Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 21.11.2013

Kaydet
Kapat

21.11.2013 Tarihli 28828 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Dökme gelen eşyada ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklar ile ilgili olarak, Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz. Özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen takibat gerektirmeyen farklılıkları aşan kısmı için uygulanır. Takibata konu olmayan miktar için herhangi bir cezaî işlem uygulanmaz. Ek-11’de yer alan fire oranları, özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatlarında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Kara hudut kapılarında, gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren Kanunun 46 ncı maddesi ve bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan taşıtlar hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 169 ve 170 inci maddelerinin birinci fıkralarının (g) bentlerinde geçen “167 nci maddesinin üçüncü fıkrası” ibareleri “167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dahilde işleme rejimine konu olan aşağıda belirtilen eşya gümrük idarelerine sözlü beyan edilebilir.

a) Dahilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler,

b) Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar,

c) Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçaları.”

“(6) Dahilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Dahilde işleme kapsamı geçici ithalatta (b) bendinde, dahilde işleme kapsamı ihracatta ise (a) bendinde yer alan alanlar doldurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tahlil ücreti, eşyanın tahlil masrafları ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan artık ve atıkların imha masraflarını da kapsar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşya için, eşya sahibi veya temsilcisi ya da taşıyıcı tarafından ilgili gümrük idaresine yazılı talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo beyannamesinin verilmesi koşuluyla eşyanın peyderpey antrepoya alınmasına izin verilebilir. İhtiyaç halinde bu süre gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar uzatılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 478 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve götürü” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Götürü teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir.”

“(6) Götürü teminat, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir. Ancak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından yararlanılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Teminatın 2.000.000 Avro’yu aşmayan tutarda verilmesi mümkündür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 504 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geri verme veya kaldırma talebi, yetkili gümrük idaresi tarafından incelenerek otuz gün içerisinde idare amirince karara bağlanır ve kararın tarih ve sayısı başvuru formunun 15 numaralı kutusuna yazılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ek-33’ünde yer alan “0803.31” ve “0803.32” eşya kodları “0802.31” ve “0802.32” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 527 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin yedinci fıkrasının (eski) hali;

(7) Özet beyan eksiklik veya fazlalığının eşyanın tabiatı icabı ek-11’deki oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, özet beyan eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak işlemler gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden yapılır ve ceza uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 169 maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (eski) hali;

g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile getirilen eşya.

Gümrük Yönetmeliğinin 170 maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (eski) hali;

g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile gönderilen eşya.

Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(6) Dâhilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, sözlü olarak beyan edilebilecek eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (eski) hali;

(ç) Dâhilde işlemede 1, 5, 6, 8, 22, 29, 31, 33, 36, 37, 41, 42, 52 ve 54 no.lu kutularının doldurulması zorunlu; 2, 14, 16, 30, 34, 40 ve 44 no.lu kutularının doldurulması ihtiyaridir.

Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, sürenin bitiminden önce eşya sahibi ya da taşıyıcı tarafından yapılacak yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilir. Süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilir ve bu durumdaki eşya, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(5) Götürü teminat sisteminden, Onaylanmış Kişi Statüsüne veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olan yükümlüler ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (eski) hali;

(6) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithaliyle ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) Teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde teminat tutarının 10.000.000 Avro’yu; bunun dışındaki her durumda 2.000.000 Avro’yu aşmayan miktarda verilmesi mümkündür.

Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 504 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Geri verme veya kaldırma talebi, yetkileri çerçevesinde başmüdür veya gümrük müdürünün oluşturacağı üç kişilik heyet tarafından otuz gün içinde sonuçlandırılarak kararın tarih ve sayısı başvuru formunun 15 no.lu kutusuna yazılır. Alınan karar gümrük müdürü veya başmüdür tarafından onaylanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen koşulu sağlayan kişilerce yapılan C sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurularında birinci fıkranın (g) ve (h) bentlerinde sayılan koşullar aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinin (eski) hali;

3) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmış olması.

Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Akaryakıt ürünleri konulan antrepolar için götürü teminat verilmesinin istenilmesi halinde, bu maddeye göre yapılacak hesaplamaya göre alınması gereken teminat tutarının iki katı esas alınır.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top