Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 30.04.2011

Kaydet
Kapat

30.04.2011 Tarihli 27920 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yolcu beraberi eşya ambarına alınan eşya için görevli memur tarafından doldurularak bu memur ve eşya sahibi tarafından imzalanan ve gümrük idaresinin resmi mührünü taşıyan bir alındı makbuzu yolcuya verilir. Eşya bu alındıya dayanılarak elektronik ortamda kayda alınır. Bu kayıtta, yolcunun ismi ve soyadı ile kendisine verilen alındının numarası da yer alır. Ambar bekleme süresi içerisinde yolcular tarafından yurtdışına gönderilmek istenilen eşyanın işlemleri alındı makbuzu üzerinden yürütülür. Yolcu beraberi eşya ambarından eşya çıkarılması işlemleri, geçici depolama yerlerinden eşya çıkarılması hükümlerine tabidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 98/A maddesi eklenmiştir.

“Cebri icra yoluyla satış

MADDE 98/A – (1) Geçici depolama yerleri ile gümrük antrepolarında bulunan ve henüz gümrük işlemleri bitirilmemiş eşyanın cebr-i icra yoluyla satılması halinde, eşyanın tabi tutulacağı rejime ilişkin gümrük, dış ticaret ve sair mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülükler eşyayı satın alan kişi tarafından yerine getirilir. Bu yükümlülükler yerine getirilmeden eşyanın cebr-i icra kararına istinaden teslim alınmasına izin verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 150 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilk üç günü içinde” ibaresi “yirmi altıncı günü akşamına kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Müsteşarlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 184 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mavi hata ilişkin düzenleme yetkisi

MADDE 184 – (1) Müsteşarlık, mavi hattan yararlanmaya ilişkin koşulları belirlemeye, bu hakkın kullanımına, askıya alınmasına ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın yükümlüsünün Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olması halinde, tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir. Tahlil sonucunun beyana aykırı çıkması halinde, sistem üzerinde beyannameye meşruhat düşülür ve vergilerin yeniden hesaplanmasını gerektirir bir durum olması halinde tahakkuku yeni duruma göre yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 223 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Transit rejimine tabi eşyanın ihbar ile özel durumlar dışında mühürlerin sağlam olup olmadığı veya kapların açılmış olup olmadığı tespit edilerek ve gerektiğinde mühür altına alınmak suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilmesi esastır. Sistem tarafından eşyanın muayeneye sevk edilmesi halinde, bu belirleme doğrultusunda muayene işlemi gerçekleştirilir. Her durumda, mühürlerin sağlam olmadığı veya kapların açılmış olduğu şüphesi oluşursa eşyanın tam muayenesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak muayene 180 ila 196 ncı madde hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 461 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Birinci fıkra uyarınca tespit olunan vergiler, posta idaresince de tahsil edilebilir. Bu durumda, 462 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Takip edilebilir olması halinde söz konusu teminat diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans, antrepo açma ve işletme izin belgesinin düzenlemesinden sonra ibraz edilebilir. Ancak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunabilmek için gerekli lisans ibraz edilmeden antrepoya eşya alınmasına izin verilmez.

(6) Antrepo izin başvurularında, sadece transit rejimi kapsamında eşya almak üzere faaliyette bulunulacağının belirtilmesi halinde birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “210 uncu” ibaresi “203 üncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe, Ek-6’nın 22 numaralı satırında yer alan “y8473.30.20” ibaresinden sonra gelmek üzere “y8443.99.10, y8517.70.90, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39, y8529.90.20, y8443.99.10, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39.10” ve 30 numaralı satırında yer alan “y8548.90.20” ibaresinden sonra gelmek üzere “y8542.31.90, y8542.32.90, y8542.39.90” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-14’ünün 10 numaralı eki, Ek-1’deki şekilde,

