image_pdfimage_print

   01.04.2020 Tarihli 31086 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmış Olan (Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin) Karşılaştırmalı Tablosu   

01.04.2020 Tarihli  31086 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı ve elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla uygulamada fayda sağlayacak değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile,

Eşyanın birden fazla ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi sorumluluklara tabi olması halinde verilecek menşe belgesi ibrazına açıklık getirilerek, gümrüklerde yaşanan karışıklıktan dolayı maruz kalınan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yükümlülere 6 aylık süre tanınarak usulüne uygun geçerli bir menşe belgesi getirilmesine,

Antrepo ve geçici depolama yerlerinde bulunan ve gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın, gümrük idarelerinde yetkisiz iş takibine sebebiyet verilmemesi kaydıyla, eşya sahiplerine, temsilcilerine ve gümrük müşavir yardımcılarının yanı sıra müşavir yardımcısı niteliğinde olmaksızın usulüne uygun olarak yetkilendirilen üçüncü kişilere de teslim edilebilmesine,

Yolcu beraberinde getirilerek serbest dolaşıma girecek olan veya yolcu beraberinde geçici çıkışı yapılarak geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanının daha hızlı ve daha az bürokratik süreçle yapılmasını temin için, söz konusu eşyanın beyanname yerine geçen “Yolcu Beraberi Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilebilmesine,

32 Sayılı karar kapsamında en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi durumunda, söz konusu altının gümrük idaresine beyan edilme şartlarının düzenlenmesine,

Eşyanın tahlil işlemlerinin gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde bu laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporlarına da beyanname tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle itibar edileceği ve eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmasına,

YYS firmalarının işlettiği antrepolarda, farklı beyannameler kapsamı eşyanın herhangi bir izin prosedürüne bağlı kalmaksızın istiflenerek depolanabilmesine,

YYS sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içinde 5 milyon dolarının üzerinde ihracat yapmış yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın, 24 aydan daha uzun kullanımının söz konusu olduğu durumda, izin süresinin 9 ay uzatılabilmesine, ancak süre uzatımı sonunda, eşyanın kullanımının devam ettiği durumlarda da gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulması gerektiğine,

Gümrük Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Geri Verme ve Kaldırma Başvuru Formu”nun elektronik ortama taşınmasına, halihazırda kağıt ortamında yapılan gümrük vergilerinin ve para cezasının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusunun elektronik ortama taşınarak işlem süreçlerinin basitleştirilmesine,

Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış izahat verilmiş olması durumunda hangi hallerde idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı hususlarına,

Transit rejiminde uygulanan cezaların gözden geçirilerek kademelendirilmesine ilişkin düzenlemeler getirildi.

İlgili Yönetmeliğin 5 inci, 30 uncu, 31 inci ve 46 ncı maddeleri yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Karşılaştırmalı Tablo İçin Link’i Tıklayınız

Resmi Gazete Ekleri

      AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

image_pdfimage_print