Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 02.11.2011

Kaydet
Kapat

02.11.2011 Tarihli 28103 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından belge sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin onaylanmış kişi statü belgesi talebinin bu madde uyarınca özel koşullar açısından değerlendirilmesinde talep halinde belge sahibi firmanın dış ticaret performansı da dikkate alınır. Bu durumda belge sahibi firmanın 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları da statü belgesi talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ile birlikte değerlendirilir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen genel koşulun sağlanıp sağlanmadığının tevsikinde ise belge sahibi firmanın mali yapısı esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu kısımda ve ek-10’da geçen taşıyıcı, Kanunun 35/B maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişidir. Ancak,

a) 65 inci maddede yer alan eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta taşıyıcı, taşınan taşıma aracının işleticisidir.

b) 66 ncı maddede yer alan deniz veya hava taşımacılığında taşıma aracının paylaşımı veya taşıma işleminin sözleşme kapsamında yapılması durumunda taşıyıcı, taşıma işlemini taahhüt ederek eşyanın araçta taşınması için taşıma belgesini düzenleyen kişidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) ve (h) bentleri eklenerek diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve (j) bendinin ilk cümlesine “Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan” ifadesi eklenmiştir.

“ğ) TIR karnesi kapsamı eşya,”

“h) Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ve Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak ve hizmet ifasında kullanılmak üzere kendilerine ait taşıtla veya yalnızca kendi yetkililerinin kullanımına mahsus taşıtlarla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan silahlar ve askeri malzeme,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 63 – (1) Özet beyan veri işleme tekniği yoluyla verilir. Özet beyan ek-10’da belirtilen bilgileri içerir ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak düzenlenir. Özet beyanı veren kişi, özet beyanda yer alan bilgiler ile özet beyana ekli belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(2) Özet beyana orijinal manifesto veya konşimentonun eklenmesi zorunludur. Ancak uluslararası sularda avlanan balıklar için düzenlenen özet beyanlarda bu zorunluluk aranmaz. Manifesto ve konşimento bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilebilir.

(3) Gümrük idareleri, özet beyanın yazılı olarak verilmesine yalnızca gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde izin verir. Yazılı olarak verilen özet beyan bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(4) Özet beyanın üçüncü fıkra uyarınca yazılı olarak verildiği durumlarda, özet beyan, ek-10/A’da yer alan Emniyet ve Güvenlik Belgesi formu kullanılarak verilir. Özet beyan kapsamı gönderinin birden fazla kalemden oluşması halinde, Emniyet ve Güvenlik Belgesi formuna ek-10/B’de yer alan kalem listesi eklenir. Kalem listesi, Emniyet ve Güvenlik Belgesinin tamamlayıcı parçasıdır.

(5) Özet beyanın yazılı olarak verilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde, yükleme listeleri ve diğer belgeler de ibraz edilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca verilen özet beyan, düzenleyen kişi tarafından imzalanır ve gümrük idaresince onaylanır.

(7) Özet beyanın Kanunun 35/B maddesinin beşinci fıkrasında sayılan kişiler tarafından verilmesi durumunda, aksine bilgi olmaması halinde, gümrük idaresince, özet beyanın sözleşme gereği taşıyıcının bilgisi ve onayı dâhilinde verildiği kabul edilir.

(8) Özet beyan gümrük idaresi tarafından tescil edilir ve tescil bilgileri, özet beyanı veren kişiye elektronik ortamda bildirilir. Özet beyanın Kanunun 35/B maddesinin beşinci fıkrasında sayılan kişiler tarafından verilmesi durumunda, gümrük idaresi tarafından beyanın tescil edildiği, taşıyıcının sisteme bağlı olması halinde, taşıyıcıya da bildirilir.

(9) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan araç içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren ya da taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından Kanunun 35/B maddesinin altıncı fıkrasında sayılan hallerden önce bildirilmesi durumunda, bu kişilerce bu kapsamdaki eşya için özet beyan verilir. Bu durumda, Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda para cezası alınır.

(10) Özet beyanda yapılan değişikliğin Kanunun 35/B maddesinin altıncı fıkrası uyarınca gümrük idaresinin iznine bağlı olduğu hallerde, gümrük idaresinin değişikliğe izin verdiği, değişikliği yapan kişiye bildirilir. Kanunun 35/B maddesinin beşinci fıkrasında sayılan kişiler tarafından yapılan değişiklik, gümrük idaresine bu hususta başvuruda bulunması ve gümrük sistemine bağlı olması halinde taşıyıcıya da bildirilir.

(11) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün içerisinde taşıma aracının varış bildiriminin 71 inci madde uyarınca gümrük idaresine yapılmamış olması veya eşyanın 72 nci madde uyarınca gümrüğe sunulmamış olması halinde özet beyan verilmemiş sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 67 nci maddede belirtilen sürelerde alınmış olması kaydıyla transit bilgilerinin elektronik ortamda giriş gümrük idaresine sunulması veya bu bilgilerin bilgisayar ağları kullanılarak değişimi.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 67 ila 71 inci maddeleri, başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süre Sınırları

MADDE 67 – (1) Denizyolu taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:

a) Konteyner ile taşınan eşya için, (c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce,

b) Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, (c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,

(c) Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,

(2) a) Havayolu taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:

1) Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar,

2) Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce.

b) (a) bendinin uygulanmasında, kısa mesafeli uçuşlardan son hareket havalimanı ile Türkiye’de vardığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar anlaşılır. Diğer bütün uçuşlar uzun mesafeli sayılır.

(3) Demiryolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir.

(4) Karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir. Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir.

(5) Bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamaması halinde de birinci ila dördüncü fıkralardaki süreler geçerlidir.

Sürelerin uygulanmayacağı haller

MADDE 68 – (1) 67 nci maddenin birinci ila dördüncü fıkralarında belirtilen süreler;

a) Uluslararası anlaşmalarla 69 uncu maddede belirtilen güvenlik kontrollerinin tanınması,

b) Uluslararası anlaşmalarla 67 nci maddenin birinci ila dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerden farklı süreler içerisinde beyan bilgilerinin değişiminin öngörülmesi,

c) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller,

durumlarında uygulanmaz.

Risk analizi

MADDE 69 – (1) Gümrük idaresi, özet beyanda bulunan bilgilerden faydalanarak, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce emniyet ve güvenlik amaçlı olarak risk analizi yapar.

(2) Gümrük idaresi 67 nci maddede belirtilen sürelere uyulmuş olması koşuluyla eşyanın gelişinden önce risk analizini tamamlar.

(3) 67 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konteyner ile taşınan eşya için gümrük idaresi özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde risk analizini tamamlar. Bu analiz sonucunda, gümrük idaresi, söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin güvenlik ve emniyet yönünden ciddi bir tehdit oluşturduğu ve acil müdahale edilmesi gerektiği sonucuna varırsa, özet beyanı veren kişiye ve eğer özet beyan taşıyıcıdan başka bir kişi tarafından verilmişse sistemle bağlantılı olması şartıyla taşıyıcıya da, eşyanın yüklenmemesi gerektiği hususunda bildirimde bulunur. Bildirim özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde yapılır.

(4) 61 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca özet beyan verilmediği hallerde risk analizleri gümrük beyannamesi veya beyanname yerine geçen belge üzerinden gerçekleştirilir.

(5) Risk analizi çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçların uygun bulunması halinde gümrüğe sunulan eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulabilir.

(6) Özet beyanın 67 nci maddede belirtilen süre sınırları içerisinde verilememesi durumunda, eşyanın sunulduğu gümrük idaresince, özet beyan, gümrük beyannamesi veya eşyaya ilişkin diğer bilgiler üzerinden risk analizleri gerçekleştirilir.

(7) Taşıma aracının özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilenden başka bir gümrük idaresine geleceği durumda, bu gümrük idaresine varışından önce taşıma aracının kullanıcısı ya da temsilcisi özet beyanda beyan edilen gümrük idaresine “sapma bildirimi” mesajı kullanarak bildirimde bulunur. Bu mesaj, ek-10/C’de belirtilen hususları içerir ve ek-10’da yer alan açıklama notlarına uygun olarak düzenlenir. Bu fıkra, 64 üncü maddede belirtilen durumlarda uygulanmaz.

