Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 02.12.2010

Kaydet
Kapat

02.12.2010 Tarihli 27773 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sahip ve acentelerince gümrük idaresine önceden bildirim yapmak suretiyle yük almaya giderken seferleri esnasında yükleri iptal edilen veya yük boşaltmaya giderken seferleri esnasında yük boşaltma limanları değişen ve geriye dönüş yapmayan gemilerin bu durumları rota değişikliği sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük idaresince Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca re’sen alıkonulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşya için, 103 üncü madde uyarınca başvuruda bulunmak üzere hak sahibine; ayrıca beyan sahibi veya eşyayı elinde bulundurana alıkoyma veya durdurma işlemini takip eden ilk iş günü içerisinde bildirimde bulunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu madde uyarınca yapılacak başvurulara, başvuru sahibinin söz konusu eşya ile ilgili olarak hak sahibi olduğunu ve hakkın Türkiye’de tescil edildiğini kanıtlayan bir belgenin de eklenmesi gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) 181 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin veya bir belge arandığı hallerde, söz konusu izin veya belge.”

“Bu belgelerin doğruluğundan beyan sahibi ve temsilcisi sorumludur.”

“(6) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları üçüncü fıkra kapsamında muhafaza edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beyanname yerine kullanılan belgeler

MADDE 131 – (1) Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılır, ancak bu belgeler gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir.

(2) Elçilik mektupları ile kurye mektuplarının şekli ve ihtiva edeceği bilgiler ek-18 ve ek-19’da gösterilmiştir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Avrupa Komisyonu ile Ülkemiz arasında 11/7/2008 tarihinde imzalanan ve 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında ithal edilecek eşya için basitleştirilmiş usulde beyan talepleri 4 ila 24 üncü maddelerde belirtilen koşullar aranmaksızın kabul edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 188 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Beyan edilen eşyanın muayenesi ve numunesinin alınması görevli muayene memurunca usulüne uygun olarak yapılır. Teknik zorunluluk olması ve idare amirince gerekli görülmesi halinde numune alma işleminde beyan sahibinin veya temsilcisinin bulunması sağlanır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın ertelenmiş kontrol kapsamında mavi hatta işlem görmesi durumunda numunesi alınarak laboratuvar tahliline gönderilir. Bu durumda, yükümlünün talebi üzerine tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir. Tahlil sonucunun beyana aykırı çıkması halinde, sistem üzerinde beyannameye meşruhat düşülür ve vergilerin yeniden hesaplanmasını gerektirir bir durum olması halinde tahakkuku yeni duruma göre yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 198 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Numune, eşyanın özelliği dikkate alınarak, varsa TSE standardı göz önünde bulundurulmak suretiyle şahit numunesiyle beraber, muayene ile görevli memur tarafından alınır. Alınan numune ve şahit numune, ek-25’te yer alan numune ve şahit numune alma tutanakları, işletme görevlisi, teknik zorunluluk bulunması halinde beyan sahibi veya temsilcisi ile müştereken tutanağa bağlanır. Tutanak örneği laboratuvara gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 213 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 213 – (1) Transit rejimi beyanı gümrük beyannamesi ile yapılır. Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılır, ancak bu belgeler gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 359 uncu maddede belirtilen işlem görmüş ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 387 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.”

“(7) Geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracına ilişkin 1 ila 6 ncı fıkra hükümleri, geçici ithal edilen eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde de uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz edilmesi halinde, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda ek-25’te yer alan tutanak tanzim edilerek tekrar alınan numune ile birinci tahlil tekrarlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tasarımlara ilişkin hakların ihlalini oluşturan” ibaresi “sır niteliğindeki”,

b) 243 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beklenmeye hal olması halinde” ibaresi “beklenmeyen hallerde”,

c) 246 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teminata bağlanmayan” ibaresi “249 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca teminat aranmayan”,

ç) 292 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “Demiryolu işletmesince idaresi” ibaresi “Demiryolu işletmesi”,

d) 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “407 nci maddenin üçüncü fıkrasına” ibaresi “312 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarına”,

e) 335 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “362 inci” ibaresi “334 üncü”,

f) 378 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “izin hak sahibi” ibaresi “birinci fıkrada belirtilen başvuru sahibi”,

g) 8 no.lu Ek’inde yer alan Gümrük Kıymeti Yorum Notlarının;

1) “GK Madde 24/2” bölümünde 2 numaralı paragrafta yer alan “münasebet” ibaresi “ilişki”,

2) “GK Madde 24/2” bölümünde 3 numaralı paragrafta yer alan “54 üncü” ibaresi “55 inci”,

3) “GK Madde 24/2” bölümünde 4 numaralı paragrafta yer alan “test” ibareleri “emsal”,

4) “GK Madde 24/2-b” bölümünde yer alan “test” ibaresi “emsal”,

5) “GK Madde 26/1” bölümünün 3 numaralı paragrafın (c) alt paragrafında yer alan “47 nci” ibaresi “48 inci”,

6) “GK Madde 27/1-b-ii” bölümünde 2 numaralı paragrafta yer alan “münasebeti” ibaresi “ilişkisi”,