b) Ek-33’ü Ek-2’deki şekilde,

c) Ek-36’sı Ek-3’teki şekilde,

ç) Ek-40’ı Ek-4’teki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-82’sinin 21121 ve 32 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı eke aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“2 72 nci maddede belirtilen taşıtların kontrolüne ilişkin hükümlere uyulmaması.”
“11 Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü sonucunda Kanunun 234 üncü maddesinde bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratması.”
“21 Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören gümrük beyannamesi satır kodu ve/veya muafiyet kodu değişiklikleri.”
“32 Gümrük müşavirlerinin şahıslarına ve şirketlerine ait bildirimlerin öngörülen sürede yapılmaması.”
“41 Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi”
“42 Antrepoya alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.”

 

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

“(Ek 10)

TESLİM ŞEKLİNE İLİŞKİN KODLAR

20 (Birinci ve ikinci alt-bölümler) no.lu kutu :

Birinci alt-bölüm İkinci alt-bölüm
Kod Anlam Teslim yerinin adı
EXW Satıcının işyerinde (atölye, fabrika, antrepo …) teslim Yer adı
FCA Taşıyıcıya teslim Yer adı
FAS Gemi bordasında teslim Sevk limanının adı
FOB Gemi güvertesinde teslim Sevk limanının adı
CFR Eşya bedeli ve navlun (C&F) Varış limanının adı
CIF Eşya bedeli, sigorta ve navlun Varış limanının adı
CPT Navlun ödenmiş olarak teslim Varış yerinin adı
CIP Eşya bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim Varış yerinin adı
DAT Terminalde teslim Varış limanı veya yerinde belirlenen terminalin adı
DAP Belirlenen yerde teslim Varış yerinin adı
DDP Vergisi ödenmiş olarak teslim Varış yerinin adı
XXX Yukarıdakiler hariç teslim şartları Sözleşmede yer alan teslim şartlarının açıklanması

 

EK-2

EK-33”

RİSKLİ EŞYA

Armonize Sistem Kodu Eşya Tanımı
0207 12
0207 14
01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),
1701 11
1701 12
1701 91
1701 99
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90
Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2402.10
2402 20
2403 10
4813
5601.22.10.00.11
Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
Tütün içeren sigaralar
İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
‘Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın:”
Sigara filtresi
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç) Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)
1801 00 Kakao, dane ve kırıkları
0901
0902
0903
Kahve, çay ve Paraguay çayı
0802 11
0802 12
0802 31
0802 32
0803 00
Badem, ceviz, muz
8517 12
8519 81
8521
8528
8471
8473.30
Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları

EK-3

EK-36”

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(BİREYSEL TEMİNAT)

Bu belge ile ..……………………………………………….……Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu……………………………………………………………………………………………………………….’nun …………………………………………………….Gümrük Müdürlüğünden (hareket idaresi) ………………… ………………….…………………………Gümrük Müdürlüğüne (varış idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, …..…………………………..………………………………………………………..…………………….(yazıyla ……………………………………………………………………………………………………………………………………..) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………………….. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

Eşyanın tanımı:

………………………………………………..…..………………………………………….………………………..

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

(İmza- Ad Soyadı) (İmza- Ad Soyadı)
……………………………….. …………………………………

Teminat idaresi tarafından kabul

Bu teminat mektubu, ………………………..………………………………Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) ……………………………… tarih ve ……………………………… sayılı transit beyannamesi kapsamında geçerli transit işlemini kapsamak üzere, ……………………………… tarihinde kabul edilmiştir.

  ……………………………………………………………………………………………………
 “(Mühür ve imza)

EK-4

EK-40”

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(KAPSAMLI TEMİNAT)

Bu belge ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu …………………………………………………………………………………………………..’nun transit rejimine tabi tuttuğu eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, referans tutarın %100 / % 50 / %30 / %1’i olan……………………………………………………………………………………………………………………………(yazıyla ………………………………………………………………………………………………………) TL’na kadar gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………………….. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

(İmza- Ad Soyadı) (İmza- Ad Soyadı)
……………………………….. …………………………………

Teminat idaresi tarafından kabul

Bu teminat mektubu, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından ……………………………. tarihinde kabul edilmiştir.

