Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 28.12.2011

Kaydet
Kapat

28.12.2011 Tarihli 28156 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’nin birinci mükerrerinde yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Manifesto veya konşimento bilgilerinin özet beyan olarak bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi durumunda, özet beyana orijinal manifesto veya konşimentonun eklenmesi zorunlu değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 114 – (1) Bakanlıkça belirlenecek haller hariç olmak üzere ve bu Yönetmeliğin eksik beyana ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kodları ile açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenerek Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulan ve aşağıda belirtilen belgelerin gümrük beyannamesine eklenmesi zorunludur. Bu belgeler dışında gümrük beyannamesine herhangi bir belge eklenmez.

a) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgeler,

b) Kanun veya uluslararası düzenlemelerin açık hükmü gereği, gümrük beyannamesi ekinde ibrazı zorunlu belgeler,

c) İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret politikası önlemlerinin düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda buna ilişkin belgeler,

ç) İlgili gümrük rejimleri itibariyle, beyannamenin tescil işlemi öncesinde temin edilen ayniyat tespitine ilişkin belgeler,

d) 181 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen izin veya belgeler.

(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere adına beyanname düzenlenen yükümlü tarafından, transit rejiminde ise asıl sorumlu tarafından belge saklama süresi boyunca muhafaza edilir.

(3) Mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Muayene türü kırmızı hat olarak belirlenen ihracat beyannameleri, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.

(4) Birinci fıkranın uygulanmasında, ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile birlikte yurt dışındaki alıcılar adına düzenlenmiş fatura nüshasının ibrazı yeterlidir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen ihracat beyannameleri dışındaki gümrük beyannamelerine herhangi bir belge eklenmemesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(6) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları üçüncü fıkra kapsamında muhafaza edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 148 inci maddesinin birinci fıkrasına “4 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşullar aranmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “altı ay süreyle geçerli olmak üzere” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören beyannamenin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle ile dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ithalat” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ihracat” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “Bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda” ibaresi “Bakanlıkça belirlenen haller hariç olmak üzere, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bakanlık, niteliği gereği taşıtta bekletilemeyecek eşya için farklı uygulamalar belirleyebilir.”

“(9) Bu madde kapsamında, dış ticaret mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın gerektirdiği ithalat ve ihracat denetimlerini yaptırmaktan yükümlü sorumludur. İthalat ve ihracat denetim sonuçlarının gümrük işlemleri sırasında ayrıca aranmaması, yükümlünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarının beyannameye eklenmesi gerekmekle birlikte, eşyanın tesliminden veya beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenmediğinin anlaşılması durumunda, ilgili kurumlar bilgilendirilir. Ancak, yapılan beyanın aksine, muayene sonucunun eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen, yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.

(11) İthalat ve ihracat denetimleri kapsamında ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimler kapsamında, ilgili mevzuatı gereğince eşyadan numune alınması işlemine gümrük idaresince gerekli kolaylık gösterilir. İlgili kurum temsilcileri tarafından ve mevzuatları gereği alınan numunelere ilişkin tutanaklar, sadece numuneyi alan kurum personeli ile işletici kuruluş yetkilisi tarafından müştereken imzalanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 184 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 184 – Bakanlık, mavi hat kapsamında yapılacak iş ve işlemler ile mavi hattan yararlanmaya ilişkin koşulları belirler ve bu hakkın kullanımı, askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 561 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca verilecek vekâletnamelerde noter onayı aranmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 583 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kanunda sayılanların yanında, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 814 üncü maddesi uyarınca taşıyıcı sayılan taşıma işleri komisyoncuları da, özet beyana ilişkin eksiklik veya fazlalıklardan sorumludur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin 1 inci3 üncü5 inci ve 7 nci maddeleri 1/1/2012 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin (eski) hali;

MADDE 114- (1) Müsteşarlıkça belirlenecek haller hariç, aşağıdaki belgelerin gümrük beyannamesine eklenmesi zorunludur:

a) Fatura,

b) Teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesi,

c) Eşyanın laboratuvar tahliline veya ekspertize tabi tutulması durumunda buna ilişkin raporlar,

ç) Eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanması halinde, buna ilişkin gerekli belgeler,

d) İhracat, transit ve antrepo rejimleri dışında kalan rejimlerde Kıymet Bildirim Formu,

e) Transit ve antrepo rejimlerinde, taşıma belgeleri,

Top of Form

f) 181 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin veya bir belge arandığı hallerde, söz konusu izin veya belge.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında;

a) İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ile birlikte yurt dışındaki alıcılar adına düzenlenmiş fatura nüshasının ibrazı yeterlidir.

b) Fiyatın sonradan oluşacağının tevsik edildiği durumlarda, fatura ibrazı zorunluluğu gümrük idaresince ertelenir.

(3) Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ibrazı istenmeyen belgeler, gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere, beyan sahibince beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(4) Beyannamede belirtilen alıcının, beyannameye eklenen belgelerdekinden farklı olması durumunda, eşyanın satıcısı veya göndericisi tarafından düzenlenmiş ve yanlışlığın teyit edildiğine dair bir belgenin sunulması halinde bu belge gümrük idaresince kabul edilir.

(5) Elektronik ortamda güvenli erişimi olmayan ve beyannameye eklenmesi gereken belgeler, elektronik ortama aktarılarak veri işleme tekniği yoluyla yapılan beyana eklenir. Bu belgelerin doğruluğundan beyan sahibi ve temsilcisi sorumludur.

(6) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları üçüncü fıkra kapsamında muhafaza edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 148 inci maddesinin birinci  fıkrasının (eski) hali;

 MADDE 148- (1) 147 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (d), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan eşya ve akvaryum balıkları ile CIF kıymeti 500 Avro’yu geçmeyen diğer eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenlerin beyanname yerine ticari veya idari bir belge üzerinden tescil ve işlem yapılmasına yönelik yazılı talepleri 4 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşullar aranmaksızın kabul edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Müsteşarlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (eski) hali;

b) İlgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarını içerir belge, gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusuna kaydedilir. Altıncı fıkra hariç, bu madde kapsamında yapılacak ithalat kontrollerinin yerine getirilmesinden yükümlü sorumludur. Bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda yükümlü beyanı esas alınarak gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 184 üncü maddesinin (eski) hali;

MADDE 184 – (1) Müsteşarlık, mavi hattan yararlanmaya ilişkin koşulları belirlemeye, bu hakkın kullanımına, askıya alınmasına ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 415 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (eski) hali;

(4) Talep halinde ihracat beyannamesinin onaylı fotokopileri ihracatçıya verilir.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top