Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 10.01.2013

Kaydet
Kapat

10.01.2013 Tarihli 28524 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“d) Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi: Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin gümrük idaresi yerine yükümlünün kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasını,”

“r) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası: Kanunun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili mevzuat uyarınca aranan koşulları sağlayan yükümlülere gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar ile Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “firma dosyası takip programında bulunması” ibaresi “sistemde kayıtlı bulunması ve gümrük idareleri tarafından sorgulanabilmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 140 – (1) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eksik beyan usulünden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerden 142, 143, 151, 153, 154, 160, 162 ve 163 üncü maddelerde belirtilen koşulları sağlayanlar yararlandırılabilir.

(2) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesi usulünden yararlanmak için yapılan talepler yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir.

(3) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın kayıt yoluyla rejime girişi usulünden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler yararlandırılabilir.

(4) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın kayıt yoluyla rejime girişi usulünden yararlanılabilmesi, ihracat rejimi hariç olmak üzere, kapsamı ve miktarı Bakanlıkça belirlenecek teminatın verilmesi koşuluna bağlıdır.

(5) Bu maddede belirtilen basitleştirilmiş usullerden yararlandırılan kişiler, bu usullerden yararlanılabilmesi için gerekli koşullardan bir veya daha fazlasında meydana gelecek değişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(6) Avrupa Komisyonu ile Ülkemiz arasında 11/7/2008 tarihinde imzalanan ve 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında ithal edilecek eşya için basitleştirilmiş usulde beyan talepleri yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 149 – (1) Gümrük idarelerince izin verilmesi halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin işlemleri, gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerde veya kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde kayıt yoluyla yapılabilir.

(2) Bu usul;

a) Daha önceden bir ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyaya,

b) Kanunun 39 uncu maddesine uygun olarak gümrüğe sunulduktan sonra transit rejimi çerçevesinde gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere sevk edilen eşyaya,

c) Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulabilecek bir eşya bulunması halinde bu eşyaya,

uygulanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 166 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilere gümrük idarelerince eşyanın antrepo rejimine girişinin kayıt yoluyla yapılmasına izin verilebilir.

(2) Bu usul, eşyanın B ve F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesinde yer alan “gerekli görülmesi durumunda muayenesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça belirlenen hallerde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri adına tescilli beyannamelere ilişkin kontroller tescil sırası gözetilmeksizin öncelikli olarak yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “onaylanmış kişi statü belgesine” ibaresinden sonra “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına” ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Onaylanmış Kişi Statüsüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 233 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya 278 inci maddenin uygulanması durumunda, izinli alıcıya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 162 nci maddesinin birinci fıkrasında, 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 384 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “onaylanmış kişi statü belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde” ibaresi ile 152 nci maddesinin birinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 161 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin birinci fıkrasında, 148 inci maddesinin birinci fıkrasında, 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 165 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşullar” ibaresi “yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 384 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Onaylanmış Kişi Statüsüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 245 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 259 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Birinci Kitabının İkinci Kısmında yer alan Birinci Bölümü içindeki tüm maddeleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesi272 ilâ 281 inci maddeleri ve 285 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 2049 ve 50 no.lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekinin 7 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (eski) hali;

d) ……yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasının (eski) hali;

(10) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin firma dosyası takip programında bulunması koşullarıyla, eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 140 ıncı maddesinin (eski) hali;

MADDE 140- (1) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eksik beyan usulünden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler ile 22 ila 24 üncü maddeleri uyarınca onaylanmış kişi statüsü verilen gerçek ve tüzel kişilerden 142, 143, 151, 153, 154, 160, 162 ve 163 üncü maddelerde belirtilen koşulları sağlayanlar yararlandırılabilir.

(2) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesi usulünden yararlanmak için yapılan talepler 4 ila 24 üncü maddelerde belirtilen koşullar aranmaksızın kabul edilir.

(3) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen, eşyanın kayıt yoluyla rejime girişi usulünden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler ile 22 ila 24 üncü maddeleri uyarınca kendilerine A Sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilen gerçek ve tüzel kişilerden 149, 157 ve 166 ncı maddelerde belirtilen koşulları sağlayanlar yararlandırılabilir.

(4) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın kayıt yoluyla rejime girişi usulünden yararlanılabilmesi, kapsamı ve miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek teminatın verilmesi koşuluna bağlıdır.

(5) Bu maddede belirtilen basitleştirilmiş usullerden yararlandırılan kişiler, bu usullerden yararlanılabilmesi için gerekli koşullardan bir veya daha fazlasında meydana gelecek değişiklikleri Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

(6) Avrupa Komisyonu ile Ülkemiz arasında 11/7/2008 tarihinde imzalanan ve 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında ithal edilecek eşya için basitleştirilmiş usulde beyan talepleri 4 ila 24 üncü maddelerde belirtilen koşullar aranmaksızın kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 149 uncu maddesinin (eski) hali;

MADDE 149- (1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerinde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince ek-20’deki form ile yapacakları yazılı başvuru üzerine gümrük idarelerince izin verilmesi halinde, eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin işlemleri, gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerde veya kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde kayıt yoluyla yapılabilir.

(2) Serbest dolaşıma giriş rejimine geçiş işlemlerini kayıt yoluyla yapmak isteyenlerin A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için gerekli olan 22 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşulların yanı sıra aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

a)…………..Yürürlükten Kaldırılmıştır.

b) Ticari kayıtlarının Müsteşarlıkça ön görülen usullere uygun olarak tutulması,

c) Kayıtlarının gümrük idarelerince etkin ve sağlıklı bir şekilde kontrol edilebilmesine ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimleri tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olması,

ç) Yasak ve kısıtlamalara ya da eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin diğer hükümlere uyulduğunun kontrol edilebilmesi,

d) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulmak üzere, beyandan sonraki özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, beyandan sonraki beş yıl süreyle ilgili belgelerin saklanması,

e) Başvuru sahibi ile yetkili gümrük idaresi arasında veri değişimi ve kontrolüne olanak sağlayan, Müsteşarlıkça belirlenen bilgisayar alt yapısına sahip olması,

f) Eşyanın konulması için uygun görülen yerlerin gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemesi,

g) Eşyanın çalınması veya yurda kaçak olarak sokulmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alması,

ğ) Ticari kayıtlarının eşyayı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ve giriş tarihlerini de içerecek şekilde göstermesi,

h) Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayene edilmesi ve numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanımı sağlaması,

ı) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlaması.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerinde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinden ise ikinci fıkranın (a), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen koşullar aranır.

(4) Aranan koşulların varlığının saptanması durumunda ilgili kişiye bu usulden yararlanmak üzere izin verilir.

(5) Söz konusu izinde;

a) İznin hangi eşya için geçerli olduğu,

b) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

c) Eşyanın gümrük işlemlerinin hangi süre içinde tamamlanacağı,

ç) Tamamlayıcı beyanın kapsam ve niteliği ile hangi süre içinde hangi idarelere verileceği,

belirtilir.

(6) Bu usul;

a) Daha önceden bir ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyaya,

b) Kanunun 39 uncu maddesine uygun olarak gümrüğe sunulduktan sonra transit rejimi çerçevesinde gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere sevk edilen eşyaya,

c) Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulabilecek bir eşya bulunması halinde bu eşyaya,

uygulanabilir.

(7) Eşyanın kayıt yoluyla serbest dolaşıma girişi için kendisine izin verilenler aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadırlar:

a) Gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere gelen eşya, içeriği ve niteliği Müsteşarlıkça belirlenecek bir form ile ilgili gümrük idaresine bildirilmelidir.

b) Söz konusu eşya kayda alınmalıdır. Kayıt, eşyanın teşhisi için gerekli bütün bilgileri ve kaydın yapıldığı tarihi içermelidir.

c) Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli olabilecek, mahreç gümrük idaresinde yapılan işlemlere ilişkin belgeler dahil olmak üzere bütün belgeler, gümrük idaresinin incelemesi için hazır bulundurulmalıdır.

