Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 12.01.2017

Kaydet
Kapat

12.01.2017 Tarihli 29946 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir. Ancak uluslararası sularda avlanan balıklar için düzenlenen özet beyanlarda manifesto veya konşimento aranmaz. Orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir. Manifesto ve özet beyan bilgileri üzerinden Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gümrük idaresince gerekli işlem ve kontroller yapılır.

(3) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, özet beyanın verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, varış bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ç maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yabancı limanlardan gelen deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki limana varışından en az iki saat önce işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından, Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilir. Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, Denizyolu Genel Bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(6) Denizyolu Genel Bildirimini veren kişi Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72/E maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gelen deniz taşıtının kontrolü

MADDE 72/E – (1) 72/Ç maddesi uyarınca Denizyolu Genel Bildirimi verilen taşıtın varışı 71 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük idaresine bildirilir.

(2) İhbar, şüphe, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki olması, risk analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hallerde; geminin gizli yerleri, ambar, bölme ve girişlerini gösteren plan ile tasdikli seyir jurnali, elektronik seyir sistemleri, devri çark defteri ve ilgili diğer belgeler istenilerek, bu belgelere göre gemi kontrole tabi tutulur. Bu kapsamdaki kontroller için gemi arama ekiplerinden de faydalanılır.

(3) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak olan eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları ve gerekli görülen diğer yerler mühür altına alınır. Bu mühürler geminin hareketinden önce sökülür.

(4) Varışı bildirilen deniz taşıtına ait Denizyolu Genel Bildiriminde yer alan bilgiler ve ekli belgeler sistemde incelenerek onay işlemi yapılır. Onay işlemini müteakip eşya taşıttan indirilir.

(5) İkinci fıkrada yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak, kontrolü yapan personel ve kaptan tarafından imzalanır ve tutanaktaki bilgiler geminin uğrayacağı diğer idarelerin görmesi açısından Gemi Takip Programına girilir. Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir.

(6) Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler geminin uğrayacağı her limandaki gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72/G maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giden deniz taşıtları

MADDE 72/G – (1) Yabancı limanlara giden deniz taşıtının işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine verilir. Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, Denizyolu Genel Bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Denizyolu Genel Bildirimine ilişkin işlemler ile 437 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler tamamlanmadan deniz taşıtının hareketine izin verilmez.

(3) Denizyolu Genel Bildirimini veren kişi Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ğ maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giden deniz taşıtının kontrolü

MADDE 72/Ğ – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden ayrılan Türk ve yabancı bayraklı tüm deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi ve kontrolüne tabidir.

(2) Denizyolu Genel Bildirimi ve diğer belgelerdeki bilgilerin çelişkili olması ya da ihbar, şüphe, risk analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hallerde 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Yabancı limanlara ilk defa hareket edecek olan Milli gemilerde, yük almadan evvel gümrük kontrolü dışında kalmış herhangi bir eşyanın bulunup bulunmadığı kontrol edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 72/I maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Varış limanındaki gümrük idaresi tarafından Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan bilgi doğrultusunda makul bir süre içinde gelmeyen gemiyle ilgili takibe geçilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 72/J maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içerisinde geminin işleticisi, kaptanı veya bunların temsilcisi tarafından Ek-10/G’de yer alan Denizyolu Genel Bildirimi ve ekli belgeler ilgili gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 72/R maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, yolcu bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Boşaltma listesi, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen boşaltma listesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Serbest bölgelerde yerleşik firmanın demirbaşına kayıtlı olup, dâhilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak eşya.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri adına tescilli beyannamelere ilişkin kontroller öncelikli olarak yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 200 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Laboratuvara gönderilen numune ile birlikte LARA Programı üzerinden numune alma tutanağı örneği, fatura örneği, analiz ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile bulunması halinde numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren belgeler de gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “laboratuvar tahlil raporu formu üzerine” ibaresi “LARA Programı üzerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 203 – (1) Birinci tahlil sonuçları ilgili memurca beyan sahiplerine tebliğ ettirilerek, BİLGE Sistemi Muayene Kontrol ekranındaki “Tebliğ Tarihi” alanına tebliğ ettirilen tarih girilir. Bu tarih, tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 437 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 437 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisi, çıkış gümrük idaresine Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını bildirir. Çıkış bildirimi, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde veri işleme tekniği yoluyla verilir.

