Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 22.01.2016

Kaydet
Kapat

22.01.2016 Tarihli 29601 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “de bir örneğinin” ibaresi “Bakanlıkça belirlenen veri alanlarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 218 inci maddesinde belirtilen işleticiler;

a) Gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek üzere bedelsiz olarak;

1) Eşya, yolcu ve araçların fiziki aramasının etkin bir şekilde yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerlerin teminini,

2) Eşya, yolcu ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemlerine, yazılımlara ve CCTV kamera sistemlerine gümrük idaresince erişimin sağlanması ve/veya bunlardan gümrük idaresince kullanılan sistemlere veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını,

3) Birinci alt bentte belirtilen yer ve tesislerin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi ile ikinci alt bentte belirtilen sistemlerin düzenli olarak işletilmesi, güncellenmesi ve Bakanlık sistemleriyle uyumlu hale getirilmesini,

4) 72 ve 72/S maddelerinde belirtilen gözetim önlemleri ile kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemeye yönelik gümrük idaresince talep edilen gerekli tedbirlerin alınmasını,

sağlamak,

b) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğini yerine getirmek,

c) Aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresince bildirilen ve gizli tutulması istenilen bilgileri açıklamamak,

ile yükümlüdürler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ağır ve havaleli eşyanın konulmasına mahsus olmak üzere, limanlar gibi gümrük işlemlerinin yapıldığı yerlerde bulunan geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz’ü niteliğindeki açık alanlar; yolcu eşyasının, yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar konulduğu gümrük ambarları ile bu ambarların mütemmim cüz’ü niteliğindeki ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen ve yurt dışı edilmek ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak üzere gümrük idarelerince teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının konulduğu yerler de geçici depolama yeri addolunur. Yolcu eşyası ve taşıtlar buralarda üç ay kalabilir. Bu süre, talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 46 ncı ve 48 inci maddeleri ile bu Yönetmeliğin 76 ncı ve 79 uncu maddelerinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan eşya ile kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları hakkında herhangi bir adli veya idari takibat olmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 333 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkra hükümleri aynı zamanda geçici depolama işlemlerinde de uygulanır. Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil olmak üzere eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı liste kapsamında yer alan eşya hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen eşyanın transit rejimi beyanında bulunulduğu durumda, beyanın belge kontrolüne tabi tutulması ya da fiziki muayeneye tabi tutulan eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde eşya laboratuvar tahliline tabi tutulmaz. Ayrıca, transit rejimine tabi tutulan birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın ayniyetinin korunmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlendiği durumlarda, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 199 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kapalı kaplar içine veya şişelere konan numunelerin ağızları numuneyi alan muayene ile görevli memur tarafından güvenlik mührü ya da eritilmiş mum üzerine okunaklı bir şekilde tatbik edilen mühürle kapatılır. Mum mühür tatbik edilecek numunelerin mühürlenmesinde Bakanlık tarafından bu amaçla temin edilerek personele teslim edilen şahsi sicil numarasını taşıyan mühür kullanılır. Ayrıca güvenlik bantlı ve numaralandırılmış torbalar kullanılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 224 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin başvurularında bu maddede belirtilen şartlar aranmaz.

(4) Taşıma türlerine özgü basitleştirmelerde, bu maddede sayılan koşullara ek olarak aranacak özel koşullar ve bu maddede belirtilen şartların aranmayacağı haller Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 232 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Asıl sorumlu tarafından bilgisayarlı transit sistemi üzerinden yapılan ve beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde kabul işlemi yapılmak üzere hareket idaresine sunulmayan transit beyanları hareket idaresince geri çevrilir. Bu durumdaki transit beyanları da dâhil olmak üzere, hareket idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda Kanunun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 264 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 264 – (1) Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılacak izin başvurusunda, başvuru sahibinin serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve namına hareket etmemesi, düzenli olarak transit işlemleri yapması ve Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının 224 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması şartı aranır. Bu kapsamda yapılacak başvurularda, 224 üncü maddede belirtilen diğer koşullar aranmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdığını 225 inci maddenin ikinci fıkrasının ilgili bentlerinde sayılan belgeler ile tevsik eden havayolu firmalarına Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izni kapsamında hareket ve varış idaresinde yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 359 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlem görmüş ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Devralanın onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması ya da aşağıdaki koşulları taşıması ve ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yıllık kontroller sonucunda (b) ile (ç) bentlerindeki koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrinde birinci fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz:

a) Devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması.