(8) Özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilmiş olan gümrük idaresi, sapma bildiriminde taşıtın giriş yapacağı bildirilen gümrük idaresine, sapma hakkında emniyet ve güvenlik risk analizinin sonuçlarıyla birlikte derhal bildirimde bulunur.

Birden fazla limana uğrayan deniz veya hava taşıtlarına ilişkin özet beyan verilmesi ve risk analizi

MADDE 70 – (1) Deniz veya hava taşıtlarının Türkiye sınırları dışında herhangi bir liman veya havalimanına uğramaması koşuluyla, Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğraması halinde, özet beyan, eşyanın boşaltılacağı liman veya hava limanındaki gümrük idaresine verilir.

(2) Güvenlik ve emniyet amaçlı risk analizi, eşyanın boşaltılacağı her bir liman veya hava limanındaki gümrük idaresince gerçekleştirilir. Risk analizi sonucunda, eşyanın acil müdahale gerektirecek ölçüde tehdit oluşturduğuna karar verilmesi halinde, gümrük idaresince yasaklayıcı tedbirler alınır ve ilk varış limanı veya havalimanındaki gümrük idaresine de bildirimde bulunulur.

Varış bildirimi

MADDE 71 – (1) Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. Varış bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir.

(2) Karayolu ve demiryolu taşımacılığında, eşyanın giriş gümrük idaresine sunulması ile varış bildiriminin verildiği kabul edilir.

(3) Gümrük idareleri, varış bildiriminin yazılı olarak verilmesine yalnızca gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde izin verir. Yazılı olarak verilen varış bildirimi bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(4) Varış bildirimi veren kişi varış bildiriminde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır. Boşaltmaya yetkili deniz, kara ve hava araçlarının sahipleri veya kaptan, pilot, sürücü veya acentenin yetkili personeli ile geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili memurları tarafından eşyanın gümrük memurunun nezaretinde boşaltılmasını müteakip yirmidört saat içinde boşaltma listesi düzenlenerek gümrük memuru, taşıt sahibi, sürücüsü veya temsilcisi ile geçici depolama yeri işletme memuru tarafından imzalanmak suretiyle gümrük idaresine ibraz edilir. Üç nüsha olarak düzenlenip gümrük idaresince tasdik edilen bu listenin bir nüshası gümrük idaresinde kalır. İkinci nüshası eşyayı geçici depolama yerine teslim edenlere, üçüncü nüshası ise işletme memuruna verilir. Bu işlem, gümrük idaresince uygun görülen yerlere alınan eşya için de geçerlidir.

(2) Boşaltma listesinde eşyanın cinsi, brüt ağırlığı, kapların sayısı, cinsi, markası, numarası, taşıtın ismi ve sefer numarası gösterilir.

(3) Eşyanın boşaltmadan önce veya boşaltma sırasında zarar görmüş veya kaplarının kırık veya bozuk olduğu tespit edilirse bu durum bir tutanakla tespit olunarak boşaltma listesi ekinde gümrük idaresine sunulur.

(4) Boşaltma listesi, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Özet beyan ile boşaltma listeleri karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda farklılık görülürse buna ilişkin tutanak düzenlenerek bu tutanak üzerinden özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilir.”

“(4) Özet beyanda kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya için özet beyanı veren kişiye bildirimde bulunulur. Özet beyan eksiklik veya fazlalıkları ile ilgili takibat, elektronik ortamda kayda alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Deniz veya hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğradığı hallerde, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler, taşıt aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine girişine ilişkin gümrük veya gümrük muhafaza yetkililerince tutulan kayıt tarihinden itibaren başlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 148 inci maddesinin birinci fıkrasına “(c)” ifadesinden sonra gelmek üzere “, (d)” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine ilişkin talepler, eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması şartıyla kabul edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 435 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 435 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşya için 61 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan haller ile gümrük beyannamesi aranan haller dışında, Kanunun 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D maddeleri hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verilir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilmesine ilişkin 63 üncü maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkra hükümleri Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan eşyaya ilişkin özet beyana da uygulanır.

(3) Gümrük idaresince, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşya için verilen özet beyana ilişkin olarak, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce emniyet ve güvenlik amacıyla risk esaslı kontroller yapılır. Yapılan risk analizinin tamamlanmasından sonra eşyanın çıkışına izin verilir.

(4) Birinci fıkra uyarınca özet beyanın verilmediği durumlarda, emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi, eşyanın sunulduğu gümrük idaresince gümrük beyannamesi veya beyanname yerine geçen belge veya eşyaya ilişkin diğer bilgiler üzerinden gerçekleştirilir.

(5) Gümrük idaresi tarafından yapılan risk analizi sonucunda, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine izin verilemeyeceğinin anlaşılması halinde, özet beyanı veren kişiye bildirimde bulunulur. Bu işlemler yirmidört saat içinde tamamlanır.

(6) Özet beyan kapsamı eşyanın özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen yüz elli gün içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmemesi halinde özet beyan verilmemiş sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 436 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kombine taşımacılıkta özet beyan düzenlenmesi

MADDE 436 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın kombine taşımacılıkla taşındığı hallerde özet beyanı verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 437 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çıkış bildirimi

MADDE 437 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisi, çıkış gümrük idaresine Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını bildirir. Çıkış bildirimi, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde veri işleme tekniği yoluyla verilir.

(2) Kara sınır kapılarından transit kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıt için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Çıkış bildiriminde, gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya ilişkin bilgiler yer alır.

(4) Gümrük idareleri, çıkış bildiriminin yazılı olarak verilmesine yalnızca gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde izin verir. Yazılı olarak verilen çıkış bildirimi bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(5) Çıkış bildirimini veren kişi çıkış bildiriminde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 443 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İşlemleri bitirilen mektuplarla, ilgili belgelerin kayıtları eşyanın tesliminden sonra kapatılır ve ilgili gümrük idaresinde saklanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 459 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için, Déclaration en Douane’lar gümrük idaresince beyanname olarak kabul edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 466 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Vergiye tabi olan posta haberleşme gönderileri, posta idaresince düzenlenen liste ile gümrük idaresine bildirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 505 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Geri verme veya kaldırma işleminde sistemdeki beyanname esas alınır. Geri verme veya kaldırma başvurusunun yapıldığı her bir beyanname veya ceza kararı için ayrı bir dosya açılır. İlgili gümrük beyannamesinin Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile vergilerin geri verilmesine esas teşkil etmek üzere ibraz edilen belgelerin (menşe şahadetnamesi, dolaşım belgeleri, fatura beyanı vb.) asılları ilgili gümrük idaresinde saklanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak üzere ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur. Başmüdürlük, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması halinde antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı, yatırım yapılan yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususları ile talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) 523 üncü madde hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile kapatılma hali hariç, antrepo açma izni geri alınan;

a) Gerçek kişilere,

b) Tüzel kişilere,

c) Tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyelerine, şirketi temsile yetkili kişilere ve şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilere,

d) (c) bendinde belirtilen gerçek kişilerin yer aldığı diğer tüzel kişilere,

İznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile yeniden antrepo açma izni verilmez.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 569 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mesleki yeterlilik sınav kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin;

a)64 üncü maddesinin ikinci65 inci maddesinin ikinci ve 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “68 inci” ifadesi “67 nci”,

b) 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ifadesi “onaylanmış kişi statü belgesi”,

c) 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi” ifadesi “onaylanmış kişi statü belgesine sahip”,

ç) 305 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ifadesi “Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü)”,

d) 498 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “494 üncü maddede” ifadesi “Kanunun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk bendinde”, dördüncü fıkrasında yer alan “494 üncü madde” ifadesi “Kanunun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk bendi”,

e)583 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “taşıtların sahipleri, kaptanları veya acenteleri” ifadesi “Kanunun 35/B maddesinde sayılan kişiler”,

f)588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “500” ifadesi “600”,

Şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 10 no.lu Eki EK-1’deki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke ekteki 10/A, 10/B ve 10/C ekleri ilave edilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 14 no.lu Ekinin “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı” başlıklı “I – Beyanname Nüshalarının Kullanılması A. Genel Açıklama” başlığı altında yer alan 6 ve 7 no.lu nüshalar ile ilgili açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6 no.lu nüsha: İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüsha gümrük idaresinde saklanır.