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “gümrük idaresinde saklanmak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda ek-25’te yer alan tutanak tanzim edilerek”

b) 215 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Bu durumda bir taşıma aracı için” ibaresinden sonra gelmek üzere “her bir varış gümrük idaresi için ayrı ayrı olmak üzere”,

c) 304 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sevk edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “ticari nitelikte olmayan”,

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu Ek’inin mülga 24 üncü satırı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

24 A.TR, EUR.1/EUR.MED, fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı ve Form A belgelerinin ilgili Bakanlar Kurulu kararı veya ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere uygun olmayan şekilde düzenlenmiş olduklarının tespiti.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ve muayenede asıl sorumlu, temsilcisi veya eşyanın taşınmasından sorumlu kişiler de bulunabilir”

b) 561 inci maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “, eşyanın incelenmesine yönelik her türlü işlemlerde hazır bulunabilir”

ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Gümrük idaresince Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca re’sen alıkonulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşya için beyan sahibi veya eşyayı elinde bulundurana da takip eden ilk iş günü içerisinde bildirimde bulunulur.

Gümrük Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Başvurunun ayrıca, ikinci fıkraya göre başvuru sahibinden istenilecek beyan ile söz konusu eşya ile ilgili olarak kendisinin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bir belgeyi de içermesi gereklidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (eski) hali;

f) Eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin veya bir belge arandığı hallerde, söz konusu izin veya belge.

Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesinin başlığı ile birlikte (eski) hali;

Beyanname yerine kabul edilecek belgeler

MADDE 131- (1) Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgeler gümrük beyannamesi olarak kabul edilir.
(2) Beyanname hükmünde sayılacak elçilik mektupları ile kurye mektuplarının şekli ve ihtiva edeceği bilgiler ek-18 ve ek-19’da gösterilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Beyan sahibi eşyanın muayenesi ve numune alınması sırasında hazır bulunabilir. Görevli memurun gerek görmesi halinde, muayene ve numune alma işlemini kolaylaştırmak için gerekli yardımı sağlamak üzere beyan sahibinin veya temsilcisinin de muayenede bulunması istenir. Beyan ile muayene arasında farklılık bulunması halinde beyan sahibi veya temsilcisinin muayenede bulunması zorunludur.

Gümrük Yönetmeliğinin 198 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (eski) hali;

a) Numune, eşyanın özelliği dikkate alınarak, varsa TSE standardı göz önünde bulundurulmak suretiyle şahit numunesiyle beraber, eşya sahibi veya temsilcisi huzurunda, muayene ile görevli memur tarafından alınır. Alınan numune ve şahit numune, ek-25’te yer alan numune ve şahit numune alma tutanakları, işletme görevlisi, beyan sahibi veya temsilcisine imzalattırılır, bu tutanakların birer örneği laboratuvara gönderilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 213 üncü maddesi (eski) hali;

Madde 213 – (1) Transit rejimi beyanı gümrük beyannamesi ile yapılır.

(2) Kanunun 84 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılan belgeler gümrük beyannamesi hükmündedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi (eski) hali;

c) İhraç edilen işlem görmüş asıl ürün miktarı ile orantılı olmak şartıyla 416 ncı maddesinde belirtilen işlem görmüş ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda,

Gümrük Yönetmeliğinin 575 inci maddesinin (eski) hali;

MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu Ek’inin mülga 24 üncü satırının (eski) hali;

24  …..yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümlelerinin (eski) hali;

(2) Menşe şahadetnamesi ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğundaki yetkili temsilcisinin yazılı başvurusuna binaen düzenlenir. Bu amaçla ihracatçı veya yetkili temsilcisi örneği ek-7.3’te yer alan başvuru formunu doldurur. Ancak ihracatın düzenli aralıklarla yapılması ve eşyanın öngörülen menşe şartlarını karşıladığına ilişkin gerekli teminatların verilmesi kaydıyla yetkili makamlar her bir ihracat işlemi için ayrı bir başvuru formu istemeyebilir. Bu tür durumlarda menşe şahadetnamesinin aslından başka bir veya birkaç suret düzenlenebilir. Bu suretler ek-7’da yer alan menşe şahadetnamesine uygun olarak hazırlanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin (eski) hali;

MADDE 223 – (1) Transit rejimine tabi eşyanın, varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak sevk edilmesi esastır. Sistem tarafından eşyanın muayeneye sevk edilmesi halinde, bu belirleme doğrultusunda muayene işlemi gerçekleştirilir. İhbar ile özel durumlar dışında mühürlerin sağlam olup olmadığı veya kapların açılmış olup olmadığı tespit edilir. Ancak, yapılan muayenede mühürlerin sağlam olmadığı veya kapların açılmış olduğu şüphesi oluşursa muayene tam muayeneye dönüştürülür. Bu madde uyarınca yapılacak gümrük muayene 180 ila 196 ncı madde hükümlerine göre yapılır ve muayenede asıl sorumlu, temsilcisi veya eşyanın taşınmasından sorumlu kişiler de bulunabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 561 inci maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesinin (eski) hali;

(7) Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir, eşyanın incelenmesine yönelik her türlü işlemlerde hazır bulunabilir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top