(8) Yedinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kayıtların tutulmasında, gümrük idaresinin izni ile başka bir yöntem kullanılabilir.

(9) Gümrük idareleri, gümrük denetimini tehlikeye düşürmemek üzere gerekli olan bütün belge ve bilgilerin verilmesi koşuluyla eşyanın gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere gelişinden önce yedinci fıkranın (a) bendinde belirtilen formla bildirimine izin verebilir. Niteliği gereği çabuk bozulabilen ya da hızlı bir şekilde işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşyada bu form aranmayabilir. Bu durumda kayıt tarihi gümrük işlemlerinin tamamlandığı tarihtir.

Gümrük Yönetmeliğinin 166 ncı maddesinin (eski) hali;

MADDE 166- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler ile A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin ek-20’deki form ile yapacakları yazılı başvuru üzerine gümrük idarelerince izin verilmesi halinde, eşyanın antrepo rejimine girişinin aşağıdaki koşullar altında kayıt yoluyla yapılmasına izin verilebilir.

(2) Gümrük antrepo rejimine geçiş işlemlerini kayıt yoluyla yapmak isteyenlerin A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için gerekli olan 22 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşulların yanı sıra aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir.

a) …………..Yürürlükten Kaldırılmıştır.

b) Ticari kayıtlarının Müsteşarlıkça ön görülen usullere uygun olarak tutulması,

c) Kayıtlarının gümrük idarelerince etkin ve sağlıklı bir şekilde kontrol edilebilmesine ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimleri tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olması,

ç) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulmak üzere, beyandan sonraki özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, beyandan sonraki beş yıl süreyle ilgili belgelerin saklanması,

d) Başvuru sahibi ile yetkili gümrük idaresi arasında veri değişimi ve kontrolüne olanak sağlayan, Müsteşarlıkça belirlenen bilgisayar alt yapısına sahip olması,

e) Ticari kayıtlarının eşyayı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ve giriş tarihlerini de içerecek şekilde göstermesi,

f) Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayene edilmesi ve numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanımı sağlaması,

g) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlaması.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerinde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinden ise ikinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen koşullar aranır.

(4) Aranan koşulların varlığının saptanması durumunda ilgili kişiye bu usulden yararlanmak üzere izin verilir.

(5) Söz konusu izinde;

a) İznin hangi eşya için geçerli olduğu,

b) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

c) Eşyanın gümrük işlemlerinin hangi süre içinde tamamlanacağı,

ç) Tamamlayıcı beyanın kapsam ve niteliği ile hangi süre içinde hangi idarelere verileceği,

belirtilir.

(6) İzin sahibi, eşyanın belirtilen yere gelişini gümrük idaresinin gerekli işlemleri yapabilmesini sağlamak üzere kapsamı ve niteliği Müsteşarlıkça belirlenecek bir formla gümrük idaresine bildirir. Eşya stok kayıtlarına intikal ettirilir. Bu sırada eşyanın antrepo rejimine girişine ilişkin bütün belgeler gümrük denetimi için hazır bulundurulmalıdır. Eşyanın stoklara kaydının, ticari olarak teşhisini kolaylaştıracak özellikte olması ve miktarının açık olarak belirtilmesi gerekir.

(7) Bu usul, eşyanın B ve F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı ithalatta veya ihracatta, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ithalat beyannamesinin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın onaylanmış kişi statü belgesine sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın yükümlüsünün Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olması halinde, tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir. Tahlil sonucunun beyana aykırı çıkması halinde, sistem üzerinde beyannameye meşruhat düşülür ve vergilerin yeniden hesaplanmasını gerektirir bir durum olması halinde tahakkuku yeni duruma göre yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 233 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Alternatif kanıt, eşyayı belirleyen ve eşyanın varış gümrük idaresine veya 278 inci maddenin uygulanması durumunda, izinli alıcıya sunulduğunu gösteren ve hareket gümrük idaresini ikna edecek şekilde sunulan, varış gümrük idaresi tarafından onaylı bir belgedir. Bu amaçla:

a) Transit refakat belgesinin fotokopisi,

b) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren ve eşyayı belirleyen gümrük belgesinin bir nüshası veya bir fotokopisi,

kullanılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 130 uncu maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 130- (1) Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur. Bu kimseler eşyayı almak için lazım gelen vasıfları haiz sayılır. Ancak, konşimento ibrazı esas olmakla birlikte, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevleri, eşyanın taşıyıcısı veya temsilcisi tarafından eşyanın alıcısı olarak gösterilen onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, konşimentodaki eşya bilgilerini içeren ve konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair verecekleri taahhütnameye istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 387 nci maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(5) Muayene ile görevli memurlar yeniden ihraç sırasında eşyanın ilk giriş ayniyetine uygun olup olmadığını tespit eder ve ihracat beyannamelerine ayniyetine uygun olduğu hakkında onaylı ve imzalı şerh verir. Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(5) Götürü teminat sisteminden, Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olan yükümlüler ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 245 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Varış gümrük idaresi, gerektiğinde izinli alıcı ile temasa geçer.

Gümrük Yönetmeliğinin 259 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (eski) hali;

c) İzinli gönderici,

ç) İzinli alıcı.

Gümrük Yönetmeliğinin Birinci Kitabının İkinci Kısmında yer alan Birinci Bölümün içindeki tüm maddeleriyle (4 – 21 ) birlikte (eski) hali;

İKİNCİ KISIM

Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin
Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Genel hükümler
MADDE 4- (1) Gümrük mevzuatının diğer şekillerde tanıdığı basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmasına engel olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça yetkilendirilecek gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince, yükümlünün başvurusu üzerine ve Kanunun 5/A maddesine uygun olarak;

a) Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanmak isteyen ve 9, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan yükümlülere yönelik olarak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası/basitleştirilmiş uygulamalar,

b) Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak isteyen ve 9 ila 12 nci maddelerde sayılan koşulları sağlayan yükümlülere yönelik yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası/emniyet ve güvenlik,

c) (a) bendinde belirtilen basitleştirilmiş uygulamalardan ve (b) bendinde belirtilen kolaylaştırmalardan yararlanmak isteyen ve 9 ila 12 nci maddelerde yer alan koşulları sağlayan yükümlülere yönelik olarak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası/basitleştirilmiş uygulamalar-emniyet ve güvenlik,

düzenlenebilir.

Sertifika verilmesi
MADDE 5- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ya da (c) bendinde belirtilen bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi tarafından bu Yönetmeliğin basitleştirilmiş usul ve uygulamalarına ilişkin maddelerinde belirtilen yetkilerden biri ya da daha fazlası için başvurulması halinde, yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası verilmesi sırasında incelenmiş olan koşullar tekrar incelenmez.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ya da (c) bendinde belirtilen bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibince giriş özet beyanı verildiğinde, gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce, emniyet ve güvenlik açısından yapılan risk analizi sonucunda, sevkiyatın ayrıntılı fiziki kontrol için seçilmesi durumunda durumu yetkilendirilmiş yükümlüye bildirir. Bu bildirim, kontrolün gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürecek olması halinde yapılmaz. Bununla birlikte, gümrük idarelerince eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce sevkiyatın fiziki kontrol için seçildiğine dair yetkilendirilmiş yükümlü bilgilendirilmemiş olsa bile gerek görüldüğü durumlarda fiziki kontrol yapılabilir. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkış yapacak eşya söz konusu olduğunda da bu fıkranın birinci ve ikinci cümlelerindeki hükümler duruma göre uyarlanarak uygulanır.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ya da (c) bendinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi ithalatçı ve ihracatçılar tarafından azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan giriş veya çıkış özet beyanı verilebilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) veya (c) bendinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan ve aynı bentlerde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri hesabına ithalat veya ihracatla ilgili işlemleri yürüten gümrük müşavirleri ile nakliyeci kuruluşlar veya kara, deniz ve hava yolu işletmeleri de azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan giriş veya çıkış özet beyanı verebilirler.

