Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 15.05.2013

Kaydet
Kapat

15.05.2013 Tarihli 28648 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Sonuçlarından ülke ve/veya Bakanlık politikalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarda yararlanılmak üzere, yüksek öğretim kurumları veya kuruluş amacı araştırma ve geliştirme olan kurumlar ve bunlara bağlı araştırmacılarla bilimsel amaçlı araştırmalarda işbirliği yapılabilir. Bu kapsamda konu, amaç, tarafların yükümlülükleri ve süresi gibi hususların yer alacağı bir protokol kapsamında veri kullanımı gerçekleştirilir. Veri kullanımında uluslararası istatistiksel yöntemlere uygun veri gizleme işlemi yapılır. Bakanlıkça derlenen ve saklanan bireysel verilerin tanınmasına yol açacak bölümleri gizlendikten sonra kullandırılır. İhtiyaç olması halinde mikro verilerde yeni gizleme teknikleri de uygulanabilir. Verilerin yetkisi olmayan kişi, kurum veya kuruluşların eline geçmemesi için taraflarca gerekli olan tedbirler alınır. Bu kapsamda yapılan araştırma sonuçları, Bakanlık tarafından kontrol edilmeden üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verilmez.

(5) Bu maddede belirtilen yükümlülüğe uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimine tabi tutularak taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, varış gümrük idaresine getirildiğinde ve transit rejimi hükümlerine göre gümrük idaresine sunulduğunda Kanunun 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır. Bu eşya için varış gümrük idaresine taşınma şekline göre belirlenecek olan Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler, eşyanın varış gümrük idaresine sunulduğu tarihten itibaren başlar ve geçici depolama işlemleri bilgisayar sistemindeki transit beyannamesi bilgileri üzerinden yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile getirilen eşya.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile gönderilen eşya.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ile onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir. Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.”

“(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşya ile ilgili olarak;

a) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarını gösteren ve 114 üncü madde uyarınca belirlenen belgelerin veya referans numaralarının beyannameye kaydedilmesi zorunludur.

b) Muayene veya kontrol sonucunun, yapılan beyanın aksine eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.

c) Denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde anlaşılması durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.

ç) Yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen denetimin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi veya ithali ve ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyanın denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi halinde Kanunun 235 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 278 inci madde eklenmiştir.

“Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya

MADDE 278 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 328 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın kontrolü neticesinde beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 331 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz.

(3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 347 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gümrük gözetimine engel olmamak koşuluyla ve eşya cinsi de göz önünde bulundurularak, farklı beyanname muhteviyatı eşyanın bir arada istiflenmek suretiyle depolanmasına gümrük idaresince izin verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 432 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 489 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri ve gümrük vergilerinin tebliği”

“(2) Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, sistem üzerinde tebliğin yapılamadığı hallerde ise ilgili belge üzerinde tebliğ edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 490 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük vergilerinin ek tahakkuku ile gümrük vergilerine ilişkin ceza kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi

MADDE 490 – (1) Beyannamede düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitler sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur. İdare amirinin olurunu müteakip yeni vergi tahakkuku ve olması halinde buna ilişkin cezalar yükümlüsüne tebliğ edilir.

(2) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenen gümrük vergileri ve gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları yükümlüsüne tek bir karar ile tebliğ edilir ve aynı anda ilgili programa kaydedilir.

(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.

(4) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu süre, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri işleticisinin aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici depolama yerinin bulunması ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, yedinci fıkrada yer alan kapalı alan şartı aranmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesinde yer alan “Kanunun 235 ve 236 ncı maddelerindeki cezalarının” ibaresi “Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası ya da gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca toplamda bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,

b) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, her bir yıl için, işlem gören antrepo beyannamesi sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 579 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha ağır bir para cezasına karar verildiği veya fiilin suç teşkil ettiğine ve suçtan dolayı yaptırım uygulanmasına karar verildiği takdirde, kararın kesinleşmesi ve hükmolunan paranın tahsili şartıyla Kanuna göre verilmiş olan ceza kaldırılır ve alınmış olan para geri verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 580 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 580 – (1) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.

(2) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.

(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin para cezalarına tek ceza kararı düzenlenebilir. Bu kararlarda, ilgili işlem veya beyanname tarih ve sayıları, cezanın nev’i ve alacak miktarı ayrı ayrı belirtilir.