(2) Denizyolu taşımacılığında çıkış bildirimi eşyanın taşıta yüklenmesinden önce verilir. Çıkış bildiriminde beyan edilen eşyanın miktar bilgisi ile çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan eşyanın miktar bilgisi elektronik ortamda karşılaştırılır. Farkın mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde olmaması halinde, eşyanın deniz taşıtına yüklenmesine izin verilmez.

(3) Kara sınır kapılarından transit kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıt için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Çıkış bildiriminde, gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya ilişkin bilgiler yer alır.

(5) Çıkış bildirimi ile birlikte manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir. Orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza edilir. Çıkış bildirimi ile çıkış bildirimine konu olan beyanname ve manifesto bilgileri üzerinden Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde deniz taşıtının çıkışından sonra yirmi dört saat içerisinde gerekli işlem ve kontroller yapılır.

(6) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde, çıkış bildiriminin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Çıkış bildirimini veren kişi çıkış bildiriminde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir. Tüzel kişiliği temsil ve ilzam etmek üzere atanan şirket ortağı dışındaki üçüncü kişilere ancak sınırlandırılmış temsil yetkisi verilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 566 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği yazılı sınavları Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabilir ya da Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya sınav yapan diğer resmi kuruluşlara yaptırılabilir. Bakanlık tarafından yapılacak protokolle şartları belirlenen yazılı sınavların testlerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluş veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

(3) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarının tarihi ve başvuru koşulları sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(5) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar adayın;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(6) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 567 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” ibaresi “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 569 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavlar ile gümrük müşavirliği sözlü sınavlarının yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 571 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav kurulunca Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İtirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ikinci tahlil için” ibaresinden sonra gelmek üzere “numune başına” ibaresi eklenmiş ve (ç) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birinci tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan analizler için bu Yönetmeliğin 24 numaralı ekinde yer alan “Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi”nde belirtilen tutarda analiz ücreti alınır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir

“Havayolunda elektronik manifestoya geçiş

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Havayolu taşımacılığında, 63 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 437 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi usulüne 1/11/2017 tarihine kadar uyum sağlanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 10/Ç ve 10/D numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe ekteki 10/G numaralı ek eklenmiştir.

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 24 ve 25 inci maddeleri 3/7/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

“Ek-10/G

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİMİ

MARITİME GENERAL DECLARATION

Bölüm A

Section A

 

 

Varış
Arrival
 

 

Kalkış
Departure

 

1.1 Geminin Adı ve Cinsi

1.1 Name and type of ship

1.2 IMO Numarası

1.2 IMO number

1.3 Çağrı işareti

1.3 Call sign

1.4 Sefer Numarası

1.4 Voyage number

2. Varış / Kalkış Limanı

2. Port of arrival/departure

3. Varış / Kalkış Tarihi ve Saati

3. Date and time of arrival/departure

4. Geminin Bayrağı

4. Flag State of ship

5. Kaptanın Adı

5. Name of Master

6. Son Uğrak Limanı / Sonraki Uğrak Limanı

6. Last port of call/Next port of call

7. Sicil Sertifikası (Liman, Tarih, Numara)

7. Certificate of registry (Port; date; number)

8. Gemi Acentesinin Adı ve irtibat Bilgileri

8. Name and contact details of ship’s agent

9. Gross Tonaj

9. Gros tonnage

10. Net Tonaj

10. Net tonnage

11. Sefer ayrıntıları (Önceki ve sonraki uğrak limanları, gemide kalan yükün boşaltılacağı limanı belirtin)

11. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)

12. Yük ayrıntıları (transit yük olma durumu vs.)

12. Brief description of the cargo (transit cargo etc.)

13. Mürettebat Sayısı (Kaptan dahil)

13. Number of crew (Including Master)

 

14. Yolcu Sayısı

14. Number of passengers

 

15. Açıklamalar

15. Remarks

Eklenen Dokümanlar (Kopya sayısı belirtilecektir.)