(4) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri diğer yükümlülere göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulur. Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan kontrol yükümlülüklerini dikkate alarak aksi yönde işlem yapmaları mümkündür. Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen giriş veya çıkış özet beyanı ya da gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda ayrıntılı gümrük kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü öncelikli olarak yapar. Yetkilendirilmiş yükümlünün talebi halinde, ilgili gümrük idaresinin onayı ile bu kontroller söz konusu gümrük idaresinin bulunduğu yerden başka bir yerde de yapılabilir.

(5) Bir ila dördüncü fıkralar kapsamı uygulamalardan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası numarasına istinaden yararlanılır.

Başvuru
MADDE 6- (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek başvuru formu kullanılarak elektronik ortamda yapılır.

(2) Yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce, başvurunun, zorunlu bütün bilgileri içermediğinin tespit edilmesi halinde, teslim alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde, gerekçesi de belirtilerek yükümlüden eksikliklerin giderilmesi istenir. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünün başvuruyu kabul etmek için gerekli bütün bilgileri teslim aldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Başmüdürlükçe, başvurunun kabul edildiği ve sürenin işlemeye başladığı tarih yükümlüye bildirilir.

Başvuru yeri
MADDE 7- (1) Başvuru, ticaret siciline kayıtlı olunan il esas alınarak Müsteşarlıkça yetkili kılınacak gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yapılır.

(2) Birinci fıkraya göre başvurunun yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünün yetki alanı dışında bir ilde gümrük antrepo veya depolama tesisi ya da başka tesisleri bulunmakta ise, başvuru sahibince, söz konusu antrepo ve tesislerde de aranan koşulların varlığının başvurunun yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce incelenmesine yardımcı olmak üzere bu bilgiye içeriği Müsteşarlıkça oluşturulacak başvuru formunun ilgili kutusunda yer verilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlarda 21 inci maddede belirtilen şekilde bilgi paylaşımında bulunulur.

(4) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası verilmesi için gerekli koşulların karşılandığını kanıtlayan bilgilerin, başvurunun yapıldığı yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce gerek duyulduğunda kullanımına açılmasını sağlamak üzere başvuru sahibince, işletmesinde kolayca ulaşılabilen ve temas kurulabilen merkezi bir birim belirlenir ya da yetkili bir personel görevlendirilir.

(5) Başvuru sahiplerince, gerekli olan bilgiler, başvurunun yapıldığı yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne elektronik yollarla sunulur.

Başvurunun kabul edilmeyeceği haller
MADDE 8-
 (1) Başvuru,

a) 6 ve 7 nci maddelere uygun değilse,

b) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde bu kişi; tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyeleri ekonomik faaliyeti ile bağlantılı olarak 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymiş ya da başvuru sırasında hakkında iflas işlemleri başlatılmış ise,

c) Başvuru sahibinin gümrük işlemlerindeki yasal temsilcisi gümrük mevzuatının ihlaline ilişkin ve yasal temsilcilik faaliyetiyle bağlantılı olarak kapsamı ve niteliği Müsteşarlıkça belirlenecek suçlardan dolayı hüküm giymiş ise,

ç) Başvuru sahibine, başvurunun yapıldığı tarihten geriye dönük beş yıl içinde Kanunda öngörülen geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilerek kesinleşmiş ise,

d) 20 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptalinden sonra üç yıl geçmeden yapılmışsa,

kabul edilmez.

Güvenilirlik koşulu
MADDE 9-
 (1) Başvurunun yapıldığı tarihten önceki son üç yıl içinde,

a) Başvuru sahibi,

b) Başvuru sahibi kişinin idaresi ya da sermayesi üzerinde kontrolü bulunan kişiler,

c) Varsa, başvuru sahibi kişinin gümrük işlerini yürüten doğrudan ya da dolaylı temsilcisi,

tarafından kapsamı ve niteliği Müsteşarlıkça belirlenecek ciddi ya da mükerrer olarak gümrük mevzuatı ihlali yapılmamış olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulun değerlendirilmesinde, aynı fıkrada yer alan kişilerin gümrük işlemleri sayısı ve büyüklüğü esas alınarak Müsteşarlıkça belirlenecek oranlar dikkate alınır.

(3) Başvuru sahibi kişi faaliyete geçeli henüz üç yıl olmamışsa, gümrük mevzuatına uyma koşulunun sağlanıp sağlanmadığı yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince mevcut bilgi ve kayıtlara göre değerlendirilir.

Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu
MADDE 10-
 (1) Başvuru sahibi kişilerce, gümrük kontrollerinin doğru biçimde yapılabilmesine imkan veren ticari kayıtları ile varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının aşağıdaki koşulları taşıyacak şekilde düzgün ve yeterli bir sistem çerçevesinde tutulması gerekir.

a) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve sonradan kontrolü kolaylaştıracak bir muhasebe sistemi,

b) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarına gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesi,

c) Türk menşeli olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik sistemi,

ç) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, eşya akışının idaresi için uygun, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkan veren iç kontrolü içeren bir idari organizasyon yapısı,

d) Tarım ürünleri ticareti ya da ticaret politikası önlemlerine ilişkin lisans ve izinlerle yeterli derecede ilgilenilmesini sağlayacak uygun bir iş planlaması,

e) İşletmenin bilgi ve kayıtlarının arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlaması,

f) Kayıt tutma sistemine uyma konusunda zorluklar ortaya çıktığında gümrük idaresinin bilgilendirilmesi gerektiği konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bu bildirimleri yapacak uygun kişilerin belirlenmesi,

g) Başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemleri.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası talep eden başvuru sahipleri için birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen koşul aranmaz.

Mali yeterlilik koşulu
MADDE 11-
 (1) Kanunun 5/A maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşulun karşılanması için, başvuru sahibinin son üç yıl için mali açıdan yeterliliğine ilişkin olumlu rapor aranır. Bu maddenin uygulamasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli iyi bir mali durumda bulunmasını ifade eder.

(2) Başvuru sahibi kişi faaliyete geçeli henüz üç yıl olmamışsa, mali yeterliliği mevcut bilgi ve kayıtlara göre değerlendirilir.

Emniyet ve güvenlik standardı koşulu
MADDE 12- 
(1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için,

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte inşa edilmiş olması,

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına ve kargo bölümlerine yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerinin alınmış olması,

c) Eşyayla ilgili önlemler kapsamında, herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini ve kargo birimlerine yabancı kişilerin giriş ve müdahalesini önleyecek tedbirlerin alınmış olması,

ç) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışının oluşturulmuş olması,

d) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespitine yönelik tedbirlerin alınmış olması,

e) Başvuru sahibi kişinin, mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması,

f) Başvuru sahibi tarafından ilgili personelinin güvenlik bilinçlendirme eğitim programlarına aktif olarak katılımının temin edilmesi,

koşullarının sağlanması gerekir.

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 13-
 (1) Başvuru yapılan yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası verilebilmesi için 9 ila 12 nci maddelerde aranan koşulların karşılanıp karşılanmadığını inceler. 12 nci maddede sayılan koşulların incelenmesi başvuru sahibinin gümrükle ilgili faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm tesis ve birimlere ilişkin olarak yapılır. Söz konusu inceleme ve sonuçları yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce belgelendirilir. İncelemeye konu çok fazla sayıda yerin bulunması yüzünden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenleme süresi içinde tüm ilişkili yerlerin incelenmesi mümkün değil ise, yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü başvuru sahibinin tüm tesis ve birimlerinde ortak güvenlik standartları uyguladığı konusunda herhangi bir kuşku duymamak şartıyla bütünü temsil eden bir kısmını incelemekle yetinebilir.

(2) Başvuru yapılan yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü 10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen koşullar için bu hususlarda bilgi ve tespitler içeren bilirkişi raporlarını kabul edebilir. Bilirkişinin başvuru sahibi ile bağlantısının bulunmaması şarttır. Düzenlenecek raporların şekli ve içeriği ile bilirkişi olabilecek kişi ve kuruluşları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının düzenlenmesi
MADDE 14-
 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını verecek olan yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce başvurunun değerlendirilmesi sonucunda şekli ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek örneğe uygun sertifika düzenlenir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, başvurunun 6 ncı maddeye uygun olarak teslim alındığı günden başlayarak doksan gün içinde düzenlenir. İlgili gümrük idaresinin bu süre içerisinde belgeyi düzenleyememesi halinde bu süre otuz gün uzatılabilir. Bu durumda, yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü doksan günlük sürenin dolmasından önce başvuru sahibini gerekçeli olarak bilgilendirir.