(4) Ceza kararlarının Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi halinde, pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini kolaylaştırmak üzere gerekli bütün bilgilere ceza kararlarında yer verilir.

(5) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. Mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın cinsi, miktarı ve olaya ilişkin ayrıntılar kararda detaylı olarak belirtilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 583 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış; beşinci fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden İthalat Rejim Kararı eki listelerde yer alan gümrük vergisi oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” ibaresi “eksikliğin tamamı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 1155 ve 56 no.lu ekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekinin 42 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlere alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.”

MADDE 28 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK 11

BAZI MADDELERİN FİRE ORANLARINA İLİŞKİN LİSTE

Bu listenin uygulanmasında listede yer alan eşyanın tanımları esas alınır. Eklerde yer alan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yapılacak değişiklikler bu listenin uygulamasını etkilemez.

Eşyanın Cinsi :  Fire Oranları :
Güney Amerika Derileri: 
Frigorifik standart tiplerde  % 8
Tip Frigorifiklerde  % 10
Soledoroslarda  % 10
Kamposlarda  % 16
Kormiçriyalarda  % 16
Tuzlu Kurularda  % 5
Hava kurularında  % 1-3
Diğer ülkelerden gelen deriler: 
Salamura Kurularda  % 5-15
Kurularda  % 3-5

 

G.T.İ.P Deniz yolu ile taşımada % Boru hattı ile taşımada % Karayolu ile taşımada % Antrepoda %
( A )1 ( B )2
2707.10 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
2707.20 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
2707.50.00.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2709.00 1 0,5 0,5 0,3 0,0025
2710.12 (2710.12.70.00.00 hariç) 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.12.70.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.11.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,002
2710.19.15.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,002
2710.19.21.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.25.00.11 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.25.00.19 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.29.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
2710.19.31.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
2710.19.35.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
2710.19.43 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.46 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.47 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.48 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.51.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.55.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.62 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.64 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.68 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.71.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.75.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.81.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.83.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.85.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.87.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.91.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.93.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.21 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.22 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.23 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.24 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.25 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.98 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.11.00.11 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.11.00.19 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.15.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.17.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.19.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.20.31.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.35.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.39.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.20.90.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2711.11.00.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2711.12 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2711.13 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2711.19.00.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2713.11.00.00.00 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2713.20.00.00.19 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2713.90 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2901.10.00.10.19 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
2901.10.00.90.11 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
2901.10.00.90.12 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
2901.10.00.90.13 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
2902.11.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.20.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.30.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.41.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.42.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2902.43.00.00.00 0,5 0,5 0,5 0,4 0,002
2902.44.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
2909.19.90.00.13 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
34.03 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
3811.90.00.10.12 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
3814.00.90 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
3824.90.40.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003

 

G.T.İ.P Antrepoda %  G.T.İ.P Antrepoda % 
( A )1 ( B )2 ( A )1 ( B )2
1507.10 0,2 0,001 2915.31.00.00.00 0,4 0,0025
1507.90 0,2 0,001 2915.32.00.00.00 0,4 0,0025
1516.20.98.00.17 0,2 0,001 2915.33.00.00.00 0,4 0,0025
2207.10.00.10.11 0,4 0,0025 2915.39.00.92.00 0,4 0,0025
2807.00.00.00.11 0,2 0,001 2916.12.00.00.11 0,4 0,0025
2809.20.00.00.16 0,2 0,001 2916.12.00.00.12 0,4 0,0025
2809.20.00.00.17 0,2 0,001 2916.12.00.00.13 0,4 0,002
2815.12.00.00.00 0,2 0,001 2916.12.00.00.19 0,2 0,002
2902.50.00.00.00 0,4 0,002 2916.14.00.00.11 0,4 0,0025
2903.22.00.00.00 0,4 0,0025 2917.32.00.00.00 0,2 0,001
2903.23.00.00.00 0,4 0,0025 2917.33.00.00.00 0,2 0,001
2904.20.00.00.12 0,2 0,002 2922.11.00.00.11 0,4 0,002
2905.11.00.10.11 0,4 0,0025 2922.13.10.00.00 0,2 0,001
2905.12.00.00.12 0,4 0,0025 2929.10.00.00.11 0,2 0,001
2905.13.00.00.00 0,4 0,0025 3402.13.00.00.00 0,2 0,001
2905.14.90.00.11 0,4 0,0025 3817.00.50.00.00 0,2 0,001
2905.16.85.00.11 0,4 0,002 3907.20.20.00.00 0,2 0,001
2905.16.85.00.19 0,4 0,002 4002.11.00.90.00 0,2 0,001
2905.19.00.90.12 0,2 0,002
2905.19.00.90.14 0,2 0,002
2905.31.00.00.00 0,2 0,002
2905.32.00.00.00 0,3 0,002
2907.11.00.10.00 0,4 0,002
2907.13.00.00.12 0,2 0,001
2909.41.00.00.00 0,2 0,002
2909.44.00.00.19 0,4 0,0025
2909.43.00.00.11 0,4 0,002
2909.49.80.90.19 0,4 0,0025
2914.11.00.00.00 0,4 0,003
2914.12.00.00.00 0,4 0,0025
2914.22.00.00.11 0,4 0,002