Attacked documents (indicate number of copies)

16. Yük Beyannamesi

16. Cargo Declaration

17. Gemi Stok Beyannamesi

17. Ship’s Stores Declaration

18. Mürettebat Listesi

18. Crew List

 

19. Yolcu Listesi

19. Passenger List

 

20. Geminin atık ve artık alım hizmeti gereksinimleri

20. The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities

21. Mürettebat Kişisel Eşya Beyannamesi (varışta)

21. Crew’s Effects Declaration (only on arrival)

22. Sağlık Beyannamesi (varışta)

22. Maritime Declaration of Health (only on arrival)

 

Bölüm B

Section B

1. Geliş / Gidiş’te Beyan Edilen Yakıt ve Yağlar

1. The fuel and oil declared in arrival/departure

Cinsi
(Type)
Milli (M)
(National)
ÖTV’siz
(Private consumption tax Free)
Yabancı (Y) (Foreign)
2. Yükleriniz arasında barut, dinamit, harp mühimmatı ve yasak olan harp silahları ile uyuşturucu ve psikoptropik maddeler var mı?

2. Is there any gun-powder, dynamite, ammunition, forbidden war weapons and narcotic drugs and psychotrophic substances in your cargo?

3. Yakıt/kumanya için daha önceki limanlarda tatbik edilmiş mühür ve bu limanda sökülen mühürler (Tatbik eden idare, adedi, yerleri ve numaraları) (sadece gelişte)

3. The seal that is affixed on the previous ports and the seal that is broken off in this port (Office affixing the seal, quantity, places and numbers of the seals) (only on arrival)

4. Dahili sefere çıkacak milli gemilerdeki vergilendirilmesi gereken akaryakıt ve kumanya burada beyan edilecektir.

4. Fuel/chandler has to be declared in national flag ships serving inland) Transit Yakıt /Transit Fuel

F/OIL
D/OIL
L/OIL
5.1. Bu limana boşaltacağınız eşyaya ilişkin taşıma senedi adedi ve numarası, konteyner var/yok bilgisi, özet beyan numarası bilgilerini belirtin.

5.1 Please declare the quantity and number of bill of lading, container (Y/N), summary declaration number regarding merchandise to be unloaded to this port.

5.2 Bu limandan yükleyeceğiniz eşyaya ilişkin konteyner var/yok bilgisi, beyanname/belge numarası, kap cinsi, kap adedi, marka numarası, ölçü birimi, brüt ağırlık, net ağırlık, kap mühür numarası bilgilerini belirtin.

5.2. Please declare container (Y/N), Customs Declaration/document number, type and quantity of packages, number of packages, measurement unit, gross and net tonnage, seal number of packages regarding merchandise to be loaded from this port.

6. Bu limana boşaltacağınız veya bu liman vasıtası ile başka limanlara aktarma ve transit edeceğiniz eşyadan özet beyana kaydedilmeyen eşya varsa taşıma senedi numarası, taşıma satır numarası, kap cinsi, kap adedi, marka numarası, ölçü birimi, brüt ağırlık, net ağırlık, kap mühür numarası bilgilerini belirtin.

6. Is there any merchandise that was not declared in the summary dedaration and of which will be discharged in this port or will be transshipped and transited to other ports via this port? If any, please declare the quantity and number of bill of lading, type and quantity of packages, number of packages, measurement unit, gross and net tonnage, seal number of packages.

7. Sağlık Bildirimi

7. Maritime Declaration of Health

…/…./…. Tarihli ………… sayılı

8. Liman Çıkış Belgesi

8. Port departure document
../…/…….. tarihli ……… sayılı

9. Tarih ve İmza-Mühür (Kaptan, Yetkili Acente veya Zabit)

9. Date and signature-stamp by master, authorized agent or officer

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Özet beyana orijinal manifesto veya konşimentonun eklenmesi zorunludur. Ancak uluslararası sularda avlanan balıklar için düzenlenen özet beyanlarda bu zorunluluk aranmaz. Manifesto ve konşimento bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilebilir. Manifesto veya konşimento bilgilerinin özet beyan olarak bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi durumunda, özet beyana orijinal manifesto veya konşimentonun eklenmesi zorunlu değildir.

Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Gümrük idareleri, özet beyanın yazılı olarak verilmesine yalnızca gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde izin verir. Yazılı olarak verilen özet beyan bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Gümrük idareleri, varış bildiriminin yazılı olarak verilmesine yalnızca gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde izin verir. Yazılı olarak verilen varış bildirimi bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/Ç maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Yabancı limanlardan gelen gemilerin işleticisi veya temsilcisi, deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana varışından en az iki saat önce, EK-10/Ç’de yer alan Genel Bildirim Formunu doldurarak veri işleme tekniği yolu ile gümrük idaresine bildirimde bulunur. Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde söz konusu form yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen Genel Bildirim Formları bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/E maddesinin başlığı ile birlikte (eski) hali;

Beyan formu ve kontrol

MADDE 72/E – (1) Gemide sağlık muayenesi bittikten sonra kaptan tarafından EK-10/D’de yer alan Denizyolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir.

(2) Denizyolu Beyan Formunda yer alan bilgiler ile geminin Genel Bildirim Formu ve ekindeki belgelerle tasdikli seyir jurnali, elektronik seyir sistemleri, yükleme veya taşıma belgeleri, özet beyan, varış bildirimi ile diğer ilgili belgelerle karşılaştırılır. Talep edilmesi halinde geminin devri çark defteri, yakıt listesi, atık maddelerin en son boşaltıldığı limanda düzenlenen belge ile diğer belgeler de ibraz edilir.

(3) Kontroller sırasında, serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak olan eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarların kapakları ve gerekli görülen diğer yerler mühür altına alınır. Bu mühürler geminin hareketinden önce sökülür.

(4) Denizyolu Beyan Formu ve diğer belgeler gemilerin uğrayacakları liman sayısı kadar düzenlenir. Düzenlenen beyan formu kontrolle görevli personel, kaptan ve acente yetkilisi tarafından imzalanır.

(5) Varış limanında kontrolleri yapılmış gemiye ait Denizyolu Beyan Formu müteakip varış limanında veya limanlarında gemi kaptanı tarafından kontrolle görevli personele ibraz edilir.

(6) Denizyolu Beyan Formundaki bilgilerin kendi içinde veya diğer belgelerle çelişkili olması ya da şüphe veya ihbar bulunması halinde, yükleme veya taşıma belgeleri ve diğer belgelerle birlikte geminin gizli yerleri, ambar, bölme ve girişlerini gösteren plan istenilerek, bu belgelere göre geminin kontrolü gerçekleştirilir.

(7) Yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanak kontrolü yapan personel ve kaptan tarafından imzalanır ve tutanaktaki bilgiler geminin uğrayacağı diğer idarelerin görmesi açısından sisteme girilir.

(8) Gemi kontrolü sırasında düzenlenen belgelerin birer örneği kaptana verilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/G maddesinin başlığı ile birlikte (eski) hali;

Hareketten evvel gümrük idaresine bilgi verilmesi ve izin alınması

MADDE 72/G – (1) Yabancı limanlara giden gemilerin işleteni veya temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce veri işleme tekniği yolu ile EK-10/Ç’de yer alan Genel Bildirim Formu doldurularak gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen yolcu bildirimi bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(2) Bildirimde bulunmadan, gümrük işlem ve kontrolleri tamamlanmadan ve Denizyolu Beyan Formu ibraz edilmeden geminin hareketine izin verilmez.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/Ğ maddesinin başlığı ile birlikte (eski) hali;

Giden deniz taşıtlarının kontrolü

MADDE 72/Ğ – (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden ayrılan Türk ve yabancı bayraklı tüm deniz taşıtları bu bölgeyi terk edene kadar gümrük gözetimi ve kontrolüne tabidir.

(2) Türk liman ve iskelelerinden yabancı limanlara hareket edecek yerli ve yabancı gemilerin kaptanı tarafından EK-10/D’de yer alan Denizyolu Beyan Formu doldurularak diğer belgelerle birlikte kontrolle görevli personele beyan edilir.