b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;

1) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,

2) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.

c) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca haklarında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 476 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “farklı renkteki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 517 nci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan kişilerin, geçici depolama yeri açma ve işletme izin başvuruları ile geçici depolama yeri devir başvuruları, birinci fıkrada sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 517 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “sekizinci” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu süre geçtikten sonra, bu fıkrada sayılan kişilerin geçici depolama yeri açmak veya devralmak istemeleri halinde müracaatlar, ilgili bilgi, belge ve veriler dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

“(5) Geçici depolama yeri işleticisinin taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle vergi kaybına neden olunması halinde geçici depolama izni geri alınabilir.

(6) Geçici depolama yerinde kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması veya beşinci fıkrada belirtilen durum nedeniyle geçici depolama yeri açma ve işletme izni geri alınan kişilere, yeni bir geçici depolama yeri açma ve işletme izni verilmez.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Antrepo açma ve işletme yatırım izni, izin ve devir başvuruları, 519 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında bir inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu süre geçtikten sonra, bu fıkrada sayılan kişilerin antrepo açmak veya devralmak istemeleri halinde; müracaatlar, ilgili bilgi, belge ve veriler dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

“(8) Antrepo işleticisinin taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle vergi kaybına neden olunması halinde antrepo açma ve işletme izni geri alınabilir.

(9) Antrepoda kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması veya sekizinci fıkrada belirtilen durum nedeniyle antrepo açma ve işletme izni geri alınan kişilere, yeni bir antrepo açma ve işletme izni verilmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamayacakları gibi, yönetim organında da görev alamazlar. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişilere şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilemez.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-46’sı yürürlükten kaldırılmış ve Ek-77’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

“Ek-77

TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

……………………………..Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu’nda yapılan ……………………………………………. konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ………………………………………………………………………………. ‘dan tahsili gereken tutarın %20 fazlasıyla* ……………………………………………………………………….. TL’yi (yazıyla ………………………………………………………. ) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren ……………………………………….. ‘nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

* 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I Sayılı liste kapsamı eşyanın ÖTV tutarı için bu tutar kadar.”

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasının (eski) hali;

(10) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin sistemde kayıtlı bulunması ve gümrük idareleri tarafından sorgulanabilmesi koşullarıyla, eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 72/Ş – (1) Kanunun 218 inci maddesinde belirtilen işleticiler, gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere bedelsiz olarak;

a) İhtiyaç duyulan ve teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek aşağıda sayılan sistem, tesis, donanım ve yazılımları;

1) Araç ve eşyanın harici olarak kontrolüne yardımcı olan eşya, araç ve konteyner tarama sistemlerini,

2) Kapalı devre televizyon sistemleri dahil gümrüklü yer ve sahalarda elektronik izleme sistemleri ve bu sistemlerin yönetildiği ve takip edildiği izleme merkezlerini,

3) Araç ve konteyner kimlik tanımlama sistemlerini,

4) Radyasyon tespit sistemlerini,

5) Yolcu, eşya ve araçların fiziki aramasının etkin bir şekilde yapılabileceği kapalı arama tesisleri ile gümrük muayenesinin yapılabileceği uygun yerleri,

6) Diğer teknik donanım ve malzeme ile otomasyon sistemleri ve yazılımlarını,

b) Bunların düzenli olarak işletilmesi, güncellenmesi, Bakanlık sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi ile bakım ve onarımlarını,

c) …..yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) …..yürürlükten kaldırılmıştır.

d) Kişi, eşya ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemleri ve yazılımlara gümrük idaresince erişimin sağlanması ve/veya gümrük idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını,

e) 72 ve 72/S maddelerinde belirtilen gözetim önlemleri ile kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemeye yönelik gümrük idaresince talep edilen gerekli tedbirleri almayı,

f) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğinin yerine getirilmesini,

g) Aksi belirtilmedikçe, gümrük idaresince bildirilen ve gizli tutulması istenilen bilgileri açıklamamayı,

ğ) …..yürürlükten kaldırılmıştır.

sağlamakla yükümlüdürler.