 

1(A)- 90 güne kadar

2(B)-90 günden sonraki her gün için

Diğerleri : Fire Oranları
Pamuk İhracatında % 1,5
Deri İhracatında % 1-1,5
Yapağı İhracatında %1,5
Yün, yapağı, tops %5

EK 55

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

Dikkat: Bu formu doldururken açıklayıcı bilgiler dikkate alınır.

O
R
J
İ
N
A
L
1. Başvuru Sahibi

 

 

 

 

 

Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır.

 

 

 

 

 

2. Gümrük Rejimleri

 

3. Başvuru Türü

 

 4. Devam Formu

 

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer

 

6. İznin Geçerlilik Süresi

a  |               |  b  |

 7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
 

 

8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
 

 

9. Planlanan işlemlerin detayları (Geçici ithalat rejiminde eşyanın kullanılacağı yerler)

 

10. Ekonomik Koşullar

 

11. Gümrük İdareleri

a   | Giriş

b   | İbra
c   | Gözetim
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul.

a   |            b  |

15. Nakil ve Devir
16. Ek Bilgi

 

17.

İmza ……………………………………….                                                            Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Antrepo İşletme İzin Başvurusu

Devam Formu

O
R
J
İ
N
A
L
18. Antrepo Tipi

 

19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)

 

20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi

 

21. Fire Oranı

 

22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya
GTİP Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
23. Mutat Elleçleme Şekilleri
24. Geçici Çıkış. Amacı:
25. İlave Bilgi

 

26.

İmza ……………………………………….                                                   Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

 

Dahilde İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru

Devam Formu

O
R
J
İ
N
A
L
 18. Eşdeğer Eşya

 

GTİP TANIM
 

 

19. Önceden İhracat

 

20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş

 

21. Ek Bilgi

 

22

İmza ……………………………………….                                             Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru

Devam Formu

O
R
J
İ
N
A
L
 18. Sistem
19. İkame Ürünler
GTİP TANIM
20. Kanunun 137 nci maddesi

 

 

21. 398 inci madde

 

 

22. Ek Bilgi

 

 

23

İmza ……………………………………….                                  Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

EK 56

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

TR ………………………………………………………………………………..
izin numarası
 

O
R
J
İ
N
A
L

 

1. İzin Sahibi İzin Veren İdare
1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur.

Ref. No:

2. Gümrük Rejimleri

 

3. Başvuru Türü  4. Devam Formu
5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer

 

6. İznin Geçerlilik Süresi

a  |                   | b |

7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
9. Planlanan işlemlerin detayları (Geçici ithalat rejiminde eşyanın kullanılacağı yerler)
10. Ekonomik Koşullar
11. Gümrük İdareleri

a   | Giriş

b   | İbra
c   | Gözetim
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul.

a  |           b  |

15. Nakil ve Devir
16. Ek Bilgi

 

17.

İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Antrepo İşletme İzni

Devam Formu

GB ………………………………………………

(İzin Numarası)

O
R
J
İ
N
A
L
18. Antrepo Tipi

 

Antrepo Kod Numarası
19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)

 

20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi

 

21. Fire Oranı

 

22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya
GTİP  Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
23. Mutat Elleçleme Şekilleri
24. Geçici Çıkış. Amacı:
25. İlave Bilgi

 

26.