(3) Koşulların değerlendirilmesi sırasında, başvuru sahibinin, koşulları karşılamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapması ve yetkili başmüdürlüğü bilgilendirmesi halinde ikinci fıkrada belirtilen doksan günlük süre uzatılabilir.

(4) Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda başvurunun reddini gerektiren tespitlere ulaşılması durumunda, sertifikayı düzenleyecek yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce red işleminden önce bu tespitler başvuru sahibine bildirilerek otuz günlük bir süre içinde cevap verme imkanı tanınır. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen doksan günlük süre buna uygun olarak kesilir.

(5) Başvurunun reddi gümrük mevzuatı uyarınca verilmiş olan mevcut diğer yetkilerin iptali sonucunu doğurmaz. Ancak, başvurunun reddine neden olan tespit aynı zamanda başvuru sahibinin gümrük mevzuatı uyarınca verilmiş mevcut diğer yetkilerinin yararlanma koşullarını ortadan kaldırıyorsa, ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(6) Başvuru reddedilirse, yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce başvuru sahibine bu maddede belirtilen süreler içerisinde gerekçeli olarak red kararı bildirilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının kullanılması
MADDE 15-
 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geçerlilik süresi sınırsızdır.

(3) Sertifikayı düzenleyen yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce yetkilendirilmiş yükümlünün koşulları taşıyıp taşımadığı sürekli olarak izlenir.

(4) a) İlgili mevzuatta sertifikanın geçerliliğini etkileyecek değişiklikler olması,

b) Yetkilendirilmiş yükümlünün söz konusu koşulları artık karşılamadığına dair geçerli bilgi ve göstergeler olması,

Durumlarında sertifikayı düzenleyen yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce yetkilendirilmiş yükümlü olma koşulları yeniden değerlendirilir.

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının faaliyete geçeli üç yıl olmamış bir kişiye verilmiş olması halinde ilk bir yıl içinde faaliyetleri ve koşulları taşıyıp taşımadığı sertifikayı veren yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce yakından takip edilir. 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri bu maddenin uygulanmasında da dikkate alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün askıya alınması
MADDE 16-
  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, bu statüyü tanıyan yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü tarafından,

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşulların artık karşılanmadığının tespit edilmesi,

b) Yetkilendirilmiş yükümlü hakkında 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan dolayı adli kovuşturmayı gerektiren bir fiil nedeniyle soruşturmaya başlanılmış olması,

durumlarında askıya alınır.

(2) Bir karar alınmadan önce, yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce ilgili yetkilendirilmiş yükümlüye elindeki bulgular bildirilir. İlgili yetkilendirilmiş yükümlü bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde durumu düzeltmek ve/veya görüşlerini açıklamak hakkına sahiptir. Ancak, kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği ya da seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde askıya alma derhal uygulanır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının sahibi birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumu ikinci fıkrada belirtilen otuz günlük süre içinde düzeltmezse yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü yükümlünün durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkan vermek üzere ilgili yükümlüye Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünün otuz gün için askıya alındığını bildirir.

(4) İlgili yükümlü otuz günlük süre içinde durumu düzeltemez fakat askıya alma süresinin uzatılması halinde koşulların karşılanabileceğine dair inandırıcı delil gösterebilirse, sertifikayı veren gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü otuz gün daha askıya alabilir.

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi hakkında birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen bir fiil işlendiğine ilişkin soruşturma açılmış olması halinde soruşturma lehine sonuçlanıncaya kadar; soruşturma sonucunda suç duyurusunda bulunulması durumunda ise adli süreç lehine sonuçlanıncaya kadar yetkilendirilmiş yükümlü statüsü askıya alınır. Bu husus sertifika sahibine bildirilir.

Askıya almanın sonuçları
MADDE 17-
 (1) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

(2) Askıya alma, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile bağlantılı olmaksızın tanınmış olan yetkileri, askıya alma gerekçeleri bu yetkiler için de geçerli olmadıkça, etkilemez.

(3) Askıya alma, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına istinaden tanınan ve koşulları halen karşılanmaya devam eden basitleştirilmiş usul ve uygulamalara ilişkin yetkileri etkilemez.

(4) Adına 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenen kişinin 12 nci maddede sayılan koşulları artık karşılayamaması durumunda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kısmi olarak askıya alınır ve talep edilmesi halinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yeni bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenir.

Askıya almanın sonlandırılması
MADDE 18-
 (1) Statüsü askıya alınan yetkilendirilmiş yükümlü tarafından karşılanması zorunlu olan koşulların uygun tedbirler alınmak suretiyle yerine getirilmesi durumunda, sertifikayı veren gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce askıya alma işlemi sonlandırılır ve yükümlüye bilgi verilir. Askıya alma 16 ncı maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrasında konulmuş olan zamanın dolmasından önce sonlandırılabilir. Askıya alma işleminin sonlandırılmasını müteakip, 17 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce askıya alınmış olan sertifikaya yeniden geçerlilik tanınır ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre düzenlenmiş yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası iptal edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlü 16 ncı maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrasında belirtilen askıya alma süresi içinde gerekli önlemleri alamazsa, ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası iptal edilir. 17 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, orijinal sertifika iptal edilerek yalnızca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yeni yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası geçerli olur.

Askıya almanın yetkilendirilmiş yükümlü tarafından talep edilmesi
MADDE 19- 
(1) Bir yetkilendirilmiş yükümlünün 4 üncü maddedeki koşullardan herhangi birini geçici olarak karşılayamaması durumunda, yetkilendirilmiş yükümlü tarafından statüsünün askıya alınması talep edilebilir. Bu durumda, yetkilendirilmiş yükümlü tarafından söz konusu koşulların tekrar karşılanabileceği tarih de belirtilerek, sertifikayı düzenleyen yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne bildirimde bulunulur. Alınacak önlemler de süresiyle birlikte bildirilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından bildiriminde belirtilen süre içinde durumunun düzeltilememesi halinde, geçerli nedenler sunulması kaydıyla sertifikayı veren gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce makul bir süre uzatımı yapılabilir. Diğer bütün durumlarda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası iptal edilir.

(3) Askıya alma süresi içinde zorunlu tedbirler alınmazsa 20 nci madde hükümleri uygulanır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali
MADDE 20-
 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce aşağıdaki durumlarda iptal edilir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü, 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen önlemleri almazsa,

b) Yetkilendirilmiş yükümlünün 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşmiş yargı kararı verilmiş ise,

c) 19 uncu maddede belirtilen askıya alma süresi içinde yetkilendirilmiş yükümlü gerekli önlemleri almazsa,

ç) Yetkilendirilmiş yükümlünün talebi üzerine.

(2) İptal, bildirildiği günü takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu olduğu hallerde ilgili yükümlü sadece 12 nci maddedeki koşulları karşılayamaz ise, sertifika, düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce iptal edilir ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yeni bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenir.

(4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenler dışındaki iptal durumlarında, yükümlü, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile yeni bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu yapamaz.

Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi
MADDE 21-
 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından, sertifika düzenlendikten sonra ortaya çıkan ve sertifikanın içeriği ya da geçerliliğini etkileyebilecek durumlar, düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne bildirilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına istinaden bir yetkilendirilmiş yükümlüye tanınmış olan basitleştirilmiş usul ve uygulamalarından yararlanma yetkilerinden birisinin bir gümrük idaresince iptal edilmesi durumunda, durum derhal yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne bildirilir.