Gümrük Yönetmeliğinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Ağır ve havaleli eşyanın konulmasına mahsus olmak üzere, limanlar gibi gümrük işlemlerinin yapıldığı yerlerde bulunan geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz’ü niteliğindeki açık alanlar ile yolcu eşyasının, yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar konulduğu yolcu salonlarındaki gümrük ambarları da, geçici depolama yeri addolunur. Yolcu eşyası buralarda üç ay kalabilir. Bu süre, talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin (eski) hali;

Kanunun 46 ncı maddesi ile ve bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan eşya hakkında herhangi bir adli veya idari takibat olmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) 333 üncü madde hükmü aynı zamanda geçici depolama işlemlerinde de uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinin 199 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (eski) hali;

ç) Kapalı kaplar içine veya şişelere konan numunelerin ağızları numuneyi alan muayene ile görevli memur tarafından eritilmiş mum üzerine okunaklı bir şekilde mühür tatbik edilerek kapatılır. Numunelerin mühürlenmesinde Müsteşarlık tarafından bu amaçla temin edilerek personele teslim edilen şahsi sicil numarasını havi (içeren) mühür kullanılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 264 üncü maddesinin (eski) hali;

MADDE 264 – (1) Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 ve 112’ye uygun olarak basitleştirilmiş usulü uygulama izni başvurusunda;

a) İlgili havayolu şirketinin adı,

b) Başvuru gerekçeleri,

c) Faaliyetlerin tanımı (trafik hacmi, uçuş türü),

ç) Manifesto kullanımının tanımı ve koşulları,

d) İlgili uluslararası havalimanları,

belirtilir.

(2) İzin, 46 no.lu eke uygun olarak düzenlenir.

Gümrük Yönetmeliğinin 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) 359 uncu maddede belirtilen işlem görmüş ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda,

Gümrük Yönetmeliğinin 476 ncı maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Geçici depolama yeri veya antrepoda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan farklı renkteki yakıt ve yağlar ile mürettebat ve yolcuların yiyecek, içecek, sigara ve alkollü içkiler de dahil olmak üzere kumanyaları transit rejimi hükümlerine göre deniz ve hava taşıtlarına verilir. Kaçakçılıkla mücadele eden birimlere bu kapsamda yakıt ve yağ verilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler. Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar. Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-46’sının (eski) hali;