7 no.lu nüsha: İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra, sonradan kontrol ve istatistik amacıyla yükümlü tarafından saklanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin “Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi” başlıklı 23 numaralı ekinin “38 inci fasıl” bölümü “eşyanın ismi” kısmında yer alan “3822.00.00.10.00, 3822.00.00.20.00, 3822.00.00.30.00” ifadesi “38.22” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 24 no.lu Eki, EK-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Bu Yönetmeliğin 2345671013141516171825 ve 28 inci maddeleri ile 24 üncü maddesinin (a), (e) ve (f) bentleri 1/1/2012 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK -1

“Ek-10

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU
A. GENEL BİLGİLER
1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü
a Adı b Numarası c Referans numarası d Ülkesi Tescil No:
2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma yeri Tescil tarihi
3.Çıkış Gümrük İdaresi 7.İlk Varış /İlk çıkış yeri

 

8. Varış tarihi ve saati

 

9.Kalem Sayısı
B. EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
11.Gönderici 13.Bildirim tarafı
12. Alıcı 14.Acente
15.Kalem No 16.Taşıma Senedi Numarası 19.Kapların markası/nosu 20.Eşya Kodu 21.Eşyanın Tanımı
17.Kap Cinsi

 

18.Kap Adedi
22.Brüt Ağırlık 23.Net Ağırlık 24.Kalem Fiyatı 25.Mühür numarası 26. BM Tehlikeli Eşya Kodu 27.Nakliye Ücretinin Ödeme şekli
28.Eşyanın Uğradığı/
Uğrayacağı Ülkeler
29.Eşyanın Bulunduğu Yer 30. Diğer 31.İmza

 

Özet Beyan Formu Kutularına İlişkin Açıklama Notları

(1) Taşıyıcı : Özet beyanı veren kişi ile taşıyıcı farklı ise taşıyıcının adı ve varsa vergi numarası girilir.

(2) Beyan sahibi/ temsilcisi : Özet beyanı veren kişi veya temsilcisinin adı ve vergi numarası girilir.

(3) Çıkış Gümrük İdaresi : Çıkış özet beyanda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresinin kodu girilir.

(4) Taşıtın kimliği ve ülkesi : Türkiye Gümrük Bölgesine girecek aktif taşıtın kimlik ve uyruk bilgisine ilişkin olarak;

a alt bölümüne taşıtın adı girilir.
b alt bölümüne karayolunda plaka numarası, demiryolunda vagon numarası, deniz ve hava yolunda sefer numarası girilir.
c alt bölümüne referans numarası (deniz taşımacılığında IMO numarası gibi) girilir.
d alt bölümüne taşıtın ülkesine ilişkin kod girilir.

(5) Yükleme yeri : Eşyanın taşıta yüklendiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.

(6) Boşaltma yeri : Eşyanın taşıttan indirildiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.

(7) İlk varış yeri/ilk çıkış yeri kodu : Türkiye Gümrük Bölgesine ilk varış gümrük idaresinin kodu ile Türkiye Gümrük Bölgesinden ilk çıkış gümrük idaresinin kodu girilir. (Bu bir liman, havaalanı ya da bir kara sınır kapısı olabilir.)

(8) Varış tarih ve saati : Taşıtın Türkiye Gümrük bölgesinde ilk sınır kapısına varışına ilişkin planlanmış tarih ve saate ilişkin bilgi girilir.

(9) Kalem Sayısı : Eşyanın toplam kaç kalemden oluştuğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(10) Beyan Türü : Taşıma şekline göre beyan türlerinden biri girilir.

(11) Gönderici : taşıma sözleşmesinde belirtilen ve eşyayı göndermeyi taahhüt eden göndericinin adı ve çıkış özet beyanda vergi numarası girilir.

(12) Alıcı : Eşyanın gerçekte gönderildiği kişinin adı ve giriş özet beyanda vergi numarası girilir.

(13) Bildirim Tarafı : Taşıma senetlerinde “notify” olarak belirtilen tarafın adı ve vergi numarası girilir.

(14) Acente : Yetkili konteyner acentesinin adı ve vergi numarası girilir.

(15) Kalem No : Kaçıncı kalem eşya olduğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(16) Taşıma Senedi numarası : Taşıma senedi numarası girilir. Bulunmaması halinde tek sevkiyat numarası bu alana girilir. Özet beyan verenle taşıyıcının farklı olması halinde taşıyıcının taşıma senedi numarası da eklenir.

(17) Kap Cinsi : Kapların cinsine ilişkin kod girilir.

(18) Kap Adedi : Kap adedi girilir.

(19) Kapların markası/no.su : Kapların marka ve numarası veya eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner marka ve numarası girilir.

(20) Eşya Kodu : Eşyanın tarife pozisyonu girilir.

(21) Eşyanın Tanımı : Gümrük idaresinin eşyayı teşhis etmesine yetecek açıklıkta ve sadelikte eşyanın tanımı girilir. Genel terimler (Örneğin; “birleştirilmiş”, “muhtelif “, “çeşitli”, “aksam parça”, “elektronik eşya”, “yaş sebze meyve”, “genel kargo”, ” bitki ” vb.) kullanılmaz. (Daha geniş açıklama için aşağıdaki listeye bakınız). Eşya kodunun girilmesi halinde bu bilginin girilmesine gerek yoktur.

(22) Brüt ağırlık : Eşyanın brüt ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(23) Net ağırlık : Bilinmesi halinde eşyanın ambalajları hariç net ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(24) Kalem fiyatı : Özet beyanın basitleştirilmiş usul kapsamında verilmesi halinde kalem fiyatı girilir. Döviz kodu ile birlikte kullanılır.

(25) Mühür numarası : Varsa kapların üzerindeki mühür numarası girilir.

(26) BM Tehlikeli eşya kodu : Eşyanın Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen tehlikeli eşya listesinde bulunması halinde bu listedeki kod girilir.

(27) Nakliye Ücretinin ödeme şekli : Ödeme şekline ilişkin kod girilir.

(28) Eşyanın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler : Birinci satıra eşyanın uğradığı limanın kodu, ikinci satıra ise limanın bulunduğu ülke kodu girilir. Eşyanın ilk hareket yeri ile son varış yeri arasındaki tüm liman ve ülkelerin kodları girilir.

(29) Eşyanın bulunduğu yer : Çıkış özet beyanda eşyanın muayene edildiği yer adı girilir.

(30) Diğer : Beyan sahibi tarafından belirtilmesine ihtiyaç duyulan bilgiler girilir.

(31) İmza : 2 no.lu kutuda yer alan beyan sahibi/temsilcisi tarafından imzalanır.

