

Z Ön ödemesiz

(c) BMTM (44/4) – Birleşmiş Milletler tehlikeli maddelerin kodu: maddenin dört rakamlı seri numarası,

(d) Formlar kutusu (3):

– ilk alt bölüm: mevcut basılı yaprağın seri numarası,

– ikinci alt bölüm: basılı yaprakların toplam adedi (Transit/güvenlik kalem listesi).

Gümrük Yönetmeliğinin 52 nolu ekinin (eski) hali;

EK 52 ……..yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 80 nolu ekinin (eski) hali;

EK 80

YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI VEYA MUHAFAZALARI İÇİN ÖZEL TERTİP VEYA TESİSLER GEREKEN EŞYANIN KONULMASINA MAHSUS ANTREPO AÇMA/İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

(Noterden tasdikli olacaktır.)

Adresi ve diğer özellikleri …./…./…. tarihli ve ………. sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan tank ve depoları özel antrepo olarak açmak ve işletmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilecek müsaadeye karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:

1- Antrepoya alınacak petrol, benzin ve müştakları (akaryakıtlar) veya sair eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Müsteşarlığın bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,

2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya (tanklara) konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,

3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Müsteşarlığın izni üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,

4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an gümrük idaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Gümrük Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerlerine diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri onlara göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,

5- Gümrük Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri, Gümrük Başmüdür veya Müdürleri tarafından şahsen veya dolaylı olarak yapılan teftiş ve soruşturmalarda, Gümrük Mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya İdaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,

6- Mevcut tesisatta gümrük idaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,

7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından gerekli fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının güvenle korunabilmesi için Müsteşarlıkça gerekli görülen sair tesisat ve tadilatı yapmayı,

8- Antrepoya konulacak petrol ve müştaklarının (akaryakıtların) veya sair eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma ve sair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,

9- Antrepoyu ileride Müsteşarlığın izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi taktirde Müsteşarlığın devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,

10- Antrepoyu ileride Müsteşarlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin devam edeceğini,

11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine ve Gümrük Müfettişleri ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerlerine her istedikleri anda göstermeyi,

Keza antrepolara eşya konulması, buralardan çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Gümrük Yönetmeliği hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,

12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük ve sair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından gümrük idaresine peşin olarak kanunen geçerli teminat vermeyi,

13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere atanacak gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi ve bu memurlara her altı ayda bir ücretsiz olarak bir tulum elbisesi ile üç senede bir defa meşin ceket vermeyi,

(NOT: Meşin ceket akaryakıt antrepolarındaki memurlar için)

Telefon da dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını da bedelsiz olarak temin etmeyi,

14- Müsteşarlık veya Başmüdürlük veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak sair lüzumlu tavsiye ve istekleri yerine getirmeyi,

15- Gümrük mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Müsteşarlığın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

Taahhütnameyi verenin veya
vekil veya temsilcisinin imzası

Gümrük Yönetmeliğinin 81 nolu ekinin (eski) hali;

EK 81

ANTREPO AÇIP İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

(Noterden tasdikli olacaktır.)

Adresi ve diğer özellikleri …../…../….. tarihli ve ………. sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan yeri genel antrepo olarak açmak ve işletmek için Müsteşarlıkça verilecek müsaadeye karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:

1- Antrepoya alınacak eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Müsteşarlığın bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,

2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,

3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Müsteşarlığın isteği üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,

4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an gümrük idaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Gümrük Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerlerine diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,

5- Gümrük Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerleri, Gümrük Başmüdür veya Müdürleri tarafından şahsen veya dolaylı yapılan teftiş ve soruşturmalarda, gümrük mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya idaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın, işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,

6- Mevcut tesisatta gümrük idaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,

7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından lüzumlu fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının emniyetle korunabilmesi için Müsteşarlıkça gerekli görülecek sair tesisat ve tadilatı yapmayı,

8- Antrepoya konulacak eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden gümrük idaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma ve sair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,

9- Antrepoyu ileride Müsteşarlığın izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi takdirde Müsteşarlığın devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,

10- Antrepoyu ileride Müsteşarlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin, devam edeceğini,

11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine, Gümrük Müsteşarlığı Müfettişler ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerlerine her istedikleri anda göstermeyi,

Keza antrepolara eşya konulması, buralardan eşya çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Yönetmelik hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,

12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük ve sair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından, Müsteşarlıkça belirlenen esaslara göre teminat vermeyi,

13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere tayin edilecek gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi,

14- Telefon da dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını bedelsiz olarak temin etmeyi,

15- Gümrük mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Müsteşarlığın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

Taahhütnameyi verenin veya
vekil veya temsilcisinin imzası

Gümrük Yönetmeliğinin 81/A ve 81/B nolu eklerinin (eski) hali;

EK-81/A

A- SAYAÇ SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

– Tip onaylarının alınmış olması,

– Muayene ve/veya damgalama işlemleri yapılmış olması

– Muayene kuruluşu işlemleri tamamlanmış olması,

– Akaryakıt ticari alım-satım uygulamalarına uyumlu olması (Ölçü Ayarlar Yönetmeliği/Ölçü Ayarları Direktifi- Measurement Instrument Directive-MID)

– MID uyumluluk belgelerinin onaylı kuruluşlarca verilmiş olması,

– Ölçüm sistemini (sayaç) tamamlayan/etkileyen öğelerin de sertifikasının bulunması,

– Boru hatları ile ürünlerinin hacimlerinin ölçülmesine yönelik TSE standartlarına uygun olması (Amerikan Gaz Birliği (AGA ), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Uluslararası Standart Örgütü (ISO), Avrupa Standardı (EN), Hollanda Ölçüm Enstitüsü (NMI) Standartlarına uygun olması,

– Ölçüm sisteminin maksimum hassasiyetinin % 0,3 (Accuracy Class 0,3: Measurement Systems on Pipeline) olması”

– Sayaç bileşenlerinin maksimum hassasiyetinin % 0.2 olması,

– Sayaçların akredite koşullarda kalibrasyonlu olarak üretilmiş olması,

– Ölçüm sistemlerinin ilk devreye alınması esnasında, bu MID belgelerinin kontrolünü, doğrulama ve mühürleme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünce) veya yetkili firmaca yapılması,

– İlk devreye alınma tarihini takip eden periyodik doğrulama kontrollerini ve mühür yenileme işlemlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve taşra idarelerince) yapılması,

– Sayaçların doğruluğunun kontrolü onaylı kalibrasyon sertifikası bulunan bir referans ölçüm sistemi ile (prover, kap, kantar, mastermetre vb) yapılması,

B- SAYAÇ SİSTEMİNİN KURULACAĞI YERLER

– Gemi ile gelen akaryakıtın tahliye edildiği ana giriş borusunun iskele/platform veya karaya çıktığı yerdeki en uygun yere takılması (sayaçların doğru sonuç verdiği kara, gemi, basınç, sıcaklık, debi aralığı gibi fiziki ve çevresel özelliklerin göz önüne alınması),

– Boru hattıyla taşınan akaryakıtta antrepoya bağlı boru hattından önceki en uygun yere kurulması,

– Antrepodan yapılan akaryakıt transitlerinde gemiye yükleme yapılmadan önceki en uygun yere kurulması,

C- SAYAÇ SİSTEMİ YAZILIMI

– Ana giriş veya çıkış boru hattından geçen akaryakıt miktarını göstermesi,

– Borudan geçen akaryakıt miktarının izlenmesini sağlayan sistemin kurulması ve bu sisteme gümrük idaresince erişimin sağlanması,

– Sayaç ve sayaç yazılımının aşağıdaki bilgileri sağlaması,

* Kütlesel akış

* Toplam kütle

* Hacimsel akış

* Toplam hacim

* Yoğunluk (yoğunluk bilgisinin laboratuvar sonucuna göre girilmesi gereken durumunda bilginin gümrük memurunca girilmesi)

* Sıcaklık

* Net hacim

* Net yoğunluk

* Arşivleme

* Anlık ve genel raporlama (tahliye sırasındaki, tahliye sürecindeki, haftalık, aylık, belirlenen tarihler arasında raporlama yapabilmesi),

– Yazılıma gümrük idaresinin bilgisi dışında müdahale edilememesi,
Özelliklerini taşıması gerekir.

EK-81/B

ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ

Antrepolara kurulacak kameraların aşağıda yer alan asgari şartları taşıması gerekmekte olup, bu şartların benzerini veya daha üst özelliklerini taşıyan kameraların kullanılması da mümkündür. Kameraların teknik özellikleri ve niteliklerine göre aynı özelliğe ilişkin farklı tabirlere de aşağıda yer verilmiştir.

A- GENEL ÖZELLİKLER

1- Kameraların, yirmidört saat aralıksız kayıt yapan ve/veya harekete duyarlı olması,

2- Kameraların, antrepo sahası giriş-çıkış yerlerine konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 1080P çözünürlükte, saniyede en az 15 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması,

3- Kameraların, antrepoda bulunan kapılar, muayene ve elleçleme alanları ile eşya giriş-çıkışına elverişli yerlere konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 1080P çözünürlükte, saniyede en az 15 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması,

4- Kameraların, antreponun kapalı alanı ile açık alanında genel izleme sağlayacak şekilde konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 720P çözünürlükte, saniyede en az 10 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması, açık alanda kör nokta kalmaması,

5- Kamera ve kayıt sistemlerinin kesintisiz güç kaynağına bağlı olması,

6- Kamera kayıtlarının her bir kamera için kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca saklanması (harddisk, dvd, cd, bulut depolama ve benzeri şekilde) ve kamera kayıtlarının depolanmasında en az RAID 5 veya RAID 6 sistemi bulunması,

7- Kameraların, gece/gündüz (day/night) özelliğine sahip, karanlık veya ışığın az olduğu ortamlarda da net görüntü alabilecek özellikte ve mekanik IR Cut filtreye sahip olması,

8- Kameraların, hedef görüntüye ait detayları anlık izlemede ve kayıtlı görüntüler izlenirken verebilecek nitelikte olması,

9- Kameraların, kötü ışıklandırma koşulları altında net ve kaliteli görüntü alabilmesi için geniş arka ışık dengeleme (WDR) ve arka ışık dengeleme (BLC) özelliklerine sahip olması,

