Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 22.03.2018

Kaydet
Kapat

22.03.2018 Tarihli 30368 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. avlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navl

“(9) Nun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ö maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “Havayolu Beyan Formu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile” ibaresi eklenmiş, aynı cümlede yer alan “kontrolle görevli personele” ibaresi “gümrük idaresine elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72/P maddesinin birinci fıkrasına “temsilcisi tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “415 inci maddede belirtilen belgelere kayden geçici olarak Türkiye’ye gelen” ibaresi “391 inci maddede belirtilen” şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın, dahilde işleme izni kapsamında yalnızca ithalat işlemlerine münhasır olmak üzere sözlü beyan kullanılabilir.”

“(7) Dahilde işleme rejiminde sözlü beyana tabi eşya, ek-22’de yer alan Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu formun tescilinin, dahilde işleme izni hükmünde olduğu durumları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 208 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması talepleri Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yapılır.”

“(2) Talep uygun görüldüğü takdirde, ilgili gümrük idaresi tarafından indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına izin verilir. İzinde geçerlilik süresi de belirtilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 309 uncu maddesinin birinci fıkrasıüçüncü fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “kullanımı da dahil” ibaresi “kullanıldığı durumlarda” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İzin başvurusunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır.”

“ç) Hariçte işleme rejiminde; işleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratına ilişkin olduğu durumlarda,”

“(4) 311 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin ibrazı şartıyla, geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde izin başvurusu 171 inci madde hükümlerine göre sözlü beyan ile de yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 311 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek-55’te yer alan örnek ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “ek-56’daki form kullanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya başvurunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla onaylanması ile” ibaresi eklenmiş; (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 309 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılan başvurularda, gümrük beyannamesi veya sözlü beyana ilişkin işlemlerin tamamlanması ile,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 326 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 334 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla, savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşyanın ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulmasına Bakanlıkça izin verilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 378 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ek-55’te yer alan formlara” ibaresi “yapılan başvuruya” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “Ek-55’te yer alan başvuru formunda” ibaresi “izin başvurusunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “kiralama kapsamı hava taşıtlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve motorlarının” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Geçici olarak ithal edilen eşyanın gümrük idaresince verilen izin süresi içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması esastır. Ancak, izin hak sahibi tarafından izin süresi içinde veya süre bitiminden sonra rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.”

“(2) Gümrük idaresince verilen izin süresinin bitiminden sonra yapılan müracaatlarda, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla varsa alınması gereken ithalat vergileri bu sürenin bitiş tarihinden itibaren hesaplanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 384 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek-56’da yer alan izin formunda” ibaresi “izin başvurusunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 391 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “TIR Karnesi” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya ortak ve ulusal transit rejimleri” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 408 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ç) bendinin dördüncü alt” ibaresi “(ç)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için düzenlenir. Ancak, bir beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir.”

“(6) Konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararlarından 500 üncü madde uyarınca geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Aynı cins ve nev’i ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olmakla birlikte farklı vergi oranlarına tabi sıvılar, işlemlerin tankta bulunan eşyanın tamamına teşmil edilecek şekilde vergileri en yüksek olan eşya esas alınarak tekemmül ettirilmesi ve eşyanın yurtdışına transit edilmesi kaydıyla kısmen dolu tanka konulabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 650 TL ücret alınır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 4 no.lu ekinin Not 5 başlığı altında yer alan “IX.” ibaresi “XI.” şeklinde; 24 no.lu eki ekteki şekilde ve 82 no.lu ekinin 19 no.lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 82 no.lu ekine aşağıdaki 52 ve 53 no.lu satırlar eklenmiştir.

19

 

Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talebinde bulunulması.

52

 

Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük idarelerince iptali.