(3) Gümrük idareleri arasındaki haberleşme ve bilgi alışverişinde ve yükümlüleri bilgilendirmede, Müsteşarlıkça oluşturulacak bir elektronik bilgi ve haberleşme sistemi kullanılabilir. Böyle bir bilgi ve haberleşme sistemi oluşturulduğunda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması ve iptali işlemlerinin diğer gümrük idarelerine bildirilmesi bu sistem üzerinden yapılır.

(4) Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen sistemi kullanarak, aşağıdaki bilgilerin muhafazası ve erişimini sağlar.

a) Elektronik ortamda sunulan başvurular,

b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları ve varsa değişiklikleri, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün iptal ve askıya alınmaları,

c) İlgili diğer bütün bilgiler.

(5) Düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce sertifikanın verilmesi, değiştirilmesi, iptali veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün askıya alınması işlemleri risk analizi ile ilgili birime bildirilir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmiş yükümlünün önceden muvafakati alınarak internet yoluyla kamuya açılabilir ve sürekli güncellenir.

Gümrük Yönetmeliğinin 157 nci maddesinin (eski) hali;

İhracat rejim beyanının kayıt yoluyla yapılması
MADDE 157- 
(1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin ek-20’deki form ile yapacakları yazılı başvuru üzerine gümrük idarelerince izin verilmesi halinde, eşyanın ihraç işlemleri, gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerde veya kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde kayıt yoluyla yapılabilir.

(2) İhracat rejimine geçiş işlemlerini kayıt yoluyla yapmak isteyenlerin A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için gerekli olan 22 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşulların yanı sıra aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

a)…………..Yürürlükten Kaldırılmıştır.

b) Ticari kayıtlarının Müsteşarlıkça ön görülen usullere uygun olarak tutulması,

c) Kayıtlarının gümrük idarelerince etkin ve sağlıklı bir şekilde kontrol edilebilmesine ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimleri tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olması,

ç) İhracat yasak ve kısıtlamalarına ya da eşyanın ihracatına ilişkin diğer hükümlere uyulduğunun kontrol edilebilmesi,

d) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulmak üzere, beyandan sonraki özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, beyandan sonraki beş yıl süreyle ilgili belgelerin saklanması,

e) Başvuru sahibi ile yetkili gümrük idaresi arasında veri değişimi ve kontrolüne olanak sağlayan, Müsteşarlıkça belirlenen bilgisayar alt yapısına sahip olması;

f) Eşyanın konulması için uygun görülen yerlerin gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi,

g) Eşyanın muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanımın sağlanması,

ğ) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri ile mali kontroller için gerek duyulan uygun ortamın sağlanması,

gerekir.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerinde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinden ise ikinci fıkranın (a), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen koşullar aranır.

(4) Aranan koşulların varlığının saptanması durumunda ilgili kişiye bu usulden yararlanmak üzere izin verilir.

(5) Söz konusu izinde;

a) İznin hangi eşya için geçerli olduğu,

b) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

c) Eşyanın gümrük işlemlerinin hangi süre içinde tamamlanacağı,

ç) Tamamlayıcı beyanın kapsam ve niteliği ile hangi süre içinde hangi idarelere verileceği

belirtilir.

(6) Eşyanın kayıt yoluyla ihracı için, kendisine izin verilenler aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır.

a) Gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerden sevk edilen eşya kapsam ve niteliği Müsteşarlıkça belirlenecek bir formla ilgili gümrük idaresine bildirilir.

b) Eşya ticari kayıtlara intikal ettirilir. Bu kayıt eşyanın teşhisi için gerekli bütün bilgileri ve kaydın yapıldığı tarihi içermelidir.

c) Gümrük idarelerinin denetimi için eşyanın ihracına ilişkin olarak gerekli bütün belgeler tamamlanır.

ç) (a), (b), (c) bentlerinde yer alan bütün yükümlülükleri eşyanın ihracından önce yerine getirmek zorundadır.

d) Gümrük beyannamesinde ticari kayıtlara giriş ve kayıt tarihine ilişkin bilgi verilir.

e) Gümrük beyannamesinin 44 numaralı kutusuna izin belgesinin numarası ve izni veren gümrük idaresi yazılır.

f) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk edip etmediğinin kanıtını oluşturan bilginin beyannamede bulunması sağlanır.

(7) Altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen kayıtların tutulmasında, gümrük idaresinin izni ile başka bir yöntem kullanılabilir.

(8) Gümrük idareleri niteliği gereği çok çabuk bozulabilen ya da çok hızlı bir şekilde işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşyada beşinci fıkranın (a) bendinde belirtilen bildirimi aramayabilir.

(9) Bu durumda kayıt tarihi, gümrük işlemlerinin tamamlandığı tarihtir.

Gümrük Yönetmeliğinin  272 ilâ 281 inci maddelerinin (eski) hali;

İzinli gönderici
MADDE 272 –
 (1) Veri işleme tekniği kullanarak transit beyanı sunan ve ilgili hareket gümrük idaresi ile elektronik veri değişimi imkanına sahip kişilere, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın transit işlemlerini gerçekleştirmek üzere izinli gönderici statüsü verilebilir.

(2) Bu basitleştirme, sadece kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni verilen kişilere tanınır.

Başvurunun içeriği
MADDE 273 –
 (1) İzin başvurusunda;

a) Haftalık sevkiyat adedi,

b) Kullanılacak taşımacılık şekli,

c) Eşyanın tabi tutulduğu önceki gümrük rejimleri,

ç) Değişiklikler dahil şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı fotokopisi,

d) Varsa ekonomik etkili gümrük rejimleri ile ilgili izin nüshası,

ile ilgili bilgi ve belgeler yer alır.

İznin içeriği
MADDE 274 –
 (1) Ek-49’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen izinde özellikle;

a) Başlatılacak transit işlemlerinden sorumlu olacak hareket gümrük idareleri,

b) Transit beyanı sunulması ile birlikte hareket gümrük idaresinin nasıl bilgilendirileceği ve eşyanın serbest bırakılmasından önce hareket gümrük idaresinin gerekli görmesi halinde, ne zamana kadar kontrolleri gerçekleştireceği,

c) Özel tipte mühür kullanma izni verilmesi halinde, alınacak ayniyet önlemleri,

ç) İzin kapsamı dışında kalacak eşya türleri veya hareketleri,

belirtilir.

Onay ve hareketteki işlemler
MADDE 275 –
 (1) İzin makamı, transit refakat belgesinin ilgili alanlarının ek-48’deki örneğe uygunluğu onaylanmış özel metal bir mühür ile izinli gönderici tarafından mühürlenmesine izin verebilir.

Mühür için güvenlik önlemleri
MADDE 276 –
 (1) İzinli gönderici, özel mührün korunmasına yönelik gerekli tüm önlemleri alır ve bu amaçla aldığı güvenlik önlemlerini hareket gümrük idaresine bildirir.

(2) Hareket gümrük idaresi, izinli göndericinin özel mührün korunması için gerekli önlemleri alıp almadığını denetleyebilir.

(3) Özel mührün herhangi bir kişi tarafından kötüye kullanılması durumunda, izinli gönderici, birinci fıkra kapsamında kendisinden istenilen önlemleri aldığını izin makamına kanıtlayamadığı sürece, her türlü cezai takibat saklı kalmak üzere, bu özel mühür kapsamında taşınan eşya için ödenmesi gereken gümrük vergilerinin ödenmesinden sorumlu olur.

Beyanın sunulması ve beyannameye yazılacak bilgiler
MADDE 277 – 
(1) İzinli gönderici, eşyanın serbest bırakılmasından önce, transit beyanını veri işleme sistemini kullanarak hareket gümrük idaresine sunar.

(2) İzinli gönderici, hareket gümrük idaresinin eşyanın serbest bırakılmasından önce kontrol yapmaması durumunda, eşyanın sevkinden önce beyannamenin ve transit refakat belgesinin ilgili alanına 227 nci maddeye göre belirlenen ve eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için öngörülen süre sınırını, uygulanan ayniyet önlemlerine ilişkin bilgileri ve izinli gönderici deyimini kaydeder.