10- Kameraların, gece-gündüz geçişi veya ışığın az olduğu ortamlarda görüntüyü daha kararlı hale getiren ve çözünürlük kaybını önleyen teknolojiye sahip olması ve bu kameraların dış ortam koşullarında (hava değişikliği, rüzgâr, yağmur vb.) odaklanma bozulmasını en aza indirgeyecek şekilde önlemlerin alınmış olması,

11- Kameraların, hava ve dış etkenler nedeniyle yönünün değişmesini engelleyecek şekilde monte edilmesi veya korunaklı hale getirilmesi,

12- IP kameraların kullanılması (ancak aranan şartları taşıması kaydıyla hâlihazırda antrepoda kullanılmakta olan analog kameralar da kabul edilir),

13- Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak tarih, saat, dakika şeklinde log tutabilme imkânının olması (bu özellikleri kamera üzerinde barındırabilir),

14- Kamera sisteminde ön izleme, oynatma, canlı izleme, yedekleme, kayıttan yürütme-playback ve bunların aynı anda ağdan yapılabilmesi,

15- Kayıt-playback desteği ile normal, hızlı, yavaş ve elle tek kare oyun şeklinde seçeneklerinin olması (kamera, kayıt cihazı veya her ikisinde de bulunabilir),

16- Uzaktan erişim ile, en az yedi gün geriye seyredebilme özelliği olması (uzaktan erişim ile),

17- Kameraların üzerinde IR LED bulunması veya çok düşük aydınlatmalı ortamda harici IR Spot aydınlatmaları ile birlikte montaj lanması ve eşya giriş-çıkış yerlerini gösteren kameraların üzerinde veya entegre IR LED’lerin en az 30 metrelik gece görüş mesafesine sahip olması,

18- Kameraların, akıllı hareket algılama, sabotaj algılama ve harici alarm algılama özelliklerine sahip olması,

19- Kameraların, hava koşulları nedeniyle konumunun veya açısının değişmesi ve/veya dışardan müdahale edilmesi (kamera görüşünün engellenmesi, odağın müdahale edilerek bozulması, kamera yönünün değiştirilmesi, spreyle kameranın görüntü almasının engellenmesi vb.) hallerinde, üzerinde bulunan uyarı sistemi vasıtası ile ilgili birimlere (gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ve ilgili personele) elektronik posta yolu ile iletilmesi,

20- Kameraların, alarm durumu algılaması halinde uyarı vermesi ve bunun gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili personele elektronik posta ile iletilmesi,

21- Kameraların, sabotaj algılaması halinde bunun gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili personele elektronik posta ile iletilmesi,

22- Sistemde kullanılacak kayıt platformları, tanımlanan kriterleri sağlamak kaydıyla konfigüre edilerek gerekli HDD kapasitesi ile temin edilmesi,

23- Sistem dâhilinde kullanılacak olan kameraların ONVIF Full Member (Tam Üye) üyesi olması,

24- Yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak IP kameralar, IP video kayıt ve yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması,
gereklidir.

B- ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1- Kameralar, M-JPEG, H.264, MPEG-4 veya MX-Peg görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemeli,

2- Kameralar, en az 720P (analog kamera ise D1) çözünürlükte görüntüler elde edebilmeli,

3- Kameralar, en az 10 (on) fps kayda izin vermeli,

4- Kameralar;

*En az F1.2’de 2.8 mm, F.l.6’de 4.3 mm ayarlanabilir lense sahip olmalı ve en fazla 1/ 2,5″ (bir bölü iki virgül beş inç) CMOS’a sahip olmalı (daha geniş açılı lensler de kabul edilir),

*Arka plan ışığını dengelemeli,

*Otomatik beyaz dengelemeli,

* Akıllı hareket algılamalı,

*Darbe (sabotaj) algılamalı,

*Görüntü ile senkronize ses kaydı sağlamalı,

* Gündüz en az F1.2 ışık hassasiyeti, 1/30 saniye örtücü hız, 50IRE’de 0,3 (sıfır virgül üç) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek niteliklerde olmalı,

*Gece en az F1.2 ışık hassasiyeti, 1/30 saniye örtücü hız, 50IRE’de 0,05 (sıfır virgül sıfır beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek niteliklerde olmalı,

*Hem gündüz, hem de gece net görüntü verebilmesi için mekanik infrared filtreye sahip olmalı,

  *SD hafıza kartı yuvasına sahip olmalı, ağ bağlantısı bir nedenden dolayı kesildiğinde üzerine kayıt yapılabilmeli ve en az 64 GB’ye kadar hafıza kartını desteklemeli,

5- Kameralar, ağ bağlantısı üzerinden bir kayıt sunucusuna, Ağa Bağlı Depolama Birimine (NAS) veya Ağa Video Kaydedici (NVR) cihazına kayıt yapabilmeli,

6- Kameralar, görüş açısındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü büyütebilmeli (zoom) veya dijital yakınlaştırma (dijital zoom) ve sonrasında resmin içerisinde gezinme yapabilmeye elverişli olmalı,

7- Kameralar, mikrofon ile dış ortamdaki sesleri operatöre iletme ve kaydetme özelliğine sahip olmalı,

8- Kameralar, ethernet bağlantısı üzerinden TCP/IP protokol video çıkış sağlamalı,

9- Kamera sistemine 10 adet kullanıcı atanabilmeli ve kullanıcılara farklı yetkiler tanımlanabilmeli,

10- Kamera sistemine aynı anda 8 kullanıcı bağlanabilmeli,

11- Kamera, kullanıcı ve yönetici şifre koruma seviyelerine sahip olmalı,

12- Kameralar 3 boyutlu gürültü azaltma özelliğini desteklemeli,

13- Kameralar, geniş dinamik aralık (WDR-60dB) ve arka ışık bastırma (BLC) özelliklerini veya akıllı gölge teknolojisini desteklemeli,

14- Kameralar, gizlilik maskeleme (4 bölge) özelliğini desteklemeli,

15- Kameralar, dijital zoom özelliğini desteklemeli,

16- Kameralar, video mirror veya video flip özelliklerini desteklemeli,

17- Kameralar veya kayıt sistemlerinin; IPv4’te TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, POP3, NTP, DNS, FTP, ARP, DHCP, RTSP, ONVIF (TAM ÜYE) protokollerine, IPv6’da ise TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, P0P3, NTP, SMTP, ONVIF (TAM ÜYE) protokollerine entegre desteği olmalı,

18- Sistem, en az beş farklı alıcıya JPEG anlık durum görüntüsü göndermek için elektronik posta hizmeti sağlamalıdır.

C- KAMERA YAZILIMI VE KAYIT SİSTEMİ

1- Yazılım ve Kayıt Sistemi, H.264 ve MPEG-4 formatlarındaki görüntüleri kayıt edebilmeli,

2- Yazılım ve Kayıt Sisteminin Full HD (1920×1080) kamera desteği bulunmalı, bu destek ile yüksek çözünürlüklerde kayıt yapılabilmeli,

3- Yazılım ve Kayıt Sistemi, Raid 5 ve Raid 6 desteğine sahip olmalı,

4- Yazılım, canlı izleme ve video oynatma için dijital zoom özelliğini desteklemeli,

5- Yazılım, sisteme bağlı tüm kameraların görüntüsünü gerçek zamanlı olarak ve kayıt üzerinden sergileme yeteneğine sahip olmalı,

6- Yazılım, seçilen bir zaman aralığına ait olay/alarmların sorgulamasını yapabilmeli,

7- Yazılım, kameralar tarafından tespit edilen hareket alarmlarını sergileme ve operatörü sesli ve görüntülü olarak ikazlama fonksiyonuna sahip olmalı,

8- Yazılım, bir alarm/olay tetiklendiğinde, tetiklenmiş kanalın görüntüsünü ana monitörde göstermeye ayarlanabilmeli,

9- Yazılım, bir olay algılandıktan sonra pre-alarm ve post-alarm kaydını başlatabilmek,

10- Yazılım, herhangi bir zamanda kameraların kaydettiği görüntüleri eş zamanlı olarak sergileyebilmek,

11- Yazılım, hızlı oynatma için alarm bildirimlerini veri tabanına belgelendirmek,

12- Yazılım, Sürekli kayıt, kayıt kapalı, alarm/olay kaydı için bir haftada saatlik bazda zamanlanmış kayıt özelliğini desteklemeli, sistem yazılımı akıllı hareket ya da obje algılama özelliğini destekleyen kameralarla birlikte kullanıldığında, belirlenen kurallara ya da filtrelere dayalı kayıt işlevini yerine getirebilmeli,

13- Yazılım, kaydedilmiş videoyu JPEG, MPEG veya AVI formatlarına dönüştürmeyi desteklemeli,

14- Yazılım, canlı erişim sağlayan entegre web hizmetine sahip olmalı,

15- Yazılım, değişik kullanıcı ve gruplar için erişim yetkileri tanımlama ve şifre ile erişim imkanına sahip olmalı,

16- Yazılım, kullanıcıların eylemlerini bir kütüğe kaydetmeli,

17- Yazılım, çözümlenen video akışlarını tek ya da çoklu monitörlerde gösterebilmeli,

18- Yazılım, istemciler ile uzak aygıtlar arasında tam iki yönlü sesi desteklemeli,

19- Yazılım, birden çok kameradan ses dâhil olmak üzere çeşitli biçimlerdeki videoyu dışa aktararak hızlı kanıt aktarımı sağlayabilmeli,

20- Yazılım, video görüntülerinin görüntüleme ve kayıt parametrelerini ayarlama olanağına sahip olmalı,

21- Yazılım, istenilen bir eylemin gerçekleştirilmesi için kamera sensor girişi, akıllı video hareket algılama, sistem alarmları veya mantıksal sensor girişi vb. durumları tetikleme olarak kullanabilmeli; tetikleme tiplerinin kullanılmasıyla kayıtlı adreslere e-posta gönderilmesi vb. aksiyonlar başlatabilmelidir.