 

53

 

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun süresi aşılarak gümrük idaresine sunulması. (aşılan her ay için)

 

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-24

GÜMRÜK LABORATUVARLARI TAHLİL ÜCRETLERİ LİSTESİ

TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 200
8. FASIL GIDA YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI 200
9. FASIL GIDA KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 200
10. FASIL GIDA  HUBUBAT 200
11.FASIL GIDA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ 200
12. FASIL GIDA YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM 200
13. FASIL GIDA LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 200
14. FASIL TEMEL KİMYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 190
15.FASIL GIDA HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR 200
16. FASIL GIDA ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 200
17. FASIL GIDA ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 200
18. FASIL GIDA KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 200
19. FASIL GIDA HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ 200
20. FASIL GIDA SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 200
21. FASIL GIDA YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 200
22. FASIL GIDA MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 200
23. FASIL GIDA GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 200
25. FASIL METAL TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 190
26. FASIL METAL METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 190
27. FASIL PETROL MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR 200
28. FASIL TEMEL KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 190
29. FASIL TEMEL KİMYA ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 190
30. FASIL TEMEL KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ 75
3006.40 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 190
31. FASIL TEMEL KİMYA GÜBRELER 190
32. FASIL TEMEL KİMYA DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER 190
33. FASIL TEMEL KİMYA UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 190
3302 GIDA POZİSYON METNİ 200
34. FASIL TEMEL KİMYA SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 190
3403 PETROL POZİSYON METNİ 200
35. FASIL TEMEL KİMYA ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER 190
3501, 3502, 3505 GIDA POZİSYON METİNLERİ 200
36. FASIL TEMEL KİMYA BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER 190
3707 TEMEL KİMYA FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 75
38. FASIL TEMEL KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 190
3811, 3814, 3819, 3826 PETROL POZİSYON METİNLERİ 200
3821 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 75
39. FASIL POLİMER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 170
40. FASIL POLİMER KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 170
41. FASIL TEKSTİL HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 110
43. FASIL TEKSTİL POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ 110
44.FASIL TEMEL KİMYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ 190
47.FASIL KAĞIT ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 90
48. FASIL KAĞIT KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 90
50. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 110
51. FASIL TEKSTİL YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 110
52. FASIL TEKSTİL PAMUK 110
53. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 110
54. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 110
55. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 110
56. FASIL TEKSTİL VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 110
58. FASIL TEKSTİL ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER 110
60. FASIL TEKSTİL ÖRME EŞYA 110
61. FASIL TEKSTİL ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 110
62. FASIL TEKSTİL ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 110
63. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR 110
68. FASIL METAL TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 190
69. FASIL METAL SERAMİK MAMULLERİ 190
70. FASIL METAL CAM VE CAM EŞYA 190
71.FASIL METAL TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR 190
72.FASIL METAL ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 190
73.FASIL METAL DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 190
74.FASIL METAL BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 190
75. FASIL METAL NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 190
76. FASIL METAL ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 190
78. FASIL METAL KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 190
79. FASIL METAL ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 190
80. FASIL METAL KALAY VE KALAYDAN EŞYA 190
81. FASIL METAL DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA 190
83. FASIL METAL ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA 190
9018 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 190
9602 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 190
9503, 9505 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 190
DİĞER FASILLAR 110″

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (eski) hali;

(9) Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyat eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 72/P maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 72/P – (1) Yurtdışına giden hava taşıtı, kalkacağı en son havalimanında kontrol edilir. Bu kontrolden sonra EK-10/E’de yer alan Havayolu Beyan Formu taşıtın işleticisi veya temsilcisi tarafından düzenlenir, varsa mühürler hareketten evvel sökülür.

Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) Dahilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 208 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması talepleri Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce, ek-28’de yer alan başvuru formu ve ek-29’da yer alan açıklama notları çerçevesinde düzenlenmek suretiyle eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 208 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Talep uygun görüldüğü takdirde, ilgili gümrük idaresi tarafından indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına izin verilir. Ek-30’da yer alan örneğe uygun olarak hazırlanan bu izin belgesinde iznin geçerlilik süresi de belirtilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 309 uncu maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

(1) İzin başvurusu ek-55’te yer alan form kullanılarak yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinin (eski) hali;

ç) 1) Hariçte işleme rejiminde; önceden ithalatın olmadığı standart değişim sistemini de kapsamak üzere işleme faaliyetinin tamirata ilişkin olduğu durumlarda;

2) Önceden ithalatın olduğu standart değişim sisteminin kullanıldığı hariçte işlemeden sonra serbest dolaşıma girişte,

3) İznin önceden ithalatın olmadığı standart değişim sistemini kapsamadığı ve gümrük idaresinin bu yönde değişikliğe izin verdiği durumda hariçte işleme sonrası serbest dolaşıma girişte,

4) İşleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin olması halinde hariçte işleme sonrası serbest dolaşıma girişte,

Gümrük Yönetmeliğinin 309 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) 311 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin ibrazı şartıyla, geçici ithalat rejiminde izin başvurusu 171 inci madde hükümlerine göre sözlü beyan ile de yapılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde; 371 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak ekonomik koşulların yerine getirileceğinin varsayıldığı durumlarda,

Gümrük Yönetmeliğinin 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) 309 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan başvurularda gümrük beyannamesinin kabul edilmesi ile,

Gümrük Yönetmeliğinin 326 ncı maddesinin (eski) hali;

Bilgi verme
MADDE 326 –
 (1) Gümrük idareleri, ek-60’ta belirtilen forma uygun olarak süresi içerisinde, rejimler itibariyle aşağıdaki bilgileri Müsteşarlığa bildirir.

a) Dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde; verilen izinler ile ekonomik koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle reddedilen başvurular veya iptal edilen ya da feshedilen izinler,

b) Hariçte işleme rejiminde; Kanunun 137 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre verilen izinler ile ekonomik koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle reddedilen başvurular veya iptal edilen ya da feshedilen izinler.

(2) Bu bildirim veri işleme tekniği yoluyla da yapılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 378 inci maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen eşya için birinci fıkrada belirtilen başvuru sahibi tarafından ek-55’te yer alan formlara aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı da eklenir.

a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,

b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,

c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.

Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

 (1) Geçici olarak ithal edilen eşyanın belirlenmiş süre içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması esastır. Ancak, izin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde yazılı olarak rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Müracaat edilen gümrük idaresi tarafından eşyanın tahsis yeri, tahsis amacı ve giriş ayniyetine uygun olarak bulunduğunun tespiti halinde ek süre talebi, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi de dikkate alınarak en geç otuz gün içinde, rejime giriş gümrük idaresince sonuçlandırılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Geçici ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ya da kiralama kapsamı hava taşıtlarının iadesi için gereken teknik bakım süreci sırasında geçen süreler, işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak rejimde kalış süresinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Geri verme veya kaldırma başvuru formu her beyanname veya ceza kararı için biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Gümrük Yönetmeliğinin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 600 TL ücret alınır.

Gümrük Yönetmeliğinin 24 no.lu ekinin (eski) hali;