İmza ……………………………………….                                                     Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Dahilde İşleme Rejimi İzni

Devam Formu

O
R
J
İ
N
A
L
 

 

TR ………………………………………………….
izin numarası
 18. Eşdeğer Eşya

GTİP

                                      TANIM
19. Önceden İhracat

 

20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş

 

21. Ek Bilgi

 

 

 

22

İmza ……………………………………….                                           Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Hariçte İşleme Rejimi İzni

Devam Formu

O
R
J
İ
N
A
L
 18. Sistem

 

TR ………………………………………………….

                                 izin numarası

 

19. İkame Ürünler

GTİP

 

 TANIM

 

 

 

20. Kanunun 137 nci maddesi

 

 

21. 398 inci madde

 

 

22. Ek Bilgi

 

23

 

Tarih İmza Mühür
İsim

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (ğ) bentlerinin (eski) hali;

c) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan sistem, tesis ve donanımdan Bakanlıkça kurulmuş veya temin edilmiş olanların bakım ve onarımlarını,

ç) Gümrük idarelerince kontrole sevk edilen her nevi araç, eşya, konteyner vb. unsurların kontrol ve muayenesi için gerekli yükleme, boşaltma ve nakliye işlemleri dâhil, ihtiyaç duyulan tüm işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almayı,

f) Gümrük idarelerince, taşıtların tarama sistemlerinin kurulu olduğu alana yönlendirilmesine ilişkin talepleri karşılamayı,

ğ) 69 uncu madde kapsamında gümrük idaresince yapılan risk analizi sonrasında riskli olduğu tespit edilen eşyanın gümrük idaresince kontrol edilebilmesini teminen gerekli tedbirleri almayı ve bu kapsamdaki eşyanın kontrol edilmesine ilişkin masraflarını karşılamayı,

Gümrük Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine transit edilen serbest dolaşımda olmayan eşya varış gümrük idaresine sunulduğunda, eşyanın geçici depolama işlemleri bilgisayar sistemindeki transit beyannamesi bilgileri üzerinden yürütülür.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinin (eski) hali;

d) İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir. Bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin onuncu fıkrasının (eski) hali;

(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarının beyannameye eklenmesi gerekmekle birlikte, eşyanın tesliminden veya beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenmediğinin anlaşılması durumunda, ilgili kurumlar bilgilendirilir. Ancak, yapılan beyanın aksine, muayene sonucunun eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen, yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 333- (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu devir isteğinin idarece kabulü, eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenilmesine bağlıdır. Yazılı bildirim şartının aranmayacağı haller Müsteşarlıkça belirlenir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici herhangi bir durumun varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan devir işlemi yapılamaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Devir isteğinin uygun görülmesi halinde, antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.

Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci maddesinin yedinci fıkrasının (eski) hali;

(7) Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçleme işlemine tabi tutulması halinde üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır. Bu işlemler, ek-70/A’da yer alan Antrepo Rejimi Kapsamında Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülür. Muayene ile görevli memurun tespit ve tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra hesaplanan gümrük vergisi tutarı gümrük saymanlığına veya mutemetliğine yatırılır. Gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi tarafından 432 nci madde çerçevesinde vize edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 489 uncu maddesinin başlığının (eski) hali;

Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri

Gümrük Yönetmeliğinin 490 ıncı maddesi başlığı ile birlikte (eski) hali;

Ek tahakkuk kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi
MADDE 490-
 (1) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenen gümrük vergileri yükümlüsüne tebliğ edilir ve aynı anda Ek Tahakkuk ve Kesinleşmiş Gümrük Vergi Borcu Takip Programına girilir.

(2) Bu kapsamda istenen gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, anti damping vergisi ve diğer vergi ile ek mali yükümlülükler itibariyle ayrı ayrı Ek Tahakkuk ve Kesinleşmiş Gümrük Vergi Borcu Takip Programına kaydedilir ve kesinleşip kesinleşmediği izlenerek durumları bu programdan takip edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(5) Gümrük Kanununun 211 inci maddesi uyarınca yapılacak geri verme veya kaldırma işlemlerinde, başvuru süresi üç yıldır. Söz konusu süre, vergilerin yükümlüye beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde tebliğ edildiği tarihte başlar.

Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesinin (eski) hali;

 MADDE 514- (1) Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 235 ve 236 ncı maddelerindeki cezalarının gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (eski) hali;

a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle Kanunun 235 incimaddesi uyarınca bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,

Gümrük Yönetmeliğinin 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle haklarında takvim yılı itibariyle işlem gören antrepo beyannamesi toplam sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncımaddeleri uyarınca ceza uygulanmamış olması,

Gümrük Yönetmeliğinin 538 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Sayım sonucu, bir tutanakla tespit edilir. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir veya teminatından mahsup edilir ve aynı zamanda buna sebebiyet verenler hakkında gerekli yasal işlem yapılır. Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu vergilerin üç katı para cezası alınır.