Ç- AKARYAKIT ANTREPOLARI İLE ÖZELLİKLİ EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERALARIN ÖZELLİKLERİ

Yukarıda sayılan özelliklere sahip sisteme bağlı kameraların;

1- Antreponun bulunduğu tesise giriş-çıkış yapan araçları,

2- Araca yükleme yapılan yerleri,

3- Eşya şevki yapılan manifoldu (tanktan tanka veya antrepodan eşya transferi yapılan yerleri),

4- Varsa antrepo sahasındaki kolektörü,

5- Mümkün olması halinde gemi yanaşan platform/iskeleyi,

6- Sayaç sisteminin kurulu olduğu yerleri, görecek şekilde konumlandırılması gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 33 nolu ekinin (eski) hali;

EK 33

1 2
Eşya kodu Eşyanın tanımı
0207 12
0207 14
01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),
1701 12
1701 13
1701 14
1701 91
1701 99
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
y 2208 90
Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2402.10 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.20 Tütün içeren sigaralar
2403.11
2403.19
İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
4813 Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın)
5601.22.10.00.11 Sigara filtresi
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç) Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)
1801.00 Kakao dane ve kırıkları
0901
0902
0903
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler; çay ve Paraguay çayı
0802.11
0802.12
0802.21
0802.22
0802.310802.320803.00
Badem, ceviz, muz, fındık
8517.12
8519.81
8521
8528
Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar; manyetik, optik veya yarı iletken mesnetleri kullanan ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; video kayıt veya gösterme cihazları; monitörler veya projektörler; televizyon alıcı cihazları;
8471
8473.30
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ve bun makinalara ait aksam, parça ve aksesuarlar

Gümrük Yönetmeliğinin 34 nolu ekinin (eski) hali;

EK 34

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

Bu belge ile ..……………………………………………….…………. Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu ………………………………………………………………………’nin ……………..………………………………………….Gümrük Müdürlüğünden (hareket idaresi) ………………………………..………………… Gümrük Müdürlüğüne (varış idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile masraflar ve arızi masraflar dahil diğer yükler için tahakkuk ettirilen, …..…………………………………… (yazıyla ………………………………………………………………………………………………………………………) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………………………….. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.
Eşyanın tanımı:
………………………………………………..…..………………………………………….…………
Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergileri ile diğer yüklerin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

……………………………….. …………………………………
(İmza-Ad Soyad) (İmza-Ad Soyad)
Teminat idaresi tarafından kabul

Bu teminat mektubu, ……………………..…………………………….. Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) ………………………………………. tarih ve …………………………… sayılı transit beyannamesi kapsamında geçerli transit işlemini kapsamak üzere, ……………………………… tarihinde kabul edilmiştir.

……………………………………………………………………………………………………
(Mühür ve İmza)

Gümrük Yönetmeliğinin 35 nolu ekinin (eski) hali;

EK 35

TRANSİT REJİMİ

TAAHHÜTNAME

(FİŞLİ BİREYSEL TEMİNAT)

Bu belge ile ……………………………………………………………… ‘yı temsil ve imzaya yetkili memur sıfatıyla aşağıdaki imzaların sahibi olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) herhangi bir asıl sorumlunun transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile masraflar ve arızi masraflar dahil diğer yükler için tahakkuk ettirilen, düzenlediğimiz her teminat fişi için maksimum 7.000 Avro’ya kadar asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu ve gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde verilen teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış herhangi bir transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.

……………………………… tarihinde ………………………………’de düzenlenmiştir.

………………………………..  ………………………………….
(İmza- Ad Soyadı) (İmza- Ad Soyadı)

 

Teminat idaresi tarafından kabul

Bu taahhüt, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından ……………………………. tarihinde kabul edilmiştir.

……………………………………………………………………………………………………
(Mühür ve imza)

Gümrük Yönetmeliğinin 36 nolu ekinin (eski) hali;

EK 36

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(KAPSAMLI TEMİNAT)

Bu belge ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu ……………………………………………………………………………………….’nin transit rejimine tabi tuttuğu eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile masraflar ve arızi masraflar dahil diğer yükler için tahakkuk ettirilen, referans tutarın % 100/50/30’u1 olan ……….…………………………………………… (yazıyla ………………………………………………………………………………………………………………………) TL’ye kadar gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ……………………………………………………………… kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergileri ile diğer yüklerin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

………………………………..  …………………………………
(İmza-Ad Soyad) (İmza-Ad Soyad)

 

Teminat idaresi tarafından kabul

Bu teminat mektubu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından ………………………….tarihinde kabul edilmiştir.

……………………………………………………………………………………………………
(Mühür ve İmza)

1Uygulanmayanı siliniz.

Gümrük Yönetmeliğinin 37 nolu ekinin (eski) hali;

EK 37

TC 31 – KAPSAMLI TEMİNAT SERTİFİKASI (Ön)
1. Son geçerlilik tarihi  | Gün | Ay | Yıl |

 |        |       |      |

2. No
3. Asıl sorumlu (soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi ve ülke)   
4. Kefil (soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi ve ülke)
5. Teminat idaresi (adı, açık adres ve ülke)
6. Referans tutar rakamla: yazıyla:
Para birimi
7. Teminat idaresi, yukarıda adı bulunan asıl sorumlunun ulusal transit işlemleri için geçerli bir kapsamlı teminat sunduğunu onaylar.
8. Özel açıklamalar
9. Geçerlilik süresi uzatılmıştır

 

 

          

| Gün | Ay | Yıl | |        |       |      | dahil

……….……………………’de, ……….……….…………….’de düzenlenmiştir
(Yer)                                                      (Tarih)

…………..……………………..’de, …………………………….’de düzenlenmiştir

             (Yer)                                              (Tarih)

 

(Teminat idaresinin mührü ve imza) (Teminat idaresinin mührü ve imza)
10. Asıl sorumlu adına transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler (Arka)
11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği 12. Asıl sorumlunun imzası (1) 11. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği 12. Asıl sorumlunun imzası (1)
  

 

 

 

  
 

 

  
 

 

(1) Asıl sorumlu bir tüzel kişi ise, 12 no.lu kutuyu imzalayan kişi, soyadını, adını ve imza yetkisini belirtmelidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 38 nolu ekinin (eski) hali;

EK 38

TC 33 – TEMİNATTAN VAZGEÇME SERTİFİKASI (Ön)
1. Son geçerlilik tarihi  | Gün | Ay | Yıl |

 |        |       |      |

2. No
3. Asıl sorumlu (soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi ve ülke)
4. Teminat idaresi (adı, açık adres ve ülke)   
5. Referans tutar rakamla: yazıyla:
Para birimi      
6. Teminat idaresi, yukarıda adı bulunan asıl sorumluya ulusal transit işlemleri için teminattan vazgeçme tanındığını onaylar.
7. Özel açıklamalar
8. Geçerlilik süresi uzatılmıştır …………..……………………..’de, …………………………….’de düzenlenmiştir

               (Yer)                                           (Tarih)

 

 |Gün | Ay | Yıl |

 |       |       |      |

dahil

……….……………………’de,……….……….…………….’de düzenlenmiştir
(Yer)                                                  (Tarih)

(Teminat idaresinin mührü ve imza) (Teminat idaresinin mührü ve imza)
9. Asıl sorumlu adına transit beyannamelerini imzalamaya yetkili kişiler (Arka)
10. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği 11. Asıl sorumlunun imzası (1) 10. Yetkili kişinin soyadı, adı ve imza örneği 11. Asıl sorumlunun imzası (1)
 

 

        
 

 

     
 

 

     
 

 

      

Gümrük Yönetmeliğinin 39 nolu ekinin (eski) hali;

EK 39

(Ön)
 

TC 32 – BİREYSEL TEMİNAT FİŞİ A 000 000
………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………… tarafından düzenlenmiştir.

(Kişi veya firmanın ad ve adresi)

(…………………………………..…………………………………………………….… teminat idaresi tarafından…………………… tarihinde kefil taahhüdü kabul edilmiştir.)

………………. tarihinde düzenlenen bu fiş ….……………… tarihine kadar başlayan bir transit işlemi için 7.000 Avro’ya kadar olan bir tutar için geçerlidir ve bu fiş için asıl sorumlu ……………………………………..………………………………………………..’dir.

(Kişi veya firmanın ad ve adresi)

 

……………………………………………… ………………………………………………
 (Asıl sorumlunun imzası)(1) (Kefilin mühür ve imzası)

__________

(1)  İmza ihtiyaridir

 

Hareket idaresi tarafından doldurulacak

…………………………………………………….……………………..……………..……… idaresi tarafından …………………………… tarih ve ……………………………………………. sayı ile tescil edilen TR belgesi kapsamında gerçekleştirilen transit işlemi.

 

 

…………………………………………….
(Resmi mühür)
 ……………………………………………
(İmza)

  

 

Gümrük Yönetmeliğinin 40 nolu ekinin (eski) hali;

EK 40

MALİ YAPININ TESPİT RAPORU
Rapor Sayısı: Rapor Tarihi: Tespit Dönemi:
1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
Adı Soyadı:
Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi
Bağlı Olduğu Oda
Oda Sicil No: Ruhsat No:
İş Adresi ve Telefonu
2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN
Tarihi: Sayısı:
3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN
Ticaret Unvanı
Kanuni Merkez Adresi
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer: Ticaret Sicil Numarası:
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi: Vergi Numarası:
4. GENEL BİLGİLER
4.1 Firmanın İletişim Bilgileri:
Bu kısımda, firmanın tebligat adresi, kanuni ikametgâhı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası, internet sitesi adresi ile elektronik posta adresi yazılacaktır.
4.2 İş Merkezi ve Şubeleri Hakkında Bilgi:
Bu kısımda, şirketin merkezi ile varsa tüm şubeleri hakkındaki iletişim bilgileri yazılacaktır.
4.3 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar:
Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve soyadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.
4.4 Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler:
Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip olup olmadıkları) yazılacaktır.
4.5 Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler:
Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.
4.6 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler:
Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır.
4.6.1 Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?
4.6.2 Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?
4.6.3 Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutulmakta mıdır?
4.6.4 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır?
4.6.5 Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmakta mıdır?
4.6.6 Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluşturulmuş mudur?
4.6.7 İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?
4.6.8 Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapora konu yıldan bir önceki yıl) :
4.6.9 Şirketin Hukuki Statüsü:
Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflası ilan edilmediği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işleri mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilân etmediği, işlerini askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır.
5. HESAP İNCELEMELERİ
5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:
5.2 Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:
5.3 Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:
5.4 Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:
5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:
5.5.1 Likidite Oranları
Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecektir.
5.5.2 Aktif Yapıyla İlgili oranlar
Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecektir.
5.5.3 Verimlilik Oranları
Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtilecektir.
5.5.4 Mali Yapı ile İlgili Oranlar
Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecektir.
5.5.5 Karlılık Oranları
Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecektir.
6. SONUÇ
6.1 Bu kısımda;
6.1.1 Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı;
6.1.2 Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,
6.1.3 Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,
6.1.4 Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz konusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı,
6.1.5 6102 sayılı TTK md. 376. Maddesi uyarınca sermaye kaybına ya da borca batık olup olmadığı,
hususları tespit edilecektir.
6.2 Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 6.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir.
(*) 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “olumsuz” görüş belirtilecektir.