Posta ve Hızlı Kargo
3, 7, 13, 19, 25 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Karayolu Taşımacılığı
3, 13 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Demiryolu Taşımacılığı
3, 13 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Yetkilendirilmiş Yükümlü
3, 6, 22, 25, 26, 27 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4(a)/ (b)/ (d), 5, 6, 7, 8, 13, 22, 25, 26, 27 ve 29 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Uygun Görülmeyen Tanımlar Uygun Görülen Tanımlar
Tarım Ürünleri Portakal, Balık, Pirinç, Ekmek
Sağlık Sevkiyatları Battaniye, İlaç
Hayvanlar At, Kümes Hayvanları, Büyük Baş Hayvan
Giysi Erkek Tişörtü, İç Çamaşırı, Kız Atleti/Yeleği, Erkek Ceketi
Dayanıklı Eşya Buzdolabı, Ocak, Mikrodalga Fırın, Kahve Makinesi
Oto Yedek Parçaları Otomobil Frenleri, Otomobil Ön Camı
Kap Plastik Kap
Kimyasal Tehlikeli Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Kimyasal Tehlikesiz Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Temizlik Ürünleri Alkol, Deterjan
Konsolide Eşya Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Eğitim Araçları Kalem, İnteraktif Yazı Tahtası, Kitap
Elektronik Bilgisayar, TV, CD Oynatıcı, Walkman, Kayıt Cihazı, Cep Telefonu, Ekran, Yazıcı
Teçhizat Petrol Kuyusu Ekipmanı, Kümes Hayvanı Ekipmanı
Navlun Her Çeşit Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Gıda İçecekler (Tarım Ürünlerindeki Diğer Örneklere Bakın)
Genel Kargo Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Hediyelik Eşya Bebekler, Uzaktan Kumandalı Arabalar
Ev Eşyaları Tabaklar, çanaklar, sofra eşyası,
Sanayi Ürünleri Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Demir-Çelik Demir Boru, Çelik Boru, Demirden İnşaat Malzemeleri, Çelikten İnşaat Malzemeleri
Bilgi Teknolojisi (IT) Ürünleri Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Deri Ürünleri Semer, Deri El Çantası, Deri Ceket
Makine Parçaları Borular, Contalar, Motorlar
Makine Metal İşleme Makineleri, Sigara Yapan Makineler, Dikiş Makinesi, Baskı Makinesi
Makineler Makinedeki Örneklere Bakın
Yağ Mineral Yağlar, Bitkisel Yağlar
Cevher Demir Cevheri, Bakır Cevheri
Parçalar Makine Parçalarına Bakınız
Kişisel Etkiler Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Borular Plastik Borular, Çelik Borular, Bakır Borular
Bitkiler Laleler
Plastik Eşyalar Plastik Mutfak Eşyası, Plastik Ev Eşyası
Poliüretan Poliüretan İplikler, Poliüretan Tıbbı Eldivenler
Gaz(Propellant) Kimyasallardaki Örneklere Bakın
Lastik Ürünler Lastik Hortum, Lastik Taşıma Kayışı
Çubuk Kaynak Elektrodu, Yakıt Çubuğu, Bakır Çubuk
Konteynerle Taşıma Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Sıhhi Teçhizat Havlu, Kova, Deterjan, Diş Fırçası
Döküntü Plastik Döküntü, Köpük, Demir Döküntüleri
Yedek Parça Makine Parçalarındaki Örneklere Bakınız
Tekstil Keten İplik, Tişört (Giysilerdeki Örneklere Bakınız)
Aletler El Aletleri, Elektronik Aletler
Oyuncaklar Hediyelik Eşyalardaki Örneklere Bakınız
Çeşitli Ürünler Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Taşıtlar Botlar, Arabalar, Bisikletler
Silahlar Hançerler, Makineli Tüfekler
Kablolar-Teller Demir-Çelik Teller, Bakır Teller
Ahşap Eşyalar Ahşap Mobilya, Ahşap Mutfak Eşyaları

 

EK 10/A

G
Ü
V
E
N
İ
K
V
E
E
M
N
İ
Y
E
T

B
E
L
G
E
S
İ

EMNİYET VE GÜVENLİK BELGESİ
Taşıyıcı Beyan Türü Verildiği Tarih
Gümrük İdaresi
Form Kalemler
Referans numarası
Taşıtın kimliği ve ülkesi Eşyanın Uğrayacağı Ülkeler
Taşıma Türü Taşıma referans no Varış tarih ve saati
Çıkış gümrük idaresi Eşyanın bulunduğu yer İlk varış yeri kodu Acente
Girişten sonraki gümrük idaresi
Alıcı

 

Bildirim Tarafı
Gönderici Yükleme yeri Boşaltma yeri
Konşimento/taşıma senedi ref.no
Konteyner no Mühür No Brüt ağırlık
Nakliye ücretini ödeme şekli
Alıcı Bildirim tarafı
Gönderici Yükleme yeri

 

Boşatma yeri

 

Konşimento /taşıma senedi ref.no.
Konteyner no Mühür no Brüt ağırlık
Nakliye ücretini ödeme şekli
Kapların marka /no.su Taşıtın kimliği ve ülkesi

 

Açıklama

 

Eşyanın tanımı Eşya Kodu

 

BM  Tehlikeli Eşya Kodu

 

Kalem no

 

Özet beyanı veren kişi Tarih /yer
Temsilcisi İsim /imza

 

Emniyet ve Güvenlik Belgesine İlişkin Açıklama Notları

Bu form tek kalem eşya için düzenlenir.

Emniyet ve Güvenlik Belgesinin içerdiği bilgiler, giriş veya çıkış özet beyan için öngörülen verilere dayanır. Gerektiğinde, bu bilgiler özet beyanı veren kişi ve/veya onaylayan giriş/ çıkış gümrük idaresi tarafından değiştirilir. Emniyet ve Güvenlik Belgesi özet beyanı veren kişi tarafından doldurulur.

10/A nolu ekin açıklama notlarında yer alan hükümlere ilave olarak, aşağıda yer alan hususlara göre doldurulur.

1.Gümrük İdaresi: Giriş/çıkış gümrük idaresi kodu girilir.

2.Beyan türü: “IM” veya “EX” kodları belgenin giriş veya çıkış özet beyan verileri içermesi durumuna göre girilir.

3. Referans numarası: Referans numarası (deniz taşımacılığında IMO numarası gibi) girilir.

4. İlk varış yeri: İlk varış yeri kodu girilir.

5. Gümrük bölgesindeki ilk yere varış tarihi/saati: Gümrük bölgesindeki ilk yere varış tarihi ve saati girilir.

6. Ödeme şekli kodu: Taşıma ücretlerine ilişkin ödeme şekli kodu girilir.

7. BM Tehlikeli eşya kodu: Birleşmiş Milletler Tehlikeli Eşya kodu girilir.

8. Diğer: Belirli durumlara ilişkin diğer bilgiler girilir.

EK 10/B

EMNİYET VE GÜVENLİK BELGESİ KALEM LİSTESİ Beyan Türü Diğer listeler Verildiği Tarih
Gümrük İdaresi
Formlar BIS
Alıcı Bildirim tarafı

 

Gönderici Yükleme yeri Boşaltma yeri

 

Konşimento/taşıma senedi ref.no.
Konteyner no Mühür No Brüt Ağırlık
Nakliye ücretimi ödeme şekli
Kapların marka / no.su

 

Taşıtın Kimliği ve ülkesi
Açıklama
Eşyanın tanımı Eşya kodu
BM Tehlikeli Eşya Kodu
Kalem no
Alıcı Bildirim tarafı

 

Gönderici Yükleme Yeri Boşaltma Yeri

 

Konşimento /taşıma senedi ref.no
Konteyner no Mühür No Brüt Ağırlık
Nakliye ücretini ödeme şekli
Kapların marka/no.su Taşıtın kimliği ve ülkesi
Açıklama
Eşyanın tanımı Eşya Kodu
BM tehlikeli eşya kodu
Kalem no

 

Emniyet ve Güvenlik Belgesi Kalem Listesine İlişkin Açıklama Notları

10/A nolu ekin açıklama notlarında yer alan hükümlere ilave olarak, aşağıda yer alan hususlara göre doldurulmalıdır.

Kalem numarası: Kalemin müteselsil sıra numarasıdır.

Ödeme şekli kodu: Taşıma ücretlerine ilişkin ödeme şekli kodu girilir.

BM Tehlikeli eşya kodu: Birleşmiş Milletler Tehlikeli Eşya kodu girilir.