Gümrük Yönetmeliğinin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 541- (1) Akaryakıt antrepoları, 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan eşyanın dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatları da antreponun mütemmim cüzü sayılır. Antrepo izninde antrepo tipi de gösterilir.

Bottom of Form

Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin (eski) hali;

(3) Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir yardımcıları ve stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir. Söz konusu bildirimlere sigorta müdürlükleri tarafından onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesinin bir örneği eklenir. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli üç yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.

Gümrük Yönetmeliğinin 579 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha ağır bir para cezasına karar verildiği ve bu karar kesinleştiği takdirde hükmolunan paranın tahsili şartıyla Kanuna göre verilmiş olan ceza kaldırılır ve alınmış olan para geri verilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 580 inci maddesinin (eski) hali;

MADDE 580 – (1) Kanunun 234 ila 241 inci maddelerine göre hükmedilecek para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir.

(2) Kanununun 234 üncü maddesinde belirtildiği üzere beyana göre ortaya çıkarılan farklardan ötürü ceza alınması gereken hallerde bu husus ilgili memur tarafından idare amirine bildirilir. Teftiş veya kontrol sırasında ortaya çıkarılan farklar ise, ayrı bir yazı ile ceza kararını verecek idare amirine bildirilir.

(3) Ceza kararları, olay açıklanmak suretiyle gerekçeli bir şekilde üç nüsha halinde yazılır. Bir nüshası yazı ile yükümlüye tebliğ olunur. Diğer iki nüshadan biri beyannameye eklenir, diğeri sıra numarası altında bir klasör içinde saklanır.

(4) İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.

(5) Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak verilecek cezaların ayrı ayrı karara bağlanması gerekir

(6) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır. Ceza Kararları ve Kesinleşmiş Ceza Borcu Takip Programı bulunan idarelerde ayrıca defter tutulmaz. Kararların kesinleşip kesinleşmediği izlenerek bu durumları anılan deftere kaydolunur.

Gümrük Yönetmeliğinin 583 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Müsaderesi gereken özet beyan fazlası eşya için gümrük idare amiri başkanlığında, varsa bir müdür yardımcısı, bir muayene memuru ve bir gümrük memurundan oluşan heyet marifetiyle müsadere kararı alınır. Müsadere kararı alınan eşya hakkında tasfiye hükümleri uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinin 42 sıra numaralı satırının (eski) hali;

42 Antrepoya alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.

 

Gümrük Yönetmeliğin 11 nolu ekinin (eski) hali;

EK 11

BAZI MADDELERİN FİRE ORANLARINA İLİŞKİN LİSTE
Eşyanın Cinsi : Fire Oranları :
Güney Amerika Derileri:
Frigorifik standart tiplerde % 8
Tip Frigorifiklerde % 10
Soledoroslarda % 10
Kamposlarda % 16
Kormiçriyalarda % 16
Tuzlu Kurularda % 5
Hava kurularında % 1-3
Diğer ülkelerden gelen deriler:
Salamura Kurularda % 5-15
Kurularda % 3-5

 

G.T.İ.P Deniz yolu ile
taşımada %
Boru hattı ile
taşımada %
Karayolu ile
taşımada %
Antrepoda %
( A ) ( B )
2707.10 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
         
2707.20 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
         
2707.50.90.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2709.00 1 0,5 0,5 0,3 0,0025
         
2710.11.11.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.11.15.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.11.15.00.19 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.21.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.25.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.31.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.41.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.45.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.11.45.00.12 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.11.45.00.19 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.11.49.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.11.49.00.19 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.11.51.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.59.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.70.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
         
2710.11.90.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
         
2710.11.90.00.19 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
2710.19.11.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,002
2710.19.15.00.00 0,5 0,3 0,3 0,4 0,002
         
2710.19.21.00.00 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
         
2710.19.25.00.11 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.25.00.19 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.29.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
         
2710.19.31.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
         
2710.19.35.00.00 0,5 0,3 0,3 0,3 0,002
         
Top of Form

2710.19.41.00.11

Bottom of Form

0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
Top of Form

2710.19.41.00.12

Bottom of Form

0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.41.00.13 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
         