Gümrük Yönetmeliğinin 41 nolu ekinin (eski) hali;

EK 41

EK KOŞULLAR
Koşul Açıklamalar
1) Yeterli deneyim Yeterli deneyimin belirlenmesinde asıl sorumlunun başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içindeki transit beyanname sayıları (TIR Karnesi dahil) dikkate alınır.
2) Yetkili makamlarla ileri düzeyde işbirliği Yetkili makamlarla ileri işbirliği düzeyinin belirlenmesinde, hukuki koşullara veya izinde öngörülen yükümlülüklere uyulması yeterli sayılmaz. Asıl sorumlu, yetkili makamların etkili kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir şekilde kayıtlarını tutar ve yetkili makamların önerileri doğrultusunda özel önlemleri alır. Bu bağlamda:

– Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan ve asgari 2 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanıp uygulanmadığına,

– Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmadığına,

– ödenmemiş her hangi bir gümrük vergisi, ceza ve usulsüzlük cezası borcu bulunup bulunmadığına,

– transit beyanının veri işleme yöntemleri ile sunulup sunulmadığına ve

– rejimin sonlandırılmasına ilişkin alternatif kanıt istenmesi halinde, bu alternatif kanıtın en kısa sürede sunulup sunulmadığına

bakılır. Ayrıca, zorunlu olmamasına rağmen:

– transit beyannamesindeki eşyaya ilişkin ek bilgi sağlayıp sağlamadığı,

– kapsamlı teminatın belirli tür eşya ile sınırlanıp sınırlandırılmadığı,

– beyanının daima aynı gümrük idaresine sunulup sunulmadığı dikkate alınır.

3) Taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurma Asıl sorumlunun, taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu kanıtlamasında

– temel faaliyetinin sınır ötesi taşıma işlemlerini organize etmek ve gerçekleştirmek olup olmadığına,

– araç takip sistemi kullanıp kullanmadığına ve

– ISO belgesinin bulunup bulunmadığına bakılır.

4) Yükümlülükleri karşılayacak yeterli mali kaynak Asıl sorumlunun mali yapısına ilişkin kontrol, gelecekteki faaliyetlerini tehlikeye sokacak veya bu faaliyetlere zarar verecek mali güçlük içinde olup olmadığını ortaya koymalıdır. Bu çerçevede sağlam mali yapının tespitinde:

– Gümrük Yönetmeliği 224 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 40 no.lu Ek’e uygun olarak düzenlenen firmanın mali yapısının sağlam olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor ile referans tutarın beş katını karşılayacak kadar öz sermayesinin bulunduğunu gösteren rapor,

– 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibata uğramadığına ilişkin Vergi Dairesinden alacağı belge dikkate alınır.

Gümrük Yönetmeliğinin 42 nolu ekinin (eski) hali;

EK 42

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

 

 

 

 

(Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası)

Kapsamlı teminat başvurusu

 1) Başvuru

Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük Yönetmeliği’nin 227 nci maddesine uygun olarak eşya taşınması için kapsamlı teminat başvurusu

[ ] a) Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya

Not: Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için kapsamlı teminat kapsamında, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, öngörülen asgari miktarlar aşılmadığı sürece taşınabilir. Kapsamlı teminat sertifikası, bu durumda, “Sınırlı geçerli – 99200” deyimi ile onaylanmalıdır.

[ ] b) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya

Not: Başvurunun her iki türdeki eşya için yapılması durumunda, başvuru sahibi, her bir grup için ayrı teminat sertifikası isteyip istemediğine karar vermelidir. Talep üzerine, yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için sertifika, “Sınırlı geçerli – 99200” ile onaylanmalıdır. Başvuru sahibinin tek bir sertifika talep etmesi halinde, her iki tür eşya, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya ölçütlerine uygun olarak işlem görmelidir.

[ ] Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya ve yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için ayrı ayrı teminat sertifikası talebi.

______________________

(Uygun kutuyu işaretleyiniz)

2) Temel koşullara uygunluğun kontrol edilmesi

a) Kapsamlı teminat kullanma izni temel koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi (uygun kutuyu işaretleyiniz):

1. Kayıtlı iş merkezi Türkiye’de mi? Evet [ ]     Hayır [ ]
2. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Evet [ ]     Hayır [ ]
3. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Evet [ ] Hayır[ ]
4. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmakta mıdır?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
_________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Evet [ ] Hayır [ ]
5. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
_____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Evet [ ] Hayır [ ]
6. Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı almış mıdır? Evet [ ] Hayır [ ]
7. Başkası adına ve namına hareket edilmekte midir? Evet [ ] Hayır [ ]
8. Ticaret sicil kaydı bulunmakta mıdır? Evet [ ] Hayır [ ]
9. Faaliyet gösterdiği amacına uygun tesisi bulunmakta mıdır? Evet [ ] Hayır [ ]
10 Faaliyet gösterdiği tesisinde kayıtları düzenli tutulmakta mıdır? Evet [ ] Hayır [ ]
11. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 ortak transit beyannamesi kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergileri ile diğer yükler toplamı asgari 5 milyon Türk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit edilmiş midir?

Yanıt “evet” ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergileri ile diğer yüklerin tutarına ilişkin ekli liste yapınız.

Evet [ ] Hayır [ ]
12. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 1.000 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsamında eşya transit edilmiş midir?

Yanıt “evet” ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergileri ile diğer yüklerin tutarına ilişkin ekli liste yapınız.

Evet [ ] Hayır [ ]
13. Kayıtları yetkili makamların etkili kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayacak şekilde tutulmakta mıdır? Evet [ ] Hayır [ ]

 

b) 1(b)’de belirtilen türün yüksek kaçakçılık riski içeren eşyaya yönelik sertifika için başvurulması durumunda karşılanacak ilave koşullar:

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için kapsamlı teminat kullanma izni ilave koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla Kısım 4’teki talimatlara uygun olarak a), b), c) ve d)’de verilen yanıtlara bakınız.

3) Öngörülebilir işlemlere ilişkin bilgiler

Referans tutar ve/veya teminat tutarının hesaplanması amacıyla …….. ‘da (olağan en az bir iş haftasında) gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler:
Not: Bilgiler, ayrı bir sayfa olarak düzenlenip başvuruya eklenebilir.

Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya (listede gösterilen asgari miktarın aşılmaması durumunda yüksek kaçakçılık riski içeren eşya dahil):

Eşya türü (eşyanın tanımı) Taşıma işlemi adedi(en az bir haftalık) Taşıma işlemi başına ağırlık (kg) Taşıma işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden) Referans tutar (boş bırakınız)
 
  
 

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya:

Eşya türü (eşyanın tanımı) Taşıma işlemi adedi(en az bir haftalık) Taşıma işlemi başına ağırlık (kg) Taşıma işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden) Referans tutar (boş bırakınız)
 1. Kapsamlı teminat veya teminat tutarında indirim gerekçeleri

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için kapsamlı teminat kullanma hakkının kontrol edilmesi (bakınız 2(b)) veya teminat tutarında indirim sağlanması amacıyla çeşitli ölçütlere uygun olarak verilen yanıtlar:

Not: İzin makamının, aşağıdaki ölçütleri uygun bulması durumunda, gerekli teminat, aşağıdaki tutar kadar indirilebilir (referans tutarın yüzdesi olarak belirtilmiştir). İdarede başvuru sahibi hakkında mevcut bilgiler, bu kararın alınmasında da kullanılır.                                                       

Referans tutar, asıl sorumlunun en az bir haftalık sürede transit rejimine tabi tuttuğu eşya ile ilgili olarak doğabileceği hesaplanan gümrük vergilerinin tutarıdır.

% indirim Karşılanacak ölçütler
Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya
50

70

Vazgeçme

a) ve b)
a), b) ve c)
a), b), c), d) ve e)
a), b), c) ve d)
a), b), c), d) ve e)
vazgeçmeye izin verilmez

 

a) Mali durum:

1. Gümrük Yönetmeliği 224 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 40 no.lu Ek’e uygun olarak düzenlenen firmanın mali yapısının sağlam olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor var mıdır? Evet [ ] Hayır [ ]
2. Transit rejimi ile ilgili ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır?

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar:______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 

Evet [ ] Hayır [ ]
3. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır?

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar:______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]
4. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır?

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Evet [ ]

 

Hayır [ ]
5. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibata uğranmış mıdır?

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar:______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]

 

b) Transit rejimini kullanma deneyimi:

1. Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi adedi? Transit işlemi adedi: …..
2. Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi adedi?
Transit işlemi adedi: …..
3. Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi?

Transit işlemi adedi: …..

4. Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi? Transit işlemi adedi: …..
5. Transit sevkiyatına ilişkin bilgiler, hareket idaresine elektronik yolla gönderilmekte midir? Evet [ ] Hayır [ ]
Açıklamalar:______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Evet [ ] Hayır [ ]

 

c) Yetkili makamlarla işbirliği:

1. Gümrük makamlarıyla diğer ilişkiler:

[ ] İzinli gönderici statüsü

İzin               kayıt          numarası:
……………………………………………………..

[ ] İzinli alıcı statüsü

İzin               kayıt           numarası:
……………………………………………………..

[ ]Diğer__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan ve asgari 2 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır?

Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: …..

Evet [ ] Hayır [ ]
3. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır?

Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: …..

Evet [ ] Hayır [ ]
4. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır?

Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: …..

Evet [ ] Hayır [ ]
5. Sertifikanın geçerliliği belirli bir gümrük idaresinde başlatılan transit işlemleri ile sınırlamak istenmekte midir?