……………………………………………………………………………………………………
“(Mühür ve imza)

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (eski) hali;

d) Ertelenmiş kontrol: Risk kriterlerine göre, belge kontrolü veya muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerektiğinde eşyanın muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri yerlerde yapılmasını,

Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 38 (1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 80 (1) Yolcu beraberi eşya ambarına alınan eşya için görevli gümrük memuru tarafından doldurularak bu memur ve eşya sahibi tarafından imzalanan ve gümrük idaresinin resmi mührünü taşıyan bir alındı makbuzu yolcuya verilir. Eşya bu alındıya dayanılarak elektronik ortamda kayda alınır. Bu kayıtta, yolcunun ismi ve soyadı ile kendisine verilen alındının numarası da yer alır. Ambar bekleme süresi içerisinde yolcular tarafından yurtdışına gönderilmek istenilen eşyanın işlemleri alındı makbuzu üzerinden yürütülür. Yolcu beraberi eşya ambarından eşya çıkarılması işlemleri, geçici depolama yerlerinden eşya çıkarılması hükümlerine tabidir.

Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci  maddesinin üçüncü fıkrasının (eski) hali;

(3) Eşyanın tesliminden sonra beş iş gününü aşmamak kaydıyla, ertelenmiş kontrol kapsamında beyan edilen bilgilerin yanlış olduğu tespit edilmedikçe beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir. Ancak, eşyanın kısmen ya da tamamen tüketilmesi, üretime sokulması, satılması ya da devredilmesinden sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.

Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (eski) hali;

c) Mavi hat; eşyanın 184 üncü madde uyarınca ertelenmiş kontrole tabi tutulduğu hattır.

Gümrük Yönetmeliğinin 184 üncü maddesi ve madde başlığının (eski) hali;

Ertelenmiş kontrol

MADDE 184 (1) Mavi hat kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (eski) hali;

(6) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın ertelenmiş kontrol kapsamında mavi hatta işlem görmesi durumunda numunesi alınarak laboratuvar tahliline gönderilir. Bu durumda, yükümlünün talebi üzerine tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir. Tahlil sonucunun beyana aykırı çıkması halinde, sistem üzerinde beyannameye meşruhat düşülür ve vergilerin yeniden hesaplanmasını gerektirir bir durum olması halinde tahakkuku yeni duruma göre yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının (eski) hali;

MADDE 223 (1) Transit rejimine tabi eşyanın, varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak sevk edilmesi esastır. Sistem tarafından eşyanın muayeneye sevk edilmesi halinde, bu belirleme doğrultusunda muayene işlemi gerçekleştirilir. İhbar ile özel durumlar dışında mühürlerin sağlam olup olmadığı veya kapların açılmış olup olmadığı tespit edilir. Ancak, yapılan muayenede mühürlerin sağlam olmadığı veya kapların açılmış olduğu şüphesi oluşursa muayene tam muayeneye dönüştürülür. Bu madde uyarınca yapılacak gümrük muayene 180 ila 196 ncı madde hükümlerine göre yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (eski) hali;

(2) Takip edilebilir olması halinde söz konusu teminat aynı başmüdürlüğe bağlı diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir.