(3) Beyan Formu ve diğer belgelerdeki bilgilerin çelişkili olması ya da şüphe veya ihbar bulunması halinde 72/E maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Yabancı limanlara ilk defa hareket edecek olan Milli gemiler, yük almadan evvel gemide gümrük kontrolü dışında kalmış herhangi bir eşya bulunup bulunmadığı açısından kontrol edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/I maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Varış limanındaki gümrük idaresi, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi üzerinden alınan verileri düzenli bir şekilde elektronik ortamda kayıt altında tutar. Makul bir süre içinde gelmeyen gemiyle ilgili takibe geçilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/J maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Serbest pratika alınması halinde, buna ilişkin bildirim gecikmeksizin geminin işleticisi veya temsilcisi tarafından ilgili gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla bilgisayar sistemi üzerinden veya yazılı olarak yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/R maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Yolcu bildirimi, gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde yazılı veya elektronik ortamda verilir. Yazılı olarak verilen yolcu bildirimi bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Boşaltma listesi, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Yapılacak kontroller, tahlile tabi tutma ya da başkaca bir yükümlülüğün yerine getirilmesi zorunluluğu dışında beyannamelerin tescil sırasına göre gerçekleştirilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri adına tescilli beyannamelere ilişkin kontroller tescil sırası gözetilmeksizin öncelikli olarak yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 200 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) Laboratuvara gönderilen numune ile birlikte eşyaya ait laboratuvar tahlil raporu formu, numune alma tutanağı örneği, fatura örneği, numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgileri yer alır.

Gümrük Yönetmeliğinin 203 üncü maddesinin (eski) hali;

Madde 203- (1) Birinci tahlil sonuçları ilgili memurca beyan sahiplerine tahlil raporlarının altlarına tarih ve imza attırılmak suretiyle, buna imkan bulunmayan hallerde ise yazı ile duyurulur. Bu tarih, tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesinin (eski) hali;

MADDE 437 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisi, çıkış gümrük idaresine Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını bildirir. Çıkış bildirimi, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde veri işleme tekniği yoluyla verilir.

(2) Kara sınır kapılarından transit kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıt için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Çıkış bildiriminde, gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya ilişkin bilgiler yer alır.

(4) Gümrük idareleri, çıkış bildiriminin yazılı olarak verilmesine yalnızca gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde izin verir. Yazılı olarak verilen çıkış bildirimi bilgileri bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.

(5) Çıkış bildirimini veren kişi çıkış bildiriminde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin  altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamayacakları gibi, yönetim organında da görev alamazlar. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişilere şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilemez.

Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesinin (eski) hali;

MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.

(3) Yazılı ve sözlü sınavlarının zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.

(4) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Mesleki bilgisinin,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her kriter için verilen puanların ortalaması, adayın sözlü sınav puanıdır.

(5) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 569 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Kurul, sınavların yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 571 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Sınav kurulu itirazları en geç otuz gün içinde değerlendirerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ eder.

Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (eski) hali;

g) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak,

Gümrük Yönetmeliğinin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (eski) hali;

ç) Numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz edilmesi halinde, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda ek-25’te yer alan tutanak tanzim edilerek tekrar alınan numune ile birinci tahlil tekrarlanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 10/Ç numaralı ekinin (eski) hali;