2.1. Yanıt evet ise, hangi hareket idaresinde?

Gümrük idaresi: ………………………………………..
(Sertifikayı “sadece ………………………………. gümrük idaresinde geçerli” ile onaylayınız.)

Açıklamalar:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]
6. Sertifikanın geçerliliği belirli bir eşya faslı veya türü ile sınırlamak istenmekte midir?

6.1. Yanıt evet ise, hangi eşya faslı ile?
Eşya faslı: ………………………………………..

6.2. Yanıt evet ise, hangi eşya türü ile?
Eşya türü: ………………………………………..

(Sertifikayı “Sadece Fasıl … eşyası için geçerli” ile onaylayınız.)
Açıklamalar:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]

 

d) Sevkıyata ilişkin kontroller:

1. Transit rejimi kapsamında gönderilen eşyayı taşımak için sadece kendi taşıtları mı kullanılmaktadır?


1.1. Yanıt “hayır” ise, üçüncü taraflarca taşınan eşyanın oranı nedir?
% … ve % … arasında.

1.2. 1.1.’de belirtilen işlemler, yüksek güvenlik derecesini sağlayan kontratlar kapsamında gerçekleştirilmekte midir?

Evet [ ] Hayır [ ]
2. Eşyayı kendi hesabına (örneğin, firmanın bağlantıları arasında) mı taşımaktadır?

 

2.1. Taşıyorsa, bunun işlemlerdeki oranı nedir?
% … ve % … arasında.

Evet [ ] Hayır [ ]
3. Firmanın temel faaliyeti, sınır ötesi taşıma işlemlerini organize etmek ve gerçekleştirmek midir?

3.1. Gerçekleştirmekte ise, bu faaliyetin niteliğini (yurtdışında bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri ve faaliyet noktaları) belirtiniz:________________________________________________________

Evet [ ]        Hayır [ ]
4. En yüksek olası güvenlik düzeyini sağlamak için yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın taşınması ile ilgili özel önlemler alınmakta mıdır?

4.1. Alınıyorsa, hangi önlemler?________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]
5. Firma, araç takip sistemi kullanmakta mıdır?

5.1. Kullanmakta ise, ne tür araç takip sistemi ve kaç yıldır kullanıldığını belirtiniz:________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]
6. Firmanın geçerli ISO sertifikası var mıdır?

6.1. Varsa hangi sertifika ve ne zamana kadar geçerli olduğunu belirtiniz:

ISO – ……………………, ………………………’e kadar geçerlidir.

Evet [ ] Hayır [ ]
7. Firma, yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcıya sözleşme ile bağlı bir aracı kullanmakta mıdır?

7.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi aracı kullandığını belirtiniz:

________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]
8. Firma, uzun süreli sözleşmeye bağlı ve yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcı kullanmakta mıdır?

8.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi taşıyıcıyı kullandığını belirtiniz:

________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]
Açıklamalar:______________________________________________________
_______________________________________________________________

 

e) Mali kaynaklar:

1. Gümrük Yönetmeliği 224 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 40 no.lu Ek’e uygun olarak düzenlenen firmanın mali yapısının sağlam olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor ile referans tutarın beş katını karşılayacak kadar öz sermayesinin bulunduğunu gösteren rapor var mıdır?

Açıklamalar:___________________________________________________
_____________________________________________________________

Evet [ ] Hayır [ ]

 

Başvuru sahibinin yükümlülükleri

İznin verilmesinden sonra doğan ve bu başvuru veya izni etkileyebilecek tüm durumların yetkili makamlara bildirilmesi.b. Kapsamlı teminat kapsamında yapılacak tüm transit işlemlerine ilişkin kayıtların tutulması ve referans tutarın kullanılmasının izlenmesi.c. Referans tutarın aşılması durumunda izin makamının yazılı olarak bilgilendirilmesi.

Not: Önceki 5 gün içinde başlatılan transit işlemlerine ilişkin ödenmesi gereken verginin referans tutardan fazla olması durumunda, referans tutarın aşıldığı kabul edilir. Ödenmesi gereken vergi ve yüklerin tutarını yansıtan maktu oranlar (örneğin, eşya kıymetinin % 10’u), yüksek kaçakçılık riski içeren eşya durumu hariç hesaplamalarda kullanılabilir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya ile ilgili kontrolleri ve araştırma usulünü kolaylaştırmak için ilgili tarafa alternatif kanıt (örneğin, “ibra edilmiştir” onaylı iade nüshasının bir örneği) sunan bir belgenin varış idaresinden istenmesi ve bu nüshanın saklanması önerilir.

ç. Her yıl Ocak ayı sonuna kadar en az bir haftalık sürede gerçekleştirilen transit işlemleri adedinin izin makamına bildirilmesi ve her bir transit işlemi için en azından eşya tanımı, ağırlığı ve kıymetine ilişkin bilgilerin sunulması.

d. İzin makamının kontrol etmek için talep etmesi halinde, kendi kayıtları ile ilgili belgelerin derhal sunulması.

Çeşitli hükümler

a) Teminat belgesinin alınması üzerine talep edilen teminat sertifikası adedi: …………….. Bu sertifikaların iki yılda bir uzatılması veya yenilenmesi veya teminat iptal veya feshedildiğinde derhal iade edilmesi gerekmektedir.b) Firmanın ticaret sicilindeki kaydının onaylı bir fotokopisi ile yukarıdaki bilgileri kanıtlayan belgelerin aslı veya onaylı fotokopisi bu başvuruya eklidir.
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunun ve ekli belgelerin gerçek olduğunun teyidi

Yer ve tarih: ………………………..


…………………………………………………..
(Mühür, imza ve ad ve soyad)

Not:
– Bu başvuruda verilen bilgiler, izin makamınca gizli olarak işlem görür.
– Bu başvurunun yapılmasından sonra iznin verilip verilemeyeceği izin makamı tarafından bildirilir.
– Doğru olarak doldurulmuş teminat belgesi alındığında, izin ve talep edilen sayıda teminat sertifikası gönderilir.

Ekli belgeler:

Gümrük Yönetmeliğinin 43 nolu ekinin (eski) hali;

EK 43

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA İZNİ

……………..
…./…./………

Firma Adı :
Telefon :
Faks :

Başvuru tarihi : …………………..  Vergi numarası: ………………………..
 

 

İzin numarası:    …/        /…/

_____________tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Gümrük Yönetmeliği 227 ve 228 inci maddelerine / Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44 ila 57’ye uygun olarak ulusal transit / ortak transit rejiminde

[ ] kapsamlı teminat
[ ]teminattan vazgeçme
için basitleştirilmiş usul kullanma izni

asıl sorumlu olarak eşyanın ulusal transit / ortak transit rejimine tabi tutulması için kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanmanıza izin verilmiştir.

Verdiğiniz bilgiler esas alınarak, ulusal transit / ortak transit rejimi için beyan edilen eşya ile ilgili olarak …..’da (olağan en az bir iş haftası) doğabilecek ithalat vergilerine göre referans tutar,

…………………………….. TL

olarak belirlenmiştir.

Referans tutarın % 100 / 50 / 30’una karşılık gelen ……………………… TL / ……………………… EUR maksimum tutarı için kefil olarak …………………………………………………………………………. tarafından verilen ve …………………….. no’lu teminat mektubu kabul edilmiştir.

[ ] Başvuruya uygun olarak düzenlenmiş olan TC 31 kapsamlı teminat sertifikası:

[ ] tüm eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmamıştır.
[ ] sadece yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmıştır.
[ ] sadece …………………. hareket idaresinde geçerlidir.
[ ] sadece Fasıl ….. eşyası için geçerlidir.
tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunludur.

[ ] TC 33 teminattan vazgeçme sertifikası, yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için geçerlidir.

Sertifika, iki yıl geçerlidir ve en fazla iki yıl için bir kez uzatılabilir.

İznin iptal edilmesi veya teminatın feshedilmesi halinde, sertifikanın tüm nüshaları derhal iade edilir. Sertifikanın bir nüshasının çalındığı, diğer yollarla kaybedildiği veya sahtesinin yapıldığı belirlendiğinde derhal bildirilir. Bulunan her sertifika, derhal iade edilir.

Teminat taahhüdünün fesh edilmesi dahil izin iptal edildiğinde veya bir kefil değişikliği olduğunda (böyle bir değişiklik beyan edilmeksizin), sunulan teminat belgesi, uygulanabilir olduğu tarihten itibaren üç yıl doluncaya kadar ve herhangi bir talep için kefilin sorumluluğunun devam etmesi nedeniyle iade edilmez.

Kanıtlanmış gereksinimler ve belirtilen referanslar esas alınarak ……. adet sertifika düzenlenmiştir.

Sertifikanın arkasında yazılması gerekli bilgilerle ilgili olarak Ortak Transit Sözleşmesi Ek III, İlave C7’deki açıklama notları dikkate alınır.

Başlatılan ancak henüz sonlandırılmayan tüm ulusal transit / ortak transit işlemleri için referans tutarın kullanılmasına ilişkin kayıtlar tutulur (yıllık referans tutarın hesaplanması için yeterli bilgi sağlayan bilgiler veya belgeler) ve referans tutarın aşılacak olması durumunda teminat idaresine bilgi verilir.

Yetkili Makam Adına
………………………………….. (Tarih)
…………………………………..
(Mühür ve imza)

Gümrük Yönetmeliğinin 44 nolu ekinin (eski) hali;

EK 44

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA İZNİ DEĞİŞİKLİĞİ

………….
…/…/…..
Firma Adı :
Telefon :
Faks :
Başvuru tarihi :  Vergi numarası:  

 


İzin numarası:
Ek İzin Belgesi Düzenleme Tarihi:


Gümrük Yönetmeliği 230 ve 231 inci / Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44 ila 57’ye uygun olarak ulusal transit / ortak transit rejiminde
[ ] kapsamlı teminat
[ ] teminattan vazgeçme
için basitleştirilmiş usul kullanma izni

Ulusal transit / ortak transit rejiminde asıl sorumlu olarak eşyanın ulusal transit / ortak transit rejimine tabi tutulması için kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanmanıza ……/…..no.lu izin belgesi kapsamında izin verilmişti.