 EK 10/C

SAPMA BİLDİRİMİ

Sapma Bildirim Formu
1.Sapma bildiriminde bulunan kişi

 

2. Sınırı geçen taşıtın kimliği 3. Sınırdaki
taşıma şekli
a. Adı

 

b. Numarası

 

c. Referans numarası

 

d. Ülkesi

 

4. İlk varış yeri kodu

 

5. Fiili ilk varış yeri kodu

 

6. Gümrük bölgesindeki ilk varış yerine varış tarihi ve saati

 

 

7. Özet beyan no 8.Kalem sayısı

EK-2

“EK 24

TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 180
8. FASIL GIDA YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI 180
9. FASIL GIDA KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 180
10. FASIL GIDA  HUBUBAT 180
11.FASIL GIDA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ 180
12. FASIL GIDA YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM 180
13. FASIL GIDA LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 180
14. FASIL TEMEL KİMYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 165
15.FASIL GIDA HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;
HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
180
16. FASIL GIDA ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 180
17. FASIL GIDA ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 180
18. FASIL GIDA KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 180
19. FASIL GIDA HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ 180
20. FASIL GIDA SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 180
21. FASIL GIDA YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 180
22. FASIL GIDA MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 180
23. FASIL GIDA GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 180
25. FASIL METAL TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 165
26. FASIL METAL METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 165
27. FASIL PETROL MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR 180
28. FASIL TEMEL KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 165
29. FASIL TEMEL KİMYA ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 165
30. FASIL TEMEL KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ 60
3006.40 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 165
31. FASIL TEMEL KİMYA GÜBRELER 165
32. FASIL TEMEL KİMYA DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER 165
33. FASIL TEMEL KİMYA UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 165
3302 GIDA POZİSYON METNİ 180
34. FASIL TEMEL KİMYA SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 165
3403 PETROL POZİSYON METNİ 180
35. FASIL TEMEL KİMYA ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER 165
3501,3502,3505 GIDA POZİSYON METİNLERİ 180
36. FASIL TEMEL KİMYA BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER 165
3707 TEMEL KİMYA FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 60
38. FASIL TEMEL KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 165
3811,3814,3819,
3824.90.97.90.54
3824.90.97.90.55
PETROL POZİSYON METİNLERİ 180
3821 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 60
39. FASIL POLİMER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 150
40. FASIL POLİMER KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 150
41. FASIL TEKSTİL HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 90
43. FASIL TEKSTİL POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ 90
44.FASIL TEMEL KİMYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ 165
47.FASIL KAĞIT ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 75
48. FASIL KAĞIT KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 75
50. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 90
51. FASIL TEKSTİL YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 90
52. FASIL TEKSTİL PAMUK 90
53. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 90
54. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 90
55. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 90
56. FASIL TEKSTİL VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 90
58. FASIL TEKSTİL ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER 90
60. FASIL TEKSTİL ÖRME EŞYA 90
61. FASIL TEKSTİL ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 90
62. FASIL TEKSTİL ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 90
63. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR 90
68. FASIL METAL TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 165
69. FASIL METAL SERAMİK MAMULLERİ 165
70. FASIL METAL CAM VE CAM EŞYA 165
71.FASIL METAL TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR 165
72.FASIL METAL ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 165
73.FASIL METAL DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 165
74.FASIL METAL BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 165
75. FASIL METAL NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 165
76. FASIL METAL ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 165
78. FASIL METAL KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 165
79. FASIL METAL ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 165
80. FASIL METAL KALAY VE KALAYDAN EŞYA 165
81. FASIL METAL DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA 165
83. FASIL METAL ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA 165
9018 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 165
9602 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 165
9503,9505 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 165
DİĞER FASILLAR 90

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin (eski) hali;

MADDE 63- (1) Özet beyan veri işleme tekniği yoluyla verilir. Özet beyan ek-10’da belirtilen bilgileri içerir ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak düzenlenir. Özet beyanı veren kişi, özet beyanda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Beyanın bağlayıcılığına ilişkin 113 üncü madde hükümleri özet beyan için de geçerlidir.

(2) Gümrük idareleri, özet beyanın yazılı olarak verilmesine yalnızca gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde izin verir. Yazılı olarak verilen özet beyan bilgileri en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(3) Özet beyanın yazılı olarak verilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde, yükleme listeleri ve diğer belgeler de ibraz edilir ve özet beyan ek-10’da belirtilen unsurları içerir.

(4) İkinci fıkra uyarınca verilen özet beyan düzenleyen kişi tarafından imzalanır ve gümrük idaresince onaylanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) Bilgi teknolojisi ve bilgisayar ağları kullanılarak transit bilgilerinin değişimi.

Gümrük Yönetmeliğinin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Taşıma aracının başka bir araç ile taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.

Gümrük Yönetmeliğinin 67 inci madde ve madde başlığının (eski) hali;

Varış öncesi bildirim
MADDE 67-
 (1) 65 ve 66 ncı maddelerde belirtilen durumlarda Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, varış öncesinde giriş gümrük idaresine araçta bulunan bütün sevkiyatları liste halinde bildirir. Varış öncesi bildirim, Türkiye Gümrük Bölgesine giren taşıma aracı ve sevkiyata ilişkin aşağıdaki açıklayıcı bilgileri içerir:

a) Eşyanın gümrük bölgesine taşınmasından sorumlu kişi,

b) Özet beyanı veren kişi,

c) Yükleme yeri,

ç) Boşaltma yeri,

d) Tek sevkiyat referans numarası, taşıma belgesi numarası veya taşıma belgesi referans bilgisi,

e) Gerekli durumlarda, taşıma aracı bilgisi veya eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner numarası.

(2) Ticari, liman veya taşıma belgesi veya yükleme listesi, gerekli bilgileri içermesi ve giriş gümrük idaresince kabul edilebilir şekilde verilmesi halinde varış öncesi bildirim yerine verilebilir.

(3) 65 ve 66 ncı maddelerde belirtilen durumlar haricinde, gümrük bölgesine giren taşıma aracındaki eşya için taşıma aracının işleticisinden başka bir kişi tarafından özet beyan verildiğinde, işletici veya temsilcisi giriş gümrük idaresine varış öncesi bildirimde bulunur. Varış öncesi bildirim, Türkiye Gümrük Bölgesine giren taşıma aracı ve sevkiyata ilişkin aşağıdaki açıklayıcı bilgileri içerir:

a) Özet beyanı veren kişi,

b) Yükleme yeri,

c) Boşaltma yeri,

ç) Tek sevkiyat referans numarası, taşıma belgesi numarası veya taşıma belgesi referans bilgisi,

d) Eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner numarası.

(4) Birinci ila üçüncü fıkralarda belirtilen bildirim, denizyolunda taşıma aracının giriş gümrük idaresine varışından en az 3 saat öncesine, diğer yollarda ise taşıma aracının Türkiye Gümrük Bölgesine varışına kadar geçen sürede yapılır.

(5) 63 üncü madde hükmü, varış öncesi bildirim için de uygulanır.

(6) Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracı özet beyanın verildiği gümrük idaresinden başka bir giriş gümrük idaresine geldiğinde, taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi özet beyanın verildiği gümrük idaresini liman değişikliği mesajı ile bilgilendirir.

(7) Özet beyanın verildiği giriş gümrük idaresi bu durumu diğer giriş gümrük idaresine güvenlik ve emniyete ilişkin risk analizi sonuçları ile birlikte bildirir.

Gümrük Yönetmeliğinin 68 inci madde ve madde başlığının (eski) hali;

Süre Sınırları
MADDE 68-
 (1) Deniz taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:

a) Konteyner ile taşınan eşya için, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmidört saat önce,

b) Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,

(2) a) Hava taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:

1) Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar,

2) Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce.

b) (a) bendinin uygulanmasında, kısa mesafeli uçuşlardan son hareket havalimanı ile Türkiye’de vardığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar anlaşılır. Diğer bütün uçuşlar uzun mesafeli sayılır.

(3) Demiryolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir.

(4) Karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir. Ancak bunun mümkün olmaması halinde aracın girişinden itibaren bir saat içinde verilir.

(5) Bilgisayar sisteminin geçici olarak kullanılamaması halinde de birinci ila dördüncü fıkralardaki süreler geçerlidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 69 uncu madde ve madde başlığının (eski) hali;

Sürelerin uygulanmayacağı haller
MADDE 69 –
 (1) 68 inci maddenin birinci ila dördüncü fıkralarında belirtilen süreler;

a) Uluslararası anlaşmalarla güvenlik kontrollerinin tanınması,

b) Uluslararası anlaşmalarla 68 inci maddenin birinci ila dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerden farklı süreler içerisinde beyan bilgilerinin değişiminin öngörülmesi,

c) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller,

durumlarında uygulanmaz

Gümrük Yönetmeliğinin 70 inci madde ve madde başlığının (eski) hali;

Risk analizi
MADDE 70-
 (1) Gümrük idaresi, özet beyanda bulunan bilgilerden faydalanarak, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce emniyet ve güvenlik amaçlı olarak risk analizi yapar.