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-14’ünün 10 numaralı ekinin  (eski) hali;

(Ek 10)

TESLİM ŞEKLİNE İLİŞKİN KODLAR

20 (Birinci ve ikinci alt-bölümler) no.lu kutu :

Birinci alt-bölüm İkinci alt-bölüm
Kod Anlam Teslim yerinin adı
EXW Satıcının işyerinde (atölye, fabrika, antrepo …) teslim Yer adı
FCA Taşıyıcıya teslim Yer adı
FAS Gemi bordasında teslim Sevk limanının adı
FOB Gemi güvertesinde teslim Sevk limanının adı
CFR Eşya bedeli ve navlun (C&F) Varış limanının adı
CIF Eşya bedeli, sigorta ve navlun Varış limanının adı
CPT Navlun ödenmiş olarak teslim Varış yerinin adı
CIP Eşya bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim Varış yerinin adı
DAF Sınırda teslim Yer adı
DES Gemi güvertesinde teslim Varış limanının adı
DEQ Vergisi ödenmiş olarak rıhtımda teslim Varış limanının adı
DDU Vergisi ödenmeden teslim Varış yerinin adı
DDP Vergisi ödenmiş olarak teslim Varış yerinin adı
XXX Yukarıdakiler hariç teslim şartları Sözleşmede yer alan teslim şartlarının açıklanması

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünün (eski) hali;

EK-33

RİSKLİ EŞYA
Armonize Sistem Kodu Eşya Tanımı
0207 12
0207 14
01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),

1701 11
1701 12
1701 91
1701 99

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90
 

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler


2402 20

Tütün içeren sigaralar

2403 10

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)

1801 00

Kakao, dane ve kırıkları

0901
0902
0903

Kahve, çay ve Paraguay çayı
0802 11
0802 12
0802 31
0802 32
0803 00

Badem, ceviz, muz

8517 12
8519 81
8521
8528
8471
8473.30

Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-36’sının  (eski) hali;

EK 36

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(BİREYSEL TEMİNAT)

Bu belge ile ..……………………………………………….……Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu………………………………………………………………………………………………….’nun …………………………………………………….Gümrük Müdürlüğünden (hareket idaresi) ………………… ………………….…………………………Gümrük Müdürlüğüne (varış idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen,…..…………………………..………………………………………………………..…………………….(yazıyla………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………………….. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

Eşyanın tanımı:
………………………………………………..…..………………………………………….………………………..

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.

………………………………..
(İmza- Ad Soyadı)
………………………………….
(İmza- Ad Soyadı)

Teminat idaresi tarafından kabul

Bu teminat mektubu, ………………………..………………………………Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) ……………………………… tarih ve ……………………………… sayılı transit beyannamesi kapsamında geçerli transit işlemini kapsamak üzere, ……………………………… tarihinde kabul edilmiştir.


……………………………………………………………………………………………………
(Mühür ve imza)

[/bg_collapse]

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-40’ının  (eski) hali;

EK 40

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(KAPSAMLI TEMİNAT)

Bu belge ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu …………………………………………………………………………………………………..’nun transit rejimine tabi tuttuğu eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, referans tutarın %100 / % 50 / %30 / %1’i olan ……………………………………………………………………………………………………………………………(yazıyla ………………………………………………………………………………………………………) TL’na kadar gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ………………………………………………………………….. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

 İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.

………………………………..
(İmza- Ad Soyadı) 
………………………………….
(İmza- Ad Soyadı)

Teminat idaresi tarafından kabul

Bu teminat mektubu, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından ……………………………. tarihinde kabul edilmiştir.

                                                                         ……………………………………………………………………………………………………
(Mühür ve imza)

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-82’sinin 21121 ve 32 numaralı satırlarının (eski) hali;

Sıra No Konu
2 Taşıtların kontrolüne ilişkin hükümlere uyulmaması
 

Top of Form

11

Bottom of Form

 

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü sonucunda vergi farkı yaratmayan veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratan durumların tespiti.
21 Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören gümrük beyannamesi satır kodu değişiklikleri.
32 Gümrük müşavirlerinin süresi içinde bilgilerini güncellememesi.

Gümrük Yönetmeliğinin Ek-82’sinin 7 nolu satırının (eski) hali;

Sıra No Konu
7 Faks fatura ile işlem yapılması halinde asıl faturanın beyannamenin tescil tarihinden itibaren 15 günlük sürede ibraz edilmemesi.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top