2710.19.41.00.29 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.45.00.12  0,5  0,3  0,3  0,2  0,002
2710.19.45.00.13 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.45.00.14 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.45.00.15 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.45.00.16 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
         
2710.19.45.00.29 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
         
2710.19.49.00.13 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
         
2710.19.49.00.14 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.49.00.15 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.49.00.16 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
2710.19.49.00.18 0,5 0,3 0,3 0,2 0,002
         
2710.19.51.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.55.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.61.00.11 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.61.00.12 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.13 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.14 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.15 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.16 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.17 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.18 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.21 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.22 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.23 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.61.00.29 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.11 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.12 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.13 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.14 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.15 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.16 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.17 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.18 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.21 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.22 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.23 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.63.00.29 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.65.00.11 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.65.00.12 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.65.00.13 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.65.00.14 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.65.00.15 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.65.00.23 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.65.00.29 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.11 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.12 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.13 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.14 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.15 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.16 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.17 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.18 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.21 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.22 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.23 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.69.00.99 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.71.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.75.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.81.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.83.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.85.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.87.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.91.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.93.00.00 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.99.00.21 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.22 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.23 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.24 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
2710.19.99.00.25 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2710.19.99.00.98 0,4 0,2 0,3 0,2 0,001
 
2711.12 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
 
2711.13 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
 
2711.19.00.00.11 0,5 0,3 0,3 0,4 0,003
 
2713.11.00.00.00 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
 
2713.20.00.00.19 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
 
2713.90 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
 
2901.10.00.10.19 0,4 0,2 0,3 0,1 0,001
 
2901.10.00.90.11 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
 
2901.10.00.90.12 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
 
2901.10.00.90.13 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0025
 
2902.11.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
 
2902.20.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
 
2902.30.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
 
2902.41.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
 
2902.42.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
 
2902.43.00.00.00 0,5 0,5 0,5 0,4 0,002
 
2902.44.00.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,002
 
2909.19.90.00.13 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
 
34.03 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
 
3811.90.00.10.12 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
 
3814.00.90 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003
 
3824.90.40.00.00 0,5 0,3 0,4 0,4 0,003

 

G.T.İ.P Antrepoda %   G.T.İ.P Antrepoda %
( A ) ( B )   ( A ) ( B )
1507.10 0,2 0,001   2915.31.00.00.00 0,4 0,0025
 
1507.90 0,2 0,001   2915.32.00.00.00 0,4 0,0025
 
1516.20.98.00.17 0,2 0,001   2915.33.00.00.00 0,4 0,0025
 
2207.10.00.10.11 0,4 0,0025   2915.39.00.92.00 0,4 0,0025
 
2807.00.10.00.11 0,2 0,001   2916.12.00.00.11 0,4 0,0025
 
2809.20.00.00.13 0,2 0,001   2916.12.00.00.12 0,4 0,0025
 
2815.12.00.00.00 0,2 0,001   2916.12.00.00.13 0,4 0,002
 
2902.50.00.00.00 0,4 0,002   2916.12.00.00.19 0,2 0,002
 
2903.22.00.00.00 0,4 0,0025   2916.14.00.00.11 0,4 0,0025
 
2903.23.00.00.00 0,4 0,0025   2917.32.00.00.00 0,2 0,001
 
2904.20.00.00.12 0,2 0,002   2917.33.00.00.00 0,2 0,001
 
2905.11.00.10.11 0,4 0,0025   2922.11.00.00.11 0,4 0,002
 
2905.12.00.00.12 0,4 0,0025   2922.13.10.00.00 0,2 0,001
 
2905.13.00.00.00 0,4 0,0025   2929.10.00.00.11 0,2 0,001
 
2905.14.90.00.11 0,4 0,0025   3402.13.00.00.00 0,2 0,001
 
2905.16.85.00.11 0,4 0,002   3817.00.50.00.00 0,2 0,001
 
2905.16.85.00.19 0,4 0,002   3907.20.20.00.00 0,2 0,001
 
2905.19.00.90.12 0,2 0,002   4002.11.00.90.00 0,2 0,001
 
2905.19.00.90.14 0,2 0,002  
2905.31.00.00.00 0,2 0,002  
2905.32.00.00.00 0,3 0,002  
2907.11.00.10.00 0,4 0,002  
2907.13.00.00.12 0,2 0,001  
2909.41.00.00.00 0,2 0,002  
2909.44.00.00.19 0,4 0,0025  
2909.43.00.00.11 0,4 0,002  
2909.49.80.90.19 0,4 0,0025  
2914.11.00.00.00 0,4 0,003  
2914.12.00.00.00 0,4 0,0025  
2914.22.00.00.11 0,4 0,002  