EK-10/Ç

GENEL BİLDİRİM FORMU
GENERAL DECLARATION FORM
Geliş
Arrival
Gidiş
Departure
1.1 Geminin Adı ve Cinsi
1.1 Name and type of ship
1.2 IMO Numarası
1.2 IMO number
1.3 Çağrı İşareti
1.3 Call sign
1.4 Sefer Numarası
1.4 Voyage number
2. Varış / Kalkış Limanı
2. Port of arrival/departure
3. Varış / Kalkış Tarihi ve Saati
3. Date and time of arrival/departure
4. Geminin Bayrağı
4. Flag State of ship
5. Kaptanın Adı
5. Name of Master
6. Son Uğrak Limanı / Sonraki Uğrak Limanı
6. Last port of call/Next port of call
7. Sicil Sertifikası (Liman, Tarih, Numara)
7. Certificate of registry (Port; date; number)
8. Gemi Acentesinin Adı ve İrtibat Bilgileri
8. Name and contact details of ship’s agent
9. Gros Tonaj
9. Gross tonnage
10. Net Tonaj
10. Net tonnage
11. Geminin Limandaki Pozisyonu (Rıhtım veya Konum)
11. Position of the ship in the port (berth or station)
12. Sefer ayrıntıları (Önceki ve sonraki uğrak limanları, gemide kalan yükün boşaltılacağı limanı belirtin)
12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; state where remaining cargo will be discharged)
13. Yük ayrıntıları (transit yük olma durumu vs.)
13. Brief description of the cargo (transit cargo etc.)
14. Mürettebat Sayısı (Kaptan dahil)
14. Number of crew(including master)
15. Yolcu Sayısı
15. Number of passengers
16. Açıklamalar
16. Remarks
Eklenen Dokümanlar (Kopya sayısı belirtilecektir.)
Attached documents (indicate number of copies)
17. Yük Bildirimi
17. Cargo Declaration
18. Gemi Stok Bildirimi
18. Ship’s Stores Declaration
19. Mürettebat Listesi
19. Crew List
20. Yolcu Listesi
20. Passenger List
21. Geminin atık ve artık alım hizmeti gereksinimleri
21. The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities
22. Mürettebat Kişisel Eşya Bildirimi (sadece gelişte)
22. Crew’s Effects Declaration (only on arrival)
“23. Sağlık Bildirimi (gelişte)
23. Maritime Declaration of Health
(only on arrival)”
24. Tarih ve İmza-Mühür (Kaptan, Yetkili Acente)
24. Date and signature-stamp by master, authorized agent

 

Gümrük Yönetmeliğinin 10/D numaralı ekinin (eski) hali;

EK-10/D

DENİZYOLU BEYAN FORMU/MARITIME DECLARATION FORM

Geliş Arrival             Gidiş Departure

 