EK-24

TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil)
4. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI, TABİİ BAL, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 185
8. FASIL GIDA YENİLEN MEYVELER VE YENİLEN SERT KABUKLU MEYVELER; TURUNÇGİLLERİN VE KAVUNLARIN VE KARPUZLARIN KABUKLARI 185
9. FASIL GIDA KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 185
10. FASIL GIDA  HUBUBAT 185
11.FASIL GIDA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ;MALT;NİŞASTA;İNÜLİN;BUĞDAY GULUTENİ 185
12. FASIL GIDA YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM 185
13. FASIL GIDA LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 185
14. FASIL TEMEL KİMYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 170
15.FASIL GIDA HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR 185
16. FASIL GIDA ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 185
17. FASIL GIDA ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 185
18. FASIL GIDA KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 185
19. FASIL GIDA HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI; PASTACILIK ÜRÜNLERİ 185
20. FASIL GIDA SEBZELER, MEYVELER, SERT KABUKLU MEYVELER VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 185
21. FASIL GIDA YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 185
22. FASIL GIDA MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 185
23. FASIL GIDA GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ; HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 185
25. FASIL METAL TUZ; KÜKÜRT; TOPRAKLAR VE TAŞLAR; ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 170
26. FASIL METAL METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 170
27. FASIL PETROL MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ MADDELER; MİNERAL MUMLAR 185
28. FASIL TEMEL KİMYA ANORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN, RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN VE İZOTOPLARININ ORGANİK VEYA ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 170
29. FASIL TEMEL KİMYA ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 170
30. FASIL TEMEL KİMYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ 65
3006.40 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 170
31. FASIL TEMEL KİMYA GÜBRELER 170
32. FASIL TEMEL KİMYA DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; MACUNLAR; MÜREKKEPLER 170
33. FASIL TEMEL KİMYA UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 170
3302 GIDA POZİSYON METNİ 185
34. FASIL TEMEL KİMYA SABUNLAR, YÜZEYAKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, ” DİŞÇİ MUMLARI ” VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 170
3403 PETROL POZİSYON METNİ 185
35. FASIL TEMEL KİMYA ALBÜMİNOİD MADDELER; DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER; TUTKALLAR; ENZİMLER 170
3501, 3502, 3505 GIDA POZİSYON METİNLERİ 185
36. FASIL TEMEL KİMYA BARUT VE PATLAYICI MADDELER; PİROTEKNİ MAMULLERİ; KİBRİTLER; PİROFORİK ALAŞIMLAR ; ATEŞ ALICI MADDELER 170
3707 TEMEL KİMYA FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 65
38. FASIL TEMEL KİMYA MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 170
3811, 3814, 3819, 3824.90.97.90.54 3824.90.97.90.55 PETROL POZİSYON METİNLERİ 185
3821 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 65
39. FASIL POLİMER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 155
40. FASIL POLİMER KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 155
41. FASIL TEKSTİL HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 95
43. FASIL TEKSTİL POSTLAR, KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ 95
44.FASIL TEMEL KİMYA AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ 170
47.FASIL KAĞIT ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON ( DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 80
48. FASIL KAĞIT KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 80
50. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 95
51. FASIL TEKSTİL YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI; AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 95
52. FASIL TEKSTİL PAMUK 95
53. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT 95
54. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 95
55. FASIL TEKSTİL SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 95
56. FASIL TEKSTİL VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT; ÖZEL İPLİKLER; SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 95
58. FASIL TEKSTİL ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT; TUFTE EDİLMİŞ DOKUMAYA ELVERİŞİ MENSUCAT; DANTELA; DUVAR HALILARI; ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI; İŞLEMELER 95
60. FASIL TEKSTİL ÖRME EŞYA 95
61. FASIL TEKSTİL ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 95
62. FASIL TEKSTİL ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 95
63. FASIL TEKSTİL DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR 95
68. FASIL METAL TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 170
69. FASIL METAL SERAMİK MAMULLERİ 170
70. FASIL METAL CAM VE CAM EŞYA 170
71.FASIL METAL TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERI, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR 170
72.FASIL METAL ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 170
73.FASIL METAL DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 170
74.FASIL METAL BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 170
75. FASIL METAL NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 170
76. FASIL METAL ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 170
78. FASIL METAL KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 170
79. FASIL METAL ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 170
80. FASIL METAL KALAY VE KALAYDAN EŞYA 170
81. FASIL METAL DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA 170
83. FASIL METAL ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA 170
9018 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 170
9602 TEMEL KİMYA POZİSYON METNİ 170
9503, 9505 TEMEL KİMYA POZİSYON METİNLERİ 170
DİĞER FASILLAR 95

 

Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinin 19 no.lu satırının (eski) hali;

19 Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle revize talebinde bulunulması.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top