 

(A)- 90 güne kadar

(B)-90 günden sonraki her gün için 

Diğerleri : Fire Oranları
Pamuk İhracatında % 1,5
Deri İhracatında % 1-1,5
Yapağı İhracatında %1,5
Yün, yapağı, tops %5

Gümrük Yönetmeliğin 55 nolu ekinin (eski) hali;

EK 55

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

Dikkat: Bu formu doldururken açıklayıcı bilgiler dikkate alınır.

O
R
J
İ
N
A
L
1. Başvuru Sahibi Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır.
2. Gümrük Rejimleri

 

 

3. Başvuru Türü 4. Devam Formu

 

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer

 

6. İznin Geçerlilik Süresi  
a b  
7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
 
9. Planlanan işlemlerin detayları

 

10. Ekonomik Koşullar

 

11. Gümrük İdareleri

 

a Giriş    
b İbra    
c Gözetim    
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul. 15. Nakil ve Devir
a b
16. Ek Bilgi
17.

İmza ……………………………………….     Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Antrepo  İşletme İzin Başvurusu
 Devam Formu

 

O
R
J
İ
N
A
L
18. Antrepo Tipi  
19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)

 

 
20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi  
21. Fire Oranı  
22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya
GTİP Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
       
23. Mutat Elleçleme Şekilleri
24. Geçici Çıkış. Amacı:
25. İlave Bilgi

 

26.

İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Dahilde İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru
Devam Formu

 

O
R
J
İ
N
A
L
18. Eşdeğer Eşya
GTİP TANIM
19. Önceden İhracat
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş
21. Ek Bilgi
22

 

İmza ……………………………………….                                    Tarih ……………………………..


İsim ……………………………………….

 

Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru
Devam Formu

 

O
R
J
İ
N
A
L
18. Sistem
19. İkame Ürünler
GTİP TANIM
     
20. Kanunun 137 nci maddesi
21. 398 inci madde  
22. Ek Bilgi
23

 

İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..


İsim ……………………………………….

Gümrük Yönetmeliğin 56 nolu ekinin (eski) hali;

EK 56   

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

 

TR ………………………………………………….

 

izin numarası

O
R
J
İ
N
A
L
1. İzin Sahibi İzin Veren İdare
1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur.
Ref. No:  
2. Gümrük Rejimleri 3. Başvuru Türü 4. Devam Formu
5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer
6. İznin Geçerlilik Süresi
a b  
7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
       
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
     
9. Planlanan işlemlerin detayları
10. Ekonomik Koşullar
11. Gümrük İdareleri
a Giriş    
b İbra    
c Gözetim    
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul. 15. Nakil ve Devir
    a b  
16. Ek Bilgi
17.

 

İmza ……………………………………….                        Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Antrepo İşletme İzni

Devam Formu

  GB………………………………………………

(İzin Numarası)

O
R
J
İ
N
A
L
18. Antrepo Tipi Antrepo Kod Numarası    
19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)
20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi    
21. Fire Oranı
22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya
GTİP Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
 
23. Mutat Elleçleme Şekilleri
24. Geçici Çıkış. Amacı:
25. İlave Bilgi

 

 

26.

 

İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..

İsim ……………………………………….

 

Dahilde İşleme Rejimi İzni

Devam Formu

  TR ………………………………………………….

izin numarası

O
R
J
İ
N
A
L
18. Eşdeğer Eşya
GTİP TANIM
19. Önceden İhracat
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş

 

21. Ek Bilgi

 

22

 

İmza ……………………………………….                           Tarih ……………………………..


İsim ……………………………………….

 

Hariçte İşleme Rejimi İzni

Devam Formu

  TR ………………………………………………….

izin numarası

O
R
J
İ
N
A
L
18. Sistem
19. İkame Ürünler
GTİP TANIM
   
20. Kanunun 137 nci maddesi
21. 398 inci madde
22. Ek Bilgi
23

 


Tarih                               İmza                               Mühür                                                                         

                                       İsim

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top