EK 46

 HAVAYOLU İZNİ

İzin konusu
(1) ………………………………………………………………………………………………….havayolu şirketine, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 / 112’ye uygun olarak basitleştirilmiş usulü uygulama izni verilmiştir.
Kapsam
(2)  Basitleştirilmiş usul, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 / 112’ye uygun olarak havayolu şirketinin havayolu ile taşıdığı eşyanın taşınmasını kapsar.
Sevkiyat için gerekli belgeler
(3) Ortak transit rejiminin Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 / 112 kapsamında zorunlu olması halinde, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi EK 9’un Ek 3’ünde belirtilen bilgileri içeren manifesto, aşağıdaki onayları içermesi koşuluyla transit / ortak transit beyannamesi olarak kullanılır:
– eşyayı taşıyan havayolu şirketinin adı,
– uçuş numarası,
– uçuş tarihi ve
– yükleme havaliman(lar)ı ve boşaltma havaliman(lar)ının adı.
Manifestodaki her sevkiyat için aşağıdaki bilgiler yer alır:
– hava konşimentosu numarası,
– kap adedi,
– eşyanın özet tanımı veya uygun olduğunda, genellikle kısaltılmış olarak “birleştirilmiş” deyimi ve
– brüt ağırlık.
Havayolu şirketi ayrıca aşağıdaki bilgileri de belirtebilir:
– hareket havalimanı ve
– varış havalimanı.
Yükleme havalimanında usul (Hareket idaresi)
(4)  Havayolu şirketi, ticari kayıtlarında tüm sevkiyatın statüsünü (T1) kaydeder ve gruplandırılmış sevkiyat için “birleştirilmiş” kaydedilmedikçe manifestoda her sevkiyatın statüsünü gösterir.
Bir sevkiyatın düzenli bir T belgesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi veya NATO Form 302 ile halihazırda kapsanması halinde, havayolu şirketi manifestoya TD kodunu (transit belgesi için kullanılan) yazar. Böyle durumlarda, T belgesinin türü, sayısı, tarihi ve hareket idaresi, ilgili hava konşimentosunda gösterilir.
Sevkiyatın ayniyeti, her sevkiyata havayolu şirketi tarafından takılan ve üzerinde hava konşimentosu sayısı bulunan etiket ile sağlanır. Sevkiyatın yük birimi oluşturması halinde, yük biriminin sayısı belirtilir.
Manifesto/transit belgesinin tescil sayısı, en azından manifestoda gösterilen uçuş numarasını ve uçuş tarihini kapsar.
Manifestoda gösterilen sevkiyatı taşıyan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için asıl sorumlu olur.
Talep üzerine havayolu şirketi, veri değişim işlemi sırasında yapılmaması halinde, yükleme havalimanında yetkili makamlara veri değişim manifestosunun bir çıktısını sunar. Kontrol amacıyla manifestoda sıralanan sevkiyatlara ilişkin hava konşimentoları, bu makamların kullanımına sunulur.
Boşaltma havalimanında usul (varış idaresi)
(5) Veri değişimi teknolojisi ile sunulan yükleme havalimanındaki manifesto, boşaltma havalimanındaki manifesto olur.
Basitleştirilmiş transit usulü veri değişimi manifestosu, boşaltma havalimanındaki yetkili makamların kullanımına sunulduğunda ve manifestoda yer alan sevkiyat bu makamlara sunulduğunda ibra edilir.
Veri değişimi manifestosunun çıktısı, veri değişimi işlemi sırasında yapılmaması halinde, boşaltma havalimanındaki yetkili makamlara talep üzerine sunulur. Bu makamlar, manifestoda yer alan sevkiyata ilişkin hava konşimentolarını görmek isteyebilir.
Usulsüzlükler/farklılıklar
(6) Havayolu şirketi, her türlü usulsüzlük ve farklılıkları yükleme ve boşaltma havalimanlarındaki yetkili makamlara bildirir. Aynı zamanda usulsüzlük ve farklılıkları açıklamada yükleme ve boşaltma havalimanlarındaki yetkili makamlar ile işbirliği yapmalıdır.
Yükleme havalimanında manifestoya kaydedilmesine rağmen, belirlenen boşaltma havalimanına taşınmayan sevkıyatlara ilişkin usulsüzlük ve farklılıklar için havayolu şirketi tarafından yükleme havalimanındaki yetkili makamlarla işbirliği içinde açıklama yapılır.
Boşaltma havalimanına tamamen veya kısmen giden sevkiyatlara ilişkin usulsüzlük ve farklılıklar, boşaltma havalimanındaki yetkili makamlar tarafından gerekli önlemleri alacak olan yükleme havalimanındaki yetkili makamlara ilk fırsatta bildirilmelidir.
Havayolu şirketinin sorumlulukları
(7) Havayolu şirketi, basitleştirilmiş transit usulünü uygulama niyetini uluslararası gümrük havalimanlarındaki yerel gümrük idarelerine yeterince önceden bildirmekle yükümlüdür.
Havayolu şirketi ayrıca:
– yetkili makamların hareket ve varışta işlemleri kontrol etmesini mümkün kılan uygun kayıtları tutar,
 – tüm ilgili kayıtları yetkili makamların kullanımına sunar ve
– yükümlülüklerini karşılamak ve tüm farklılık ve usulsüzlükleri açıklamak ve çözmek için yetkili makamlara karşı tamamen sorumlu olmayı üstlenir.
Nihai hükümler
(8) Bu izin, havayolu şirketinin hareket ve varıştaki zorunlu işlemlerini yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İzin ……………..tarihinde yürürlüğe girer.
Basitleştirilmiş transit usulü veya izin verme koşullarını düzenleyen hükümlerin ağır ve mükerrer ihlali durumunda, izin, askıya alınır veya iptal edilir.
Havayolu şirketi adına  Yetkili makam adına
Tarih …………………….. Tarih ……………………..
İmza ……………………..  İmza ……………………..

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-77’si nin (eski) hali;

EK 77

TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ


……………………………………….Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu’nda yapılan ………………………………………………konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen…………………………………………………………’dan tahsili gereken tutarın %20 fazlasıyla ……………………………………………….………..……………… TL’yi (yazıyla……………………………………………………………..) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………..’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top