………………………………GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
………………………………….…Customs Directorate
BEYAN TARİHİ VE SAATİ 
(Date and time of declaration)
KAYIT NUMARASI (Registration number) IMO NUMARASI 
(IMO number)
GEMİNİN ADI 
(Name of ship) 
GEMİNİN TÜRÜ 
(Type of ship)
GEMİNİN BAYRAĞI 
(Flag state of ship)
KAPTANIN ADI 
(Name of master)
GEMİNİN KAYITLI OLDUĞU LİMAN
(Ship’s registration port)
ACENTESİ
(Agent of ship)
GEMİNİN DONATANI 
(Owner of ship)
EN SON KALKTIĞI LİMAN 
(Last port of call)
KALKIŞ LİMANI 
(Port of departure)
ÖNCEKİ UĞRAK/UĞRAYACAĞI LİMANLAR (Previous/next ports of call)
DEMİR ATMA VEYA YANAŞMA YERİ (Anchorage or berth)  SEFER SAYISI 
(Voyage number) 
GELİŞ NEDENİ (Reason of arrival)
MÜRETTEBAT SAYISI 
(Number of crew) 
YOLCU SAYISI 
(Number of passenger) 
MÜHÜR ADEDİ (Number of seal)
1-Bu limana yük-yolcu çıkaracak mısınız? / Bu limandan yük-yolcu aldınız mı? 
(Will you discharge/disembark any cargo and/or passenger to this port? / Did you load/embark any cargo and/or passenger from this port?)
2-Tahliye edeceği yükü-yolcuyu aldığı limanlar-ülkeler / Bu limandan aldığı yükü-yolcuyu tahliye edeceği limanlar-ülkeler
(Loading/embarkation ports/countries of the cargo/passenger of which will be discharged/disembarked / Discharging ports/countries of the cargo/passenger loaded/embarked at this port )
3-Transit yük-yolcu var mı? 
(Is there any cargo or passenger in transit ?)
4-Başka limanlara çıkaracağınız yük-yolcuları bildiriniz? (sadece gelişte) 
(Please declare the cargo and the passengers which will be discharged/disembarked at the other ports?) (only at arrival)
5-Bu limana çıkaracağınız veya bu liman vasıtası ile başka limanlara aktarma ve transit edeceğiniz eşyadan özet beyana kaydedilmeyen eşya var mı? Varsa cins ve miktarı, marka ve numaralarını bildiriniz? / Çıkış bildiriminde yer almayan, bu limandan alınan eşya var mı? Varsa cins ve miktarı, marka ve numaralarını bildiriniz? 
(Is there any merchandise that was not declared in the bill of loading and of which will be discharged in this port or will be transshipped and transitted to other ports via this port? If any, please declare its quantity, type, brand and number? / Is there any merchandise loaded in this port which was not declared in the departure notification. If any, please declare its quantity, type, brand and number?)
6-Yükleriniz arasında barut, dinamit,harp mühimmatı ve yasak olan harp silahları ile uyuşturucu ve psikoptropik maddeler var mı? 
(Is there any gun-powder, dynamite, ammunition, forbidden war weapons and narcotic drugs and psychotrophic substances in your cargo?)
7- Katı veya sıvı atığın gemide olup olmadığı? 
(Whether there is solid or liquid waste in the ship.)
Bu tür bir atığı en son nerede boşalttınız?
(Where did you discharge this type of waste for the last time?)
8-Ayrıca beyan etmek istediğiniz herhangi bir husus var mı? 
(Is there anything else to declare?)
II-YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİNE AİT BİLGİLER (INFORMATION ABOUT FUEL AND CHANDLER)
(İDARECE DOLDURULACAK / FILLED BY ADMINISTRATION)
Geliş / Gidiş Kontrolünde Tespit Edilen Yakıt ve Yağlar (The fuel and oil detected at arrival/departure control)
Cinsi
(Type) 
Milli (M) (National)  ÖTV’siz (Private consumption tax free) Yabancı (Y) (Foreign)  Miktarı (Quantity) Birimi (Unit)
1-Yakıt ve kumanya tespiti; gemideki defterlere ve beyana uygun mu?
Uygun değilse, düzenlenen tutanağın tarih ve saati: 

(Whether detection of fuel and chandler is in accordance with the declarartion and the records kept at the ship? If not, date and time of the report issued.)
2-Yakıt/kumanya için daha önceki limanlarda tatbik edilmiş mühür ve bu limanda sökülen mühürler (Tatbik eden idare, adedi, yerleri ve numaraları) (sadece gelişte) 
[The seal that is affixed on the previous ports and the seal that is broken off in this port (office affixing the seal, quantity, places and numbers of the seals)] (only at arrival)
3-Geminin limana gelişinde yakıt/kumanya işlemleri nedeniyle tatbik edilen mühür varsa adedi, numarası, yerleri ve nedeni (sadece gelişte)
(If any seal was affixed for fuel/chandler procedures at arrival, quantity, numbers, places and the reason) (only at arrival)
4-Diğer hususlar 
(Other issues)
5-Dahili sefere çıkacak milli gemilerdeki vergilendirilmesi gereken akaryakıt ve kumanya burada beyan edilecektir. (Fuel/chandler has to be declared in national flag ships serving inland)  Transit Yakıt/Transit Fuel F/OIL KUMANYA/SHIP CHANDLER
D/OIL  
L/OIL

 

Sağlık Bildirimi
Maritime Declaration of Health
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim.
I hereby confirm that the above-mentioned information is true and correct            . …../……./……..
Beyanı alan Gümrük Muhafaza Personeli
Customs Enforcement Officer in charge
Acente yetkilisi
Name of agent
Kaptan veya yerine bakanın adı soyadı
Name of master or acting man

 

ÇIKIŞTA İDARECE DOLDURULACAK / FILLED BY ADMINISTRATION AT DEPARTURE
Liman çıkış belgesi 
Port departure document 
……./ …… / ……… tarihli ……………… sayılı

Gümrük Yönetmeliğinin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için 600 TL ücret alınır.

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top