Verdiğiniz bilgiler esas alınarak, ulusal transit / ortak transit rejimi için beyan edilen eşya ile ilgili olarak bir haftada (olağan en az bir iş haftası) doğabilecek ithalat vergilerine göre belirlenmiş olan ……………………………..(rakamla)(…………………..) (yazı ile) TL’lik referans tutar, talebiniz doğrultusunda,

……………………..(rakamla)(………………….)(yazıyla) TL

olarak yeniden düzenlenmiştir.

Referans tutarın ……………………..(rakamla) (………………….)(yazıyla)TL tutarı için kefil olarak ………………………………………..tarafından verilen ve ……………tarihli …………………..no.lu teminat mektubu kabul edilmiştir.

[ ] Başvuruya uygun olarak düzenlenmiş olan TC 31 kapsamlı teminat sertifikası:

[ ] tüm eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmamıştır.
[ ] sadeceyüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmıştır.
[ ] sadece ………………….hareket idaresinde geçerlidir.
[ ] sadece Fasıl ……..eşyası için geçerlidir.
tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunludur.

[ ] TC 33 teminattan vazgeçme sertifikası, yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için geçerlidir.

Yetkili Makam Adına
(…./…./…)
(Mühür ve İmza)

Gümrük Yönetmeliğinin 45 nolu ekinin (eski) hali;

EK 45

BİREYSEL TEMİNAT BELGESİ İZLEME ÇİZELGESİ

Kefil : Teminat Tutarı :
Asıl Sorumlu :
Tarih Transit Beyannamesi Tescil Tarihi/No  Teminat Tutarı Memurun Adı ve İmzası
Kullanılan İbra Edilen Kullanılan/ İbra Edilen Kullanılabilir

Gümrük Yönetmeliğinin 46 nolu ekinin (eski) hali;

EK 46 ……..yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 47 nolu ekinin (eski) hali;

EK 47

KAĞIT USULÜN İŞLEYİŞİ

Hareket İdaresindeki İşlemler

1. Teminatın kontrol edilmesi

1.1. Hareket idaresi, Gümrük Yönetmeliği’nin 236 ncı maddesi çerçevesinde teminata ilişkin kontrolleri yaparken kağıt usulde, ayrıca:

a) Yeterli sayıda bireysel teminat fişi,

b) Kapsamlı teminat sertifikası,

c) Teminattan vazgeçme sertifikası
bulunup bulunmadığını, teminatın uygunluğunu, geçerliğini ve teminat kodu ile sertifika veya fiş numarasının transit beyannamesinin 52 no.lu kutusuna doğru yazılıp yazılmadığını kontrol eder.

1.2. Hareket idaresi, teminatın uygunluğuna, Yönetmeliğin 33 no.lu Ekini de dikkate alarak karar verir. Bu çerçevede, “Sınırlı geçerli – 99200” ifadesi olan bireysel teminat fişlerini ve geçici olarak yasaklanan ve “Kısıtlanmamış kullanım – 99209” ifadesi olmayan indirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya kapsamlı teminat sertifikasını yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için kabul etmez.

1.3. Hareket idaresi, teminatın geçerliğine, taahhütname ve teminat mektubunun iptal veya fesih durumunu da dikkate alarak, varsa, geçerlik tarihine ve belgenin asıl sorumluya ait olup olmadığına göre karar verir. Bu kapsamda, teminatın ilgili transit işlemi için hareket idaresi, Saymanlıkça verilen alındı, bireysel teminat belgesi, bireysel teminat fişinin aslını ve kapsamlı teminat veya kapsamlı teminattan vazgeçme sertifikasının fotokopisini saklar.

1.4. Hareket idaresi, bireysel teminat fişinin arka yüzüne gerekli bilgileri yazarak onaylar. Bu fişin arkasında “TC 11 – Alındı” bulunan nüshasını taşımacıya iade eder.

2. Ayniyet önlemleri

2.1. Hareket idaresi, alınan ayniyet önlemlerine ilişkin bilgi ve açıklamaları transit refakat belgesinin/TİB’in “D. Hareket İdaresinin Kontrolü” kutusuna kaydeder.

3. Süre sınırı

3.1. Hareket idaresi Yönetmeliğin 238 inci maddesine göre belirlenen süre sınırını transit refakat belgesinin/TİB’in “D. Hareket İdaresi Kontrolü” kutusuna kaydeder.

4. Eşyanın serbest bırakılması

4.1. Kontrol sonuçlarının transit beyanına uygun olması halinde, kontrolü yapan memur tarafından TİB’in “D. Hareket İdaresinin Kontrolü” kutusuna “UYGUNDUR” ibaresi ile birlikte adı, soyadı ve sicil numarası kaydedilir. İlgili memur tarafından transit süresinin bitim tarihi ve mühürle ilgili bilgiler TİB’in “D. Hareket İdaresinin Kontrolü” kutusuna kaydedildikten ve TİB’in “A. Sevk İhracat Gümrük İdaresi” kutusuna “Kağıt Usul” mührü tatbik edildikten sonra eşya serbest bırakılır. TİB’in 1 no.lu nüshası alınarak saklanır ve transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik etmek üzere 4 ve 5 no.lu nüshalar asıl sorumluya iade edilir.

5. İbra

5.1. Gümrük Yönetmeliği’nin 239 uncu maddesi çerçevesinde, hareket idaresince yapılan karşılaştırma sonucunda:

a) uygunluğun tespit edilmesi halinde, transit rejimi ibra edilir ve transit beyannamesi nüshaları arşivlenir.

b) uygunluğun tespit edilmemesi halinde:

i) Ek 47-1’de yer alan yazı ile asıl sorumlu bilgilendirilir ve asıl sorumludan rejimin sonlandırıldığına ilişkin alternatif kanıt sunması istenir ve
ii) Ek 47-2’de yer alan TC 20 – Araştırma Bildirimi ile araştırma usulü başlatılır.

5.2.Hareket idaresi, transit beyannamesinin iade nüshasının varış idaresinden gelmemesi durumunda birinci fıkranın (b) bendi hükümlerini uygular.

5.3. Hareket idaresi, “Araştırma yapılmaktadır” ifadesi bulunan iade nüshasını aldığında, varış idaresinden olumlu araştırma sonucunu alıncaya kadar transit rejimini ibra etmez.

5.4. Araştırmanın başlatılmasından itibaren bir ay içinde araştırma sonucunun alınmaması durumunda, ilgili varış idaresinin bağlı bulunduğu idareye ilgili Araştırma Bildirimi veya Doğrulama Talebi’nin ekli olduğu ve örneği Ek 47-6’da yer alan “TC 22 – Tekit Yazısı” gönderilir.

6. Teminatın serbest bırakılması

6.1. Hareket idaresi, teminatı serbest bırakması halinde, fişli bireysel teminatta fişin arkası boş olan nüshasını talep üzerine onaylayarak asıl sorumluya iade eder.

7. Araştırma usulü

7.1. Varış idaresinden gelen bilgiler ve açıklamalar doğrultusunda rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının tespit edilmemesi halinde hareket idaresince 5.1(b)(i) kapsamında asıl sorumlu bilgilendirilir, asıl sorumludan rejimin sonlandırıldığına ilişkin alternatif kanıt sunması istenir ve varış idaresi nezdinde araştırma başlatılır.

7.2.Hareket idaresi, transit beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde rejimin sonlandırılmaması veya transit rejiminin sonlandırılmadığından şüphelenmesi veya sonlandırılmadığına ilişkin bilgileri daha önce alması ya da transit rejiminin sonlandırıldığına ilişkin belgenin sahte olduğunun sonradan ortaya çıkması hallerinde rejimin ibra edilmesi için gerek duyulan bilgileri elde etmek üzere varış idaresi nezdinde derhal araştırma usulünü başlatır.

7.3. Hareket idaresi araştırma usulü kapsamında:

a) Varış idaresine örneği Ek 47-2’de yer alan “TC 20 – Araştırma Bildirimi” gönderir ve Ek 47-3’te yer alan “TC 20 – Araştırma Bildirimi – Açıklayıcı Notlar”ı da dikkate alarak işlem yapar. Varış idaresinin ek bilgi talep etmesi durumunda, “TC 20 – Araştırma Bildirimi”nde “Kutu III”ü doldurarak iade eder. Gerektiğinde Ek 47-4’te yer alan TC 21 – Doğrulama Talebi veya havayolu ile taşımalarda Ek 47-5 ‘te yer alan TC 21A – Doğrulama Talebi kullanılır.

b) “TC 20 – Araştırma Bildirimi”nin gönderilmesinden itibaren bir ay içinde varış idaresinden bir cevap veya ek bilgi talebi alınmaması durumunda, Yetkili Gümrük İdareleri Listesi’nde yer alan ilgili varış idaresinin bağlı bulunduğu idareye ilgili “TC 20 – Araştırma Bildirimi”nin ekli olduğu ve örneği Ek 47-6’da yer alan “TC 22 – Tekit Yazısı”nı gönderir.

7.4. Hareket idaresince, araştırma usulü sonuçlanıncaya kadar transit rejimi ibra edilmez.

7.5. Hareket idaresince varış idaresinden gelen bilgiler ve açıklamalar doğrultusunda tespit edilen eksikliklere isabet eden gümrük vergileri tahsil edilir.

7.6.Noksan çıkan eşyaya ilişkin vergiler yükümlülüğün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir. Bu suretle vergileri alınan eşyanın menşeine göre yürürlükteki ticaret politikası önlemleri ve ticaret anlaşmaları çerçevesinde gereği yapılır.

7.7. Transit rejimi beyanının beyanname yerine geçen belgeler ile yapılması durumunda bu maddede belirtilen işlemler, beyanname yerine geçen belgeler üzerinden ve ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşme hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

8. Teminatın serbest bırakılması

8.1. Hareket idaresi, rejimi ibra etmesi halinde, bireysel teminat ve teminat belgesine dayalı bireysel teminatta teminatı serbest bırakır ve fişli bireysel teminatta fişin arkası boş olan nüshasını talep üzerine onaylayarak asıl sorumluya iade eder.

9. Asıl sorumlunun bilgilendirilmesi ve rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı

9.1. Hareket idaresi, tescil tarihinden itibaren bir ay içinde varış idaresinden teyit gelmemesi veya varış idaresinden gelen bilgiler ve açıklamalar doğrultusunda uygunluğun tespit edilmemesi halinde, tescil tarihinden itibaren iki ay içinde asıl sorumludan ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde alternatif kanıt sunmasını ister. Asıl sorumluya bildirim, örneği Ek 47-1’de yer alan yazı ile yapılır.