(3) Hareket gümrük idaresi, eşyanın serbest bırakılmasından önce 223 üncü madde çerçevesinde kontrol yapması durumunda, kontrol sonucunu beyannamenin ve transit refakat belgesinin ilgili alanına kaydeder.

(4) İzinli gönderici, sevkiyatı takiben transit refakat belgesinin fotokopisini izinde belirtilen süre sınırı içinde hareket gümrük idaresine teslim eder.

İzinli alıcı
MADDE 278 –
 (1) Transit rejimine tabi eşyayı ve transit refakat belgesini varış gümrük idaresine sunmaksızın tesislerinde veya belirlenmiş bir başka yerde teslim almayı isteyen kişilere izinli alıcı statüsü verilebilir.

(2) Ayniyet önlemlerine tam uyularak, sevkiyata refakat eden transit refakat belgesi ile birlikte eşya tam ve sağlam olarak öngörülen sürede izinli alıcıya izinde belirlenmiş tesislerinde veya yerde teslim edildiğinde, asıl sorumlu, 214 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olur ve transit rejiminin sona erdiği kabul edilir.

(3) İkinci fıkraya uygun olarak teslim edilen her bir sevkiyat ile ilgili olarak taşıyıcının talebi üzerine, izinli alıcı, 242 nci maddede öngörülen alındıyı düzenler.

Başvurunun içeriği
MADDE 279 –
 (1) İzin başvurusunda;

a) Haftalık alınan sevkiyat adedi,

b) Eşya türü,

c) Kullanılacak taşımacılık şekli,

ç) Eşyanın tabi tutulacağı sonraki gümrük rejimleri,

d) Değişiklikler dahil şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı fotokopisi,

e) Varsa ekonomik etkili gümrük rejimleri ile ilgili izin nüshası,

ile ilgili bilgi ve belgeler yer alır.

İznin içeriği
MADDE 280 –
 (1) Ek-50’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen izinde özellikle;

a) İzinli alıcı tarafından teslim alınan eşyadan sorumlu varış gümrük idaresi veya idareleri,

b) Varış gümrük idaresinin, eşyanın varması üzerine gerekli her kontrolü gerçekleştirebilmesi için izinli alıcının eşyanın varışını bu idareye nasıl ve ne zamana kadar bildireceği,

c) İzin kapsamı dışında kalacak eşya türleri veya hareketleri,

belirtilir.

(2) İzin makamı, izinde, izinli alıcının teslim alınan eşya ile ilgili bir tasarrufta bulunabilmesinden önce varış gümrük idaresinin bir işleminin gerekli olup olmadığını belirler.

Yükümlülükler
MADDE 281 –
 (1) Eşya, izinli alıcının izinde belirtilen tesislerine veya yerlere geldiğinde, bekleme süresi sonuna kadar varış gümrük idaresinin eşyayı kontrol etmemesi durumunda izinli alıcı:

a) İzinde belirtilen usule uygun olarak her türlü fazlalık, noksanlık veya değiştirmeler veya kırılmış mühürler gibi diğer usulsüzlükleri derhal varış gümrük idaresine bildirir.

b) Transit refakat belgesinin fotokopisini ve sökülen mühürleri gecikmeksizin varış gümrük idaresine teslim eder.

(2) Varış gümrük idaresi, beyannamenin ve transit refakat belgesinin ilgili alanlarına 231 inci maddede öngörülen kayıtları yapar ve uygunluğun tespiti halinde elektronik teyit işlemini gerçekleştirir.

Gümrük Yönetmeliğinin 285 inci maddesinin (eski) hali;

İzinli gönderici ve izinli alıcı izni verilmesi
MADDE 285 –
 (1) İzin makamı, başvurunun değerlendirilmesi sırasında başvuru sahibinin faaliyet alanını, tesislerinde boşaltma platformu, gümrük için ayrılmış büro gibi imkanlarının bulunup bulunmadığını ve basitleştirilmiş usulleri kullanma deneyimini dikkate alır. İzinli gönderici için ayrıca kapsamlı teminat kullanma izni aranır.

(2) Ek-49’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen izinli gönderici izninde 281 inci maddede belirtilen bilgiler yer alır. İzinde, 274 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen bilgilendirmenin:

a) Transit beyannamesi bilgilerini,

b) Eşyanın sevk tarihi ve zamanı ve takılacak mühürlere ilişkin bilgileri,

c) Eşyanın dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük antreposu gibi ne amaçla transit rejimine tabi tutulduğunu,

d) Gerektiğinde eşya kodu dahil eşyanın genel tanımını,

e) Uygun olduğunda lisans ve/veya diğer sertifikaların numarasını,

kapsayacak şekilde gecikmeksizin yapılacağı belirtilir.

(3) Ek-50’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen izinli alıcı izninde 280 inci maddede belirtilen bilgiler yer alır. İzinde, 280 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen bilgilendirmenin:

a) Transit beyannamesi bilgilerini,

b) Eşyanın varış tarihi ve zamanı ve uygun olduğunda mührün durumunu,

c) Eşyanın firmada depolanacağı yeri,

ç) Eşyanın dahilde işleme, serbest dolaşıma giriş gibi ne amaçla transit rejimine tabi tutulduğunu,

d) Gerektiğinde eşya kodu dahil eşyanın genel tanımını,

e) Uygun olduğunda lisans ve/veya diğer sertifikaların numarasını,

f) Fazla, eksik ve değiştirilmiş miktar veya kırık mühür gibi diğer usulsüzlüklere ilişkin bilgileri,

kapsayacak şekilde gecikmeksizin yapılacağı belirtilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 20 no.lu ekinin (eski) hali;

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 149, 157, 166 

EK 20

EŞYANIN İLGİLİ REJİME KAYIT YOLUYLA GEÇİŞİ
İZİN BAŞVURU FORMU


…………………………………………………………………………….. Gümrük Müdürlüğüne
A. BAŞVURU SAHİBİ KURULUŞA AİT BİLGİLER

 • Unvanı :
 • Adresi :
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi :
 • Vergi sicil no. :
 • Ticaret siciline kayıtlı olduğu il :
 • Ticaret sicil no. :
 • Sermayesi :
 • Faaliyet Alanı :
 • Yönetim Kurulu Üyeleri :
Adı-soyadı          Görevi/unvanı

 

 • Sermayenin %10 veya daha fazlasına iştirak eden pay sahipleri:
Adı-soyadı / unvanı Pay oranı (%)

 

 • Kuruluşun dış ticaret ve gümrük işlemleri açısından yetkili personeli:
Adı-soyadı Görevi/unvanı Tel No.
B. GEÇİCİ DEPOLAMA YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Geçici depolama yerinin (*) adresi :

Muhatap gümrük idaresine uzaklığı :

Gerektiğinde irtibat kurulacak kişiler :

Adı-soyadı Görevi/unvanı Tel No.

 

BU USUL KAPSAMINDA YARARLANILMAK İSTENEN GÜMRÜK REJİMLERİ

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi      İhracat Rejimi     
Dahilde İşleme Rejimi      Hariçte İşleme Rejimi     
Geçici İthalat Rejimi     Antrepo Rejimi     
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi         

 

BU USUL KAPSAMINDA YARARLANILMAK İSTENEN EŞYA LİSTESİ

  
  
  
  
  
(*) Eşyanın gümrüğe sunulacağı ya da geçici depolama statüsünde tutulacağı veya bekletileceği yer

 

İZNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

  Kuruluşun cevabı (*) İnceleme sonuçları ve değerlendirmeler
I. GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ  
1.1. Kuruluşun bünyesinde dış ticaret ve gümrükleme işlemlerinden sorumlu ve yetkili ayrı bir birim var mı? Varsa bu birimin adı.  
1.2. Bu serviste dış ticaret ve gümrükleme işlemlerinde görevli olan personelin kimliği ve unvanı ile yetki ve sorumluluk derecesi (imza sirkülerine uygun olarak)  
1.3. Bu servis ile burada görevli personelin başka görevleri var mı?  
1.4. Kuruluşun imza sirkülerine göre, dış ticaret ve gümrükleme işlemlerinde yetkili durumda olan başka kişiler var mı?  
1.5. EDI ortamında beyanname verilmesi, gümrüğe bildirimde bulunulması vb işlemler kendi personeliniz tarafından mı, bir gümrük müşaviri tarafından mı yürütülecek?  
1.6. Gümrük idaresiyle haberleşmede veya bildirimlerde kullanılacak iletişim yöntemi (bilgisayar, telefaks, telefon vs.)  
1.7. Tesislerin (eşyanın gümrüğe sunulacağı veya geçici depolanacağı yer) muhatap gümrük idaresine uzaklığı ve gümrük görevlisinin muayene için tesise gelmesi durumunda ulaşım imkanları yeterli midir?  
1.8. Eşyanın geçici depolanacağı veya bekletileceği ya da gümrüğe sunulacağı yer ile kuruluşunuzun gümrük ve dış ticaret işlemlerini yürüten servisi konum olarak birbirine yakın mı?  
1.9. Taşıt araçlarının bekletileceği uygun bir alan var mı, yeterince güvenli mi?  
(*) : Bu sütun kuruluşun yetkilisi tarafından gerçeklere uygun olarak doldurulacaktır.
(**) : Bu sütun, başvuruyu müteakip gümrük görevlisi tarafından kuruluşun tesislerinde yapılacak inceleme neticesinde doldurulacak, kuruluşun cevaplarının uygun olup olmadığı yazılacaktır.
1.10. Eşyanın boşaltılacağı ve gerektiğinde gümrük idaresi tarafından kontrol edileceği uygun alan var mı?  
1.11. Eşyanın fiziki kontrolünün yapılacağı durumlarda gerekebilecek yeterli donanım var mı?  
1.12. Geçici depolama yeri ve üretim tesislerinde yeterli güvenlik önlemleri var mı? Nelerdir?  
1.13. Bu usulden yararlanacak eşyanın girişinde kullanılacak taşıma şekilleri ve gümrük kapıları hangileridir?  
II. MALİ VE TİCARİ KAYIT SİSTEMİ
2.1. Kuruluşunuzun tutmakla zorunlu olduğu defterler ile tutulan yardımcı defterlerin listesi.  
2.2. Muhasebe kayıtları, VUK’nun 175nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında tutulmakta mıdır? Kullanılan programın adı ve sürümünü yazınız.  
2.3. Stok kayıtları tutulmakta mıdır? Tutulmuyor ise, ithal eşyası ilk olarak hangi kayıtlara girilmektedir?  
2.4. Kullandığınız bilgisayar programı, ithal eşyasının kayıtlar üzerinde kolay bir biçimde takibine imkan tanıyor mu?  
2.5. Kullanılan program, bu usul kapsamında işlem gören eşyanın kayıtlara girişi esnasında kalem bazında gümrük beyanname numarası ile ilişkilendirilmesine imkan tanıyor mu?  
4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci maddesi (c) fıkrası uyarınca eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılması usulünden faydalanmak amacıyla tarafımızdan doldurulan bu formda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

Tarih Firma Yetkilisi
Adı Soyadı
Unvanı

 

Gümrük Yönetmeliğinin 49 no.lu ekinin (eski) hali;

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 285274

EK 49

İZİNLİ GÖNDERİCİ İZNİ

İZİN SAHİBİ : ………….
Kayıt numarası : ………….
Konu : Transitte izinli gönderici

                                          …………………..( Adı)

İlgi : ………… tarihli başvurunuz.

Yönetmeliğin 279 ila 284 üncü maddeleri esas alınarak, firmanız hareket idaresinde başlatılacak transit işlemlerinin basitleştirilmesinden yararlanmak üzere onaylanmıştır.

1) Bu izin, firmanızı eşyayı hareket idaresine fiziki olarak sunmaktan muaf tutar.

2) İzin verilen yer(ler): ……………………

3) İlgili gümrük idare(ler)i: ……………………

4) İzin verilen hareketler

Bir gümrük idaresinden eşyanın demiryolu, denizyolu veya karayoluyla taşınması

5) İzin verilen çalışma programı

Yetkili idarenin normal çalışma saatleri:

Pazartesi-Cuma  

Ayrıca:

Cumartesi 
Pazar        

Resmi tatiller 

Gece            

Yetkili idarenin normal çalışma saatlerinin dışında transit işleminin başlatılması, bir gün önce saat ……..’den önce bildirilmelidir. Bu talep, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221 inci maddesi çerçevesinde yetkili idare tarafından değerlendirilir.

6) Eşya

İzin, aşağıdaki eşya için geçerlidir:
– fasıl veya tarife pozisyonu : ……………
– gerektiğinde, hariç tutulan eşya : ……………

7) Başlatılacak transit işlemi ile ilgili olarak yetkili idarenin bilgilendirilmesi

Bilgilendirme yöntemi

Müsteşarlıkça belirlenir.

Bilgilendirme sıklığı

a) Başlatılacak transit işlemi, transit beyanının yetkili makamların veri işleme sistemine girilerek sunulmasından en az ……. saat önce yetkili makamlara bildirilir; acil sevkıyat durumunda uygun bir çözüm bulmak amacıyla yetkili idarede sorumlu kişi ile temasa geçilmelidir,

b) Tarım politikası çerçevesinde tek tek kontrol önlemlerine tabi eşya ile ilgili olarak transit beyanının yetkili makamların veri işleme sistemine girilerek sunulmasından en az ……. saat önce yetkili makamlara bilgi verilir,

c) Ek olarak aşağıdaki bilgiler de bildirilir:

– eşyanın, firmanın tesislerinde bulunduğu yer,
– eşyanın, hareket gümrük idaresi (ihracat, hariçte işleme, vs.),
– eşyanın kodu ve miktarı,
– varsa, kullanılan izin ve sertifikaların sayısı,
– özel metal mühür kullanıp kullanmadığı,
– ayniyet önlemi olarak özel tipte mühür kullanma izninin bulunup bulunmadığı.

8) Önceden onay

İzinli göndericinin talepte bulunması ve bu talebin izin makamı tarafından uygun bulunması halinde, izinli gönderici, transit beyannamesi formlarında “C. Hareket Gümrük İdaresi” kutusunu 6 no’lu ekteki örneğe uygun olan ve izin makamı tarafından uygun bulunan özel metal bir mühür ile mühürler.

İzinli gönderici, firmayı tanıtma aracı olarak ekte transit beyannamesi formunda yeri ve örneği yer alan işareti transit beyannamesi formlarında kullanabilir. Firmayı tanıtma aracı olarak işaret ve bu işaretin form üzerindeki yeri, izin makamının izni dışında değiştirilemez.

9) Mühür için güvenlik önlemleri

İzinli gönderici, transit beyannamesi formlarında “C. Hareket Gümrük İdaresi” kutusunda kullanılan özel mührün korunmasına yönelik gerekli tüm önlemleri alır.

İzinli gönderici, bu amaçla aldığı güvenlik önlemlerini hareket idaresine bildirir.

Hareket idaresi, izinli göndericinin özel mührün korunması için gerekli önlemleri alıp almadığını belirlemek amacıyla sonradan kontrol gerçekleştirebilir.

Özel mührün herhangi bir kişi tarafından kötüye kullanılması durumunda, izinli gönderici, kendisinden istenilen önlemleri aldığı konusunda izin makamını ikna edemediği sürece, her türlü cezai takibat saklı kalmak üzere, bu özel mühür kapsamında taşınan eşya için ödenmesi gereken gümrük vergilerinin ödenmesinden sorumlu olur.

10) Özel tipte mühür için alınacak ayniyet önlemi

İzinli göndericinin talepte bulunması ve izin makamı tarafından özel tipte mühür kullanma izni verilmesi halinde, izinli gönderici, 5 no’lu ekte belirtilen özelliklere uygunluğu izin makamı tarafından onaylanmış özel tipte mühürleri taşıma aracı veya kap veya kaplar için kullanabilir.

Özel tipte mühürlerin durumunun (transit beyannamesi için kullanma, kırılma, vs) kaydı tutulur.