(2) Gümrük idaresi 68 inci maddede belirtilen sürelerin karşılanması koşuluyla eşyanın gelişinden önce risk analizini tamamlar.

(3) 68 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konteyner ile taşınan eşya için gümrük idaresi özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde risk analizini tamamlar. Bu analiz sonucunda, gümrük idaresi, söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin güvenlik ve emniyet yönünden ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve acil müdahale edilmesi gerektiği sonucuna varırsa, gümrük idaresi özet beyanı sunan kişiye ve eğer farklı ise eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşınmasından sorumlu olan kişiye eşyanın yüklenmeyeceği hususunda bildirimde bulunur. Bildirim özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde yapılır.

(4) 61 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca özet beyan verilmediği hallerde risk analizleri gümrük beyannamesi üzerinden yapılır.

(5) Risk analizi yapılmasından sonra sonuçların uygun bulunması halinde gümrüğe sunulan eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulabilir.

(6) Özet beyanın 68 inci maddede belirtilen süre sınırları içerisinde verilememesi durumunda, eşyanın sunulduğu gümrük idaresince, özet beyan, gümrük beyannamesi veya eşyaya ilişkin diğer bilgiler üzerinden risk analizleri gerçekleştirilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci madde ve madde başlığının (eski) hali;

Birden fazla limana uğrayan deniz veya hava taşıtlarına ilişkin risk analizi
MADDE 71-
 (1) Deniz veya hava taşıtlarının Türkiye sınırları dışında herhangi bir liman veya havalimanına uğramaması koşuluyla, Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğraması halinde, özet beyan taşınan bütün eşya için ilk liman veya hava limanında verilir. Gümrük idareleri ilk liman veya hava limanında taşınan bütün eşya için güvenlik ve emniyet amaçlı risk analizini gerçekleştirir. Bu eşya için ilave risk analizi eşyanın boşaltıldığı havalimanı veya limanda gerçekleştirilebilir.

(2) Riskin belirlenmesi ve yükün derhal müdahale etmeyi gerektiren ciddi bir tehdit oluşturması durumunda, ilk giriş liman veya hava limanı gümrük idaresi, riskin seviyesine bağlı olarak, yasaklayıcı tedbir alabilir veya risk analizi sonuçlarını bir sonraki liman veya havalimanına aktarır.

(3) Bir sonraki liman veya hava limanında eşyanın boşaltılması halinde özet beyanın verilmesi gerekir. Bu durumda, 68 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süre sınırı uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin (eski) hali;

MADDE 74- (1) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanan ve geniş veya yerel alan ağı ile gümrük idaresine gönderilen boşaltma listesi kabul olunur.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır. Eşyanın taşıttan boşaltılması sırasında boşaltmaya yetkili deniz, kara ve hava araçlarının sahipleri veya kaptan, pilot, sürücü veya acentenin yetkili personeli ile geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili memurları tarafından eşyanın boşaltılmasını müteakip yirmidört saat içinde boşaltma listesi düzenlenir ve gümrük memuru ve taşıt sahibi, sürücüsü veya temsilcisi ile geçici depolama yeri işletme memuru tarafından imzalanır. Üç nüsha olarak düzenlenip gümrük idaresince tasdik edilen bu listenin bir nüshası gümrük idaresinde kalır. İkinci nüshası eşyayı geçici depolama yerine teslim edenlere, üçüncü nüshası ise işletme memuruna verilir. Bu işlem, gümrükçe uygun görülen yerlere alınan eşya için de geçerlidir.

(3) Boşaltma listesinde eşyanın cinsi, brüt ağırlığı, kapların sayısı, cinsi, markası, numarası, taşıtın ismi ve sefer numarası gösterilir.

(4) Eşyanın boşaltmadan önce veya boşaltma sırasında zarar görmüş veya kaplarının kırık veya bozuk olduğu tespit edilirse bu durum bir tutanakla tespit olunarak boşaltma listesi ekinde gümrük idaresine sunulur.

Gümrük Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarının (eski) hali;

(1) Özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler ile eşyanın araçtan boşaltılması sırasında düzenlenen boşaltma listeleri karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda farklılık görülürse buna ilişkin tutanak düzenlenerek bu tutanak üzerinden özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilir.

(4) Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan belgelerdeki kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya için acentesine bildirimde bulunulur. Özet beyan eksiklik veya fazlalıkları ile ilgili takibat, elektronik ortamda kayda alınır.

Gümrük Yönetmeliğinin 435 inci maddesinin (eski) hali;

MADDE 435 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşya için 415 inci madde uyarınca gümrük beyannamesinin aranmadığı veya beyanname yerine geçen bir belgenin düzenlendiği hallerde, Kanunun 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D maddeleri hükümleri çerçevesinde ve eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce özet beyan verilir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilmesine ilişkin 63 üncü madde hükümleri Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan eşyaya ilişkin özet beyana da uygulanır.

(3) Özet beyan, eşya Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce çıkış gümrük idaresine verilir.

(4) Gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşya için düzenlenen bir özet beyan verildiğinde, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce emniyet ve güvenlik amaçlı ve risk esaslı kontroller yapar. Yapılan risk analizi tamamlanır tamamlanmaz eşyanın çıkışına izin verilir.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşya için özet beyan verilmesinin gerekli olduğu, ancak bu beyanın verilmediği hallerde, eşyanın taşıma sorumluluğunu üstlenen ya da üstlendiği addedilen kişi özet beyan verir.

(6) Gümrük idaresi yaptığı kontrol sonucunda eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine izin verilemeyeceğinin anlaşılması halinde, yetkili gümrük idaresi özet beyanı veren veya özet beyanı veren kişiyle eşyayı taşıyan kişinin farklı olması halinde eşyayı taşıyan kişiye risk analizinin tamamlanmasından sonra makul bir sürede durumu bildirir.

Gümrük Yönetmeliğinin 436 ncı madde ve madde başlığının (eski) hali;

Farklı taşıma türlerinde veya kombine taşımacılıkta özet beyan düzenlenmesi
MADDE 436-
 (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın bir taşıma türünden başka bir taşıma türüne aktarılarak taşındığı hallerde özet beyan verilmesi için tanınacak sürenin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi için verilen süreye uygun olması gerekir.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın kombine taşımacılıkla taşındığı hallerde özet beyan verme yükümlülüğü eşyanın yüklü olduğu aracın işleticisindedir. Özet beyanın verilmesi için tanınan sürenin, eşyanın yüklü olduğu aracı taşıyan aracın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi için verilen süreye uygun olması gerekir.

Gümrük Yönetmeliğinin 437 inci madde ve madde başlığının (eski) hali;

Çıkış öncesi bildirim

MADDE 437- (1) 65 ve 66 ncı maddelerde belirtilen durumlarda Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışta kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, çıkış öncesinde çıkış gümrük idaresine araçta bulunan bütün sevkiyatları liste halinde bildirir. Çıkış öncesi bildirim, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan taşıma aracı ve sevkiyata ilişkin aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Eşyanın gümrük bölgesinden taşınmasından sorumlu kişi,

b) Gümrük beyannamesi; gümrük beyannamesinin verilmediği durumda özet beyan tescil sayısı,

c) Yükleme yeri,

ç) Boşaltma yeri,

d) Tek sevkiyat referans numarası, taşıma belgesi numarası veya taşıma belgesi referans bilgisi,

e) Taşıma aracı bilgisi veya eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner numarası.

(2) Ticari, liman veya taşıma belgesi veya yükleme listesi, gerekli bilgileri içermesi ve çıkış gümrük idaresince kabul edilebilir şekilde verilmesi halinde çıkış öncesi bildirim yerine verilebilir.