9.2. Asıl sorumlu tarafından alternatif kanıt, tebellüğ tarihinden itibaren bir ay içinde sunulur.

Varış İdaresinde Yapılacak İşlemler

10. Kontrol ve muayene

10.1. Varış idaresi, transit beyannamesinin 4 ve 5 no’lu nüshalarını karşılaştırır ve bu nüshaların “I” kutusuna varış tarihini ve mühürlerin sağlam olması ve yapılan muayenenin sonucunda herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığının tespit edilmesi halinde, “Uygundur” ifadesini yazar. Transit beyannamesi ve eşya, kontrol edilmeden kabul edilmesi halinde de “Uygundur” ifadesi yazılır.

10.2. Yapılan muayenenin sonucunda tespit edilen farklılıklara ilişkin bilgiler, transit beyannamesinin 4 ve 5 no’lu nüshalarının “I” kutusunda “Açıklamalar” bölümüne aşağıda belirtildiği şekilde kaydedilir:

4 ve 5 no’lu nüshalarında kap sayısı, brüt ağırlık veya her ikisinde tespit edilen fazlalık veya eksiklik durumunda:
“Farklılıklar: fazla           : …
eksik                             : …
eşya tanımı                    : …
tarife sınıflandırması       : …”
yazılır. Tarife sınıflandırması, sadece transit rejiminin öngördüğü durumda belirtilir.

Yukarıda belirtilenlerden farklı usulsüzlükler de bu kutuya kaydedilir.

Yapılan açıklamalar, ilgili memur tarafından imza ve tarih konulmak ve kaşesiyle mühürlenmek suretiyle tasdik edilir.

11. Araştırma usulü

11.1. Varış idaresi, hareket idaresi tarafından gönderilen Ek 47-2’de yer alan “TC 20 – Araştırma Bildirimi” üzerine eşya ve transit beyannamesinin idaresinde sunulup sunulmadığına ilişkin araştırma başlatır. Araştırma sonucu, belgedeki “Kutu IV” doldurulmak suretiyle hareket idaresine bildirilir.
Eşya ve transit beyannamesi varış idaresine sunulmuş ve transit beyanı için kullanılan belgenin iade nüshası hareket idaresine gönderilmekle birlikte bu nüshanın hareket idaresine ulaşmaması halinde, varış idaresinde kalan nüshanın fotokopisi belgeye eklenmek ve “Kutu IV” doldurulmak suretiyle belge hareket idaresine gönderilir.
Eşya ve transit beyannamesi varış idaresine sunulmuş ve transit beyanı için kullanılan belgenin iade nüshasının hareket idaresine gönderilmemiş olması halinde, bu nüsha belgeye eklenmek ve “Kutu IV” doldurulmak suretiyle belge hareket idaresine gönderilir.
Belgedeki bilgilerin araştırma yapılması için yetersiz olması halinde, talep edilen ek bilgiler için “Kutu II” doldurularak belge hareket idaresine derhal iade edilir.

Diğer İşlem ve Hükümler

12. Referans tutarın izlenmesi

12.1. Asıl sorumlu, kayıtlarının referans tutarın aşıldığını göstermesi durumunda, bu teminatı kullanarak başka transit işlemi başlatamaz. Bu durumda asıl sorumlu başka bir teminat kullanabilir veya referans tutarının yeniden hesaplanması amacıyla bu tutarın ne kadar aşıldığı veya aşılacağını izin makamına bildirir.

12.2. Asıl sorumlu, talep edildiğinde kontrol amacıyla sunmak üzere, önceki yılın transit beyannamelerinin fotokopilerini ve hareket idaresinin sonlandırılmayan transit işlemleri ile ilgili bildirimlerini ve bu işlemlerle ilgili diğer belgeleri saklar.

12.3. Asıl sorumlu, transit işlemi sonlandırıldığında bu transit işlemi ile ilgili gümrük vergilerinin tutarını serbest bırakır. Bu amaçla varış idaresine alternatif kanıt olarak onaylanmak üzere transit beyannamesi veya transit refakat belgesinin bir fotokopisini sunabilir.

13. Bireysel teminat fişi

13.1. Bireysel teminat fişi, iki nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshaların ön yüzleri fiş ile aynı, bir nüshanın arka yüzü boş, diğer nüshanın arka yüzünde örneği Ortak Transit Sözleşmesi Ek III, İlave B10’da yer alan “TC 11 – Alındı” bulunur.

13.2. Bireysel teminat fişinin üzerinde asıl sorumlunun imzasının bulunmaması, fişin geçerliliğini etkilemez.

13.3. Kefil, düzenlediği bireysel teminat fişleri ile ilgili olarak asıl sorumlunun adı, düzenlenme tarihi ve adet bilgilerini faks ile teminat idaresine bildirir. Teminat idaresi, bu bilgileri, asıl sorumlular tarafından transit işlemi için verilen bireysel teminat fişlerinin kontrolünün sağlanması amacıyla, hareket idarelerinin kullanımına sunar.

Gümrük Yönetmeliğinin 47.1 nolu ekinin (eski) hali;

EK 47.1

…………………………………..
(hareket idaresinin adı)
ASIL SORUMLUYA BİLDİRİM
…………………
(yer ve tarih)
Dosya No:
Konu: Ulusal transit rejim / Ortak transit rejim sonu
kanıtının bulunmaması
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(asıl sorumlunun adı ve adresi)
Aşağıdaki ulusal transit / ortak transit beyanname(ler)i için asıl sorumlusunuz.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(transit beyanname(lerinin) tarih ve sayı(ları)
………………………………………. hareket idaresinden
(hareket idaresinin adı)


Gümrük Yönetmeliği’nin 239 ve 241 inci / Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 40’a uygun olarak, yukarıda anılan beyanname(ler) için ulusal transit rejimi / ortak transit rejimi sonu kanıtı idaremizde bulunmamaktadır.

Ulusal transit / ortak transit beyannamesinin tescil tarihinden iki ay sonra araştırma usulünün başlatılması gerektiğinden, varış idarelerindeki herhangi bir değişikliğin belirtilmesi suretiyle rejimin sonlandırıldığını kanıtlayacak bilgi ve belgelerin, bu yazının tarihinden itibaren bir ay içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilecek her türlü kanıt, Gümrük Yönetmeliği’nin 241 inci ve Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 42 hükümlerine uygun olmalıdır.

Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 115 ve 117 kapsamında, söz konusu beyanname(ler) için rejimin sonlandırıldığını tespit edilememesi halinde, bu beyanname(ler) kapsamı eşya ile ilgili doğacak gümrük vergileri ile diğer yükler için sorumlu olacağınız hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

………………..………
(İmza-Ad Soyad)

Gümrük Yönetmeliğinin 47.2 nolu ekinin (eski) hali;

EK 47.2

TC 20 – ARAŞTIRMA BİLDİRİMİ

I. HAREKET İDARESİ TARAFINDAN DOLDURULACAK
A. Transit beyannamesi Tescil No                                         B. Varış idaresi
…. nüshanın fotokopisi ilişiktedir.
C. Hareket idaresi
E. Taşıma aracının kimliği:
F. Alıcı (adı ve açık adresi):
G. Asıl sorumlu tarafından verilen bilgilere göre, eşya:

   [ ]  1. ___/___/___ tarihinde idarenize sunulmuştur.       [ ]  2. ___/___/___ tarihinde alıcıya teslim edilmiştir.
G    A    Y                                                                      G    A     Y

   [ ]  3. ___/___/___ tarihinde …………………………………………………………..’a teslim edilmiştir.
G   A    Y                                 (kişi veya firmanın adı ve adresi)

H. İdarenizce ___/___/___ tarihinde düzenlenen belgeye ilişkin alındı idaremize sunulmuştur.
G   A    Y
I. Asıl sorumlu, eşyanın nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi verememektedir.

Yer ve tarih:                                                  İmza:                                                                    Mühür:

II. VARIŞ İDARESİ TARAFINDAN DOLDURULACAK: TALEP
Daha fazla araştırma yapmak için hareket idaresinin aşağıdakileri göndermesi veya bildirmesi gereklidir:
[ ]  1. Eşyanın açık tanımı                                                                               [ ]  2. Faturanın bir fotokopisi
[ ]  3. Manifesto, konşimento veya hava konşimentosunun bir fotokopisi          [ ]  4. Varış idaresinde işlemlerin yürütülmesinden sorumlu kişinin adı
[ ]  5. Aşağıdaki belge veya bilgiler:
Yer ve tarih:                                               İmza:                                                                 Mühür:
III. HAREKET İDARESİ TARAFINDAN DOLDURULACAK: TALEBE VERİLEN YANIT
[ ]  1. Bilgi, nüsha veya belgeler ilişiktedir.
1  2   3  4  5
[ ]  2. Talebinizin [ ][ ] [ ] [ ] [ ] no.lu maddelerinde yer alan bilgi, nüsha veya belgeler mevcut değildir.
Yer ve tarih:                                             İmza:                                                                     Mühür:
IV. VARIŞ İDARESİ TARAFINDAN DOLDURULACAK
[ ] 1. Rejimi sonlandırma kanıtı, ___/___/___ tarihinde iade edilmiştir; onaylı bir nüshası ilişiktedir.
G     A     Y
Teyit amacıyla [ ] (a) Alınan belge                              [ ] (b) İade edilen belge
[ ] 2. Onaylı rejimi sonlandırma kanıtı, bu araştırma bildirimi ekindedir.
[ ] 3. Araştırma devam etmekte olup, rejimi sonlandırma kanıtı, mümkün olan en kısa zamanda iade edilecektir.
[ ] 4. Eşya, idaremize ilgili belge olmaksızın sunulmuştur.
[ ] 5. Eşya veya ilgili belge, bu idareye sunulmamış olup,
[ ]  (a) bunlar hakkında herhangi bir bilgi yoktur.
[ ] (b) TC 20 gerçek varış idaresi ……………………………………….’ne (adı) gönderilmiştir.
Yer ve tarih:                                              İmza:                                                                       Mühür:

Gümrük Yönetmeliğinin 47.3 nolu ekinin (eski) hali;