11) Transit kaydı

İzinli gönderici, yetkili idarede sorumlu kişi ile karşılıklı mutabakat ile belirlenen şekilde başlatılan transit işleminin kaydını tutar.

Başlatılan transit işleminin kaydında, aşağıdaki bilgiler, her zaman belirtilmelidir:

– yetkili idarenin bilgilendirileceği tarih ve saat,
– taşıma aracına yüklemenin başlama tarih ve saati,
– taşıma aracının kimliği
– taşıma aracı veya kap veya kaplar için kullanılan özel mühür,
– transit belgesinin türü, sayısı, tarihi ve hareket idaresi,
– ilişik olduğu faturaların gösterilmesi ve önceki beyannamelerin türü, sayısı ve tarihi,
– varsa, kullanılan izin ve sertifikaların sayısı.

Bu bilgiler öğrenildiğinde derhal bildirilir.

Her sevkıyatın tescili gümrük için ayrılan kutuda yapılır.

12) Transit beyannamesi nüshalarının sunulması

Sevkıyatı takiben transit beyannamesi nüshaları, izinli gönderici tarafından harekette tescil tarihini takip eden haftanın en geç Perşembe günü yetkili idareye verilir.

Riskli eşyaya ilişkin transit beyannamesi derhal sunulmalıdır.

Yetkili Makam Adına
…………………………………..
(Tarih)
………………………………….
(Mühür ve İmza)

                                                                                                                                    Gümrük Yönetmeliğinin 50 no.lu  ekinin (eski) hali;

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 280285

EK 50

İZİNLİ ALICI İZNİ

İZİN SAHİBİ : ………….

Kayıt numarası : ………….

Konu : Transitte izinli alıcı

                                                                                              …………………..( Adı) 

İlgi : ………… tarihli başvurunuz.

Yönetmeliğin 285 ila 288 inci maddeleri esas alınarak, firmanız varış idaresinde tamamlanacak transit işlemlerinin basitleştirilmesinden yararlanmak üzere onaylanmıştır.

1) Bu izin, firmanızı eşyayı varış idaresine fiziki olarak sunmaktan muaf tutar.
2) İzin verilen yer(ler): ……………………
3) İlgili gümrük idare(ler)i: ……………………
4) İzin verilen hareketler
Bir gümrük idaresinden eşyanın demiryolu, denizyolu veya karayoluyla taşınması
5) İzin verilen çalışma programı

Yetkili idarenin normal çalışma saatleri:

Pazartesi-Cuma   

Ayrıca:

Cumartesi 
Pazar        

Resmi tatiller 

Gece  

Yetkili idarenin normal çalışma saatlerinin dışında beklenen eşya varışı, bir gün önce saat ……..’den önce bildirilmelidir. Bu talep, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221 inci maddesi çerçevesinde yetkili idare tarafından değerlendirilir.

6) Eşya

İzin, aşağıdaki eşya için geçerlidir:
– fasıl veya tarife pozisyonu : ……………
– gerektiğinde, hariç tutulan eşya : ……………

7) Beklenen sevkıyatlarla ilgili olarak yetkili idarenin bilgilendirilmesi

Bilgilendirme yöntemi

Müsteşarlıkça belirlenir.

Bilgilendirme sıklığı

a) Düzenli çalışma programına (belirli gün ve saatler) göre sevkıyat alındığında, yetkili idareye bu program bildirilir. Bu durumda her sevkıyat için ayrı ayrı bilgi vermeme muafiyeti tanınmıştır,

b) Düzenli çalışma programının bulunmaması halinde, sevkıyatın varışı veya beklenen varışı, boşaltmanın başlayabileceği andan en az bir gün önce yetkili makamlara bildirilir; acil sevkıyatın varışı veya izin verilen programın dışında varışın beklenmesi durumunda (bakınız bölüm 5) uygun bir çözüm bulmak amacıyla yetkili idarede sorumlu kişi ile temasa geçilmelidir,

c) Tarım politikası çerçevesinde tek tek kontrol önlemlerine tabi eşya ile ilgili olarak boşaltmanın başlayabileceği andan en az ……. saat önce yetkili makamlara bilgi verilir,

d) Yarım saatten daha fazla bir gecikme bildirilir,

e) Aracın varışını müteakip en az …….. saat beklenir,

f) Ek olarak aşağıdaki bilgiler de bildirilir:

– eşyanın, firmanın tesislerine getirildiği yer,
– eşyanın, varış gümrük idaresi (serbest dolaşıma giriş, dahilde işleme, antrepo, vs.),
– eşyanın kodu ve miktarı,
– varsa, kullanılan izin ve sertifikaların sayısı.

8) Varış kaydı

İzinli alıcı, yetkili idarede sorumlu kişi ile karşılıklı mutabakat ile belirlenen şekilde varış kaydı tutar.

Varış kaydında, aşağıdaki bilgiler, her zaman belirtilmelidir:

– yetkili idarenin bilgilendirileceği tarih ve saat,
– taşıma aracından boşaltmanın başlama tarih ve saati,
– taşıma aracının kimliği,
– transit belgesinin türü, sayısı, tarihi ve hareket idaresi,
– ilişik olduğu faturaların gösterilmesi ve sonraki beyannamelerin türü, sayısı ve tarihi,
– varsa, kullanılan izin ve sertifikaların sayısı.

Bu bilgiler öğrenildiğinde derhal bildirilir.

Her sevkıyatın tescili gümrük için ayrılan kutuda yapılır.

Tescilden önce sayfalar devam eden şekilde numaralandırılır. Birinci ve sonuncu sayfa, yetkili idarenin resmi mührünün yanı sıra bu idarede sorumlu kişinin imzasını taşır.

9) Alındı

Sağlam ve öngörülen sürede gelen her sevkıyat için taşıyıcının talebi üzerine eşyanın yanı sıra transit belgelerinin firmanıza sunulduğunu gösteren bir alındı düzenlenir.

Bu amaçla “TC 11 – Alındı” formu kullanılabilir.

10) Transit beyannamesi nüshalarının sunulması

Müşavir bulunsun bulunmasın alıcı tarafından sökülen mühürlerin yanı sıra transit refakat belgesi, izinli alıcı tarafından varışta tescil tarihini takip eden haftanın en geç Perşembe günü yetkili idareye verilir.

Riskli eşyaya ilişkin transit refakat belgesi derhal sunulmalıdır.

                                                                                                                                     Yetkili Makam Adına
…………………………………..
(Tarih)
…………………………………..
(Mühür ve İmza)
                                                                                                            [/bg_collapse]

Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinin 7 sıra numaralı satırının (eski) hali;

7 …… yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 153 üncü maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 153- (1) Gümrük idareleri, onaylanmış kişi statü belgesi veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilerin beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmediği ve/veya beyannameye yazılması gereken bazı bilgilerin yazılmadığı gümrük beyanını, 154 üncü maddede yer alan hükümlere uyulması kaydıyla kabul edebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 161 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 161- (1) 165 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, gümrük antrepo rejimi beyanını basitleştirilmiş usuller çerçevesinde yapabilmek için Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olmak gerekir.

Gümrük Yönetmeliğinin 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 148- (1) 147 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (d), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan eşya ve akvaryum balıkları ile CIF kıymeti 500 Avro’yu geçmeyen diğer eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenlerin beyanname yerine ticari veya idari bir belge üzerinden tescil ve işlem yapılmasına yönelik yazılı talepleri 4 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşullar aranmaksızın altı ay süreyle geçerli olmak üzere kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 165 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 165- (1) Aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılmış eşyayla ilgili sürekli olarak gümrük antrepo rejim beyanında bulunan kişilerin, beyanname yerine ticari veya idari belge üzerinden tescil ve işlem yaptırmaya yönelik yazılı talepleri 4 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşullar aranmaksızın kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 387 nci maddesinin beşinci  fıkrasının (eski) hali;

(5) Muayene ile görevli memurlar yeniden ihraç sırasında eşyanın ilk giriş ayniyetine uygun olup olmadığını tespit eder ve ihracat beyannamelerine ayniyetine uygun olduğu hakkında onaylı ve imzalı şerh verir. Onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top