(3) 65 ve 66 ncı maddelerde belirtilen durumlar haricinde, gümrük bölgesinden çıkan taşıma aracındaki eşya için taşıma aracının işleticisinden başka bir kişi tarafından özet beyan verildiğinde, işletici veya temsilcisi çıkış gümrük idaresine çıkış öncesi bildirimde bulunabilir. Çıkış öncesi bildirim, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan taşıma aracı ve sevkiyata ilişkin aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Gümrük beyannamesi; gümrük beyannamesinin verilmediği durumda özet beyan tescil sayısı,

b) Yükleme yeri,

c) Boşaltma yeri,

ç) Tek sevkiyat referans numarası, taşıma belgesi numarası veya taşıma belgesi referans bilgisi,

d) Eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner numarası.

(4) Birinci ila üçüncü fıkralarda belirtilen bildirim, taşıma aracının Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar geçen sürede yapılır. 

(5) 63 üncü madde hükmü, çıkış öncesi bildirim için de uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 443 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) İşlemleri bitirilen mektuplarla eşyanın tesliminden sonra, özet beyan veya diğer ilgili belgelerin kayıtları kapatılır ve bir bordroya bağlanarak aylık olarak Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 459 uncu maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve benzeri eşya için, Déclaration en Douane’lar gümrük idaresince beyanname olarak kabul edilir ve bunlara ilişkin özet beyan kayıtları sistem üzerinden ilgili gümrük memuru tarafından kapatılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 466 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Vergiye tabi olan posta haberleşme gönderileri, posta idaresince düzenlenen liste ile birlikte bilgisayar sistemi üzerinde döküm almaksızın özet beyan tescil edilmesi suretiyle gümrük idaresine beyan edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 505 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Geri verme veya kaldırma işleminde sistemdeki beyanname esas alınır. Geri verme veya kaldırma başvurusunun yapıldığı her bir beyanname veya ceza kararı için ayrı bir dosya açılır. İlgili gümrük beyannamesinin Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun tasdikli bir örneği ile vergilerin geri verilmesine esas teşkil etmek üzere ibraz edilen belgelerin (menşe şahadetnamesi, dolaşım belgeleri, fatura beyanı vb.) asılları Müsteşarlığa gönderilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak üzere ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur. Başmüdürlük, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunu ve talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.

Gümrük Yönetmeliğinin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar bu şarta tabi değildir.

Gümrük Yönetmeliğinin 525 inci maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) 523 üncü madde hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile kapatılma hali hariç, antrepo açma izni geri alınan gerçek ve tüzel kişilere, iznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile yeniden antrepo açma izni verilmez.

Gümrük Yönetmeliğinin 569 uncu maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Mesleki yeterlilik sınav kurulu, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir. Kurul, Müsteşarlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Müsteşarlıktan üç, Dış Ticaret Müsteşarlığından bir, üniversite öğretim üyelerinden bir ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere altı kişiden oluşur.

Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu Ekinin (eski) hali;

EK 10

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU
A. GENEL BİLGİLER
1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü
a Adı b Numarası c Referans numarası d Ülkesi Tescil No:
2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma yeri Tescil tarihi
 
3.Çıkış Gümrük İdaresi 7.İlk Varış /İlk çıkış yeri

 

8. Varış tarihi ve saati

 

9.Kalem Sayısı
B. EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
11.Gönderici 13.Bildirim tarafı
12. Alıcı 14.Acente
 
15.Kalem No 16.Taşıma Senedi Numarası 19.Kapların markası/nosu 20.Eşya Kodu 21.Eşyanın Tanımı
17.Kap Cinsi

 

18.Kap Adedi
22.Brüt Ağırlık 23.Net Ağırlık 24.Kalem Fiyatı 25.Mühür numarası 26. BM Tehlikeli Eşya Kodu 27.Nakliye Ücretinin Ödeme şekli
28.Eşyanın Uğradığı/
Uğrayacağı Ülkeler
 
29.Eşyanın Bulunduğu Yer 30. Diğer   31.İmza
 

Özet Beyan Formu Kutularına İlişkin Açıklama Notları

(1)   Taşıyıcı : Eşyayı gümrük bölgesine taşıyan kişinin adı ve varsa vergi numarası girilir. Bu kutu, özet beyanı veren kişi ile taşıyıcı aynı ise doldurulmaz.

(2)   Beyan sahibi/ temsilcisi : Beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve vergi numarası girilir.

(3)   Çıkış Gümrük İdaresi : İhracatta Türkiye Gümrük Bölgesinin terk edildiği gümrük idaresinin kodu girilir.

(4)   Taşıtın kimliği ve ülkesi : Türkiye Gümrük Bölgesine girecek hareketli taşıtın kimlik ve uyruk bilgisine ilişkin olarak;

a alt bölümüne taşıtın adı girilir.
b alt bölümüne karayolunda plaka numarası, demiryolunda vagon numarası, deniz ve hava yolunda sefer numarası girilir.
c alt bölümüne referans numarası (deniz taşımacılığında IMO numarası gibi) girilir.
d alt bölümüne taşıtın ülkesine ilişkin kod girilir.

(5)   Yükleme yeri : Eşyanın taşıta yüklendiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.

(6)   Boşaltma yeri : Eşyanın taşıttan indirildiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.

(7)   İlk varış yeri/ilk çıkış yeri kodu : Türkiye Gümrük Bölgesine ilk varış gümrük idaresinin kodu ile Türkiye Gümrük Bölgesinden ilk çıkış gümrük idaresinin kodu girilir. (Bu bir liman, havaalanı ya da bir kara sınır kapısı olabilir.)

(8)   Varış tarih ve saati : Taşıtın Türkiye Gümrük bölgesinde ilk sınır kapısına varışına ilişkin planlanmış tarih ve saate ilişkin bilgi girilir.

(9)   Kalem Sayısı : Eşyanın toplam kaç kalemden oluştuğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(10)    Beyan Türü : Taşıma şekline göre beyan türlerinden biri girilir.

(11)    Gönderici : Taşıma sözleşmesinde belirtilen ve eşyayı göndermeyi taahhüt eden göndericinin adı ve varsa vergi numarası girilir.

(12)    Alıcı : Eşyanın gerçekte gönderildiği kişinin adı ve varsa vergi numarası girilir.

(13)    Bildirim Tarafı : Taşıma senetlerinde “notify” olarak belirtilen tarafın adı ve varsa vergi numarası girilir.

(14)    Acente : Yetkili acentenin adı ve vergi numarası girilir.

(15)    Kalem No : Kaçıncı kalem eşya olduğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(16)    Taşıma Senedi numarası : Taşıma senedi numarası girilir. Bulunmaması halinde tek sevkiyat numarası bu alana girilir.

(17)    Kap Cinsi : Kapların cinsine ilişkin kod girilir.

(18)    Kap Adedi : Kap adedi girilir.

(19)    Kapların markası/no.su : Kapların marka ve numarası veya eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner marka ve numarası girilir.

(20)    Eşya Kodu : Eşyanın asgari tarife alt pozisyonu girilir.

(21)    Eşyanın Tanımı : Gümrük idaresinin eşyayı teşhis etmesine yetecek açıklıkta ve sadelikte eşyanın tanımı girilir. Genel terimler (Örneğin; “birleştirilmiş”, “muhtelif ”, “çeşitli”, “aksam parça”, “elektronik eşya”, “yaş sebze meyve”, “genel kargo”, “ bitki ” vb.) kullanılmaz. (Daha geniş açıklama için aşağıdaki listeye bakınız).

(22)    Brüt ağırlık : Eşyanın brüt ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(23)    Net ağırlık : Bilinmesi halinde eşyanın ambalajları hariç net ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(24)    Kalem fiyatı : Özet beyanın basitleştirilmiş usul kapsamında verilmesi halinde kalem fiyatı girilir.

(25)    Mühür numarası : Varsa kapların üzerindeki mühür numarası girilir.

