image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-40216608-169.99[GGM-034]
Konu :
Antrepo Harçları Hakkında

14.07.2021 / 65663715
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:  a) İstanbul GDTBM’nün 14.01.2021 tarihli ve E-68795981-169.99-00060591279                     sayılı yazısı.
         b) Orta Akdeniz GDTBM’nün 16.02.2021 tarihli ve E-35306922-131.01.03-61531497               sayılı yazısı.

     Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 1.1.2021 tarihinden önce faaliyetlerini sona erdiren ve kapatılmaları için belirtilen tarihten önce gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunan antrepoların ve gümrüksüz satış mağazalarının, gümrüklerde devam eden işlemlerinin bulunması sebebiyle ya da; Faaliyetlerini fiili ve zorunlu olarak 2021 yılından önceki bir yılda sonlandırmış olmasına rağmen, kapatılma başvurusunu gümrük idaresine 2021 yılı ocak ayı içerisinde yapmış bulunan firmaların, 2021 yılına ilişkin işletme harçlarının ödenmesi gerekip gerekmediği hususlarında tereddütler bulunduğu anlaşılmaktadır.

     Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 13.07.2021 tarihli ve E.83673 sayılı yazıda özetle; tarifede tesis edilen harç mükellefiyetinin ilgililer adına genel ve özel antrepo izin belgeleri ile geçici depolama yeri izin belgelerinin düzenlenmesi ile başladığı, söz konusu belgelere ait yıllık harçların, bu belgelerin geçerlilik süresi içerisinde ilgili antrepo, satış mağazası veya depolama yerlerinin faaliyette bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın tahsil edilmesi gerekmekte olduğu; bu itibarla, bahsi geçen işletmeler adına düzenlenmiş bulunan belgelerin iptal edilmeyip halen geçerli olması durumunda, söz konusu belgelerden ilgili yıl harcının aranılması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

———- / / ———-

 

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

13.07.2021

Sayı : E-59491943-140.08.08[9]-83673
Konu : Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre
Verilecek Ruhsatname Harçları

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 19/02/2021 tarihli ve E-40216608-169.99[GGM-034]-E.00061640195 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, 1/1/2021 tarihinden önce faaliyetlerini sonlandıran ve kapatılma dilekçelerini gümrük müdürlüğüne sunan, ancak gümrük işlemleri tamamlanmadığından gümrük idaresince kapatılma işlemi henüz gerçekleştirilmeyen ya da aynı şekilde 1/1/2021 tarihinden önce faaliyetlerini sonlandırmakla birlikte kapatılma dilekçelerini 2021 yılı Ocak ayı içerisinde gümrük müdürlüklerine sunan ve bu nedenle de gümrük mevzuatı uyarınca taahhüt ve sorumlulukları devam eden firmaların antrepolarına gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin olarak 2021 yılı işletme harçlarının tahsil edilip edilmeyeceği hakkında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olacağı; 110 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 112 nci maddesinde de; imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının makbuz karşılığında ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanunun 113 üncü maddesinde, yıllık harçların, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve tahakkuk ettirilen harçların ayrıca mükellefe tebliğ olunmadan ocak ayı içerisinde ödeneceği; 114 üncü maddesinde, yıllık harca tabi olan belgelerin yıl ortasında alınması durumunda ancak verildiği mali yılın sonuna kadar muteber olacağı ve Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirlerinin tam yıl
gibi harca tabi olacağı hükmü yer almıştır.

Aynı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları” başlıklı bölümünde, genel ve özel antrepo izin belgeleri ile geçici depolama yeri izin belgelerinden alınacak harçlara yer verilmiş, söz konusu izin belgeleri kapsamında “işletme” için her yıl maktu harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Yıllık harçların tahsili ile ilgili olarak yayımlanan 27 Seri No.lu ve 39 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, tarifede tesis edilen harç mükellefiyeti ilgililer adına genel ve özel antrepo izin belgeleri ile geçici depolama yeri izin belgelerinin düzenlenmesi ile başlamakta olup, söz konusu belgelere ait yıllık harçların, bu belgelerin geçerlilik süresi içerisinde ilgili antrepo, satış mağazası veya depolama yerlerinin faaliyette bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgi yazınızda bahsi geçen işletmeler adına düzenlenmiş bulunan belgelerin iptal edilmeyip halen geçerli olması durumunda, söz konusu belgelerden ilgili yıl harcının aranılması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mehmet ARABACI
Bakan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print