EK 47.3

TC 20 – ARAŞTIRMA BİLDİRİMİ – AÇIKLAYICI NOTLAR

 1. İlgili kutuya çarpı işareti konulur.
 2. Araştırma bildirimi, rejimi sonlandırma kanıtının hareket idaresine verilmesinin gerektiği basitleştirilmiş olsun olmasın herhangi bir transit işlemi / ortak transit işlemi için kullanılır.
 3. Varış idaresi, rejimi sonlandırma kanıtı bulunmayan transit beyannamesinin (transit refakat belgesi veya beyanname olarak kullanılan taşıma belgesi) referansını kutu I A’da gösterir. Beyannamenin bir nüshası eklenir.
 4. Kullanılan taşıma aracı, beyannamede bu bilgi istenmişse veya istenmemişse hareket idaresi tarafından biliniyorsa (özellikle asıl sorumlu yoluyla) kutu I E’de belirtilir.
 5. Hareket idaresi, beyannamede bu bilgi istenmişse beyan edildiği şekilde izinli alıcı olsun ya da olmasın alıcı(lar)ı veya diğer durumlarda idarenin elinde bulunan bilgilere dayanarak eşyayı almış olabileceği varsayılan alıcı(lar)ı kutu I F’de belirtir.
 6. Asıl sorumlu tarafından belirtildiği şekilde fiili alıcı(lar) kutu I G-3’te belirtilmelidir.
 7. Varış idaresi, transit beyannamesi dışındaki transit belgelerinin iletilmesini kutu II 3’te ister (İkinci durumda, bunlar, I A’da belirtilmelidir).
 8. Varış idaresi, hareket idaresinden aldığı şekilde transit beyannamesinin onaylı ve mühürlü fotokopisini iade ederse, kutu IV 1’de kutu (a)’yı işaretler. Diğer durumlarda (transit beyannamesi nüshasının fotokopisi veya bir başka belgenin fotokopisi, örneğin, rejim sonunu kanıtlayan aylık hava düzey I listesi) kutu (b)’yi işaretler.
 9. Varış idaresi, araştırmalarının sonucunu hareket idaresine kutu IV’te bildirir.
 10. Varış idaresi, TC 20’yi gerçek varış idaresine iletirse 5’teki uygun kutuyu işaretler ve gerekli bilgileri yazar. Araştırma bildiriminin bir nüshası ile hareket idaresine bildirir.
 11. Her bir transit beyannamesi için ayrı bir TC 20 kullanılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 47.4 nolu ekinin (eski) hali;

EK 47.4

TC 21- DOĞRULAMA TALEBİ

I.  TALEPTE BULUNAN MAKAM II. GÖNDERİLEN YETKİLİ MAKAM
(adı ve açık adresi)  (adı ve açık adresi)
III. DOĞRULAMA TALEBİ [ ] Örnek kontrol  [ ] C ve D’de belirtilen nedenle
A. [ ] 1. Ekli B iade nüshasındaki “varış idaresi kontrolü” (Kutu I) başlıklı kutudaki
[ ] 2. Ekli B iade nüshasındaki F ve/veya G kutusundaki
[ ] 3. Ekli … no.lu T5 kontrol nüshasındaki “kullanım ve/veya varış kontrolü” (Kutu J) başlıklı kutudaki
[ ] 4. Ekli A nüshasındaki “hareket idaresi” (Kutu C) başlıklı kutudaki
[ ] 5. Ekli A nüshasındaki “hareket idaresi kontrolü” (Kutu D) başlıklı kutudaki
[ ] 6. Ekli A nüshasındaki “kaplar ve eşyanın tanımı” (Kutu 31) başlıklı kutudaki
[ ] 7. Ekli … no.lu ……..tarihli ticari belgedeki
mühür ve imzanın gerçekliğini
B.  [ ] 1. ………. no.lu kutu(lar)da (1)
[ ] 2. Ekli … no.lu ……..tarihli ticari belgede
yazılı onayların doğruluğunu
C. [ ] Ekli alternatif kanıtın gerçekliğini ve doğruluğunu
lütfen doğrulayınız
D. Doğrulama talebinin nedeni:
[ ] 1. mühür yok [ ] 2. imza yok
[ ] 3. mühür okunaklı değil  [ ] 4. kutu tam doldurulmamış
[ ] 5. düzeltmeler, paraflanmadan ve onaylanmadan yapılmış [ ] 6. formda silinti ve/veya üst üste yazma var
[ ] 7. mühür tanınmamakta [ ] 8. kullanım veya varış ile ilgili tarih yok
[ ] 9. diğer (belirtilecek)
Yer ……………………………., Tarih ………………..…………
İmza …………………………… (Mühür)
(1) Doğrulama talebine konu kutuların numarasını yazınız.
__________________________________________________________________
IV. DOĞRULAMA SONUCU
[ ]  A Mühür ve imza gerçektir
[ ] B. Form, yetkili makamlara sunulmamış ve
[ ] 1. mührün sahtesi yapılmış veya tahrif edilmiş görünmektedir
[ ] 2. mühür uygun basılmamış görünmektedir
[ ] 3. imza, yetkili makamların sorumlu memurunun imzası değildir
[ ] C.  Onaylar doğrudur
[ ] D.  Onaylar doğru değildir, aşağıdaki şekilde olmalıdır:
[ ] E.  Açıklamalar
[ ] 1. mühür okunaklı basılmıştır  [ ] 2. imza atılmıştır
[ ] 3. kutu doldurulmuştur  [ ] 4. silmeler, paraflanıp onaylanmıştır
[ ]5. silinti ve/veya üst üste yazma nedeni:  [ ] 6. mühür gerçek olup kabul edilebilir
[ ] 7. tarih yazılmıştır [ ] 8. alternatif kanıt, gerekleri karşıladığından kabul edilebilir
[ ] 9. diğer nedenler (belirtilecek)
Yer ……………………………., Tarih ………………..…………
İmza …………………………… (Mühür)
_______________________________________________________________________________________________
Notlar: 1. Doğrulanacak her form için ayrı bir talep yapılmalıdır
2. İlgili kutulara çarpı işareti konulur
3. Gönderilen yetkili makam, bu talebe öncelikli işlem yapılmasını sağlamalıdır

 

Gümrük Yönetmeliğinin 47.5 nolu ekinin (eski) hali;

EK 47.5

TC 21A – DOĞRULAMA TALEBİ

1. Talepte bulunan makam 

                     (adı ve açık adresi) 

 

2. Gönderilen yetkili makam 

                     (adı ve açık adresi)

 

3. HAVA MANİFESTOSUNDAN ÇIKARTILAN AŞAĞIDAKİ SEVKIYATLAR İÇİN TALEP EDİLEN DURUM DOĞRULAMASI AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR/EKLİDİR
Onay sahibini adı ve adresi Hava taşıtı ve hareket tarihi
Hareket havalimanı
Sıra No Hava manifestosu sayısı Konteyner No.ları (veya markalar ve numaralar) Yük tanımı  Kap adedi  Ağırlık (Kg) veya Hacim Beyan edilen statü (T1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4. DOĞRULAMA SONUCU
Tüm sevkıyatların doğrulaması aşağıdakiler hariç tatmin edicidir:
(Ekli destekleyici belgeler)
5. DOĞRULAMAYI YAPAN MAKAM
Yer …………………. Tarih ……………….
İmza ……………………… Mühür …………………..


Bu talep, sadece bir firma veya bir hava taşıtı için kullanılmalıdır.
Doldurulduktan sonra 1’de gösterilen idareye talep iade edilir.

TC 21A – Doğrulama Talebi – Açıklayıcı Notlar

1. Eşya, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 112’de öngörülen basitleştirilmiş usul – düzey 2 kapsamında havayolu ile taşındığında, varış idaresi tarafından risk analizine dayalı sonradan bir gümrük kontrolü yapılır. Gerektiğinde, varış idaresi, hareket idaresine doğrulama için manifesto bilgilerini gönderebilir.
2. Bu doğrulama, “TC 21A – Doğrulama Talebi” formu ile gerçekleştirilir. “TC 21A – Doğrulama Talebi” formu, sadece bir hava taşıtı ve bir izinli operatöre ilişkin özet manifesto bilgilerini içerir.
3. “TC 21A – Doğrulama Talebi” formu kısım 1, 2 ve 3, varış idaresi tarafından doldurulur. Gerektiğinde, doğrulama için seçilen sevkıyatlara ilişkin hava manifestosu özet bilgileri, forma eklenir.
4. Hareket idaresi, izinli operatör tarafından tutulan ticari kayıtlara referansla “TC 21A – Doğrulama Talebi” formunda yer alan manifesto bilgilerini doğrular. Doğrulama sonucu, “TC 21A – Doğrulama Talebi” formu kısım 4 ve 5’te gösterilir.
5. Hareket idaresi, “TC 21A – Doğrulama Talebi” formunu, alınmasından itibaren iki ay içinde, varış idaresine iade eder. İki ay içinde bir yanıt alınamaması durumunda, hareket idaresine “TC 22 – Tekit Yazısı” gönderilir. Varış idaresi, “TC 21A – Doğrulama Talebi” formunu gönderdikten sonra üç ay içinde bir yanıt alamazsa, “TC 21A – Doğrulama Talebi” formunun bir fotokopisi ve destekleyici manifesto bilgileri ile birlikte hareket idaresine “TC 22 – Tekit Yazısı” gönderir. İkinci “TC 22 – Tekit Yazısı”nın gönderilmesinden sonraki iki ay içinde “TC 21A – Doğrulama Talebi” formu varış idaresine iade edilmezse, hareket idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü durumdan bilgilendirilir. Sonraki üç ay içinde, Bölge Müdürlüğünden tatmin edici bir yanıt alınamazsa, konu izin makamına intikal ettirilir.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 82 numaralı ekinin 14, 16 ve 36 ncı satırlarırının (eski) hali;

14 Transit beyannamesi kapsamında sevk edilen eşyanın varış gümrüğünde yapılan muayenesinde cins ve nevinin aynı miktarında fazlalık çıkması.
16 İhracat işlemleri tamamlanmış transit eşyasının varış gümrük idaresinde yapılan muayenesinde miktar ve cinsinde %10’un altında kalan farklılık bulunması.
36 TIR araçlarının denetim ve kontrollerinin sağlanması amacıyla TIR güzergâhı üzerinde belirlenen TIR denetleme ve konaklama noktalarına uğramamaları.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top