(26)    BM Tehlikeli eşya kodu : Eşyanın Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen tehlikeli eşya listesinde bulunması halinde bu listedeki kod girilir.

(27)    Nakliye Ücretinin ödeme şekli : Ödeme şekline ilişkin kod girilir.

(28)    Eşyanın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler : Birinci satıra eşyanın uğradığı limanın kodu, ikinci satıra ise limanın bulunduğu ülke kodu girilir.

(29)    Eşyanın bulunduğu yer : İhracata ilişkin özet beyanda eşyanın muayene edildiği yer adı girilir.

(30)    Diğer : Beyan sahibi tarafından belirtilmesine ihtiyaç duyulan bilgiler girilir.

(31)    İmza : 2 no.lu kutuda yer alan beyan sahibi/temsilcisi tarafından imzalanır.

Uygun Görülmeyen Tanımlar Uygun Görülen Tanımlar
Tarım Ürünleri Portakal, Balık, Pirinç, Ekmek
Sağlık Sevkiyatları Battaniye, İlaç
Hayvanlar At, Kümes Hayvanları, Büyük Baş Hayvan
Giysi Erkek Tişörtü, İç Çamaşırı, Kız Atleti/Yeleği, Erkek Ceketi
Dayanıklı Eşya Buzdolabı, Ocak, Mikrodalga Fırın, Kahve Makinesi
Oto Yedek Parçaları Otomobil Frenleri, Otomobil Ön Camı
Kap Plastik Kap
Kimyasal Tehlikeli Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Kimyasal Tehlikesiz Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Temizlik Ürünleri Alkol, Deterjan
Konsolide Eşya Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Eğitim Araçları Kalem, İnteraktif Yazı Tahtası, Kitap
Elektronik Bilgisayar, TV, CD Oynatıcı, Walkman, Kayıt Cihazı, Cep Telefonu, Ekran, Yazıcı
Teçhizat Petrol Kuyusu Ekipmanı, Kümes Hayvanı Ekipmanı
Navlun Her Çeşit Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Gıda İçecekler (Tarım Ürünlerindeki Diğer Örneklere Bakın)
Genel Kargo Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Hediyelik Eşya Bebekler, Uzaktan Kumandalı Arabalar
Ev Eşyaları Tabaklar, çanaklar, sofra eşyası,
Sanayi Ürünleri Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Demir-Çelik Demir Boru, Çelik Boru, Demirden İnşaat Malzemeleri, Çelikten İnşaat Malzemeleri
Bilgi Teknolojisi (IT) Ürünleri Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Deri Ürünleri Semer, Deri El Çantası, Deri Ceket
Makine Parçaları Borular, Contalar, Motorlar
Makine Metal İşleme Makineleri, Sigara Yapan Makineler, Dikiş Makinesi, Baskı Makinesi
Makineler Makinedeki Örneklere Bakın
Yağ Mineral Yağlar, Bitkisel Yağlar
Cevher Demir Cevheri, Bakır Cevheri
Parçalar Makine Parçalarına Bakınız
Kişisel Etkiler Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Borular Plastik Borular, Çelik Borular, Bakır Borular
Bitkiler Laleler
Plastik Eşyalar Plastik Mutfak Eşyası, Plastik Ev Eşyası
Poliüretan Poliüretan İplikler, Poliüretan Tıbbı Eldivenler
Gaz(Propellant) Kimyasallardaki Örneklere Bakın
Lastik Ürünler Lastik Hortum, Lastik Taşıma Kayışı
Çubuk Kaynak Elektrodu, Yakıt Çubuğu, Bakır Çubuk
Konteynerle Taşıma Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Sıhhi Teçhizat Havlu, Kova, Deterjan, Diş Fırçası
Döküntü Plastik Döküntü, Köpük, Demir Döküntüleri
Yedek Parça Makine Parçalarındaki Örneklere Bakınız
Tekstil Keten İplik, Tişört (Giysilerdeki Örneklere Bakınız)
Aletler El Aletleri, Elektronik Aletler
Oyuncaklar Hediyelik Eşyalardaki Örneklere Bakınız
Çeşitli Ürünler Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Taşıtlar Botlar, Arabalar, Bisikletler
Silahlar Hançerler, Makineli Tüfekler
Kablolar-Teller Demir-Çelik Teller, Bakır Teller
Ahşap Eşyalar Ahşap Mobilya, Ahşap Mutfak Eşyaları

Gümrük Yönetmeliğinin 14 no.lu Ekinin “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı” başlıklı “I – Beyanname Nüshalarının Kullanılması A. Genel Açıklama” başlığı altında yer alan 6 ve 7 no.lu nüshalar ile ilgili açıklamaların (eski) hali;

6 no.lu nüsha : İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüshanın aslı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bu nüshanın onaylı örneği, aslı yerine geçmek üzere beyanname ekinde bulunması gereken belgelerin örnek veya fotokopileri ile birlikte gümrük idaresinde kalır.

Bu nüsha, antrepo rejiminde kullanıldığında, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmez.

7 no.lu nüsha : İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır. İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 24 no.lu Ekinin (eski) hali;

EK 24

GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ

TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 120
8. FASIL GIDA YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI 120
9. FASIL GIDA KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 120
10. FASIL GIDA  HUBUBAT 120
11.FASIL GIDA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ 120
12. FASIL GIDA YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM 120
13. FASIL GIDA LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 120
14. FASIL TEMEL KİMYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 110
15.FASIL GIDA HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR 120
16. FASIL GIDA ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 120
17. FASIL GIDA ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 120
18. FASIL GIDA KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 120
19. FASIL GIDA HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ 120
20. FASIL GIDA SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 120
21. FASIL GIDA YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 120
22. FASIL GIDA MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 120
23. FASIL GIDA GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 120
25. FASIL METAL TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 110
26. FASIL METAL METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 110
27. FASIL PETROL MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR 120
28. FASIL TEMEL KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 110
29. FASIL TEMEL KİMYA ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 110
30. FASIL TEMEL KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ 40
3006.40 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 110
31. FASIL TEMEL KİMYA GÜBRELER 110
32. FASIL TEMEL KİMYA DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER 110
33. FASIL TEMEL KİMYA UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 110
3302 GIDA POZİSYON METNİ 120
34. FASIL TEMEL KİMYA SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 110
3403 PETROL POZİSYON METNİ 120
35. FASIL TEMEL KİMYA ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER 110
3501,3502,3505 GIDA POZİSYON METİNLERİ 120
36. FASIL TEMEL KİMYA BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER 110
3707 TEMEL KİMYA FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 40
38. FASIL TEMEL KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 110
3811, 3814, 3819, 3824.90.97.90.54, 3824.90.97.90.55 PETROL POZİSYON METİNLERİ 120
3821,3822 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 40
39. FASIL POLİMER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 100
40. FASIL POLİMER KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 100
41. FASIL TEKSTİL HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 60
43. FASIL TEKSTİL POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ 60
44.FASIL TEMEL KİMYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ 110
47.FASIL KAĞIT ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 50
48. FASIL KAĞIT KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN,  KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 50
50. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 60
51. FASIL TEKSTİL YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 60
52. FASIL TEKSTİL PAMUK 60
53. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 60
54. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 60
55. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 60
56. FASIL TEKSTİL VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 60
58. FASIL TEKSTİL ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER 60
60. FASIL TEKSTİL ÖRME EŞYA 60
61. FASIL TEKSTİL ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 60
62. FASIL TEKSTİL ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 60
63. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR 60
68. FASIL METAL TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 110
69. FASIL METAL SERAMİK MAMULLERİ 110
70. FASIL METAL CAM VE CAM EŞYA 110
71.FASIL METAL TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR 110
72.FASIL METAL ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 110
73.FASIL METAL DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 110
74.FASIL METAL BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 110
75. FASIL METAL NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 110
76. FASIL METAL ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 110
78. FASIL METAL KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 110
79. FASIL METAL ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 110
80. FASIL METAL KALAY VE KALAYDAN EŞYA 110
81. FASIL METAL DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA 110
83. FASIL METAL ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA 110
9018 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 110
9602 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 110
9503,9505 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 110
DİĞER FASILLAR   60

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top